Agenda van de week: Faillissementen. Burgerl. Stand van Leiden. Gemengd Nieuws. Groote brand te Leiden. r Hedenmorgen ongeveer Kalfaoht ontstond fer een felle ^uitslaande "brand in het per-, ceel op den hoek van de Hooglandsche Kerk steeg, waarin de hoeren Poptie en Hartwijk hun magazijn en werkplaats van meubelen hebben. De brand ontstond doordat een vonk van Iden haard, waarin vuur brandde voor het Idrogen van het hout, in de krullen, die in Üe werkplaat-s lagen, viel. De menschen, die er aan het wOrk waren, Ideden hun best den "brand in den aanvang te stuiten, maar daar was geen denken aan. De vlammen vonden in de aanwezige meu belen en het droge hout zooveel voedsel, Idat eenige emmers water niets hielpen. Fluks werd iemand naaT het Weeshuis op de Hoog- landsche Kerkgracht gezonden, om do spuit, ïnaar, hoewol de weesjongens van ongeduld popelden, zij moesten wachten op de order, door den commandant der brandweer te geven. Zoo kwam het, dat de spuit met be diening een tien minuten klaar stond zonder water te kunnen geven. De politie was intusschen met den slan gen wagen komen aanrijden en bijgestaan door eenige burgers, gaf deze water, maar in tusschen sloegen de vlammen reeds uit alle ramen en lekten tegen de muren van de "belendende perceelen en aan die van -'de overzijde van de nauwe steeg en roosterden deuren en ramen, zoodat de ruiten sprongen. Toen de brandweer ongeveer tien a vijf iuinuten vóór achten aanrukte, was het te voorzien, dat er van het perceel zelf en van wat er 'in was, niets meer behouden kon blijven. Krachtige 'waterstralen vielen dn de vlammen en wisten deze eindelijk toch to dooven. De groentenwinkel naastaan in de steeg, «do meubelzaak van den heer Kaar, het aard appelenzaakje en het sigarenwinkeltje aan 'do overzijde, het daarnaast staande pakhuis met bovenwoning en zelfs de kosterswoning bij de Hooglandsehe Kerk kregen vuur- en Waterschade. Tegen negen uren had men! échter den brand geheel onder de knie. De zwart geroosterde hooge muren van het uitgebrande perceel, nu niet meer vast gehouden door houten balken, werden ge vaarlijk. Gelukkig wist de politie het ter rein. dat zich daar trouwens uitnemend toe leende, op uitstekende wijze af te sluiten en de talrijke menigte op een afstand te houden, waarna de muren werden neerge haald. wat ook weer «eenigo consternatie ver wekte. Gebouwen, meubelen en db groote partijen hout waren verzekerd, echter niet voor hooge eommen. Het gebouw, togen f 3000 bij de firma De Jong, te Amsterdam; de inhoud voor f 2500, bij de Utrechtsche Maatschappij. Ook de aangrenzende en tegenover liggende perceelen waren verzekerd, behalve de in boedel van den bewoner boven het pakhuis, die dit op grond vain zijn godsdienstige over tuiging naliet, zooals hij zaide. SPORT. De Olympische spelen te Stockholm. Nederland in de halve beslissing door Denemarken geslagen. Net Noderlandsolie elftal, dat de verwach tingen zoo overtroffen had, is er toch niet in kunnen slagen van. Denemarken, dat door gaat voor do sterkste voetbal-natie na En geland, to kunnen winnen. Verwonderlijk is het niet, als men weet, dat Denemarken, reeds eenmaal Engeland sloeg en dat de Denen voor deze spelen een buitengewoon sterk en goed getraind elftal hadden sa mengesteld. 