AGENT. HASSELMANi PANDER, LEIDEN Luxor-Theater. Waar de Vlag waait P. TIMMERS Papengracht 19, Keukenmeid Meisje Loopknecht H.H. Slagers Óezeliig Tehuis Dr. De Haas GERZOM REISBELASTING Weldadiglieldsavond Foto-Atelier BONGENAAR Bekwame Grootwerkers Verkooping SLAVENBURG Go's BANK. |6RI1EriELK-ZEEj) JIETIfLKfïISJT DUÜKWERK DRUKKERIJ „LE1DSCH DAGBLAD" JfpEW Tot Woensdag Waarschiwing. Verkooping Donderdag [tJ Juli. WEL® TE KOOP: TE KOOP: IHBOEDEL Advertentiën DIENSTBODE. WOL. WÖLT LAAN VAN MEERDERVOORT 550 Een reuzen Zaadkast f 75.- belooning. Jonge DamgMü 7Ï5.O00 Denkt aan DwsrgpinGhers Complete Meubileering Meubelfabriek ,,DE RIJN" GROOT BUFFET TREKTAFEL 6 STOELEN f425.- Prima Axminsfer Karpetten 200 X 300 cm. f 39.50, f 45.-, f 59.50 Qp©@te CONC KRT, Een FRAAIE DEKEN cadeau!!! Lijkvervoer per Auto naar jg alle plaatsen, Crematie enz. WAAR DE VLAG WAAIT Doezasfraaf 26 - Telefoon 1786 4 Bouwmanwoningen met Landerijen. TELEFOON 1894-1895 V 8 REESTRAAT 123. ralleen echt alleen eebt met merh: HET KLAVERBLAD HAARLEM. N.V. NEDERLANDSE CREDIET- en ASSURANTIE MAAR VOOR DEN NOORDEINDSPLEIN. Wasscherij- ellende. SUSAN BASOSKS Belangrijke Openbare Notaris J. C. SPRUIJT to Alphen, Getrouwd H. 'T HART en M. E. PIELANEN MEIJER die, namens wederzijdsche Familie hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van be langstelling bij hun huwelijk ondervonden. Leiden, 4 Juli 1921. Drie Octoberstraat 7a. De Heer en Mevrouw KRISTENSENHeldring ge ven kennis van de geboorte van hun Zoon 9185 BJARNE. Leiden, 2 Juli 1921. Aan allen, die mij 1 Juli tot een onvergetelijken dag hebben gemaakt mijn harte- lijkcn dank. A. HANSELAAR, 9198 Wykgcb. Langestraat (HUIDARTS) is VERHUISD naar TELEFOON 744. 9132 DANKBETUIGING. Ondergeteekcnde betuigt langs dezen weg zijn hartelijken dank aan allen, die den dag van 2 Juli waarop hij het voorrecht had zyn 50 jarig Jubileum als Schildersgezel te vieren tot een onvergetelijken maakten; in het bijzonder aan zijn Patroon den Heer H. J. DE JONG en de Familie NOORDMAN. 3977a J. VAN DER BLOM. Wegens huwelyk dor tegen woordige vraagt Professor HUIZINGA Witte Singel 74, tegen 1 November een die tevens huiswerk wil ver richten. Aanmelding 's avonds na 7 uur. 9199 Terstond gevraagd een flinke Dienstbode voor den dag of dag en nacht v. g. g. v. Adres: Café „De Kroon", Nieuwe Rijn 5. 3984a gevraagd, voor een pakkerij in con sumptieartikelen, oud 16 jaar. P.G. Brioven No. 3975a Bureau v. d. Blad. Flinke gevraagd, goed kunnende fietsen. Zich aan te melden 's avonds tusschen 7 cn 8 uur. H. MACK, Breestraat 131 9180 Gevraagd: een be kwame VkiSESdS- nOIIWEBSKNECllT. ADRES: „VIANDA", 9201 ïiangebrug; 45. Rotterdamscho firma vrcagft voor haren verkoop van buitenlaDdsche wol een bij fabrikanten goed inge- voerden 9171 Brieven onder No. 2731 Adv. Bur. Ned. Kiosken Mij. Wijnhaven 85 R'dam. aangeboden door besch.fam. aan 1 of 2.schoolgaande meisjes of jonge dames, h. b. b. h. li. Br. Bur. v. d. Blad No. 3983a. KRUIDENGENEZING. Den Haag. 9—4 en schriftelijk 9169 plm. 20.000 pond best ge wonnen Weiiandshooi, aan den hoop en groot vaarwater. Te bevr. Hoog© Rijndijk 196 aangeboden, ook uitste kend voer Hrogist niet 64 laden en Tnsgchen- vak, en een 9202 Aa,rdappefen-Sor- teermacMue, bij J. KF.IJZËB Ca. te JHillcgona. Telef. 