LEIDSC Donderdag 15 Februari 1923. EERSTE BLAD. ftffirinalo llptinicftpvinnon STADSNIEUWS. Het voornaamste nieuws van heden. PRIJS DER A DV ER TE N Tl E N: |i- 30 Gts. per reseL Bij regel abonnement belangrijk ■J Weren prijs. Kleine advertentien, uitsluitend bu vooruitbo- /jyifncr. Woensdags on Zaterdags 50 Gts., bij een 'maximum aantal woorden van 30. Incasso volgons postrecht. Voor eventucele op- Ifegifling van brieven 10 Gts. porto te betalen. iBewi.jsnummer 5 Cis. Bureau Noordeïndsplein. Telefoonnummers voor Directie en Administratie 175, Redactie 1507. Postcheque- en Girodienst No. 57055. PRIJS DEZER COURANTS Voor Leiden p. 3 mnd. 2.35, p. week' «-r 'f 0.19 Buiten Leiden, waar agenten gevestigd rijn, per week 018 Franco per post f 2.35 *t~ portokosten* Nummer 19309. Dii nummer bestaat uit DRIE Bladen. GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP. 'Aan 'deen gemeentelijbctn visohwinikol, Vdsoh- Düarlc-l 18, tel. 1225, is Vrijdag verkrijgbaar PCBELVISGH a f 0.28—f 0.44, SCHOL a £0 36 ^-f 0.58, SCHAR a 0.24, KABELJAUW a f 0 48. TARBOT a f 0.80 per pond en ZEEUW- BCHE MOSSELEN a f 0.05 por K. G. N. C. DE GIJSELAAR, Bungem. Lolden, 15 Februari 1923. INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN VOOR OPENBARE LAGERE SCHOLEN. 1 Burgemeester cn Webhotrdeni van Leiden jÉwangon ter kennis van belanghebbenden: lo. dül tot hot doen inschrijven van ioorlin- jpon vjor -de openbare scholen aan hot Plant soen, de Mare, de Duivenbodestraat, de Haver- etraat de Paul Krugerstraat, den Zuidsingel, «le Medussstraat, de Vrouwenkerksteeg en voor fa© Centrale Schco! voor het 7e leerjaar aan de y. d. Warffsrtraat, aan wölik© scholen met i [1 Maart a.s. nieuwe leerlingen zullen worden koogolart.cn, alsnog gelogonhcsid zal worden ge- (goven op het Raadhuis (Kamer No. 9) op alle (Werkdagen des voormididogs van 912.30 uur j ion dos namiddags (uitgczondierd 's Zaterdags) dvm 1.303 uur. 2o. dat bij de inschrijving het bewijs van ge- toorto-inschrïjving moet worden vertoond. N. C. DE GIJSELAAR, Bu/rgem. VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 15 Februari 1923. Genootschap voor Zedelijke Volkspolitiek. In een verga-dle-ring van het district Lei- Jfen van het Genootschap voor Zedelijke .Volkspolitiek in hot Nutsgebouw hield een der oprichters en bestuursleden van dit Genootschap ,prof. dr. G. J. Heering, hoogleeraar alhier, gisteravond een rede. .'waarin hij de beteekenis en het doel van \ot. Genootschap uiteenzette. De zeer goed bqzoohte vergadering werd mot een kort welkomstwoord door den .voorzitter van het district Leiden, den fjfcieer J. Baak Jzn.geopend, waarna de teprokcr aanving met op te merken, dat idv verontrusting over de politiek, de bui- '4enlajidsche en de binnenlandsche polit/iok, bij velen aanleiding heeft gegeven tot de -''vprio icing van het Genootschap. Vooral ivord dio verontrusting groot tijdens en na (Sen oorlog, toen het onware der gevoerde <Énternationale politiek openbaar "werd. Spr. behandelde eerst cse buitenlandsohe .jiolibiok, waarmede hij niet lie van Neder- jaexd bedoelde ten opzichte van het buiten land, maar de wereldpolitiek. De oorlog is .feitelijk het werk van onkelen. Dit komt 'te schriller uit, als men weet, dat allen %Obii reeds spraken van demooratie, van 'den volkswil. Dc oorlog moest komen, dat -vo°Jde men. overal. Het bleek uit de aldloor "^toenemende bewapeningen, ondanks het .geroep, <kit men vrede wilde, oen gevolg - van eigenbelang en dc daaruit voortko- lonende afgunst tussohen de volken. Hierna kwam spreker tot de binnenland- echo politi-ek, waaruit de internationale politiek wordt gevoed, al beïnvloedt ook do buuonlandsobe politiek op haar