Ds Wereldkrijg. Gemengd Hëetsws, ijpprQT eil^iiiterHeereiihocdeii Nieuwe ilDiiru 1 ""modellen en Kleuren. Nieuwe Ryn -16. H. A. TIMMERMAN, Hofl. A6EKDA VAN DE WEEK. Zondag: „Den Burcht*': Concert door het harmo nie-orkest „Orpheus". 8 pur. Dinsdag: „Den Burcht": Afscheidsconcert Staf- muziekkorps 4de Reg. Inf. 8 uur. 7, 8 en 9 September. Stadszaal: Bloemen-, Planten- m Fruit- keuring. Dagelijks: „Imperial-Theater" Stationsweg, 's avonds 8 uur. Thalia Bioscope en Variété-'- h. at r, Haar lemmerstraat 52, 7 uur. 's Zondags alleen 8 uur. (Woensdag- en Zaterdagmiddag ook 2 uur). „Hol'andia-Bio&coop", Oranjegracht. Woensdag- en 7^terdagna-niddag van S tot 4 en van B tot 7 uur. Dagelijks om 8 uur. Leidsche kunstclub „De Sphinx" Rapen burg 81: (Werkdagen van 1012 en van 25 uur. 's Zondags van 24 uur. Wwkijdee. Lantaarns deze week aansteken 8.6 uur. Laatste kwartier S September. Zousonder rang 7.3: li. Zonsopgang 6.20 u. (Zomertijd). Hoog water te Ketwijk 55ai-erdag des voormiddags S.19; do3 na middags 8 ."51. Exporteur geschorst. Do exporteur S. van Ruitcne te Roe- k-fsorendsvoen is als zoodanig geschorst en mag niet meer op de veilingen als kooper of vepkooper worden toegelaten, terwijl al le handel met of namens hem verboden is. 'taap- en patentolie. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft onder intrekking van zijne hor-chikking van 23 Augustus j.l. bepaald: clo aflevering van raap- en patenolie door oliefabrikanten en oliehandclaren is ver boden, tenzij met schriftelijke toestemming van den Minister ven Landbouw, Nijverheid en Jlandel, In geval van twijfel of iemand gerangschikt moet worden .onder de olie- 'fcibrikanten en oliehandclaren, wordt door den minister voornoemd beslist. Passou ingetrokken. Naar wij vernement zijn aan de raossel- vïschers, uit Philipïnè, die passen hadden ora mosselen naar Antwerpen te brengen, d?ze passen weder ontnomen. Nood-Bosch wet. In verband met de invoering van do Nood- Boschwet, die op 5 dezer in werking is getreden, is aan het bureau van het Staat- boschbeheer te Utrecht een afzonderlijke afdoeling gevormd, en zijn aan de ambtena- en van dat beheer dc noodige instructies gegeven. Ten einde de wet zooveel mogelijk van haar doel te doen beantwoorden is voorts de medewerking ingeroepen van de burgemeesters der gemeenten en van ver- eenigingen, op welker belangstelling in (leze aangelegeheid mag worden gerekend. Appelen en peren. Ten aanzien van de prijzen van appelen en peren heeft de Fruit-centrale heden het vol gende ter kennis gebracht van veilingsbe- sturen Daalt de binnenlandsche prijs der appe len beneden 5 en die der peren ber eden 3 cent per KG. dan mag voor de fabrieken worden overgeveild. Daalt de fabrieksprijs 'Ier appelen beneden 3 en die der peren be neden 2 cent per KG. clan mag voor l et buitnland worden geveild. Bloembollen naar het buitenland. Het Nederlandsche stoomschip „Een dracht" vertrok gisteren voor de tweede reis met eene te Velson ingenomen lading bloembollen van IJmuiden raar Gothen burg. lïout als brandstof op schepen. De vorige week was uit IJmuiden een stoomtrawler vertrokken met uitsluitend kout als brandstof om te probeeren of men daarmede een reis zou kunnen maken. Des avonds kwam het schip reeds weer terug om dat men niet voldoende stoomkon houden. Na eene verandering der vuren ging bet schip wederom naar zee, maar moest op nieuw torugkeeren. Do proef kan dus als niet geslaagd wor den beschouwd, zoodat andere schepen wel niet zullen uitgaan zoolang niet een deel van den bunkervoorraad uit steenkolen