LEIDSCH DAGBLAD. Vrijdag 5 December 1919. Officieele Kennisgevingen. STADSNIEUWS BINNENLAND Oorlogfsbegrootiiigf, FEUIILETON, Een Meisje met karakter, FBIJS DER ADVERTENTIE!*! 30 Ota. pex regoL Des Zatyrdxgs 40 Ots, M, regol. Kleine advertontiSn Woensdag 76 Ots-, Zaterdag f L— bij een maximum •.antal woorden van 30. Inoasso volgens post- ^eoht. Voor erontneedo opzending van brieven 10 Ots, porto te betalen. Bewijsnummer 5 Ctj, Bureau Noordeindsplein. Telefoonnummers voor Directie en Administratie 175, Redactie 1507. FRIJS DEZER COURANT! Voor Leiden p. 3 mnd. Ï2A0, p. week 10.16 Buiten Lenden, waar agenten ge vestigd zijn, per week M 0.16 Franco per post m m 2.50 Nummer 18333. Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen. EERSTE BLAD. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Lei den Gezien art. 8, le alinea, der Hinderwet Brengt bij dezen ter algemeene kennis, dat door hen op 1 December vergunning is verleend aan de N. Y. Distilleerderij „De Fransche Kroon" v.h Hartevolt en Zoon. en rechtverkrijgenden tot het uitbreiden van de distilleerderij in het perceel Lan gegraoht No-. 50a, kad. Sectie B. No. 2734 en 2735. N. C. DE GIJ3ELAAB, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, den 4en December 1910. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Lei den Gezien art. 8 le alinea der Hinderwet; Brengen bij dezen ter algemeene kennis, dat ctoor Gedepute »rde Staten dezer pro vincie bij besluit van 25 November en 2 De cember 1919 B No. 4165 (lo afd.) G. S. No. 121 voorwaardelijk vergunning is verleend aan het Gemeentebestuur van Leiden en rechtverkrijgenden tot het uitbreiden van de Stedelijke Electriciteitsfabriek aan de Langegraoht, kad. bekend Sectie B No. 2661 door bijplaatsing o.m. van een tur bogenerator van 6000 K.W. met bijbehpo- rende condensor en pompen. N C. DE GIJSELAAB, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, don 4en December 1919. DRANKWET. Burgeraeèstor en wethouders van Lei den Gelet op do artt. 12 en 37 der Drankwet; Brengen ter algemeene kennis, dat door Pieter Zeegors wonende te Leiden oen ver zoekschrift is ingediend, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden, ande- ren dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop, in de benedenvoor- lokaliteit van het perceel Langegraoht No. 103. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 5 December 1919. dors, twee redacteuren en een filmopera teur, naar Weonen, ten- einde zich van den r-codtoestand te overtuigen on to zien, wat wij, Nederlanders, kunnen doen om «Dat leed to verzachten. De drie Nederlanders, de heeren dr. L. A. Rademakor, A van Riemsdijk en Willy Mullens, die den noocl met eigen oogen aanschouwden, zegge r Wij zijn verrukt o»er de liefheid en het eachte beschaafde van het Weensche kind, welks ellende een vlammend „J'accuse'' vormt voor de menschhedd. Ons medelijden met «Deze in hun prille ontwikkeling ge smoorde stakkerds mag niet machteloos zijn. Deze film is een aanklacht, maar wij ver zekeren, dat deze aanklacht vrij is van elke overdrijving. Als niet de geheele wereld zonder ver wijl met allo hulpmiddelen ter redding zich opmaakt, zal. eon millioeiieiistad in 1919_X920 veranderd worden in een groot graf. Anders te spreken zou verkrachting zijn van de waarheid en ons geweten. Op deze filai aanschouwt men van de stad aan den Donau: don woningnood, den ko- lonnood en den hongersnood. Beter dan woorden kunnen deze beoldten. ieder een denkbeeld geven van d"e> ellendie in dio groote stad. De ramp bij Ncordwijk. Aan onzen oproep, onrons voor de nage laten betrekkiogen rap de omgekomen red ders geldelijke bjjdragen te zenden, is door menigten gehoor gegov%i, zoodat onze Ad- nflnistratie weldra eer. vrij groote som zal kannen zenden aan het comité te Noordwrjk. Wij stellen hen,- die v«:or dit doel nog iets mochten willen afionderen 't is vandaag St.