W. J. H. WARNECKE, Stationsweg 4. Telef. 1516. Th. GUSTENHOVEN. HET VALUTAHUIS I I Fa. G. W. ZANDVOORT 1 Op. 3 October r»\ Fa. J. MEEÜWS - LEIDEN MIDDENSTANDS HULPBANK Binnen- en Boiteil. Kaassoorten 3en OCTOBER Fa. VAN NOORT| Stijve en Slappe Hoeden W. ROODENBURG Hlenwstee®27 KLAPSTUK voor 3 October Fa. C. A. FRANGHIMON Romantieke Optocht. AANBESTEDING Us- dat wij een schitterende sorteering gebreide dF|| goederen bezitter^ en dat wij U kunnen ba- dienen tot in de kleinste bijzonderheid MEISJES GEVRAAGD Het 3-öcfober!ied PEIGNOIRS. BLOUSES. JAPONNEN, geeft voorschotten Fijsie VEÜ&OOPiNG I PRIMA BEVROREN RUNOVLEESCH VERSCH KALFS- en VARKENS- 1 VLEESCH, PEKELVLEESCH en DIVERSE WORSTSOORTEN. BIJSGROENTEN Adler Schrijfmachine; Gebreid® Bames- en Béfeé g-oederen in prima kwaliteiten tegen cencurreerende prezen. 2401 GRATIS uitgereikt. C, DE BINK ZOON NUT en GENOEGEN. Eerste Leidsche Volksslagerij Reiziger BREESTRAAT 111 TELEFOON 32 Ratiné en Stoffen f 3.95, f4.95, enz. Stof en Fluweel 10.98, f 1,50, f2.45 enz Breostraat 140, hoek 'g Mostaardsteeg. Tel. 48. Speciaal geëtaleerd Goudsche en Leidsche Kaas. - Lunch en Roomkaasjes Geen uitdeeling v. Haring en Wittebrood 1OO.OO0 Cigarettesi Gebrs. Rotteveel v/h. C. Roodenburg Jz., HaarlemmersJs*. 20, Telef. 512 Binnen- en Buiten!. Kaassoorten. gllllllllllllllllllllllllll SIGAREN haal je nergens fijner ff en wat de prijzen betreft, kom maar eens kijken (j§ 11 Alleen met 3 October bij 10 Sigaren 1 Cadeau j I Breesiraat 175 (Alléén bij't Gangetje) 1 en Haarlemmerstraat 36 jHEEREN- en JONGENSPETTEN. DEMI, ULSTER of WINTERJAS Verkoop nog ALLEEN ZATERDAG-'s Morgens 9-10 uur 's Avonds. Telef. 1888 J Haarlemmerstraat 71 (Volkshuis) j§ U Hoogl. Kerkgracht en Maarsmanssteeg jj DE DE GEUZENVLOOT beeft bevel gegeven om extra mooi FBUIT te leveren tegen lage prijzen Fijn ere Kwaliteiten OpWoensuay, tien 12en Oei. 1921, Smits TJ5.C Geneesmiddel Te koop gevraagd Fa. B. S. VAN KLOETEN, Weet afd. Kammery ea Breierij. JOHAN PARMENTIER. £446 Schelpenkade 6. In den Boerenbond i Eerste kwaliteit verscb ge slacht RUND- en VARKENS- .VLEESCH, tegen CONCUR REERENDEN PRIJS. KLAP STUK voor da Hutspot. RUN- DERROOKVLEESCH 35 cent per ons. ROOKWORST 20 cent per ons. 0971a K. F. W. T. LlilJKEX, Janvossensteeg 52. Tol. 1154. wordt Zaterdag en Maandag in onze étalages op de „N1GRALBO" Duplicator ge drukt en 2417 i BREESTRAAT 152.. Leden, welke wenschen deel te nemen aan den Optocht op ZATERDAGAVOND, worden verzocht aanwezig te zijn kwartier voor acht uur, PIETERSKERKGRACHT No. 9. 2445 i HET BESTUUR. Heer ZOEKT nette ZIT- en SLAAPKAMER, (liefst met pension. Br. ond. Ne. 096pa Bur. v. d. Blad. GROGTE AFSLAG! 3 pnd. lcppcM voor 1 gld. 1 per pond LAPFEN 40 en 50 ct. BIEFSTUK 90 BIEFSTUK (HAAS) 100 ROLLADE 50 ROOKWORST 60 i per ons ROOKVLEESCH 25 ct. i Aanbevelend, 0969a B. Ji BUTE BOOM, CLARASTEEG No, 12, Telef. 1808. ZIT-SLiAPKAllIiR met vpRedig pension voor di rect GEVRAAGD in Leiden of Omgeving, door R-.