beurt die ,Var_i liet binnenland. Ook hier wordt de po litiek ^bheersolit door hot eigen, het partij en het klaase-belang. Een en ander word dbcv spr. met tal van voorbeelden ge- staafd. Spr. is van meeming, dat do toekomst aau de democratie is men mag dit goed 1vinden of niet. De tijd, waarin wij nu le ven, schommelt echter nog tussohen een -wegstervende autocratie cn een nog stuip trekkende jan go democratie. Zoo heersebt er verwarring in de gees- ,tcn. En. nu onttrekken velen zich aan de poli tiek. Dat is niet enkel -een gevolg van 1 weerzin in de poditiok, maar ook gebrek .aan verantwoordelijkheid en gemis aan gevoel van saamhoorigiheid, dab ons reeds .moest dwingen om de politiek op het hoo- ger plan te voeren. ïs heb clan vreemd, dat 'een aantal fijner voélende- cn redelijker denkende menschen zich vereen igd-en, om het Genootschap, waar spr. dosl en streven Wil uiteenzetten te-stichten? Spr. wraakte het in de anteJicctueelen, dat zij voor het meerendeel zioh verre Lou den van de vraagstukken van staatkunde en maatschappelijk loven. De minder ontwikkelden bemoeien zich wel met deze dingen, doch zij doen het uit den aard veelal eenzijdig. En zoo wordt de politiek feitelijk over gelaten aan bcroepspolitice, die er een zaak van maken, en er een partij of groeps- belang in zien. En dat mag niet. Daarom moet er allereerst op gewezen worden, dat I, men zioh als staatsburger wol met de po- liliok moet bemoeien. Er moet meer dan nu gevoeld worden, dat ethiek en politiek be boeren samen te gaan. Dat hebben de bes ten, de zedelijke fijn voelenden mensohen ,:beseft. Niet alleen hier te lande maar ook buiten onze grenzen. Hier en daar heeft jdc Kerk zioh dit streven naar politieke ^^wedergoboorte aangetrokken, bier is de -n!x>weging uitgegaan van de Reraonstrant- echc Broederschap en enkele studenten organisaties. Men heeft echter ingezien, dat zij niet moest uitgaan van een Kerk, .juist, omdat ook op kerkelijk gebied hier ook zoo groote verscheidenheid en verschil heerscht. Het geldt hier ook meer de zede lijke waarden, van volkeren en landen. De politieke partijen hebben in de laat ste jaren niet veel succes met haar propa ganda ondier de jongeren. Dit komt, vol gens spr., omdat vele jongeren nog idealen hebben. En dat idealisme vindt geen voedsel in de practijk van de meeste politieke partijen. Deze jongeren zullen zich meer en meer opgewekt gevoelen om zioh bij het Genootschap aan te sluiten. Hot wil immers niet- meedoen aan ver kiezingen, geen eigen Candida ten 6tellen, het wil slechts de politieke partijen door dringen van het besef, dat de politiek moet beheerscht worden door zedelijke waarden en doordrongen dat het egoïsme er niet bij mag predomineeren. En zoo kunnen menschen van alle par tijen zioh bij het Genootschap aansluiten, wat ook inderdaad het geval is, al zijn leden uit de uiterste partijencommunis ten, katholieken en anti-revolutionairen helaas nog van verre blijven staan. Het Genootschap stelt zioh ton doelde zedelijke belangen der nationale en inter nationale gemeensohap meer tot hun recht te doen komen. Het tracht dit doel to be reiken, inzonderheid door in woord cn ge schrift te streven naarlo. handhaving van het zedenlijk karakter der politiek 2o. uitroeiing van dien bij velen ontwikkel den best-aanden .weerzin tegen deelneming aan het politieke leven 3ov opwekking cn versterking, zoowel bij volwassenen als bij het opgroeiende geslacht van het besef van medeverantwoordelijkheid voor liet maat-, schappelijke en politieke leven. Het ledental is nu reeds tot ruim 700 ge stegen en men wint eiken dag nieuwe medestanders. Vooral ook onder de vrou wen, van wie spr. voor het streven van het