-Nicolaas alsnog in de ge legenheid dit te doen tob en miefc morgen, Zaterdag. Door de Administratie is nog ontvangen van: V. d. R. f 2.50 Mej. R. do R., to V. 2.50 P. v. S1.— Eenige Gera.-ambten13.80 V. G2.50 A. v. d. E5.— Enkelo ambten, van het Bur. v. Gem. Werken en Bouw- en Woning toezicht 11.50 C Samen nc.« f 38.30 Reeds verantwoord t..-. 1020.47 Totaal f 1058.77 In de stervende wereldstad, In het „Luxor-theater" en in het „Rem- braindt-theater" gaat van heden af de bij zondere film „Vindobona Moritura". Naar aanleiding van de alarmeerende bo richten en beden om hulp uit Ween en in de dagbladen, begaven zicli drie Nederl^n- Gisteravond hield de heer J. F. Kuyer, uit Den Haag, in de bovenzaal van het ge bouw „Patrimonium", alhier, een rede over het voortbestaan der ziekengeld uitkeeron- de vereenigingen, in verband met het ge vaar, dat dreigt van de Ziektewet. Allereerst gaf spreker een korte beschou wing over het ontstaan van deze wet, de wijzigingen, welke er in zijn aangebracht, en het te verwachten tijdstip van in-wer- king-treden. Hierbij* deelde hij mede, dat nog slechts zeer weinig personen op de hoogte zijn van het bestaan dezer wet, en dat velen mcenen, dat zij nog moet worden aangenomen. De schuld hi ervan wierp hij op de Re geering, die niet voor voldoende bekend making heeft gezorgd, waarschijnlijk ten gevolge van het feit, dat zij niet recht wist, hoe met deze wet te moeten handelen. Immers, do verschillende fouten waren te duidelijk.. Zóó kon het beslist niet. Dat zag de wetgever zelf, en verschillende wijzigin gen waren dan ook het gevolg. Edoch, en nu kwam spreker aan het eigenlijke doel van zijn betoog, nog steeds gaat de wet-Talma volkomen mank, en be dreigt zij het voortbestaan onzer vereeni gingen. Zooals zij nu is, mag zij niet in wer king worden gesteld. Wij wenschen, of lie ver wij eischen voor ons volkomen iet recht van een onafhankelijk voortbestaan, in het belang van den arbeider. Bij ons heeft ieder lid modezeggenschap, en leeft hij mee in alles, wat de vercenigmg aangaat, terwijl als deze wet, zooals zij nu is, in werking wordt gesteld, het volk niets heeft te zeg gen, en eenvoudig is overgeleverd aan den wil van een aantal ambtenaren, die zich niet volkomen aan hun taak geven, en bo vendien totaal onervaren zijn. En daar tegen, aldus spreker, moeten wij waken. Wij moeten ons aansluiten tot óón grooten bond, die zijn eisohen op duidelijke wijze formuleert, ten einde'deze daarna aan de Regcering voor te leggen. Dan zaj deze wel gedwongen zijn, het reoht van het volk te eerbiedigen en de ge- wenschte wijzigingen aan te brengen, waar bij het bestaan der vereenigingen wordt- verzekerd. Reeds hebben verschillende Ka merleden, alsook Minister Aalberse, het rechtmatige van sommige eischen erkend, zoodat kans op succes nog lang niet is uit gesloten. Na deze rede van den heer Kuyer, die door het weinig talrijke publiek met aan dacht werd gevolgd, had nog een opgewekt debat plaats, waarna vervolgens de verga- doring werd gesloten. Morgen, 6 December, zal Het ypftig jaren geleden