Bezoekt onze groote bekende Reclame-Week HASSELMAN PANDER, LEIDEN HANDELSREGISTER Kaïn Si—S lliCelluloitf-Waren 20 püt. korting. M. M ^A.&H. SIMONIS Breestraat 28 B Dienstbode Burgerjuffrouw COMPLETE MEUBILEERINGEN HEERENKAMERS Verkooping Dr. A. H. DE HARTOG Noorsche lessen 3Druppeb Netelen Goedkoope het Neerenhuis Vergadering Jaarvergadering Heft geefft U op vele Artikelen een voordeel van 20 a 30 procenft. Tel, 1865 - Leiden een Hinken Leerjongen ZIT-en SLAAPKAMER voor heft disftrieft RIJNLAND. SüBflEBEL YE KOOP: 15cent J.SMIT Bloemmarkt 9 Eenige van onze vele goedkoope Artikelen: Tuinharken en Spaden Bloemenspuiten en Scharen Grasscharen Tuingieters Verfrisschexide Drank. beschaafde Door onzen inkoop, direct van ds Fabrieken drukken wij alle concurrentie met prijzen en kwaliteiten VOORSCHOTEN Gouden Sigarettenkoker, poetsen alle spiegelbionK Kaol-MDAmsterdam Sportkousen, Groote Afslag* N. i d. PIJL, Hooge Rijndijk 106 BUSGROEJVTEA Merk SLEUTELS Nieuwenftuizen o^x>Leiden M. S. Cr. Buitengewone Algemeens Vereeniging voor Volkenbond enVrode OPENBARE VOORDRACHT, Christelijke Hoogere Burgerschool LE10SCHE lfEREENtGING M INDUSTRIEELS Groote Badzeep i- 'T van 50 voor 37£ ct. Dubbele Golfijzers. van 45 voor 27} ct. Onze Luxe Lederwaren, alles prima leder, waar Palmolive „50 42} 30 19 wij voor instaan, tegen Valutaprijzen. Fransclie 12 8 Ponny-ijzers15 9 Damestassclien Schooltasschen Portemoniiaios, enz Potten Scheerzeep, prima fl.50 fl.22} Tandborstehkokers (glas)4 x.nden-en Haarborstels, enorme koopjes. 6 stuks 25 ct. Nagelborstels10 6} Prima Scheermessen, lste kwalit. Echte haren Netten20 15 Eau de Cologne en Odeurs, waarvan geen vaste „Ellavas" en „Gam" „f3.75 f2.75 Tandpasta, niet droog 20 16 prijzen, 10 pCt. korting. v. f3 25 voor f2.50 Op alle Messen 4 jaar garantie. Fijne Damesschaartjes fl.20 92} Verder enorm verlaagde prijzen van Byouterieën. Gillette Mesjes 19 ets., per pakje van 12 stuks f2.22} Primastaaif 1.77} Opruiming van verschillende R e s t a n te n tegen Scheerriemen, Rundleder van fl.— voor 79 ct. Polisoirs35 19 spotprijzen. 6519 Scheerbakjes27} 17} Cream „Caraba"20 «3 Ftaixnt* Scheerspiegels met -kwast „11.25 69 Badhandschoen55 35 tie vooral onze ciaidge. Scheerbakjes 90 62}. 3P S21 n eb* M B Si BAH Ueerenkammen i45 *n Badmutsen, fabrieksprijzen. j&Ji 1 9 1L hJB 3B jt BH Stof 40 ^7} Sponzen13 8 Fm Hu J |T i| O &J| 3 tij *n* 47£ Alluminium Zeepdoozen 27}-ct. NÏ6UW0 fllJBI NOi 44» Prima Kwaliteit Zeer lage prijzen Gevraagd in gezin van 2 personen, een flinke of MEID HUISHOUDSTER zelfstandig kunnend# werken en genegen huiswerk te ver richten. Goed k amtende koken v. g. g. v. Hnip van werkster. Loon f 300.Brieven Bureau van dit Blad onder No. 6529. Meubelfabriek „Rijnland" VRAAGT te melden, Mare No. 10, 's av. ran 7—8 uur, 6526 1 Hel te bnat' gevraagd met gebruik van Keuken of geheel met Pension voor Echt paar zonder kinderen. Omtrek Station H. Spoor. Brieven met prijsopgave Agent Leidsch Dagblad, Warmond. 6550 flOO.- belooning Gevraagd voor kl. gezin 2 kamers met keuke». Br. bur. v. d. blad No. 7495a. Heer, weduwnaar met klein gezin, ZOEKT om m. behulp van Dienst bode het huishouden op zich te nemen. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 6540. Zee spoedig mogelijk gevraagd, een 7474a FLINKE LOOPJONGEN, tegen hoog loon. Goed kunnende lielsen. Adre» Gobrs. LEZWIJN, Pieters kerkgracht S. <100 BELOONINW, discretie verz. cn verz. voor dengene die een beschaafd en ontwikkeld persoon (eioddipl. gymn.) aan een betrekking helpt onverschillig welke, b.v, Kantoorwerkzaamheden, foop- werk enz. Verlangd minimum salaris ris f 1000. ilrieven Bur van dit Blad onder No. 7470a. 6545 BREESTRAAT 146 TELEF. 662 BOTERMARKT 21-22 Linoleums (bedrukt en doorgedrukt), Smyrna, Axminster en 4 doeks Wollen Karpetten, Velours en Pluchette Overgordijnen Omvattende de gemeenten: Aar (Ter), Alkemade, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Hazerswoude, Katwijk. Koudekerk, Leiden, Leiderdorp, Leimuiden, Nieuwkoop Nieuwveen, Noordwijk Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsater- woude, Rijnsburg Sassenheim Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmend, Woubrugge, Zevenhoven en Zoeterwoude, De Commissie, bedoeld by Art. 26 lid 1 der Wet op de Kamers van Koophandel 1920, brengt ter kennis van belanghebbenden: le. dat de Handelsregisterwet op 15 Maart l.l. in werking is getreden en de onder deze Wet vallende Kooplieden, Winkeliers, Fabrikanten, grooterc Ambachtslieden enz. tot het doen der daarin voorgeschreven opgaven verplicht zijn vóbr 15 Jnni a.s. zulks op straffe van boete tot ten hoogste f 2000.bij niet nakoming dezer verpiichting. 2e. dat tot het verstrekken van de voor deze opgaven te gebruiken formulieren en het geven der verlangde inlichtingen zitting zal worden gehouden in een der lokalen van het Raadhuis te Sasaenheim op Donderdag 28 April a.s. van des v.m. 10—12H en van des n.m. I)»4 uur. te Xoordwijk op Dinsdag 3 Met as. van des v.m. 10—12)4 n.m. 1K>—4 uur: te Alkemade op Dinsdag 10 Mei a.s. van des v.m. 912)4 n m. 1'A4 uur: te Jiienwkoop op Donderdag 12 Mel a.s. van des v.m. 1012)4 en van des n.m. 1 Yi —4 uur: te Alphen aan den llfjn op Dinsdag 17 Mei a.s. van des v.m. 10—12)j en van des n.m. 1)4—4 rrar in de Commissiekamer van het Raadhuis aan de Raadhuis straat aldaar. Iedere belanghebbende melde sleh daar des morgen» tijdig aan. De Commissie voornoemd, P. A. DB GOOYER, Voorzitter. 6541 C. W. VAN DER POT Bzn., Secretaris. en van deB on van des Vrijwillige wegens vertrek, in het Benvenutopark 57 tc Voorschoten, op Dinsdag S Bei 1921, des morgens te 10 nur. ten overstaan van den Deurwaarder P. H. VAN THIEL, van EEN NET ONDERHOUDEN waarbyLinnen- en Kleer kasten, Talels, Stoelen, Sofa's, Spiegel op Commode, nog nienweTrapnaaimachiue (merk Pliaff), opgezette Vogels' Ledikanten met matrassen, Waschtafels, Keukenkast, Gas fornuis, Glas- en Aardewerk enz, enz. Daags te voren te zien van 1 tot 4 uur. 6523 hoopt Vrij dag «9 April 's 'avonds 8 uur op te treden voor „tl© middaghoogte" in de Stndszaal, met het onderwerp: 6363 „BET GELOOP IN EEN l'EKSOOAXIJK GOD". Gelegenheid tot gedachtonwisseling. Kaarten a 25 et. ver krijgbaar by de Boekh. J. G. VAN DIJK, Nieuwsteeg 17; J. DU PON, Fa. B. DE KLER, Fa. KOOTKER, N. Ryn, W. MATVELD, Prinsessekade en avonds aan de zaal. een ruim pakhuis, aan grootscheepsch vaarwater, in het centrum der stad. Te bevr. Kantoor B. J. HUURMAN, Heerengraoht12. 