387. WONINGRU1L Benedenhuis met Tuin ge vraagd, voor zeer ruime Bovenwoning, zeer mooi ge legen aan den Morschweg. Brieven aan het Bur. van dit Blad onder No. 3973a Te haar gevraagd koven- of benedenwoning, liefst omtrek Holl. Spoor. Huurprijs 4 h 5 gld. per week. Brieven Bur. v. d. Blad No. 3978a. UITVERKOOP pr. zefier, fraise, mm resida.Iilam.wit piqué garnituur \Jf 9177 TE KOOP esn splinternieuwe NAAIMAUïllSSi, werkt voor- en achteruit, met 6 jaar garantie, voor f 52.50. H. J. v. AMERONGEN, Haarlemmerstraat 233. 10902 IE HUUR GEVRAAGD Winkel op drukken Volks stand liefst Steenstraat of Haarl.straat, genegen hoogc huur te geven. Brieven aan het -Bur. van dit Blad onder No. 3979a Twee Vrienden vragen tegen half Augustus een geni. ZITKAMER en twee Slaapkamers met voll. pension. Brieven metprijsopg. aan het Bureau van dit Blad onder No. 3980a als lc Hypotheek gevraagd op solied gebouwd pand. met ruime overwaarde. Brieven bnreau van blad No. 9184. Twee studenten (tweede jaars) vi'agen p. 1 September: liefst 3 MA52IER8, centrum stad. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 3986a. GEVRAAGD 2 losse Werklieden cn 2 E?o9!enpeilerft(sters) bij C. W. OUDSHOORN, - 3970a Warmond. At te geven ras Euüver© met uitgebreiden Stamboom, 3 maanden oud Prijs f 50. p. stuk. Brieven onder No. 9168 aan het Bureau van dit Blad. 9168 BREESTRAAT 146 TELEFOON 662 BOTERMARKT 21-22 8824 Directe© DE REGT en DE JONG. V VVWVWVWVWVVU UUWWt BRUUltWWWiy, OP 9193 Ten bate van bet Netlerlanflsch-Stntlcnten- couiité voor steunverleeulng aan noodlijdende studenten in Centraal cn Oost-Europa. De Bioscoopvoorstelling wordt affge< wissold door Ie geven door hei LEIDSCHE UNtVERSI- TEITS-TRIO, de Heeron: P. H. M. HOOGENBERGH (Piano). L. B. v. BOMMEL (Viool) en H. L. BENJAMINS (Cello). HET PROGRAMMA OMVAT STUKKEN VAN: L. v. BEETHOVEN, CESAR FRANCK en P. TSAIKOWSKY. Hoi is ons levens nog geluld, de wel willende modewerking ie vorkrijgen van Het Leidsche Strijkensemftle „SAPPE©". Een avond van ontspanning en kunst, voor een zeer aanbevelenswaardig doel. De prijzen der plaatsen zijn: Loge f Balcon 1.50, Stalles f 1.00, Parquet /"Ó.75, Parterre 0.50. Behoudens nadere goedkeuring van H.H. Autoriteiten, na afloop der voorstelling, gezellig J samenzijn, in den Foyer van Luxor, met ver schillende afwisselingen. De BEKENDE GOEDKOOPE BEDDENWINKEL op 111 Haar- lommerstraat 111 schuin over de Hartebrugskerk, geeft evenals wc dat vroeger dedeD, aan een ieder die boven de 10 gulden besteed, ©en fraaie deken cadeau!!! "Wij zijn en blyven