AGENDA VAN DE WEEK. CIGARETTES GEMENGD NIEUWS UIT DE OMSTREKEN. BINNENLAND. Zaterdag. Btadsz&al: TJitvoerihg Arbeid ers-tooncel- ver. ,,I>. O. S." 8 uur. Zondag. Sehoirwburg, N. V. Tooneelvereeniging. v,Op Hoop van Zcgen". 8 uur. Stadstaal: De Jordaauspelers, „De Rat ten van Amsterdam". 8 uur. £iads%aal: Leidsehe Ccncerfc-Ver. Solisteu.'- cCLoert, 2 uur. Maandag. „De Gxaanbeurs'': L. Chr. Btóst.-Bond. Bespreking Invaliditeitswet. 8 uur. Schouwburg, Hofstad-TooneeL „Om tien duizend dollar'"7, 8 uur. Stadszaal (kleine): Piano-avond dr. Paul "Weingarten. 8 uur. Stadstaal (foyer)Populair wetensch. voordracht over luchtvaart en luchtver keer. 8 uur. Volkshuis: Voordrachtavond. 8 uur. Café Bamberger: Verg. Bakkerij-hrbeiders. 8 uur. Dinsdag. Schouwburg; „Nederland, je bent goud waard"'. 8 uur. Woensdag. Schouwburg* ./Nederland, je bent goud waard". S uur. Wjjkgebouw Ueerenstraat 45: Verg. Leid- sche Geitenfokvereeniging. Halfacht. S a s f e n h e i -m-, bjj - J. B. IJsselmuiden Ledenvtrg. Sassenbeimsche Neutrale Dans club. 8 uur. Donderdag. Gr on in gen, Veemarkt: Fokveedag 10 uur. Vrijdag. StadszaalHuberman, violist. Zootoi woude, Koor der Ned.- Herv. Ketk: Chr.-Hisfc. Kiesver. Bespre king Invaliditeitswet. Halfacht. Dagelijks, „Rol.andia-Bioecoop- en Variété-theater',: Dagelijks te 8 uur. 'sWoensdags en 's Za terdags matinée 2 en 5 nur< „Luxor-Theater'*, Stationsweg: Bioscoop- en Variétévoorstellingen. Dageljjks te 8 uur. *8 Woensdags en 's Zaterdags matinée te halfdrie Rembrandb-Biosccoprtheater," H ooge woerd 49. Woensdag- en Zaterdagmiddag te 3 uur. Dagelijks cm S uur des avonds. „Thalia-Theater". Haarlemmerstraat 52, Woensdag, en Zaterdagmiddag te 2 uren. Dagelijks te zeven uren des avonds, behou dens des Zondags, dan to S uren. Stedelijk Museum „t)e Lakenhal": Tot 22 Oet> tentoonstelling van reproducties van werken van Rembrandt» Leidscbe Kunstclub „De Sphinx", Ra penburg S3 Gedurende October tentoon stelling van schilderijen en teekeningen door werkende leden. Hoofdgroep L. ScheKema. Den Haag, „Scala". Dagelijks 'e avonds te 8 uur. Deze week zullen 's avonds na acht tiran Zaterdag na tien uren en des nachts geopend zijn de apotheken van D. J. van Driessnm, Mare 76, tel. 406, en Her- ding en Blanken, Hoogewoerd 171, tel. 502. Zondag zijn bovengenoemde apotheken geopend. schaarschte de duurte veroorzaakte, dan zou daaraan tegemoet kunnen worden gekomen docr een goede distributieregeling. Hij las een bericht voor uit de „Meppeler Courant", waaruit bleek, dat de boeren aldaar hadden verklaard, de melk wel voor 16 cent te kannen leveren. Met het oog op de hooge bolerpiijzen zijn ze daartoe niet genegen. Uit zulke gevallen blijkt een onrechtvaar dige^ prijsopdrijving, waaraan de Regeering door een krachtig optreden alleen paai en perk kan stellen. Vooral deze spreker, die met groote warmto sprak, werd luide toegejuicht. Debat had niet plaats en de vergade ring werd te ruim halfelf gesloten. Op verzoek van de clireetio van de fetoombootEiiaatschappij „De Volharding", vond gisteren een conferentie plaats met de vertegenwoordigers der arbeidersorga nisaties. Door déze vertegenwoordigers werd uit voerig hun standpunt uiteengezet. De di rectie zegde toe, Dinsdag a s. schriftelijk haar bericht aan den Centralen Bond van Transport-arboiders te zullen doen gewor den, nadat een bestuursvergadering van de maatschappij zal hobben plaats gevonden. De staking blijft dus nog voortduren -op dezelfde wijze. Van den inhoud van het schrijven van de directie op