Genootschap en voor cBe verhooging van het peil der politiek veel verwacht. Wij werken, zeide spr. in drie tempo's. Wij willen belangstelling wekken voor het openbare leven, door deze belangstelling 't inzicht in de potitickc en maatschappe lijke vraagstukken verheldoren en na deze belangstelling en het inzicht de mensohen opwekken, opdat ieder in zijn eigen partij de beginselen van heb Genootschap zal trachten te verwezenlijken. Spr. deelde ten slotte mede, dat a. s. voorjaar een congres zal worden gehouden in Don Haag, waar oen aantal vraagstuk ken door spr. thans vluchtig aangeroerd, zullen worden behandeld. Prof. Heering besloot zijn onrustige, wanne en overtuigende rede mot een op wekking tot medewerking on toetreding. Er sloten zioh tijdens,do pauzo dan ook tal van nieuwe leden aan. Daarna werd de gedegenheid geopend tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen, waarvan verschillende der aanwezigen gebruik maakten. Zij werden door den spreker beantwoord. Na die openbare vergadering bleven de leden nog eonigen tijd bijeen ter bespre king van meer huishoudelijke aangelegen heden. O. a. werd het bestuur gemachtigd fn samenwerking met twee andere organi saties hier ter stede die ongeveer het zelf de na streven een cursus te openen, waarin eon actueel vraagstuk in verband met de poditiek zal worden behandeld. Leidsche Reddingsbrigade. In een bovenzaal van het cafe-restaurant ,,De Harmonie" werd gisteravond db al- gemc.enc jaarvergadering gehouden van dc Lcidsohe Reddingsbrigade. Dc belangstel ling was gering. De voorzitter, de heer C. J. Verzijden, heette dc aanwezigen wolkom, inzonder heid cfe Pers. Spreker voegde er aan toe, dat in het afgeloopon jaar verschillende leden zijn geëxamineerd door de hoeren,die daartoe bevoegd zijn van den Alg. Bond tot Redding van Drenkelingen. Deze zijn allen, op één uitzondering na, geslaagd cn het verblijdende is, dat vier dezer per sonen drie weken daarna voor de Leidsche Reddingsbrigade reecks deelnamen aan een estafette-wedstrijd in Den Haag en len lsten prijs veroverden. Latér werd weer deelgenomen te Utrecht en ook dhar werrl de eerste prijs, een varg.-zilv. medaille, uitgeloofd door den burgemeester dier plaats, gewonnen. De secretaris, de heer Bruramelka-mp, las een ingekomen stuk voor van den heer B. Planjer, die een viertal punten aanvoerde ter bespreking, daar hij niet aanwezig k-on zijn ter vergadering. Ten eerste wensoht hij de oefenavonden in de zweminrichting te behouden, waarbij hij als leider zal tegenwoordig zijn. Op voorstel van den voorzitter werd hiertoe besloten. Het tweede punt betreft het houden van een cursus in eerste hulp bij ongelukken. Ten aanzien hiervan werd meegedeeld, dat dr. Boonacker zich bereid heeft ver klaard ook dit jaar weer een dergelijken cursus te geven. Het derde punt betreft het verkeerd plaatsen van reddingskastjes, daar deze bij het inslaan der ruit dreigen in het water te vallen. De voorzitter zeide, dat de heer Stapel hierover beter inlichtin gen kon geven cn nog ter vergadering zou komen. Besloten werd daarom dit punt aan tc houden. Ton vierde stelt de lieer Planjer voor een bevoegd leider aan te stellen bij dc ocfenavondkn. Dc voorzitter was van oor- 1 d-. heer Planjer een zóó uitste kend zwemmer is, dat geen andere leiding noodig is. De-lieer Van Deventer verklaarde zioh voor het voorstel van den heer Planjer, terwijl de heer Van Unen het ontried, omdat een bezoldigd leider to groote of fers zal .vragen van die kas. Hij achtte beter zich in verbinding te stellen met do Maatschappij tot Redding van Drenkelin gen, opdat m-en af en toe een dergelijk leider kan laten komen, waardoor da kos ten minder