Volkstuinen iot Bevordering van hei Vreemdelingenverkeer te Leiden en 0. Wea*koog|lok&a9 i^apen^raGht Sa. Meubilaire en andere Goederen. Mej. ILOKERSE, op Maandag 25 Maart Departement Leiden tot Nut van 't Algemeen. ??St aalwijk sJÈziiFïca- van den heer J. H. HOITINGH „De inrichting en beplan ting van Volkstuintjes." Rijwlelhaidel J. Rgmonsfr. Gemsente BEUZEMAKER Co., Vischmarkt. KO FfcSElTTEIN". Opening van het Sigarenmagazijn J. O. Nieuw modemagazijn GEZ. BERTELS, Mare 52. hoek Clarasteeg. IJerickt Beleefd aanbevelend. Aaimeemhoeden in groote keuze voorradig. tSm VEREENICtINLT JAAULUKSCUH AtGEMEENE VEttftADEHING op Vrijdag 89 Maart, des avonds to E>a!taegeti, in „In Den Vergalden Tark". AGENDA. i. Notulen. 8. Jaarverslag Secretaris, 8. Rapport Contröle-Oommlssle. 4. Bestuursverkiezing (De candidaten- ïyst ligt by den ondergetookende ter inzage.) 6. Benoeming Contrdle Commissie. 3. Wat verder ter tafel zal worden gebracht. 4051 86 Namens het Bestuur, Mr. J. DRAAYER, Secretaris. Maandag 85 Süaarta. s„ herdenkt myn getrouwo knecht CASFJSfö SCHILPUBOORF den dag, dat h(J voor 85 jaren b(J mU in ba trekking kwam. Voor de zorg en op offering, welke by zich gedurende dien tUd voor one en voor de zaak heeft getroost, en voor de eorlUkheid en den y ver al dien t(Jd aan den dag ge legd, breng ik hiermede openltJk mUn oprechten dank J. LAGERBERG Cz. Lkidbn, 85 Maart 1912. 4049 18 BU beschikking van de Arrondiass- tnonts-Rechtbank te 'e-Gravenhage, dd. 18 Maart 1912, ts in plaats van Mr. O. BRlfiT, do ondergeteekende tot Curator in het faillissement van I*. BEKBSE te ©egstgeest benoemd. 8948 9 Mr. P. E. BRIÉT. Leiden, Oude Vest 68. K. HEMERIK, gel Kleermaker, ftpothekersdijk 11, levering van prima atoffen, nette bewerking, ook levering 0p termUnbetaling. 4052 4 8968 81 De Deurwaarder .1. F. TEÏINIS te Leiden zal verkoopen op Woens dag; 87 Maart 1018 des voor- middags te 10 uren In diens bovengenoemd fjoknnl, diverse waarbf)elkenh. Boekenkast, div. Tafsla en Stoelen, Ledikanten, Cyl. Mangel, Gaskronen, Platen ln LUst, Kleeden, Karpetten, Kaohela, geöm, Fornuis, Brandkasten enz. KUkdagDinsdag a, S. v. 10-8 uur. Goederen kunnen worden byge- bracht en afgehaald. 4019 21 Wsacsin was on*e Regeering genoodzaakt Medewetten te maken 1 Over dit onderwerp zal zilt Keelaud, ln do ,,KÏ,Ei:VE ZAAI," der Stads-Gehoorzanl een rede houden ln het belanx van gehuwden en ongehuwden. Aanvang 8 uren. Entree 50,25 en 15 Ct. Debat vrjj. Hopende, dat ook vele Dame» en jonge Meisjes zullen komen. Kaarten verkrijgbaar bjj VAN DES VEJI's Boekhandel, Dreestraat 58 en aan den Ingang der Zaal. 4053 25 der Maatschappij iflaandag 25 Eïlaai'ta.s., des avonds 8 uur in heli Nutsgebouw' (Steenschuur). t Stadstuinbouwkundige te 's-Gravenhage over: Tosgang woof Ciump- rïeo-s en belangstellen* den vrij. 4046 80 Speciaal adres voor mechanische fc— Zonneschermen. OPGERICHT 1804. £2 HAARLESIMËRSTR. 202. 4045 10 Oude H»ija 4, naast de Firma AAEBEJBSE. Berijdt een Bjjwlel, gemaakt van BKAHPTOBi-S onder- deelen. 4024 16 EIGEN FABRIKAAT. Vakkundige Reparatie-Inrichting, te Oude.Welering. DERDE LEZING van den predikant 0s. N. BiuOKBüEB over het onderwerp: „Onze Feredlenst*', op Maandag 25 Maart a.s., des avonds 7 uren ln het Kerk. gebouvr. 