LEIDSCH DAGBLAD. Maandag 21 Juli 1919. Officieeïe Kennisgeving. ~lrrüü™s. GEMEENTEZAKEN. BINNENLAND. FEUILLETON. PRIJS DER ADYERTENTIEN; 00 Cts. per regel. Des Zaterdags '40 Cts« per regel. Kleine advertentie (Woensdag 75 Ots., Zaterdag i 1.—bij een maximum aantal woorden van 30. Incasso volgens post- recht. Voor eventueele opzending vaa brieven J0 fits, porto te betaler». Bewijsnummer 5 Cts, Bureau Noordeindspiein. Telefoonnummers voor Directie en Administratie 175, Redactie 1507. Nummer 18216. GELDIGHEID BON 10 DER NORMAAL-MARGARINEKAART. De Burgemeester derGemeonte Leiden brengl ter algemeeno kennis, dat Bon 10 der Normaal- Margarinokaart geldig is vanaf Dinsdag 22 Juli 1919 tot en met Dinsdag 29 Juli. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, 21 Juli 1918. Pre-, dr. J. Verdam T In den nacht van Zaterdag op Zondag, is, na een langdurige ongesteldheid dra zgn trachten langzaam sloopte, alhier overleden ptofi.: dr. J. Verdam, oud-hoogleeraar in de Ntd-eilandsche taal en in het Middel-Neder- landsch aan de Rijks Universiteit alhier, Fiof. Jacob Verdam werd geboren te Amsterdam 22 Januari 1845 en had 'dus dc-n leeftijd van ruim 74 jaren bereikt. Na iu zijn geboortestad de inrichting- van dry P.; Epkema te hebben bezocht, werd hg in 1865 ingeschreven als student in de Neder- landsche en klassieke letteren aan de Hoo- gr-fchool alhier. Proff. De Vries, Pluygers, Cobet, Fruin en Kern, waren zijn voornaam ste leermeesters. Den 14en Mei 1872 pro- mov&erdo hij op een proefschrift, getiteld jTekstcritiek van Nederlandsche schrijvers", ten ernstige studie, waaruit reeds de bo- •oïte van een toekomstige geleerde sprak. Reeds van 1869 af was hij werkzaam gs- we©st als prae-eptor in de Oude Talen aan het gymnasium alhier, totdat hij in 1878 be noemd werd tot hoogleeraar, in de Letteren aan de Universiteit te Amsterdam, welk ambt hg aanvaardde op 13 April van dat jaar met een toespraak over: „De weten schappelijke beoefening der Nederlandsche taal in verband met het nieuwe doctoraat," In 1891 vertrok hg, ter vervanging van zijn leermeester prof, M. de Vries naar Leiden en aanvaardde zgn am&ü opj den 21en October met een inaugurale rede, getiteld: „Over wetenschap' en wetenschappelijke me thode." 1 ot zijn 70ste jaar, toen de H. O.-Wet hem dv r;ii heen te gaan, heeft pro.f Verdam zijp. t k als hoogleeraar vervuld op een wgz.z hem tot groote eer. verstrekt, Zgn onderwijs was even aangenaam als dege lijk c n zgn leerlingen voelden zich aan hem verknocht door banden van vriendschap- en genegenheid. Ook als taalgeleerde had hg een goeden naam. In 1883 werd hij benoemd tob lid der Kon. Academie van Wetenschap pen, Voorts was hij lid van de Maatschappij der Neaerlandsche Letterkunde, van welke Maatschappij hij herhaaldelijk voorzitter was, van 't Historisch Utrechtsch Genootschap en van enkele buitenlandsche genootschappen. Van zijn hand zagen vele wetenschappe lijke geschriften het licht. Met Eelcö Ver- wys was hij samensteller van het Middel- Nedeilandsch Woordenboek, welke arbeid hij na den dood van Verwy3 met onverdroten ijver voortzetter, tot ook hem den dood riep'. In de stad zijner inwoning genoot pïoL Verdam door zijn welwillendheid en aange naam karakter hoog© achting. Hij was een godsdienstig' man en beleed de vrijzinnige beginselen. Zoo werd hg mede oprichter van de Vereeriiging van Vrijzinnig Hervormden waarvan hij jarenlang deel uitmaakte van het bestuur. Hij was Ridder in de Orde van den Nederlandse hen Leeuw. De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdagmiddag 12 uur