bo- •staat. Spionnage bij de Rotterdamschc politie. Do Rotterdamsche hoofacommissaris laat officieel mededeelen, dat een hoofdagent van politie geschorst is op grond van ver der .ing van het vertrekken van gegevens, welke hem ambtshalve bekend waren, aan >en agent van oorlogvoerende mogendhe den. De politic-autoriteiten ontkennen ten stelligste, dat meerdere mannen in deze»zaak betrokken zouden zijn. Het bericht, dat een lessenaar opengebroken zou zijn, waarin bezwarende mededeelingen gevonden zou den zijn, is geheel uit do lucht gegrepen. Bffinaftiaad. Mr. H. L. Drucker. t Op zestigjarigen leeftijd is te 's-Graven hage overleden mr. H. L. Drucker, lid der Eerste Kamer. Hendrik Lode wijk Drucker werd den llden Augustus 1857, te Amsterdam ge boren, bezocht da Hoogero Burgerschool te Leiden, studeerde aldaar en promoveerde den 28sten October 1879 op een te voren als beantwoording eener prijsvraag bekroond proefschrift, getiteld: „Bezitsverkryging en bezitsverlies door derden''. Hij studeerde daarna nog twee semesters te Leipzig en was vervolgens tot zijn benoeming als hoog leeraar te, Groningen, in 1882, advocaat te Amsterdam. Hij aanvaardde dat hoog leraarsambt met een redevoering, getiteld: „Rechtswetenschap en Wetgeving". In 1889 benoemd tot hoogleeraar te Leiden, aan vaardde hij dit ambt met een rede: „Begrip en dogma in de rechtswetenschap". In 1897 kreeg hij op zijn verzoek als zoodanig eer vol ontslag. Vm 1899 tot 1905 was lip privaat-docent aan dezelfde hoogeschool. In 1894 werd hij afgevaardigde der Twee de Kamer voor de stad Groningen. Sinds 1913 had hij niet meer zitting in de Tweede, doch in de Eerste Kamer. Hij was redac teur van bet „Rechtsgeleerd Magazijn" en verschillende opstellen van zijn hand ver schenen in het „Weekblad van het Recht" „Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid" en „Zeitschrift für die gesammte Straf- rechtswissenschatt'. Verder voltooide hij het „Handboek voor het Romeinsche Recht" van W. Modderman (3de druk 18951900, 3 dln., omgewerkt door P. A. Tichelaar) en schreef nog (met anderen): „Het vraagstuk der Volkshuisvesting" (1895): „Ontwerp van wet tot regeling van de arbeidsovereen komst" (1898), (met anderen) Rapport over het leerlingwezen in Oostenrijk. Zwitserland en Duitschland" (1900), terwijl in 1903 door hem in veréeniging met andere leden der Tweede Kamer bij dat lichaam werd inge diend een: „Voorstel van wet tot het in- overweging-nemen van veranderingen in het 3de en 4de hooldstuk der Grondwet met de daarbij behoorende memorie van toelich ting". Mr. Drucker maakte deel uit van de in 1910 ingestelde Staatscommissie voor de Grondwetsherziening. Hij was de vader van de wet op het Arbeidscontract Laatstelijk bekleedde hij nog de betrek king van: raadsheer-plaatevervanger in het Gerechtehof te 's-Gravenhage, buitengewoon lid van den Centralen Gezondheidsraad, bui tengewoon lid van den Octrooiraad, voor zitter der commissie van advies volgens art 50 der Auteurswet voorzitter der gezond heidscommissie te 's-Gravenhage, lid der commissie van toezicht op de scholen van middelbaar onderwijs te 's-Gravenhage, voor zitter van Curatoren der Nederlandsche Han- delshoogeschool te Rotterdam. In de Kon. Academie van Wetenschap pen had hij zitting in de aïdeeling voor de taal-, letter-, geschiedkundige en wijsgeerige wetenschappen. Voorts was de overledene voorzitter van de Intendance-commissie, van welke oalaaga het verslag is verschenen en had hjj zit ting in den Raad van Bestuur van de Volks universiteit te 's-Gravenhage. Zijn verdiensten werden