Die Macht L0R1LET IBACH Groot Brievenboek. Sera prak Boeken. Opvoering Meisjesmantels en -lurken AKVELD's „Vrijzinnig Zanghnor". II Jantje in Mderstad, 50 CENTS Verlorens Amerikaansch Orgel. Kachels en Haarden van Levensmiddelen. KENNISGEVING! MOSSELEN Bericht van Inzet. deSïederlanden3.345 G. BEN0ER, Aangenaam en lekker DeLeiilscheDiiinwater- Mschappij. Vermindering van druk. AAKÏEQINÖ. Advertentiên. FRANSCHE bekwaam Drukker op Woensdag 29 Oct. 1913, Muziekschool Maatschappij voor Toonkunst Entrée f 0.50, ZELDZ&AM, ZELDZAAM GOEDKOOP. De 6 BOEKEN vooï 50 Cents. 6 PRACHTWERKEN SO GENTS Voor 6 PRACHTWERKEN. 3 5 Bakkersknecht, Prijscouranten J. L. CREYGHTON, Levering Wiegen is geen mode meer. J. A. KOHSCHULTE Zeep lage prijzen. BIEüKOai BOOT, Kaarlemerstr. 117a. Telef. 1095. Postkistjes Bolussen, Postkistjes Gemberbroodjes, W. F. v. d. REY OEN, Bank v -Leeninghrietjes Ameublement. Wed. M. Ü@®S, ULEIIüELS, AISTSBDAia. - LEIDEN. - ROTTEHDAM. Hoogewoerd 90. Vereeniging tot opleiding van Bewaarschoolhouderessen Piano-Onderwys. Getrouwd: H. J. MES 6550a 8 en J. M. PEKELHARING, die, namens wedorzjjdsche Familie, dank zeggen voor de belangstelling bi] hun huwelijk ondorvonden. Leiden, 20 October 1913. Getrouwd: HENDRIK F. VAN WEEREN en MARIE M. VAN DER ZEEUW, die met deze hartelijk dank zoggen voor de zoo talrijke biyktri van belangstelling by hun huwelijk ont vangen. 547 9a 10 Bussüm, Havenstraat 10. Lelden, 20 October 1913. De Heer en Mevrouw FORTGENS— Da Haan geven met dank aan God kennis van de geboorte, van hun Zoon ADRIANUS. Pastorie Nieuwpoort. 20 October 1913. 4433 7 Heden ontsliep, na een kort stondig, smartelijk lijden, tot ons aller diope droefheid, onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, Behuwd- broeder en Oom, de Heer ARIE JANSEN, ln den ouderdom van ruim 74 jaran. Dat zijn heengaan vrede was, lenigt onze diepe smart. Namens verdere Familie: "Wed. A. JANSEN Brouwer A. JANSEN. H. JANSEN Valentgoed. H. JANSEN. j. c. Jansenpostma Leiden, 19 October, 1913. (Oranjegracht 17). De begrafenis zal plaats hébben Woensdag as. teil uur, begraaf plaats Hhyjnkof". 4413 2:- Voor aile bewijzen van deelneming, ontvangen bi) het overlijden van onze gelit fde Moeder, Behuwdmoeder en Grootmoeder, Vrouwe A D. J. GERLINGS, geb. Krusi-man, betuigen wU onzen bartelijken dank. Leiden. G. GERLINGS. Anisterdam. H. M. RAHUSEN gefling8. Dr. H. J. GERLTNQS. S. DE J03SELIN DE JONG - Gerlings. MR. P. DE J03SELIN—DE Jong en kinderen. Leiden. E. M. GERLINGS. Rome. E. J. H. VAN DER GOES- Gerïangs. Mb. H VAN DER GOES. 20 October 1913. 4410 19 LES aaoigebodeu, door gediplo meerde Dame. Brieven onder No. 4432 aan het Bureel van dit Blad. 6 Ter Boek- en Handelsdruk kerij van I*. DUYVKKMAN, Middelweg 15, kan terstond een geplaatst worden, voor de Duit* 8cho Snelpers en Degelpers. Vaste positie. 