LEIDSCH Dinsdag 5 November. 1918. Officieels Kennisgevingen. STADSNIEUWS Nederland en de Oorlog. BINNENLAND. PRIJS DER 'ADVERTENilEtf: (Vat) 1—5 regels f 1,05. Iedere regel meer f 0.20. Kleine a'dvertentiën van 80 woor. den 50 Cents coDtant; elk 'tiental woorden meer 12'/» Cent.—Incasso volgens postrecht. Voor erentueele opzending van brieven 10 cent porto te betalen. Bewijsnummer 5 Cents. Bureau Noordelndsplein. Telefoonnummers voor Directie en Administratie 175, Redactie 1507. PRIJS DEZER COURANT. Voor Leidon p. 3 mncL f 2.10 p. wceH f Buiten Lojden waar agemen gevestigd zijn per weck 0.13 Franco per post H 2.50 Nummer 18003. GELDIG VERKLAARDE BONS. Do Burgemeester der Gemeente Leiden brengt ter algemeene kennis, dat vanaf he den tot en met Vrijdag 8 November zijn gel dig verklaard: Bon no. H61 voor 1 K.G. vcenaardappelen k 5 1/2 cent per K.G. Bon no. H 62 voor 1 K.G. veenaardappelen i 5 1/2 cent per K.G. Bon no. H 63, H 64, H 65 elk voor 1/10 li ter volle melk. X O. DE GIJSELAAR, Burgem. Leiden, 5 November 1918. Do Burgemeester der Gemeente Lei-den brengt tor algemeene kennis, dat binneu enkele dagen de taptemelk ook op bon zal moeten worden verkocht. ELke melkverkoo- per is dus vanaf dien tijd in do gelegenheid hei alsdan vastgestelde rantsoen taptemelk te leveren. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, 5 November 1918. GELDIGE VLEESCH- EN VISCHKAARTEN. De, Directeur van het Distributiebedrijf voor yieesoh en Visch frrengt ter kennis Vla belanghebbenden, dat morgen (Woens- .dag) geldig is voor vleesch serie A 750900. Voor visch is geldig serie H 1700. Leiden, 5 November 191S. MOSSELEN. De Burgemeester van Leiden brengt ter kennis van de ingezetenen, dab morgen; (Woensdag) aan den Gemeentelijken .Visch- ein het Openbaar Slachthuis mosseleu ver krijgbaar zijn h 6 cent per, K.G. N. O. DE GIJSELAAR, Burgem. "Leiden, 5 November 1918. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen "ter algemeene %ennis, dat de be slissing op het verzoek van Gebrs. G. J. en P. v. d. LOO, om vergunning tot uit breiding van de wasohinrichting aan den Haarlemmerweg No. 32, Sectie K. No. 2699, - door het plaatsen en in werking stellen van 'oen stoomketel van^6 atm. <en .9 vierk. M. verwarmend oppervlak, is verdaagd, op 'grond, dat het onderzoek van den Inspec teur vón den Arbeid nog niet is afgeloopen. N. O. DE GIJSELAAR, Burgem. YAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 5 November 1919. „De Sterkste". An toon Daal dors beeft een betrekking bij 0*een notaris. Sedert eenigon tijd is hjj prik kelbaar en overspannen, onaangenaam voor zijn omgeving, inzonderheid voor rijn vrouw, Elisabeth. Yan w<aar deze verschijnselen, zij weet het niet, evenmin als oom Ragman, oud-kapitein-ter-zee, langon tijd Elisabeths verzorger. Langzamerhand evenwel blijkt do schuld daarvan te zijn een schildbree, Darina Tetsc uky, ook genaamd Afcti van Dehl, een vroegere kennis van Antoon, die rioh nu weer op zijn levensweg beeft goplaatst tus- sohen hem en zijn vtouw en die zijn noodlot dreigt te worden die vermeende rechten op hem wil doen gelden, die hem onder valsch voorgeven het geld zijner vrouw heeft af handig gomaakt.en hem voor nog meer gold haar "schuldenaar dmd worden. Do notaris, Antoons patroon, ontdekt, dat zijn candidaat bot geld van chens vrouw, op het kantoor in bewaring gegeven, heeft weggenomen cn Antoon wordt op harden toon en onverbiddelijk de deur g3wczen. Hij zal nu, radeloos, al is het tegen zijn zin, 1 Atti, do schilderes, volgen. De strijd gaat thans tussclien de beide vrouwen. Elisabeth triomfeert ten slotte, omc3at zij God^tor hulpe