de goedkoopste in Leiden!!! en doet men zeer verstandig, by ons to komen voor bedden, dekens, karpetton en behangselpapieren!!! We hebben wel geen grooten winkel, maar zijn daardoor juist zoo ongelooflyk goedkoop. Wy geven de grootste 2-pers. extra zware solide blanke beste molton dekens weer voor f1.65!U De volle 2-pers. echto Leidsehe Wollen Dekens nu weer voor f 6.90ÜI en de prima gestikte dekens met witte watten kosten nu weer 9 gulden, 't Is in uw eigen belang bij ons te komen kijken, alleen 111 Haarlemmer straat 111 schuin over de Hartebrugskerk, daar is do be kende GOEDKOOPE BEDDENWINKEL. Let goed op de 3 EEN EN, anders betaalt U te veel. 9200 De Leidsche Begrafenis-Onderneming Firma J. ©OEDELJEE Sr. Directie: J. DIRKSE Jzn„ Hooigracht 33. Telef. 452. APOTHEKERSDIJK 27 - - LEIDEN. 8392 Filinnl W. Bf.Kl'/.E, Kottel-dam. Opaamen i. eisen omgeving, Billijke prijken. Dagelijks geopend van 9—6 uur. gevraagd voor betere Confectie, zich aan te melden of brieven Firma G. S. VAN DAM Co., Bierkade 9, den Haag. 9197 Boazastoat 26 - T®lf. 1766 PRBiiBA WESTLftHOSCHE AARDAPPELEN Halzen en Schoolmeester», mooi bloemig en droog, je kant o zo met karnemelk eten Juffrouw. 18 cent per Kilo. Moord-Hollandsche 15 cent per Kilo gjgp- Elke bestelling wordt gaarne tknis bezorgd. ZWAKTE BESSEN en FBAMBOZEK 9188 ÖGDÊ> Q«1 Openbare Vrijwillige van De Notarissen Mrs. C. M. H. MINDEROP, to Rotterdam en H. M. A. COEBERGH, te Lei den, zullen in het openbaar, resp. bij OPBOD en AFSLAG veilen en verkoopen: op WOENSDAGEN 6 an 13 JULI f921, v.m. 11 UUR in „DE VER GULDE WAGEN", te 8124 ALPHEN AAN-DEN-RiJN, Onder AARLANDERVEEN (gem. Alphen a. d. Rijn), in den Noord- en Zuideinderpol- der: a. De Bouwmanswoning, genaamd „Rotterdam" a. d. Lagc-Rijndgk, Wjjk III No. 69, met diverse perceelen WEI- cn HOOILAND, groot 21.76.33 Hectaren. Verhuurd voor 12611.60 per jaar. Grondi. 1921 f 181.55. b. De Bouwmanswoning, genaamd „Veikendem" a. d. Lege-Rijndijk, Wijk III, No. 57' en 2 ARBEIDERS WONINGEN daarnaast, bene vens diverse perceeien WEI- en HOOILAND, groot 25.10.80 Hectaren. Verhuurd voor f3110.10 per jaar. Grondlasten 1921 f222.30. Op VRIJDAGEN 8 en 15 JULI 1921 v.m. 11 UUR in het NOTA RISHUIS a. d. BURCHT, te LEIDEN Onder HAZERSWOUDE, nabij Leiden: a. De Bouwmaniwoning, gonaamd „Oost End" aan den Hooge-Rijndgk B 164, met diverse perceeien WEI- en HOOILAND, in den "Hoompoiden en den Rietveldschen polder, groot 22.06.50 Hectaren. Verhuurd voor f2758.12'/> per jaar. Grondlasten 1921 f 187.82. b. De Bouwmanswoning, gemerkt C 3 met diverse perceeien WEI- en HOOILAND, in het Rietveld aau de Kruis kade, i. d. Rietveldschen pol der, groot 19.21.66 Hectaren. Verhuurd voor f2075.38 per, jaar. Grondi. 