't Zou alleen huitengowoon ge weest zijn, indien ons elftal, door enthusiasm© bezield, ook dezen wedstrijd had kunnen win nen. Het elftal was voor deze- gelegenheid aldus samengesteld: Göbel (doel); Wynveldt en Bouman (achter); Forlg.'ns, Boutmy en Lotsy (midden); Van Breda Kolff, De Groot, Ten Gate, Vos «en Bouvy (voor). Do stand was met do rust 30 voor De nemarken en bij het einde 41. Onze eerste ontmoeting tegen Denemarken was dus een nederlaag. Nederland zal nu met Finland, <lat door Engeland met 40 geslagen werd, om den derden prijs móeten 6pelen. Cricket. Na Zondag is de stand geworden: j Neder landsche Cricket-Bond* Tweede Klasse A. Ho. VeTeenlging. gesp. gew. pt. gom. 1. Ajax 2 2 4 2 2. Oiyinpia 3 3 6 2.— 8. V. V. V. 5 I 2 0.40 4. Albion 2 Bowling-gemiddelden van Ajax. Overs Mai- Runs Wie- Oom. dons kets 1 Duke 47V6 11' 92 13 7.07 2. W. L. v. d. Linde G 12 1 12.— 3. G J. H. Gunning 41 Vs H 83 7 12.57 4. wW. v. Wettum 11 2 15 1 15 Batting-gemiddelden van Ajax. Aantal Niet Runs Hoog- Gom. InQlngs uit sie Bcoto 1. Strasxheim 1 42 42 42.— 2. Duke 2 60 47 30.— 3. L. Gunning 2 25 25 12.50 4. 11, H. Tu-leman 2 1 9 7* 9.— 5. VV. v. Wettum 2 15 12 7.50 6. A. J. M. v Wessem 2 15 11 7.50 ,7. G J. H Gunning 2 -- 13 8 650 niet uit. Voetbal. De agenda van de Jaarlijk- echeVerg. van den Nederl V. B. Een 14-tal punten, welke de agenda vermeldt, zullen zeker de ruim honderd afgevaardigden Zondag 14 Juli een lan gen tijd binnenshuis houden, daar sinds verleden jaar de verplichting tot het zen den van een afgevaardigde en bovendien het aanwezig zijn van dien vertegen woordiger der bonden of vereenigingen van het begin tot het einde der vergade ring is voorgeschreven. Een nieuwe rege ling, die steeds onze instemming heeft ge had. en die reeds verleden jaar goede re sultaten afwierp, waarmede we alleen maar willen zeggen, dat ze zuivere stem mingen ton gevolge heeft en dat niet een zekere categorie van bonden of vereeni gingen of, wat wel op het einde van eeQ vergadering gebeurde, het Bestuur de meerderheid van Btemmen had. Zij kunnen thans gerust zijn, dat, hoe de uitslag van de stemmingen ook moge zijn, de meer derheid ook de werkelijke meerderheid van den N. Y. B. is. Bij onze bespreking van de agenda val len al reeds dadelijk een zestal punten af, die op elke jaarvergadering weder aan het hoofd van de te behandelen agenda worden geplaatst. We beginnen alzoo met punt 7, luidende: Voorstel van het Bestuur met betrek king tot het Centrale Bondsterrein. Waar bij» elk punt eenige toeliohting ontbreekt en dus ook hier, moeten we trachten de bedoeling op het spooT te ko men. Verleden werd in principe besloten mede te werken tot de inrichting van een cen traal terrein, en werd het Bestuur opge dragen voorstellen dienaangaande aan de Algemeene Vergadering te doen. We moeten dus de conclusie maken, dat het plan vasteren vorm heeft aangeno men en kunnen thans geheel volstaan, met wat wij het voorgaande jaar schreven: ,,Hoe we het voorstel, zoo oppervlak kig als het is neergeschreven, ook toe juichen, er rijst daarbij vanzelf de vraag, waar dat terrein zal komen te liggen. En naar aanleiding daarvan zal menige afge vaardigde zijn districtsbelangen bepleiten. Maar bekijken we de zaak uit een stand punt van algemeen belang, dan zal direct het oog moeten vallen op een gemeente, waar de toeschouwers zich voor en na den wedstrijd het best kunnen bewegen. De geschiedenis heeft reeds geleerd, dat we in Haarlem en Dordt niet moeten zijn. De middel.en van vervoer en het aantal eetgelegjenheden waren zeer onvoldoende onze keus moet alzoo vallen op een der groote steden in Nederland. „Met de bespreking van dit punt wil len we alzoo alleen maar zeggen, dat in bet voorstel de ligging van het terrein moet worden opgenomen of beperkt moet worden tot enkele groote gemeenten." Wij herinneren er nog eens aan, dat het voorstel zijn oorsprong heeft genomen naar aanleiding