a. s. Dinsdag zal het afhangen, of het conflict tot oplossing gebracht zal kunnen worden, zoo meldt men ons. Gisteravond vergaderde de arbeiders en met algemeen© stemmen word besloten on- vorzwakt de staking voort te zetten en slechts indien het compromis, dat docr bij na alle stJoomvaartondernemingcn. behal ve door „De Volharding" is geaccepteerd, ook door deze Maatschappij zal zijn aan vaard. opheffing dhr staking in overwe ging te nemen. Bij do in den Schouwburg gisteren, plaats gehad hebbende ontgroening van de 74 nieuwe leden van het Leidseh Studen tencorps heeft de praesis collegii, de heer J. W. Gratama, in zijn toespraak gewezen op het gunstig verloop van den groentijd en medegedeeld, dat binnenkort een voor stel zal worden ingediend tot hervorming van het groen vrezen. Men schrijft van hier aan „Do .N. Crb." Zooals onlangs is medegedeeld, heeft heb collegium van het Leidseh Studentencorps zich met een adres tot den Raad gericht om van gemeentewege maatregelen te tref fen ter voorziening in de behoefte aan ka mers voor studenten. Naar wij thans vernemen, zijn er plan nen in overweging, om in deze behoefte te voorzien. Gaan dezo plannen door, dan zullen door het Leidseh Studentencorps op van gemeentewege beschikbaar te stellen grond eenige groote huizen worden ge bouwd. welke als studentenhuizen zullen worden ingericht en waarvoor de gemeente de benoodigde hypotheek zal verstrekkëu. Heb Thalia-theater", aan de Haar lemmerstraat, geeft weer een zeer uitge breid bioscoop-programma. Men krijgt er wel waar voor zijn gold. Twee groot© num mers, elk van vijf akten, en dan nog heel wat klein goed, waaronder een nummer, waarbij een pantalon een groot© rol speelt tot zeer veel genoegen der aaD schouwers. Voor l\et examen voor apothekers assistent waren gisteren opgeroepen 4 can did aten. Geslaagd zijn de dames E. M. van Velzen. geb. te RotterdamM. P. Godc- frov, geb. te 's-Gravenhage, en O. P. Bennink Bolt, geb. te Zwammerda-m. Voor het propaedeutisch examen werk tuigkundig ingenie.ir is aan c?e Technische Hoogeschooi te Delft geslaagd de heer J. van Achterberg, alhier. B. en W van Haarlem stellen voor te benoemen voor den cursus 191919*20 tot opleiding voor hoofdonderwijzers(essen) tot tijdelijk leer aar in de natuurkunde, den heer M. van "Wamelen, alhier. Den leden October a. s. hoopt onze stadgenoot W. Metselaar, kantoorknecht, aan heb postkantoor alhier, den dag te herdenken, dat hij vóór vijf en twintig jaar werd aangesteld als brievenbesteller aan voornoemd postkantoor. Gisternamiddag kwam op de Blauw- poortsbrug een melkwagen in botsing met een posttar, met het gevolg, dat een kan 'mcfó ri^m 12 Liter melk verloren ging. Overigens hadden geen ongevallen plaats. Gisteren werd bij de politie acuypfte gedaan van een diefstal van een rijwiel uit de rijwiel loods van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. bonnen. Hij kan clan slechts 3 balen inkoopoii en heeft daaraan een voorraad voor 2 dagen. Na 20 dagen ongeveer hoeft de winkelier aan hot Rijk voorgeschoten ecu bedrag van f 900 plus zijn winst cp de 10 balen. Het dagelijksck bestuur van clon N. K. B. meende, gezien het feit dat het suikerbureau nu nog vrachten moet verrekenen van de maand Juli dat wel als een hoogst ernstige grief tegen de nieuwe rege ling tt} mogen inbrengen. Vooral de kleinere winkelier zal van die regeling de dupe wor den. Be heer Bücknfann gaf onmiddellijk de ge grondheid van het toegelichte bezwaar toe. Hij deed de toezegging, dat de bonnen steeds als betaalmiddel