zqn, dat de thans 85-jarige weduwe Verbiest, bij velen onzer stadgenoo- ten beter bekend als „Schile-Mis", den dag herdenkt, dat zjj vjjftig jaren terug, voor het eerst met een karntje de straat op ging voor het ophalen van schillen, met den aankleve van dien. Weer of geen weer. Mie is op straat, in de laatsto tientallen jaren vergezeld van haar trouwe assistente „Schele Trjjn" en zoo is zjj in vele wrjken van Leiden geworden de bekende straatfiguur, door'de kinderen geplaagd dikwjjls, doch door de klanten,- door haar bediend, om haar getrouwheid, gewaardeerd en geacht-. Voor haar is nu de tijd van gaan aange broken „lk moet er nu mee u.t:cheidm', zegt het oudje, „de woorden van den dokter, dat ik nog eens op m'n karretje dood zou worden thuisgebracht zjja n.et uitgekomen; maar als ik er nog mee doorging, zou het wei kunnen gebeuren". it-n nu zal de dochter, die reeds 35 jaar rr.ee in de affaire was, deze voortzetten met moeder als stille vennojte, die echter, vóór zich de oude oogen voorgoed sluiten, ia gedachten Trjjn zal volgen op haar dage- ljj-ksche tochten door de stad. Mie's leven was niet zoo onhowogen als haai* werkkring eentonig. Driemaal i3 zij gehuwd geweest. „Twee knappe 'mannen deed", zegt het oudje; „maar de derde was een lor. Die pleegde nog om m'n laatste centjes te verzuipen, een aanslag op m'n leven. Stak me met een mes, doch 't was m'n tijd nog niet." Hij kreeg twee jaar en ik sukkelde voort achter het karretje. En nu, 85 jaar gewor den, kan „Schille Mie" niet meer, zucht z?, en de oude oogen worden vochtig. Er bestaan piannen morgen den wagen, een heel oudje, precies als zijn meesteres, in feestdos te steken en ook voor oud vrouwtje zelf dezen dag tot een feestdag. Wio onder onze etadgenooten behoefte iriocht gevoelen, om de jubi.acesse morgen eens de hand te drukken, deel én wij mede, dat de wed. Verbiest woont:*Kruisstraat 27, bij de Beestenmarkt. De Raad van Delft heeft benoemd tot onderwijzer bij het lager onderwijs aldaar de heer R. Sohophuizen, alhier. Bij den Postchèque- en Girodienst aan het postkantoor alhier en de daaronder res- sortcerende hulpkantoren werd gedurende November gestort f 4i9.559.4yVc; uitbetaald wegens chèques f 467,292.71. Öp de post rekening van dit postkantoor bijgesohre- .ven: a. wegens stortingen f629,650.74; b. wegens overschrijvingen f 973,560.74y2 af geschreven a. wegens overschrijvingen f 1.073.938.15 b. wegens chèques f 458.043.27 Op -den loatsten der maand was het aantal rekeninghouders van dit kantoor 347. DagbrooCikaarten. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft tot do burgemeesters de volgende circulaire gericht: Het is gebleken, dat door sommige gemeenten herhaaldelijk belangrijk meer dagbroodkaarten werden gevraagd, daq iji werkelijkheid voor die gemeenten noodig waren. Zoo overtrof bijvoorbeeld in ?en gemeente bet aantal aangevraagde kaarten voor' een pe riode dat der werkelijk benoodigde met ruim 7000 stuks. Het behoeft geen betoog, dat hierdoor de kos ten van die kaarten ten laste van het Rijk onnoodig worden verzwaard. In verband hiermede verzoek ik n, voor zoo ver uw gemeente aangaat, in den vervolge het aantal aan te vragen dagbroodkaarten tot. het strikt noodzakelijko te beperken. Toegestane uitvoer- Do Minister van Landbouw, enz., heeft tot nader dispensatie verleend van het verbod van uitvoer van paarden, glycerine, kaarsen, nacht lichten, olëine, stearine-pek, kaarsenpittcn en appelen, zoo versch als verduurzaamd. De