@«@CIT£ AFSLA® GROOTE AFSLAG Stoofperen. IN DE VOLHARDING Aanbesteding. RUNDERLAPPEN ec RUNDERGEHAKT «KJ cent PP- HAARL.3TÜAAY 217 De best© Koffie zit in pakjes, Dit is ©en waarheid als een koe. Koopt dus: „¥ani^eiS©ss Pakjes Koffie Zooais ik reeds sinds jaren doe. „DE BUE^KQRF"j Begrafenis Onderneming „PSËTA3". No. 18285 LEIDSCH DAGBLAD, Vrijdag 10 October. Tweede Blad Anno 1919. UIT DE OMSTREKEN, RECHTZAKEN. INGEZONDEN. KUNST EN LETTEREN. VRAAGT UWEN WINKELIER. Flinke WERKMEID. mSTEÏÏMlSITMAKili J. JONK Jr. WIE B3Xi.-A.MCI STELT J. 3AIJER. Goedkoop Vleesch. AALSMEER. Do 12-jarigo zoontjes van d. G., aan don Aalsmeordordijk, te Haarlem mermeer, en v. d. B., alhier, die de ouderlijke woning hadden verlaten om de wijde wereld in te gaan, zijn te Rotterdam aangehouden. Zij waren eerst in Leiden geweest en hadden zich bij de Marine aangemeld: Toen dit. niet gelukte, zijn zij doorgptippold naar Rotterdam. Aldaar hebben zij den nacht in het politiebureau door gebracht. Onder politiegeleide werden de jonge avonturiers weer naar Hoofddorp getranspor teerd en van daar naar hun in groote onrust yerkeerende ouders teruggebracht. HAARLEMMERMEER: 13. A. H., die ver dacht wordt van diefstal van een zwartbonte koe uit de weide bij de wed. J. d. R., aan den Vijfhuizcrwog alhier, heeft thans een volledige bekentenis afgelegd. De politie zoekt nog naar con ander persoon die bij dezen diefstal ook betrokken moet zijn. In denzelfden nacht zijn bij den landbouwer V.', te Aalsmeer, vier kooien tegelijk uit het land gestolen. Juist, toen zij de boot genaderd waren, werden do dieren aange houden, zoodat liet vervoer en do verkoop nog intijds werden verhinderd. Omtrent dén bouw van de middenstands- woningen in dezo gemeente vernomen wij, dat do stichting van vijf middenstandswoningen to Hoofddorp tha.n9 is opgedragen aan den 'neer C. Leenheer, te IJmuid.cn, voor f31,925. KATWIJK-AAN-ZEE. In verband met hot bericht, dat de kerkoraad der Ncd. Horv. Gem. te Schoveningen een adres aan den Mi nister van Justitio heeft gezonden met verzoek tot wijziging van art. 523 Burg. Wetboek, zij vermeld, dat een dergelijk adres naar den Mi-* nister is verzonden door de korkeradon vau do Nod. Horv. en de Gorof. Gemeente alhier on wel op 15 Sept. 1.1. Aan de kerkoraden der verschillende gemeenten to Vlaardingcn, Maas sluis, Schoveningen, Noordwijk-aan-Zce, Zand- voort, IJmuidcn on Egmond-aan-Zee is ver zocht, adhaesio aan genoemd adres to betui gen, aan welk verzoek door vele kcrkcraden reeds gevolg gegeven is. Hot muziekgezelschap „Uitspanning na In spanning" bracht gisteravond een serenade aan do familio dr. A. J. van Walsem, wiens familio na een verblijf van eenige jaren in Ncd.-ïndië was toruggokoerd, en aan do beiden wethouders do heeren D. Ouwehand Azn. en L. Kruijt. Van de haringvisschcrij kwamen te IJmui dcn binnen do loggers KW 7, met 24 last; KW 16, met 31 last; KW 36. met 33 last; KW 42, mot 23 last; KW 140, met 21 last; KW 147, mot 34 last; en KW 176, mot 32 last. LEIMUIDEN. Gisteren raakte een twaalf jarig zoontjo van onzon stationschef met do pink van zijn linkerhand in oen bictonmachine, mot het treurig gevolg, dat dit lichaamsdeel geheel afgesneden word. NOORDWIJK. In het voorzaalljo van café „Het Fortuin" vergaderd© gisteravond de afd. Noordwijk van do Alg. Verecniging voor Bloembollencultuur, onder leiding van den tweeden voorzitter, den hoer A. Geerling. Do opkomst was bevredigend. Na de opening wor den do notulon onveranderd vastgesteld. De se cretaris deed conigo mededeelingen aangaande do to houden afdcelingstcntoonstelling in Fe bruari a.s. on in zake do distributie. .Door het bedankon van den lieer N. M. Alkemade moest