4054 13 Do samenkomst it Openbaar. Hel BESTE ADRES voor 4009 20 IZICHTZENDINGEN WORDEN GAARNE GEZONDEN. I OE^^SKTirSICSr. De Heer J. O. HARTMAN bericht met deze de „Imperial", Stationsweg 21, •n beveelt zloh bU ztin Begunstigers aan door de levering van goede merken. Uw dw. Dienaar, 4044 24 Voorheen F. J. J. GBOESEVELD. 4012 44 de ontvangst der Modelhoeden, Chapellerie en Nouveautés voor 't a.s. Seizoen. Geyraacd, tegen 1 Mei, een flinke Dienstbode, P.G. Adres D. TURKEN BURG Jr., Spoorstraat 10, Bodegraven. Dienstbode. Met 1 Mei a.s. gevraagd: een net 2de Meisje, good kunnende werken en tafeldienen, en eon net Meisje als hulp iu do huishouding, goeden kunnende naaien en stoppen. Zondor g. g onuoodlg zich aan to molden. Br. Bur. v. d. BI. No. 431. Dienstbode. "Wordt gevraagd te Oegat- geest, een bok wam» Dienstbode goed kunnende koken en netjes werken, by oen alleen wononde Dame. Adres: Wilhol uil napark UCe. Tusschon 7—9 uur dos vonds. Door overwacht vortrek der tegenwoordige, verlangt Mevr. GERLINGS met Mei een Ksukenmold, die good kan koken en eenlg huiswerk verrichten P. G. Govraagd een net Meisje, dat genogen Is eenig loopwerk te doen. Ook een Handwerkater gevraagd. AdresHeerengracht 11. Govraagd: een net Dagmeisje P. G. niet beneden 14 jaar en dat meer gediend hooft. Adres: Havenkade 6. Govraagddoor C. do GRAAF to Leiderdorp, eon Bosrenflienstbode, loon ƒ200. Biedt zich aan: Linnen- en Verstelnaalster tevons bekend mot Machine- stoppen v. g. g- v. Aan het zelfde adres eoa Meisje go vraagd, LaDgoDiofste9g No. 11. Wascb vrouw. Gevraagd voordes Maandags een Waschvrouw, ook gonogen in den schooiunaaktyd te hel pen. Aanmelden hedenavond tusschen haltacht en halfnegen Apothekorsdyk 16. Voor direct govraagd: eon Kamermeisje, on tegen Mei een net Werk meisje, bokend met kokon. Adres: Hotel „Hot Bruine Paard", Sassenheum Movr. GROENE WEGEN, Zoetorw. Singel 50, vraagt mot Mol, een flinke Dienstbode P. G., als Keukenmeisje v. g. g. v Net Jongmensch, 21 jaren, van bulten, goed met paard en wagen kuonondo omgaan, zag zich gaarne ge- laatst ln een of ander beiryf, i Leidon of omstreken. Br. Bur. v. d. BI. No. 556. Jongens. Gevraagd: 2 jongens voor bloemen plukken en wiedon. Diegenen die inhotvak|geweest zyn, genieten de voorkeur. Niét op Zondag aanmelden. By L. OUDSHOORN, Oogstgeest, Bloemkwoeker. H.H. Timmerlieden. Er biedt zich aan een aan komend Timmermansknecht. Br. Bur. v. d.BL No. 774. Gevraagd: een Schippersknecht, by J. v. NIEUWKOOP Ryns- burg. Op Zondag niet melden Gevraagd: een Knecht en Knechtje, bü G. RAMP, Warmond a. d.Zyi Sckoenenhandel. Een Jongmaatjo kan ge plaatst worden ter opleiding voort den Winkel (geen Loop- Br.^Bur. v. d- Bh No. 733. Wegens plaatsgebrek te koop •en Damesrijwiel voor 15 gulden. Adres: St.-Jakousgracbt No. 13 Te knar gevraagd, tegen Moi of eerder, oen nette drooge Beneden of Boven woning op netto stand, onge veer 2,76. p. week. Br. met opgaaf van localitelt Bureel v. cl. Blad No. 717 Iemand vraagt by nofcte R.- K. menschen, een Zlt-Slaapkamer. met ponsion voor ƒ60 per mB*rBur. t. d. BI. No. 70S. Handel in afbraak. „De kleine Concurrent". Eenig adres voor oud eiken-Werk- hout. Groothandel in Brand hout, opslagplaats Rynkaclo, Lage RyndUk ot aan het einde Broöderpad. Adres: J. I'E GRAAF. Voldersgr. 