heeft, Hem beeft gebeden en steeds vraagt om Zijn bijstand. Daalders bekent zijn vrouw alles en breekt r met de intrigante, die bom op sluwe wijze blijkt bestolen to hebben, die, in bijzijn van het echtpaar on d'en oom, wordt ontmas kerd en oo-k moet teruggeven kostbare fa- Ai li e-ju weel en haar gegeven door Elisa beth om Antoons schuld aan Atti te voldoen. Hechter dan ooit wordt ten slotte do liefd« tusv?hcn man cn vrouw bevestigd. Dit tooneelspel in vier bedrijven, hetwelk vooral beribelfc te doen zion de uitwerking der Goddelijke genade en te doordringen van de heiligheid van het huwelijk, werd hier gisteravond, dank zij de R.-K. propa- ganda-club „Do Jonge Garde' door „Roomsch Tooneel", van Rotor dam, gege ven. Het- heeft zijn ontstaan te danken aan da propaganda voor goed tooneel, van R.-K. zijde in ons land gevoerd. „Roomsch Too neel", to Rotterdam, schreef een prijsvraag uit voor heb samenstellen van een degelijk Btuk. Aan „Do Sterkste" van pater F. Hendrichs S. J. werd do bekroning toege kend. Nu wij stuk en speV gisteravond hebben gezien, betreuren wij hot, dat de groote Stadszaal niet beter was bozot. Een en ander toch verdient grootere belangstelling en dat wel niet uitsluitend in R.-K. kring. Het werk van pater Hendriclis tooh staat' hoog boven tal van andere toaneelstukken 'èn de spelers vertolken het op lofwaardige wijze. Léon van der Hulst was prachtig als An toon Elisabeth werd uitmuntend weerge geven door Suae Keet, al hadden wij dit bij den aanvang niet gedacht. Darina Tebsobky, Else van der HulstGrapper- haus, w a s do brutale intrigantekapitein Ragman, Anton van Wouw, waa bestal leen zijn gelaat hadden wij gaarne wat ge bruind gezien. Den deftdgen notaris, Piet Buys, en zijn waa-rd&gen kantoorknecht, Chris Genesis, zagen wij met welgevallen hun rollen vervullen. Mevr. Daalders, Betsy Sondermeyer, d&e niet veel had te zeggen en to doen, zed en deed dit niet zoo goed als de anderen; hetzelfde geldt voor Louise, Toos Philippus. Louise's verloofde, G. Olaassen, acteercio niet los genoeg. De regie was bij Louis Yervoorn, van „Het Rotterdamsch Tooneel", in goede han den en voor welluidende muziek in zaal en foyer zorgde een orkestje onder Marinus van Wol's leiding. In de groote pauze werd de heer G. Mol- kenboer, afgetreden voorzitter van „De Jonge Garde", geestdriftig gehuldigd met toespraken van den tegenwoordigen voor zitter, den heer A. H. Boekraad bij ont stentenis wegens ongesteldheid van den geestelijk adviseur den weleerw. heer G. van Emmerik, kapelaan die hem een oorkonde aanbood, en den heer Oostdam, voorzitter der R.JK. Kiesvereeniging. De aeer Molkenboer dankte voor den hem ge- brachten dank en hulde. By beschikking yah" den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn o.a. benoemd in de commissie, in 1918 be last jnet het afnemen der akte-examens in de Engelsche taal en de Russische taai en letterkunde, voor de in December en zoo noodig in November dezes jaars te houden examens: tot leden dr. N. "van Wijk, hoog leeraar, en mevr. dr. Z. Kotchethova, bei den plhier. Mej. E. P. J. Bosch, alhier, is be noemd tot onderwijzeres aan $q St.-Jozef- en Mariasohool, Elandstraat 34, R.