aan tusschc-npersoncn op produ centen zullen kunnen worden afgegeven. Wan neer een winkelier heden bonnen-ontvangt, moet hij die reeds den volgenden dag in betaling kun nen geven. Daartoo zal het Departement mede-' werken. Do plaatselijke dislfihulicbureaux kunnen cle bonnen niet in ontvangst nemen, omdat in. de meeste gemeenten die kantoren reeds zijn op geheven. Het door den Kruideniersbond in dien geest gedane voorstel moest daardoor onuit voerbaar worden verklaard. Het vervalscheu van.de bonnen was, naar het oordeel van den heer Bückmann, bijna onmoge lijk door de zorg waarmede do kaarten zijn be werkt. Het door hel bestuur van den Bond gegeven advies om geen losse bonnen aan to nemen, juicht te 's Ministers vertegenwoordiger toe. Waar het den winkelier thans vrij staat, de suiker rechtstreeks van de producenten te be trekken tegen grossiersprijs en bovendien nog geen maximumprijs is vastgesteld voor do vrije suiker, kon het departement geen termen vindon in de winstmarge verandering aan te brengen. De heer Bückmaan -gevoelde de onbillijkheid van het laten betalen der suikerbalen tegen f 1, terwijl den winkelier dat bedrag door de sui- kerproducenteaa niet wordt vergoed door terug neming der ledige balen tegen don kostenden prijs. Het departement was hierover met de producenten in correspondentie getreden. De her Bückmann twijfelde niet aan een voor de winkeliers- gunstigo oplossing. Regeerings-suiker. Naar aahleidiDg van de klachten Yan verschillende winkeliers en coöpe raties oyoi* niet-ontvangen van Regeeringssui- ,ker, meldt het Ned. Corr.-Bureau van bevoegde zjjde, dat met de aflevering van dc bestelde suiker do grootste spoed wordt betracht. Ge meentebesturen en winkeliers kunnen de benoo- digdo suiker bestellen bij do Centrale Suiker- maatschappij te Amsterdam tegen betaling van f90 per baal en een gulden voor den zak. behaagd deu heer, Van Vollenhoven, afge treden minister-resident van Nederland te Brussel, te benoemen tot Commandeur in. de. Orde van St.-Gregoriue den Groote. (.,M?bd.„) De kapitein van den generalen staf Js H. Eardenberg, vergezeld van den le-luit.- vlieger W. O. J. Versteegh. den ingenieur der luchtvaartafdeeling Stephan, den direc teur van den Ryksstudiedienst vcor de Lucht vaart dr. Wclff en den majoor van de vlieg- afteeling van het Indische leger G. u Vc- ctlesang. zullen dezer dagen een studiereis inzake luchtvaarttecbniek naar Engeland on dernemen* De Raad van Oude-Niedcrp- (N,-H.) b- sicob naar de „N. R. Cb." meldt, met al- gemeeule stemmen tot opheffing der open bare. lagere schcol te Zijdewind, D'e gewone audiëntie van. den Minis ter van Landbouw, Nijverheid ©n Handel zal "Woensdag 15 October a.s. niet plaats hebben. RECLAMES a 60 CENTS PER REGEL. Turkish and Virginia 2618 Uit Haar} e.m m r m eer schrijft men ons Woensdagmiddag hafl in deze gemeente -op den Sloterweg een ern stige aanrijding plaats. Een bestuurder van. een motorrijwiel moest- twee wagens pas seer en en reed het 7-jarig dochtertje vtn den maohinehouder W. D. v. d. Y., dat op hetzelfde moment met eenige andere meis jes den weg overstak, tegen den grond. De- motorrijder emakt© hierop tegen een baan*, doch bezeerde zich niet ernstig. Hij fi©p hierop naat het kind, dat bewusteloos op den weg lag. De landbouwer E., die met een wagen voorbijkwam, nam hét kind op en droeg het bij den landbouwer K. binme-n. Eenige bietenrooiers, die het ongeluk hadden gade geslagen, gingen zoodanig tegen den be stuurder. van het motorrijwiel te kc*.r, «fiat deze bevreesd was voor een erostigea aan val en het beter vond zich uit de voeten te maken. Hij beloofde nog een dokter te sul len waarschuwen, doch heeft dit blijkbaar niet gedaan, en niets meer van xicb laten hooren. Niemand heeft er aan gedacht het. nummer van het- motorrijwiel op te nemen. De toestand van het meisje, dat Donder dagavond nog niet tot bewustzijn was ge komen, is hoogst ernstig. Vlieghaven „O c k e n b u r g h" Het Oorr.