1 'Alie Haasbeek, zeer dank voor het aar dige kaartje dat je voor mij werkts. Piet van Delft, jullie moogt gerust alle brieven in één enveloppe doen. Fjans de Keuning, ik was 8 Febr. niet meer in Leiden. Het antwoord op je vraag is: de 10e van de volgende maand. Bartje van Ul'dan, dat dacht ik al da delijk dat je een broertje riou zijn van jVincent, die een tijdlang heeft meegedaan. A. Eeijngoud, ik hoop dat je niet te veel pijn hebt gehad bij den dokter. Jo Eeijngoud, vondt je het zóó leuk om in de courant te staan? Coba Hoope, neen, jij hebt ook een ver keerde voor de raadseltante gehouden, ik ben niet in het Noordeinde geweest. Annie Zirkzee, ik hoop dat je moeder telkens uit zal gaan als de zon heerlyk schijnt, dat zal1 haar opknappen. Willem van Es, gefeliciteerd met je aan staanden verjaardag. Catharina Toe, waar woon jij eigenlijk, dat je zoo schrijft dab je bijna nooit jn Lelden komt Karietje van der Meer, nog wel gefe liciteerd met je verjaardag, wat hebban ze je bedorven, het is een heele lijst car deaux, die je onschreef. Lena en ITeddy van der Kaïy, ik verloot 1 de prijzen onder de kinderen, die goede op lossingen inzonden. snze en Saartie Lut. ia er gaan steeds tieor nieuwelingen meedoen pet de raadsels, maar er zijn ook velen bij, die al spoedig weer ophouden als ze niet gauw een prijs winnen. Nu ik zeg altijd: ieder moet het een pleziertje vinden en anders maar niet mee doen. Jeannette Verboog, ditmaal zag ik je niet, maar ik zal goed onthouden wat je mg schreef, en als ik je dan pens zie, dan zal ik naar je toekomen. Sjoukjen Hiemstra, alsjeblieft voorloopfg ook geen anecdotes, dat zal 5jt .straks nqgl eens aan allen verzoeken. Gretha en Suze van Daalen, dat is beslist een vergissing, want ik had jullie namen wel opgegeven bij d,e goede oplossingen. Annie Amptmeyer, als je otei'voor de oor* respondentia dikwijls had gelezen, dan zou je weten dat ik woon in Den Haag, Frederiki Hendriklaan 157, en a£ en toe wel eens in Leiden kom logeeren voor eenige dagen. Margit Pittner, dat hoop ik ook voor ja, dat je eens tot de gelukkigen zult mogen behooren voor je naar Jioeda Pest terug keert. Sari Aalbersberg, natuurlijk maig je wel meedoen met het prijsraadsel. Lena en Nellie van Leeuwen, dat wa3 een buitenkansje, de eerste prijs als er wel 800 waren die meededen. Betsy en Harry van Amerongen, je zult het bepaald wel een aardig ea niet te moei lijk werkje vinden dit prijsraadsel, en Betsy's vriendin ook, al doet zij pas kort mee. Louis Hartkamp, dat beloofde ik je im mers al, dat ik je zat waarschuwen als ik op den Hoogon Rijndijk ga logeeren. Catharina Lankester, niemand kunnen ont dekken, die aan mijn beschrijving voldeed? Cor Serlie, als ik je raadsel tegenkom in dien stapel, zal ik zien of het geschikt is. Gefeliciteerd nu vast met je verjaardag, 'veel plezier. Mijn adres schreef ik zooeven al aan Annie Amptmeyer en die datum, die je vraagt, is 10 Maart. Rika van Veen (Koudekerk), van wie is die Kerstcantate, want ik ken er verscheidene. Als jij eens tot de gelukkigen mocht behoo- •ren. dan zal ik je wel raad geven. Maartje en Nico Haasnoot, zorgt er maar voor, dat als je met dp prijsraadsels wilt meeloten, je dan goed bijtijds bent. Annie Maas als ik postpapier krijg met aardige plaatjes, zooals van jou, dan knip ik de prentjes er af en bewaar die. Gé Jongbloed, jij haalt aardige' grapjes nit, ik begreep er eerst niets van. Dat raad sel werd vroeger al eens geplaatst. Mienie Metselaar, ik hoorde dikwjjls over dat boek, maar las het nooit. Gerrie Slootweg je hebt een goeden ver dag gehad, en