hoog zullen zijn. De'heer Van Deventer meende, dat de kosten hqusch zoo groot niet zullen zijn. Het aansahaffen va;n een leider moet uit gaan van-een plaatselijke vereeniging, om de sympathie der Leidenaars te verwcr- wen. En die kans zou geringer zijn als een vree-ijlde Vereeniging daarvoor zou zorgen. Nadat beidJo heeren nog hun inzicht naar voren hadden gebracht, werd op voorstel van den heer Verzijden besloten, het punt uit te stellen tot punt 7, waarbij die verkiezing van een voorzitter aan de orde zou komen, daar liij voor deze func tie bedankte. Spr. was van meening, dat iemand, die meer met de Leidsche zwem- club-toestanclen op de hoogte is en beter de jonge zwemmers kent, voor hem in de plaats moet komen. De secretaris las hierna de notulen <3er vorige algemeen© vergadering, welke on veranderd werden goedgekeurd. Vervolgens las de heer Brummelkamp het jaarverslag voor. Hieruit blijkt, dat, terwijl in 1921 het ledental verminderde van 230 tot 212, dit getal in 1922 daalde tot 185, en reeds moet voor 1923 gerekend worden op een vermindering van 16 le den, waartegenover slechts één nieuw lid staat. Gememoreerd wordt de cursus in eerste hulp bij ongelukken onder leiding van de heeren cür. Boonacker en B. Plan jer. In het materiaal kwam geen veran dering, terwijl de roddingshaken negen maal werden vernieuwd of gerepareerd. Uit het jaarverslag van den penning meester, den heer Van Unen, bleek, dat de ontvangsten bedroegen f 380,76 en do uitgaven f222.45, zoodat er een batig sal do is van f 158,31. In zzijn verslag deelde de penningmeester nog mee, dat hij niet meer in aanmerking wensoht te komen v,y.r deze functie, daar hij niet meer in Leidon voont. Namens de kaseommiosie werd medege deeld, dat de boeken in orde waren bcj vonden, weshalve den penningmeester dank werd gebracht voor zijn keurig ver slag. Tot kasnazieDers werden thans benoemd de heeren Aarsse, mr. Cosman cn E. J. Kelder. Aan de orde kwam nu de verkiezing van een voorzitter en van een bestuurslid. Zoo als de lieer Verzijden reedis had medege deeld, wenschte hij niet meer in aanmer king te komen, om hiervoor genoemde re denen en ook omdat in het bestuur bijna all© werkzaamheden op hem neerkomen. Ondanks den op hem uitgeoefenden drang, handhaafde hij zijn besluit. Het resultaat was, dat de heer Verzij don werd herkozen met 6 tegen 1 stem men, en deze besloot voorloopig de functie te blijven vervullen, terwijl als bestuurs lid (penningmeester) dc heer A. G. Hooyer werd gekozen met 4 tegen 2 stemmen, die de 'benoeming aanvaardde. Bij de rondvraag deelde de voorzitter, op een vraag van den heer Van dor Steen, mede, dat het, wat den cursus in eerste hu'p bi- ongelukken betreft, in de bedoe ling ligt eer- soort vervolgcursus te hou den, vaai hij lechtcr ook nieuwelingen kun nen worden toegelaten. Ten aanzien van de vraag van d?n heer Planjer over het plaatsen der kastjes, deelde de heer Van der Steen mede, waar dj iieer Stapel niet aanwezig was, dat de kastjes lager moeten worden geplaatst ten einda het euvel te verhelpen. Den heer Van der Steen word nu vergunning gege ven zich in verbinding te sbellen met den heer Stapel, om de zaak te onderzoeken, en te doen verbeteren. De lieer Van Unen verzocht de statuten to wijzigen, weshalve hem verzocht werd een concept-statuten te ontwerpen. Nadat de voorzitter een woord van dkink had gebracht aan den heer Van Unen voor Het uitstekend resultaat van zijn functie als penningmeester, werd de vergadering gesloten. Onzerzijds vvenschen wij er nog even bij liet pi-Miek op aan te dringen de reddings baken tegen vernieling in bescherming te ncnicji. Over het nut van dit materiaal be hoeven wij ons zeker