Wo. 17486, LEÜiDSCI-3 DAGBLAD, Dinsdag 27 Februari. Tweede Blad. Anno 1917, Binnenland. Tweedè Kamer. RecMzaken. Zeven Nederlandsche schepen getorpedeerd-. Ingezonden. Vragen en Antwoorden. f Te Amsterdam is gisteravond' een oneetbare vergadering gebonden, waar ver- Schiilendo sprekers 'het woord hebben ge voerd over bezwaren tegen de Grondwets herziening. De vergadering was niet zeer idrnk bezocht. Vermoedelijk nog deze week, of anders in de komende, zat naar „De Standaard" aneldt dr. Kuyper naar het instituut van „Brónovo" in Den Haag, worden over gebracht, ten einde aldaar een operatie ta- ondergaan. Daar deze, zoo ze slagen mag, leen. 5 a 6 weken in beslag zal nomen, zal hij iiiet voor half April zijn gewonen jour- nalistieken arbeid kunnen hervatten. Do Vereniging voor ^Vrouwenkiesrecht heelt aan de politieke partijen gevraagd: lo. of de partij van het passieve kiesrecht der vrouw gebruik zal maken cm' een of moer vrouwen van die politieke richting" in de Ka mer, Gemeenteraden, enz. te brongen; 2o. of nan die vrouwen-eandidat-en een zoodanige jdaals op de in te dienen candidatenlijstcu Zaï' gegeven worden, dat p.r gegronde hoop beslaat, dat zrj ook gekozen zullen worden. II. M. de Koningin-Moe Ier heeft gis termiddag gedurende enkele uren een bo- eoek aan de hoofdstad gebracht. Achtereenvolgens heeft Zij bezoeken afge- gélegd aan den Larenschen Kunsthandel aan de ileerengracht, ter bezichtiging van de BÓéboom-tentoonstelling, aan h,-t jongenshuis van tic Y-ereeniging Hulp voor Onbéhuisden aan de Vosmaerstraat; Vervolgens werd het quarantaine-station aan den Zeeburgerdjjk bezocht en eindelek het gebouw vaii het Ge- móctsckap „Liefdadigheid naar Vermogen", aan de Raamgracht. Daarna koerde H. M. naar 's-Giavenhage terug, ,.De Hotelhouder", orgaan van den Ned. Hotelhouderabcmd, meldt", dat dc Mir nisterswièseling aan het Dep. van Financiën van groet belang ia voor het hotelhoudeis- .bedrjjf. Juist yqrl. Woensdag was een uitvoerig request van den Ned. Hotelhoudorsbond aan 'de Tweede Kamer gereed gekomen, dat den volgenden dag aart die Kamer en in afschrift aan de Kamerleden zou worden verzonden, en waar in krachtige-bewoordingen protest werd aange teek end tegen de houding, welke minister Van Gijn ten aanzien van de hotel- len café-restauranthouders op het 6tuk der personee'e belasting had aangenomen. Daar uit bleek immers duidelijk, dat van dezen Minister geen ontheffing van den druk dier belasting voor genoemde categorie van per sonen" was te verwachten. „De Hotelhouder" herinnert er aan. dat minister Treüb in het'door hem ingediend wetsontwerp tot .wijziging der personeele belasting liad voorgesteld (overeenkomstig het vorige) door hem in de.Tweede Kamer voorgesteld amendement m zake de restau rateurs en koffiehuishouders, dat koffiehui zen restaurants, logementen, sch: uw burgen, concertzalen, enz. zuiden worden vrijgesteld van personeele belasting, doch dat minister Van Gijn dit standpunt niet bleek te deelen. In w-rband met het ophieuw optreden van minister 'freub, blijft het door den IIo- telhoudersboad gereedgemaakt request aan 'de Kamer thans achterw:ege. Te gelijkertijd met gle Jaarbeurs le Utrecht, worden er nog een tweetal tentoon stellingen gehouden, n.l. een expositie "van rijwielen, motorrijwielen en onder deelen, in „Buitenlui", .en een blqejnententconstelling in het Verkoop!okaal aan dc Lichte Gaard. De blo.