-K. Juf frouw. Br. met pjrijsopg. ond. No. 0970a Bur. V. d. Blad. GEVRAAGD in Bouwmateria len en aanverwante artikelen. Brieven met ref. onder No. 2431, Bur. v. d. Blad. HECLAME AANBIEDINGEN. Boor nankoop Tan verschillende Bnitsehe Monster-Collectleën tegen den laagsten valntaprij» zijn wij in de gelegenheid li thans KEUZEN HOOPJES aan ie bieden in: Prima wollen slof f 6.95, f 7.95, f 8.95. Pracht kwaliteit in alle kleuren 13.95. Ook extra aanbiedingen in COSTUEHBOKKEN en MANTELS. onze étalage en ziet de prijzen, by Bezichtigt beslist thans 0991a LAKSEBRUG 79, LEIDEN, aan soEêede personen zonder borg, op zeer j U gemakkelijke betalingsconditiën. Kantoor geopend: Alle werkdagen van 9£1 uur en 68 uur. 181 w. o. Emmenthaler, Gruyère, Roquefort, Brie, Camembert, Champagne, Alpenkrauter. De Leidsche Kaas, die in 1919 in GorincHcm werd bekroond met Eersten en Eereprijs, verwierf op de laatst gehouden Land bouwtentoonstelling te Zoetermeer eveneens Eersien Prijs, Gouden Medaille en werd cSoor ons als hei beste en fijnste wat verkrijgbaar is, weder aangekocht. 2434 D maar deelero wij uit. Iedere kooper van onze Cigaretten geven wij bij een bedrag boven de 50 Cent, 10 Pall i Mali Cigaretten CADEAU. Men ga daarom en ook om dat wij aanmerkelijk goedkooper zijn, nergens anders i geld verspillen, want wie koopt in (men lette goed op) „Het Vahstahms" JSreestraat 175 (alléén bij 't Gangetje) cn Haarlemmerstraat 36 doet zijn plicht en rookt 3 October qualiteit Ciga retten en goedkoop. 987a Ziet onze speciale aanbieding „BOBOX" PRIJSLIJST Nergens verkrijgbaar dan bij ons Breestraat 175, (by 't Gangetje) en Haarlemmerstraat 36 Rofinn van 20 ct. voor 10 ot.Romance met stroo en zijde mondstuk van 50 ct. voor 25 ct.Rodos v. 25 ct. voor 12 ct.Itohar 20 st. v. 60 ct. voor 25 ct. SSOBOX 14, 25 stuks, van 100 cent voor 50 cent I. 80 40 7, 125 60 9t 18» 50 25 M 11, 120 60 i» 150 80 Wedorveskoopers extra korting. BLIKJES POTJES Vleesch en Visch. Paling en Ansjovis. ROOMKAASJES. GRUYÈRE. C©ld©s?se3b,e Rookworst. Onze zaak is Maandag geopend Van 's morgens 9BI nar. 2427 m HOOCrEWOSHrD 31. 2448 M 0 SI jgl Ziet onze EtalagesDe sorteering is groot! rg Alle Import-Merken voorradig! Ontvangen en geëtaleerd: de nieuwe modellen Miiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii Morgen ZATERDAG laatste dagen HEEREN- en KINDERKLEED1NG ia 't gebouw voor NUT VAN 'T ALGEMEEN, Steen* schuur, Leiden. Wy zullen voor ruim 300 000 gulden getaxeerde waarde in Ulsfers, Deini-saisons, Winter jassen, Costumes, Jongeheeren en Kinderkleeding, voor een der waarde verkoopen, bijvoorbeeld: 0919a winkelprijs f 30 f 40 f 60 1 80 t 95 1100 1120 f 140 thans t 10 1 15 1 21 f 30 1 32.501 40 1 50 I 55 HEERENCOSTUUMS, DAMES- en KINDERMAN TELS, ROKKEN, PANTALONS, JEKKERS en echt ENGELSCKE REGENJASSEN of MANTELS 'I, der waarde. De Directeur J. GERRITZEN. WEET U HET AL??? I P~ Wij hstöen geen filiaal op de z.g. Jodonmarkt (Beestenmarkt) maar staan alleen op onzo bekende standplaats, de 3e kraam vanaf de Donkersteeg op de Hoogstraat. A.s. Zaterdag weder onze ver rassende Reolame-aanbiediing in le kwaliteit Alpaca-Lopels en vor ken met 20 jaar garantie, tegen den piijs van 50 cent por stuk. Vraagt onze Wekkerklokjes en wekkers onder garantie. Vertier goed koop e aanbieding in Theebladen, Schooltassohon, portefeuilles, por- temonmaaies en nog honderden artikelen. Due de Hoogstraat, daar staat de Goedkoopc Bazar. Geen filialen. 