op de begraafplaats Rijnhoff. Liciitj-rJigheidseoncert. In Zomerzorg werd Zaterdagavond een liofdadigheidsconcert gegeven vanwege de Handelsreizigersvereeniging „Eendracht"* "Het bestuur had zich hiervoor 'de mede werking weten te verzekeren van het strijk orkest A. N. U. en van de dames Jo Trig en Jcf Hemerik, res'p. voor zang en piano. Het programme was met zorg gekozen, on iedei nummer oogstte een waardeerend ap plaus. Een hondje, dat had weten binnen té komen, betuigde mede z'n instemming doer luid te- blaffen, tot groot vermaak van alle aanwezigen. De liedjes van Jö Trip vielen zeer in den smaak. Geen wonder trouwens, waar zij oVer zulk een mooie stem beschikt. Even voor de pauze hield de heer Deo Flartog, voorzitter van de Hoofd-Organisa- tie uil Den Haag, een toespraak, waarin hij doei en werkwijze der vereeniging uitlegde, ikl. de oprichting en instandhouding van herstellingsoorden voor handelsréizigers en kantoorbedienden. Voor eenige weken had QezJo organisatie een verzoek gericht tot de H. R. V. „Eendracht" en tot de [Ver? van Kantoorbedienden „*Mercufius", om ten bate van het Sanatoriumfonds een concert te geven. Tot zijn teleurstelling had „Mercu- rius' hieraan geen gevolg gegeven. Dubbel waardeerde hij daarom, hetgeen ^.Eendracht" had weten tot stand te brengen met z'n be trekkelijk klein ledental (35 tegen „Mercu- rlus' 135). Daarna richtte hg eenige woorden van dank tot A. N. U. en de beide dames, die sioo welwillend hadden geholpen den avond to doen slagen. Zangeres en pianiste werden met bloemen gehuldigd. Aardige meisjes verkochten bloemetjes, wat hun goed van de hand ging. Na de pauze was er niet voldoende tijd meer om het geheel© programma af te wer ken, en kregen we nog twee muziekstukjes te hooren, waarvan de auteur onbekend wenschte te blijven,. Beide hadden flink suc- cee. Om halftwaalf eindigde de uitvoering, waarop! „Eendracht" met genoegen zal kun nen terugzien, Bij den Raad is volgend adres inge diend De Federatie van Woningbouwvereni gingen, gevestigd te Leiden, ea als zooda nig vertegenwoordigead de (woni(ngb ver- eemgingen „Do Eendracht", „Ons Be lang", „Eensgezindheid", „Tuinstadwijk" ea „Ons Doel" met pl.ni. 1000 leden, heeft haar volle aandacht geschonken aan het grooto belang, inzake het instellen van een gem. vo/iingbeurs voor de volkshuisves ting verbonden. Meer en meer moeton ge gadigden dagen besteden, alle straten af- loopende, om te zien of hier en daar soms oen woniug voor hen te huur is. Door de insbolling van een woningbeurs, waar alle verhuurders hun te huur zijnde woningen zouden moeten doen inschrijven, zou het zoeken naar eau woning zeer zeker wcyrden vergemakkelijkt. Van groot voordeel is tevens de woningbeurs. voor de wening- etatistieJc. Tuiniers de kennis van vraag en aanbod van woningen zal doen zien: lo. Van welke huurprijs het meest woningen wor den gevraagd en aangeboden2o. in welk dedl dor .gemeenltie het jmeest ^een huis wordt gezocht De uitkomsten van een én andier zullen het mogelijk maken, dat men een overzicht krijgt aan welk type van wo ningen het meest behoefte is, en van wei kon huurprijs Met eventueel nieuw te bouwen wonin gen, kan daarmede rekening worden ge houden. Eveneens is dit hot goval, als in het eene stadsgedeelte meer vraag mooht zijn dan in het andere. Ten slotte verwij zen adrossanten naar de uitnemende wer king van den Ito Amsterdam gevestigde gem. woningbeurs, waar de praktijk zeer zeker liet nut van die instelling bewijst. Hedenvoormiddag werd ton Raad- huize door B. én W. aanbesteedHot dem pen en rioleeron