felepmeii. öe SiNiiiig GroenevaSdt, LAATSTE BERICHTEN. Gemeentezaken. is laandag 23 Augustus weder te consulteeren Br. DUFP3SLS TELEGBAPHISCIl. WEERBERICHT, naar waarn. in den morgen van 21 Aug. Medegedeeld door het Kon. Meteor. Inst, te Do Pilt. Hoogste barometerstand 7G6.1 te Muncheiu Laagste 757 0 te Bodo. Verwachting Zwakke, tot matigen noord westelijken tot westelijken wind. Tijdelijk opklarend. Later wellicht weer regen. De- r,elfde temperatuur. feiten der Duitsehp legers en de innerlijke kracht van het volk, werd de oorlogsleening goedgekeurd. i De „E 1311. Do ,,E 13"' naar de berichten uit Ko penhagen meldeD, niet door een JL-uitschen onderzeeër in den grond geboord. Het vaartuigje is bij het invaren van de Oost zee bij het Deensche eiland Saltholm aan 'den grond geloopen. Van de bemanning zijn vijftien leden gered. Van Neer tien zijn de lijken reeds aan wal gebracht, nog één man wordt vermist. Een Interview met President Wilson. De „Matin "-correspondent te New- York, Hugues le Roux heeft president Wilson geïnterviewd. De president ontving hem in een der kleine jsalon.s van de verdieping gelijk vloers, die hij in het Witte Huis bewoont. Een vlugge stap in de groote anticham bre waarschuwt tmij dat de president komt. Een detective in gekleede jas bege leidde hem tot op den drempel van den salon. Toen ging hij zonder plichtplegin gen wog en een half uur lang sprak ik mot den president, zonder getuigen. Wilson is noch zakenman, noch een her vormer. Hij is'n intellectueel, 'n ideoloog}. Deze eigenschap past goed bij de eischen van het oogenblik. Volkomen in het grijs gekleed, waaron der zijn goedgeoefend, gespierd lichaam elapk lijkt, ging hij bij het raam zitten, keek naar'den gezichtseinder en zei: ,,De meeste. Amerikanen leven niet in steden. Zij wonen buiteD, waar zij f/isschen het werk door de oogen maar be oeven' op tc slaan, om prachtige land schappen te zien, een schoone natuur, die al^de leolijkheden van de voorsteden doet vergeten". Toen dacht hij een oogenblik na, alsof hij nog eens in zijn geheugen de herinne ring aan het fraaie uitzicht wilde vastleg gen en zei toen: „Als ik t#acht voor dit land de vraag stukken op te lossen, die het martelen, dan tracht ik het gezichtspunt te vergeten van een man, die in den bitteren strijd van rthet levert in de steden gemengd is. Ik dwing mij, me op het standpunt te plaatsen van iemand, die dagelijks in aanraking blijft niet dc schoonheid der velden, de boomen en de hemel". "Wat bij zal docn i Hij hoeft het mij niet gezegd. Wel zei hij: „Welke winsten do Amerikaansche indus- tneelen en do handelaren ook door dezen oorlog hebben gemaakt, ze hadden toch liever gehad, dat die niet was uitgebro ken". Zij die Wilson beoordeelen, vinden zeker dat hij een te welwillende meening heeft omtrent zijn medemenschen. In zekere mi lieux is men geneigd zijn houding af te keuren en bijv. ook het bij Duitschland aan dringen, om zich aan de internationale wetten te houden, in do overtuiging, dat het dat zou doen. Het antwoord op zijn optimistische beleefdheid is een serie aan vallen op „Frye", de ,,Falaba", de „Gus hing", do ,,Gnlflibgrt", do ,,Lusitaniaen d> „Nebraskan Zoo heeft de eerlijko Yankee in de praktijk gelegenheid gehad te zien, hoo de Duitschers zich