16, eeulg adres voor Zagen scherpen. In Olie- ateenon, Scheermessen, Haar- snymachlQes, enz. do grootste keuze en laagste Pryzen by I. WIJNBEEK, Haarlemmer straat 10. Te buur: een Woonhuis, 2 Kamers, Keu ken, Plaats, Zolder. Bedstede en Kasten, Waarclgracht 81, ƒ2.26 p. w.; een Boveuwoniug, 2 Kamers, Zolder, aparton Op gang, ^BOp.w ,Ursulasteag9, n.b. de Haarlemmerstraat. Te bevragen Haarlommerstr. 48. Wegens gedane werkzaam heden, een makke vlugge Hit, te koop, grauw, 7 Jaar oud. WILLEM VAN KLAVEREN, Baron Van Wassonaoratraat Rijns burg. Chilisalpeter- Turfmolm. Aangoeoden door 4EBRS. DEN HAAN te Ryns- iiurg, prima kwaliteit gemalen Chilisalpeter, 16'/2 pCfc. stikstof gegarandeerd, onder openbare Conlróle, ouovertroffon als overbemesting van welde en bouwland; oa de van ouds be- konde kwaliteit fijne Turf- molm in bal on, uitstekend geschikt voor strooiing onder paarden en koeien. Te koop: 10.000 pond puik i'aardehooi, en 600 wilgen palen by H. J. REININK, to Kaag. Winkelhuis. Te huur een moctorn Hoek- Winkolhuis Morschstraat No. 26. voor veele doeleinden ge schikt. Te bevragen Haarlem merstraat No. 77 a Scheerzeeppoeder 20 ct. p. doos.Eugelsche Scheer zeep, vette Schuim, waardoor men zacht scheert p.stuk 15 ct. Goede Scheermessen vanaf ƒ1.60. Fedora'3 Haarklourmid- del „Perfect", ln blond, bruin en zwart, geeft niot a£ J. F. SUSAN, Vrouwestoeg. Voor elk aaunomeiyk bod te Koop, Veevoeder en Koukenfornul- zou. alsmede Lodikanton ge bruikt, doch in goeden staat by P. OUDSHOORN, Groenoateog 9-11. Ruige Mest. Gevraagd, een uinke Staal Koelen-, Paardon- of Varkens- most, liefst to of in dediroote omgeving van Leidon liggende, voor directe afname. Brieven met omschryving en opgave van lengto, breedte en hoogte en laagsten prys, aan uEfcfR. DEN HAAN, te Rynsburg. Tevens gevraagd, Stal-en Vee houders die gratis Turfmolm wonschen te strooien in ruil voor don Mest, tegen nader overeen te komen conditiöu. Aangeboden. Een zwart Werkpaard, ook Karn- en Lynpaard, qoq party Schoolmeesters, Legaardappe- len, zoo groote, als po tors, een party veld- of Staracagu- ceinor-Legerwten, Noord wykor Stogorhooken, Plaataardappe- len on Zaaihaver te koop, by M. VAN EGMOND, Bloom- en Landbouwbodnjf, te KatwUk a/d. Ryn. Verloren. Woensdagavond 13 Maart een zilveren Damo-i- Horloge mot ketting en schuifjo. Togen beloonlng terug to bezorgen 1ste Havenstraat No. 11, Te keep gevraagd: eon gebruikte, doch in goeden staat z\]nde Tweeling-Kinder wagen, (of groote andere). Br. Bur. v. <L BL No. 695. Kamer zonder Pension. Gezocht be gin April gemeub. kamer met slaapkamer (eigen bed), zoo mogelijk beneden kamer oi een gedeelte van étage. Omtrek BreestraatRapenburg.Brievea zonder prijsopgaaf niet ver- langd, Bur. Dagblad No. 701. Een Kleermaker vraagt oen gelegenheid, om te eunnea Werken, tevens Kost en Inwoning, omtrek Eairlemmeratraat, liefst b(J een Kleermaker. Brieven mot op gaaf van prys Bur. v. d. Blad No. 741. Te Huur voor klein gezin eon ruime Bovenwoning, voorzien van gus- en waterleiding eu verdero gemakken, togon billyken prys. Te zien on to bevragen: Oude Vast 87a. Liefhebbers. Te koop een zoo goed als nieuw Kindorrywiel (Meisje), merk Fongers voorden meest oiodendo. To zlon en te bevr. Apothekersdyk 10. Lelden. Te koop govraagd: een goed onderhoudon Brik, Koopjesl Heerenfietsen. Een lichtloopond Ry