van een sloot bij do Raambrug aan de Haarlemmertrekvaart bij do Raamstraat met bijkomende werken. Het aantal inschrijvingen bedroog acht nl. M. v. d. Velden, Leiderdorp, voor f6590; P. L. Neuteboom voor f6478; H. J. den Heyder voor f 6400J. Molhuyzen, Utrecht, voor f 5860W. Visser, Den Haag voor f 5739 firma "VV. Splinter en Zn. voor f 5500W. Oudshoorn voor f 4700 en J. C. van Evert voor f 3950. Waar de plaatsnaam niet is vermeld is dit Leidon. - Geslaagd zgn voor het eindexamen ÏL B. S. verder nog van de H. B. S. alhier: J. G. Kruyff, L. M. de Sitter, J. Knottnerus, Ph. H. Kuenen, J. P. Otto, E. M. del Gastilho» Salomons, E. Bouwman; en van de bijzondere H, B. S. "te Voorschoten: A. den Duik en A. Verwer. Benoemd zijn tot leeraren aan de met S&pt. te openen Chr. H. B. S. te Vlaardingen do heeren: B. Merema, voor teekenen; C. A. de Bruyn, voer gymnastiek, beide alhier. Directeuren van het Bataafsch 'Genoot schap. der Proefondervindelnkp Wijsbegeer te cpjgericht in 1769 door Steven Ho^endijk, te Rotterdam, hebben benoemd to, leden: p rot. dr. J. H. Zaayer en prof. dr. J. v. d, Hoe\e, beiden alhiër. Geslaagd is voor het examen hoofdact© te Haarlem de heer H. J. Treke, alhier. Te Rotterdam is geslaagd voor het graiDvn acte Md, de heer J. H. L'. van Kimj- menaéde, alhier, Bij het op 19 dezer alhier gehouden examen slaagden voor kantoorstenograaf systeem „Groote", afgenomen door de Na^ tionale Vereenigiiig van leeraren in de Ste nografie „Groote", mej. Cisca Vonk voor een snelheid van 165 lettergrepen per mi nuut. en de dames T. v. Brussel, A. Blom, G. v. Gulick, C. Karstens en M. Valkenburgh voor een snelheid van 130 lettergrepen per minuut, allen alhier* De Commissie voor de Winkelweek verzoekt ons mede te deelen dat van de ge legenheid tot inschrijving een ruim gebruik wordt gemaakt. Bij sommigen echter, wier bedrijf niet met name in de betreffende» annonces is genoemd, blijkt de meening' te bestaan, dat zij niet voor mededinging in aanmerking komen. Zulks berust op een mis verstand, aangezien alle bedrijven ondereen, bepaald© groep, kunnen worden onderger bracht. In de Stedelgke Werkinrichting zgn opgenomen in de week van 13 tot en met 19 Juli 146 volwassen personen en 25 kin deren, totaal 171 personen. Mogen wij nog even de aandacht ves tigen op de morgenavond te houden ver gadering vanwege den Arbeidsraad in hot Nutegebouw? Benoemingen en ontslag. Ter benoeming van leeraar in de Oude Talen aan het gymnasium worden aanbe volen: lo. Mej. dr. M. M. Assmann, leera- res in do Oude Talen aan het Gymnasium te Alkmaar; 2o. B. A van Groningen,, litt. hum. docts tijdelijk leeraar aan het Gymnasium te Groningen, onder dien ver stande, c!at een eventueele benoeming van den heer Van Groningen een tijdelijke zij. De voordracht voor de benoeming van on derwijze/es aan de buitengewone school voor L. O. (voor zwakzinmgo kindoren), luidt- lo. mej. T. Jongsma, onderwijzeres aan de O. L echool te Landsmeer; 2o. mei. J. L. Waltber, onderwijzeres aan de O. L. school te Katwijk aan Zee; 3o. mej. R. Kui pers, onderwijzeres aan de O. L. school te Hoogezand Voor onderwijzer aan de O. L. school ?o klasse No 5 worden voorgedragen: lo J. C. B. Hüner, onderwijzer aan de O. L sefcool der 4de klasse No. 2 te Leiden; 2o. F. Henneman, onderwijzer aan de O. L school te Voorhout; 3o. C. A. Allers, tij delijk onderwijzer aan de O. L. school der 3d© klasse No. 1, te Leiden. Voorts stellen B. en W. voor dr. J. C. AL Timmermans op diens verzoek wederom voor tien tijd van 3 jaar te bestendigen ia de betrekking van stads-geneesheer. Door -B en W. wordt voorgesteld aan dr. M. A. Schwartz eervol ontslag te ver- leomen uit zijn betrekking van leeraar in do oude talen a-an het Gymnasium alhier, en hem dit ontslag eervol te verleenen met ngang van 1 September 1919. Eveneens geven B. ea W in overweging met ingang van dienzelfden datum o'p hun verzoek, met het oog op hun leeftijd, aan de heeren O. Henner cn Ph de Vries eer vol ontslag te verleenen als leeraar in do gjmnastiek aan andere inrichtingen van onderwijs hier tor stede. Voorts geven zij in overweging, mede op 1 September, aan mej. M. M. Vrijhoff. eorvol ontslag te. verleenen als onderwij zeres aan de school 3de klasse No. 3. Vervroegde toekenning van periodieke verhoogingen. Ten vervolge op de vorige opgave leg gen B. en W. den Raad weder oen lijst over van de ambtenaren die door hun College gedurende hot eerste halfjaar 1919 in het genot zijn gesteld van fón of meer vervroegde periodieke verhoogingen van wedde. Hot zijn er in het geheel 69, waar van 68 werkzaam aan de Stedelijke Licht fabrieken en é-ün bij het Bouw- en Wo ningtoezicht. Ter voorkoming van diefstallen van rijwielen enz. B. en W. hebben in handen van de Com missie voor de Strafvorderingen gesteld een brief van den Commissaris der Konin gin in Zuid-Holland, waarin close naar aan leiding van de veelvuldige rijwieldiefstal len, namens den Minister van Binnenland- sche Zaken do aandacht vestigt op maat regelen ter bestrijding van dit euvel. Met name wordt gewezen op een bepa ling van de Algemeeno Politieverordening voor de gemeente Helder, luidende: „Met boete van ten hoogste f 3 wordt gestraft ieder, de op den openbaren weg voorwer pen, van welken aard ook, doet verblijven niet onder voortdurend toezicht van een daartoe bekwaam po.'«joon,door welke bepaling de zorgeloosheid cn de achteloos heid van het pubUek (waar hot betreft heb onbeheerd laten staan van rijwielen, een gewichtige factor, die dc talrijke rijwiel diefstallen in d/e hand werkt), aanzienlijk schijnen te worden verminderd Hoewel esn Jid der Commissie het ne men van maatregelen tegen diefstal in het algemeen niet op den weg van het ge meentebestuur gelegen acht., heeft de Com missie toch een artikel geredigeerd, om iu dc Alg. F oliti© verorden «ig te doen opne men, waarin hot verboden wordt, rijwielen en motorfietsen op den openbaren weg te doen verblijven, tenzij onder voortdurend toezicht van oen daartoe bekwaam peisoon. Den Raad wordt de aldus gewijzigde ver ordening Ier vaststelling aangeboden. Verpakkingsmateriaal. liet Bureau Uitvoer te "s-Gravenhage breagt ter kenais van belanghebbenden, dat in he: vervolg elk vepakkingsm ateiaal, bona c' e gobezigJ lot verpakking ran uit te voe*en goederen, naar ol'ke bestemming, vrij ten uitvoer kan worden toegelaten, ook indien voor die em ballage geen speciale veTganriing tot uit voer is verleen 1. ,Voor ten uitvoer verboien .^ligc embal lage, welke wordt uitgezonden om gevubi 7-vder te worden ingevoerd, kan de betrek ken inspecteur der invoerrechten steels machtiging to'; uitvoer gewn, onde.