N<>. 16487. Vrijdag 21 November. A0. 1913. <Qeze (Courant wordt dagelijks, met uitzondering van (Zon' en feestdagen, uitgegeven. Dit nommer bestaat uit TWEE Bladen. Eerste Blad. Offieieele Kennisgeving. PRIJS DER ADVERTENTIES: Van 1t» regel» /T.05. Iedere regel meer 0.17Grootere letters naar plaatsruimte. - Kleine tdrertentiën Tan 30 woorden 40 Oents contantelk tiental woorden meer 10 Oente. - Voor het inoaeseeren wordt/ 0.05 berekend. PRIJS DEZER COURANT» Voor Leiden per week 9 Oente i per 3 maanden 1.10. Buiten Leiden, per looper en waar agenten gevestigd eijn w 1.30. Franco per post 9 1.65 HINDERWET. Burgemeester en. Weihouders van Leiden; Gezien art. 8, lsbe alinea, der Hinderwet; Brengen bij deze tor algemeene kennis, dat door hen op heden vergunning is ver leend aan de N.V. Boekdrukkerij, voorheen L. VAN NIFTERIK Hz., en rechtverkrij genden tot het uitbreiden van de boekdruk kerij in het perceel Kaiserst-raat No. 9, Sec tie F No. 657. Burgemeester en Wethouders voornoemd, 1L c- DE gijselaar, i Burgemeester. V VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 20 November 1913. Leiden, 2ti November. Onafhankelijkheids! eest viering der Leidsche Christelijke Oranje- Vereeniging. De Oranje-Vereeniging heeft ook het eeuwfee6t va.n Neerlands onafhankelijkheid gevierd, en wel voor de eerste maal gister avond in de Stadszaal, hoofdzakelijk met haar leden, maar ook nog met anderen. De zaal en het balkon waren nagenoeg geheel bezet. Nadat de muziek ziok reeds had doen hooren, opende de tweede voorzitter, do heer A. J. de Lange, de feestvergadering met allen een hartelijk welkom toe te roe pen en met het drieledig verzoek: aan de dames de hoeden af te zettenaan de heeren niet te rooken, aan allen om na dé pauze weer te "'beletten de plaatsen, welke zij vóór Üen rusttijd hadden ingenomen. Toen verzocht hij allen aan te heffen Psalm 150 vers 1, la3 Psalm 66 on ging voor in gebed. Veel tijd om te spreken kon er, j met het oog op het programma, niet of, en daarom deed zich nu maar onmiddellijk hoo ren het sterke gemengd koor der Christelijke" zangver een. Zingt den Heer", van hier, wier directeur ook de heer De Lange voor noemd is. Vervolgens vroeg de leider eter vergade ring deze al of niet toestemming tot het verzenden van het volgende telegram aan H. M. do Koningin: „De Leidsche Christelijke Oranje-Vereeni ging, in feestelijke vergadering bijeen, ter viering van de herstelde onafhankelijkheid, herdenkt dankbaar, dat de God der vaderen Nederland en Oranje saam heeft verbonden, betuigt Uwe Majesteit hare innige ver knochtheid en bidt U met heel het Konink lijke Huis het heil des Heeren toe. A. J. de Lange, Voorz. A. van Borselen, Seor.'V Die toestemming werd unaniem met ge juich' gegeven en weg ging de depeohe naar Het Looi fiLeden is daarop ontvangen het volgend anfjyoord Het Loo, 21, 11, 13. H. M. de Koningin draagt mij op U allen Hoogstderzelver dank te betuigen voor aan geboden hulde bij het voor ons land zoo ge denkwaardig feest. Adjudant. Hooft Graafland.]" Toen was het woord aan cis. J. Douma, van Watergraafsmeer, vroeger voorzittel*, thans eere-voorzitter van deze Vereeniging. Elk jaar, aldus ongeveer begon de feestre denaar, vieren de. studenten feest; maar bij «en lustrum doen zij dit op buitengewone wijze. Thans staat de Leidsche Ohr. Oranje- Vereeniging aan den vooravond van haar lustrum, en een lustrum-, ook dit. moet een feest hebben. Nu er op dezen vooravond reeds zoo'n feest is, hoe zal dit dan morgen, <>P den dag zeiven, wel wezen I Aan u daar voor te zorgen. En verder wees hij er op hoe wij denken aan wat God voor ons volk heeft gedaan; hoe het verdrukt was en verlost werd; hoe honderd jaren geleden als een Psalm weer- klopk: Oranje Boven l lm m Eh nu willen wij ook Oranje gedenken