3 3 Uit de Reehtzaal. Telegrammen. Marktberichten. Beurs van Amsterdam. i r/, Advertentiën. Telegrammen. ft ft UJ 3 5 3 Voetb aL Naar „De M. Ot." mededeelt is het Ne- xkrlcmdsch Elftal voorloopig als volgt sar mengesteld: DoelGöbel (Vitesse)achterBoss chart (Quick) en Heyning (H. V. V.); midden: Kooy (Ajax), De Korver (Sparta) en Hor- burger (V. O. C.). Voor: Welcker (Quick), De Serrière (H. V. V.), Vos (U. V. V.), Francken (H. F- C.) en D. Kessler (H. V. V.). Protest Beresteyn. Het protest van Bereste3*n, naar aanleiding .van den •wedstrijd BcresteynL. V. V. is gewonnen door Beresteyn, zoodat de uitslag van den wedstrijd verandert van 10 voor L. V. V. in een gelijk spel I1. Cricket. Het Engelsche Elftal won in Argentinië Van de Northern Suburbs met 148 runs. En geland maakte 181 (Maclaren 34) en 300 voor 6 wickets (Hill 60) en de Northern, Suburbs 204 en 129. („De M. Crt.") Kantongerecht te Leiden. Voor de openbare zitting waren 21 za ken te behandelen; 1 kinderzaak, niet openbaar. De firma Gebroeders de Graaff, bloem bollenkweekers te Leiden, waren beklaagd yan het niet naar, genoegen van B. en iWs. onderhouden van een voetpad, be» hoorende aan die firma en waarover door B. en ,Ws. schouw is gevoerd. Mr. de Jong trad als gemachtigde .op yoor, beklaagdenals getuige werd ge hoord de lieer Bouma Nicuwenhuis yoor jde gemeente. In eerste instantie, betwistte de verde diger het eigendom niettegenstaande de kadastrale legger dit als .zoodanig aan wees, doch na toelichting van den getuige trok verdediger dit in. Alleen bleef nu nog over de vraag of eigenaren moeten toestaan dat dit pad, zoo het hun wordt toegewe zen, voor den openbaren dienst moet be schikbaar blijven. Het pad hier bedoeld, het JPhilosofen- pad, is geen verbindingsweg, geen ver keersweg en geeft alléén toegang tot ach terliggende landerijen. Volgens den Amb tenaar van het Openbaar Ministerie blijkt hieruit, dat het particulier eigendom is. Bovendien is al eens willekeurig een ge deelte van dat pad bebouwd, wat met een openbaren weg nu maar niet zoo eenvoudig, kan geschieden. Geëischt wordt f 5 of 1 d. De verdediger Mr. H. de Jong hield hier op een breedvoerig pleidooi waarin hij op het historische yan dat pad wees. In Ro meinse he tijden had er een burcht gestaan, in later eeuwen gaf 'dat pad toegang tot een Ursulincnklooster en nadat alles in. polderland veranderd was, is echter dat pad blijven bestaan en wel voor openbaar en publiek gebruik. Spr. meent daarmede aangetoond te hebben de openbaarheid van het pad, zoodat het onderhoud aan de gemeente en niet*han particulieren be hoort. In al deze zaken uitspraak over 14 da- gen. De volgende week geen zitting. Haagsche Rechtbank. Deze rechtbank veroordeelde heden o.a. L. M., te Leiden, wegens diefstal van ijzer, ten nadeele van de Kon. Ned. Grof smederij aldaar, overeenkomstig den eisch tot twee maanden. H. M. en Th. M., wegens mishandeling te Zoetermeer, den eersten tot f5 of 5 dagen, den tweeden bekl. tot f5 of een .week tuchtschool, eisch ieder f 10 boete. Abr. P. en Jan P., te Rijnsburg, wegens mishandeling aldaar, ieder tot f3 of 3 dagen, (eisch voor ieder f 10 of 10 dagen.) G. D., te Sassenheim, wegens mishande ling aldaar, overeenkomstig den eisch tot f10 of 10 dagen. A. S., te Leiden, wegens desertie op een Visschersvaartuig te Leiden, tot zeven da gen, overeenkomstig