LEIDSCH DAGBLAD. Vrijdag 15 December 1922, Officieele Kennisgeving STADSNIEUWS. BiNNENLAND. Hot voornaamste nieuws van heden. *- PRIJS DER ADVERTENTIEN: M Cts. P^r rejel, Zaterdag© 40 Cts. per fejfet Djj TegcSaboanement belangrijk lagere prijs. Kleins advertonticn, uitsluitend bij vooruiüse* Idling, Woensdag 50 Cts., Zaterdag 75 Cts., bij jen maximum aantal woorden van SO. Incasso* volgens post recht. Voor eventueels op* gading van brieven' 10 Cts. porto to betalen* pevrijsnummer 6 Cts. Bureau Ncordeindsplein. Telefoonnummers voor Directie en Administratie 175, Redactie 1507. PostctLèque- en Girodienst No. 57055. PRIJS DEZER COURANT] .Voor Leiden p. 3 mud. 2.35, p. week"OTt Buiten Leiden, waar agenten gevestigd rijn, per week O il Franoo per pos{ 2.35 rfi portokosten. Nummer 19259. Cit nummer bestaat uit DRIE Bladen. EERSTE BLAD. GEAiifiNTELIJKE VISCHYERKOOP. 'Aaa don gemoentolijkcn vischwimkel, Visch- markt 18, tel. 1225, is ZATERDAG verkrijgbaar $GHAR a f 0.23 par pond. N. C. DE GIJSELAAR, Burgom. j Lolden, 15 Doe. 1922. Keuring van voedingsmiddelen. Gisteravond werd in de kleine Sbadszaal, a verband rueit de tentoonstelling voor /Volksvoorlichting, weder een vergadering gehouden, die zeer druk bezocht was, veel drukker nog dan die van Dinsdagavond. En geen wonder 1 Dr. J. J. van Eek, directeur van den dis- rictskëuringsdienst van waren, alhier, zou ieen voordracht houden over„Keuring van voedingsmiddelen"-een onderwerp, dat iedereen, en vooral den huismoeders wel, moest intefesseeren. Nadat de ^eer Van Eek met een enkel woord door dcc. tentoonstel!ingsyoorzibter, dr. M. D. Horst, was ingeleid, verkreeg 'de«o het woord en zeido, dat hij wilde sprc- jken over het ccocl van do keuring van wa ren of voedir^middeleh en wilde duidelijk maken wat men er mee beoogt. Dit doel beeft tweeërlei strekking, eon van economische en een van hygiënische beteekenis. Spr. zou het eerst willen spro ken over de economische beteekenis van dcae keuring. Ondeugdelijk behoeft nog met altijd slecht te zijn, wat spr. met tal van voorbeelden aantoonde. Zoo is marga rine op zichzelf niet ondeugdelijk, maar zij is het wel, wanneer men haar voor natuur boter laat doorgaaneen substantie, waar in boter met- margarine is gemengd. Spreker gaf van dergelijke ondeugdelijko samenstelling een aantal voorbeelden met bobrekking tot vermicelli, saffraan, koffie- boonen, onz. Dergelijke handelingen worden meestal gepleegd om eeai grootere winst te maken. Do prijzen van vervalschte voedingsmidde len zijn dan in den regel ook niet veel lager Aan van de echto waren. Dit is mede een 'gevolg var. de eigenaardige geestesgesteld heid van het publiek, dat meestal meent, .dat alleen wat duur is, ook goed is. Do wón keilers maken daarvan wel gebruik in kun eigen voordeel. Zoo weet spr. van een Leidscheu winke- ïior, die dezelfde havermout over -drie af zonderlijk geprijsde bakken verdeelde, al leen, omdat sommige menschcn nu een maal dure havormout willen hebben. En zoo zijn er heel veel meer voorbeelden. Voor twintig jaar, toen er nog geen keu- Tingsdjiesnst in Leiden bestond, leerde een onquêttc, dat de meeste cacao werd ver mengd met 20 pet. meel, veelal aardappel meel. In geld omgezet, beteckent dit, dat er in één jaar aam cacao f 2000 te veel in leiden word uitgegeven, omdat men eon de*! aardappelmeel voor de echto cacao ontving. Met de melk was het nog erger. Spr. lAkende de vergadering voor, dat in dien tijd, gerekend naar den melkprijs van ho lden, in Leiden f 97,000 werd betaald voor I we ter, terwijl men dacht, melk te hebben