-K. Meis jesschool in het gesticht „De Voorzienig heid" (staande onder het bestuur der ,Ver- eeniging „De Voorriaiighei Vy) te Amsterdam. Benoemd is tot onderwijzer by het lager onderwijs in Den Haag de heer E. J. Oldeozaal, alhier. Voor do Vereeniging van MathesLanen hield de heer J. Verwey de Winter, waarn. directeur van „M. S. G.", "een lezing over: „De meetkunde in dienst van andere weten schappen." Hoezeer dete Vereeniging vooruit gaat, blykt uit de stijging van het ledental en de interessante lezingen, •welke er gehouden worden, die zoowel voor. leerlingen als voor niefc-kserlingen van „M. S. G.", van groot nut zyn. Hedenmiddag is op de Uiferöbegracht' zekere T. J. O. gearresteerd wegens rijwiel diefstal. De dief reed op de fiets weg. Hjj werd door den eigenaar van de fiets ach tervolgd en wierp toen het rijwiel weg. De dief sprong daarna te water, maar.dit hielp! hem niet Hy werd er. uit gehaald1 en naar het polrtdebureel gebracht. Uit de gang van hef huis, bewoond door den lieer yan h., aan de langsbrug fuhier, zyn een klok en een jas gestolen. Om dezen diefstal te kunnen plegen, is ver moedelijk van een valschen sleutel gebruik gemaakt. In het gisteren Vermelde bericht om trent de Vereeniging ter Bev. van 0)e Studie der Tropische Geneeskunde, is Sprake van vaccinetoep&sring. Dit ir.o:s' zijn vaccinlo:- pas^ng. EEIDSCHE SCHOUWBURG. N.V. Het Hofstad Tooneel. KLINE VERB, TooneelspeL in 4 be drijven naar den roman van Louis i - Couperus, door Elizabeth Coupenis Naar romans bewerkto tooneelst ukken leiden, "gelijk de ervaring leert, veelal tot mislukking. Noodlot van Couperus, waaruit indertijd iemand een drama fabriokte, deed het niet op de plan ken, en ook de tooneolbewerking van Elino Vore waarmede wij gisteravond kennis hebben ge maakt. zal ongetwijfeld velesn met ons niet ge heel bevredigd hebben. Nu moeten wij aan stonds opmerken, dat Mevr Couperus on3 bij uitstek de persoonlijkheid toeschijnt, waaraan men een dergolijko delicate Laak niet moet toe vertrouwen. "Wij herinneren ons een buitenge woon slechte vertaling van Wilde's Picture of Dorian Gray van haar hand, en wij hobbon dan ook ons hart vastgehouden toen wij haar naam als bewerkster van Eline Vero zagen aange kondigd. Het tooneelspel Elino.Vere heeft dan ook nog al wat technische gebreken, verschillende bij figuren zijn zeer oppervlakkig geteekend, zeer tot schade van het geheel en bovendien heeft de bewerkster zioh genoodzaakt gezien zich te bepa. len tot het lichten van enkele fragmenten uit den roman,een weliswaar onvermijdelijko ope ratie,doch die on3 niet bijster handig geslaagd scheen. Dit ter inleiding. Beschouwen wij nu de too neolbewerking onafhankelijk van den roman, dan lfobhen wij te doen met een slecht gebouwd, ruw afgewerkt toooieelsluk, waaraan indien het niet gedragen werd door do groote reputatie van den schrijver en de buitengewone voortreffelijke ver tolking van de titelrol, ongetwijfeld een. vroeg- tijdigo dood boschoren zou zijn. Mevr Mauhs w^s echter Eline Vere, en zij gaf een zóó gave creatie, eon zóó rijk en genuan ceerd epel, zij gaf deze vrouw zóó echt, zóó Je- -venswaar. in een zóó ragfijne,. haarscherpe loc- kening.dat zij ons op slag er van overtuigde, wie als eerste tragédienne bij ons nationaal top- nooi Mevr. Monn eenmaal zal moeten opvolgen Zonder Mevr. Mauhs zou Eüno Vero gekelderd zijn als een baksteen! nu gingen er zcnuwlachjca 'door do zaal, zoo hield zij de toeschouwers in een beklemmende greep gevat Wanneer men telkens en tolkens slecht voorbereide tooneelver- tooningon te slikken krijgt, met artiesten, die ten deele hun rol niet kennen, ten deole niet voor hun taak berekend zijn, zooals in den laat- sten tijd helaas maar al te vaak hot geval was, dan is het werkelijk een heerlijk genot weer eens een mooie gavo creatie to kunnen bewonderen. Aan movr. Mauhs hiorvooT onzen bijzonderen dank! Bijzonder goed was ook Louis Ckrispijn Jr als Vincent Vere; vooral de dialoog van 't 2do bedrijf met Eline was een juweeltje van samen- spel.Ook mevr .Gust a Ohrispijn-Mulder, die -de