- borg stelling voor de waarde dier emballage ter verzekering van den terugvoe:' biunen een bepaalden, door hem vast -e stellen, ïgi. Stalen cylinders voor vljcV'.re gassen, enz, en metktran9portkannen. worden ech ter. ook al ziju zij gevuld, v,or de toepas sing van het vorenstaande, met ladings- emballage gelijk gesteld. Noodtoestand Rijkspersoneel, Vanwege het dag. bestuur van do Centrale v-an Ver- ecnigingen van Personeel ia 's Rijks diens*- wordt gemeld: Do heeren F. Perdok Hzn. en B. de Boer re$p. vooizitter on secretaris der Cmtrale v.n Vereen igin gen an Pereoneel in 's Rijles Dienst, ziju Vrijdag door den Minister van Binnonlandischo Zakten, tijdelijk voorzitter van den ministerraad, in particuliere audiën tie ontvangen ter hesprekig van den nood toestand van het rijkspersoneel. Z.E. werd gewezen op nog steeds aanhou dende stijging van allerlei noodzakelijke levensbehoeften, mede een gevolg van de door de regeering gevolgde crisispolitiek en in verband daarmede op de onvoldoende sa- laiiecnng van het geheele rijkspersoneel, waarvan de inkomsten sedert den aanvang van de crisisperiole bij oen stijging van den levensstandaard, die maanden geleden reel.-» ambtelijk op 82 pCt. werd vastgesteld, mee niet meer dan 50 cOt. zijn verhoogd. Het gevolg daarvan is, dat in vele gezin nen gebrek heerscht, waardoor een zeer diepgaande ontevredenheid is ontstaan, die, indien niet spoedig ingrijpende maatregelen worden getroffen, gevaarlijk kan worden. Z. E. zegde ernstige overweging toe van do vraag, o-f geduiende dit jaar nog iets voor het rijkspersoneel zal kunnen worden gedaan. Besproken werd nog de noodzakelijkheid van zeer spoedige invoering van georgani seerd overleg omtrent welk onderwerp het bestuur werd verwezen naar den minister van justitie, die zich bereid verklaarde deze materie onmiddelüj'k met de vertegenwoor diigers der Centrale te bespreken. Na een uitvoerige uiteenzetting deed Z. E. de toezegging, dat met spoed zal worden bevorderd de bonoeming van eon commissie, waarin zitting zullen hebbeu vertegenwoor digers der regeering, zoomede een van elk der centrale organisaties, met opdracht zoo spoedig mogelijk een optwerp-regeling tot invoering van georganiseerd' overleg tuscben de regeering en de centrale organi saties samen te stellen. ZÏJN Ï13E5E!. Naar het Fransch van VICTOR CHERBULIEZ. (Nadruk verboden.) 64) „Goed, dan zal ik wachten, al was heb ook tob morgen aan dten dag Maar met je verlof, ilc geloof, dat ik daar toch zijn stem hoorNu wist dte man in 't ge heel goon raad meer „Noem mij niet kwalijk, freule, mijnheer ijji druk bozig, om zaken te bespreken, en hij heeft ten strengste verboden „Wil jo wel gelooven, Baptiste, dat ik nog zijn allergewichtigste zaak ben?" „Ik moet den baron dan toch in ieder ge val gaan waarschuwen," antwoordde Bap tiste. En haastig ging hij de lango gang door waar zij hem op de hielen volgde, zoodat zij weldra aan den ingang van do eetkamer stond. Nu had dit. vertrek twee deuren en op heb oogenblik, dat zij door de eene bin nentrad, viel do andere met geweld achter iemand dicht. Do baron schoot dadelijk op haar af met den verpasten uitroep „Wie is daar? Wie durft „Stel u gerusthet is geen dief; ik ben het maar," antwoordclte zij. „Jij?" riep de heer Saligneux, die on mogelijk zijn misnoegen over die stoornis kon verbergen. „Wat kom jij hier dloen? Wat wil jo van mij?" 't Loopt al naar twaalven, 't- Is hoogst onbetamelijk, om op zoo'n uur alleen te loopen door de straten van Parijs." „Zou het ooit onbetamelijk wezen, om zijn vader een bezoek te brengen? Zegt u maar liever gauw, dat u hot alleraardigst vindt mij hier te zien." „O, zeker, allerliofst, alleraardigst Maar je hebt dan wel een ongelukkig oogenblik getroffenik ben druk aan het zaken doen." ,,Die bestonden dan zeker hierin?" vroeg zij, terwijl zij op een paar prachtige kreef ten en een getruffeerden patrijzebout wees, drir» de hooPdschotels uitmaakten van een zeer wèlvoorzieno on keurig aangerichte tafel. „Ik moet brieven schrijven," antwoordde hij, en soupeerde inderhaast." Dit zeggende