BIOSTOND Spitter» JUFFROUW, i Verkooplng Haarnetten LEIDSCHE SCHOUWBURG Winkelhuis Vergadering FEÏÏINA WONING net ËEiSJE, Te Huur gevraagd Prima Soheerzeep. Volksbrandstof. WAT IS DE GROOTSTE STROP? laalel-ËitliBMt 14 IA. Is" Mit. TUINEHSNO Zuster j". PLANTING, f 15.000. Pieterskerk jongste Bediende, JOSVGMENSCH, Net Meisje. BI©iasife©&e3 Flinke Dienstbode GEVRAAGD: Engros Espeditie A, WAALS. Openbare Vrijwillige Leidsche Spaarbank. Woensdagavon d 16 October GEEN ZITTING. Parfumerieën, Toiletartikelen. N.V. Houthandel v.h. J. J. v. HOEKEN Zn. in liquidatie. Het nieuwste Successtuk van M. SPREE. ••••••MM ACCOUNTANTS KANTOOR Onderwijs per brief Te Koop: een groot Nederl. Natuur- histcrische Vereeniging, Het ZieleSeven der lagere Dieren, Vrijzinnig Zangkoor. UITVOERING Advertentiën. Voorspoedig geboren WILLY. Zoon van 3384a P. PH. OBER en - 6. TEGELAAR. Leiden. 15 October 1918. Na langdurig ljjden over leed tcErmelo, op 58 jarigen leeltyd, onze ge- 'licfdo Echtgenoot, Vader, Broeder, Zwager en,Schoon zoon, do WelEerwaarde Heer Ds. C. SFOELSTHA, Emeritus-Predikant by de Ned. Herv. Gemeente. Uit aller naam: Mevrouw de Wed. C. SPOELSTRA— Hünningheb. Den Haao, 12 Oct. 1918. Copernicusstraat 126. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben te Ermelo, op Woensdag 16 October, om 121 uur. 9971 Heden overleed te Am- j sterdam, onze geliefde Broeder, Behuwdbroeder i en Oom, de Heer MABINUS JACOBUS GROEN, 1 in den ouderdom van 33 jaar. 9974 Alphen a/ d. R(jn. I A. J. GROEN. 1 A. M. GP.OENSohodten. Amsterdam. 3 J. GROEN. G. M. GROEN—Hulshoff. Amersfoort. E. W. J. GROEN. en Kinderen. 3 13 October 1918. Do teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag j 17 October te 10? nur op I de begraafplaats tc Oegst- j geest. 9974 Volstrekt eenige kennis geving. Heden overleed tot onze dlepo droefheid onze ge- ;j liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder J. v. ROUTEN geb. BOOM in den ouderdom van 78). Namens de familie: Botterdam J. v. HOUTEN. M. v. HOUTEN— Nederhands. Leiden JOH. Ph. v. d. BOSCH. J. v. d. BOSCH- van HOUTEN. A. van HOUTEN. J. J. van HOUTEN- 3358a Gout. J. van HOUTEN. - H. CIERE. J. CIERE— van HOUTEN. Lbiden 14 Oct. 1918. I Heden overleed, na een langdurig, doch geduldig 5 lijden, in de Hope des S £eu»zigen Levens, onze lieve en zorgzame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, WBfl. Jll.V. D8YVENB0DE geb. PLUIMGRAAF, ln den ouderdom van bjjna 80 jaren. 9958 Uit aller naam: Z. VAN DUTVENBODE. Onzen dank aan allen die belangstelling toonden na het overlijden van onzen Echt genoot en Vader den Hoog- Edelgestrengen Heer JAN SGHIJFSMA Gep. Dir. Off. v. Gez. Ie. kl. O. I. L. Uit aller naam: Wed. A. S. C. SCHIJFSMA— Reijdob. Leiden, 14 Oct 1918. Plantsoen 35. 