afvangen. Thans komt hier het knoeien [met melk slechts sporadisch voor. Een ander middel om den winst groo- |ker tc makvn dan als normaal is het in doo- *fen on pakken verkoopen, waardoor men iet de vereischte maat of het goede ge richt. verkrijgt. Met brood is dit altijd in hoogo mate hot geval geweest En het is dit oog dikwijls- De keuringsdienst kon daar- nog niet optreden. Ma/vu- spreker wildo toch op deze knoeie rijen de aandacht vestigen, om ook daar mede de. groote beteekenis van de econo mische zijde van den Keuringsdienst aan te >nen. De kosten, er aan bast eed, worden ruim vergoed door de economische voor led co, or door verkregen, zoo als spreker met een korte becijfering aantoonde. >rekor kwam nu tot de hygiënische teekenis van do keuring. Bij de gevallen mvcri genoemd komen maar zelden verval- hngen voor, die bepaald schadelijk voor gezondheid zijn. Men komt daarmede tot een andere ru- nek. Spreker vertelde o. a. van vroeger NJvuldig voorkomende ohocolade-öigaar- IJW, met een vergiftige stof bewerkt. En noemde nog een geval, uit den disbvibu- |lc'tijd, toen er haast geen citroenen wa- te verkrijgen, dab aan een adres te fcidon citroenzuur te koop aangeboden voor het maken van limonades, dat do keuringsdienst ingreep een vergif Jleek te zijn. te dezer zake nog meerdere pakken- voorteelden te hebben genoemd, deed r'r- uitkomen, dat door de invoering van Keuringsdienst van Waren, welken hot geheele land werkt, aan deze ver- f''3°h-ngcn een groote knak is gegeven, -et gevaar dreigt echter niet alleen van zijde der voedingsmiddelen. Ook wordt f'Sozondheid in gevaar gebracht door. al- y gebruiksvoorwerpen. Als een sterk pck&nd voorbeeld noemde hij Ioodver- f bij waterpul ten, rege-nbakkon, jj.1 I ri>uwons, geëmailleerde pannen zijn niet zelden loodhoudend. En als nlcn Lq dan «uurkool of andciro zurenhou- dendp stoffen bereid, heeft men grooto kans van vergiftiging. Met eenige proeven toonde spr. dit aan. Gelukkig heeft men thans in de Waren wet het middel in de hand om ook daarte gen op te treden, al is het nog niet zoo>ge makkelijk om verschillende gevallen te achterhalen. De Warenwet treedt er thans echter strong tegen op. Spreker gaf nog meerdere voorbeelden van in don handel gebrachte, voor dc ge zondheid schadelijke stoffen, verduidelijkt door interessante proeven, die de aan dacht der aanwezigen in booge mate gaan de bielden; met poetsmiddelen, haarwa ters, enz. werden deze proeven genomen. Spr. besloot zijii hoogst interessante en leerzame voordracht met te betoogcai en aan te toonen de hygiënisch© beteekenis van de keuring dor melk, omdat de melk volksvoedsel bij uitnemendheid meermalen besmet is met tubercel- en typhus-bacil- len waartegen bet eenig probaat middel isde melk te kaken. En wat er verder, dooi- de zieke uiers van dc koe door do ver menging met faecaliën, slootwater en an dere onreine stoffen in de melk wel eens terecht komt, liet spr. onder gelach en uit roepen van verbazing aaoi de vergadering zien. Gelukkig kon hij aantooneri, dat er in Leiden ten opzichte hier van door don keu ringsdienst in de laatste jaren heel wat is verbeterd- Een groot gevaar van geïnfec teerde melk leert ons de typhus-bcsmet- ting. Ook daarvan, zijn in Leiden eenige voorbeelden te noemen. Er volgde een warm applaus op spr.'a inderdaad populaire, doch niettemin uiterst leerzame voordracht. De voorzitter, den spr. daarvoor dan kend, vroeg nog of alluminiumponnen ook schadelijk voor do gezondheid kondon zijn. Huismoeders deden dikwijls dio vraag. De heer Van Eek was van oordeel van