gedragen. (Bij elke aanslag is zijn verontwaardiging toegenomen. Een moreole .voorbereiding voor de gedachte aan oorlogvoering was in dit land van vruchtbaren vrede noodig. Die voorbereiding is voltooid. Op het oogenblik ig do andere voorbereiding, de. matericele, met algemcene stemmen aan genomen. Wilson heeft een langen wog af gelegd, kijkend naar de velden, de boo men, de lucht. En die weg is slechts de voortzetting van den weg waarop de Ame rikanen sedert het begin van hun geschie denis voortschrijden: de weg der eer. KORTE BERICHTEN. Een logementhouder te Trier betaalde zijn NederlaiicLsolien kaasleverancier met goudgeld. Het krijgsgerecht veroordocldc dezen onvaderJandslievendc-n herbergier i hiervoor tot vijf maanden gevangenisstraf on 500 Mark boe te. Volgens een bericht uit Weenen heeft het hulpfonds, dat in Zwitserland is gevormd onder leiding van Henryk Sienkiewicz om bijstand to vcrleenen aan Polen ,dde door don oorlog armlastig zijn geworden, reeds ruim 2\ milliioen franc uitgedeeld. Do ongeoefende landstormors van 'll-ja- rigen leeftijd in Duitschland zijn thans op- goroepon. In de Doema heeft de meerderheid een wetsontwerp ingediend, waarbij alle voor rechten voor de landeigenaren in d. Bal- tische provincies worden opgeheven. Gelet op het feit, dat de meerderheid dit ont werp indient kan dus reeds worden ge zegd, dat de Doema het heeft aangenomen. Door den landraad graaf L. von Speo te Wezel wordt er do aandacht op gevestigd, dat het reizen naar en in het door Duit schers bezetto vijandelijk gebied, zoowel «ls naar Luxemburg en de Dnitsehe grens vestingen slechts in uiterst dringende ge vallen geoorloofd is. AMSTERDAMSCIIE BEURS, lieden is dc Beurs gesloten, zoodat Noteeringen ontbreken. Groentenvoorziening. De Minister vr.n Landbouw, enz. stelt zioh voor, indien mocht blijken ,dat in een aantal gemeenten behoefte' beslaat aan be schikbaarstelling van groenten in natura, met die gemeenten in nader overleg te tre den .over de regeling van de distributie. Van de plaatselijke omstandigheden zal h€t afhangen of het mogelijk zal zijn de distributie van de^ door den Tuinbouwraad beschikbaar te stellon groenten geheel aan particuliere handen over te Taten, dan wei of do gemeente zelf, zooals bij den vischver- koop, naast den part:cu!ieren handel zal moe ten optreden. De Minister wenscht de beschikbaarstelling zooveel mogelijk te doen- geschieden door tus6chenkomst van den gewonen handel en heeft in het bijzonder op het oog de ver schillende groentesoorten Yoor aardappe len en peulvruchten kan z.i. worden volstaan met het bestaande uitvoerverbod, dat streng zal worden gehandhaafd. De Minister heeft ziich in deze met een circulaire gewend tot de burgemeesters. STOOMSCHEPEN STOOMVAART-MIJ. NEDERLAND. Roepat" (uitreis) rrriv. 19 Aug. te Batavia; ,,Boeton" arriv. 20 Aug. van New-York t- Port Natal; „Kambangan" (thuisreis) is 19 Aug. Perim gepasseerd-; Koningin der Nederlanden (uitreis) arriv. 20 Aug. te Singapore; „Koningin Emma" (thuisreis) -ertrok 19 Aug. van Batavia; „Prins der Nederlanden'" (uit reis) is 20 Aug. Gibraltar gepasseerd. KON. HOLL. LLOYD. „Tubantia" (uitreis) is 19 Aug. Bevezier gepasseerd. MARKTBERICHTEN. LEIDEN, 21 Aup. 1915. Graanmarkt. Do mcoste artikelen hadden heden wel attentie, vooral de droog binnengekomen nieuwe gewassen, waarvoor goed ljetaald wordt: niet drooge soorten naar verhouding. Te noteeren zijnTarwe, jarige, van f 11.75 tot 12.50 por 80 Kilo; Tarwe, nieuwe, van f 9.75 tot 10.75 per 80 Kilo; Haver van f 15.Z5 tot 16.