niet verder uit te laten. Ouderavond Ckr. H. B. S. Gisteravond had het bestuur der Ohr. PL P. S. alhier voor de eerste maal de ouders liitgenoodigd tot het bewonen van een ouder avond Meer dan honderd ouders hadden hieraan gehoor gegeven, zoodat het gymnastieklo kaal geheel gevuld was. Waar de uitnoodi- £ing gedrukt was naar hot ontwerp van een der leerlingen, die alle aan zoon ontwerp liuu krachten beproefd hadden, en waaruit deze gekozen wasv daar had dit reeds bij; vele ouders er toe meegewerkt, om hun kennis making met de school en de leeraren te ver nieuwen. Het program viel in twee deelen uiteen'. Vóór de pauze waren het hoofdzakelijk en kele leerlingen, die óf onder leiding van een der leeraren een paar schoons liederen zon gen, zoowel in het Fransch als in eigen taal, of wel met piano- en vioolmuziek da velen deden genieten, zooals later ook nog een der leeraren met een der leerlingen piano en orgel samen lieten hoor^n. Een paar malen werd de muziek afgewisseld door declamatie van gevoelvolle oudere en moderne poëzie, ook weer door een paar leerlingen der school. In de pauze gingen de leerlingen naar huis en hadden de bezoekers geLgetiheid in ver schillende lokalen te bezientigen een tentoon stelling van teekeu ngen en Handwerken, die door de kinderen op school gemaakt jjjjn, zoodat de ouders eens zien konden, wat er zoo al in de scLooluren gedaan wordt. Ook waren er verschillende werktuigen en in strumenten tentoongesteld, terwijl z.Ls een der jongens gezorgd had voor een draad^ looze installatie. Op het programma stond gedrukt, dab er in de pauze gelegenheid was voor ouders en leeraren om nader keünis te maken. Daar door duurde de pauze dan ook niet minder dan eer. vol uur en werd er inderdaad hier van vee' gebruik gemaakt en was daarmee als zoodanig het doel van een ouderavond volkomen bereikt. Na de pauze sprak ds. Kouwenhoven, als pas afgetreden voorzitter namens het be stuur eenige juiste wroorden over da betee kenis van een Ohr. H. B. S. en het belang der ouders, die hun kinderen daar zenden, een goede verhouding tusschen de ouders aan den eti.en kant en den directeur mei» de leeraren en leeraressen aan den andereri. kant; een verhouding, die alleen bij elkander kennen en vertrouwen goed kan zijn. Nadat de leeraar in het Nederlandsch, in eon kor:, maar keurig referaat iets gezegd had over lectuur in huis en op school, had doen uitkomep., hoe juist hier speciaal een gebied lag, waar ouders en school moeten samenveH:pd en een Ohrist:l\jke taboo'zoo buitengewoon veel kan zgn voor jongens eii meisjes juist in den leeftijd, zooals wij die op school hébben, sloot de voorzitter ds. Eroekstra, van Rijnsburg, na allen, die tot het welslagen van dezen avond hadden me degewerkt, bedankt te hebban, dezen zear uitnemend geslaagden ouderavond. ,Waar met den bouw van eeu nieuwe school aan den Rijnsbürgerweg reads begonnen is, en dus in dat opzicht het Christelijk middel baar onderwijs hier in Leiden ook voor den dag mag komen, daar kan het niet anders of een avond als deze, vermeerdert de belang stelling en de liefde van allen, die ook het belang beseffen van Christelgk middelbaar onderwjjs voor hun kinderen. Vijfde Yolbsbyeonkoinst. 