nietanderen dachten er ocht-or niet zoo gunstig over als hij. Een der aanwozige vrouwen vroeg oog of paunen, waarvan stukken emaille af wa ren, ook nadeelig in het gebruik zijn. Ook dit word ontkennend beantwoord. IJzer is niet nadeelig. Verscheidene bezoekers namen na afloop, ciroa tien uur nog een. kijkje op do ten toonstelling, waar het weer heel druk was. Woensdagavond kwamen er ciroa 200 be zoekers, gisteravond, is dit gotal nog even grootor geweest. „Sappho" luisterde beide avonden dc tentoonstel ling niet zijn ver dienstelijk strijkje op. Vereeniging van Amateur-Fotografen. Door een Comité van amateur-fotografen, bestaande uit raej. I. Herfst, en do heeren J. B. Ebbinge en T. J. Kruyt, werd in de msand November de lieer Adrian Boer, redacteur van „Focus", uitgenoodigd tot het houden van een voordracht over foto grafische kunst, waarbij een aantal bijzon der mooie foto's werden geprojecteerd. Er was dien avond veel beiangsteli-ug, waar uit bleek, dat in Leiden een vrjj groot aan tal amateur-fotografen werkzaam is. Men overwoog, dat het aanbeveling zou verdie nen, wanneer men een gezamenliiken bond vormde, ten einde door onderlinge bespre kingen en gezamenlijk werk, zich individueel beter te kunnen bekwamen en daardoor de amateur fotografiekunst ook in Leiden op hooger peil te brengen - cn voor haar de sympathie te wekken, wefke zg in hooge mate verdient. Zoo werd besloten tot de oprichting van een Vereeniging van Leid- sohe Amateur-fotografen. Nu de Vereeniging is geconstitueerd, en de statuten zijn vastgesteld, meenen wjj onze lezers, waaronder er misschien nog velen zijn, die zich bij de jonge Vereeniging zouden willen aansluiteu, omtrent deze or ganisatie te moeten inlichten. Het bestuur bestaat uit mr. E. L. Th. Hocgenstraaten, voorzitter; J. B. Ebbenge, med. stud., seer., Rijnsburgerweg 161; mej. Herfst, penn.; dr. W. H. van Seters, be- stuurscommissaris en R. Mellcma, littf. cand., commissaris van materiaal. Het algemeene doel van de Vereeniging is, 'om de amateur-fotografiekunst te be vorderen en tot meerdere volmaking te brengen. Dit doel tracht zij in de eerste plaats te bereiken door het houden van een vijftal cursussen, over: lo. Het ont wikkelen cn vergrooten van fotografieën; 2o. het maken van lantaarnplaatjes; 3o. het versterken en verzwakken van nega tieven; 4o. het beoefenen van "het bronm- olie-procedé; 5o. het maken van anto- cfcroomplaten. Verder zullen portefeuilles circuleeren met da beste binnen- en buitenhn'sche tijd schriften- op liet gebied der fotografie, zul len maandelgks vergaderingen worden ge houden, waarvoor ter zake zeer. deskundige personen zullen worden uitgenoodigd tot het houden van voordrachten, het bestuur zal een cursus organiseeren en tentoonstellin gen van eigen werk aanrichten. Reeds is de vereeniging in het bezit van een eigen uitnemende donkere kamer, vooial ten behoeve van leden, die in hun eigen woning geen gelegenheid hebben voor het aanbrengen er van, zooals vele studen ten 'en anderen, die op kamers wonen; ler- wjji reeds door veler medewerking een be langrijke bibliotheek van vakliteratuur tot stand gekomen is. Men ziet. de jonge vereeniging vat haar taak breed op en hoopt veel te zullen kunnen doen lot verhooging der beteeke nis van de fotografie voor den amateur. En als men daarbij bedenkt, dat de con tributie slechts f8 per jaar bedraagt, dan mogen wjj wel aannemen, dat tal van per ser er. uit Leiden en omgeving de gele deren van deze, reeds vrij sterke vereeni ging zullen vergrooten, hetzij al? lid, hetzgi als donateur. Dg