en V°JP Oranje roepen. •1|>r.een parallel trekkend tusschen 1813 'en 1913, komt tot de slotsom, dat wij in die eeuw zijn vooruitgegaan. Toen, in 1813, was ons land arm; thans heersoht. er welvaart. Toen was er geen geestkracht, geen energie, was ons volk slap, lui, de Jan-Salie-geest heerschtenu is daarvoor Jan Kordaat in de plaats getreden, 't is althans-geen eer een Jan Salie t-e zijn. Er is op waking der veer kracht en ook de geestelijke dingen zijn meer in waardij. Na aangetoond te hebben, dat de geschie denis van de verbintenis tusschen Oranje en Nederland is een geschiedenis van bloed en franco, stond spr. er bij stil welk een groo- frn schat land en volk hebben in onze Ko- fibigin, die hij lichtte bet met voorbeel den toe een der beste eigenschappen der Oranjes- heeft geërfd: gevoel voor recht en ontembaren moed. Die ook heeft en toont te bezitten en er voor durft uitkomen: het sie raad dos geloofs. DaaromOp het Christen volk van Nederland zal de Koningin kunnen blijveoi rekenen. Wij hebben U lief, Konin- ginne 1 Want het was en het is en het blijft Oranje Boven I Op de korte, gloedvolle rede, in twee deelen gesplitst, volgde een lang aanhou dend gejuich. Af en toe was ook onder het korte woord van den redenaar krach tig geapplaudisseerd en na het eerste deel •geestdriftig staande het Wilhelmus gezon gen. De feeststemming een gepaste zat er trouwens dezen avond al gauw bij de met oranje getooiden in en zij groeide al lengs aan. Men juichte en klapte in de handen, dat het een aard had. 't Was im mers een feestvergadering Niet weinig werkten daartoe mee het flinke orkest van leden van de stafmuziek van 't Vierde, de zang der Zangvereeni- ging, welker leden na het zingen van Oranje Boven!" geestdriftig wuifden met hun oranje-programma's; niet weinig, ja het meest, het hoofdnummer van den avond: het historisch lichtspel. De verschillende tafereelen, voorafge gaan door de prachtig bioscopisch weer gegeven feesten te Amsterdam en als ver rassing gevolgd door de film: het hoofd nummer der Leidsche feesten, den op tocht, heel scherp en goed dus, op doek gebracht, werden begeleid door het ver meld orkest en den zang van „Zingt den Heer", waarvan do componist, de heer Maurits Samethini, van Amsterdam, de leiding op zich had genomen. Het historisch lichtspel is een prachtige film. Do voorstellingen zijn historisch ge trouw en worden technisch onberispelijk uitgevoerd. Wij zullen hier niet één der vele tafereelen noemen. Dit zou, deden wij het wél, het mooiste tableau moeten zijn, en wij weten heusch niet wat het aller mooiste is. Wat wij echter wel kunnen doen is aanraden het feest van heden avond bij te wonen. Niemand zal er spijt van hebben van acht uren tot bij h'alf- twaalf mee feest te vieren. Integendeel. Er treedt dan een andere spreker op, ds. Van Noort, van Amsterdam, die een even helder stemgeluid heeft als de heeren Douma en De Lange en als weinig anderen de kunst verstaat een vergadering feeste lijk en geestdriftig te stemmen. Wij zouden nog haast vergeten te ver melden, dat het groote projectiedoek wordt omgeven door een oranje-lijst, waar op wapenschilden en de initialen H, W. en J., omgeven door vlaggendoek, vlaggen en het vaandel der Vereeniging. Den tweeden voorzitter zij het nagespro ken, dat allen na het zingen van Gezang 96 met dankbaarheid in 't hart naar buis gingen. Alzoo hebben nu reeds van deze inder daad mooie feestviering volop genoten duizend kinderen en matrozen (gisterna middag gratis), waarvoor de heer J. B. Meynen namens allen dank heeft betuigd, roemende de keurige voorstelling, waarna hij voorstelde aan te heffen een „Lang leve de Oranje-Vereeniging 1" waaraan met geestdrift werd voldaande leden der Oranje-Vereeniging en eenige anderen, en zullen vanavond