-mèntentoonstelling is zeer mooi. De besto 'Utrechtsch'e eh Aalsmeerder kwee- jkers diefcb. ii hun medewerking verleend, zeer (merkwaardige p'anten van Slroli'zea. laurier- palmn, enz. zijn aan te wijzen. Do Raad van Beheer van de Jaarbeurs heelt in verband met den ovérgi-cotou toe loop van bezoekers en het gróote aantal laat inkomende aanvragen van Ieg.timat ekaarten, na .overleg met de directies dor Spoorweg- •maatschappijen, b.'sMen de afgifte van legi- timatiekaarteii met bon voor kost-eloozè te rugreis te staken. Wel zal aan aanvragen van heft, die zich a's hmdeldrijv nden b h orlyte 1 gitm.vren, toog zooveel mogelijk worden voldaan door toezending van een egitimatïekaart zonder boti voor kostelooza terugreis, inits die aan vragen tijdig en schriftelijk gedaan worden. De gewone audiënties van de Ministers van Koloniën en van Marine zullen resp. Donderdag 1 cn Vrijdag 2 Maart niet plaats hebben. Naar de „Java-Bode" verneemt, beeft de beer Van Kol het voornemen, dadolijk na don oorlog weer Indië te bezoeken, o.a. in verband met de IuLtndsche groet-in- duatrie. In Januari 1917. is-bij'dc Rijkspost spaarbank meer ingelegd dan terugbetaald f 1.213,154.09. Het provinciaal kerkbestuur van Gel de id and heeft aan ds. J. A. Prins J.Jzn., Ned.-Horv. predikant, te Epe, op verzoek, na ruim 40-jarige evangelie-bediening, eer vol emeritaat verleend tegen 15 Mei a.s. Mot ingang van 1 April a.s. is benoemd tot directeur van bet postkantoor to 's-Gra- vonhago, do hoer C. Schveuder, thans in specteur der spoorwegpostkantoren to Utrecht De Raad van Gouda heeft aan dr. P. J. A. Lovcdag op diens verzoek eervol ont slag verleend als gemeentegeneesheer, on der dankbetuiging. Met ingang van 1 April a.s. is op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan den heer S. G. Everts c.i., als hooglecranv aan de Technische Hoogcscliool te Delft, onder dankbetuiging. Heden is bet 250 jaar geleden, dat de kolonie Suriname aan Nederland is geko men. Do Raad van Den Haag beeft na uit voerig debat hot voorstel ve-n B. en W. be treffende de nieuwe W&genbrug mot een kleine wijziging aangenomen. Deze wijzi ging betreft het bouwverbod tc leggen op het hoekperceel Stationsweg—Groenewegje, hetwelk is vervangen door onteigening. Aan den heer C. G. Vorwiel is op zijn vorzook, mét ingang van 1 Maart eervol ontslag verleend als burgemeester van Be- soijen met dankbetuiging. Met ingang van 1 April is benoemd tot directeur van het post- en telegraafkan toor to Hoorn, de heer J. Winters, thans in gelijke betrekking tc Harderwijk. Do Ned. Chem. Vorceniging hoeft aan de Senaten der Rijksuniversiteiten te Lei den, Groningen cn Utrecht" on aan dien van de gemeentelijke, universiteit te Am sterdam ven adres gezonden, naar aanlei ding van het feit dat de biologische weten schappen niet genoemd worden, wel deur en/itegen do sterrenkunde. Terwijl deze laat ste wetenschap voor de scheikundigen be trekkelijk weinig bet eekenis heeft, blijkt hoo langer hoe meer, dat in menigen werk kring, waarin.zij na het beëindigen van hun academische studiën geplaatst kunnen wor den, plantkunde, miV.