— per 100 Kilo; „Gerst van 1 9.— tot 9 50 per 65 Kilo. LEIDEN. Eiorenveiling. 21 Aug De oloron zyn ge- stempold L. E. V. Annvoor 143-5 stuks. Kipeieren van f6.16 tot f6.70 p. 100 st. Eondoioron I 6 65 tot f0.90 p. 100 st, LEIDEN, 21 Aug. Botormarkt. De prezen van boter op do hodon gohouden markt waren als. volgtprima fabrieksbotor (conlróle) van f 60 tot /62, prima booren- botor van fGl tot 63, goodo booronboter van /"58'tot 1 60. Aangevoerd 238/8, 24 16 vaten, wegonde 6000 K.G. Handel stug LEIDEN. Turfmarkt. 16—21 Aug. Aangovoord Lange turf 1S0.000 stuks, Korte turf stuks. Laagste pr\js 16.60 Hoogsto prlj9 f6.—. TER AAR, 20 Aug. „Ter Aarscho Augurkenvelling* Aanvoer 9S3 manden van 25 Kg. Fyn II 1" 7.70 a 7.y0' dito III 16 10-6.15, fynbaslord I f4.60 a 4.S0; idem II f 3.30—3.35, bastord 1 12.90 a 3.15; idem II 12.30—2.3% grof I 12 a 2.05, groot grof 1 0.53 a 0,60; stippellen 12.03 a 2.10, stok f 1.25-1.30. KATWÏJK-AAN-DEN-RI.TN. 20 Aug. 1915. Veiling der Tuinb.-Ver. Katwijk en O. Aardappelen eigenheimers per zak f 1.60, dito per mand 1 1.70 a 1-80, dito kleinen per halve H.L. 1.10 aard appelen ronden per mand f 2.20. dito *kleinen per halve H.L. f 1.10; Bloemkool N. TT. I f 14 a 20, dito II f 4.50 a 9.50; peen per 100 bos 3.a 3.50, uien per 100 bos f 2.— a 2.10. LEEUWARDEN, 20 Aug. Voo. Op do markt alhior waren lieden aaugovoerd stuks, als: 245 stieiou /90.— k f'S?b.—, 35 osson 1160— k 240,315 vetto koeion /"235.— a 13(0.-, 10 40 a 10.45 per K G.( 793 raelfe. on kalf- koeion /180.- a f32010 pinken /'65.- h f\00.-, 23 votte kalveren TOO.— /65.—f 0.45 a 10.50 per pond 477 graskalv. /50.— k/b0.—95 nuchtere ld. 17.— kl 12.— 1427 vottoschapon /23.— a /45.—550 weido ld. /"18.— a /24.—,2541amnioronfI6.— a/24.—114 vetto varkens/" 92-»- i /105.—/0 43 a f 0 45 per X K.G., 93 magoro varkons f 42.— li f45.—, 259 vetto biggou 05.— k/99.-,/'037 a f 0 39 per K K G., 309 speenvarkens /S.— k 15.—. paarden f ix f Aanvoer luudveo groot handel kalm, votto kooion stioion traag, fokkalvoron vlug, nuchtoioa kalveren slocht, varkons woinig handel, wol vee vlug. ZWOLLE, 20 Aug. Voomaikt. Op do heden gehouden veomarkt bostond do aanvoer uit 2103 stuks als: 7iO rundoren,60kalvoren,529schapen en lammeion, 56 vaikons, li biggen on paarden. Men bosteeddo voor neuronde en vorsch gokairdo kooion 1195 a 360, dito vaarzen en schotten f ISO a 290, guste kooien voor de vetwoide of stal f170 a 250, dito vaarzen f155 a 220, voorjiars salvondo kooion f170 a 240, ossen voor do votwoide 1175 a 230, l.'j-jarigo spiingstioren 190 a 17-3. l'tfjango pinken i 'Ju a 140 jonge fokkalvoron 130 a 85, nuchtoro kalvoion fS a 22 vetto koeien on osson aan bouten SI a 105 ct., stieren 74 a So ct„ dito kalveren 90 a 110 et, dito schapen 40 ik 75 ct., per kg, Jammeren f a (i-woekscho biggen 14.— a 16.—, j0 weekscho id. 120.— a 124.—drachtige varkons ISO.— a 190 magere id. 160.— a f75.— per stuk, vette varkons f0 80 a a 0 8i, dito voor Londen f0.— a 0 per Kg. LEEUWARDEN, 20 Aug. Pluiuiveomarkt Aangevoerd 400*9 slaclukippen /0.50 a 11.