9956 Gediplom. Kraamvrouwver zorgster is de maanden Oc tober, November, Decem ber en Januari disponibel. Haarlemmerweg 53a. 3373a Gevallen op 13452 en op Ï1707 ƒ1000. Koopt de vol gende loterij uw briefjes bjj P. OUDSHOOKN, Tweelingstraat 1, Leiden. 3361a woon den ln de op Woensdagavond 8 uur. Zitplaatsen Vrij. 9964 Rog. „Zandaardappelen" ln Zeer goede conditie, filiaal Schapensteeg 729. 9969 Op een fabriekskantoor wordt gevraagd, voor di recte indiensttreding, een Eigenhandig geschreven brieven met opgave van refe rentiën en verlangd salaris onder No. 9972 Bureau van dit Bfad. ©EVRAAGD voor een tuin te Leiden door JOH. VAM STBYN, to Katwijk aan den Bijn. 9965 Gevraagd, in een Boek handel voor kantoor- en ma- gazijnwerk een Sink© leeftijd plusm. 15 jaar. Eigen handig geschreven brieven onder No. 1500 fa. C. KOOY- KER, Nieuwe Rijn 16. 9970 Voor direct gevraagd, een nette 9977 goede verkoopster ter assis tentie mot St. Nicolaas, tevens een net ter opleiding in het vak. EU* W ïïiïiE Co. fiotor* markt 10. terstond gevraagd, voor hulp in de huishouding, P. G. Adres: 3353a Me}. VAK BELDEN. Katwijk a/Zee( Voorstraat 52. Wordt direct gevraagd, een van 8 tot 2 uur. Haar lemmerstraat 143a. 9955 GEVRAAGD: een flinke in een net Burgergezin. P.-G. Adres; Mej. J. LAMMERSE Loggers traat 1Sche voningen. 9959 Tegen 1 November GE VRAAGD een of Ncodhufp, (v. g. g. v.). Mevr. GOEKOOP, Hooi gracht 39. 9978 Een aankomende juffrouw voor de afdeeling GAREN en BAND. Zich aan te melden tnssehen 7 en 8 nur, 's avonds bij de Firma BEUZEMAKER Co, Vischmarkt 12-13. 9962 groote Bergplaats of Pak huis, liefst aan 't water ge legen. In of in den omtrek van Leiden. Brieven bureau van dit blad onder No. 3364a. Spoed u naar Doezestr. 37, daar vindt gij nog prima scheerzeep ƒ1.65 p. doos. 9979 Aanbevelend, J. RIJNBENDE Nz., Coiöenr Doezaslraal 37. Dagelijks kan tegen beta ling van 60 cents per 50 Kilo, beste goed brand bare SINTELS met veel Cokesgruia aan (ie Haar lemmervaart (naast wasch- inriebting van v. Ommeren) des n.m. 3 u. 6 u. worden af-gehaald. LG0FJOSSQEK gevraagd. Apotheek W. Pelle Kort-Rapenbnrg 12. Zich aan te melden 's-morgens Da 10 u. 9968 Zie het nummer van deze week van het QEILLUSTREERD STUIVERSBLAD. I WEKELIJKS NIEUWE OPSAVEN MET GELDPRIJZEN. 9953 Tegen flink loon kunnen eenige nette 9976 KNECHTS geplaatst worden, bekend met inpakken. Brieven met volle dige inlichtingen omtrent tegenwoordigen en vroegeren werkkring, opgave van leef tijd enz., worden ingewacht Haarlemmerstraat 114. Alleen op schriftelijke aan biedingen kan worden in gegaan. van Vier perceclen Weiland aan den Voorweg te HAZERSWOUDE, groot 5.61.30 Hectaren. H. J. J. VAN BUIJSEN, notaris te Delft, is voornemens op Vrijdag 26 Oofober bjj veiling en op Vrijdag J No vember 1918 bij afslag, beide dagen des voormiddags 11 uur in het Koffiehuis „Zomerzorg" nabij het Sta tion, te Leiden, publiek te verkoopen; 1. Een perceel UITMUNTEND BEST WEILAND en WATERING, zeer geschikt voor tuinland of boomkweekerlj, gelegen a/d Voorweg, in den Simon- Jansepolder, onder de gem. Hazorswoude nabij Boskoop, kad. Sectie C nrs. 1118,1119, 1077, 1155 en 1078 groot 1.43.82 Hectare. 