den eisch. P. B. te Rijnzaterwoude, wegens belee- 'diging van een ambtenaar in zijn bcdie-, .iting aldaar, overeenkomstig den eisch, jot {10 of 10 dagen. Boterbedrog te Stompwijk. Joh. B., boterhandelaar te Stompwijk, die als zoodanig onder den naam van roomboter een mengsel van natuurboter en margarine leverde, werd veroordeeld, tot drie maanden met openbaarmaking van het vonnis in eenige bladen. Diefstal met braak te Leiden. Het eerst verscheen de 19-jarige Gerrit van der H., geboren te Leiderdorp, wo nende te Leiden, wien ten laste was ge legd, dat hij op 31 December 1911 uit het bestclkantoor van de Noord-Zuid-PIoll. Tramwegmij. aan den Rijnsburgcrweg, waar hij door verbreking van de deur zich toegang had verschaft, had weggenomen een vaatje boter; een kistje drukletters en een mand met waschgoed. Beklaagde bekende, doch beweerde dat hij de deur open had gevonden en dat de hamer, die men later bij de loods had gevonden, niet van hem was. Hij had het pakje met drukletters later in het waten geworpen omdat hij zag daarmede niets te kunnen uitvoeren. De boter en het waschgoed heeft hij bij zijn moeder thuis gebracht. De boter hebben zij zelf gebruikt en de kleeren gedragen. De rechercheur A. Lucassen te Leiden had van deze kleeren op het lijf van be klaagde en zijn moeder gevonden en ook de andere klee dings tukken later in be slag genomen. Nadat behalve deze rechercheur en de besteller bij de N.-Z.-Holl. Tramwegmij. J. C. Slewe was gehoord, eisebte de subst.= pff. mr. Van Geuns drie maanden. De yerdediger,- mr. Dee, van Leiden", pleitte verzachtende omstandigheden. Re- kl aarde tot' een waarde van f40, welke w^oirst lijke inzinking van het zedelijk bewust zijn. Hij drong daarpfti op een clementer straf aan, Diefstal van een Hjwiellaïi-; tarenen heling daar- yan te L'ieiden. Hiervoor moest dezelfde persoon terecht-, staan met een kameraad, den 19-jarigen, And. Sm.; De eerste bekl. had met den tweede straatslijpende in de .Warmonder straat te Leiden van een idaar staand rijwiel een caxbidlantaren gestolen en deze ver-, kocht aan den koopman A. van Duren, in de Janvossensteeg, voor f 0.75. De eerste bekl. bekende, de tweede zei- de twintig cents van zjjn kameraad te heb ben ontvangen, maar hij wist niet, dat het yan de opbrengst van den lantaren was. Als getuige werd eerst de eigenaar yan de lantaren gehoord: Joh. Sm.,- die mede deelde, dat de lantaren hem f 8 had ge kost en nu nog een waarde yan f5 had,. Tegen bekl. werd een gevangenisstraf yan 14 dagen geëischt. Mr. P. E. Briët, te Deiden, pleitte vrij-, spraak voor den laatste bekl.,- omdat voL- gens hem niet bewezen is, dat de 20 cents, die deze van den eersten bekl. heeft ont vangen, afkomstig was van het door den verkoop van 1de lantaren verkregen geld. Mocht de rechtbank er anders over den ken, dan pleitte mr. Briët in het belang van den jongen, die niet slecht is, zoo als hij uit een verklaring van zijn vxoegeren patroon, den smid Oudshoorn te Leiden aantoonde, een Jichtere straf. Oplichting van een rijwiel te Noordw ijk. Daarvoo(r moest verschijnen een oude be kende van de justitie A. v. d. S., afkom stig van Boskoop, die van den smid en !rij- wielhandelaar P. J. Versteegen, te Noord- wijk, een rijwiel had. gehuurd op naam van een zekeren Jac. van Beelen, bij wien hjj als familielid heette te logeeren. Hij had het rijwiel