—. 300) jonge hanou 0.10 a t 0 60, 2C0') piopkmkcns /"0.89 a f 2.23. Alles per stuk. ZWOLLE, 20 Aug. Boter. 14230 KG. waarvan620/8 vaten, 85/160 vnieu en 1000 stukkon van Jj' KG. Prjjs f 1.45 a 1.60 per KG. Per vat van 20 KG. prima 130 a 30.50. afw^kondo f29.50 a 30.—, 2o soort f28.60 a 29.—. Per yvi yat van 10 KG. f 14.a 115.—. Stemming viug ZWOLLE, 21 Aug. Huiden. Koe-41 a 43 et pinkvellen 36 a 40 et, stioronvellen 83 a 35 et. vetto kalfsvoiJon a ct, per y, KG., nuchtere kalis vollen a ets. paardenvellen (mot haar) 114.60 a 115 geitenvollon 1 a f lamsvellen'fO.— a0.— por stuk. Stemming stil LEEUWARDEN, 29 Aug. Botor. Aangovoord 2)4 vn, 0)2e vn en 0/lCe vn. Pry* boorenboter fb',.— a zender consont. Fabrieksbotor aangovoord 23|3o vd, 66|6o vu, /lüo. Prys 70.— a mot consent Por Kg. 1.7o mot consent Handel flO.— A met consent. Kaas.Kg. Boerenkaas fa Fabrieks- kaas 135.50 A ÜJ.—. MAASTRICHT, 20 Aug. Aan do Botorm\)a alhier zijn aangovoerd o5135 KG. Middonpiys buitonland 186, prijs binnonland.11.S3 algemoenon middonprys f 1.7G. ALKMAAR, 20 Aug. Tor kaasmarkthoden aangevoerd 300 stapels, wogendo 205.000 Kg. Pryzau kieino labrioks- kaas 152.50, kloino boerenkaas f03.—coiumissio la- brickskaas 14S commlssio boeronkaas 151.—, mld- dolbare fabriekskaas 1—.—, raiddolb. booronkaas 150.— Steenkolen voor Nederland. LONDEN, 21 Aug. (R. O.) Het ooriogs- handelsdepartcment deelde aan de Kolen- importeurs mede, dat na l September ver zoeken om uitv_ er- vergunningen voor steenkool -naar Holland vergezeld moet-en zijn van een certificaat der N. O. T., ar- uit blijkt, dat deze timst er in toestemt dat de kolen aan worden g onsignecrd. Dc Strijd in het Oosten. PETROGRAD, 20 Aug. (P. T. A.) Ster ke vijandelijke strijdkrachten drongen de Golf van Ri a binnen en strijden daar met onze schep.n. Ten Westen \an Riga tot de Ben eden-W'lija geen verandering. Na dat Kovno d r den vijand bezet was, voegde het overschot der bezettii-g bij de legermacht ewesten de spoorlijn Janof- KochcdarijK Ten zuiden fcian Kovno zijn onze troepen nog op den linker Njemen- oever. Van Ossowietsj zuidwaarts langs Boven Narew en Boeg deden de Duitschers gisteren en eergisteren hevige aanvallen, doch onze troepen wisten op meerdere plaatsen de aanvallen te slaan. Sinds 19 Aug. houdt de vijand den rech teroever van de Boeg bezet ten Oosten van Wlodawa en richt thans zijn aanvallen op den weg naar Piehtcha. Den lSen Aug. waren dc troepen die Novo Georgiefsk (ver dedigden, gedwoi.gen Ie puinhoopen de zer vesting in handen des vijands te ge ven, nadat zij ce brug over den Narew hadden doen springen. BERLIJN, 21 Aug. (W.B.) Van het ooste lijk oorlogstooneel meldt het hoofdkwartier Legergroep Von Hindenburg: Bij de ge vechten oostelijk van Kovno werden 450 ge vangenen gemaakt en 5 kanonnen veroverd. Zuidelijk van Kovno gaf de vijand ook zijn stellingen aan Jesia op en wijkt naar het oosten terug. Bij Gudfle en Sejny werden Russische stel lingen door bestorming genomen. In de ge vechten westelijk van Tykocin verloren de Russen 610 gevangenen, w.o. 5 officieren en 4 machinegeweren. Hot leger van generaal von Ga!witz nam Bielsk en wierp zuidelijk van dien de Russen over de Biala. Legergroep Prins Leopold van Beieren: Herhaalde vijandelijke tegenstand