'Voor het -genoegen, dat den bezoekers van de vijfd© de>r Vtolkabijeenkomsten, gisteravond in de groote Stad.gzaal, werd aangeboden, zorgden uitsüuitenid mannen. Te weten: d© leden van bet Leidsöh Stedelijk Muziekkorps, onder lei-ding van den hoer Joh. C. Geyp, welk Komps een concert aanbood; en de hee ren Ja©. Jongmans, bariton, on C. B. Duyster Jr., aan den Vleugel. De heer Geyp had gezorgd voor een goéd pncigrramina en.de zijnon slaagden er in liet ten genoegen der todhoonders ten gohoore te brengen. Ware dit niet zoo géweest, dan had den zij toch niet na ölk nummer zoo geap plaudisseerd als zij nu idedlen. Voor hen, die niet tegenwoordig waien en belangstellen in deze bijeenkomst, deelen wij mede, dat uitgevoerd werden: „Luctcr et Emergo", marscb, van Job. 0. Geyp; ouver ture „FMelio", van L. van Beethoven; „Twee Poolsche Dansen'', van X. Seharwenka; fan- taisie uit „Carmen", van G. Bizct; „Feert- ouvertumo" van J. Le-ntmefr; „Over Land en Zee", wals, van J. Gun.gd; balletmuziek uit „De Profeet'', van G. Meijerbeer, en ,JDo Volkisibijeenkom'9ten", miamscfli van Joh. 0. Geyp. Do hoer Jongmans, wit stekend /begeleid door den heer Duyster, zong liefdelied/jee, van B. Zwears; verder van een ouderwetsöbo vrijage, van kleine dlagelijksöh©. dingen en van den kus, van Manna de WijsMouton, altemaal nummers, welke het (deden of wil men liever: welke insloegen. Nadat de voor treffelijke zanger een toegift had voorgedra gen, wonden de hoeren bedankt door d'cnvoor- ziter van dc Volksbijeenkomsten-Commissie, dr. O. M. Ruttcn. Eerst de hoer Jongmans, 'die al zoo dikwijls gezongen beeft voor dozen kring, cn heusoh nog niet te dikwijls; dan zijn begoeldor de hoor Duj-stcr, die al zeer velen en hooi véél heeft geaccompagneerd; cn ten slote do heer Jolh. G. Geyp on zijn mu sici, bij wie, naar wy vernamen, medewerken grootvader, vader en kleinzoon. Voor hot oxamen nuttige handwerken is te Rotterdam geslaagd mej. J, A. Vorlieut, alhier. Bij onkel e candidaatstolhog is gekozen tot abaotis oallogii van het Loidsoh Studentencorps de hoen* P. Hooring, candidaat van het afgetre den collegium Heden herdacht onzo stadgenoot P. van Houten dan dag, dat hij vóór 25 jaar als Bohoepsbouwor in dienst trad bij de firma Gebr. Boot, aan de scheepsbouw- on roparatievrerf „Do Hoop". In al de jaren, dat hij d-aar werk zaam was, hoeft hij zich het vertrouwen dor fiima cn de. vriendschap van zijn kameraden weten to verworven oil te bohoudon, wat heden vooral toft uiting kwam. De jubilaris werd des voormiddag© van zijn woning gehaald en in het kantoor ontvangen, waar mot do directie hot kantoor- cm woric-personeel zioh vereereigd had. Daar word d© heer Van Hou ten op hartel ijho wijzo door oen der directeuren, dén heer P. Boot Jr., toegesproken, die zijn verdiensten pa*oes on hom als blijk van waordleoiing namens de dirootïo oom goud/en horioge aanbood. Ook hot kantoor- en work-personool bood den jubi laris stoffelijko huldeblijken aan. De hoer Van Houten dankte hartelijk voor doze blijken van waardeering en vriendschap. Vandaag herdacht onze stadgenoot H. Zirkzoo, boekbinder aan de f'"IjvOitc-i'shiblio- thook, don dag, waa rop li ij vóór oen kwart eeuw bij deze Rijks instelling ia dienst kwam. De goomployoerdon aan deze irus telling zorgdea, BINNENLAND. Nieuwe regeling omtrent steun aan arbeiders bij aanvaarding van arbeid buiten de woonplaats Een n'euw afdcclingsonderzock in de Tweedo Kamer van het wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs? De R.-K. Volkspartij en het EpiscopaaL BUITENLAND. - Duitschland betaalt de eerste wissef-verval- terniijn. De Fransche minister Le Troquer is onver* wachts tc Londen aangekomen. De vreemde oorlogsschepen in de haven van Smyrna „ingekurkt"? Nieuw vredesvoorstel van den Amerikaan- schen senator Borah. dat voor don jubilaris de dag niet ongemerkt voorbijging. Vanmorgen werd bij bij zijn komst in hot Biblieliheoksgebouw door do ambtenaren ©n geëmployoorden gefel'ioitoend en werden hem bij mondo van d'en boor P. J. Oostvoen Jr. een goudon vulpc-n en een barnsteen en. sigaren pijpje als herinnering aan dezen dag aange boden. Do hoor A. I. Witnjans Jfzn., alhier komt voor alss no. 7 op de -definitieve candidatonlijst van do Demooratisohe Partij te 's-Gravenhag© voor do Statenverkiezing. - Morgen, Vrijdag, en in hot vervolg om de veertien dagen, zal in de kerk aan de Hartc- brug, Haarlemmerstraat alhier, 's avonds te aoht uur, Lof on Prodiikalie worden gohouden voor de R.