-Bur. meldt, óns De directne» der N. V. Bouwgroncïmaatsch&ppij „Gdeeru burgh geeft ons de meest stellig© tegen spraak van liet bericht^ waarin gemeld werd dat het landgoed „OckenDufgh" door de heeren Hoek c. s. zou zijn aangekocht.; de directie verzekert-, dat bet landgoed' nistt aan do heeren Hoek c s. verkocht is. Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij den heer Hoek om inlichtingen verzocht. Dezo deelde ons mede, dat het volkomen juist was, dat het landgoed niet door hen was aangekocht, maar wel wa ren alle aandeelen in de N.V. Bouwgrond maatschappij „Oekenburgh" dour de hee ren Hoek c. s. aangekocht; hetgeen ^lus praktisch op hetzelfde neerkomt. Hoewel sedert de aanbieding van deze aandeelen aan de heeren Hoek c.s. de ove rige participanten zich aan deelneming in dezen aankoop onttrokken hadden en daar door de meening was ontstaan, dat de koop niet zou doorgaan, is de heer Hoek o.s. op advies van zijn rechtskundigen adviseur óe zer dagen tot den aankoop van de aandee len overgegaan. Zijn recht daartoe wordt nu echter door de eigenaars van „Ockeai- burgh'1 betwistzoodait, indien deze moch ten volhouden in hun weigering deze aan deelen te leveren, de rechter deze zaak zal hebben te beslissen. Als bewijs, dat 'le Raad van Beheerster maatschappij „Öckenburgh" het recht van c;:cn heer Hoek heeft erkend om ten deze alleen 04/ to treden, beriep do heer Hoek zich o. a. op liet feit dat hij alleen mot bedoelden Raad. van Beheer het contmot heeft aangegaan voor het houden van vlieg demonstraties op het terrein der Maat schappij en dat de andere participanten daaraan geen deel hebben genomen". Te Delft komen thans vrij veel gevallen van roodvonk voor. Uit een zelfde huisgezin in de Doelenstraat is thans de derde patient aan roodvonk lijdende naar de barak overgebracht. Men meldt uit Y 1 i s s i n 'g en. dat daar gisteren door Hr. Ms. „Brinio"- Ls binnengebracht de Belgische sleepboot ;",A. C. W. 9", varende voor dc Engelsche Admiraliteit, en een door die sleepboot ge sleepte lichter. De lichter is geladen ge weest mafc minutie, die in zee moest worden geworpen. Instede daarvan geschiedde dit in de Deurloo. In afwachting van het on derzoek der marine of deze minutie nog ge vaarlijk was, zijn sleepboot cn lichter in dé buitenhaven gemeerd. De kapitein van d®' sleepboot moet in strijd met zijn orders heb ben gehandeld. Den Raad te Bussum ié voorgesteld als belasting op vermakelijk heden f 400 per dag te heffen van atooan- fcaroussels en dergelijke inrichtingen «fc f 70 per dag van gewone draaimolen*. De politie te Strijp hééft' een persoon aangehouden, die zich o.m. had schuldig gemaakt aan den belangrijken schoenen- en lederdiefstal bij de firma Yan Sambeek, te Yëldhoven. De aangehoudene vertelde, dht op den Slifferd te Strijp (een zanderig gedeelte) zich nog een man op hield. Deze laatste verzette zich echter he vig tegen zijn arrestatie, waarbij bleek, dat hij zich netjes in den grond had inge graven. Vermoedi wordt, dat men hier den man te pakken heeft, die voor eenigen tijd uit den trein naar Boxtel wist te