aanslag van den ex-kroonprins. De Raad van Wieringen heeft, naar aan „Het Volk"' wordt gemeld, den gewezen Duitschen kroonprins op het suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag aangeslagen naar een inko men van f 800.000. Afstand der West-Indische Koloniën. Blijkens het Voorloopig Vorslag betreffende de koloniale huishoudelijke begrooting van Su riname voor 1920 verklaarden enkele leden geen bezwaar to hobbcn tegon een verkoop der West- Indische Koloniën, waarover den laatsten tijd meermalen werd gesproken, indien uit de op brengst van dien verkoop do geheele Neder- landscho crisisschufd zou kunnen worden afge lost. Zij waren van oordeel, dat een dergelijke verkoop niet in het nadeel der bevolking zou zijn, omdat onder Nederlandsch bestuur dezo koloniën toch nimmer tot bloei zullen kunnen geraken. Vele andere leden kwamen met kracht tegen het denkbeeld van een afstand van dezê Ko loniën op. Zij zouden tot zulk een afstand tot geen prijs bereid zijn, waar de bevolking voor een groot deel bestaat uit Nederlanders, dio de Nedcrlaudsche taal spreken. De Nederlandsche ambulance voor Duitschland. Naar Wolff uit Hannover seint, heeft de Ne- derlandïche ambulance voor Duitschland, die gedurende den oorlog op eigen kosten in Duitschland een volledigen lazaret onderhield, na haar verhuizing van Gleiwitz naar Celle (thans Cecilienheim) aan de zuigelingen-inrich ting der Vaderlandsche Vrouwenvereeniging te Hannover (stad) een waardevol geschenk ver eerd in den vorm van drie vrijplaatsen voor zui gelingen, alsmede do daarbij behoorende kamer- inrichtingen. De Vaderlandsche Vrouwenveree niging nam het geschenk met hartelijken dank in ontvangst. Nederland en België. Wij vernemen, dat de regeling met België tot herziening der tyactaten van 1839 haar be slissing nadert; er zijn nog slechts détails te regelen. In hoofdzaak is allee reeds uitgemaakt en wel in een voor ons zeer bevredigenden zin. Men kan er- zich echter wel op voorbereiden, dat zeker deel van de Belgische pers eerlang weer fanfares zal doen hooren, om den criti- schen geest van het Belgische volk lo verdoo- ven, maar daardoor late men zich niest veront rusten. Wij kunnen hier bijvoegen, dat er ook geen reden tot ongerustheid is ten aanzien van de uitdrukking„op dit oogenblik", die Minister Ruvs onlangs bezigde met betrekking tot de vraag, of er militaire afspraken met België worden gemaakt. Tot geen enkele militaire af spraak hebben onze gedelegeerden zich laten vinden. („Hbld.") Prins Hendrik is gisternamiddag per trein van 3 u. 7 min., met zijn adjudant, van Het Loo naar Den Haag vertrokken. Geci Staten van Zuid-Holland geven aan de Staten in overweging om aan 'het gemeentebestuur van Rotterdam voor het nieuwe Raa-dhuis aldaar als geschenk aan te bieden een bronzen vaas ter waarde van f 5000, welke geplaatst zou kunnen worden op het eerste bordes van de staatsietrap daar, waar deze zich in tweeën verdeelt. Zij meenen, dat ook de Prov. Staten er prijs op zullen stellen door een bijdrage hun belangstelling te toonen in het groote bouwwerk, dat de zetel zal worden van het bestuur der belangrijkste gemeente in dit gewest. Bij Kon. besluit is aan den heer A. Blankestyn, op zijn verzoek, met ingang van 1 Januari 1920, eervol ontslag verleend als burgemeester van Harmeien en Veld huizen. De Amstgydamscho Raad heeft een subsidie van f 212,000 voor de .Burgerwacht met 23 tegen 16 stemmen goedgekeurd. Ged. Staten van Noord-Holland hebben