-K. Duitsohe meisjes on aïlo to Lei den vortoovemde Duitschors. Doze oefeningen eullon worden geleid door den Duitsohen pries ter prof. dr. Di-tschoid. De autobus dienst Zootorwouder-Leidon zal D Maart as. worden geopend. Er zullen dage lijks vier ritten plaats Lobben naar on van hier on wol twee van af do Zuidbuurt en twoo vanaf de Weipoort te Zoolorwou-de. Aangifte is gedaan aan het politiebureau alhier door Cornelia S. van M., van hol verlie zen van oon portemonnaio, oen klein bod-rag aan gold inhoudend. Voorbijgangers voridaarden, dat zij gezien haddon, dat oen jongen do portamon- oaie opraapte, die in zijn zak stak on hard weg liep. Hoewol hij verklaard© de poertomon/n-aao aan hot buToau van politie te zullen deponooren. is dit tot heden niort gosoliiod. Zijn signalement fs bekend. In „Uiit do Raadzaal" zijn door eon abuis oen paar rogels verdwaald, waardoor hét be grijpen moeilijk werd. De ondesrslo rog-el van de eerste en de bovenste van dc tweodö kolom lioo- ron. thuis in doze volgorde aohter dén regel: .,Stonid achter dit voorstel niot werkverschaf fing be-", do 28o van do 2e kolom. LEIDSCHE SCHOUWBURG. Dada-avend. 'Zoo heeft Leiden gisteravond dan ook zijn dolleman3-avond gehad, want iets an ders is het niet geworden. De nog vrjj talrijke bezoekers waren immers behoudens enkele uitzonderingen ook alleen gekomen om een lolletje^ waaraan ziji zelf een werk zaam aandeel konden nemen? Dada als kunst uiting waar te nemen was niet de bedoeling en na hetgeen wij gisteravond nu persoon lijk ervan hebben gehoord en gezien, Ts onze indruk .nog gestevigd, dat dit wer kelijk veel en veel te veel eer zou zijn. Op het programma, dat in yerkleind for maat zoo 'n soort reclame-billet tevens moest zrai-en dat, wilde men er iets van snappen, bestudeerd worden moest 'bleek wel een kinder-teekening in letters, grillig van vorm en kwistig rondgestrooid stond o.a.: Dada est mort, Dada est idiot. Nu, het eerste is helaas nog niet waar, maar via het tweede, wat absoluut juist is, zal het toch wel niet al te lang meer duren. Men vrage niet van ons er verdeer op in te gaan, want dan zoudon w\j- ons nog dwazer toonen dan wft feitelijk met de bezoekers al zijn gwoest door het program zoo naarstig te bepluizon en zeker tienmaal idioter, dan Theo van Doesburg en Kurt Scfcwitlers, die met zoo'n zeldzame verza meling onzin do dubbeltjes in hun zak lebben getooverd. En al is alles dan dada-, die dubbeltjes z'rjn het toch zeker niet,... Onze plioht getrouw willen we or z'jn to voel nieuwsgierige afwezigen! evenwel nog in 't kort bet verloop van den avond schotsen. Voor den aanvang was de stemming nog al rustig, al hoorde men reeds af en toe een da-da stamelen als welkom, gelijk do zuigelingen het eerst uitbrengen. Toen do aanvang wat werd uitgesteld, luchtte men zich in ,een lustig getrappel met cadans. Spoedig daarop ging het doek dan open en öe stemming was er weldra, toen Theo van Doesburgh em soort beschouwing le verde over Dada met, naast wel enkele rake dingen, in hoofdzaak allerlei zotte in- en uitvallen, w.o. ter voorbeeld: elke burger is oen kleine Landru; men denkt op een wei met bloemen te zitten, doch zit op een closet, geestelijke ondervoeding is de kwaal der vetten enz. Alles is dada, allc-en do Dadaïsten zyn niet dada, wacö

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1923 | | pagina 1