wiel met vry wiel en rom 114, eon met 2 rommen f 12.60, oen zoo goed als nieuw mot vrywiel en rem ODgoöYonaard lichten gang f27, Goedkoop reparatloadres Levendaal 93. Aanbevelend C. DUSOSWA. Ontvangen: de nieuwste Stoffen voor Hoe- renkloediug en Mautelkostu- mes naar maat. Groote Keuzo, lago Pryzen. Stalen op aan vraag. Eigengemaakte Heeren- kleeding togen scherp concur rerende Pryzen. Zie Etalage. Groote keuze voor Aanneems- kostum ;s Hoerongracht 96. P. J. DE WEKKER, btoffon voor Mantelkostumes per el verkrijgbaar. Te koop- een zoo goed als nieuwo stalen Westlander met Zeil en Fok, groot 12 ton. Te bevragen: byL.DOBBE, te Roelofarondsveen. To koop aangeboden, zoo goed als mouw Heerenrijwiel, Raoe-Modol, merk Belgica, te bezichtigen H. KUIT, Tuin pad, Was.•naar, Zondag van 2 tot 4 uur- liefst patentassen, L. JAN- SON, Melkhandelaar, Lange- brug 33, Leiden. Geld verkrijgbaar, op zeer aanaocaeiyKe voorw., v.af /100—/6000, ronte 4 pOfc., afL na overeenkomst. Inl. gr. v. 6—9 uur 's av. Agent G. J, v. MOURIK, Papengracht 17 Leiden. Hooi, Mest. 'i'o koop: 2 h 8duizend pond best Koe-Paardenliool en een party rotto ruige most, een tweewielige kar voor hit of paard, voor billijken prijs. Adres: Th. JUFFERMANS, Levendaal 29, Leiden. Te koop Prachtige Kuikons aan den leg, Patrys,l<alianen en zwarte Minorca's, Grauwe en zwarte Lljstora, best zingende Kana ries, goudgeel en oen mooi bekroond Konyn (ram), gele genheid om te dokken on een besto Helkgoit. L. ERADES, fc Co., Paradbsstoeg 64, Lolden Te koop: Een in gooden staat zMode Centii fu;o, merk PIcolo by J. DOjFELING, Wagenatr. 2 Haverzaklaau. Benedenhuis te huur: Ha\oizaklaaa 1 D, ƒ1.26 p. w. te bevr;Schelpen- kade No. 8. Een net Loopmsisja gevraagd b(j GEZ. RERTELS, Mare 53, hoek Clarasteég. Govraagd een handig Werkmeisje, van 0 uur tot 3 uur, leeftyd 14 15 Jaar. Havou 45. Gevraagd: een fatsoenlijks en zindelijko Dienstbode, van goede gotulgen voorzien. Adres: Broestraat 107. Modes. Atelier Firma H. A. TIM' MERMAN. Nieuwo Ryn 46, kan een n9tte Leerling on een meer gevorderde goplaatst worden. Govraagd: oen nette Vrouw, om Zaterdag3 te werken en Dinsdagsmorgons te wasschon. Aanmelding 's avonds na uur. Adres Heerengracht No. JL Wegens voortdurende onge steldheid der tegenwoordige vraagt Mevr. VAN HOEKEN, Marsdijk 171, oen nette Dienstbode P. G. Zich aan te molden Maandag avond Marsdijk 16L. Govraagd, oen net Tweede Meisje, v. g. g. v. Tevens een fatsoen- lyiro Jongen 13 a 14 jaar oud. Adres: Stationsweg 65. Dagdienstbode gevraagd. Loon ƒ2.25 per woek. MoJ. DE HAAK, Steoostr. 59. Gevraagd oen eoriyk Dagmeisje, dat notjes werken kan. Adres Jauvossenstoog 34. Gevraagd te Wassenaar ln Burgorgezin, een flinke Dienstbode, voor Dag en Nacht, P. G., mot do Wasch bokend, op minzame bohandeling kan gerekend worden. Br. Bur. r. d. BI. No. 790. Gevraagd met l Mei een Flinke Dienstbode, notjes kunneude werken en on v. g. g. yoorzion. Maison PIJL-COUTURIER, Breestr. 