2. Een perceel dito wei land, gelegen alsvoreh achter het vorige perceel, kad. Sec tie C nr. 1079 groot 1.46 Hectare. S. Eén dito peroeol gele gen naast perceel 1, a/d Voor weg, langs een breede vaar- sloót, kad. Sectio C nrs. 1073 en 1074, groot 1.52.48 Hectare. 4. Een dito perceel, ge legen achter perc. 3, kad. Sectie C nr. 1079, groot 1.39.20 Hectare. De perccelen zijn gelegen aan vaarwater toegang geven-, de tot den Rijn, do water stand is naar willekeur te regelen. Polderlasten volgens overeenkomst, een vast be drag van I 6 per H.A., Rijn- lands-bnndergeld 5 4.20 en grondbelasting 16.31, alleB per Hectare. Te aanvaarden vrij Tan huur op 15 November 19i8. Te bezichtigen iederen werk dag. 9951 Betaling der kooppennin gen op 24 December 1918. Nadere inlichtingen geeft genoemden notaris, Hypoli- tusbnurt 23, te Delft. IK BETAAL van 10—20 gtd. voor een oud plaatijzeren Ledikant. Br. FRANS KOENEN, Slijkeïnde 14b, den Haag. 9960. voor liet geUeele kapsel vanaf 50 cent. Aan het zelfde adres worden gebro- ken SIERSPELDEN en ACHTERSPELDEN ge. maakt. 3366a Beleefd aanbevelend, Wod. C. J. WIJNEEEK Niettwsfeeg SO. Heer (geen student), vraagt gemeubileerde Zit- en Slaapkamer. Brieven met prijsopgaaf Bur. van dit Blad No. 3357. en Mantels (rest.), waaronder prima stoffen. Prijzen f15.- tot f55.- Gecn winkel, G. JASPER, Kcoruferugsfeeg 7, boven boek Botermarkt. Alle dagen aanwezig. 3374a Te Huur gevraagd, met 1 November of later, een kleine met Tuintje, bevattende 5 Kamers, Keuken, enz. Op een dorp in de omstreken van heiden. Brieven letters A. V, ARNOLD FgENTBOP, Wagenstraat 5f, Den Haag. 9834 2 Duitsche Studenten zoe ken een Zit' cn Slaapkamer, tegen 21 October. Brioven met prijsopgaaf Bur. van aft Blad onder No. 3348a. 9914 GEVRAAGD: kastanjes, in elke hoe veelheid tegen den hoeg- sten prijs, door L0MMER8E SCHRAMA Hillegom. Telef. No. 399. 9855 TE KOOP VOOR BILLIJKEN PRIJS OF TE HUUR. Direct te aanvaarden. Geschikt voor alle producten. 7 B.A. 50-Jarfge Welde "TfeS Ki* én 7 H.A. Bouwgrond "SJg. liggende ln zeer welvarend dorp, aan vaar water en harden weg. in de nabijheid van station S.9. ln de provincie Zuid-Holland, te koop of te huur ook bij gedeelten. Koopers van 't geheel genieten de voorkeur. Brieven onder No. 356, Drukkerij B. Judhls Jb., Choorstrkat 47, Delft. 