1921 f 134.77. Do landerijen zgn verhuurd tot Kerstmis 1923, de wonin gen tot 1 Mei 1924. Rjjndlandscli Bundergeld f6.20 per H.A.; polder lasten 1920, Hoompoiden f 10. Rietveldschen polder f8. Noord- en Zuideinder polder f12.per H.A. De verkooping geschiedt voor alle woningen in percee ien en combinatiën en massa» Betaling kooppenningen 1 October 1921. Bezichtiging der landerijen alle werkdagen, van de wonin gen Dinsdags, Woensdags en Donderdags. Breeder omschreven bg vei- lingboekjea met kadastrale kaarten, zoo spoedig mogelijk verkrijgbaar, ten kantore van genoemde Notarissen, alwaar meerdere inlichtingen zgn te bekomen. Ten kantore van den Notaris Mr. Coebergb kunnen op alle werkdagen tot den dag [vóór den afslag van 10—2 [uur, daagd vóór den afslag1 van 1011 uur en Zaterdags .van 1012 uur, verhoogin gen worden gedaan, tsgen ge not van 1/5 den verhoogsom. Noteert aan haar kantoor van des namiddags 1 yt uur tol 24$ uur de Amsterdamsche Beurskoersen, be nevens de valuta-koersen. Onder beurs gelegenheid tot het doen van effsctenzaken. Noteert des morgens New-Yorksche koersen. 9187 Vraagt Uwon Winkelier took vooral bij bet koopen onzer groote stukken Karnemelkzeep om een Bloemenplaadje. Albums ter verzameling dezer plaatjes, getiteld: .ue Bloemenvelden", zijn by eiken winkelier van Klaverblad's Zeepen of aan de fabriek verkrijgbaar 60 cents per stuk. 8577 Gevestigd tc ROTTERDAM, Goudsche Singel 39 AFDEELING SPAARKASSEN. 2 Volledige publiciteit der spaarkasgeldcn der Inschrijvers. Leest de Critische beschouwin gen over de Vennootschap in het .Algemeen Weekblad voor het Handolscrediet- cn Ver zekeringswezen" N. 1309 d.d. 2 April 1921. Ijverige AGENTEN gevraagd. Hooge provioiën. Hootd-Agent voor LEIDEN en OMSTREKEN: de heer J. SASBURG, St. Jorissteeg 12, Leiden. HANDEL. een GROOT PAND met BOVENWONING, gelegen midden in Leiden, geschikt voor stalling, garage, werk plaats, enz. October te aan vaarden. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 9192. M koopt 3SEN 9? cn doet Uw Wascli thuis. Ze betalen zichzelf in korten tijd. Verkrijgbaar en in werking te zien in onze filialen 5597 LEIDENNleuwstraat. nog OPRUIMING van reatanten BROCHES O MAISON VROUWENSTEEG 3 9186 Ter voorkoming van laster praatjes wordt bericht, dat Aalhier, iederen Zater dag f 6.betaald aan Mr. W. DE CLERQ, Advo- eaat Langebrug alhier, voor onderhoud van zgn schoon moeder, d© Wad. VAN DEK LOST. 3076 Leiden, 1 Juli 1921. (om contant geld) WEGENS VERTREK, van een goed onderhouden gedeeltelijken ten huize var den lieer BUR GEMEESTER to Alphen a. d. Hijii, op Woensdag den 20en Jnli 1988, en zoo noodig den volgenden dag, des morgens te holt 16 uur, waaronder Pianino, kaarsen- en gas kronen, groote salon- en ander© spiegels, salon* haard, Hovenier- en andere tapijten, meubels, Harnast-tafellinnen en tafelzilverbreedvoerig om schreven bij biljetten, ver* krijgbaar bij den gemeento Alphen a. d. Rijn, Julianastraat 220. UITSLUITEND te bezich tigen op Dinsdag 19 Jall a.s,, van 10 tot 12 en van 2 tot 5 uur. 917®

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1921 | | pagina 4