-roscopie en praêtte scho bacteriologie onontbeerlijk zijn. Voor de leeraren M. O voor de chemici en keu ringsdiensten, voor .de scheikundigen aan dc proefstations hier te lande cn bij de groo ts cultures in Indië," enz., 'is de konnis var. botanie en microscopie een aosomnt vef- eischtc. Het bestuur vraagt te willen bewerken, dat die maatregelen getroffen worden, die er toe zullen leiden, dat in de plaats der sterrenkunde de plantkunde bij het. caudi- daatsoxaraen als oXamenvak verplichtend worden gesteld en dat voor het doctoraal examen het volgen van een cursus in prae- tische bacteriologie worde# voorgeschrovcn. De Minister van Financiën maakt be kend, dat ten behoeve van 's Rijks schat kist is ontvangenbij den inspecteur der directe belastingen te Rotterdam, 3de af- doeling, f 1400, wegens te weinig betaalde rijksinkomstenbelasting en vordedigirigsbe- lasting IIbij den inspecteur der directe be lastingen, enz. te Rotterdam, buitenge meenten, f 1000, wegens to weinig betaalde bedrijfsbelasting bij don inspecteur dor di recte, enz. te 's-Gravenhage, 4de afclccling onder motto „Ropontir'', ƒ900, voor onvol doend betaalde rijksinkomsten-, vermogens- en diverse verdedigingsbelastingen bij den inspecteur der directe belastingen, enz. te Snoek, f 905.28, wegens te weinig betaalde directe belasting. Vergadering van Maandag. Geopend to 1 uur 40 min Voorzittermr, D. Fock. APPèL NOMINAAL. De VOORZITTER doelt bij dc opening der vergadering mede, dat het verciseht aantal leden niet' aanwezig is, en de verga dering wordt verdaagd tot 2 uren. Ook te 2 uren blijken nog geen 51 leden aanwezig te zijn, waarop de vergadering wordt verdaagd tot 3 uren. Daar ook oiri 3 uren geen voldoend aan tal loden aanwezig is, wordt de Tweede Kamer verdaagd tot Dinsdagmorgen half- twaalf. HAACJSCIÏE RECDTBVNK. Diefstal van ecu rijwiellantaarn to Oudskoorn. Jan O., 28 jaar, los werkman, tc Ouds hoorn, had op 18 October, zoo luidde de dagvaarding, een rijwiel wegge nomen van 'n rijwiel, dat stond in de poort bij den winkel van den barbier De Haan, te Oudshoorn. Beklaagde bekende doch wist niet, hoe hij er toe gekomen is. Eerder had hij gezegd, dat hij het deed, om do lan taarn te gebruiken. Nadat de eigenaar van de lantaarn, Jan Sclicllinkhout, wfts gehoord, eischte de subst.-off., mr. Brantjes, drie weken gevan genisstraf. Beklaagde, die in 1908 ook al eens werd veroordoeld, wilde gaarne een voorwaar delijke straf. Vernieling van een glasruit te OogsLgecsti Daarvoor werd opgeroepen A. v. d. IC., 20 jaar te Rijnsburg, die niet wasversche nen. Er werd hem ten laste gelegd, dat hij op Zondagavond 24 September oen glasruit in het wachtlokaal van de clecfcrische tram onder Oegstgcest, had stukgeslagen. Bckl. was niet verschonen, doch Jan van Egmond, uit Rijnsburg, die als gotuige was gelvoord, liad gezien, dab beklaagde dc ruit stuksloeg. De officier doed uitkomen, dat de Rijns burgers het in den laatsten tijd vooral ge munt hebben op de ruiten van dit wacht huisje. Hij meende daarom een voorbeel dige straf te moeten vragen, te meer, om dat beklaagde reeds een tuchtschool straf achter den rug heeft. Hij eischte daarom 14 dagen gevangenis