ontvluch ten. Daar men meent, dat het onteraard- sche hol nog een dorden bandiet herbergt, werd de plaats door een aantal marechaus sees en politieagenten afgezet. Men meldt ons. uit Gr o n i ri- gen, dak wegens staking van het transport- personeel on kolengebrek d'er gasfabrieken aldaar, het voornemen bestond, dat van morgen 250 burgers kolen zouden lossen eii transporteeren. Met ingang van 13 October, worden wijzigingen aangebracht in d$ Spoorwegdienstregeling. HAARLEMMERMEER, Het mend- ea Slaüwzeer. da t alhier als geweken kon wor den beschouwd, begint zich in deze ge meente opnieuw te openbaren. Op een drie tal boerderijen doet de ziekte zich ween voor. Hoewei het bieten-rooien reeds eenige dagen aan den gang is, komen er nog steed? vreemde arbeiders (Brabanders) dezen polder binnen om te trachten aan het werk te komen. Veelal gelukt dit nog, maar in somm;gb gevallen moeten ze onverrichter- zake weer rertrekken, omdat er altijd nog landbouwers zijn, en dit is maar ge lukkig ook die' aan eigen ingezetenen' de voorkeur geven. 11A2ERSW0UDE. Door het slippen wan dc- motorfiets werd mej. W. op den weg geslingerd, waardoor zjj zich ernstig bezeerde en met een auto naar^hui; moest worden gebracht. HILLEGOM. Door de afd. Hillegom' van ,,Mercurius" is gistaravond een druk bezochte vergadering gehouden ter bespre king van het duurte-vraagstuk. De heer, E. ff. Goedhart, ran Haarlem, trad als spreker op. Hjj zette uiteen hoe vereeni- girgen tot bestrijding der duyrte werken en spoorde aan hier daartoe ook over te gaan. Vragen werden beantwoord. Eenvoor- loopige commissie werd gevormd om ver dere stappen te .nemen tot oprichting van een Vereeniging. KATfflJK-AAN-ZEE. Van 4e haring- visscherij kwamen te JJmuiden binnen de loggers KW. 22, ,met 31 last; KW. 64, met 29; KW. 101, met 30, en KW. 107. piet 27. SCORDWIJK. Op initiatief ran de' H'Ofdwijkache Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer zijn dezen zemer een viertal feto's van de badplaats vervaardigd, geno men van uit een vliegtoestel. Deze foto grafieën ajjn werkelijk schitterend uitge vallen. Beter dan de tot nu toe verschenen' feto's, die altjjd slechts een klein deel van bet dorp toonden, geven zij een fraai beeld van de badplaats als geheel, en doen liet' karakteristiek van ons villadorp mooi uitko men. Eenige verkleinde reprcdncti® zullen gebruikt worden als illustratie van een door „V.V.V." uit te_ geven reclameboekje. i R OOR DW11 K-A AN- ZEE. Telken jare' ia r.èt aantal gasten, dat onze badplaats met een bezoek vereerde, grooter, en ook na hit afgelccpen seizoen toonde het eindcijfer wter vooruitgang ten deze. Ruim 9500 bad- gartcn bezochten ons dorp; een aantal, dat in vcoigaande jaren nog nooit werd bereikt* Deer de internationale verhoudingen waren ender deze gasten nog weinig buitenlanders dia tccli in vroegere jaren een belangrijk percentage van het badgastenial uitmaakten, ROELOFARENDSVEEX.' De wening met schuurtjes en grend in het Noordeinde, bchcorende aan D. van Pelt, werd gisteren in kcop toegewezen voor f3500 aan Jan Spruit Azn. In de Pancratiuszaal hield gisteravond de heer Wrjtenburg, ambtenaar bij don Raad van Arbeid te Leiden, een uiteenzetting over, de werkzaamheden van dit lichaam, de in- scbrrjving van loontrekker,den, enz. Het liikt evenwel geen overbodige weelde om' bjjv. voor Oudewetering een afzonderlijke vergadering te beleggen. Velen vinden deiï a stand van daar naar de zaal veel te ver; vooral wanneer men bedenkt, dat de meesten er nog niet de volle