4398 8 AA A A AA AAK W WWV WW SCHOONMAAK van het geheele lichaam, zui- Jjj>. vert uw bloed en bevrijdt u van gal, maagzuur, maagpijn, hartwater en gele gelaats- kleur. Gebruik hiervoor uit- O O Sluifend 4430 20 ifl IJNH AR ^Tfs <t> laseeitabletten, deze werken zacht en zeker. Verkrijgbaar 4». p. doos a ƒ0.35 by Apothe- kers en Drogisten, te Leiden by de Firma DIJKHUIS, BROERSE, REIJST KRAK en CHRI3TIAANSE. O u des avonds 8 uren (precies) in db STADS-GEHOORZAAL, ten bate Tan het te stichten SANATORIUM voor tuberculose Typografen. Uitgevoerd zullon wordsn: door JULIUS OTTO, Toor Koor, Soli en Declamatie, en Onvoltooide Opera van FELIX MENDELSSOHN B ART II OLD Y, voor Koor en Soil. SOLISTEN: Mej. CHBISTIAAHSE, Sopraan, Leiden. TOOS BEYHDEBS, Sopraan, Delft. E. LEHHAHÏ, Alt, Den Haag. Den Heer THEOD. TAN DEB BAH, Tenor, Voorburg. H. P. F. LATERTEEB, Bas, Den Raag C. DEN OUDEN, Piano, Den Haag Kaarten cn Tekstboekjes zijn te bekomen in don boekhandel van den Hoer VAN ZWICHT, Breostraat, a ft.-, t O.BO en ƒ0.25, waar tevens gelegenheid is plaatsen te bespreken a IO ets. per pluats. Verder z(jn ook Kaarten en Tekst boekjes verkrijgbaar bij A. J. DE LA COURT, Lammermarkt 67 R. AKKERMAN, Aloêlaan blbooen; A. ELKERBOUT, Pasteurstraat 30a; H. LACOURT, Rijndijkstraat 40; P. WOLTERS, Vliet 16 b/h. Rapenburg en zoolang de voorraad strekt des avonds aan de Zaal. 4409 63 HET BESTUUR. Voordracht ERNST ZAHN. Ook zy, die op da lyst geteokend hebben, maar by wie do kaarten nog niet bezorgd zyn, kunnen reeda nu plaatsen bespreken by den Heer J. M. EGGERS, Botermarkt 14. 4431 6 der te Leidsn. in den Leidscben Schouwburg op Zaterdag 25 October 1913, 's avond lialtacbt uur, door de Leer lingen van Mej. H. VAN DER HARST, Leerare8 aan de Muziekschool onder leiding van Mevrouw N. VAN DER LINDEN VAN SNELREWAARD. van Kinderzangspel in 4 Bedrijven, door 4421 39 Mevrouw N. VAN DER LINDEN VAN SNELREWAARD, Piano-Accompagnement door Mej. JO BOEKWfJT. (verhoogd met O.IO vest. gold). Kaartsnverkoop en plaatsbespre king van aDinsdag 28 Oct. 10 uren by den Heer v. ZWICHT, Breestr. 126, Telepkoonn. 228 ASOCta. p. pl. Vrijdag en Zaterdag aan den Schouwburg a 10 Cis. p. plaats. Voor de lezers van het „ILeidsch Uagblad" LICHTE SPA91NEHDE LECTUUR. 4. EEN MISDADIGE VROUW Hartroerend Fransch Meesterw. 5. DE BARAKKE3PELER. Een pracht roman. 6. EERLOOS. Aangrijpende roman, Alle 6 tezamen voor 50 CENTS. 1. ARSÈNE L1JPIN, de inbreker uit de Hooge Wereld. 2. DE LUCHTVAARDER van den Stillen Oceaan. Wonderl. avont. 8. DE SPEEL DUIVEL. Groote dramatische roman. Verkrygbaar op vertoon of toezending van onderstaandon BON ten onzen Kantore UEEBENGUYCI1T 326 te AMSTERDAM. (Franco tos zending door geheel Nederland 10 Cents extra, dus trsnco thuis 60 Cents in postzegels of por postwissel). 4411 60 8 Af te goven of toe te zenden san GRKIt. E. M. COIIEY, - g Heerengr. 