besloten aan het gemeentebestuur van Haar lem te berichten, dat zij bezwaar maken togen het besluit van den Haarlemschcn Raad, waar bij de pensioensbijdrage 'voor de onderwijzers voor rekening van de gemconte wordt geno men. Zij beschouwen dit besluit als in strijd met de wot-De Visser. Bij Kon besluit is eon commissie inge steld, om de Regeering voor te lichten no pens do noodige voorzieningen inzake het i luchtverkeer. „De Vrije Socialist" geeft, als laatste wilsbeschikking van den heer F. Domei a Nieuwenhuis, dat het blad moet ophouden als zoodanig te bestaan te bestaan na het eindigen van. het kwartaal van zijn'dood. Het Selskip for Fryske tael- en skrif- tenkennisse hééft aan den Minister van On derwijs een telegram verzonden, waarbij liet Selskip, omvattende 17 afdeelingen met 1S00 leden, in algemeen© vergadering bijeen te Leeuwarden, den wensch uitspreekt., dat de Minister termen moge vinden, om tot hoogleeraar in de Friesche taal en geschie denis aan de universiteit te Groningen voor te dragen professof Siebs, als den bij uitstek daarvoor aangewezen geleerde. i. De Memorie van Antwoord op het aflee- lingFverdag der Tweede Kamer ovir da Ocrlogsbegrooting heeft het licht gezien. Het eindbedrag der begrooting is daarin iret ruim 5 millioen verlaagd. Do Minister begint zijn antwoord met een uitéénzetting van zijn inzicht omtrent de legersterkte en betoogt, dat een sterkte van 200,000 man gelijk is aan die, waarover wij in 1914 volgens de leger- wetten-Colijn beschikten. Treden wij nn tot den Volkenbond toe, dan zullen wij verplicht zijn te zorgen voor de integriteit van ons grondgebied en men zal ons op dit punt eischen kunnen stellen. De kans op over dreven eischen zal echter des te grooten werden, wanner wjj onze weermacht reeds teiangrjk verminderen nog vóórdat er be sprekingen in den Volkenbond hebbtn plaats gehad. Daarom acht de Regeering het ge boden nu reeds vast te stellen, dat wij het peil tan onze weermacht niet beneden 1914, zjnde 200,000 man, mogen deen dalen. Vel mogen wij daarmede zuinigheid en v;r- mindering van personeele lasten doen ge paard gaan. In geen der landen, behalve ia de Centrale, waar men daartoe gedwongen is, gaat men over tot een gedeeltelijke ontwapening. Integendeel heeft men in de onmiddellijke nabijheid onzer grenzen zijn weermacht belangrijk versterkt Het zou onvoorzichtig zijn daartegen tot een belangrijke inkrimping over te gaan. Contingent. De Minister houdt vast aan een militiecontingent van 23.000 man per jaar, zoodat de sterkte van 200,000 maa door elf lichtingen wordt verkregen, waarvan 6 lichtingen leger, 2 lichtingen reserve en 3 lichtingen landweer. Den eersten oefentijd wil de Mi nister terugbrengen op 6 maanden voor de infanterie, IS voor de cavalerie en 12 voor de overige bereden wapens. Dat geeft e;n besparing van ongeveer 13,580,000. De Mi nister acht het geraden voor hat oogenb'.itt niet verder te gaan, doch als het volk zelf den ernstigen wil heeft getoond zich weer baar te maken, kan tot verdere inkorting, in de eerste plaats voor da bests onder de onberedenen, tot 2 maanden worden over gegaan. Du Minister zal het getal twaemaandrrS niet limiteeren, Intusschen zal nog gedu rende veel jaren gerekend moeten worden op de geheele ongeoefendheid der dienst plichtigen. 