door de Regee ring o.a. erkend door zijn benoeming tot Commandeur in de orde van den jNeder- landschen Leeuw. De crematie van het stoffelijk overschot zal plaats hebben morgen, Zaterdag, om 12 uren, te Driehuizen. De oogsit tie 'Eaarlemmeit- oieer. Pakk: zij ihet mooie 'weer der laatste dagen, is thans de* graanoogst in dezen uitgestreken polder met zijn ruim 18.000 H.A. bouw- en weiland, zoo goed als binnen. De meeste tarwe was reedis vóór den regen Tan Te rieden week prach tig binnengekomende tarwe, die nu in de laatste dagen is geoogst, Talfc echter veel mee; er komt grinVfrig maar weinig „schot" in voor en zij heeft blijkbaar nog al niet door den regen geleden. Men ziet nu allerwegen den oogst met de etoommachinee afdo-xschenop het erf bij vele der grootste boeren is men aan het „stoomen". Er worden nu zeer hooge dagloonen ver diemd; wij hoorden van f 0.50 en meer per uur. Het zijn voornamelijk vreemde werk krachten, die melt zoo'n stoomdorschma- chine den geheelen (herfst meetrekken, van den eenen boer naar den anderen. In dezen uitgestrekten polder bevinden zich zeker wel een 25 van zulke moderne machinesimmers, de landbouw staat in de Meer op een zeer hoogen trap. Wij vernamen nog, dat de rijks- en ge meentepolitie Keer streng toezicht houdt op eventjüeele „smokkelaars," wijl jvern moed wordt, dat sommige landbouwers en kooplieden zich niet aan de ministerieele voorschriften houden en hun tarwe cn haver voor exorbitant hooge prijzen ver koop en. De Haagse he politie heeft op het strand te Zandvoort aangehouden en naar Den Haag overgebracht een 21- jarig Duitsch deserteur, die verschillende inbraken te Scheveningen heeft gepleegd. De 2 2-jari(ge dienstbode J. D., is te Rotterdam, terwijl zij ten huize van haar patroon, den heer J. J. M1., aan den Boezemsingel op het balkon der twee de verdieping bezig was met kleeden klop pen, daaraf gevallen en op een steen en vloer terechtgekomen.; Een gein eedheer constateerde schedelbreuk. Naar het zie kenhuis vervoerd, is zij aldaar spoedig overleden Te Smilde is de KunStmest- h'andelaar J. S., van Koevordeü, die in snelle vaart op een motor reed. onder de tram geraakt en gedood. Na)ar men zich' JzacI herinneren brandde dezen pomer Üe Sh-Laurentiuskerk te Dongen ai'; alleen de toren bleef staan. Thans ïs besloten dezen, door middel van dynamiet te sloop en, waaraan de genie zal medewerken. De bewoners der omliggende^ perceelen moeten hun woningen vóór 20 September ontruimen en er alle voorwerpen van waarde uit verwijderen. Een honderdjarige. ^Sisteren vierde in Den Haag,, in de met vlaggen ver sierde Brueghelstraat, de heer A. P. Stade z\jn honderdsten geboortedag. Door den pre sident eener' feestcommissie, den heer A. J. van der Boom, werd den krassen jubilaris een bloemstuk aangeboden, voorstellerde de „Triton" waarop eertpds de heer Stade zijn eerste reis naar Oost-Indië had gemaakt. Een stroom van felicitaties was reeds vroeg in den ochtend binnengekomen; ook kwamen velen hun gelukwenschen aanbieden, o. a. de kolonel der Mariniers, de heer De Jonge Oudraat namens den .Minister van Marine. Voorts de burgemeester der Residentie. De secretaris van de zaken van Weldadig heid van H. M. de Koningin-Moeder kwam den jubilaris een feestgave namens H. M. aanbieden. Voorts werden gelukwencchen aangeboden door hoofd- en oud-hoofdofficieren der Ma rine, namens wie de oud-kolonel der Mari niers Van Rees den jubilaris een wandel stok aanbood. Een kleindochter van wjj'en overste Sorg was uit Utrecht gekomen om den heer Stade te ieliciteeren. (Deze