11 Gevraagd Dienstmeisje, voor de morgenuren, Hooge woerd 89. Govraagd: eon flLnke Jongen, met kost, inwoning en salaris» om melk to vonton, des Zon dags vrij, bU A. VAN DEN EIJKEL, te Katwyk aau Zoo, Terstond gevraagd, een Bakkersknecht by L. HOOGEVEEN, Mr. Bak- kor, Zootorwoude. Terstond of mot Mol ge vraagd: oen Boerenknecht en een Boerendienstbode, b(J D. KOOT, Landbouwer, Was senaar. Gevraagdom dadelyk in dlonst te treden, een nette Loopjongen, leeftyd ongevoer 15 Jaar. Van goede getuigen voorzien. Zich aan te melden Maandagmorgea voor 12 uur by Wed. A. KUI PER Zonen. Haarlemmerweg 57. Govraagd: tegen Mei een Bakkersknecht, zolfstandig kunnende werken, v g. g. v. AdreiJ. v. VELZEN Broodfbakkor Org tgoast» H.H. Smeden, Een Smidsknecht. 21 jaar oud, van goedo getuigen voor zien en vry van Dienst, zag alch gaarne geplaatst tegen Mei oi eerder. Adres: Bur. v. <L BL No. 796, Te Noord wyk aan dé Go- meontereiniging, vry Vuilnis en Puin halen. Te Koop oen goedesterke Kinderwagen, bruin, te zlon en te bevragen by VAN ZO MEREN, Tuinbaas- woning te Oogstgeest. Te huur: een Bovenhuis h ƒ2.50 p. w. staand© Prins Frederikstr. 9a, bev.: S Kamera, Keukon, Balcon en Zolder. Te bevragen, Leeuwenhoekstr. 1 on Hansen straat 38 a. Pootaardappels. Eigonheimers, Blauwen Noord- Wijkers on andere soorten. Te bevragen: by C. BAKKER, Ryksstraatweg Oogstgeest. Aangeboden, door G. DE RUITER, Katwijk t Schoolmeesters, Legaardappo- len, Eigenheimers, Duke of York, Praal van Engeland, Heerenboonen zonder draad. 0?er te nemen. Een prachtig Salon-Ameuble ment, bestaande in: LÜanapé, 4 Orapauds en 4 St-oelou en 6 Mahonie Stoelen met rbedd Tryp en 2 Orapauds en twee Kapokmatrassen. Te zien en te bevr.Haarlemm.str. No. 213a H.H* Vergunninghouders Te koop gevraagd: tweo Vergunningen. Br. Bur. v. d, BI. No. SOO. Te koop: wegens afgeloo- pen werkzaamheden, een jonge, vlug by den weg loo- pende Hit, to bevragen by C. AANHANB Gzn,, te Katwyk a. d. Ryn. Spoed. Te koop: een goed beklant zaakje in Kruideniers- en Grutterswaren en aanverwan te artikelen. Bt Bur. v. d. Blad No. 75». Kippen. -Tekoop aangeboden:6 Kippen nioL-'ïïarui, allo aah don log, 12de log), mot ftinkon, langen, hoogèn loep, voor klolnon prijs. Adrost PLetorstraat 134 F, (Mörscliweg). (Zondag niet). Te Huur: Te Oof9tgo03t govraagd mat^ 1Ï5T Keukenmeid, dio good kan Kokou on gonogen Is huiswerk to vörrichtèn togon flink loon on vorgoodmg van trarnkoston. Adres Kerk buurt 41, by de halte Roodei Loouvr. oen good ondoihouden, Huls tnot Tuin, in do.Wityfi Laaa, het Huls bevat VobtAamer, Achterkamer, Kauktn met Duinwater; boven: beachoton Zolder. liuuvprijs ƒ2.10 per woek'-^e bedragen: Schelporikadö 14bovcn. Oovraagdtogen Mei, eeu net Meisje, voor dag, of dag on nachb Boven 18 Jaar, van goede ge tuigen voorziea. Adres: Move. ALTER DE JONG Verloskun- dlgo, Haarl.9iraat 132. Gevraagd: oen net Dagmeisje, P. G, Beven 16 Jaar. -Schelpankade 42 Strijksters, Ter overneming aangeboden, een goed bokiant 8tri)lcstors- zaakjo, byzondor geschikt voor twee zusters. Br. Bur. v. d. Blad No. 697. Eon fliuko Meid-Huishoudster gevraagd, ©enigszins werken ou goed kuqnendo koken.leef tyd 25 a 30 jaar. Loon f 8.50 por week, Adros: W. v. d, OORD, K. P. Koor-steeg 10. Kostuumvak. Mei. O J. HEMERIK, St. Jans hof 7 Haarlommorslraat, vraagt een paar netto Leeilingèn.. Gevraagd, tegon I Mot oon flinke Dienstbode, van goede getuigen voorzien. Franco Brioveu Boekhandel 0. A. PAAP Voorschoten- Govraagd: oen net Dagmeisje, van goede getulgon voorzien. -1 ^lyn No. 2, Costnmièrs. Mejuffrouw A. AUKES Schuttoistraat 18a (b(J don Mviredyk) lieeft zich gevestigd alsCostuurnnaalsteron