straf. -Desertie op een viasehcravaartuig tc Schc veilingen. Dirk Joh. v. d. B., stukadoor to Leiden, was in verzot gekomen tegen een vonnis, waarbij hij bij verstek was veroordeeld tot 14 dagen, wegens desertie op oen visschers- vaartuig te Schei eningen. Beklaagde was in verzet gekomen, omdat hij meende, geen straf to verdienen. De reeder had gewei gerd hem een voorschot op de reis to ge ven, waardoor het. voor zijn gezin onmoge lijk werd te leven. Do reeder, de lieer Kool ijk, had dit ge weigerd, omdat beklaagde al f 70 bij hem in voorschot was. De officier vroeg 14 dagen gevangenis straf. Mishandeling tc LrMen. TcunL V 21 jaar, ko >pman te Leiden, w<#p Zondag 16 December, des avonds te half twaalf van een partijtje gekomen, dat, zooals liij meende, hotzelfdo bêteekeut, als dat men te diop in het glaasje heeft geke ken Hij ontmoette op de Hagvlermriers.tr, oen ander jongrhohsch, Dirk -Monfies, en zonder bepaalde qunloiding, ging- hij hem te lijf. De jas werd gescheurd, do pet. ging er bij stuk, terwijl jyi. tevens zelf oen govoc- lig'eri klap kreeg. Beklaagde deed het voor komen. dat hij er niets meer van wist. Nadat M. on Th. Bergers als getuigen waren gehoord; eischte het O. M. twee we ken gevangenisstraf. Neg oen?- mishandeling tc Leiden. Hiervoor werd opgeroepen E. J L., land bouwer te. Zoeterwoudc. Op 18 December kwam de landbouwer A. A. v. d. Mev, uit Zoeterwo-'de, met oen wagen met varkens aan het Opénb. Slachthuis te Leiden. Deze moesten gewogen worden, Terwijl hij. met den koopman H. Fr. van Weoron de var kens langs oon brug.van den wagon leid de, kwam beklaagde pok aahgeredeu, met een wagen, waarop varkens waren. Hij wil de voorgaan .en eischte de brug van Van «Ier M„ die echter van oordcel was, dat hij liet eerst or mèe klaar.moest zijn. L., ongedul dig, greep "de brug vast, waarin hu weer werd belommerd door Van dor M-, dien hij daarop een slag op den neus gaf. Van bui ten ontveld, bloedde do neus tcvc-ns. Be klaagde was nu niet. yc- henen doch na dat de landbouwer Van der M. en koop' man Van W. als getuigen waren gehoord, eischte dc- officier,, die opmerkte, dat be klaagde het wel betalen kon, togen d'c/.c 20 boete of 20 dagen hechtenis. Mishandeling ie Wassenaar. De 36-jarige tuinman Bern. Kn., to .Was senaar, 'was op ;7 Januari aan het asch- schoppen op „Oud-Wassenaar' toen hij door den 17-jarigen Pieter van Beulen werd geplaagd. Het gebeurde wel meer, dat deze twee het elkaar onaangenaam maakten. Pieter legdeal, uit gek heid, zoo :t heette een buks op Ber nard aan, die daarop den jongen kameraad con klap met een ballastsehop op het ach terhoofd gaf, die raak was. Daarvoor stond hij nu gisteren terecht. Blij wist veel, dat hij vorkoord had gedaan, maar het was bij hem tot een „explosie'' gekomen - zoonls hij zei. De rechters konden dit wel niet goedkeu ren, maar zij vonden in het herhaald plagen van'den veel jongeren werkman wel ëenige verontschuldiging, evenals do officier, die een voorwaardelijke gevangenisstraf vroeg van één weck. Beklaagde moest dan oppassen, 'dat het niet weer tot een explosie kwam. Al weer mishandeling te Leiden Daarvoor kwam do losse werkman Pie ter Folk H. 23 jaar in de bank der be schuldigden. Het was op 25 D: (E isten Kerstdag), dat hij in het café n Joh. Haaricm zat met zekeren Piet de Gier'. -Zij hadden beiden al te veel gedronken. De CL kon zelfs moeilijk op zijn boenen staan, ver klaarde do kastelein. Het tweetal ging aan hot sarren en dc hospes, die daarvan geen (oordeel zag, wist De 01. te loozen. Maar deze bleef op straat beklaagde afwachten en' toen deze buiten kwam. pakten zc elkaar aan. De sterkere H. gaf De Cl. zulke du wen, stompen en schoppen, dat deze kwam te vallen cn er vijf dagen voor „op bet Zie kenhuis had geloop en. De officier vroeg, mede omdat beklaagde nog meer op zijn kerfstok had, één week ge vangenisstraf. Vernieling van glasruiten eu huisraad tc NoordwUkcrliout. Jan Hogervorst en zijn huisvrouw Chris tina Klein, thans te Sassenheim maar op 24 December te Noordwijkerhout, waren op dien avond in den eersten slaap toen zij ruiten hoorden rinkelen, het theegoed over den vloer hoorden vallen en de dreigende stem vernamen van een bqurman Wilhel mus H., met die van nog anderen. Groote consternatie natuurlijkDe vrouw durfde niet eens met het hoofd buiten do bedstede komen. Hogervorst zag in den maneschijn echter het hoofd van beklaagde door een stukgeslagen ruit. Deze moest nu gisteren zich verantwoorden doch was niet vcrsche- non. Nadat het getroffen echtpaar was ge hoord, dat mededeelde, dat zij om dit ge val waren verhuisd, eischte de officier veer tien dagen gevangenisstraf cn f 25 schade-, vergoeding, to betalen aan Hogervorst. Uitspraak in al deze zaken Maandag 5. Maart. x Van de zeven getorpedeerde schepen zijn oen viertal, namelijk die welke drijvende zijn g eb beven, waarschijnlijk niet geheel verloren. Reuter seint tenminste dat de vier schepen, die merr door middel van bommen tot zinken heeft willen brengen, binnengesleept zijn. Een officieel bericht hierover is echter nog niet verschenen. Do Daily Chron." heeft twee loden van de bemanning van de „Kernland" geïnter viewd in het clubgebouw van do Christe lijke Jongemannen Londen, waar vijf en zeventig Nedc-rlandsehe zéerlieden vertoe ven. Eén hunner vertelde, dat, toen de on derzeeër om zes uur het bevel gaf om te stoppon, hij tegelijkertijd een torpedo af vuurde, die miste. Toen kapitein Maars in de duisternis antwoordde op hot drin gend bevel <vn hot schip te verlaten, dat zijn schip vooy de Nedbrlandschc regeering voer, was het eenige antwoord: „vijl mi nuten". Ze namen allen plaats in twee booten en konden in de duisternis niet zien, wat er van hot sohip werd, maar kon den nog wel waarnemen, dat do Duitsohers er bommon heen brachten. Zo merkten op, dat de onderzeeër bui tengewoon groot was en twee kanonnen aan boord liad. De 'bevelhebber -had gouden stropen op den mouw. Ze hadden geen tijd om iets in veiligheid te brengen, moesben zelfs de scheepspapieren achterlaten, kon den maar weinig kleerën aantiekken en •dreven twaalf uur op zeo rond. Om zes uur in den morgen werden ze opgepikt door een Engëlsch schip, dat was gaan zoeken. .Dc- tweed© officier van de „Kernland" vertelde., dat de onderzeeër zonder de min ste waarschuwing begon te vuren op de ,,N'>oider-dijk'' en de ..Jacatra", die het dtehtsg bij de. „Kernland" waren. Beide loipedo's schenen het <B;iëI getroffen te hebben