rol van Betsie van Raat, Eline's zuster vervulde, mag spéciaal worden 'genoemd* Anton Roemer vond in Henk van Raat geen rol, die hem gelegenheid gaf zich van zijn sterkste zijde te doen zien, doch niettemin was hij zeer voldoende, te meer daar do bewerkster deze figuur vrij karig, had behandeld. Mevr. Schmidt Crane gaf con Mevr. van Raat, als wij van een actrice van haar talent "hadden verwacht, en daar tengevolge der Spaan- sche griep in verschillende kleinere rollen ge doubleerd moest worden, zagen wij haar in het derdo bedrijf nog even terug als de mallotige Marchesi Donati, en zij was weer kostelijk. Dirk Verbeek maakte uit Otto van Erlevoort, Eline's eerste verloof de, wat eruit te maken viel, en Louis van Gasteren gaf als St. Glare spel van veel distinctie te zien, doch wij vragen ons af waarom hij zich zoo'n mal, vies baardje had aangeplakt. Mevr. Dora Haus zagen wij in een bescheiden rolletje, namelijk van pensionhoud ster, waarin zij evenwel uitstekend was,zoodat wij haar gaarne even afzonderlijk vermelden. De overigen waren voldoende. Het Hofstad Tooneel had geen eigen décors •meegebracht, zoodat de aankleeding niet vol komen in overeenstemming, woe met de sfeer van het stuk. Vooral in het tweede bedrijf stoorde dit nogah De schouwburg was goed bezet, en Mevr. Maulis had een bloomsTuk in"* ontvangst te nemen. UIT ONZE STAD. Coilecte-dubbeltje-ccnt. Deze oollecte lieeft opgebracht *van 91—26 October f 85.791 en van 28 Oot.2 Nov. f 108.99L Soda. Men zal zich herinneren, dat destijds door den burgemeestsr in den Gemeenteraad is medegedeeld, dat pogingen werden gedaan om de distributie van soda in den vervolge op do bons uit het Levensmiddelenboekje te doen plaats hébben. lWü vernemen pu, dat'cfe Regeering en de Soda-Commissie hiermede accoord gaan, zoodat mag_worden verwacht* dat, wanneer Leiden weder soda ontvangt, ieder inge zetene daarVan Zijn deel zal kunnen krijgen. De melkvoorziening op bons. Door de verkrijgbaarsteliing van tapte melk en karnemelk tegen inderdaad niet hoog© pryzen wordt het bezwaar van het gering rantsoen volle melk, ons by de melk- regeling toebedeeld^ vrijwel vervangen. Kar nemelk is voedzaam en bovendien Zeer ge zond en ook taptemelk bevat nog aL de kaasstof en .andere voedingsstoffen van Öa melk, uitgenomen het Vet. .Wanneer nu de regeling maar eerlyk werd uitgevoerd, dan zou er niet zooveel reden tot klagen zijn. Er schynt echter aan distribueering op bons onvermijdelijk fraude gepaard te moeten gaan. Wie 25 ets. of meer 'per Liter voor de volle melk wil (betalen; lean bij verscheidene melkslijters al dadelyk volle melk boven het rantsoen verkrijgen. Er bereiken ons daarover ver schillende klachten. Wy-meenen er de aandacht Van autoritei ten op ite moeten vestigen. fs er melk genoeg in voorraad, laat men' dan het rantsoen verhoogen; docii men wa£o er tegen, dat menschen, die meer kunnen of willen betalen, worden bevoorrecht en oneerlijke handelaren in melk weer een extra-wi nst maken - UIT ONS LAND. De aardappclvoorzïening. Het staat te vreezen, Zo omschrijft men aan het „ïïbld." dat het tengevolge der nieuwe regeling, hoe _goed ook bedoeld, in zake de aardappelvoorziening nog spaak zaf loopen. Nu de bevolking in de gelegenheid gesteld is, in eens of in eenige keeren zooveel maal 132 K.G. aardappelen op te doen, als het gezinsleden boven één jaar telt, Zal er een legio aantal gezinnen gevonden worden, dat zich niet houdt aan de vastgestelde rantsoe nen ring van 4 K.G. per week en per persoon. En dit zal in de eerste plaats waar zrjn voor zooveel betreft arbeidersgezinnen, waar men nagenoeg uitsluitend op