van de voorgekomen on geregeldheden bii den laatsten Nederland- Engeland-wedstrijd. Ee*n volgend punt op de agenda houdt :n de benoeming van twee leden door de Al gemeene Vergadering, die met twee leden door de Reglementsoommissie aan te wij zen en den voorzitter van den N. V. B. zullen t© beslissen hebben over de ingeko-^ men bezwaren tegen het Concept-Huis houdelijk Reglement Waar hier de bezwaren tegen het Regle ment uitgaan van de Plaatselijke en. Ge westelijke Bonden, willen we er den na druk opleggen, dat het noodzakelijk is, dat; di© Bopdcn in die Commissie; verte genwoordigd worden en daar n<xfo de Re- glefnents-oommissie, noch de voorzitter van den Bond als verdedigers van de be langen van de Bonden kunnen wordeD aangemerkt, geven we hier in overweging de heeren J. W. Kips en mr. M. H. de Boer of misschien anderen in die commis sie door de Algemeene Vergadering te laten benoemen. De vereenigingen, van welke de lagere elftallen in de bonden spelen, moeten vooral niet vergeten, dat het belang van de Bonden, ook haar be lang is. De heer Hans zal eenige vragen stellen inzake het te volgen beleid tegenover cke toenemende neiging van gemeentebesturen in ons land, om het voetbalspel op Zon dag geheel of gedeeltelijk te verbieden. Daar alle voetballers een goed beleid zullen voorstaan, kunnen we hier verder over zwijgen. (Slot volgt.) De tram over Warmond* Van betrouwbare rijde wordt ons hier over het volgende geschreven Nadat, eenig«en tijd geloden, over plan nen, om ©en tram over .Warmond te krij gen, veel gesproken en geschreven werd, en mén op <1© desbetreffende aangeknoopte onderhandelingen en verzoeken, steeds een afwijzend, antwoord had ontvangen van de H. IJ.-S.-M., dacht men dat deze zaak zoo goed als van de baan was. Telkens weer werd beweerd, dat dit niet uitvoerbaar was door de technische en financicele bezwaren, die uitvoering van het plan zou meebren gen. Hierdoor was men van meening, dat tot verder werken de lust wel vergaan zou. Eenige invloedrijke personen, die zich voor de zaak interesseerden, zijn echter doorge gaan, en hebben nu een ander plan voorge steld, waardoor technische eu financieele moeilijkheden kwamen te vervallen. Volgons dit plan moet de tram (nog stoom tram) aan den overweg der H. IJ.-S-M. z.g.n. Klinkenberg den straatweg verlaten. Zij volgt lang3 Warmond verder den spoor dijk aan de oostzijde tot het eindpunt naast „Zomerzorg", te Leiden. Aan de wensohelijkhcid om meer de kom van het dorp aan te doen, wordt dan wel niet voldaan, dooh men krijgt een geregelde verbinding van ai het station, met Leidein, en met Sassenheim en vorder gelegen plaat sen, djic thans in het geheel niet bestaat. Het nadeel, dat daardoor de verbinding met Oegstgeest vervalt, is gering, daar een tram' tot het dorp Oegstgeest kan blijven rijden. Over Leiden kan dit dorp bereikt worden. Men had zich! nog wel een ander plan voorgesteld, n.l. om ten zuid-westen langs het Seminarie en de R..K. Kerk te gaan, doch dan stuitte men weer op andere be zwaren. die de kosten grooter zouden maken. Behalvo de noodzakelijkheid van een betere en geregelder verbinding met Leidon, legt de verbinding met de bloembollenstreek hier ook gewicht in d» schaal. 