contributié als donateur bedraagt f 15. In de tweede helft van -Januari zal een prachtcollectie van 125 schitterende auto- chroomplaten worden geprojecteerd. Verainen „Groningen'f. Gisteravond hield de vqot kort opgerichte veieenig.mg van' in Leiden gevestigde Gro ningers weder een feestolqjke bijeenkomst in de groote zaal van „Dc Harmonie*, Bree straat. De bijeenkomst was druk bezocht. Behalve de ruim 60 leden, ^iio do jonge Vereeniging reeds telt, waren èr $en aantal gasten, van wie er nog 14 als lid toetraden. Het programma wermelde o.a.: Voordrach ten van meneer Germ Eist, uut den Haag, en tussehen de bedrioven muziek en verlötten wan d'rei Grönneger koniken. De voorzitter, do hoer Vriend, heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder deed hij dit den spreker, den heer Eist, die uit den Haag was overgekomen, om liicr zija Leidsohc g«ewestgenooten van zijn voordracht kunst tc doen genieten. De secretaresse, mevrouw De Jongc-Bakker sprak er haar voldoening over uit, d»at zij weder zooveel nieuwe leden kon boeken. •Achtereenvolgens werden door den heer Eist voorgedragen Do Neijaarsoollogies van vrouw Klomp" „De Schippersvrouw", „De begroafenis van de scheepskaptein", „Janne- man", die zeer in den smaak vielen en harte lijk werden toegejuicht. Door den heer Visser inga werd vervólgend nog-voorgedragen „De ontdekking van Arae- rikoa", terwijl ook nog andere darnes en liee- ren een cn ander uit de Groningertaai-«schat kamer van ernst cn liuim mededeelden, wal de gezelligheid zeer verhoogde. Tussohen „de bcdrieven meziok en verlöt ten van drei Gronnoger keuken'', welke ver loting. ongeveer f20 opbradhfc, waarvoor tin nen kraantjes pdften zullen worden aange kocht om op z'n -Gronnegers koffie te kunnen schenken. Na - afloop van do voordrachten kwamen „de bainen van de vlour". Een uitstekende muzikant wfst in do Gro ninger danöcn den gang te houden, zoodit het al heel laat of liever gezegd erg vroeg was, teen het scheidingsuur sloeg. „Zorgt In den Tijd". Met het oog op het weldra te verwach ten in-werking-treden der wet op het Le- vensvevzekeringsbedrijf zijn, de kleine be grafenisfondsen verplicht, ten einde dc be langen van hun leden zooveel mogelijk te behartigen, maatregelen te nemen om óf te voldoen aan de eischen van de wet óf de financiën over te dragen aan een Maat schappij, welke aan de wettelijke bepa lingen voldoet. In dit geval verkeerde o. a. het oudste begrafenisfonds hier ter stede, n.l. „Zorgt in den Tijd", opgericht 15 November 1781. Na langdurige onderhandelingen slaag de het fondsbestuur cr in zeer voordee- lige condities te bedingen, dank zij den gunstigen financieelco staat van dit Leidsche fonds, bij de „Gront-Noordhol- landsche" van 1845, Vereenigwig van Le vensverzekering cn Lijfrente te Amster dam," aan welker soliditeit wel niemand zal twijfelen en waarvan o. a. onze burge meester lid is. De uitkeeringsbedragen, aan de nabe staanden van dc leden, bij overlijden van dezen te verstrekken, konden aanmerke lijk worden opgevoerd zonder dat de tlians geldende contributie behoeft te worden verhoogd. De commissie van vertegenwoordigers van de leden van „Zorgt in den Tijd", die door het bestuur van dit fonds met een en ander werden in kennis gesteld betoonden zich ten zeerste ingenomen met de getroffen maatregelen. De acte van overdracht werd gisteren gepasseerd ten overstaan van mr. J. iVVa^ lig, notaris te Zaandijk. Met ingang van 18 December a. s. houdt dus dit oudste begrafenisfonds alhier op tc bestaan. Bij do afdecling ziekenfonds echter, welke sinds 1914 