niet weder terugbezorgd. Bekl. was niet verschenen, doch tegen hem' werd bij verstek zes maanden gevangenisstraf ge- eischt. Diefstal van spek en worst te Leiden. Hiervoor moesten terechtstaan de 31-jarige Joh. Fakkel, te Leiden, die wel, en S. M-, te Leiden, die niet was verschenen. Zij had den ten nadccle van den spekslager P. M. van Lieshout, uit een pakhuis aan de Dwars- bolwerkstraat te Leiden, een pairtij spek en leverworst gestolen, zooals de eigenaar ver klaarde tot-een waaned van f 40, welke wotrst en spek zij hadden verkocht aan den koop man J. Vermeer in de Koodlaan voctr f 8, hoewel deze maar f 6 had betaald. Do aanwezige bekl. bekende. Zij wa ren met een valscben sleutel binnenge-, komen en hadden den diefstal uit armoe de gepleegd. Koopman Vermeer beweerde, dat hij eigenlijk nog op het gekochte had ver-, loren. Hij moest het vleesch afhalen en naar Noordwijk vervoeren. F. had Ver-, klaard, dat hij vooraf al met den koopman had afgesproken hem het gestolene te le-, veren, maar deze ontkende dit. Nadat ook nog de slagersknecht C. Se- gaar was gehoord, die verklaarde dat hij worst en spek in het pakhuis had ge-, bracht, werd wegens diefstal in vereent, ging gepleegd tegen den eersten beklaag-, de vijf en tegen den tweeden drie maan, den geëischt. KON STANTINOPEL, 26 Febr. (TL O Uit Beyroeth wordt gemeld, dat 50 man der equipage van de ,,Aou Ylla" ontbreken. Bij het bombardement werden ongeveer 200 personen gedood of gewond. Alle Euro peanen zijn behouden. Uitzetting 'dér Italianen'. KON STANTINOPEL, 25 Febr. (R. O Besloten werd tot uitzetting der Italianen uit Syrië en Palestina^ behalve van de gees telijken die onder Fransche bescherming staan. Een termijn van 14 dagen is toegestaan aan de uitgewezen Italianen om hun zaken te regelen en het land te verlaten. De regeering seinde het besluit tot uit zetting der Italianen aan de gouverneurs van Beyroeth, Damascus, Alleppo en Jeru salem, en deelde het denzelfden avond mede aan den Duitschen gezant. Zij droeg tevens aan haar gezanten in het buitenland op dit besluit mede te deelen aan de mogendhe den, en daarbij tevens in herinnering te brengen hoeveel gematigdheid Turikije toon de sedert het begin der vijandelijkheden, en er op te wijzen, dat de Italianen thans slechts uit twee vilayets worden uitgewezen. l>e Oorlog. Hetbombardementvan Bey roeth. KONSTANTINOPEL, 25 Febr. (TL O.) Volgens officieel© mededeelingen uit Bey roeth hebben de Turksche schepen zich dap per verdedigd. Onder de bevolking is de orde hersteld. De vaJi rapporteert geen doo- den onder de equipages der beide Turksche schepen. De gewonden werden getranspor teerd naar het militaire hospitaal Drie es kadrons cavalerie werden van Damascus naar Beyroeth gezonden. De Porte zond aan de mogendheden een protest tegen het bombardement van Bey roeth, dat een niet-versterk te stad is. Het gerucht loopt, dat de ministerraad morgen besluiten zal het vroeger -genomen besluit over de verbanning van alle Italia nen in werking te doen treden. Volgens de vali van Beyroeth bedraagt het aantal gedood en meer dan dertig; onge veer 150 personen werden gewond. De vali weet niet, of onder de slachtoffers vreemde lingen zijn. De gebouwen door de shrap- nelTs der Italianen beschadigd, zijn filialen van de Ottomaansche bank en van een bank te Saloniki en twee huizen van particulie ren. BEYROETH, 25 Febr. (R O.) 11 uren 40 min. 