er oen voorzitter gekozen worden. Gekozen werd do hoer G. J. G. van Parijs, wien zijn verkiezing door oen deputatie Word medege deeld. Hij kwam ter vergadering en nam do benoeming aan. In de 'hoofdbostuurs-vacature, ook ontstaan door het bedanken van den heer N. M. Al^e- made, werd na oenigo stemmingen gecandideerd do heer G. J. G. van Parijs. In zake do heide andere hodfdbestuursvacatures (G. J. v. Meeu wen en E. H. Kruijff Lzn.) besloot men een ahvachtcndo houding aan to nemen en later te besluiten welke der gestelde candidaten men zal steunen. In zako do aansluiting van Noordwijk aan hot telefoonnel der bloembollenstreek wist een dor aanwezigen mede to deelen, dat de direc teur-generaal van P. en T. do zaak in onder zoek heeft genomen naar aanleiding van een onlangs verzonden verzoekschrift Besloten word, dat do commissie, die de af- deolingsinzending op de groote tentoonstelling Tan 1921 voorbereidt, op do volgende vergade ring met nader uitgewerkte plannen zou ko- men. p De heer T an Parijs dankt daarop voor hot in hem gestelde vertrouwen; hij roept do mede werking in van bestuur cn leden en belooft gaarne zijn boste .krachten tc willen wijdon aan den bloei der afdeeling. Do voorzitter wijdt woorden van dank aan tien lioer N. M. Alkemade, die geruimon tijd op ijvervolle wijzo het voorzitterschap vervul de, cn steeds op do bres stond, waar het de belangen dor afd betrof. Daarna werd do vergadering gesloten NOORDWIJK-A \N-ZEE. In Hotel Cen traal" werd gisteravond een ledenvergadering gehouden van „Vreemdelingenverkeer", onder voorzitterschap van den heer Adr. Dorsman. Nadat do notulen der- vorige vergadering goedgekeurd, en ingekomen stukken voor ken nisgeving aangenomen waren, werden plannen uitgewerkt voor de stichting van een eigen in formatiebureau. In vereeniging met de Ver. „Zeebad" en de Combinatie van hotel- cn pen sionhouders zal daartoe een gebouwtje worden geplaatst in de nabijheid van het tramstation, terwijl do kosten daarvan zullen gevonden wor den in eon renleloozo leening, waarvan reeds enkelo aandeden geplaatst waren. Besloten werd bij den Gemeenteraad ,op be tere verlichting bij de tram-remise aan tö drin gen, en tevens te verzoeken do oprichting van een M. U. L. O. school te willen bevorderen. Aan de Tramweg-Mij. zal worden verzocht de trams te doen wachten op treinen, die b ij n a aansluiting hebben, weder rookcoupés te wil len invoeren, en het tramstation to Noordwijk- aan-Zeo telefonisch te doen aansluiten. Voorts meende men weer lid te moeten worden van den Algem. Bond voor V. V. V. Na de gebrui kelijke rondvraag sloot de voorzitter de verga dering. Van do haringvisschcrij kwam te IJmui dcn binnen de logger NW 2, met 21 la-st. RIJNSBURG. Naar wij vernemen, bestaat bij ds. n. van Druten het voornemen tegen het a.s. voorjaar zijn emeritaat aan te vragen. RIJNZATERWOUDE. Tot secretaris van het Nutsdoparlcment is gekozen do heer P. C. Kilian, schoolhoofd, alhier. KERKELITKE BERICHTEN. Oogstgoesl. Ned. Horv. Gem. Zondag morgen te tien uren, in do kerk, dr. A. M. Brouwer, H. Avondmaal. In de Bewaarschool geen dienst, 'e Avonds geen dienst, 's Avonds to halfzeven in „Irene" ds. A. J. Ruys, HAA63CHE RECHTBANK. „De Hel". Deze rechtbank heeft, zooals men weet, een ontslag van rechtsvervolging uitge sproken in' den verkoop van 'Barbusse'd boek „Do Hel' Het O. M heeft tegen dit vonnis hoogcr beroep aangebeokend. KANTONGERECHT TE HAARLEM. De kantonrebhter lo Haarlem veroordeelde: J. S., te H a a r 1 m ra e r m e o r, tot f 20 en f5 of 20 dagen hechtenis en 5 dagen hechtenis wegens overtreding der melkverordening van Haarlem. H. v. D., te K a t w ij k-a a n-Z c e, tot f 10 of 10 dagen