en de mannen ging ni m dc booten on kwamen op de „Kernland''. Men gaf een signaal «utn andere schepen achter dit «c-b.p, da4 de onderzeeër, aanviel een on middellijk afgevuurde torpedo'miste. Tv>en clook de onderzeeër onder, manr kwa-m even later weer boven en torpedeerde de Schepen, die het laatst voeren. Vóór de onderzeeër den torpedo liad af gevuurd, die uri.s te, gaf hij een -waarschu wingsschot of ander l»v?k.?u om te step pen, 'maar men vennindenie de vaart cn. de onderzeeër kwam langszij. Men kon zien, hoe de Duitschers hun kanon gereed maakten. Nadat de „Kern la ndveil at e n w as, be - merkte men, 'dat de commandant van den onderzeeër eonige leden van dc bemanning van andere booten dwong, om bommen naar de „Kernland" te brengen. Maar eerst, maakten de Duitschers zich meester van wijn, voedingsmiddelen- en andere din gen aan b'oord van de „kernland". In hefc gebouw der Christelijke-jonge mannen waren ongeveer tweehonderd man nen ingekwartierd, namelijk 37 van de „.Kernland", 38 van de „Gaas ter land", 25 van do „Noorderdijk", 44 van de „Me- nado' 11 van de „Bandoengen 36 van de „Jacatra". De bemanning van .de „Jacatra", ,rBan- doeng", „Menado" en de* „Noorderdijk" verlieten Londen oru tien uur Zondagavond Ze prezen het gedrag van .de Christelijk? jongelingen-vcreeniging, die een-en-twinOig uur voor hen liad gewerkt en een huurauto naar Smith field h.'.ddon gezonden om vloei oh eu-, aardappelen voor hen te halen ondanks den gróót cn aardap- pelnood, die ook in Engeland hesrscht. Reuter verneemt nog, dat. in Nederland sche kringen in Engeland grooto veront waardiging heersoht -oyer het gebeurde. De F-ng el Sch e bladen wijden lange be schouwingen over het gebeurde. In verband mét dé omstandigheden, waaronder liet vertrek der schepen plaats had, bestaat er geen twijfel over, dat het uitvaren van de zeven schepen in kwestie en nog van elf andere Ned e ri aadscb e sche pen door de reeders zelf definitief was vastgesteld en dat instructie was gegeven, dat zij alle den 22«n Februari naarhun bestemming moesten vertrekken. Deze in structies werden door bemiddeling van de legatie te Londen aan de gezagvoerders overgebracht. Gelukkig zijn de elf andei schepen niet uitgevaren. Naar aanleiding van de Duit.sche verkla ring, dab de commandanten van de .luik- booten de instructies om dc Nederland sche schepen ongemoeid tè laten misschien niet. hebben ontvangen, verneemt Reuter van wei-ingelichte zijde, dat het bewezen is, dafc «Jc Duitschers geheel geen instruc ties hebben gezonden en dat, als ze gezon den zijn,ze niet ontvangen zijn door .de betrokken d uikboot-commandan ten In ieder geval, luidt de beschouwing van Reuter verder, kan niet-s de Duitsehe wij ze van optreden rechtvaardigen, zelfs niet in het ónwaarschijnlijke geval, dat dc be weerde instructies de betrokken duikboot niet bereikte; hebben. Do eerste - in- strucbies van de Duitsehe' regec- ring waren onwettig. Ze_ kunnen geen straf feloosheid opeïselien uit do onwettige han delingen, omdat dc volgende instructies, welke al dan niét verzonden wérden, de bestemming niet bereikt hebben. Voorts is het belachelijk tc veronderstellen, dat de krachtige Duitsehe afzend-statious niet met een duikboot in verbiuding