brood en aardappelen als dagelijksch voedsel is aangewezen en waar men in den regel nogal rijk met kinde ren gezegend is. Daar het aantal boterham men voor deze jeugd al zoo bedroevend is, moet men wel zijn toevlucht nemen tot aard appelmaaltijden, twee, vaak zelfs drie keer per dag. Nu ligt het voor de hand, dat huis vaders en huismoeders^ die nog over voldoen de geldmiddelen en de noodige opslagruimte beschikken, wel van de gelegenheid zullen profiteeren, om hun aardappelquantum te gelijk of in een paar keer op te doen. En "zal men rich dan aan de voorgeschreven rantsoeneering weten te houden? Wij Vree zen, dat zoo menige arbeidersvrouw de ver zoeking niet zal kunnen weerste&n, haar kin deren in de eerste plaats zooveel eten te ge ven. als hun grage maagjes verlangen. En dan komt ze met het voorgeschreven rantsoen beslist niet uit. En zoo staat het te vreeën, dat reeds in April of Mei van 't volgend jaar de voorraad aardappelen in zoo menig gezin is opgegeten. Want redeneert men niet al te vaak zoo; „welnu, is de voorraad ver bruikt, dan moet de regeering maar voor nieuwen aanvoer zorgen. We kunnen toch geen gebrek lijden en er zit hier en daar nog genoeg in 't land.'- Tenzij er ©en belangrijke vermeerdering van het broodrantsoen in de naaste toekomst mogelyk blijkt, vreezen we in den voorzomer, van 1919 een groot tekort' aan aardappelen. i _v i Uit do sigarcniiidustrio. Naar de „Tel." verneemt, heeft Minis ter Van IJsselsteijn, den nu door hem toa- gestanen export vaoi 500 millioen sigaren al3 een geschikte gelegenheid aangegrepen om voor de wachtgeldregeling in de siga- renindustrie een nieuwe bron van inkom sten te scheppen. De Minister heeft n.l, bepaald, dat van ieder kiJo uit te voeren sigaren f 2 voor de wachtgeldregeling zou worden geheven, zoodat 500 millioen voor export bestemde sigaren in de kas der wachtgeldregeling een bedrag van zes mil lioen gulden zullen storten. Het Konink lijk Nationaal Steuncomité is verplicht de helfc van dit bedrag, drie millioen gulden, aan de wachtgeldregeling te formeeren, zocdat voor de werklooze sigaren makers en tabaksbewerkers -beschikt ka*? worden over negen miDioea gulden Mer> verzekert van de zijde der patroons organisaties, dat men met deze weerstands- kas zelfs een werkloosheid van 20.090 per sonen gerust tegemoet #kvi zion. Goen eenheidsSigaren» Naar de „Tel." verneemt, is, door het feit, dat in de circulaire van het Rijksbu reau de export van sigaren niet afhanke lijk wordb gesteld van do beschikbaarstel ling van eenheidssigaren, de eenheidssigaar als goedkoop e volkssigaa^ officieel uitge schakeld. Het is nog niet bekend, welke bestem ming er nu zal worden gegeven aan het 'Algemeen Sigaren syndicaat® Verwerking van afgekeurd rundvleescli. Door den Minister van Landbouw is tot de burgemeesters de Volgende circulaire gt>- richt: „Ik heb de eer u te berichten, dat dooï sommige burgemeesters bezwaar wordt gte- maakt om' vleesch van afgekeurde runde ren, hetwelk VoIgenS de meening dér vee artsen of keurmeesters voor sterilisatie in aanmerking zou "kunnen komen, naar een abattoir te doen vervoeren, indien ter plaati» geen gelegenheid tot sterilisatie bestaat ter- vijl eenzelfde bezwaar bestaat om geheel Voor de consumptie afgekeurd vleesch veer technische doeleinden beschikbaar te stel len. Dusdanige bezwaren worden Veelal ge maakt op grond Van plaatselijke verordenin gen. Ik meen echter onder uw aandacht te moeten brengen, dat door zoodanige veror deningen belangrijke h<^Veelheden vleesch, welke door sterilisatie Voor menSchelijk voedsel geschikt zouden kunnen worden ge maakt en door verwerking