had hij het hoofd half afge wend, cn daardoor viel zijn oog op iet-s verdachts, dat op een stoel lag en dat hij nu ijlings bedekte, door er ziju servet op te gooien, dat hij gelukkig nog in de hand had. Mademoiselle Do Saligneux maakte van dit intermezzo gebruik, om de kamer ver- dter binnen te gaan. „En u soupeerde zoo alleen?" vroeg zij. „Alleen met mijn gedachten." „Die schijnen dan ook aan te zitten, merkte zij op. Inderdaa-di was er voor twee personen gedekt. „Ik ben uit do opera gekomen," trachtte de baron zich te redden, „met mijn ouden vriend, dokter Mussard. Ik had hem in geen eeuwigen tijd gezienpas zaten wij aan tafel, of hij herinnerde zich opeens, dat hij nog een patiënt te bezoeken had." ,,U verwent hem dan wol, uw vriend den dokter." zei zo. met een blik op dc zes i flesschen champagne, die op het buffet in slagorde stonden geschaard. In zijn goede dagon zou dc baron name lijk nooit een flosch champagne tot den bodem leeg drinkenhij schonk er twee gla zen uit en begon dan ann een andere, ter wijl de rest voor do bediendcu was. „Maar wat wil je nu éigenlijk?" vroeg hij op koortachtig ongeduldigeu t-oon. „Maak 't kort, hoor, en zie dan maar weer dat je wegkomt!" „Geef u mij allereerst wat te drinken, ik heb dorst. Neen, niet van uw champagne. Wat is dit voor een merk? Clos-vougeot Schenkt u mij daar een paar druppels van inmaar, als 't u blieft, niet in het glas van den dokter." En toen zij eens geproefd had: „Die arme man, wat zal hij den patiënt verwenschen, die hem zoo midden uit zijn genietingen haalde. Want uw wijn is over heerlijk er zit zoo'n friscli frambozen- smaakje aan." „En nu wensch ik je goeden nacht," zei de baron. Hot was hem dan al een gewoldige te len stelling, toen hij haar op een fauteuil PRIJS DEZER COURANT; SYobx Lelden p, S mud, f24.0, p, week f016 Duiten Leiden, waar agenten ge vestigd zijn^ per week 9JL 0,16 (Franco per pose its 3tx blx p 2.50 VLijdag heeft de minister van financiën ontvangen do hcoren Bossen en Dc Korver, vooizitter en secretaris der Centrale van !htX>gere rijksambtenaren, ter bespreking der; T-" nteioonaangelegenheden. De minister gaf te kennen, dat de Ihana aanhangige incidenteele verhooging van hot maximum-pensioen (van f 3000 op f 4000) wrband hield met de gemiddelde stijging der salarissen door het Bezoldigingsbesluit' (ruim 30 pOt,), dat dit "voorstel als een oa-< do idee! moet worden beschouwd van dc bin'-i r-on eenige maanden te verwachten voor-» stellen tot algeheele herziening der pen sioenen, die wellicht op 1 Januari 1929 zul len kunnen ingaan, tegelijk met een alge heel© salarisverhooging, waarbij het vaste voornemen bestaat daarin de d uur tob ijsla gen niet ingang van dien datum zouden bunnen vervallen De opmerkiug. dat dan mot iiigang van dien datum toch de ge: middelde verhooging, vergeleken met de si* larissen van vóór 1914, aanzienlijk koogec zal zijn dan de bij noodwet voorgestelde verhooging van het maximnm-pcDsioen met 83 pCt., erkende de minister, als juist. Hij deelde naar aanleiding daarvan mede, d >t «riet als onwrikbaar vaststaande behoeft te worden aangcaomen, dat deze noodregellag ongewijzigd in het volledige voorstel zal worden overgenomen. Tokens werd gewezen op de niet mindet urgente beperking van het aantal dienst- ;ar<-fi, die voor dc bepaling van het pensioen gelden, waarop do mi uister antwoordde, ciat dc Staatscommissie wellicht een beper king van 5 tot 3 jaren zou voorstellen cn da Z. E nog niet kou medtedeeien, of beper king Yoorloopig bij noodwetje zou worden ingevoerd. Ten aaazion van