's morgens. De toestand is bevredi gend en de bevolking rustig. De staat van beleg is afgekondigd. KONSTANTINOPEL, 25 Febr. (R. O.) De verliezen, door de granaten der Italia nen aangericht, zijn zonder uitzondering onder de bemanning der Turksche oorlogs schepen en onder de nieuwsgierigen, die zich op de kaden bevonden. Het aantal ge wonden is officieel op 95 vastgesteld. In de stad werd geen schade aangericht. ROME, 25 Febr. (R. O.) Admiraal Fava- relh' seint, dat een bombardement van Bey roeth absoluut tegengesproken moet wor den. Slechts de kanonneerboot „Amillah" en een torpedoboot werden in den grond geboord. De admiraal verklaart verder, dat het vuur eerst geopend werd 9 uren nadat de sommatie tot overgave onbeantwoord ge bleven was. PARIJS, 25 Febr. (R.. O.) Onmiddellijk na het vernemen van het incident te Bey roeth gaf de Fransche regeering aan een kruiser bevel om naar Beyroeth te gaan, om in geval van wanordelijkheden voor de vei ligheid der Fr anschen zorg te dragen. Re Cliineesenrellet|es te Soerabaia. Uit Soerabaia wordt dato 26 Fsbr. aan de .Telegraaf' geseind: Er zt]n in het geheel 800 Macaoërs gearres teerd. Aan hen is een onderzoek van de grieven toegezegd. De winkels z\]n heden heropend. Er ia thans ontspanning ingetreden. Het han delsverkeer herleeft, doch het gaat langzaam. Volgens een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram is de staat van beleg niet afgekondigd te Soerabaia. Het karakter der onlusten is een anarchis tische beweging. waarin de handel zeer levendig was. Intern. Rum. openden belangrijk hoógor, hooger, doch liepen door realisatiëD terug. Amerikaansche fondsen histeloos en flauwer. 26 Februari 1912 Slotkoersen. na Nedert. Cert. Ned. Wert. Schuld ...2Yi n Cerfitic-3 Hongarije, L 1892-1908 Kr. 2000* Ooslenr. Rente in KronenJan.-Juü 4 Portugal, Obl. Buit. 1ste Serie n n 3de —3 Rusland 1884 Binnenland-^.-—».# 1880 Rb. 6254 Obl. 1909 ~....«4% Ree. v. OW. 1905-5 1867-69 100 Nicolal-4 1689 Rb. 625, Rothschild 4 Hope Rb. 625--4 1894 6e Em. Rb, 625.-4 Turkije, Obl. Geunil. 8. Ir. 500 4 Argentinië Cedulla L Japan, Tabaksleening Oblig. Mexico, Binn. Allosbare terh 5 Brazilië San Paulo 1S08 ..-.--5 funding leening 1898——5 Columbia 100-500 -3 Venezuela Diplom. Schuld 1905—3 Peruv. Cert.vanAand d. id. pref. A and Italië Obl. Zuid-ltsl. Spoor A.H.-3 Polen W, Weenen Aand Rusland, OW. Gr. Russ. Sp. 1890 4 Aand. N.-Afr. Handelsvennootschap Amerik. Smelters Sec. pref- Smetting Refining C. v. A, Anglo Americ. Tclegr. C. v. A. Aand.Int. Cr. en Hand. Verg. R.darn Koloniale Bank CulL Mij. Vorstenland-. id- Winslaand—m Kon. Petrolcumbronnen 6econs. Holl Petroleum— United Cigar, Aand Standard Milling, pref. aand...»«* Ketahoen gew. Aand. Paleleh, gew. Aand.— pref. Great Cobar Aand. Perlak Petroleum A. en B.» m Steaua Romans a Sumatra Palembang— a Moeara Emm a Zuid-Perlak— Intercontinental Rubber Aand— N. W. Pac. HyfK-B. Aandeelea 8ew. v. deals- Aand. Ned. Handel-Mi) Reacontra a Holl. Uzeren-Spoorweg a Mij. tot Expt. v. Staatsow m Amerikaansche Vaart Amerika, Aand. Atchison Topaka** a Car Foundry C. v. A.—» a Aand. Denv. Rio Grande— a Aand. Miss. Kansas Texas a Aand. Erie Sp.