bo voelt zicli beleefd aan voor alle voor komende workzaamhodon het vak betreffende, ook genegen- aan huis te werken. Biedt zich aan. Een net Bul ton meisje zag zich gaarno z oo spoedig mogelijk geplaatst als Dienst- bodo 'liefst in een klein gozin P. G. en v. g.g v. Br. aan do "Wed. P, BOElvEE te RIJnBburg. Blet-l Apiil wordt gevraagd een net dagmeisje, niot boneden dB 16 Jaren, v. g. g. v. Adres: Noordoindo 9. Aanmelden na 8 uren 'savonds. Er biedt zich aan: een flink© Werkster, van goede getuigen voorzien, voor de sohoonmaak of voor vast, ©ok genegen voor was schon aan huis, nat of dropg thuis te bezorgen. Adres: West- hnveoetraat No. 10, b d Haven. Er b. z tegen Mei: eeu net Buitenmeisje, voor hulp ln de huishouding of 2e meisje, v, g g. v, Br. Bur. v. d, BI. No, 693. Het Meisje gevraagd, Voorkinderen en huishouden wordt gevraagd een net meisje. Adres; MAJS0N VAN DIJK, Breestraat 104. Mevr. VERSTEEG, Badhuis weg 135, Don Haag, vraagt togen 1 Moi: een Keukeumeid, goed kunnende kokon en bra den, genegen huiswerk to ver richten en y. g. g. voorz.Loon ƒ180 a ƒ140, benevens tram-, reis-, wascbgold en verval. Wogoa9 verbiyf ln het buiten land Br. Bur. v, d. Blad No. 676» Nette Meisjes gevraagd, by H. J. DIEBEN, Bleokery „do Zon". Zoeterwoudsehe Singel No, 20 Gevraagd- oon net Meisje, 5. Niet beneden 16jaar,dat.meer gediend hooft, Adres; Mej. 1LJEE, Haven 6-8, bovenhuis. Gevraagd: een Dagmeisje, liefst voor direct. Adres Vischmarkt 14, Terstond gèvraagd tot 1 Mei a,9. oen net Dagmeisje. Zich te vervoegen 's avonds na 8 uron, Plantsoen 69. Motlo April wordt gevraagd een net, handig Dagmeisje P. G., van 9-4 uur, voor licht huis kerk; leeftyd omstreeks 14. Jaar; Adrest Rapenburg 29. Togon 1 Mei gevraagd: voor dag en nacht, oen Dienstbode P. G„ Vg. fn niet beneden 18 Jt- zlch aau te melden 's avTrads uur, 27 Jan van Goyenkade. Togen L Mei o. i een flinke gevraagd: Dienstbode P. G„ als Twoede-Moid, loon begin nende mot ƒ110 'sjaars, bene vens ƒ26 waschgeld. Br, met opgavo van leeftijd onder No, 675, Bur. v. d. BI. Gevraagd met Mei of eerder e*Q neb Dienstmeisje, P. G geón melkerlj, bU de Wei LI'-EFLANG, Noord wük-Bla- nou, (kiel). Gevraagd: een flinks Dienstbode, yoor dag en nacht. Adres: Haaris'.t. 213. Werkyronw gevraagd, voor hot schoon houden Gymnastieklokaal Ple- torskerkgr. 7, togon 1 April as. Aanmolderi, eiken dag tuwohon 6 en 6, Pietorakerkgr. 6, H. Herder. Te koop een mooie Hol land- scho Hordor (Reu), 6 maanden oud, zeer mooi dier, ziekte ge had, mot stamboom .ouders van deze hond, le prils winners. Te beviagon, Apothekersdyk 15. Loiden. Ia het centrum der stad,- "wordt togon I April door een Onderwijzeres In oon stil gozin, zonder klnderoa, oen rustig gelegen Slaapkamer gevraagd, liefst mot uitzicht op tuin. Br. Bar. v. d. Blad No. 667. Mot Mol gevraagd, oen nette Dienstbode, kunnende koken en huiswpfK verrichten. V. g, got. vSorz. Rijosb. weg ll. Terstond gevraagd: twee Schildersknochts by P. H. de GROOT. Schilder Oogst- goost Endegoost, Gevraagd: met- 1 Mei eer flinke Jongen, leoftyi U—18 Jaar, P. G., good kunnende meikon by A. UIT TENBOGAAR1), Rjjksstraat weg, Oogst goes t. Meubelmaker. Een fhnko halfwas kan go- plaatst wórden by DIRKSEN, Hooigracht 44. Ter Steendrukkory der Firma P. W. M TRAP, Papongracht, kunnen eeu paar nette Jongens geplaatst worden, niet benoden 14 jaar. Aanmelding voort uur '3 avonds. Gevraagd mot Met a.s^ een Boeren-Daglooner, goed kunnonde melken, met vrije woning on tuintje, by D. O, L03, Rypwetermg. Eoa bekwaam Smidsknecht gevraagd voor boerenwerk en hoefbeslag by J. GESINK Kat wyk nan Zee. GovraagcL eon 2de Bakkersknecht, v. g, g. v, bl| JOH. KORi'EN- OEvEN. Luxo-Bakkory, Turfmarkt. 