hoofdofficier is inder tijd gesneuveld in een gevecht in Indië, waaraan .ook de hser Stede deelnam en is begraven in een lort naar hem „Overste Sorg" genoemd.) Omstreeks halfvier defileerde het in de school aan de Fischerstraat gelegerde mili taire depot met de muziek aan het hoofd voorbij Stade's woning; het maakte daar halt en front, waarna het muziek3orps nog eenige nummers ten beste gaf. Vijftig kinderon, buurtjes, zongen een can tate on des avonds bracht het in de mari- niersuniform gestoken kindermuziekkorpa „Klein maar Dapper" den honderdjarige esn serenade. Organisatie van trouwlustigen. Alles organiseert zich. Vooral La deze wisselvallige tijden, waarin de eenling wei nig beteeken t. Het nieuwste is ongetwijfeld de .organisatie van jongelui, die denken te trouwen. In een advertentie van „De Tel." zoeken .eenigen van dezulken relatie met anderen, die .eenzelfde voornemen koesteren, om op die manier gezamenlijk do benoodigdo meubelen 40 pGt goedkcoper te kunnen krijgen! Onder Overschie is gister nacht do machinekamer van een stoomge maal aan de Schïe geplunderd. Voor een waarde van f 1000 wordt vermist aan drijf riemen en koperen machinedelen. Utt de Omstreken. AALSMEER. Bij Kom. besluit is een jaarlijkse^ pen sioen verleend van f 31 aan K. Piot als op haler der faecaliën en van f 163 als gemeen tewerkmam alhier. BODEGRAVEN;. - Tot tijdelijk hoofd aan de openbare school in de Meije 5s benoemd dc heer Kooi- mam, te Alpendoorn. BOSKOOP. De „Sts.-Crt." bevat de statuten van de Vereeniging van Plantenhandelaren op Amerika, alhier. HAZERSWOUDE. Do „Sts.-Crt." bevat de statuten van de R.-K. Verecniging van Geitenhouders voor Hazerswoude (Dorp) „Ons Streven"* HILLEGOM. Het burgerwoonhuifl en liet' woon- en winkelhuis aan den Stationsweg alhier, eigendom van den heer H. A. Smink, is door notaris Langeveld publiek verkocht voor f 5900 aan Gebroeders Goemans, alhier. KATWIJK-AAN-ZEE. De vracht schoener „Cornelia Ciasina", van de reederij P. alhier, welk vaartuig een b'uitenlandsche reis zou ondernemen» jjioest wegens ben defect aan de machine deze reis onderbreken. Het vaartuig is w^er in de haven te IJmuiden binnengevallen. De vaandrig Fünke Küper, alhier, werd hedenmiddag vcor het front der troepen be- eedigd tot reserve tweede-luit. De plechtig heid werd opgeluisterd met muziek. Te IJmuiden zijn aangekomen: KWi 160, „Handel en Z:evaart", met f1259 en KW 152, „'Agatha Maria", met f494 besomming. LEIDERDORP. In de gisteravond' gehouden vergade ring van 'de A.-R. Kiesvereenigmg alhier, werd tot candidaafc voor de Provinciale Sta ten gesteld, de heer P. Boot Sr. Te 's-Gravenhage is geslaagd .yc.or, dei hoofdakte mej. J. (Verhagen, alhier. j LISSE. De Generale Synode der Geref. Kerken heeft de grenswijziging van de Geref. Kerk van hier met die van Nieuw-Vennep goedge keurd. v_i t_j Kl u OEGSTGEEST. Reeds vroeg in den morgein werd gis^ teren uit de woningen aan den Terweeweg de vaderlandsche driekleur uitgestoken ter eere van den heer A Joffermans, die op dezen dag herdacht hoe hij gedurende 40 -jaren lid van den Raad van Oegstgesst ge- woest ië. Van verschillende zijden werden in veler lei vorm den jubilaris gèlukwonschem én andere blijken van belangstelling toegezon den. Des namiddags te haifdrie ontving de jubilaris bezoek van den Burgemeester en de Raadsleden. Namens den Raad werd! hem door den Burgemeester, onder een har telijke toespraak, een eikenhouten leunstoel aangeboden. Vele gemeentenaren kwamen' persoonlijk den algemeen geaebten jubi laris eomptimenteereai. Uit een