hechtenis, wegens overtreding van het Tcglement van poütio op do Visschcrshaven te IJmuiden. HAARLEMSCHE RECHTBANK. „De Dageraad" te Lisse. Voor deze rechtbank werd de verzetzaak behandeld van O. van der Zwet, bloemist- knecht te Lisse. veroordeeld tot zeven da gen hechtenis wegens mishandeling. Zoo als indertijd medegedeeld is, stond Van der Zwel terecht wegens mishandeling van den timmerman Angeilent, uit Amsterdam. Deze, door de rechtbank gehoord, ver klaarde, dat hij op een Zondag in Mei lt/lS deelnam aan een optocht naar een meeting van .,De Dageraad". De afdeelingen Am sterdam en Rotterdam zouden o'kaar te Hillegom ontmoeten. Maar toen de Am sterdammers te Hillegom kwamen, waren de Rotterdammers daar nog niet. Daarom trokken zij door Lisse hun tegemoet. Er werd gezongen en met brochures gevent. In een café te Lisse werd hun vertering geweigerd. Een veldwachter maande hen aan mot zingen, op te heulen en het dorp tc verlaten. Dit was zoo verklaarde An- genent liet sein voor een algemeenen aanval op de leden van „De Dageraad". Zij werden geschopt en geslagen. De vrou welijke deelnemers werden zelfs van da fietsen gerukt. De schrifturen werden den betoogers afgenomen. Ook werden de schilden van do fietsen gerukt. Een der „Dageraad"-leden kreeg een gat in heb hoofd. Getuige stond zijn fiets op te pompen, toen zes of acht maiincn op hem afkwamen. •Dij kreeg èen schop cn zonk in elkaar. Getuige heeft zich in heb Gasthuis te Haar lem laten behandelen. Later is hij in het Brongebouw aldaar in zwijm gevallen, zoo- dab hij- door tweo vrienden naar Amster dam gebracht moest worden. Daar is hij weer naar een geneeskundige gegaan. Getuige heeft te Lisse nog aan eenige veldwachters gevraagd, of zij nieb moesten opbreden. Eén hut zei, dat hij hem niet op zijn dienst b: ale to wijzen. Be klaagde zei, zich van liet gebeurde niets meer tc kunnen herinneren. Do veldwachter Tosebeld verklaarde, dat beklaagde indertijd aan hem verklaard had, dat hij Angonent geschopt had. Voorgelezen werd de verklaring van den nu niot verschenen getuige Nijlard, dat- hij gezien had, dat beklaagde naar Ang-e- nent schopte. De verdediger, mr. Hagemeyer, had een reeks getuigen h décharge gedagvaard, die verklaarden, dat de „Dageraad''-leden, uitdagend tegenover de R. K. zijn opge treden. Zij hadden schilden meegevoerd, die aanstootelijk waren voor do li.-K. (mr. Hagemeyer had de schil don ter terechtzit ting medegebracht) Getuige Warmerdam had aan zijn ge- loofsgeriooten gevraagd,,Mng dat zoo maar V3 Verschillende dorpelingen hadden, toen op zich genomen de schilden af te nemen, maar dc leden van „Dc Dageraad" zelf te ontzien. Deze waren toen evenwel beginnen te slaan, waarop de Lissenaars teruggesla gen hadden. Verschillende getuigen verklaarden, dat zij niet gezien hadden, dat Van der Zwet Angenent had geschopt. Het Openbaar Ministerie achtte het be wijs evenwel voldoende, geleverd Het meen do evenwel, dat het optreden van „De Da geraad" krenkend is geweest voor de R.- K. bevolking. Geen wonder dan ook, dat deze daarop hardhandig gereageerd heeft. „De Dageraad" heeft cenigszins haar eigen troeven thids gekregen. Hoewel het O. M. eerbied heeft voor ülo beslissing van de rechtbank, gelooft het toch, dat hot von nis Iran zeven dagen gevangenisstraf jiin dezo zaak te zwaar is. Bij de eerste behan deling heeft het O. M f 15 boete of 15 dagen hechtenis geeischt, cn ook mi stelde het weer dien eiseli. Mr. Hagemeyer hield een uitvoerig plei dooi. Hij verklaarde, dat het geen wonder i9, dat-, nu de rechtbank zoo'n zwaar vonnis geveld heeft, de zaak opnieuw behandeld moet wordon. Pleiter ging breedvoerig het verloop van de zaak na, er op wijzend, dat