9 Bokwaani Meubelmaker lean goplaatst worden bU J. B, BOUWER. Barbiersleerling gevraagd, zoo spoedig moge lijk by W. POEL IE JO Uiter stegracht No. löl, voor den Woensdag en Zaterdag(haivo dagen), 'a Zondags vnj. Gevraagd een Öchllderajongon of Half was Zich te Yeryoegen: Rapenburg 102. Terstond gevraagd: eoa Vleeschh.knecht P. G. boven de 16 jaar, by H. P. HORREE Leimuiaen, tevens to huur, een nieuwgebouwd burgorwoonhuis mot tuin, aan hetzolfde adres to bevragen. Laboratorium Bediende. Een jongmensch, van goode getuigen yoerzieu, geruimen tyd ln het vak workzaara, zoekt plaatsing In eon Labo ratorium waar golegenhoid be slaag elch verder te bekwa men. Br. Bur. v- d. BI, No. 694. H.H. Schilders. Er biedt, zich aaneen Schil- dorykoocht, P. G., (van buiten», zoov/ol buiten als in de stad, met opgaaf van loon en duur van 'twerk. Br. lett, ABoekh. DE WEKKER,Hoogowoerd 100 Hywielen. Te koopj een prachtig, zoo goed als nieuw lsto klas Heorea- en Damesrijwlol voor spotprys, ook genogen In to ruilon mot nog ruim 11 maan den Garantie op beide RywlMon en Banden. Een beste 2de hands Hóoronflets, Burgera, met Vrywiel on Rem, voor ƒ18, en eon „AU Right" Damesfiets, Xoor f 19, beldo beste Banden, dras: Sigarenmagazijn Steen- sttaat.G, vlak over Boorhave. Te koop: Duke of York plantaardappe- len met spruitoii, bU GEBR. WARMOND, St.-JacoDSgracht, Leiden. Te bevr.: tusschen 12—2 uur. Jongensfiets. Te koop- een yzeraterke, itchtloopende Jongensfiets,mot boste Banden, gebeel compleet, yoor ƒ29, mot,garantie. Adres: Sigarenmagazijn Steenstraat 6, vlak over Boerhave, Poiis-Lotislco met maandeiykscho betaling, waarop gestort zes en dertig gulden, voor den meestbieden de te köop. Br. met prysop- gaaf onder No. 673 Bur. v, d. Blad, Te koop aangeboden: ©en goed onderhoudon Kamerorgel, ƒ100 boneden inkoop3prys, Elkon Dinsdag en Vrydag tusschen 10 en 12. uur 's mor gens t® bezichtigon ea te be» spelen. Adres: Mej. W. SNELLEN, Hooge Ryndyk 18c. Broedeleren, Goul Wyandotten en Zilver BraKels, 9 Uts por stuk. Ver zending rembours. C. DE JEU, W oubrugge. Te Huur: Huis, Stadhouderalaaa No. 17, bo vattende: Kamer, Suite, Keuken, Tuin, Schuur; boven: twee Kamera, /175 per Jaar. Twee Hulzen, Plotorstraat (Gasfabriek), ƒ1.60 per woek. Adro3:Verhuurdorsbond#Hoog laudscho Kerkgracht. Mej. M. Akerboom, Naaister, beveelt zich beleefd aan vóór het rüaken van Dienstbodejaponnen, Blouses, Jongenspakjes, nlouw Linnen goed. verstellen, Stoppen van Tafellinnen, Tapijten en Loo- pee». Adres Kruisstraat 47. Te Huur: oen vry Huis/o mot Tuintje 5o Blunevestgrach't, ƒ2.10 per week. Te bevragen Hooge Itgngyk 82. Aaugebodon voor Veovoodor, ongeveor 50 HL. gewouo groote Aard- appeiendoorlT.VÈLUHUYZEN VAN Z AN f EN Zonen. te Lisse. Neite Vriendin vraagt een net moisje tot vriendin, P. G., leoftyi onge veer 25 Jaar, Dioa3lbode. Br. Bur. v. d. BI. No. 665. Msüeiezor gevraagd van het