van het begrafenisfonds werd gescheiden, blijven do zaken als tot dusverre geregeld. Gisteren herdacht de brugwachter eerste klasse J. Arcntzoa den dag, waarop hij 25 jaar geleden in dienst dezer gemeente trad. Als err één brugwachter is, die, bij zoo'n ge legenheid, allen lol verdient, is het zeker wel deze jubilaris. Behalve tooh, dat hij altijd uitstekend en vol ijver zijn pliohtcn nakwam, is liij ook een man van goed karakter cn no bele gevoelens, die, niet alleen bij zijn kame raden, dcch, zonuer onderscheid, bij alle supe rieuren van den rruvrkt- en havendienst hc-og staat aangeschreven. Als bijzondonheid zij nog vermeld, dia t hij op 18 September 1913 de eerste brugwachter was, die het poli tic-diplo ma verwierf en reods op 30 Maart 1915 de anpteekening diaarop behaalde Hom komt d'an ook de cor too, or den stoot aan gegeven te hebben, dat verscheidene rechercheurs cn brugwachters zijn goed voorbeeld' hebben ge volgd, -wat hun, bij het opmaken van proces- scn-vcrbaal <*n rapporten, zoo gGed te pas komt. Goede stijl en taalkennis zijn daarbij tcoli onmisbare factoren, hetgeen door velen, helaas, neg maar altijd te weinig wordt be seft. Dc jubilaris werd 's morgens op het kan toor van don mairkt- en havendienst boven de Waag, iQ bijzijn van alle superieuren, door don directeur hartelijk toegesproken, welke tcc-fiipraak vorgeaeld ging van het gebruike lijke geschenk en daarna dcfor allen gelukge- wenso'ht, waarna Aren (zen zijn dank uitspr lik Verder bleef men nog eenigen tijd gezellig bijeen, waarbij neg enkele oude herinnerin gen werden opgfèhaald. Van de brugwachters, mei wie hij aan den zelfden poet diient, kreeg hij nog een pracht vulpenhouder cadeau. Des namiddags werd hij ten stadhuize door B. en W. gecomplimenteerd, met toekenning van een gratificatie ad f25. Het verdere van den dag bracht Arentzen in den geaelligen en gelukkigen familiekring idoor. Dat Arentzen nog vele jaren in gezond heid zijn gewaardeerde diensten op even vlij tige en uitstekende wijze zal mogen blijven vervullen, is zeker de wenseh wan allen, die hem meer van nabij, als uitmuntende huis vader van een talrijk gezin, degelijk mensoli eiT* pliohtsgetrouw beambte hebben loeren kennen. Morgen zal in Besloten kring herdacht worden het tweede lustrum van het strijk orkest „The Blue Bamd", alhier, diat reeds velo raaien bij verschillende gelegenheden zijn welwillende medewerking verleend heeft. Door een onbekende is aan den burge meester toegezonden een bedrag van een gulden, ton behoeve der Gemeentekas, als vrijwillige bij drage in de Gemeentelasten. Door dë afdool Lng Leiden dor S. D. 'A. P. zijn aan de groslijst voor de Prov. Stalen-ver- kiozLng voor den Kieskring Lcklen, bestaande uit de heeren D. A. van Eek en J. J van Stra len, alhier, en A. Hoogmoed, te Hillogom, toe gevoegd: G. J. Groenouwc, L. van Prooijen, H. 0. A. Proos en J. Veldman allen te Leiden. Do mogelijkheid bestaat, dat andero afdeo- 1 in gen in dozen kring nog ocnige candid aten toevoegen. Namens B. en W. is het rioleoren van een terrein benoorden dc Oosterstraat peroeol no. bestek no. 20, opgedragen aan de hoeren Mar- oelis on Heemskerk, aannemers alhier. Op verzoek willen wij er ovon op wijzen, dat de Decorhbor-vorgadering van de Ver. to't Bev. der Bouwkunst dóór vacantio van den spre ker vervroegd is. Do hooischelf op hel ert van dc boerderij ran dc wed. Do Gr., aan don Heerensingel, welke Dinsdagavond in brand goraakte door broeiing, gebluscht en uügcfliaald werd, geraakte vanmor gen tegen haifelf weer in brand. De auto-spuit met commandant