de uittarting van dc zijde van „De Dage raad" is gekomen Pleiter concludeerde tot vrijspraak, subsidiair een lichte straf. Mr. P Tideman sbeldo zich namens An genent civiele partij en eischte een schade vergoeding van f 150. Uitspraak over acht dagon. TIELSCHE RECHTBANK. De moord te Beesd. Do Tie-lsche rechtbank heoffc Simon "L., wegens moord op burgemeester Hondelink te Beesd, veroordeeld tot 15 j aar gevange nisstraf; zijn medeplichtige Petrus Johan nes Christiaan K tob 2% jaar. Do eiscben waren resp. 20 on 12 jaar. Bejegening van een gemeente-veldwachter. Mijnheer de Redacteur. In het dorpje Woubrugge, onder iea rook van Leiden, 13 een ve.dvvachter, dia reeds 35 jaar eerlijk en trouw hejft ge diend. du als voorbeeld kan worden ge steld voor zijn collega's wat kennis en ijver betreft; die een boekwerk heeft ge sebreven over Woubrugge, vele opstellen heelt geleverd op gesclnedhundiggeb ed; die ziel. als mensch oa als ambtenaar aller achting beeft verworven; die in bet jaar 1019 door een burgemeester, die aller achting heeft verspeeld, wordt mishandeld, vermoord vermoord op langzame, zekere wij sa Wat niervan de oorzaak is? De veldwachter moest op 17 September des vorigen jaars getuigenis der waarheid afleggen. De burgemeestir. die in do zaak „partij' was, liet den avond van te voren, eenige personen, die eveneens als getuigen moesten optreden, bij zch aan zijn woning komen; ook do veldwachter moest ver- Schijnen en dezen- trachtte hij over te kalen, e;n verslaving af te leggen, -d.e voor he-n, burgemeester, in bet voordeel was. De veld wachter weigerde met beslistheid en wilde de waarheid en niets dan de waarheid zeggen. L11 weerwil van de vermaning, om er „eens op te slapen" heeft de veldwachter. C. C. van Hemossen een verklaring afge legd, die bezwarend voor burgemeester j. G. lidumaun was. Van af dien tijd zjn de plagerijen be gonnen. Deze ongehoorzame d.enaar moest verdwijnen. Zulke personen kon ZijnEdei- achtbare niet in omgeving dulden. Van fli messen moest ontslag nemen, an ders zou worfleu gezorgd, dat lij hei kreeg, enzenz. De dienst werd Pp de meest tergbndo wijze verzwaard, 0111 zaodoende den 65-jari- gen man te dwingen ontslag te nemen. De meest grievende verwijten werden hem naar bet hoofd geslingerd, en de schanjelikste beieedigingen geuit, met het kennelijk doel verzet uit te lokken. Niets baatte echter. Van Hemessen bleef steeds do kalme, trouwe dienaal, die ge duldig alles aanhoorde en trouw zijn gl-lchd deed. Teer. niet3 hielp, werden andere midk delen beproefd. Van Hemessen moest nu op eenzamal plaatsea dienst'doen. J)es nachts en ge. hee. alleen! In gevaar dus van zijn leven Men kon nooit wetenhij kon' eens sneuvelen of verdrinken Dee avonds moest hij op tochtige plaat sen aanwezig zijn, ,in wind en regen, met het verbod te schuilen of koffie te drinken' in zijn nabijstaande woning, in één woord, op plaatsen, waar niemand gezond kan blij ven, hij mocht weer eens een long ontsteking oploopen, die heeft hij al meefl gehad! Zelfs is het voorgevallen, dat hij 00 de speelplaats van de openbare school moes# verblijven, zonder zelf te weten waarom. Meest hij aan eea natuurlijke behoefte vol doen. dan moest hij bet eerst gaan vragen! Was dit alles nu noodig voor de orde on veiligheid in de gemeente, dan zou hierop niets aan te merken zijn. Maar dit is niet het geval. Woubrugge is een kalme, stille prnats, waar weinig voorvalt. Dank zij haf tactisch optreden van den veldwachter! Neen, het i3 alles niets dan wraak! Van Hemessen bleef echter in alles ge trouw, ook al moest lij zich, zooals ta begrijpen is, zoo nu en dan ziek melden. In den zomer werd plotseling met da kract tproeve opgehouden. 