tot vleeschmeel tot veevoeder zouden kunnen strekken, ver^ loren gaan, hetgeen met het oog dp de alge meene voedselschaarschte niet gewenscht is, terwjjl ook die grondstoffen voor technische doeleinden verloren gaan. Waar ltet bovendien runderen betreft, welke door het Rrfk geleverd worden, wensch ik over het afgekeurde vleesch zelf te be schikken. Ik heb derhalve ter zake de vol gende maatregelen getroffen: 1. In geval van geheel© of gedeeltelijke afkeuring van geslachte dieren moet hier van door u onmiddellijk telegrafisch kennis worden gegeven aan het betrokken bijkan toor van het Rijkskantoor voor Vee en Paar den, benevens aan het R. D. K. 2. De 'voor sterilisatie of voor vernieti ging aangewezen geslachte dieren zullen met de huid er aan en de organen er by moeten blijven hangen, tot opname van een contro leur van liet Rykskantoor voor Vee en Paar den heeft plaats gehad, ten einde te kunnen nagaan of herkeuring der betrokken dieren wer.schelyk is. 3. De controleurs van het Rijkskaat-ooiT voor Vee en Paarden zijn belast met de ver zending van die geslachte dieren: a. welke voor de sterilisatie bestemd zijn, naar abattoirs in de omgeving van de plaats van afkeuring; b. welke voor vernietiging zyn aangewe zen, naar een inrichting, waar het cadaver tot dierlijk voedsel of tot eenig technisch doel kan worden verwerkt De op die wijze aan de distributie in uw gemeente onttrokken hoeveelheden vleesch zullen zoo noodig worden aangezuiverd door andere rAnderen. Ingeval dieren, als hierboven bedoeld, op eigen gezag worden vernietigd of voor con sumptie onbruikbaar gemaakt, zullen dieniet' worden geremplaceerd." Onbepaald (klein) verlof. In het genot v'ati onbepaald (klein) verlof worden gesteld: lo. In hét tijdVak van 1417 Januari 1919: a. de onderofficieren, korporaals en man- rchappen van de militielichting 1915 der vesting-artillerie, die ingelijfd zyn in het tijdvak van 1620 October 1915; b. de onderofficieren, korporaals en man schappen van de landstormjaar klasse 1914, die in dienst gesteld zijn in het tijdvak van 14 October 1915 by de infanterie, de ves ting-artillerie, de genie en den motordienst, met uitzondering Van hem, genoemd on der 2o.; c. de onderofficieren, korporaals en man- Schappen van de landstorm jaar klasse 4.913, die in dienst gesteld zijn in het tijdvak van S10 November 1915 by de infanterie, de wielryders en den motordienst; d. de onderofficieren, korporaals en maai Schappen van de landstormjaarklasse 1913, die 21 December 1915 in dienst gesteld zyn brj de "genie, met uitzondering van hétf, genoemd onder 2o.; i 2o. op 28 Februari 1919 de ondetoffL eieren, korporaals en manschappen Van dén militairen -telegraafdienst, bahoorende tot dei landstormjaarklassen 1914 en 1913, die in' J dienst gesteld zyn onderscheidenlijk in het tijdvak van 14 October 1915 en op 21 December 1915. De heer Van Kol naar België. Het Eerste Kamerlid, de heer Van Kol, is gistermiddag 2 uur in Zeeuwsch-Vlaande- ren oVer de Belgische -grens getrokken, om zich naar Brugge te begeVen. i De grens voor vluchtelingen gesloten. Da Nederlandscho regetring heeft, al« thant voorloopig, de grens voor vhichto-1 Iingen moeten sluiten, met het oog op den algemeenen gezondheidstoestand in ons land Deze toch is zoowel voor de eigen BevoL king als voor de vreemdelingen een gé- vaar, wanneer overbevolking ons tart'.: Eerst wanneer de vluohtelmgen geleidelijk naar bun land teruggevoerd worden, kan van heropening van de g: ens sprake zijn. Do afvoer van vluchtelingen naar Frank' rijk zal vermoedelijk nog deze week aan< vangen. De vluchtelingen zullen daarvoor j naar Vlissingen worden gebracht, om van daar over zee naar Frankrijk te gaan. De „Tel." verneemt, dat het plan be- j staat, een dienst te orgamseeren van VIL- singen naar Duinkerken voor het. naar hu-i varierland terugbrengen van Fransché' vluchtelingen. Voor dézen dienst zullen worden bé stemd do mailboot „Prins Hendrik" van J de Mij. „Zeeland" en drie booten van dé Batavierlijn, die naar Vlissingen zullen; i komen. 