11 o e gen s te Is e 1. Den zesmaand- schen eerste-oefentjjd zou da Minister willen verbinden met een drieploegenstelsel dat zt-er groote voordeelen biedt. Kazernebouw. De Minister is niet blind voor de tegen dit stelsel aangevoerde bezwaren. De nadeelen van het stelsel kun nen echter bet best worden bestreden door bekorting van het verblijf onder de wape nen, dus voor het thans aanbevolen twee- maanlcnstelsel, want deze nadsèlen zjjn niet het gevolg van het wonen in de kazerne op zichzelf, maar van het gedurende langen t\ld samenzijn der manschappen. De Mi nister beeft zich overigens zooveel mogelijk beijverd óm de kazernegebonwsn te ver beteren Ter einde het kazerne-euvel zooveel mo ge', ijk te beperken, bestaat het plan, onf een. proef te nemen bij een aantal onderdeelen met wonen buiten da kazerne, voor hen, die daartoe in de gelegenheid zijn. Herhalingsoefeningen. Voor de onbereden wapens zullen twee herha lingsoefeningen worden vastgeste'd. elk vair 3 weken, en voor de bereden wapens, één herhalingsoefening van 3 weken. Voorts zat de wet aan hen. die bij de landweer fijn overgegaan, eenige plaatselijke oefeningen voorschrijven. Vredessterkte. Hit het voren staande moge gebleken zijn, zegt de Mi nister dat het voor do oefeningen van den troep en voor corveeën en wachtdien sten door hem niet meer noodig wordt ge acht oir, een zg. blijvend gedeelte onder da wapenen te houden. De Regiering is ran oordeel, dat het noodig is om zoolang an dere politiekorpsen nog niet voldoinde rijn uitgebreid voor het bewaren van de inwen dige rust en orde, steeds de beschikking te hebben over een zekere vredessterkte aan iafanterie, voor de gevallen, waarin het nog met- noodig is om den vrijwilligen landstorm op te roepen. De vredessterkte zou kunnen bestaan tril omtrent 2500 man, telkens voor 2 maanden na elke ploeg nai te dienen, hetzij daaruit door loting aan te wjjzen, hetzij samen (0 stellen uit vrijwillig dienende nianneD. Bezuiniging. Om reeds zoo spoe dig mogelijk te komen tot bezuiniging op de personeele en fmancieele lasten, zal de Kegeering een ontwerp van wet indienen, dat mogelijk moet maken om onafhankelijk van de overige hervormingen, den eersten oefentijd te verminderen tot den tijd van 2- maanden. Herder zal bij de aanvulling van het be- door CHARLES GARVICE. Vrij naar hot Engelse h. (Nadruk verboden.) SI) „Het Is net of de zon weg gaat, zuster Constance, als u de kamer uitgaat," zei ze. ÏU maakt het loven nog de moeite waard. Is u wist, wat uw bezoeken voor mij ge- ^ee8t zijn."- Ctynstance zag ha-ar heel vriendelijk aan. 9$%% ie heerlijk te weten, dat men van oonig nut is op de wereld,"-zei ze. „Denk er vooral aan, den dokter te vra gen dit briefje te verzenden U zal gauw ^ecr heelomaal beter zijn, en'ik zal het ge- boegen hebben u te koinen zien optreden in cafó-ohantant." Becky lachte ongeloovig. yu eou voor niets ter wereld naar oen Pafé-chantant wiuen gaan." „O ja zeker wel. Om u te zien. Waarom niet? Wat voor kwaad is er in een café- chantant? Wij hebben allen nu en dan een amusement je noodig, rijken zoowel ale ar men en ik ben geen onverdraagzame ijve raarstor. Ja, ik zal gaan en u zien dansen en hooron zingen.En nu zeg ik u goeden dag Morgen kan ik niet bij u komen, want dan heb ik veel te doenmaar overmorgen of den dag daarna." Zij stak de hand uit en trok Becky naar zich toe om haar een kus te geven. Beoky verzette zioh evenals zij dat den vorigen keer gedaan had1; maar Constance was sterk en Becky was zwak en Constance kuste haar. Toen Constance weg was, bleef Becky, eenige minuten lang staren in het vuur. Die reine kus was als 't ware een zegen voor haar geweest en de