't Is te w'enschan, dat dit plan werkelijk tot uitvoering mag komen, en het streven van hen, die deze zaak voorstaan met sues ces zal bekroond worden. Provinciale Staten. Naar de „Res-bode" verneemt ia de can did aat der antirevolutionnairen voor de aanstaande Statenverkiezing (vacature J. Janse) in het district Den Haag, de heer G. van der Voort van Zijp. De katholieken en ch riste 1 ij k-hi sto risoh en steunen dezen candidaat De Nieuwe Vrijzinnig© Kiesvereeniging „'s-Gravenhage" heeft mr. M. de Mos, te Scheveningen gecandideerd. Hooger on der wij» voor Indië. De oorrespondent te Batavia van de „N. R. C." seint: Een onbekend consortium heeft f 150.000 aan de TJniversiteitsvereeniging geschon ken voor de stichting van een Technische Hoogeschool. Woensdag: Theetuin Witte S ngel. Muziek. Vrijdag: Leidsche Schouwburg. Algera. Vergadering Aandeelhouders. 8 u u r. Vergulden Turk. Jasrl. Algem. Vergadering Leidsche Zwemclub. Halfnegen. Zaterdag: Bioscope-Théatre. 2 en 8 uur. Zondag: Bioacope-Théatre- 3 u u r. Theetuin Witte Singel. Muziek. 't Posthof. Annie Foort. 8 uur. Zomerzorg. Uitvoering Muziek- en Tooneel- vereeDiging ,Nut en Vermaak". 8 uur. aiEKu. Venmceüisoep, Ham, Tuinboonen. Opgave van personen, die Blek te Deiden hebben gevestigd* C. van der Kemp, Hópital Wallogi, ver. pleegster. G. Wi, SeUe, Stationsweg 37, kinderjuf frouw. K. L. Kisman, Volmolengracht 2 A, boek drukker. C. Hagoort cn gezin, Koningssfcraat 15 A, timmerman. P. Beumker, Koordeinde 50, verpleegster. Wed, Mieremct, Gasthuislaan 13. W. F. Janssen, Haarlemmerstraat 277, on derwijzer. A. C. van Gcssel, Leveïtdaal 118- F. Etting en gezin, Maresingel 42 A, kellnef. II. Vliegenthart, Maredijkhofje 3, arbeider. B. H. Tabak, Breestraat 16j M. A. O. Oric, R.-K. Liefdegesticht, Pe likaanstraat, religieus©. C. Lindhout, Rapenburg 34, dienstbode. P. Wijkstra, Drio-Octoberstraat 8A, huis schilder. I. Bos, Pelikaanstraat 24. A. M. Hartog, Schutterstraat 12, strijk ster. G. Thiemien en gezin, Maar mans steeg 23. J. B. de Gr^ot, Fanl Krugerstraat 8, bToembollenkweekcr R. van Aaldcren, Ra&msteeg 21. Ph. de Vries, Vischmarkt 16/17, winkel bediende. Stoomschepen. Vertrokken. Koning Will em III, thuisreis, 2 Juli des nam. 5 u. van Southampton; Oraa- j e, thuisreis, 1 Juli van Sabang; N e p tu ne s, 2 Juli van Amsterdam naar Rot terdam. Iserlohn, v. Java naar Am sterdam 1 Juli van Cochen. P a 1 e m- b a n g, thuisreis, 1 Ju]j van Padang; Tam- bora, thuisreis,. 1 Juli vain Tanger; Zeo- 1 an dia, uitreis, 1 Juli van Lissabon; Bürgermei.ster, 28 Juni van Swa- kopmund naar HamburgWindhuk, n. O.-Afrika, 30 Juni van Napels; Rotter dam, 2 Juli van New-York naar Rotterd. Gepaneerd S 1 o to-r d ij k, v. Boston en Philadel phia naar Rotterdam, 2 Juli de» voorm. 6 uren Lizard; W i 11 e h ad, van Montreal n. Rotterdam en Hamburg, 1 Juli des nam, 9 uren, 50 min. Prawlepoint; F 1 o r e s, uitreis, 2 Juli Ouessant; Krakflr t a u, uitreis, 2 Juli Ouessant; M e d a n, uitreis, 1 Juli Kaap Bon. gearriveerd: Bandoeng, thuisreis, 1 Juli te Suez; R n d j a n i, uitreis, 2 Juli ie Port-Said; Adolph Woermann, n. O.-Afrika, 30 Juni te KilindiniKommodore, 28 Juni te DelagoabaaiSolingen, v. Java n. Amsterdam. 30 Juni te Singa pore; StJan. 1 Juli van Weat-Indië te Londen. F. Lingemann, koopman in galanterieën, te MeppeL De Naainlooze vennootschap! „Neder- landsche Aviateursinaatschappij De Con dor", gevestigd en kantoor houdende te Ede. De vennooten in de handelsvennootschap onder de firma Gebr. Israëls, aannemers, te weten R. Israëls, L. Israëls, J. Israëls en P. Israëls, allen te Ambt-Almelo. Telegrafisch weerbericht, naar waarnemingen in den morgen van 8 Juli. Medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor* Instituut te De Bilt Hoogste barometerstand 772.4 te Horta; laagste 757.0 te Memel. Verwachting tot den avond van 4 Juli! Zwakke tot matigen noordoostelijken tot oostelij-ken wind. Afnemende bewolking. Waarschijnlijk droog weer. .Warmer. Het