1 Steeds zullen waarscliijnlijk twee booten to Vlissingen afvaren en cok samen wedöi j terug keeren Reeds heden zouden hier vluchtelingéa kunnen worden verwacht en in loodsen, wor den ondergebracht. Er^elsclie mijnenvegers zijn bezig he6 mijnenveld voor de Belgische kust weg te nemen om de route veilig te maken. Socialistische rredesarbcitl. Di „Nordd. Alig. Ztg.7- verneemt oiE Kopenhagen, dat aan de, aanstaande ver gadering van het Nederl;i ndsch-Skandin L visch Socialistisch Comité in Nederfaml, welke de algemeene samenkomst van so' 1 cialisten voorbereiden zal, als ©eensché afgevaardigden zullen doe'nemenhet Fob kething-lid Borgbier en het Landthinglid mevrouw Nina Banz. Zweden zal Branting 1 Gustaaf Möller en Södesberg af vaardigen: Van Hollandsche zijde nemen TroelstraV Van Kol. Albarda, Vliegen en Wibaut *éf aan deel. Naar „Socialdemokraten" verneemt; worden er pogingen in het werk gesteld, om ook Hnysman's deelneming te bewerk- Btelligen. Als plaats der onderhandelingen worde Amsterdam of Den Haag genoemd. Lo tijd, waarop do samenkomst zal plaats hebben, is nog niet bekend De door den Minieter»van Oorlog, onde? voorzitterschap van jhr. mr. De Jonge, oudJ Minister van Oorlog, ingestelde commisaé van onderzoek in verband met de militaire' ongeregeldheden van de laatste dagen, is gisteren in een der lokalen van het Departe ment van Oorlog geïnstalleerd. Daarbij heeft d^ Minister van Oorlog dé volgende rede gehouden: j „Mijne Heeren, De ernstige gebeurtenissen, die in de laat ste weken op. het gebied van orde en tuchf bij de gemobiliseerde troepen hebben plaats gegrepen, hebben niet slechts in het leger, maar in het geheele land beroering verwekt. Inderdaad niet ten onrechte, want dé vraag is zeLfs gesteld, of onze troepen nog wel voldoende "betrouwbaar en in de hand hunner aanvoerders zijn, om naar behooren' mede te werken tot verdediging „van ooa grondgebied en tot handhaving der neutrali teit. - Ons volk lieeft er recht op, om naar waan held en zonder aanzien des persoons te wor den ingelicht omtrent de oorzaken en -den1 omvang van de ongeregeldheden die in de Ie* gcrplaats bij Harskamp en elders hebben: piaats gehad. Daarvoor heb ik u, mijne heeren, in com-* missie ben'oeTnd onder voorzitterschap van' mijn ambtsvoorganger, den pud-minister jhr, Do Jonge. Ik dank u allen zeer, dat u wet zoo spoedig gevolg hebben willen geven aan mijn uitnoodiging om in die commissie zit ting te nemen. Aangezien ik meen to mogen aannemen, dat de commissie de beh.efte zal gevoelen' bet onderzoek op verschillende plaatsen ge lijktijdig aan te vangen, heb ik haar zoo talrijk gemaakt^ dat zij gelegenheid heeft zich in eenige sub-com missiën te ver deele fL Ik ben in do laatste dagen ook zelfstandig co onderzoek uitgegaan en heb daarbij aid indruk gekregen, omtrent de oorzaken vao' oen minder geiden geest onder de gemobilij seeröe troepen, dat de soldaten van meeninq} zijn: 1. Aat zij te weinig eten krijgen; 2. diü hot voor hen bestemde rantsoen hen slechte ten deele bereikt; 3. dat do tarieven van velé cantines hooger zijn dan noodig is; 4. dat dé maatregel van het intrekken der veridveö

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1918 | | pagina 1