9949 Groote prijsvermindering in Parfumerieën, Toilet artikelen, Haarwater, Breukbanden, Barnes- binders, Slang, enz. 9961 Suspensoirs 25 Cts. Sanatolo (versterkend) 40 Cts. ZIE BE PRIJZEN IN BE ETALAGE. -VCr Zaterdag a.s. definitief sluiting, ge durende deze dagen wordt een extra korting op de ultverkoopprljaen gegeven van 80 pOt. aatschappf] SAÜITAS, 25 VISCHMARKT 25. Na uitkeering der tantièmes, volgens sta tuten en de hesluiten der Liquidatie-Vergadering van 27 Juni 19i?, bïjjft voor bezitters van Aan- deeien (behalve de reeds ten volle uitgekeerde 100 pCt.) nog een verdere uitkeering beschik baar van 58,6 pCt., betaalbaar Nationale Bank- vereeniging op Zatèrdag i9 Oct. van 10-11 uUr. 3377a De Liquidateur C. SSRLÉ. Hoord-Nederlandsch TOONEELGEZELSCHAP ZATERDAG 19 OCTOBER Aanvang 8 nnr precies. VIERDE en leatete opvoering van: ïiiriB vnüwiww «tiiiui>waig«vw KPVVU »»I Schets uit het Volksleven in 6 bedrijven mot Zang en Dans. Verdeeling der Bedrijven: 9952 le Bedrijf: Op de O.K. Achterburgwal te Amsterdam. 2e, 4e. en 6q Bedrijf; fijeu Huize van BREMAN. 3e Bedrijf: In 't danshuis op den Schicdamschen dijk. 5e Bedrijf: Het Cabaret ln den Ha»g. SL5" Lees de schitterende Persbeoordeellngen. ledareen zingt 'tiled vani DE BAAIES. Prijzen der plaatsen: Loge fl.50, Baignoire f 1.26, Parterre 11.Parterre (2e gedeelte) f0.80, 2e Rang f0.60, Amphiteather f0.40, Galerij 10.3Q. Alles verhoogd met 10 pCt. Auteursrechten. Blgen décoratlën. Orkest onder leiding van den Heer v. d. GL18. Eerste plaatsbespreking op Woensdag van 10—2 aan den Schouwburg eu vervolgens iederen dag bjj den heer v. Zwicht, Breestraat 126, 2e plaatsbespreking op den Speeldag van 102 aan den Schouwburg. H Hollandia- Bioskoop. 2 Oranjegracht Tel. 37 jg Waarom is „Hollan- gS dia" iederen avond gh uitverkooht Omdat men tot de overtuiging is ge- taf komen, dat men daar A een eerste klae pro- a gramma geeft! Nog slechts S avonden TBAVIATA S naar het beroemde ww werk Marguerite SI Gauthier, in 5 Aoten Be Spin, deteotive drama ln 4 Acten j®; I Extra nummer: Be I Oiowd, Circusdrama l in 4 Acten met zang- gg) begeleiding. 1 Morgen, 2 matinée'e I A.s. Vrijdag?? p 9967 I Henri C. Hoek. Lid Ned. Bond v. Ace. DEN HAAG, Sweelinckstraat 181. Telefoon Haag 9565. Bijkantoor te Lelden voorloopig gevestigd: Leldschesfraatweg 23a (Rijusburgerweg.) 9417 B.de Kpning trtaa.r/e/nmerjtratic /fork Qonkcrjttez, c%_* Jr - t5 9963 Wij ruimen thans nog op Een massief eikon buffet met gebogen kastjes cu geslepen spiegelglas f 95.— Een eiken bureau mlnistre f 85.Een eiken Damesbureau f46. Een eiken Hoerencylinder- bureau f88.— Een platten schrijftafel f30.Een Oud Holl. Dressoir f 85.Èen eiken Styispiegel f 21. Compleet massief eiken 2 pers. Slaapkame r-Ameublement f 300.Salon-Ameublement bestaande uit 2 Crapeauds, 4 stoelen met terra cotta velours en ovalen tafel f215.— Massief eiken Salon- kast f 85.6 Moderne stoelen met leer 151.6 Moderne stoelen met trijp f 68.G Moderne gepolitoerde stoelen met trijp 472.