werd gisteravond en gedurende den nacht ge broken. De vijand is sedert hedenochtend verder in aftocht. Er werden meer dan 1000 gevangenen gemaakt. Legergroep Von MackensenNadat de linkervleugel n.r den Poterka-sector en de Boeg bij de Pulwa-monding was vooruit gedrongen, zette de vijand den aftocht ook or dit front voort. Van Brest-Litowsk en oostelijk van Plodawa werden verdere vor deringen gemaakt. Slag in de Golf van Riga. BERLIJN, 21 Aug. (W. B.) Officieel wordt meegedeeldOnze strijdmacht i- de Oostzee is in de Golf van Riga binnenge drongen, nadat zij zich een weg had ge- banad door talrijke doeltreffend gelegde mijnenvelden en netversperringen 'ondpr zware opruimingsarbeid, dio verscheidene dagen duurde. Bij de zich daaruit ontwik kelende gevechten werd een Russische torpedoboot van de „Emir Buchartzy"- klrlsse vernietigd, andere torpedobooten w. o. de „Novic", en een groot sohip wer den zwaar beschadigd. Bij den terugtocht Donderdagavond in de Moonsont werden do Russische ka- konneerbooten iSeiwutzch" en „Korejelz na dapper vechten door geschutvuur en aanvallen van torpedobooten tot zmken gebracht. 40 man der opvarenden w. o. 2 officieren konden gedeeltelijk zwaar ge wond door onze torpedo'XKïten gered wor den. Drie van onze torpedofoootcn werden door mijnen beschadigd. Een daarvan is gozonken, een kon op het strand gezet en een in de haven gebracht worden. Onze verliezen aan menschenlevens zijn gering. Dc Strijd in het Westen. HARIJS, 20 Aug. (R.O.) Het avondcom muniqué luidt Artilleriebeschieting op talrijke punten van heb front. In Artois slaagde de vijand erin na een hevige artilleriebeschieting en drie tegen aanvallen Donderdagnacht weer vasten voet to krijgen in de loopgraven, welke wij Woensdag veroveren aan den straatweg van Ablain naar Angres. Hij leed daarbij aanmerkelijke verliezen. Het mijnengevecht in Argonne duurt voort. BERLIJN. 21 Aug. (W. B.). Hec hoofd kwartier ir.eldt van het westelijk oorlogs tooneel: Geen bijzondere gebeurtenissen. Ovatie voor den Rijkskanselier. BERLIJN, 20 Aug. (W. B.). Voor het paleis van den Rijkskanselier had heden- avon 1 een betooging plaats, waaraan dui zenden deeln. ïen. De Rijkskanselier sprak dc menigte toe in dezer voege: Als aardhoopen zijn dc Russische vestingen uiteengeslagen. De Rijksdaj, die heden 10 milliard in één zitting toestond bewees hoe vast de wil is van let Duitsche volk om te zegepralen Het einde is nog niet daar, maar eens, als God wil, zal het zijn Wat niet buigen wil moet breken. (Don derende toejuichingen) De Ftransche Kamerzittingen. PARIJS, 21 Aug. (R. O.). Een zeer volle avondzitting van de Kamer was gewijd aan de bespreking van den sanitair en dienst. Verschillende radicale en radicaal-socia listische afgevaardigden cri-taseerden dien dienst en deden verhalen over de tekortko mingen daarvan, waartoe ook het tekort aan doctoren en verpleegsters behoorde. Het verband tu&sehen de veldhospitalen en die achter het. front was trèurig. Auto's ambulance-treinen, verplaatsbare lazaretten en de voorhanden zijnde tenten waren onvoldoende MilloraJid, die namens de regecring ant woordde, gaf een uiteenzetting van de wer king van den dienst. Hij zeide dat de ge zondheidsdienst., bij het begin van den oor log in een staat van onvoldoende organisa tie was. Er deden zioh toen groote moei lijkheden voor, die echter thans zijn over wonnen. 