6532 op Zondag 2d April een met initialen C.B., waarschijn lijk in de omgeving van War mond. Den eerlijken vinder wordt beleefd verzocht den koker tegen ruime belooning terug te bezorgen by C. Bussib ..Huize Frisia", Konijnenlaan Wassenaar. 6530 gevr. Br. Bur. v. d. Bi. No. 6524 „Prima kwaliteit I920" 6510 aanbieding van alle soorten zoowel zwarl al»gekleurd 6538 Vanaf heden weer veracli vet Bandvleesclt voor I0.50 p. pond en Rosbief a 10.70 per pond bij ZOETERWOUDE. 7543a Notaris H. EEKDBEEK te Katwijk zal op Baan dagen 2 ©n 9 Bei 1921 by opbod en afslag telkms des avonds 8 nnr te Katwijk aau Zee in het Hotel Zw.irk" in het openbaar ver- koopen ten verzoeke van den Heer Mr. 1?. M. v. Dussei.uoei* te Katwijk aan Zee aan de Van Wassenaarkade No. 18, zeer gunstig gelegen aau den zeebonlevard, bevattende het huis gelijkvloers: tweekamers en suite met voor eu achter Serre, Vestibule en Gang, voorts twee ineenloopende Kamers mede aan den Boule vard, Achterkamer, Keuken, Bijkeuken, groote Keider; lste etage: Voorkamer met Balcon, Achterkamer met Bal- con, voorts 2 ineenloopende Kamers mede aau de straat zijde, Badkamer, Dienstbode- kamer en Kabinet, groote Zolder; alsmede Tain met bergplaatshet perceel is voor zien van gas en electrische geleiding, waterleiding, mar meren schoorsteenmantels, W. C.'s, vaste kasten cu ver dere gemakken; kadaster ge meente Katwyk sectie A No. 8042, groot 4.46 aren. Tn eigen gebruik. Betaling der kooppenningen 10 JuDi 1921. Te aanvaarden daags na de gunning mits rentevergoeding ad 6 der koopsom vanaf aanvaarding tot den betaaldag. 6547 Te bezichtigen eiken werk dag 10—12" voorm. en 2—5 nam. Nadere inlichtingen en biljetten te bekomen by ge noemden Notaris te wiens kantore tusschen de veiling eu den aislag kan worden verhoogd. 9334 Mevr. KUNST-MAINGAY, Pianiste, Leerares v. Klavier, v. Lumeystraat 61, Den Haag Telefoon S. 3124 gygt" komt geregeld voor hare lessen te Lelden. Inlichtingen geeft gaarus Mevr. STEIJNS, Pieterskerk- gracht 5. Tel. 1762. 6518 op Vrijdag 6 Mei 192i, n.m. 8 uur in het Schoolgebouw Pieterskorkgraoht 13, Agenda: Behandeling van een Voorstel tot wyziging der Wet van het Genootschap. Namens het Bestuur: Mr H. A. SYPKENS, 6533 le Secr. Afdeeling Leiden UITNOODIGING TOT BIJWONING DER te houden op Donderdag 28 April, *8 avonds 8 u., in het Nutsgebouw (Steenschuur), door Mr J. LIMBURG, over 6544 De resultaten van Genève„ Belangstellenden welkom (5>jarlgen Cursus) Witte Singel 7, LEIDEN» De aangifte van leerlingen voor den nieuwen cursus fkl. 1, 2, 3 cn 4') staat open 36 Mei a.s. '6528 Toelatingexamcn begin Juli. Toelating zonder examen alléén voor kl. 3volgens de wettelykc bepalingen. Inlichtingen en aangiften liefst persoonlek tydens de schooluren bij den Directeur Br. S. C'. MEIJKRING. van de op Vrijdag 29 April a.s- des avonds le acht uur5 in ccn der bovenzalen van d<* Socioteii „Amicifia"* 6536 Namens het Bestuur: Mr. P. M. TRAPMAN Secretaris;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1921 | | pagina 4