fietsenrek, onbeheerd staande op „Rhijnhof'\ werd gisteren een dames fiets gestolen. Van den dader geen spoor. RIJNSBURG. Gisteren, in den namiddag, ha l bij de bocht van den Smaggel, alhier, een botsing plaat-s van twee wielrijders. Eén daarvan, de zoon van den heer P. W., alhier, be kwam hierbij een diepe wond aan hei hoofd. Hij werd bij een xler naastbijwonenSen in gedragen. Spoedig was geneeskundige hulp ter plaatse, dia de noodige zorgen aan hem - besteedde. Door den heer D. Driessen, cand. te 's-Gravenhage, is bedankt voor het beroep naar de Chr. Geref. Gem. alhier. VOORSCHOTEN. Toen gisteren de landbouwer K., alhier, per voertuig eenige familieleden naar Lisae bracht en daarvan terugkeerde, viel plotse ling zijn paard dood neer. Nog kort geleden bood inon hem f 70U voor het dier. Door ongesteldheid van het hoofd der bewaarschool, mej. P., is de school voorloopig eenige dagen gesloten. Het bestuur zal trachten in dc tijdelijke vacature tc voorzien. Het sluiten der school, om gezondheidsre denen van mei. P. tijdc-ns haar bijna 50-jarig ainbt was tot dusver r.og nooit geschied. VALKENBURG. Het recht van den boom voor de paar denmarkt op a.s. Woensdag is gopacht door den heer J. Klomp. WOUBRUGGE. Door B. en W. is aan een ingezetene alhier opgedragen het oud-arohirf van W ooi- brugge en H oogmade tc reorgan'sceren en dit archief te ordenen in een afzonderlijk gebouw, n.l. het voormalig buxcau van het elöctrieiteitsbedrijf op den hoek van de Kerkstraat en den Ba te weg. Dit gebouw met zijn doelmatige kasten leent zich daarvoor uitnemend en zal voort aan den naam verkrijgen van „Archiefge bouw", al wordt dan ook een deel nog voor andere doeleinden "gebruikt. Het Raadhuis is nu van veel ontlat, waar voor al jaren feitelijk geen plaats meer was en waardoor het z.g. fiieuwe archief niet behoorlijk ken worden geordend, zooels thans is geschied. Bij het opruimen ontdekte men nog aar dige voorwapens uit vervlogen tijden, o.m. ook de wapens van „de hoofdmannen der wacht". Deze zijft nu zorgvuldig bijeen ge bracht en daarvan is een soort- teopee ge maakt, welke nu sierlijk prijst in een der li> kalen van 't Raadhuis. De hal van het Raad huis zal nog versierd worden met een zee>r groot© kaart uit de jaren 1745 van het Hoogheemraadschap Rijn and. Deze kaart komt in een passende Jijst en wordt omge ven door meer Kaarten uit de vorige eeuwen van omliggende polders. Bij dit alles is er neg een plan aaxi het rijpen, n.l., om in de Raadzaal bij de portretten der Vorstelijke Familie ook te groeperen, een aantal portret ten van voormalige burgemeesters, wethou ders, Raadsleden secretaris>en en ontvangers, alsmede dijkgraven en heemraden van de polders alhier, Alfcemaai mannen, die korter of langer i-ijd de belangen der ingezetenen "en wan ingelanden hebben behartigd en wier namen aan de vergetelheid mee ten worden ontrukt en door het nageslacht behooren te worden geëerd. Onze bekende verzamelaar alhier, zal ook in dit plan niet worden te leurgesteld en door de familiebetrekkingen van genoemde heeren worden gesteund. ZWAMMERDAM. De gemeenterekening 1916 is alhier vastgesteld met een t"taaisom aan iukomsten van f26 203.8J; aan uitgavm f 26.860.22'/2 een nadeelig saldo alzoo van f651.33V2j het laatste grootendeels te wijten aan de uit gaven voor het Ie veiism iddelenbed r ij f KERKELIJKE BERICHTEN. 1 Oegstgeest. Ned.