ongeluk by Schmiedefeld. We meldden Maandag reeds onder tele grammen het ernstige ongeluk, dat bij Schmiedefeld had plaat» gegrepen. Het blijkt thans nog ernstiger dan eerst offi cieel werd meegedeeld. Het aantal slachtoffers is beduidend grooter. Het getal dooden bedraagt acht. dat van de zwaar gewonden negentien, waarvan vele beenbreuken en inwendige kwetsuren waren. De leden van ©en kaartclub hadden met vrouwen en kinderen, 150 personen in het geheel, met 6 Jan-pleziers, een uitstapje gemaakt Des avonds om elf uren op den terugweg naar Breslau gebeurde bet on geluk. Een der wagens met dertig perso nen was midden op bet spoor toen de trein aankwam. Tevergeefs legde de koetsier nog de zweep over de paarden. De trein trof den wagen in het midden en verbrij zelde hem geheel, terwijl de paarden on gedeerd wegholden. De trein werd spoedig tot staan gebracht en toen vond men vier zwaar gewonden op den tender, die in een groote boog over de locomotief heen g© slingerd waren. Het was pikdonker en op den weg was eerst niets te onderscheiden. Gelukkig w.vs in den trein een dokter, <Fe onmiddellijk hulp kon verleenen. De wegwachter, die het toezicht had op den overweg, heeft een poging tot zelf moord gedaan, die mislukte. Men heeft hem nu voor zijn eigen veiligheid opgeslo ten. Hij verklaart, dat hij op het oogen- blik dat het ongeluk gebeurde, zat te lezen en niet op het sein had gelet. Opheffing; Landbouwschool inlndië. De in het jaar 1903 bij 's lands Planten tuin opgerichte landbouwschool zal worden opgeheven, daar deze inrichting niet aan het doel heeft beantwoord. Daarentegen zal bij den aanvang van den nieuwen cursus aan de opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren de landbouwkunde als leervak worden ingevoerd. Opstootje» van Cbiaeozen te Djohja. De correspondent van de „N. R. Ct." te Batavia seint: Macao-Chineezen te Djokja hebben Chi- neezen, die nog staarten droegen, gemo lesteerd en hun de staarten afgesneden. Hierdoor ontstond een geregeld gevecht, waartegenover de politie machteloos stond. Er zijn vele gewonden gevallen. National© rondvlucht. Naar aanleiding van het verzoek van het door het hoofdbestuur van de Nederland- sche Vereeniging voor Luchtvaart benoem de comité van actie voor een in dit jaar te houden nationale rondvlucht, om een ge meentelijke bijdrage van f 1225 in de kosten van die rondvlucht, stellen B. en Ws. van Den Haag voor, die bijdrage te bepalen op f 600, onder voorwaarde, dat in de ge meente of in haar onmiddellijke nabijheid zal zijn hét beg'n en het eindpunt van de rondvlucht. Geschenk Vredespaleis. Dezer dagen is ontvangen het geschenk van, dien Tsaar van Rusland voor het Vre despaleis, bestaande uit een hooge vaas ter waarde van 40,000 roebel. GföBOREN: Karei, v.m L. J. vauderMeyen N. Bakker. Elizabeth, D. van M. fcL Kleingeld en G. Lekkerkerker. Rintki® Marie, D. van M. Jonstra en T. de Leeuw. Lucas, Z. van L. Klink hamer en M. "VV. Mizee. Johannes Gei ardus, Z. van G. van Woerkom en C. Ouwe«kerk. Her- manus Gerardus, Z. van H. W, Wittenaar en J. v. d. Steen. Jacob, Z. van J. Vermeer en A. J. van Puiten. A bi am Cornells, Z. van C vanWeeren en G. Gerritsen. Maria Antonia, D. van J. Compier en J. C. de Graaf Martinu* Gerardns Dirk Jilles, Z. van D de la Rieen A. Vinkesteyn. Adriaan. Z. van A. van der Zwaan en M van den Berg. Arie, Z vaD J. van der Niet en J. A van Duin. Elisabeth, L>. van J. VV. Snel en J. Opteu- drees. Petrus Wilhelmus Leonardus, Z- van C. J. L. M. Barning en A. M. M. Oudshoorn Johanna Hendrika, L). van P. Huisman en S. M Nieuwen- burg. Willem, Z. van W. F. K. L Pijpers en C. W. Paats. Petronella Johanna, D. van G. Laoge- za*l en C Verplaucke GEHUWDW. de Biuin im. en S. Molena ir jd. J. J. Erades jm. en 8. Flandrrjn id. H Rooyakkers im. en H. A. Hartwijk jd.E. H. Rap im. en J. W. Belt id. D. van Staden jm. en J. C Mieog jd- OVERLEDEN: L. J. Lem, weduwe van J. Plu, 80 j. W. 11. M. Stiva geb. FJipoo 61 i.