arme Becky gloei de er van. Toen herinnerde zij zich het briefje, dat Constance geschreven had, en werktuiglijk Dam zij het op van de tafel. Zij los het, maar haar gedachten waren er niet bij, totdat zij de onderteekening zag; toen schrikte zij en het bloed stroomde haar ^ïaar 't gezicht. Constance Desbrook. Constance Des- brook. De naam trof haar als een donderslag. Zij staarde naar het papier met openge spalkt© oogen, mot open mond, hijgencüé. Constance Desbrook I „O, ik geloof, dat. ik krankzinnig ben l" fluisterde zij. „Het kan dezelfde niet we zen het kan niet. En toch, ze zei, dat zij de dochter was van een baron, en dus een voorname dame. En de naam is zoo alge meen niet. En zij is een lady een echte, eohte lady! Desbrook! Ja, het is dezelfde! O, wat heb ik gedaan! Ik heb haar besto len haar bestolenDe beste, <3e liefste van alle vrouwen 1 O neen, het kan dezelf de niet zijn. En toch laat eens zien." Zij krukte de kamer door en nam een toegevouwen papier uit een taschje. Zij las dit met spanning over, alles trilde aan I haartoen viel zij achterover in haar stoel I en snakte naar adem. „Zij is het!" hijgde zij, trekkende aan •den kraag van haar blouse, alsof zij dreig de te stikken. „D5t testament het geeft haar Zij is de dochter van sir John Des brook. En Lycett Orayson Lycett Cray- I son besteelt haarHij heeft dat testament verstopt. Waarom deed hij dat? Het is een leelijkordl, die Lycett; ik ken hem. Zij is arm zij werkt hier in de achterbuurten als een hospitaalverpleegster erger dan dat en eon andere man heeft haar geld gekregen. Sir Ralph Desbrook! Dat is de heer, die mij dien avond gered heeft! En ik heb het testament, dat hem het geld zou afnemen. O, wat moot ik doen wat moet ik dfoen! Ik kan er toch niet bij. staan .en toezien, dat zij bestolen wordt! Zij is zoo goed voor mij geweest net een zuster Zij heeft mij gekust! Ik moet- iets doen!" Het. zweet stond haar op het voorhoofd, ieder lichaamsdeel» trildezij werd nu hier, dan daar heen geslingerd, zij aarzelde tus- sohen dankbaarheid tegenover sir Ralph en dankbaarheid en liefde voor CoDstanco. „O, wat zal ik doen wat zal ik doen!" de woorden kwamen haar over de branden de lippen, „ik moet Lycett. Orayson gaan opzoeken ik moet hem zeggen, dat ik het testament gestolen heb. Recht moet ge schiedenGoddank! Goddank, dat ik nog niet. dood benHet is nog niet te laat. lk wil beter en sterker worden. Ja, ik zal j naar Lycett Crayson gaan, ik wil heni i dwingen do waarheid te zeggen, hot testa ment openhaar te maken. Hij kan zeggen wat hij wil, alle leugens vertellen waar hij lust in heeft, zeggen, dat hij het pas gevon den heeft. O, ik moet beter worden!" Toen de stadsdokter den volgenden dag kwam, vond hij Becky zeer koortsig en in een toestand van rustclooze opgewonden heid. Zij gaf hem den brief, dien Constanco geschrevon had, en toen Constance twee da gen later cl© wankelende trap opging, kwam zij sir Alfred Carson, den grooten chirurg, tegen, die naar beneden ging. „Is u bij mijn arm vriendinnetje ge weest?" vroeg Constance. „Hoe vriendelijk van u, sir Alfred." Hij glimlachte haar goedhartig toe, trok zijn arm door den hare en nam haar mee naar het portaal. „Zoo is u dan nog bezig met uw werk, lieve freule? En n schijnt er wel tegen te kunnen. Een beetje bleek misschien." Met zijn lange, fijne vingers raakte hij 1 haar pols aan, hij knikte alsof hij tevreden j was. (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1919 | | pagina 1