kunnen komen binnen dc zone, welke Duitschland geblok keerd verklaard heeft. Daarom is er geen redelijke plaats" voor twijfel, dat de laat ste schanddaad een wei-overwogen daad tegenover een onzijdig land was en t de verzekeringen over betrekkelijke he id in werkelijkheid en val waren-om <i-- vdie pen hun noodlot tegenroet to voeren. De casco's van de „Kernland" en „Gaas- torïand" zijn aan de Amsteïxlamscbe beurs voor.een bedrag van 1.200.000 elk ver zekerd.. Waarde Redactiel Mot deze verzoek ik U oen k in plaatsje voor het volgende Lichtbespfli'iug;. Dat wij, verbruikers, eveneens ixude m> e- ten werken, om door bezuiniging van gas en elektriciteit tot hot resultaat, te kannen ko- mon, dat rondgesprongen ken worJon met dc aanwezige voorraden koten, ri m. i. ^ol- konieu juist. Maar daarnaast- rust- ook de plicht p iederen verbruiker, dafc hij mede zorg draagt, dat hetgeen er te vevdeelen is,.'<6.5 goed mo gelijk verdeeld wordt, en dafc niet c r. zeker gedeelte verbruikers bevoorrecht vordt bo -ven de anderen. Met de besluiten, in de betreffende Raads zitting genomen, is het laatse m i. wel heti geval, hetgeen ik /al trachten duidelijk tc maken. Er bcsbaaii liicr in Leiden drie soorten verbruikers en wel Gas-, Electr.citeit- en Gaa- on E1 eetricïteityerbruikers>. Beide eciDtgcnocmdé v r brui kers- zijn op maximum-verbiarik gast ld, terwijl do la-ate sH.en bót voorrecht hebb-n, dat zij een maxi- mum-verbruik van Gas cm maxi mum-v ©r^ bruik LTecbriciteifc kunnen gebruiken, hete geen mij onrechtvaardig 'voorkomt. De tnkelo gasverbi-uiker toch moet Aan het hem gestelde max.-verbruik oolc 'iont? branden, ^o-wijl de Gas. en Klecfcricit. ite vóTbruikór (inclizn geen bedrijf zijnd over hefc algeme-.n Eicctr. licht bocffc en Gas o-ri te kok' n. yMet do wetenschap nu, dat men van 2 kub. mieter Gas pl.m. even lang licht kau bram den, a 1 van I K. \V. U. olectrieitoit, zou men-ook voor deze catcgojrifl van verbrui' kers, ecu regeling kunnen trcffén', he.wolk misschien voor dc bestaande regeling hot voordeel zou kunnen op lev oren, da.' lit be- slist ov\oldoende maximum-verbruik gas in. de zoDiermiumdcn zou kunnen worden op gevoerd, want, naar ik weet, zi'n hre! wat verbruiker^ van Gas cn Kleotriciteiö samen. Ik hoon, -dat deee wenk mag hideu 'oö goede verdeeling eii de g owe n sch te bespa- ri.ng. Met dank v<3or de plaasing. J. P., Gas- cn ElHcirteite:tvcrbruiker. Leiden, Februari 3917. CORRESPONDENTIE. Wij hebben reeds opgemerkt, dafc wij -gee-n ingêzoiideai stukken kunnen Mpn^men omtrent het nieü- branden van lantaarns daar, waar inzender» aóuclën wensclièn, dat om allerlei redenen wei zoo'n gemeentelicht vv rd ontstoken. De/o opmerking geldt dus ook voor „Eenige be- ."vvon.ei'3 der Haverzaklaan ea. achtergelegcff straten." Vraag: ts hete u ook bekend op welko condities militiepliohtigen bij het luchtvaart- corps geplaatst kunnen wordon on tot wien moet nicn zich d;m wonden. Ook vernam ik gaarne of er bij hot Nederl. Leger ook een, Marconi-afdeelmg bestaat cn weiko daarvoor- dé 'èisëlicn zijn Antwoord: Militioplichtigen, die hun eerste oefening hebben volbracht, kunnen met machtiging van den chef van den gene- ralcn staf een vrijwillige verbintenis vooi den tijd