't Weer werd nu te mooi! En het ge vaar voor ziek worden en verdrinken te gering! Nu komt echter weer het slechte ween en aanstonds begint het spelletje weer. Wear nachtdienst in een eenzamen polder, op tochtige plaatsen in het dorp (met boven dien nog grievende controle door zijn min deren) Mjnbeer de Redacteur, moet dit z 0 maar voort bljven gaan en een voorboe'd g iir.b- tenaar op -een dusdanige wjze mi iiandeid worden? Schreit zulks niet ten Hemel? Wat zich hier in Woubrugge afspeelt, i3 niet te beschrijven; daar zou eea boekdeel voor noodig zjn. Wj gelooven, dat nog één middel rest, om aan de ongehoorde behandeling ean eindo te -krjgen (autoriteiten blj ven werkeloos), dat ia publiciteit, atf daartoe roepen wj de medewerking in van de Nederlandsche Pers. Wellicht zjn c-r, die een onderzoek wil len instellen. Zj kunnen op medewerking rekenen en het zal de moeite loonen. U, Mjnheer de Redacteur, dank zeggende voor de verleende plaatsruimte, heb ik ie eer te zjn, Uw dw. dr., T. P. KLEYN, Oud-Burgemeester van Woubrugge, Directeur eener Ongevallenverzekering- Woubrngge, October 1919. N.V. „Het Hofstad Tooncd Maandag a.s. geeft „Het Hofstad-Too- neel", dir. Cor van der Lugt Melsert, in den Schouwburg alhier, de. eerste voor stelling voor Leiden van het Amcrikaan- sche b'jspel „Om- 10.030 dollar" (Nothing but the Truth) in S bearjven van James H. Montgommery, waarin optreden de ia- mes: Mien Vermeulen, Mien Schmidt Crans^ Annie Westdjk, Lous Chrispijn, Nelly Fer guson en de heeren: Henri Poolman. Const, v. Kerckhoven Jr., Anton Roemer. PieS Broo, Tonny Stevens, en Gerard Robbei3. Regie: Louis Chrispjn Jr. Aanvang 8 uur. Op Maandag, den 20e Oct. 1919, des voormiddags te elf aren, zijn BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente LEIDEN, voornemens op het Raadhuis aldaar, aan 3e besteden: (Bcstek.No. 17) Het dempen vin een sloot, het maken van bestratings- en riolee- ringswerken aan de Heerenstraat. Het bestek en de teekening liggen ter inzage en overname op het Bureau van Gemeente werken op eiken werkdag de besteding voorafgaande, van 's morgen» 9 tot 's middags 4 uren en z'u'n aldaar per stel A f2.verkrijgbaar (tranco per post f 2.05) zoolang de voorraad strekt. Aanwijzing in loco zal wor den gehouden op Dinsdag, den 14en October 1919, des voormiddags te 10 uur. Verdere inlichtingen ver krijgbaar ten Bureau Gemeen tewerken, dagelijks tusschen tienen twaalf uur. 4522 Freule SCH1MMELPEN- NINGK VAN DER OIJE— Duivenvoord», Voorschoten vraagt met Nov. of later een 4528 0762a en Aank. Instrumentmaker gevraagd, voor lijn reparatie- werk, tegen hoog loon. Sollicitatie met voll. inlicht, schrift. aan P. H. VERMEULEN Co., Heerengr. 218, Amsterdam. 4531 Lunch en Tearoom, Koude en Warme schotels. WAGENSTRAAT 45, DEN HAAG. 6848 10 p. beste Stoofperen 65 ot. 10 p. zoete Stoof appelen 95 ot. 10 p. Pip pelingen (zoet) SO ct. Verder alle soorten zure Hand- en Moesappelen, alsmede prima Handperen. 0548a Aanbevelend Vliet 32, h. Molensteeg. Kantoor: Aatmarkt 16 Telefoon 861. 5617 Directie: H. KEEftEWEER. in goedkoope studie Fr2nsch, Duitsch, Engelsch, Nederl. iaafl en Rekensn, Boekhouden, Schoonschrijven, Stenografie, Algem. Ontwikkeling vrage gratis proefles aan Cursus Zelfontwikkeling Bilderdijkstraat 88d, Amsterdam. (Studiekosten f 0.50 per maand). 4521 van prima versch Lams- en Kaifsvleesch. Kalfslappen.f 0.90 Dikken1.20 Lamslappen Lamsschouder Lamsrug Lamscarbonade Lamsbouten Wed. A. Lammermarkt 30. Ö769a Pooler Rapenburg 91 LEIDEN. Tel. 654. Heden Konijnen, fl.30 per kilo (schoon) alsmede alle soorten Wild en Gevogelte. 4558

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1919 | | pagina 5