— J. de Kier W. 86 i. J. Betgem W. 84 j. M. B. van den Heuvel 21 j. J van Dorp, wed. ran C Void .yn. 35 j. M. P. Belt D 15 j. C. H. A. van Steenia VV. 75 j. M. René, weduwe van K Kramer, 85 i. A. de Koster M. 70 j. Levenl. kind van K. La en en J. Keldert G. Azier L). 71 j. D. Slouteo geb. Van Egmond 69 j. Levenl kind van D. Hannaa t en 8. W. L Prook. J 't Hoott Z. 30 i. Lo'/odI. kind van B. C. J. van Ommeren en R. H. Herfst. B. N. F. Franse M. 67 j. Hen cycloon lil Canada. De stad Regina, in Caoiada, is door een geweldigen orkaan geteisterd. Tweehonderd personen zouden gedood of levensgevaarlijk gewond zijn door de instortende gebouwen. Geheele stadswijken zijn verwoest. Bijna het geheele telefoon- en telegraafverkeer is verstoord. De berichten komen slechts spaarzaam via Winnipeg binnen. De elee trische centrale zou geheel verwoest zijn, zoodat de stad zonder licht is. Van Winni peg is onmiddellijk hulp gezonden. De schade wordt op één millioen dolln-r getaxeerd. De regceringstroepen zullen ter stond de telegraaflijnen herstellen, om de berichten over de catestrophe nauwkeuriger t© kunnen geven, wat zeer noodzakelijk lijkt. Men vermoedt dat de schade, gelet op de verschillende berichten veel grooter is. Voordat de cycloon de stad had bereikt, had hij reeds groote schade aangericht, aan de nieuwe provinciale parlementsgebouwen ten zuiden van het "Wascana-meer. En bo vendien vonden een aantal personen, die het meer wilden oversteken, den dóód in de golven. Regina is de hoofdstad ran de provincie Saekatachewan. Volgens de laatste tij dim. gen kwamen vijftig personen om hei leren.. Het station van den Canadian Pocdfio spoor* weg en een zestal graan-elevator» werden vernield. - Onl n»ten te Praag. In Praag, waar op het oogenhlik hei oon* gres van Al-Slavische gymnasten (Sokola) wordt gehouden, is het Zondag toi een vechtpartij met de Duitache studenten geko* men. De congresleden hielden een grooten optocht, waaraan ongeveer 15,000 personen deelnamen. Gedurende den optocht wo» d4 Graben, de straat, vaa-rin de Duitache tta* denten hun Zondagswandeling maakten, af* gezet. Toen de laatste rijen voorbijgetrok ken waren, probeerden de DuiteoKe studen* ten uit hun gebouw op de Graben te komen* Daar dit echter niet gelukte, begaven rfj zich langs zijwegen daarheen. Nauwelijks echter waren de eerste studenten daar aan* gekomen, toen een uit duizenden bestaande menigte Tsjechen -een dreigende houding tegenover de studenten aannamen. Beril vielen er slechts scheldwoorden, dooh apoe* dig daarna ging men tot handtaetelljkhe-i den over. De politie w&e te iwak om dei studenten te beschermen tegen de woeden* de menigte. Een der studenten kreeg zulK een harden slag, dat hij bewusteloos new* viel, waarna hij nog verder door de me* nigte met vuistslagen werd bewerkt. Zijn vrienden hadden groote moeite hem in rei* ligheid te brengen. Hij ia ernstig gekwetek, Nu volgde een algemeene aanval op de at»* denten. Het regende stok- en rolstaUgen., Nog twee studenten werden ernstig gewond en ongeveer twintig licht gewond. Met grooU te moeite konden de Duitache studenten zich eindelijk in hun gebouw terugtrekken., De politie kwam hun te hulp. 32 Drritsche studenten warden gekwetrf en vele