dc' salarissen werd ver-* nomen, dat de nieuwe stand-plaatsindeeling met beperkiug van den stacdplaatsaftrek met 1 dezer zal ingaan. Do Zomertijd. Het bestuur van he-. Kon, Nea. Landbouweomifcé heeft, tiaar hel „Ned* Landb. Wkbld." meldt, den minister van biLTienlandsch© zaken een adres gezoridesü om het volgende jaar den zomertijd niet weer in te voeren. Als bezwaren tegen den zomertijd worden' aangevoerd: Doordat het werk op d© boerderij, z'ooweï op' het land als in den stal, zich te regelen hc-efb naar den zonnetijd, zJrjn aan het geb bmik van den zomertijd voor den landbouw, niet onbelangrijke nadoelen verbonden. Met het wieden en het schoffelen van da' gewassen, en met de werkzaamheden, welke» betrekking hebben op het inhalen van den; ocgst, moet in verband met den stand van de zon gewacht worden, totdat het land en ci© gewassen voldoende droog' zgn. Het meikon van het vee, dat in verband met d© melk voorziening der st-eden toch' reeds 2eer vroeg moet gebeuren, kan moei lijk met een uur worden vervroegd. Het gevolg van de invoering van den 2^ inertgd is geweest dat in het zomerhalfjaar dikwijls een kostbaar uur in den morgen' vau den dag verloren gaat, waartegenover geen wiast aan tgd in den namiddag staat. Van nog veel grooter invloed zal dit zijn* wanneer in de toekomst door wettelijke maat regelen de arbeidstijd ook van de landarbei ders mocht worden geregeld. Boyendien heeft de invoering van den zty mertgd in ©enige deelen van ons land, waar men aan den ^zomertijd vast hield, steedfi eon storenden invloed gehad op het gazing, leven, vooral van den arbeidersstand op het' platteland, omdat de schooltgden naar den wettelijken tijd geregeld bleven en dienteti^ gc-volge de kiuderen in het middaguur zon-< der toezicht waren. Amsterdam's sacialisteiiprogram. Met heb oog op ©en eventueel aanvaarden vatf wethouderszetels is door de soc.-dem, raads fractie te Amsterdam het volgende urgentie* program vastgesteld: 1. (Volkshuisvesting, a. Uitbreiding van heb gemeentelijk grondbezit. Grondbeheer ge licht op een go&de woningpolitiek. b. Krachtige voortzetting van den ge^ meentelgken woningbouw en van de bevor-i dc-ring van bouwen door woningbouwvereni gingen. c. Verhuring van woningen aan groote gezinnen met lag© inkomens, beneden kost* rrrjs. 2. Le vens middelenvoorziening, a- Instel ling van een zelfstandigen dienst voor del ensmiddelenvoorzieuing b. Waar noodig rechtstreks ingrgf©n door de gemeente, zoowel wat betreft de productie, aanvoer en verwerking, als vet* koop van levensmiddelen. 1 c. Stichting en inrichting van voldoende mar ktha Ileai. r'. zag plaats nemen, blijkbaar zich op haar gemak zettend voor een lang en vertrou welijk onderhoud. begrijpt wel," sprak zij, „dat ik hier niet bij u gekomen zou zijn, als ik niet ovép een heel belangrijke zaak te spreken had want ik heb ook zaken!" „Morgen komt er weer een d'ag." „Neen, dezo zaak lijdt geen uitstel. Luis tert u? U hebt mij indertijd verweten,- dwaas ingenomen te zijn met een zekep jong monsch, die mij het hoofd op hol gé bracht hacïdit waren uw eigen woor den. Maar u beweerde ook, hoe ik er van terug zou komen en hoe ik er na een half jaar niet eens meer aan denken zou. Nt* wilde ik u zeggen, dat dit half jaar juist vanavond voorbij is, maar dat ik nog aan: hem denk! U beweerde ook, dat, als ilc hem ooit weerzag, ik dan een soort onk» nuciitering zou voelen. En nu wilde ik u ook nog zeggen, dat ik hem zooeven heb' weergezien en dat ik totaal niet ontnuch terd boni" (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1919 | | pagina 1