110 ambula.nce-treinen zijn geheel uitge rust cn tusschen 1S00 en 1900 auto's werden voor den ambulancedienst gewijzigd. De thans behaalde resultaten geven het recht, een groot vertrouwen te hebben in de toekomst. Heriiaaklelijk is vroeger in den Senaat verklaard, dat er alleen maar een vijfde van dbonoodigdo 15,000 offieie- Ten van gezondheid bij hot uitbreken van den oorlog beschikbaar waren. Sedert zijn maatregelen genome.i om de spoedige aan vulling tc doen geschieden. Mi 11 er and zeid.% dat hij sedert October genoodzaakt was geweest twee derden van het hoofdporsoncel van heft. ministerie van oorlog to vervangen. Ik heb eenvoudig ge daan, omdat men mij anders gebrek aan trouw had kumlcn verwijten wanneer ik om een oogenblikkelijfce verantwoordelijk heid te ontwijken, minder scherpe maatre gelen had genomen. Wanneer een land het geluk heeft dat aan het hoofd een gene raal staat van onkreukbare trouw (langdu rige toejuichingen door allo partijen), dan is het de plicht van den minister van oor log niets na te laten, opdat de goede ver standhouding steeds toeneemt en niet al leen meer vertrouwelijk, doch ook hartelij ker wordt. Die verstandhouding heeft, mijn poging om toezicht te oefenen gemakkelijker ge maakt. Zou ik dat nalaten, dan zou ik het in mijn beleid gestelde vertrouwen verra den. „Het is niet gisteren voor het eerst, dat mij gevraagd werd wijziging tc brengen in het opperbevel over onze legers". Een der afgevaardigden riep„Nooit heeft een on zer ooit zooiets gevraagd Millerand sprak: munitie, voedsel en klee ding voor het leger is er in overvloed. Er za! geen enkele poging worden gedaan om de parlementaire controle op zij te zetten, maar de macht blijft bij de militaire auto riteiten. Wij moeten wijs en eendrachtig zijn tot het einde van den oorlog. Hij bracht hulde aan Joffre, die het vertrouwen bezit van het gansché land en het leger. Deze zin snede werd luide toegejuicht. Het debat is tot Donderdag verdaagd. De „Arabic" getorpedeerd. WASHINGTON, 21 Aug. (R. 0.) De span ning vermeerderde gisteravond toen de con sulaire berichten inkwamen, bevattende de beëedigde verklaringen van Ameiiikaansche overlevenden piet de mededelingen dat de „Arabic" niet te voren was gewaarschuwd, en tevens dat Amerikanen zijn omgekomen. Het schijnt, dat nog één punt onopge helderd blijft, n.l. of de „Arabic" getracht heeft om de duikboot te rammen of door ver andering van koers, om aan de „Üunslev" hulp te verleenen en bij vergissing door den commandant van de duikboot kon worden aan gezien voor een vijandelijk schip. De Regeering wacht hierover met span ning nadere bijzonderheden en reserveert zich intusschen haar oordeel. President Wilson confereerde gister- avondlangen tijd met minister Lantsing. Daarover is geen mededeejiug gedaan, maar de algemeene opinie is, dat de Re geering op het punt gekomen is, dat zij moet beslissen of zij al dan niet de betrek king met Duitschland moet afbre1 en. WASHINGTON, 21 Aug. (R.O.) Presi dent Wilson, die te Philadelphia zijn oogen heeft laten onderzoeken, keerde 's middags terug en nad daarop een langdurig onder houd met minister Lansing. Deze heeft, aan de vertegenwoordigers van