- Oud Holl. Ameublemeut bestaande uit Tafel 2 Fauteuls en 4 stoelen f 66.Tapis Beige karpet .3x4 f 37.Naturel karpet 2{x3J f20.— Ta. J. DIRKSI J r tt Hooigracht 44. 99E0 iu alle vakkeu. Onder leiding vtm 80 leeraren H. B. S. e.a. Vraagt gratis-prospectus Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws, KeJzoïsgE'acIlit B53, Amsterdam. 9954 HELP» Jongmensch vraagt voor 2 maanden ƒ200.— ter leen. Zekerheidsstelliug _gewaar- borgd. Brieven bureau van dit blad onder No. 8371a. in de Maarcmansteeg mot achteruitgang in de straat naar „Inden Vergulden Turk" 1 Nov. a.s. vr\j van huur te aanvaarden. Brieven bur. van dit Blad onder ITo. 9943. p.fd. Hielden. ES3X Vergadering op Donder dag 17 October a.s. te half acht preoiea in het Zoöto- misch Laboratorium (Kalser- straat). LEZING van Prof. H. JORDAN over; (met lichtbeelden). Paddenstoelenexcursie op Zondag 20 October naar .Rust en Vreugd" en ,,De Pauw" te Wassenaar. V oor introductie wende men zich tot den secretaris Dr. H. C. DELSMAN, Leid sche Straatweg 6, Oeget- Qeest. 33i8a Dir.L. C. Veerman. op Woensdag 23 Ootcbor 1918, in de Stads-Gehoor- zaal, ten half acht ure, ten bate van het LEIDSCH STEUNCOMITÉ. Uitgevoerd worden: 1. Die Erste Walfurgisnacht, Felix Mendelssohn. 2. Aria uit „Elias", Felix Mendelssohn. 8. Gomala, Niels W. Gade. Solisten: 9973 Mej. WILH. KORSWAGEN, Leiden, (sopraan), Mej. R1T- MAN, Leiden, (mezzo-sopraan) Mej. TRUUS ESSERS, Leiden, (Alt), de Heer TH. DE GROEN, den Haag, (tenor) de Heer BRAM v. d. STAF, Delft, (bariton), Mej.DEHAAS Leiden, aan den vlougel. Toegangskaarten cn plaats bespreking bij den heer A. M. v. Zwicht, Breestraat 126, al waar vaDaf Vrijdag a.s. ook Tekstboekje, verkrijgbaar zijn, cn op den avond (Ier j uitvoering aan de Zaal. Mfddenry en Frontbalcon j 11, overige plaatsen f0.50. Kaaml. Vennootschap Mineraalwater en Limonadefabrisk „Riedel—Hooqenstraaten— wlllakes". BUÏTEKSEVJ0SE van aandeelhouders op Woensdag 30 October 1918 n.m. 3 uur, ten kantore c»r Vennootschap. 9966 Te behandelen: S t a t n t e n w ij z i g 1 n g. De Dineotib. Leiden, 15 Oct. 191S. Leidsche Schouwburg N. V. „Hei Hofstad Tooneel" Dir. COR v. d. LÜGT MELSERT. Maandag 21 Oct. 8 uur:j EMOKK SUCCES 39sto Opvoering vanE Blijspel in 3 bedrijven van Mr. C. P. van Rossem en Dr. F. J. Soesman. Regio Cor v. d. Lugt MclsertJ Optreden vanCOR v. d. LUGT MELSERT, ANNIE VAN EES, CONST, v. KERCKHO VFN Jr., WILH. KLEY, Felly FERGUSON. Prijzen der plaatsenLoge f2.50, Baignoires f2. Parterre I f 1.50, Parterre II f 1.2de Rang f0.60, Amphitheater f 0.40, Galerjj f0.25, verb, met 10 pCt. auteursrechten. 9975 Plaatsbespreking vanaf Woensdag 10 uur bjj den Heer v. ZWICHT, Bree straat 126, cn op den speel dag 10-2 a. d. Schouwburg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1918 | | pagina 4