-Herv. Gem. Zondag morgen te tien uren, ds. A. J. Ruys; '6 avonds to zes uren, ds. J. P. Snoep; beiden in „Irene." Zwammerdam. Rem. Geref. Gem. Zon dagmorgen te kwartier over tienen, ds. F. G. M. Boenders, van Utrecht. CORRESPONDENTIE. Wij verzoeken nogmaals onzen -correspondenten en anderen inzenders om berichten, verslagen, ingezon den stukken, enz. zoo beknopt mogelijk te ge ven en ook zich enkel te bepalen tet liet nood zakelijkste. Wanneer niet aan dit verzoek wordt vol daan, zal do Redactie zelf een en ander öl zeer bekorten öf in 't geheel niet plaatsen. De beperkte raufsceneering van papier, gas en clectriciteit, welke is voorgeschreven, noopt do Redactie daartoe. KUNST, LETTEREN ENZ. Nieuwe Uitgaven. „Van aardappelmes tcö officiersdegen," door Melis Stoke. Uitg. Van Holkeaua Waren<k>nf, té Amsterdam.. ,,Do Nc©uwe Gids," 32sjte jaargjiaig, 9de aflevering. Uitg. N. V. Eleetr. Druk kerij „Luctor et Emergo." „Dagboek van een (Amsterdammer,, door Barbarossa. Uitg. Van Holkenia War-endorf, te Amsterdam. „Staatsmonopolie der Brapid-v er zekering in Nederland," door A. F. Breedenhoek, fbralndcvssu^anrüie-technicua Uitg. Intern. Uitg. Venm. „Messis," Sloten, bij Am ster Idarn. „De driedubbele vrouw," door F. de Sinclair. Prijs f 0.95. Uitg. Van Holkema Warendorf, te Amsterdam. „'Leven en Werken," maandblad onder redactie vain E. C. Knappert en Ammie SallomonB. Uitg. Mij. van Goede en Goed koopje Lectiihr te Amsterdam. „Inefdedtragedie,"* roman,, door G. \an Huiken. Prijs f 0.85. Üïb£. 'Mculenhoff- (Editie, te Amsterdam „Studiën," tijdschrift voor godsdienst^ wetenschap en letteren. Jaargang -19, deel 88, aflevering September. Uitg. L. O. G. Makuberg, uitgever y, d. Apostolische Stoel, te Nijmegen. Be alceiucttilc toestand. Een terugtocht van de Russen is altijd iets, dat niet over kleine afstanden gaat en op een zeer beperkt gedeelte van het front. 55oo gaat 't rak \v?er bij Riga. De stellingen van Riga tot Friedriehstadt ziin er aan ge geven. De voorRopige regeenng ziét reeds gevaar voor Petrog rad. K°eds was be sloten de regeeringsDnreaux naar de oude hoofdstad Meskóu over te brengen om uit het broeinest van politieke woelingen te ge raken. Am die ontruiming is thans op gioc.te schaal begonnen. Het Duitsche avondb°richf meldt, dat de Russische achterhoeden by Nieuw-Kaipen en Nitau door ruiterij achteruit geworpen zijn. We vernemen, 'dat de Russen ook reeds tot halfweg Riga—Wenden, tot b'egewold; zün teruggetrokken. Volgens het Russisch communiqué duurt de terugtocht ten noarden van (le A'a voort. De Russen trokken over de Melupe-rivier. I» de streek van den Pskow-weg trokken zij zich terug zuid-westelijk van Wenden. Ten eesten van Riga bereikten zij de linie K.'r,nger.berg—M re'rbergK-s*-aii Friedrichsfr.it. De buit der Duitsch:rs is veer een voor uitgang over zoo'n uitgestrekt terrein reet zoo groot Dit blijkt u't het volgende cond- muniqué van het front van prins Leopold: „Op' het frent van het 8ste leger zetten de Russen overhaast hun terugtocht naar het oosten en neo-d-o.osten voort. Aan de Duna ontruimde do vijand sterke stellingen tot aan Friedriehstadt By onzen snellen opmarsen is het tot nu toe niet mo gelijk geweest nauwkeurig het aantal gevan genen on den buit vast te stellen. Wjj heb ben 120 officieren en meer dan 7500 man gevangen genomen; 180 kanonnen, 200 ma chinegeweren, verscheidene gepantserde au tomobielen, en Leer veel oorlogsmateriaal valt allerlei aard buitgemaakt." Vcor de Russen is het verlirs grootor dan voor de Duilschers de materieele winstt want uit de nadere berichten blykt, dat de catastrophe voor de Russan is ontstaan doon de geweldige materieele overmacht van hun vijanden. Daardoor was het moreel der Rus sische legers geschokt. Hier is niet