ik dank je voor je vri.ndelijke bedoeling. Daar houd ik net zooals jij. veef van, als alles in 'het voorjaar weer gaat groeien en bloeien. Mitzio Meichlböck, moed houden, maar ik kan onmogelijk nu al weten wie er a.s. week gelukkig zal zijn. Marietje en Anton Raasveld ik had je drietjes wei gemist en nu begrijp ik waar om Karei niet mee kan doen. Is het kippen hok mooi geworden? Catrien en Maartje v, d. Ham, de anec dotes zullen later zeker een beurt krijgen. Thomas Damsté, weer terug in jset vader land. en veef genoten in ae sneeuw r Te zult heel wat te vertellea 'hebben gehad bij je thuiskomst. Marietje Seydell, daar heb je gelijk fa, dat als je meende mij te zien, dat je dan op mi) zou toestappen. Dank aan Jan Albert Brinks voor de toe zending der Sultane Puzzle ik had die nog niet gezien. Wat deftig, een gouden das speld Haziena? ik heb graag van alle kinderen voornaam en achternaam en wordt toch at veel van mijn geheugen .gevergd, en zóó dikwijls kreeg ik nog geen brief van je. Eeterschap met de hoofdpijn. Janna en Nelly Singeling, jullie hoort al tot de groep van trouwe inzendsters en voir strekt niet tet diegenen, die enkel willen mee doen als er prijzen verloot worden, dat merk ik gauw genoeg. Neeltje van Wijk, dat raadseltje heeft er vroeger al eens ingestaan. Gerrie Schoeman, Suze Lut je buurvrouw op school doet al lang mee, daardoor heb jij er zeker ook veel zin in gekregen. Wat is dat voor een verhaal over een dubbele oorvijg, foei. dat is toch niet waar? Marie Laman, je mag 'heusch niet denken, dat je brieven niet lang genoeg zijn, ik weet dat je veel huiswerk hebt en daardoor heel druk. Ik kan onmogelijk da brieven 'der vorige weken bewaren, onmogelijk. Als je mij weer eens ziet, dan moet je maar alles vragen en vertellen wat je op het hart hebt. Marie van Dijk, heel aardig en Teerzaam om planten en bloemen te plukken en mee naar buis te nemen, maar zul je er voor zor gen dat je niet ook eens een nat pak kieeren mee naar liuis neemt. Dat „binnenkort" is misschien binnen een paar jaar 1 Lena Planken, vriendelijk bedankt voor je aardig handwerkje^ heel netjes gewerkt hoor. Eelsy Fontein, Mientje Blok, Marietje Pe tiet, Nel en Coba van Waardhuizen, Jaapje Mold-t, Anny Moldt, Luise KappeJ, Marie en Martha Kolderman en de drie zusjes Ver biest, allen nieuwelingen, die vragen oi 25 voortaan mogen meedoen. Allen zjjn wei- kom bij mijn raadseljeiugd. TroeB van Egmond en Nellie van Klaveb ren. ik neem het volstrekt niet kwalijk als er niet iedere week een lange brief bjj is geschreven. Als jullie het druk hebt, of niets bijzonders te vertellen, dan ast je maar alleen de groeten, dat is voldoende; en als je ziek bent, zooals verleden week, dan kan je natuurlijk niet schrijven, en zoo als met de prijsraadsels, ais die veel tijd kosten, dan schrijf je er maar geen brief bij. En nu nogmaals aan allen mijn vriendelijk verzoek om mij: voorloopig geen nieuwe raadsels, en ook geen nieuwe anecdotes toe te zenden, ik moeï eerst' eens een grootel opruiming houden. Leest allen goed wat ik over de prijsraadsels schreef. Hartelijke groeten van "Mej. Al .KOOPMANS v. BOEKERENl ANTWOORDEN OP DE RAADSELS UIT HET VORIGE NUMMER. 1. Schoorsteen, 2. Bij den steel. 3. Achter vingors een kommapunt en aoü- ter vijf een komma plaatsen. 4. Haarlemmerstraat, haar, Lemmer, taart, emmers. 5. Spij6, wijs, prijs, grijs, sijs, ijs. 6 Omdat het bed niet naar jou toekomt. 7. Om te laten zien, dat hij zijn liedje wel van buiten kent. 8. Japan. 