en onder-oommandant der Brandweer waren spoedig ter blussching aan wezig. W. S., alhier, heeft aangiïte gedaan van mishandeling. Zekere Van der M. zou hem 'op het aangezicht hebben geslagen en vrij ernstige verwondingen hebben toe gebracht. Van het geval isprozcs-verbnal opgemaakt. Het krediet aan DuiUcliland. Op vragen van clen heer Flesker»s, lid van de Tweede Kamer betreffende liet' bedrag van het aan l>uitschland verstrekte Neder- landsche crediet, waarvan tot l December, 1922 is gebruik gemaakt, on het verstek ken van genoemd crodiet aan industrieën, welke als concurrenten van onze binnen- landsche industrie moeten worden be schouwd, welke vragen luidden: lo. Is de Minister bereid mode te deelen tot welk bedrag van het Neder!andsch cre- dliet aan Duitschland op 1 December 1922 is gebruik gemaakt? 2o. Is de Minister niet van mccning, dat het gewensclit is van dit crodiet goen ge bruik te laten maken ten behoeve van in dustrieën, die als concurrenten van onze binnenlandsohe industrie moeten worden beschouwd 1 3o. Zoo ja, zijn ten deze reeds maatrege len genomen of wel welke maatregelen is de Regeering voornemens ten deze tc ne men 1 heeft cfe. Minister van Financiën geant woord: 1. Van het Ncderlandsch crediet aan Duitschland voor den aankoop van grond stoffen, toegestaan tot een bodrag van f 140.000.000, bedroeg het op 1 December 1922 uitstaande saldo ruim f39.000.000. 2. Bij de desbetreffende credietovcreen- komst is aan de Nederlanctechc regeering geen bevoegdheid toegekend, om bepaalde industrieën van deze credieten uit tc slui ten. Wel wordt in den laats ten tijd van Duitsche zijde zooveel mogelijk toegezic i, dat met Nedcrlandsclie imlustriecn con- ciUTeerende Duitsche bedrijven niet voor een deel van het crediet worden voorge-~ dragen. Zoo worden mot name voor Duit sche sigarenfabrieken geen oredieten mw aangevraagd, na de door den Néderland- sclien. R-egeeringscommissaris gemaakte op merking, dat veel Duitsche sigaren in ons land werden ingevoerd, terwijl hier do si garenfabrieken moeten sluiten wegens ge brek aan werk. 3. Iri verband met het hiervoren medege deelde, kan de beantwoording der derdo vraag achterwege blijven. De financiën van Wormerveer. Men leest in „Het Volk": In de jongste vergadering van den Ge meenteraad van Wormerveer kwam een schrijven van de Regeering ter tafel, waar in zij te- kennen gaf, dat dc Bank voor Ne- derlandschc Gemeenten onder zekere voor waarden misschien bereid, zou zijn twee leeniogen aan dc gemeente tc verstrekken; dc ecne, groot f 32,000 op langen, de ande re, in twee cn drie jaren af te lossen, groot f 29,370. D voorwaarden zijn lo. In den vervolge zal niet tot buiten gewone, uit leening te dekken, uitgaven gorden besloten, zonder dat do zekerheid beslaat dat de daartoe te slüiteh leening zal kunnen worden geplaatst en de goed- BINNENLAND. De burgemeester van Alphen neem! afscheid als zoodanig. De fractie van den Vrijheidsbond zal in de Tweede Kamer terugkomen op de kwestie in*» zake Fransch op de Lagere School. Het Nedcrlandsch krediet aan Duitschland. De Amstcrdanische Burgerwacht zal waar schijnlijk worden opgeheven. De financiën van Wormerveer. De Tweede Kamer heeft het voorstel-Kerstcrt tot afschaffing van het gezantschap bij den Paus verworpen en de begrooting voor BtiMcn- landsche Zaken goedgekeurd. BUITENLAND. - Bonar Law beziet in het Erigelsche LagcrhuU het schadeyergoedingsyraagsiuk. Zal Amerika toch in de Europeesche aange-» Icgenheden ingrijpen? Ontspanning ter conferentie van Lausannei- Een nieuwe Zwitsersche bondspresident