ongetwijfeld er van genieten velen, diehet betalen kun nen. Er is echter in onze stad een breeds schaar menschen, die niet minder vader landlievend zijn en ook heel veel van d9 Koningin houden, die dolgraag ook op deze manier eens feest zouden willen vieren, maar die daarvoor niet betrekkelijk veel geld kunnen missen. Wij denken hiérbij aan dien arbeider, wien gisteravond, op de Breestraat staande en ziende den stroom, die de zaal ingolfde, gevraagd werd: „Wel, mot jij er niet heen?" en die antwoordde: ,,'k Zou best willen, boor. Maar de cente". Kan de Oranje-Vereeniging, welke het toch, zooals wij weten, niet te doen is om winst te maken, niet alsnog gauw beslui ten tot een volks-feestviering, tot een samenkomst tegen gering entree? P. S. Men bericht ons, dat er morgen middag nog eens kinderfeest is tegen lut- telen prijs. Onze lezers zullen gisteren in het ver slag van de viering der onafhankelijkheids feesten gestuit zijn op een onjuistheid in de volgorde. Het gedeelte na de rede van prof. Knappert, beginnend met „Een luid hoera" tot „De optocht" gelieve men te leze voor de alinea in de volgende kolom, aanvangend met „Daarop volgde een mooieenz." Gisteravond van acht "tot negen uren is door het muziekgezelschap, samenge steld uit werklieden van de firma Tiele- man en Dros, een concert gegeven in de versierde straten achter den Maresingel. 'Er bevond zich een massa menschen daar bijeen; maar alles ging er ordelijk toe. Een woord tot zelfverdediging. Tijdens de Onafhankelijkheidsfeesten is er iets gebeurd, dat ons noodzaakt eenige aan dacht te schenken aan een kwestie, die we liefst niet hadden aangeroerd, Liefst niet aangeroerd't Is voor een journalist heusch niet het aangenaamste deel van zijn arbeid, wanneer hij zich ge noodzaakt ziet persoonlijke kwesties te moe ten behandelen, wanneer daarbij do kwade zijde moet worden getoond. In ons verslag van de hiervoor genoem de feesten hebben we gewezen op de merk waardige tegenwoordigheid van een onge kostumeerd ruiter in den stoet. Dit is op zichzelf een niet zoo beduidend feit, eigen lijk alleen geschikt om den dader belache lijk te maken. Maar er was behalve dezen grappigen kant nog een andere en die is, dat die da der door zijn optreden een aantal mannen, met wier arbeid hij niet veel uitstaande heeft, belecdigt. Deze impertinentie heeft in veler oogen een smet geworpen op de Leidsche journalisten. En we gevoelen ons hier gedrongen gelooven te spreken uit naam van alle Leidsche journalisten wan neer we protesteeren tegen deze daad van den heer L. Weijl. Eenige malen hebben we uit de massa uitingen gehoord, die voor de „pers" alles behalve vleiend waren en die er op wezen hoe het prestige van de kranten en van hen, die voor den inhoud er van zorg dra gen, door dergelijke grappen wordt ge schaad. De heer Weyl heeft zich de weelde ver oorloofd zich aan te dienen als „vertegen woordiger van de pers" Wanneer er spra ke zal zijn van een vertegenwoordiger, moe- nen we dat alle journalisten bij het aanwij zen daarvan moeten worden gekend. Daar van is hiér in 't minst geen sprake. De on gekostumeerde ruiter heeft -zichzelf gepro moveerd tot wat hij zich beliefd te noe men. Zelfs gelooven we zekeii te weten dat deze heer tot geen enkel blad direct in verbinding staat. Voor zoo'n vertegenwoor diger zou de Leidsche pers ongetwijfeld passen. Tot slot dit. We verzoeken den heer Weijl nooit te beschouwen als vertegen woordiger van de pers. Men. is wel geneigd aan vertegenwoordigers opdracht te geven voor algemeene verspreiding van een be richt en daarmee, zou men stellig gedupeerd worden. Ieder raden.we aan om alles, wat voor on3 blad bestemd is, onmiddellijk tot ons te richten. Het „Leidsch Dagblad" staat in geen enkel opzicht in connectie tot dezen „vertegenwoordiger" der pers. Met gepast medelijden sla men do evolu ties van dezen persridder gade, maar ver eenzelvig dan s.v.p. zijn daden niet met die van de Leidsche journalisten, die zich daar over schamen, doch, helaas, geen maatrege len kunen nemen om er een eind aan te ma ken. Zindelijkheid op onze strnten. Men schrijft ons: Sdr William Temple besohree? ruim 200 jaar geleden hoezeer de zindelijkheid dor huizen ,en steden in Holland hem opgevallen was en deelde omtrent Leiden mede, dat hot hier nog zindel ijker was dan elders, omdat het grachtwater niet gemakkelijk te ver- verschen was en men dus ter voorkoming' van besmettelijke ziekten extra zindelijk moest wezen. Het is mij onbekend of Leiden thans nog dat record van zindelijkheid bezit, doch sinds ik er indertijd opmerkzaam op gemaakt ben, valt het mij voortdurend op hoezeer het langs onze grachten cn stralen vaak wemelt van weggeworpen flarden kranten, en ander papier. Ik vermoed, dat het vooral loopknechts zijn, die zich hdj het bezorgen van bood schappen hieraan schuldig maken én ik geef hun patroons in overweging hun personeel te verzoeken om na aflevering van in papier vervatte artikelen, eventueel dio omhulsels niet op straat te laten slingeren, doch ze in mand of zak weder mede naar den win kel té nomen. Waar het echter ongetwijfeld niet uitslui tend pakjes-bezorgende loopkneohts zijn, die op straat zoo scheutig met hun papicrafval omspringen, hoop ik, dat deze uitweiding' over een wel is waar zeer laag bij den 'grond zwevend onderwerp, toch een ieder moge aansporen te waken, dat onzo straten en grachten niet langer ontsierd worden door al dat heen en weer fladderende vuil. Door het bestuur van den Verhuur- dersbond van Huiseigenaren van Leiden en Omstreken is voor de benoeming van een inspecteur, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer S. Smit de volgende voordracht opge maakt: lo. W. F. Landzaat, maj.-bewaar der aan de strafgevangenis te Hoorn 2o. C. G. Jansen te Leiden, en 3o. D. E. Wijntjes, te Leiden. Vrijdag 28 November zal door de leden vergadering daaruit een benoeming worden gedaan. De heer J. A. P. Vink is geslaagd voor het examen vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek te Amsterdam. l>r. H. C. Kiinkert. f Gisteren is op 84-jarigen leeftijd over leden dr. H. C. Klinkert, oud-lector in het Maleisch aan de Rijksuniversiteit. Hillebrand Cornelia Klinkert werd 11 Juni 1829 te Amsterdam geboren. Op jeug digen leeftijd deed hij examen voor land meter, en een schoon e loopbaan scheen voor hem alszoodanig in Indië weggelegd. Doch door een gesprek met een predikant gevoelde hij roeping voor het ambt van zendeling en werd daarvoor in Rotterdam opgeleid. Door de Doopsgezinde Zende- lings-vereeniging uitgezonden, achtereen volgens werkzaam te Djapara, Samarang, Tjandjoer en Riouw, ondernam hij de Bij belvertaling in het Maleiseh, waarvoor een prijsvraag was uitgeschreven en waarvoor een verblijf van 12 jaar in Ned.-Indië noodzakelijk was. In bet vaderland terug gekeerd, .werd zijn Bijbelvertaling in 1879 geëindigd. De toentertijd opgerichte Indi sche inrichting voor Indische ambtenaren nep den heer Klinkert derwaarts, om hem de opleiding der Indische ambtenaren op te dragen. Bij dezen arbeid kwam spoedig zijn werkzaamheid als lector in de Ma- leische taal en letterkunde aan de Leid sche universiteit, welk ambt hy tot 1904 vervulde. Talrijk zijn degenen, die hun opleiding voor onzen archipel aan den heer Klinkert te danken hebben. Terzelfder tijd verschenen tal van wer ken van zijn nimmer rustende handde woordenboeken MaleischNederlandsch en NederlandschMaleisch, de Maleische fac similes en nog vele andere werken getui gen van zijn grooto werkzaamheid van zijn geest. Gedurende al dien tijd bleef do arbeid