zoazaeB do verdeeldheid aan het front de oorzaak, want er ziin trcepeiideelen, die zich verwoed hebben verdedigd. Het Duitsche geschut heeft het Russische vernield alsmede alle stellingen en velen zijn door giftgassen .bui- tou gevecht gesteld. In a'.len gevalle is ffezè aanval gekomen voor de tucht weer geheel was hersteld. De legerleiding heeft dit deba cle zien aankomen .en 'daarom de zwar« kanunnen naar acliter gebracht. Da Duiischers schynen nu ook reeds do baas to zijn in de Golf van Riga. Dit kan vock hen van beteck-enis zijn om troepen te landen. De veredelde Ooslzee-v'.oo'. der Russen zal 't dien transporten niet erg lastig maken. Op de vloot en te Kroonstad is de ontreddering en de macht der aanhangers van Lenin, die van zijn werkzaamheden weer in Zwitserland is gaan uitrusten, altijd nog een graadje erger geweest dan elders. Nu Petrograd wordt ontruimd, zal 't daar met de voedselvoorziening wel beter wor den. Maatregelen zijn genomen om de toe- Bland niet weer te verslechteren door de linnenstroomende vluchtelingen van den kant van Riga. Die worden daarom zuidwaarts geleid. Voor 't overige is op het oostelijk front niets gebeurd. In h< e t westen overvallen, maar ten' slotte blijft alles bij het oude. Er komen voor, de zooveelsto maal weer berichten, dat de Duitsohers inzien Vlaanderen niet te kunneïi houden. De bewoners van de streek die nu wordt bedreigd, worden naar Brugge, Brussel en Gent gevoerd. Ben grens-oorresponient meldt nog het volgende, dat op een moge lijke terugtocht zou wyzen. Hier en daar staan in de nabyheid van 'dé Nederlandsche grens tusgchen Eecloo e«i Mat- degent eigenaardige huisjes- Ze zjjn pas ge bouwd, voorzien van dak en schooreteeoen en sommige, met 't uitzicht van een her berg, dragen zelfs een uithangbord. .Maar. de Duitschers hebben ze niet voor burgers gebouwd. Die huisjes zijn bedriegelijk en dienen alleen voor oogverblinding. Zé veÜ-i bergen namelijk de grondvesten en schuil-, plaatsen van geschut, dat eventueel in dè nieuwe grenslinie, die zich van de Noord zee tot de Schelde uitstrek^ dienen moet.' Dezo grondvesten, schuilplaatsen en depdfB zijn in beton esi steen gebouwd en zeer. sterk. Zoo is ook het geheel© stadje Eecloo Zwaai versterkt De berichten van het Oostenrijksch-Ita- liaansche front wijzen er op, dat nieltegeii-1 staande de heftige aanvallen, de Italia-', nen den Monte San Gabriel© niét' hebben genomen. Wat nog gebeuren kan weet men niet, want er wordt bij voorts during hevig gestreden. Aan het Macedonisch front schy- nen de Bulgaren een aanval te verwachten1. ■Ze zeggen echter den afloop niet te vreé- Zen, want hun front zou onwrikbaar zijn. De Bulgaren hebben gisteren den verjaaf- 'dgg van de verovering van Tutrakan her* dacht. De tegenslagen voor de Roenfcnen wa ren begonnen en na Tutrakan viel de eeno plaats na de andere in vija-qdolijke ha'nden. De Roemenen kunnen dus nd herdenken de dagen, waarin de Russon hun in den steek lieten, waarop ze hun land steeds meer in handen der vijanden moesten zien geraken, wat waarschijnlijk bij een wirkelijken steun van dio zijde had.kunnen worden voorkomen. Ook de geallieerden en bovenal het dap pere Fransché leger herdachten gisteren eetl1 dag, dio in hun geschiedenis van groot ge lwicht zal blijven. Het was drié jaar gele'dén, Jat dé Franse he tpoepébk hun aanval dedn, de over w inning aan; de Marno bfehaalden ten een keer aan den oorlog gaven. Dei regeering zou dezen roainvollen .vérjaardag viaren_met .e#n.tfecK-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1917 | | pagina 2