326 te A'tlam, met 56 Ut. (Fr. toezending 60 Ut.) te zauieu 50 Cent als Lezer van het „Leidsch Dagblad" NAAM: WOONPLAATS; gaande van Mare door Spijkerboer- steeg naar Haarlemmerstraat, Mn Damesring met Brilliant. Tegen ruime belooning terug t. bezorgen: Mare 43, 4406 6 Net Burgermeisje gevraagd, P. O., tegen 1 of 15 Nor. ln een gezin met 2 Kinderen, voor dag en nacht, meer gediend hebbende en genegen met een Dagmeisje alle huiselijke bezigheden te verrichten. Qoede getuigen verlangd. Br. onder No. 4402 Bureel van dit Blad. 8 GEVRAAGD, voor direct, een eerste of bekwame tweede ▼Gor noodhulp. Intern. Brieven met opgaaf van referentiën, of persoonlyk, by J. WILLMS, Rijnsburg. 4425 8 N.V. ïlonthoudel v/h. J. J". VAN MOLKEN Zn., vraagt, voor direct, eenige bekwame Bont werkers. Te vervoegen: Kantoor ülaredijk, alhier. Zonder goede get. of vakkennis aanmelding onnoodig. 5358a 6 Ter overname een Amerik. Orgel, goed onderhouden, zeer mooi van toon, voor 90 GId., met garantie. Adres: Rapenburg 75. 4428 7 VAN LIPS ooi PETERS, E. M. JAARSMA, FRISIA, GLORIA, 4426 20 HOEKS zyn gratis verkrygbaar. Ook beschrijvende prysboekjes van JUNKER RU81 Gashaarden en Komforen. Specialiteit in Petroleumkachels. Aalmabht 25. Do Garnizoens Commandant te Leiden, zal op Vrydag 14 Novem ber e.k., des middags is twaalf uren, op het Garnizoensbureel, ge bouw Graveusteln, onder nadere goed keuring van den Mint-ter van Oorlog, in het openbaar Aanbesteden: De levering van Ge rookt- en Pekelspek, noo- dig voor de soldaten- menages van de korpsen, in het garnizoen Leiden gedurende het le halfjaar 1914. De voorwaarden van levering z(jn verkrijgbaar bij de firma de GEBRs. VAN CLEEF, te 's-Graoenhage. Inlichtingen betreffende de hoeveel- heden Spek, welke vermoedelijk noodig zullen zijn, kunnen by den aanbe steder worden ingewonnen. De Garnizoens Commandant 4422 31 VERFF. Leiden, 21 October 1913. Groot# voorraad: hooge witte Kinder Ledikanten, f285, f 3.25 f 3.65, f 4.25, f 4.75, f 5.25, met bypas8endo Matrasjes, wollen en katoenen Dekens. Afdeeling het Goedkoops Bedden- magazyn „DE ZWAAN". Haarl.staat 72, o.d. Yrouwensteeg Manufacturen en Beddenhandel. 4419 25 IN ALLE MATEN VOORHANDEN. 4424 20 Aanbevelend, Evenals ds Leidsclie Bolussen leenen zich ook de Gember- broodjes byzonder voor verzonding. inh. 20 stuks, 85 Cent.. inh. 26 stuks 85 Cents. Franco door geheel Nederland. nieuwe Hijg 43. Steenstraat 49. 4414 20 koopt tegen de hoogste waarde H. J. v. AM E RONGEN. 90 5 Haarlemmerstraat 933. Door omstandigheden ter over neming; aangeboden, nog nist gebruikt, een Salon-Ameuble ment, bestaande uit: 1 Nieuw bekleede Canapé en 2 Fau teuils, 4 Sloelen, 1 Tafel, 1 prachtig Buffet, geheel massief Eiken en nieuwste stijl, alles tezamen voor den spotprijs van 145. Meet beslist voor Zaterdag weg. Te zien en te bevragen by ALBERT KIEL, Mare 36. 