in clien9t van het Ncd. Bijbelgenootschap zijn levensideaal, totdat hij op 84-jarigen leeftijd de pen moest neerleggen. Nog één werk ligt onvoltooid: het is een herdruk van zijn Maleisch Woordenboek, dab de uitgever nog zoo gaarne in ei ju geheel van hem had ontvangen. Hij was een eenvou dig man met een edel karakter, dié aan ieder dacht behalve aan zichzelven. De overledene was officier in de orde van Oranje-Nassaü. De begrafenis zal Maandag a.s. plaats hebben 's middags te twaalf uren op „Rhijnhof." Mantscliappij van Nijverheid. Gisteravond "hield. dr. Borgesiug, uit Den Haag, een voordracht vootr de leden van het Leidsch Departement, over fotografie. Spreker .behandelde eerst do fotografie als populaire wetenschap, daarna als weleuschap- pelijko kunst. Hij wees op de ontzagLijka waarde, dio do fotografie lieaft. voor astro nomische waarnemingen en liet, aan de hand van een menigte lantaarnplaatje-s, zien, welke diensten .de fotografie ons bewees', door hot vastleggen van snëlvoorbijgaand© dingen on door het fixceren van momenten, die met 't oog .slecht waarneembaar zijn. Do steeds grootere gevoeligheid dm* thans in gebruik zijnde platen maakt het mogelijk om ;z<e>er lichtzwakke dingen, als zeer ver- afstaande sterren, nevelvlekken, dingen dis door .de bests kijkers niet, of nauwelijks waarnoembaar zijn, in duidelijkbeeld te brengen. Vooral in do laters jaren, .nu men er in geslaagd is, de voor hot oog onziohtbaro stralen als bijvoorbeeld de ultra violette, door en voor do fotografie te benutten, heeft men do groots waarde van clezo kunst eerst recht gevoeld. Spreker .toonde ons do foto's van verse-kil lende voorgangers in do fotografiekunst. De pionier, .de man, dio het eerst gebruik maakte van .de eigenschap der zilverzouten, dat zij in het licht zwart worden, was Schulze. Johann Zalius maakte met behulp oen-er oamera pbscura in 1665 reeds fotografisolio etsen, terwijl Daquèra dc eerste foto maalcto. De foto's van Daquèrc kreeg hij direct posi. tief; ]ict negatief werd heb eerst verkregen door Talbot. Aan Ausclifttz komt de ccr toe het eerst broom zilverzouten te hebben toegepast voor moment-o"p namen, tea-wijl Muy- bridge de onwillekeurige grondlegger werd voor de bedendaagsolio cinematografie doör op een plaat verschillende opnamen te nemen. Spreker woes hierbij op heb eigenaardige f-edt, dat alleen de oude Griekscho beeld houwers een dravend en galopperend paard juist weergaven, wat door de momentopnamen eerst bewezen werd. Spreker demonstreerde ook hét nut dor fotografie voor oudheidkunde, bij opgravin gen en het ontcijferen van oude geschriften, om daarna over te gaan- tot de toepassing der fotografie bij elecürische verschijnselen. Do fotografie leerde ons de ware gedaante van .den bliksem, die vroeger steeds ten; onrechte als èen zigzaglijn werd afgebeeld. In gedaante ds deze geheel gelijk aan de vonk uit oen elect ris oer mach ine. De foto grafie leefde ons, dat do vertakkingen van af .dé positieve pool uitstraalden, met nauw keurigheid kan door fotografische opnamen de lengte der bliksemstralen worden bere kend. De zoogenaa.mde zwarte stralen ver klaarde spfekef door sola'risatie. Aardige foto's werden ons getoond vau kogels in volle vaart; opnamen, die niet alleen uit natuurkundig oogpunt, maar ook van oen militair standpunt beschouwd van onschatbare waarde bleken. Ten slotte demonstreerde spreker hoe de voor het oog onzichtbare stralen door de fotografie aan ons zijn dienstbaar gemaakt, en toonde ons foto's, die door belichting; met uranium, thorium en radium waren var- kregen. Dc laatste projecties waren wel het' inte ressantst, daar zij ons toonden hoe yer de wetenschappelijke fotografie ons reeds bracht; het waren opnamen van geluidsgolven, ïlio weerkaatst en gedeeltelijk door