belangstelling voor, hebben. VOORSCHOTEN. Jtfaar wij vernemen, bestaan er plannen om liet Veer Hofweg en het Veer Allemansgeest te vervangen dcof, éën veer, n.1. dat aan den Hofweg, fn ver band daarmede zen een weg moeten worden aangelegd aan de Noordzijde van den Vliet' 'ter verbinding v'an het Provinciaal-" Veer en de ncnaan, WASSENAAR. Na het plegen vair braak, zijn dieven in een der afgeloopen nachten binnengekomen in de garage van den heer K. aan de Paauwlaan en hebben zij eelrt vijftal rijwielen tot goeden buit verklaard. WOUBRUGGE. De burgemeester, de heer Baumann, heeft bij de Justitie eeln f.lucht ingediend tegen den rnd-burgemeestet dezer, gemeente, den heer T. P. Kleyn, tef zake van het ingezenden stuk van dien end-burgemeester in het „Leidseh Dagblad" van gisteren, Vrijdag' 10 Dcts KERKELIJKE BERICHTEN. Leiden: Vereen v. Vrija-Iferv. Volkshuis Zondagmorgen to halfelf, ds. A. van der Wiss?]. LEIDSCHE SCHOUWBURG. HET BOUWMEESTER T00NEEL. „De Sabijnsclie Maagden- h roof", blijspel In 4 bedrijven, door F. en-P. von Schon- than. Het was dus mot een oud beestje, dat bet Bouwmeester-Tooneel gisteravond kwam. Een oud beestje evenwel, dat des tijds flink gegaan had en voor degenen, die het niet kennen, nog wel gaat. De inge wikkelde intrige is aardig gevonden en goed uitgewerkt. Meer zullen we van het stuk zelf, dat door zijn titel menigeen op een dwaalspoor heeft geleid, thans niet meer zoggen, het voldoende bekend ach tende. Over 't geheel viel het spel te waardee- ren. Adolf Bouwmeester a's de tooneeldi- recteur St-riesze chargeerde er weer lustig op los, wat in dit geval weinig kwaad kon. Hij zij evenwel voor overdrijving gewaar- scbuwd, 't wordt bijkans een gewoonte. Zooals gezegd, in dezo rol hinderde hot niet, de figuur won aan beduidendheid. Hem werd een bouquet geoffreerd. Oor Smits gaf een goeden professor Oollwitz, zijn heusche eohtgenoote was zijn toonecl- wederholft en wat voor een! Noenteu we verder nog mevr. Caroline van Boutmeien als Rosa, de dienstbode van den professo ralen huize en Minny van Ollefen ak pro fessor's oudste dochter, cn Lily Neuwittcr als de jongste. De overigen waren wat vlak. De schouwburg was decht bezert, doch de aanwezigen hebben warm geapplaudiseerd. Behalve van het blijspel op 't tooneel is ook nog genoten van kluohtepel op de stu- dentenbanken. Daar kreeg men zelfs ook nog een applausje. Suikerregeling. Het dagelijkscL bestuur van den Ned. Kruideniersbond heeft in het Dep. van Landbouw in Den Haag geconfereerd met den heer Bückmann, chef van de aid. Volks voeding aan dit Departement. De ^besprekingen liepen hoofdzakelijk over do nieuwe suikerrege ling. Ala de "meeat ernstige grief van de winkeliers werd genoemd het voorschieten aan het Rijk van den toeslag op de distributiesuikor. Op el ke baal toch komt de winkelier in voorschot een bedrag van f 30 plus de winst ad f 4.75. De vertegenwoordigers van den N. K. B. voerden als voorbeeld aan een winkelier met een weke- lijkschen suikeromzet van 10 balen. De nieuwe regeling vraagt betaling vooruit en dus zal de winkelier een bedrag van f 900 moeten deponeeron voor do 10 balen suiker. Na verkoop van dat kwantum, dus na een week, heeft de.winkelier ontvangen aan contan ten f 600 cn aan bonnenvoorraad voor oen be drag van f300. De winkelier kan nu slechts 6 2/3 baal koopen en beeft daaraan voldoendo voor nog geen 5 dagen. Na die vijf dagen heeft hij weder ontvangen f 400 aan contanten en is zijn bonnenvooraad- vermeerderd met een be drag van f200. Na 7 5 dagen