ge« kozen. keuring van de regeering daarop is verkre gen; 2o. op geen bcgroobingspost van gewon#, uitgaven wordt meer uitgegeven dan daar voor bij de begrooting is toegestaan, andeifl dan krachtens een raadsbesluit, waarbij wordt overgelegd het bewijs, dat de ver hooging van de gewone inkomsten dc vev- hooging van de uitgaven dekt; 3o. regelmatig wordt nauwkeurig nage zien, of de opbrengst der gewone inkom sten de raming volgens de begrooting be reikt, wanneer er aanleiding is, worden de gewone uitgaven verlaagd in overeenstem ming met de verlaging der gewone inkom sten 4o. zonder goedkeuring der regeering wordt niet besloten tot: a. verhooging van jaarwedden en loonen b. verkorting* werktijden; c. verlaging ta rieven 5o. wanneer één of meer der sub I tot 'i genoemde voorwaarden niet worden nage leefd, is do Bank voor Nederlamlscke Ge meenten zonder nadere in gebreke stelling, gerechtigd, terstond het geleende bedrag, c.q. het restant der leening op te eischen. De regeering behoudt zich het recht voor, om, indien de gemeente in gebreke blijft, haar verplichtingen uit de to sluiten lee ning overeenkomst öf do voren gemelde bij zondere voorwaarden na te komen, ter vol doening van het door de gemeente aan de Bank voor Nederl. Gemeenten verschuldig de, korting toe te passen op alle dooi* de gemeente van het Rijk te ontvangen uit- keeringen. Wethouder Binnendijk zette uiteen, dat, als deze voorwaarden worden aanvaard, de Bank voor Nederl. Gemeenten, in plaats van het gemeentebestuur hieir zal rcgecrcn. Het is daarom onmogelijk onder deze voor waarden een lcéning tc aanvaarden. De heer Fcrf en dc burgemeester betoog den, dat de voorwaarden niet zoo heel erg bezwarend waren en drongen er bij den raad op aan de regecring te berichten, dat ze aanvaard worden. Op voorstel van don heer De Boer, gesteund door den lieer F erf, werd met 6 tegen 5 stemmen besloten de voorwaarden te aanvaarden. Na den uitslag dezer stemming verklaar de wethouder Binnendijk dat het na deze beslissing voor dc beide soc.-dem. wethou ders niet langer mogelijk zal zijn de ver antwoordelijkheid te dragen. In overleg met fractie en afdecling zal een nadere beslis sing worden genomen. Benoemd zijn in den Bosch raad tot iid-vooraitter G. E. H. Tutein Nolthenius, opperhoutvester van dc Koningin te Apel doorn tot leden J. P. van Lankbuyzen, dir. va® de Ned. Heide Mij. tc Arnhem, dr. J. Th. Oudernans, voorz. van de Ver. tot het behoud van natuurmonumenten in Ne derland, tc Putten (Gelderland)E. Berg enia, voorzitter A. N. W. B., to Enschedé A. O. van dc Ven, burg. van Son, en tot eecret-a/r.is A. A. C. Sprangors te Nijme gen, houtvester bij het Staatsbosohbedrïjf. Bij Kon. besluit is, in verband met zoodanige verandering van het dienstvak, dat hun werkzaamheden overbodig zullen worden, op hun verzoek, eervol ontslag verleendmet iiigang van 1 Januari 1923, aan den directeur van het telegraafkan toor te Haarlem P. Raadsveld, den direc teur van het peet cn telegraafkantoor te Noord wijk J. B. Hartman, den directeur van hot past- en telegraafkantoor te »Sohijndel C. Hutten, den directeur van het past- en telegraafkantoor tc Heeze L>. Akrijn, den adjunct-directeur bij don dienst der posterijen H. C'oopmans, den hoofdcommies der posterijen D. van Hoy- tema, J. C. Pilaar, G. J. StcLlcnboorn, den hoofdcommies dor telegrafie G. Blok; met ingang van 1 April 1923, aan den directeur van het postkantoor te Deventer P. Rent meester. Bii Kon., besluit met ingang van 10

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1922 | | pagina 1