2397 Aanbevelend: C. J. SLEGTENHORST, P. K. Koorsteeg 30- LunchkaasjesélK.G. f2.30 Roomkaasjes <K.G.f1.20 Gruyère en Roquefortkaas per portie f 0.40 2440 g LEVERT UITSLUITEND IN HAAR WINKEL H 2447 IN ONZE WINKELS jjj |si UITSLUITEND VERSCH VLEESCH. DRINKT EEN IEDER: Oranjebitter (FRANGHIMON» a Oranjebitter (Cooymans) Oranjebitter (Hellebrekers) Natuarport (rood en wit) Advocaat (met firmanaam) EN Rooken de Heeren een geurige Pijp Tabak of eei» extra fijne Sigaar van de bekende beste kwaliteit. (A. B. v. D. REEP), Haarlstraat 204, Telefoonn. 1611. f5._ IS f5.60 SS f2.- SS f3.30 2399 Deelnemende tfereenigingen die hun groep afzonderlijk wiiien Vaten FOTOGRAFEEREN worden beleefd vepzoclit, dit even op te geven Ouze Fotograten zijn op Maandag 2460 kenbaar aan de Oranjeband oei den arm Aanbevelend, JOHAN GEIJTENBEEK, Telef. 1851 DOE Xlen zie de ETALAGE 7 IJ 0985a Jac OOSTENDORP, Noordeinde 33 Tolof. 1079 (Groen en Rood Etiket) JÜEUWENHUIZEN LEIDEN. 3808 N.V. Nederiandsche Fabriek van Verduurzaamde Leveis- middelen v.h. Hoogenstraaten Co. Leiden. - Alkmaar. Bij de NATIONALE BANK- IVEKEENIGING te LEIDEN g,, by de ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING te AM STERDAM en WRAVEN- HAGE zijn van 29 September 1921 af betaalbaar gesteld: DIVIDENDBEWIJS No. 21, per AANDEEL van f1000. met f80.—; per ONDER AAN DEEL van f100.met £8. DIVIDENDBEWIJS No. 20. ACTIONS DE JOUISSAN'CE met f10. 2420 DE DIRECTIE. des voormiddags te ELF uren, zal op 't BUREAU VAN GE MEENTEWERKEN te LEI DEN, ondershands worden aan besteed: Onderh. Bestek i'To. 4. Het afbreken vsn verschil lende perceelen voor de verbreeding van de Brandewijnsteeg. I Het bestek ligt ter inzage en overname op, het Bureau van Gemeentewerken, op eiken werkdag de besteding vooraf gaande van 's morgens 9 tót 's middags 4 uren en is aldaar per stuk 5 f0.50 verkrijgbaar (franco per post f0.52j zoo lang do voorraad strekt. Inlichtingen verkrijgbaar ten Bureau Gemeentewerken dage: üyks tusscben TIEN en TW AALF uren. 2411 geeft Uw zieHe, zujohKe hinderen Ocg. onschadelyh j Hel maahlze siert: en gezond' Onze gratis örochure.bevat vele bewyzen. Vraagt zo Uw drogist 'UiUi het belang van. Uur kuid PER FLACON f. 5.75. K Voldoends voorezn maand l I Verkrijgbaar by; Gebr. CHRISTIAANSE, Hoo- gewoerd 3, LeidenFa, KRUI- SINGA, NieuweRijn 33 L; VoorEngros: Chern. Pharm. Fabr.ZAANLAND",Haarlem Fabr.: Mij. „SENKA" Broek op Langendijk. 2407 een ZEER GROOT PAND, (hoerenhuis of iets dergelijks, vertrekken van groot volume) geschikt voor ongros-magazrj- nen, in centrum der oude Stad. Br. ond. No. 2398 Bur. van dit Blad. zoo goed als nieuw, TE KOOP, tegen zeer lagen prijs. 2429 - Te zien bjj: i Kantoorboekhandel, BREESTRAAT 52,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1921 | | pagina 10