N. v. d. Dag. Omtrek Hoogowoerd. Adres- Hoogowoerd 'l'j. PJIelkbandei. Terstond eon melkzaak aan geboden of straatklanten naar verkiezing, koopsom billijk. Br. Bur, v. d. BI. No. 716, Openbaar Slacbtbnis. Woensdag voormidJag 10j£ uur, verkoop van eon buiten- gowone groote partij gesteri liseerd Vaikonsvloosch ea Reuzel, Linnenkast te koop: oen mooie groote mahoni- houten Linnenkast met uit springende hoeken on eiken Schotten, Laden en "geboeid- bouwden Deuren, YOur oon zeer lagen prys. Lokhorststr. '22 H.H. Bloembollen- handc-Iaron. Voorde verzending van Kistjes Bloemen hob ik grooten vooriaad Pak-en Bind touw, zeer billljko prijzen. Alle mogoiyke sooiton Touwwerk, Spit- en Trekiynen enz. J. Dis LA BIJE, Korle Mare 2G. Te Huur p den Morachsingel c-®.iBoven huis bovattonde 5 kamera. Huurprys /2Z5 met inbegrip van duinwater. Te bovragon Boommarkt 11. Ho. 1. De goedkoope Rywielhandol Haarlemmerstraat 77, b. h. Volkshuis, groote keuzo in eorste klas Rijwielen van f 105 voor ƒ85.— van f 75 voor 60, van ƒ60 voor ƒ45, alle fijn gebiesd. Concurrentie onmogo- iyk. Contant ea op atbetaling. Mo. 2 Groote voorraad van alle soortoQ onderdeelen zooalé Pedaion Kettingen, Zadels, Bellen,' Bagagedragers, Brook- veoren on -uappon, alle mer ken Banden vanaf 2 tot f 7, euz., enz. Zio Etalage, Groote sorteoring 2dellands Rywielen vanaf 10. Groote vorbuunn- richting. Waarzegster en planeetkundigowlchelares beroemd in Nederland en Belgiö, geeft raad en ophel dering in duistere zaken en regolt mooil(jkheden en be zwaren naar Kd ra tevreden heid. Prys iade bingol 150, Lolden Verhuizingen, Goederenvervoer, SieoperiJ ea Veovorvoer, van en naar alle plaatsen, binnen- en bulten- land. Aanbevelend Oude Var kenmarkt 3 B, b. d. Doelen- kazerne, Telet. 389, fl. BRANDT Hz. Te koop: een zoo goed als nieuwe Kaasbrik, on Coiliag-patentas sen by do Wed. J. C. v. RIEK "Wagoumakery, Lisso. Te koop: Eigenheimers mot spruiten. Wad. W. ZANDBERGEN. Rynsburg. Verkooping. Van Keikschapen te Voor hout op Donderdag 28 Maart, des v, m. tieu uren aau 't Café _de Bontekoe." NAMENS HET BESTUUR. Plantaardappelen te koop, prima vroege Noord- wijkora en Bravo'.s, by J. GERRITSEN en Zoon te Voor- iioten. Do nieuwo Hoenderhandei, aan den Hoogen Ryudyk.—Alle dagen verkrygbaar versche Eieron vaii eigen Kippen on 6 cent ook Broedeleren, jonge Kippen, broed i'Jll, van verschillende rassenteven i handel ln Granen, Gerst, Mals, Tarwe,Boek weit, ook gemengd Voer, gomongd van eorste kwaliteit Gerst, Tarwe Boek- Wijt, enz ook naar vork lezing. Adres: P. A. BEKOOY co. Ryndykstraat 17 en Lange- ötraat 43. (des Zondags gesloten.) Ta Kocp eenSchoenmakorsu ac'aine.zoo goed als nieuw, voor den piys van 47.50, Adr.B. TER \VAL Hoofdstraat 4, Noordwyk aan Zee Tc Huur. Een ruim Burgorwoon- en "Winkelhuis, in YOlkiyken buurt. Te zien on te bevragen: Duinpad 2, Katwyk aan Zee. DE GRAUW'a Koedekken. Sedeitjareu zoo guustig be kende en in kwaliteit onover troffen. Koedekken zyn alleen te bokomen by ondergetoo kende en de bekende Depothou ders. Daar andere soorten als De Grauw's koedekken worden verkocht, is olk Dak gemerkt M. D. G. on genummerde Mim woidtyerzocht hierop te letten H. VROOM 'Leiden, Morsch straat 2-4-6, b(j de Beesten markt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1912 | | pagina 4