hunner moesten zich onder goneea- kundige behandeling stellen. De groep van Duitsche radicale leden in het Oostenrijksche Huis van Afgevaardigd den heeft besloten een interpellatie te hou* den over de mishandeling van Duitoohe stu denten, bij het panslavistisohe óongres. Gisternamiddag werd hi'er, door d© politie een 25-jarig vreemdeling, een Belg, aangehouden, die een rijwiel vaa een rijwielhandelaar had gehuurd, wat hein, diank zij zijn heerenkleeding, nogal gemakkelijk viel. De man bleef echter slechts kort in het bezit van het rijiwiel, want bij een anderen rijwielhandelaar ver kocht hij het weer, zoo als hij bij de politie Zei de, mét héV'doel om voor het geld naar Antwerpen te reiken. 'Hij verklaarde varensgezel to zijn en gertiimen tijd in Rotterdam te hebben ver toefd. Aangezien hij» verschillende portret ten bij rich had van -zijn vrienden, zooals hij zeide, vreesde de politie, dat hij met andere verdachte personen in connectie zou staan. Zij heeft hem daarom ter beschik king gesteld van den commissaris van po* litië te Rotterdam. Ee n over vermoeide verpleeg de uit het Invalidenhuis alhier viel gister avond door eèn ruit van den winkel vai£ den he©r Mayer, hoek Haarlemmerstraat en Mare. Niet lang na het ongeval kon de man onder geleide zijn weg huiswaarts vervolgen. x De vrouw van den arbeider O. Oudshoorn, aan den Voorweg te Zoet er- me eT, is voorover in een waschtobbe geval len en verdronken. Toen een buurvrouw het ongeval bemerkte, was het te laat. De vrouw was lijdende aan toevallen. Nader is aan „De N. Crt." geble ken uit ©en onderhoud mot den betrokken, officier van het N..I. leger, die in Den Haag een woning verliet in de Newtonstraat, dat ér van door hem achtergelaten huurschuld geen sprake was. De minder regelmatige' wij2>e, waarop da woning verlaten moest wor den, was alleen te wijten aan het optreden' van de. hospita. Op het Bezuia'e nh out in D»n Haag werd Zaterdagavond een heer, die per rijwiel van uit de richting Rijnstraat kwam, door een auto aangereden, ten gevolge waarvan hij in bewusteloozen toe stand per auto van den gemeentelijken eerste-hulpdienst naar zijn woniDg aan de Groot-Hértoginnelaan moest worden ver voerd. De aangeredene was de heer N. L. Bur- man Eyck tot Zuylichem, oud-burgemees ter van Maartensdijk. Hij is aan de ge volgen van het ongeluk op 59-j arigen leef tijd overleden. De ter-aarde-bestelling zal geschieden a. s. Vrijdag in de gemeente, aan wier hoofd hij heeft gestaan. Omtrent het ongeluk, waarvan de heer B. E. t. Z., het slachtoffer werd, wordt nog "vernomen, dat een onderzoek wordt ingesteld. Tot nu toe is nog niet gebleken, of het ongeluk aan den bestuurder abr auto die den heer B. E. t. Z. aanreed, is te wijten Eenige ooggetuigen zullen aan een nader verhoor onderworpen worden, evenals de chauffeur uit Rotterdam, die zich kort na het gebeurde aan het posthuis Sohenkweg aanmeldde, om te verklaren, dat hij geen 6chuld had aan de aanrijding. Ten ïiadeele van den chef van het bureel postwissels te Rotterdam, heeft aan het postkautoor aldaar «3en diefstal van een aanzienlijk bedrag plaats gehad. Door het openstaan van een loketraampje heeft de cTader vermoedelijk gelegenheid gehad een! greep te doen in het papieren geld, op het oogenblik, dat de chef van zijn werk ges roepen werd door een tclefoonpproeping. i De steenzettersstaking tel Amsterdam. Naar het „Hdbl." ver* neemt, hebben 15 patroons de eischen ingc* will gd en zijn daar de steenzetters over* eenkomstig het besluit in de jongste ver

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1912 | | pagina 2