4423 15 voorhanden. 10 Cts. pen emmer. Haarl.straat 58. - Telof. 420. Hoogewoerd 50. - 840. Haven 24. - 915. 4429 11 Bij do veiling*, 18 October 1913, tf8u overstaan, vtyi Notaris L. J. C. A. GORDON te Leiden gehouden, zijn in bod gesteld: No. 1. Het HEERENHUIS met VOOR- en ACHTERTUIN, aan den Witten Singel No. 96, op f7600.1—. Later verhoogd met 400. No. 2. Het HEEREN HUIS met TUINTJE, aan den Ouden Singel No. 6, op 4280. Verhoogd met 220.— No. 3. Het HEERÈN. HUIS cn ERE, aan de Oude Vest No. 11, op „4500.—: No. 4. Het HEEREN- HUIS en ERF, aan den Apothek-ersdijk No. 10, op 4350.—- No. 5. Het WOONHUIS en ERF aan de Wielma- füersstseg No. 6, op 440. No. 6. Het WOONH UIS en ERF aan de Wiclma. kersstoeg No. 8, op 590.—. Terstond verhoogd met 10.—: Daarna met 20.—= No. 7. Het WOONHUIS en ERF aan de Wielma. bersstoeg No. 10, óp 610.—: No. 8. Het WINKEL. HUIS aan de Hoogland. Gohe Karkkoorsteag No. 8, op i} 1460.s No. 9. Het WOONHUIS en ERF aaii de Vierde Binnenvestgr. No. 38, op 1075. No. 10. Het WOON. HUIS en ERF aan de Uiterstegraelit No. 24, op 860.■- No. 11. Het WOON. HUIS en ERF aan'.de Uiterstegraoht No. 26, op 850.; Terstond verhoogd mot 25.- No. 12. Het WOON. HUIS en ERF aan do Uiterste gracht No. 28, op 740. No. 13. Het WOON. HUIS en ERF aan do Uifcexstogracht No. 30, op 820. No. 14. Het WOON. HUIS cn ERF aan de Uitersbegraoht No. 32, op 1020. P'e afslag blijft bepaald op Za terdag 25 October 1913, des avonds te 7 uren, in het Notarishuis te Leiden. Nadere inlichtingen zijn to beko men ten Kantore van Notaris GORDON, waar dagelijks van 103 uren verboogingen kunnen worden gedaan togen getiot van e e n v ij f d e. 4418 62 Zaterdag 25 October 1913, 's avonds 7 uren, in het Notaris huis te Leiden, ten overstaan van den Notaris A. D. VIJGH, to Lei den, afslag van 1. Het WINKELHUIS te Leiden, Pieterskerkkoorsteeg No. 19, in bod gesteld op f2480. 2. Het HUIS aldaar, Muskadelsteeig No. 9, op 1820. 3. Het HUIS, aldaar, Garenmarkt No. 26, op 4,1300. Verhoogd met 200.—= 4. Het HUIS aldaar, 3de Gortestraat No. 98, op 140. Terstond verhoogd mot 60.- 5. Het HUIS aldaar, ^Vaardgracht No. 16, op 670. Verhoogingen worden dagelijks van 102 uren aangenomen ten Kantore van de Notarissen KAISER en VIJGH, te Leiden, Rapenburg 62. 4420 26 DEN HAAG (vroegerZutphen). Directie HENNY KAPITAALf 6.000.000.00 fi EXTRA RESERVES' 2.000.000.001 5991 40 Pimum's en instrumenten van den eersten rang an toon en constructie. Bespeeld door de vosr- naamsto artisten, als FRiEDBERG, ELLEY HEY VAM HOOGSTRATEN, S. v. GROK9NGEN, HAMS BRUCH en vete anderen. 4112 50 te Leiden. Het BESTUUR bericht, dat de Coupons der 3-pCt.-Ieeninjj, vervallende 1 November a s., van af dien datum betaal zijn b(j de Leidsche Kaak vereeniging. H. F. C. GERLINGS, te Leiden. 