de Vereenigde Staten in'Enigeland last gegeven beéedigdo verklaringen te verkrijgen van de Ameri kanen, die zich aan boord van de „Arabic" bevonden. Italië 7" Turkije. ROME, 20 Aug. (R.O:)'De ministerraad is vanmorgen en vanmiddag bijeengekomen ten einde de internationale betrekkingen te be- upreken, inzonderheid die met Turkije. ROME, 21 Aug. (R. 0.). Volgens de bladen zou Italië een ultimatum aan Turkije hebben gezonden. Bij dc Bardancllcn. KONSTANTINOPEL, 21 Aug. (W. B.). Communiqué van den stafAan den oever bij Anavor+a deed de vijand met geringe strijdkrachten een aanval. Hij leed verlie zen, liet eenige gevangenen in onze handen en trok zioh in zijn vroegere stellingen te rug. Bij Ari Boernoo en Sedul Bahr mets van belang. Naar de Romeinsohe ..Tribu- na" beweert zou er muiterij uitgebroken zijn onder de Arabische troepen in het Turksche leger op Gallipoli, waarbij de Duitsoho officieren gedood zouden zijn en voorts een aantal Arabische officieren en. soldaten zouden zijn opgehangen. Togon- over deze bewering is het Agentschap MtIIq gemachtigd het geheele bericht volkomen tegen te spreken. In liet Turksche léger is geen enkele opstand uitgebroken. Engelsche leentog in de Vev. Staten LONDEN, 21 Aug. (R. 0.). De „Times" meldt, dat een comité van Clearing Bank instelling verzochten Sir Edward Haldane naar New-York te gaan als hun vertegen woordiger, ter bespreking van den Ameri kaan sch en wisselkoers. Alle berichten om trent onderhandelingen over het sluiten van een Engelsche leening zijn voorbarig. LEIDSCHE BERICHTEN. Do heer A. Alt. rijwielfabrikant alhier, heeft oen nieuwe vinding gedaan op rijwiel gebied, waardoor het mogelijk gemak kelijker tegen wind te rijden zonder dat het model van het moderne rijwiel wordt gowijzigd. Het rijwiel is voorzien van ezn tweeden ketting en een mechanisme iu het achterwiel. Onregelmatig trappen is buiten gesloten, daar do gang van het rijwiel door een vliegwiel wordt gferegeid, zoo dat alle aangewende kracht wordt opge vangen. D.e v'heer Alt deelde ons mede dat nog vele verbeteringen zullen worden aange bracht, wat den gang nog enerm zal ver meerderen. D9 voordeelen zijn, dat men bij het be rijden in do stad, heb toestel kan uitscha kelen en het rijwiel evenlieht is voort te bewegen als een gewoon rijwiel. Of het toestel in- of uitgeschakeld is, men kan .jten allen tijde vrijwielen. In tegenstelling met een rijwiel met versnellingsnaaf, waardoor een vluggere beenbewegmg moet worden verricht, indien men het .rijwiel lichter wenscht te laten loopen en do snel heid hierdoor vermindert, blijft do ver snelling bij deze vinding steeds normaal. Op bovenstaande is octrooi aangevraagd met het doel, bij voldoende deelneming de fabrikatie uitsluitend in Holland te doen plaats (hebben. NIEUWE STRAATNAMEN. B. cn W. stellen voor om het aangelegde deel van den verbindingsweg van Hooger» Rijndijk naar I4eerenstraat i noemen Burggravenlaande Bu itenlaan te her- doopen Waldeck-Pyrmont-straat, de liee- renlafSiü in Julianastra£t, de Gasthuislaan in Alexanderstraat en aan de nieuw aan te leggen straat tusschen i' voorinHee renlaan en Gasthuislaan den naam te ge ven van Anna^Paulowna-straat. Benoeming Onderwijzer. Voor de benoenmig van een onderwijzer aan de openbare lagere school der 3e kl. No. 5, ter vervanging van den heer A. van der Hoogt, die in de Raadszitting van den 17en Juni j.l. werd benoemd tot onderwij zer .met verplichte hoofdakte aan de O. H school der 3e klasse No. 3 alhier, bieden B. en W. de volgende voordracht aan: le. A. Moene, tijdelijk onderwijzer aan 0. L.