van 2 jaar aangaan bij het korps waartoe zij behooren, met bestemming om gedetacheerd tc worden bij do luchtvaart, afdeeling (vlicgdi'qnsten uitgezonderd). Zij worden dan hoi a>tens 3 maanden op proef werkzaam gesteld. Een afdecling voor Mar» cónï-telographic is er wol, do ménsclien, die daarbij zijn ingedeeld zijn genomen uit hen, die in hun burgêrbctrekking liet beroep van marconist uitoefenen. Dafc is dan ook de éisch, dio gesteld wordt. Vraag: Zou u mij ook kunnen zeggen of'cv kans bestaat om als vrijwilliger bij da mófcörafdecling tc komen? Zoo ja, welko zij'n de verciscliteni cn waar moet ik mij ver» voegen? A ntwoor d Als gc eenmanl in dienst rijt, dan bestaat er wol kans om bij de Mor torafdeeling te worden gedotachoerd. Een vrijwillige verbintenis kunt gc daarbij niet aangaan. In het algemeen moet ge kunnen voldoen aan den ciseh van het besturen van auto's en motorrijwielen. Vraag; Ls het volgens Je distributie wet geoorloofd, dat de bakkers voor 4 ons brood 12 centen vragen, terwijl men vroe ger voor hetzelfde geld 0 ons ontving. Zijn de prijzen van meel zoo gestegen, dat heb gerechtvaardigd is^ dafc het brood met ruim 2 ccu.cn is verhoogd Immors wanneer stcenkólenhandolaren of aardappelhandela ren hun artikelen boven do vastgesteld* prijzen verkoop en, dan wordt er beslag op gelegd. A nt w oord: Deze prijs is door dc Ro- georing -vastgesteld. Hefc zal u bekend zijn. dat dit nog beneden den kostprijs is en dai hot Rijk er een aanzienlijk bedrag op toe legt. De bakkers bepalen den prijs zelf niet. Indertijd was bet gewicht echter ook geon vijf ons. Het-varieerde tusschen 41- cn 5 on3. Vraag: Ik ben in begin Februari 18 jaar geweest nu is mijn vraag of ik nog ia aanmerking kan komen voor de haviugvi3- scherij Antwöord: U wil zeker aangemon sterd worden. Ja daarvoor kujit u wel ia aanmerking komen. Meld u maar hij den een of andere reedorij aan. Er is tegenwoor dig gebrok aan visschers. V r a a g Ik heb een zwart marmeren pendule met goud ingelegd, kunt u mij* ook ccn middel aan de hand doen om de glans weer op hot marmer terug to krijgen? Antwoord: U kunt hot eens prÓbce. ren met- het marmer in to snieren met een mengsel van een-deel fijno kalk mot w&tor tot oen pap geroerd.- Na menige minuten uib wrijven, vervolgens nawrijven eerst met wa ter en zeep daarna met een in petroleum gedrenktcn doek. Vraag: Kunt u mij ook zeggen waar ik oen beste niolkgeit (werkmanskoe) kan koo- pen? Mijn vrouw, die uit den boerenstand is, kon. wel inlichting vragen bij don op zich. tor van dc Geitcnfokkorij, doch als ik er een kroeg, die maar. molk gaf voor een kindjo in plaats voor het. gezin .zou ik er niets vat mogen zeggen en kreeg weer kosten aan t en opvreter moer, on dio hob ik genoeg? Antw. Wij aarzelen, u raad to geven. Als dc werkmanskoe eens toevallig niel voel melk gaf, kregen we hot met u aan den stok cn u lijkt ons niofc zoo gemakke lijk, al schijnt n toch een bootje onder den pantoffel van de vrouw te zitten. Zou u zolf maar eens niet naar dc vee markt gaan cn daar uit dc aangevoerde gei ten een keuzo doen? Gij kunt dan een goed* melk geef sier on een slochto eetster kun nen uitzoeken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1917 | | pagina 5