4427 12 smaakt de THEE van de Holl. Thefivorbruik Vereeniging, alleen ver pakt in 1, £4 en 5 ons. Ver krygbaar bij Firma JT. H, DIJK- IIUI^, Hoogstraat 5. Engros- pryzen van 6®-HO cents per 5 ons. 4400 10 De DIRECTIE brengt ter algemeen© kennis, dat de toeroer van Duin water gedurende de maand October des nachts (uitgezonderd Zaterdag en Zondagnacht) van 12 6 uur bil tusBchenpoczen ssal ophouden of worden verminderd, wegens werkzaamheden aan de hoofdhuis. 4417 20 DE DIRECTIE. van particulier a 5 pCt. verkrijg baar. Brieven aan het Bur. dit Blad onder 6 van No. 5554a. Jongedame kan nog eenige Leer lingen plaatsen f 0.30 per lesuur. Brieven aan het Bureel van dit Blad No 5397a.6 Op Dinsdag den 28sten Oc tober 1913, des nam. te 3 uren, zal door den Architect W. FONTEIN, namens de directie van de N. V. Boek drukkerij v/h. L. VAN NIFTERIK H.z., in een der zalen van „In den Ver gulden Turk" worden aanbe steed (uitgezonderd hot metselwerk): Hot afbreken dor perecelen aan do Kolfinakersstoog 8,10, 10a on 12 en liet uitbreiden en verbouwen van de Zettcry, Drukkory en bouwen van bin- dory, Zotmachinezeitery cn Stereotypie etc., aan do Kai- serstraat No. 9, te Leiden. Aanwyzing zal gehouden worden op Vrijdag 24 Oct. a. s., des namiddags to één uur. Bestek en teekening zyn verkrijg baar ten kantore van bovengenoemde Vennootschap, a f 1.25 per stel. Inlichtingen worden gegeven iede- reu werkdag van 9-10 uren ten kantore van den Architect, llooge Ryndijk 4a, te Leiden. 4416 30 W. FONTEIN, Architect. A. W. SIJTHOFF's UITG. MAATSCHij. to Leidenheeft uitgegeven en by alle Boekhandelaren verkrygbaar gesteld den zevendon herzienen druk van VOLLEDIGE VERZAMELING VAN OORSPRONKELIJKE MODELLEN VAN BRIEVEN OVER ALLE MOGELIJKE ONDERWERPEN UIT HET DAGELIJKSCH LEVEN, benevens ReijuesteB, Voorsclirifton b'y' goboorto, huwelijk en overlijden, minder, jarigheid, Voogdij, Kinderwet, burgerlijko akten en akten, die in den koophandel voorkomen, alsmede allerlei wettelijke voorschriften, waarvan de kennisneming voor ieder van belang is, testamenten, volmachten, Vennootschappen, wissels, ongevallenwet, faillissementswet, post- en zegelwet, kieswet, koop, huur, arbeids overeenkomst, enz, enz., enz. 548 Bladzijden compres ff e drukt. Prijs in linnen bandf 1.25. Deze zevende druk van AKVELD's gunstig beksnd Brievenboek is geheel herzien en bijgewerkt voor de behoeften van den tegenwoordigen tJd. Het boek munt uit door allerlei voorbeelden van brieven voor het dagel(jksch leven: successie, zegel, huurcontracten, reolamatidn, requee- ten, volmachten, beginselen der administratie, wetteHjlfï voorschrilten, enz., enz. De inhoud ia zoo r(jk dat een register van 2i bladzijden het zooken vergemakkelijkt. Het boek behoort niet alleen thuie in elk huisgezin, maar op e' koopmanskantoor, 428V

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1913 | | pagina 4