^ school der 3e kl. No. 5, te Leiden; 2e. K. G. Thomas, tijd. onderw. aan de O. L. school te Ilillegom; 3e. I. Jasper se, tijd. onderwijzer aan de 0. L. school der 3e kL No. 5, te Leiden. Aankoop van ©on huis. Bij gelegenheid van de behandeling van ons voorstel tot aankoop van de Gekroonde Liefdepoort in de vergadering van den Raad van 30 April 1914 werd van meer dan een zijde instemming betuigd met de methode die bij dezen aankoop door ons was gevolgd. Op dezelfde wijze is Saterdag 14 dezer voor de gemeente aahgekocht het huis aan do Oostdwarsgracht, bestaande uit beneden en bovenhuis Nos. 29 en 29a, kadastraal be kend sectie B No. 1961, groot 42 cA., voor .de som van f 1570. De reden waarom B. en W. meenden van deze gelegenheid gebruik te moeten maken is, dat het huis midden op de straat is ge bouwd, waardoor een onregelmatige toe stand is ontstaan, die vroee of laat toch zal moeten worden genormaliseerd Het huis, in onder- en bovenwoning ver huurd, brengt thans f 3.40 per week op, wat neerkomt op een bruto rente vau 10% van aankoopsom plus kosten. B. en W. besluiten dit perceel te koopen voor f 1570 on tot vaststelling van een sup- pletoiren begrootingsstaat, dienst 191,5, groot f 1702 voor betaling van de koopsom de veilingskosten. Advertentièn. De Heer en Mevrouw BOEKE— Oortgijskn, geven kennis van de geboorte van hun Zoon 7629 6 CORMELIS. Leiden, 20 Augustus 191f». (Zoeterwoudsche Singel 8 b). Geboren: 7592 8 MARIA CATHARIWA ANTON(A3 Dochter vau: S. A. BROERSE. H. E. BROERSE—Smife. Leiden, 20 Aug. 1915. (Haarlemmerstraat 68). Aan allen, die ons deelneming be toonden in' ons zoo droevig verlies, betuigen wij hierbij onzen harte- 1 ijken dank. J. A. H. STAMM'LER Witten rood. NANCY L. A. STAMM'LER. J. C. TENDELOO 7602 10 Stamm'lkr en Kinderen. Voor de vele blijken van belang stelling ondervonden bij de ziekte en na het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Groot moeder G. RAVENSBERGEN, geb. De Mooy, betuigen wij onzen liartelijken dank. 7G10 10 Uit aller naam C. RAVENSBERGEN. Rijnsburg, 21 Aug. 1915. DANKBETUIGING. Ondergetekenden betuigen hun hartelijken dank aan alieu, die bij stand verleenden en instemming be te onden, ter gelegenheid van hun 6'0-jarige Echtvereeniging. JOH. .VAN HARSKAMP. M. VAN HARSKAMP-Krook 7589 10 en Familie. Koudekerk, 15 Aug. Ondergeteekende betuigt bij dezen zijn dank voor de aan hem betoonde belangstelling, bij gele genheid van zijn verkiezing tot Gemeenteraadslid. 7619 7 P. MEERBURG. Katwijk a/Zee, 20 Aug. 1915. Bloempotjes, Taartjes, Croquetten, IJs wafeltjes, Pralines, Pistaches, Chocolade, Kopjes, Nougatblokken, met muts en lie'd en vele Bruilofts aardigheden. „Erato" Korensteeg 7. 3422 5a 7574 S aa-4s, zal a.s. EVSsandag en Dinsdag, des namiddags te halfeen voor Fondspatiënten en te cfii'ie uur voor Particuliereu te spreken zijn. 3392 6 KLIMOP, 2h CL sigaar. Fa. C. VOET, Botermarkt 1. 3422 2b

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1915 | | pagina 3