kan do winkelier koopen 4 2/3 baal, waaraan hij voldoende beeft voor ruim 3 dagen. Na7 5 3ofl5 dagen heoft hij ontvangen f 280 aan contanten en f 140 aan Een vordering op de Regeering. In een te Haarlem gehouden vergadering van de Goöp. Groenten drogerij, -iumakerij en -handel voor de bloembollenstreek „Codro" werd mededeeling gedaan van bet aanzienlijk tekort, veroorzaakt door het Regeëringsverbod toU uülvoer. Aangenomen werd een motie vau den beer Hopman, te Hillegom, waarbij het bestuur werd opgedragen alle mogelijk© maatregelen te ne men, die zouden kunnen leiden tot vergoeding van het verlies uit dc Rijkskas, een verlies, ge leden op grond van gedane toezeggingen. Kolen. Saaid© gisteren is, volgens „N. R. Ct.", het aantal .kolentreinen uit Duitsebland over Emmerik naar Nederland uitgebreid mtefc een trein naar Rotterdam, loopende op alle werkdagen, en één naar .Roosendaal, op Vrijdag, Dinsdag en Don derdag. Lucifersbelasting. Naar „De Standaard" verneemt, moet het plan eener regeling der lu cifers-belasting op de basis van een semi-Staats- bedrijf zijn opgegeven. De belasting zal nu den vorm van accijns dra gen „volgens bet banderol-stelsel." Scheepvaarttarieven. Mon meldt uit Gro ningen: Do Algemeene Schippersbond heeft zich naar aanleiding van de verhooging der spoorwegta rieven voor bet vervoer van reizigers en bagage gewend tot den Minister van Waterstaat, met een adres, waarin den Minëiter wordt verzocht, bet daarheen to leiden, dat, indien er een ver hooging- van spoorwegtarieven noodig is, deze niet alleen op bet vervoer van reizigers en bagage toe to passen, maar dan ook op bet goe derenvervoer, omdat anders een onbillijke con- currentie-factor wordt geschapen tegenover de binnenscheepvaart, welke in hoofdzaak komt tot schade der reizigers. De faculteit der rechtsgeleerdheid, Op de scbvi ftelijkê vragen van den heer Van Embden, lid der Eersto Kamer, inzake de, openstelling van de faculteit van rechtsgeleerdheid voor de bezitters van een B.-diploma, antwoordde de Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen, dat, nu voor de B.-leerlingen van het gymnasium, dio met gunstig gevolg eindexamen afleggen, do gelegenheid wordt geopend tot het afleggen van examens in de faculteit der rechtsgeleerdheid, er, ook naar de meening van den minister, geen redelijke grond is, om deze toelatihg to beperken tol degenen, die overeen komstig hel nieuwo leerplan, dus na hét eind van den cursus 19221923, het diploma B zul len verkrijgen. Thans reeds over te gaan tot dc vaststelling van het nieuwe emdexsraenreglement is niet ge wen scht. Ten einde eohter hun, dio reeds thans in het bezit van het einddiploma B. van het gymnasi um-zijn of dit vóór het jaar 1923 verwerven, den toegang tot de faculteit der rechtsgeleerd heid to openen, is de Minister voornemens, eer lang een aanvulling uit te lokken van de desbe treffende Koninklijke besluiten van 21 Juni 1887. H. M. de Kcningin heeft haar geiant' f:e Washington opgedragen aan de iegeering van de Vereenigde Staten van Noord-Ame- rlka haar deelneming te betuigen jn de ziek te van president Wflscn en de beste wen- echen te uiten vcor zijn spoedig herstel.; r— De Kerkeraad van Middelburg heeft ir. zijn vergadering van 8 October ds. Ne telenbos geschorst, op grond van afwijking van aft. 4 en 5 der Ned. Geloofsbelijdenis volgens art. 79 en 80 D. K. O. (..Ned.'O Een particulier telegram' uit Rome fcteldi ons, dat het Z. JEL den Paus neeft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1919 | | pagina 2