hinderniseen. in him golfweg gebroken werden. Een hartelijk applaus van de talrijke aan wezigen daukto spreker voor zijn onderhou dende on leerrijke voordracht. Den 29sten November a.s. hoopt J. de Roode, agent van politic eerste klasse, den dog, to herdenken, waarop hij vóór 25 jaren bij de politie werd aangesteld. HILLEGOM. Do twee burgerwoonhuï- zen in do Hoogewerfstraat, nrs. 13 en 15 in bod staande op f3900 en verhoogd met f300, zijn gisteren ten overstaan van nota ris Langeveld alhier bij afslag verkocht. Beide perceclen te zamen werden op f 4904 afgemijnd door den heer H. Schol ten Pzn., te Lisse. De „Sts.-Crt." bevat de statuten van Johs. Telkamp's Floralia alhier, bewilligd bij Kon. besluit van 13 Juni 1913, met een ka pitaal van f 100.000, verdeeld in 100 aan- deelen, ieder groot f 1C00, waarvan 26 stuks zijn geplaatst. Het doel der vennootschap bestaat in kweeken van en den handel in bloembol len, planten, bloemen en zaden in deu ruimsten zin en al hetgeen tot het voor gaande kan geacht worden te behooreu of daaraan verwant is. Directeur de heer J. Telkamp. WASSENAAR. Het Patronaat bestaat thans zeven jaren. Het jaarfeest werd ge vierd met een opvoering van een drama en een tweetal blijspelen. De tooneelelub van 't patronaat gaf blijken, zich onder leiding van dén eerw. heer J. Vijverberg, goed geoefend te hebben. Zeer schoon werd gespeeld het drama „De Pauselijke Zouaaf". De blijspelen „Kwartjesvinders" en „De Loco=Burgemeester van Calmp- hout" gaven den talrijken aanwezigen zeer veel genoegen. De heer P. R. gaf nog een voordracht „Kermis in 't dorp". Hierme de had hij veel succes. De muziek van 'b patronaat schitterde door afwezigheid. De heer J. Benk begeleidde de verschillende Zangnummers. VOORSCHOTEN. Bij Kon. besluit is be noemd tot notaris do heer C. J. A. Boom, cand.-not. te Gorkum. NIEUW-VENNEP In een openbare bij eenkomst in de Ned.-Herv. Kerk alhier, trad voor de Jongel. vereeniging „Johan nes" op ds. Wartena, te Scheveningen. Deze hield een rede naar aanleiding van Hebr. li vers 24 eu 26. Met aandacht werd de rede door de aanwezigen gevolgd. Het kerkgebouw was goed gevuld. Heb seizoen der uitvoeringen werd alhier geopend door de vereenigiDg „De Zwaluw" met het geven van een uitvoe ring in het hotel „De Gouden Leeuw". Tevens werd hiermede de eerste uitvoe ring gegeven in dit nieuwe eu flink inge richte gebouw. Het programma Ö^vatfo*' eenige nummers van voordrachten cn too- neelstukjcs. Als altijd had de tooneel-club der vereeniging ze flink ingestudeerd en werd er vlot cn flink gespeeld. Geen won der dan ook, dat herhaaldelijk een dave rend applaus, vooral aan het slot, de spelers beloonde. Een gezellig bal besloot dezen avond, die in elk opzicht geslaagd mag heeten. KOUDEKERK. Het Nutsseizoen werd hier geopend met het optreden van den heer Emiel Hullebroeck uit Gent, Nadat de voorzitter de heer Korteweg de aanwe zigen een welkom had toegeroepen gaf hij het woord aan den heer H. Deze hield een causerie over den volkszang waarbij hij telkens mooie Vlaamsche liedjes ten beste gaf terwijl hij zich op de piano be geleidde. Vooral „Als 't Zondag is" „Marleentje" „Tineken van Ileule" „do Gilde viert" sloegen zoo in dat het re frein werd meegezongen, terwijl het laat ste op verzoek werd herhaald, „de Dahlia" werd door allen gezongen, terwij! hij op verzoek ten slotte nog voordroeg: „Hij die geen liedje zingen kan". Dc voorzitter sprak geen onwaarheid dat de heer Hullebroeck wel degelijk zin- .gen kan en dankte den zanger hartelijk voor dezen avond, onder applaus van het publiek. Jammer dat zoo velen dezen avond heb' ben verzuimd, want alle aanwezigen heb ben genoten. Het wao een echte ouder- wetsche Nutsavond.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1913 | | pagina 1