9. Kalebas, Ka, le, bas. Goede oplossingen der raadsels ont-1 vangen van: Neeltje van Leeuwen, Jo van Leeuwen, Henk Jonker, Nel Jonker, Leen Oude- hoorn, Neeltje van Wijk, Wilhelm Doll, Regina Döll, Haziena Nelly Singeling, Janna Singeling, Jan Albert Brinks, Ger rie Solioeman, Gerrit Oornelis Philippoi Marietje Seydell, Lique Ruygrok, Nel Stuurman, Thomas Damsté, Betsy Fontein Catrien en Maartje v. d, Ham, Jo var Heyl, Marie Raasveld, Antoon Raasveld, Zwaantje Muselaar, Corrie Abspoel, Mil zie Meichlböck, Marietje Petiet, Mientje Blok, Jan Harting, Gerrie Slootweg. Mienie Metselaar, Willem Leget, Gé Jong bloed, Barbara Kenbeek, Harm en en Wim Nieu'Wland, Carel Steenhauer, Nel en' Coba van Waardhuizen, Jaapje en Anny- Moldlt, Annie Maas, Maartje Haasnoot, Nico Haasnoot, Rika van Veen (Koude-, kerk), Cor Serlie, Bet je Broekeema, Cajj tharina Lankester, Lu do Ramp, Jacob de Klerk, Piet de Klerk, Coba Dee, Wijnand Bezemer, Marie en Martha Kolderman,, Engeltje Nijdam, Samuël Singerling, Bet-, sy en Harry van Amerongen, Stien de Wekker, Lena van Leeuwen, Nellie van Leeuwen, Paultje de Roos, Gerrie de Roos, Annie de la Bije, Jo Taffijn, Sari. Aalbersberg, Piet Schouten, M-.rgit, Pittner, Annie Amptmeyer, Hen en Cor; Rietveld, Nelly van der Wilden, Jan Ai-i kens, Piet Oostdam, Gretha van Daalen,] Suzo van Daalen, Sjoukien Hiemstra,, Jeannette Verboog, Suze Lut, Saartje Lut, Lena en Freddv van der Kaay, Betsy Hcoftman, Lena Planken, Johanna en 8e-{ mien ©n Reinier Voorbrood. Adriana Sin gerling, Clarina Singe-rling, Marietje van der Meer, Mol lie en Betsle Aanen, Izak,1 Jantip en Janna van d°«r Velden, Mntthie' en Dienie Susan. Catharina Tos, Frans Diepeveen, J. Mokkenstorm, AR da Ver biest, Marie van Diik, Jan en A'drlaftn Ar- bouw, Willem van F* Annie Zirkzeo, Her man en Lena van Weizen, Coba en Jan Hoope, Marius Segaar, A. Revngotid, Jo Heyngoud, Klazina van der Linden Cor- --1-. vo.rj T.in^n. Bar tie var» TTlden, vin Piof vnV, T\/To.rJp VSn Delft, Mario TTrvarewouirx?. Trims TTw^qfroo Lize R^nVmplenVonrn, Frans 'de Keuning, Luisp Kappel, "Rika TToosrervorst, "NTellie van Klaveren. Broes Fernond. Alie Haas-, beek, Tna en Tonnis Houpt, Jo en Anton, van Zijp. Anti* Hotrenes, Jan Luftie, Adriana Wekker, Marietje en S-tipntje Er kelens, Adriana Msesaar, Klazina Par-' levliet, Rika van Veen (Zoeterwoude), Jaap le Poole, Erika Grigoleit, Wim Over-' duyn, Marie Laman, Abram Burger jon, Jan Leget, Annie Franse, EPa Brugmans, Cor-] rie de Groot, Marietje Gaykoma, Adriaan Bolle, Willy Warn' Greta Warnar,' Dirkje Hoogerdijk, Annie Stouten, Annie Huisman, Hilda Pieper, Marie de Koning, Hester do Bruyn, Annie van e'er Hoeven, Gerard, Toos en Janna van Weerdsn, Cor* rie den Dopper, Wim den Dopper, Ber tha en Marietje Haarlem, Adriana Giesen, Oornelis Koet. Nog later ontvangen doordat er of geeft nummer of een verkeerd nummer der F re-' derik Henctriklaan stond, brieven van Krosie Schuit en van Annie en Marie Sin-" geling. A.s. week antwoord op de brieven. PRIJSRAADSEL. Voor grooteren en kleineren. Jullie moeten woorden voor mij zoeken, die van voren naar achteren en van ach teren naar voren kunnen gelezen worden. Ik zal jullie even een paar voorbeelden geven: pop, Anna. Die woorden blijver precies hetzelfde of men ze van recht* haar links of van links naar rechts leest. Schrijft allen eerst wat van deze woorden op en daarna wat woorden als: room, moor, regen, neger, due woorden die men wel in 2 richtingen kan leaen, maar dar veranderen van betekenis. Het aantal woorden komt er niet op aan, de grooteren vinden natuurlijk meer dan de klein eren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1923 | | pagina 14