-Mij. a Ontario Western a South. Pac. C. Gew.Aand a Mexican Nat. 2e pref. Aand a American Can Cy. gew. A. a Hide Leather Aand. a South, Railv». C. gew. V a Union Pac. gewone Aand a hock Island gew. Aand. a United St. Steal a Wabash Spoor B Pref. Aand. a Wabash Pirtsb, Term— a Amalgamated Copper Aand. a United Copper Gew. Aand. a Pittsburg Coal a Int. Merc. Marine gew. A. a Pref. Kansas City South. Rw. A. Pref. A. Hongarije Theiss-Loten—4 Turkije, Spoorw. Loten—..—....«3 Spanje, MadridLoten—«3 Amsterd. Langkat gew. Aand...— Pref. Oell Mi). Aand— Bindjey Tabak Aand. Senembah Tibak Mij.— Krapoh Tabak Aand. Besoeki Tabak Aand- Deli-Cultuur Mij. Cert. Aand. Arendsburg Aand. Redjang Lebong— Rotterdim-Deli CouponsOostenrijk. Kronen, Papier - - Zilver a Amerik. Goud Dollar a Rusland, Roebels, Zilver-»* Uoud Prolongatie rente Int. Rum. Petr. 174. De markt had heden een onaangenaam verloop; zoowel Hollandsche ala vreemde fondsen waren lager, wat ten deel© in ver band stond met de berichten vit Beyroeth. Locale foncfeen deelden in de gunst «?er speculanten, welke het oog geveetigd had den op Petroleum en Tabaksaandeeleo* Voflgv •otrs. 69D|g 83 90 90^ 65',4 65 90% 8% 98 100 93% 90% 88% 88% 85 95% 97j%g 47% lC4"/a 48% 55% 12%# 48'/, 64% 183% 88 216 86%. 72%. 25% 20 143% 171 141 475 281 M 53% 55% 67 92 59% 131 59 89% 128% 173% 215'/, 81 118 16% 172 67 1851/4 86 98% 174 105%. 51% 22% 27 30% 37% 107 32'/. 21 27% 164% 231/4 60%. 7% 19% 2% 66%. 2% 4% 20% 26itf 62% 152,. 49% 67 379% 441 529% 114% 545 1171/, 149 110% 742 461 544 49 95 50. - 2.45 1.25 I 89 3% Kosr» edaa. 69%. 82^ 100V4 90% 88% 88% 9774 1017, 11% 48^0 64%. 217 88% 7Mó 142% 171% 141 476 282 53% 55% 63 91j/4 59'/, 131% 59 89% 128% 174 215% 118% 16 185% 175% 105 50££ 22 26% 30^2 107 313/, 20% 27% 163% 23'/, 59% 7% 19% 2'/j 65'/# 2% 17% 4% 19 3/4 26 62% 378% 444 529 115 549 U/% 114 742 460 542 49 95 50. 2.46 1.25 1.89 4 Rotterdam, 26 Febr. Op de veemarkt waren aangevoerd: paard, veulen, ezel, '239 vette runderen, vette kalveren, 87 vette en graskalveren, nuchtere kalveren, 1273 varkens, bokken of geiten, 320 achapen of lamnreren. Men noteert: Vette koeien prima 1ste qnal. a late quaL 78 a 80, 2de qual. 74 a 3de qnal. 68 a cents. Ossen lste qual. 76 a 2de qual. 72 a 3do qual. 66 a cents. btieren lste qual. a 2de qual. 3de qual. cents. Kalveren late qual. 120 a 125,'2de qual. 110 a 3de qual 100 a cents. Schapen late qual. 56 a 2de qual. 54 a 3de qual. 50 a cents. Lammeren f 60 a f 58 per sfcnk. Varkens lete qual. 57 a 60. 2de qnal. 56 a 3de qual. 52 a ceDts. Licht soort ƒ44 a ƒ47. Vla8markt. Blauw 9700 Bteen 4162 stuiver. Groniog8ch 160J steen 38—53 stuiver. Wit 900steen 31—42 stuiver. Zaadmarkt Lijnzaad voer 1817, zaai 13,14, handel flap. Kar weizaad 16—16è, handel vast. Koolziad 21422. Aardappolenmarkt. Zeeuwsche Bonten /3.40 /3.60. Zeeuwsche Blauwen f 3.30f 3.70. Oeld. Blauwen f 2.50 f 2.70. Zeeuwsche Eigenheimers 2.50—f 2.70. Tamelijk aanvoer en vraag. Eierenraarkt. Oveimaassche ƒ6.20 a /6.40. Zeeuwsche /5.80 a Z6.— Amsterdam, 23 Febr. Op de veemarkt waren heden aangevoerd: '254 vette koeien, van welke de prijzen varen: lste quaL 80 a 84 c., 2de qnal. 74 a 78 0., 3de qual. 63 a 72 0., 120 melk- en kalfkoeien 150 a ƒ350 per stuk; vette Kalveren lste nual. a 0., 2de qual. a c., 3de qual. a e. per KG. graskalvereo ta 164nuchtere kalveren 10 a 16. 36 Schapen 24 a 23. Lammeren a per stuk; 470 vette Vatkens Holl. l9te qual. 55 a 57 c., idem 2de en 3de qual 53 a 55 c., Qverz. en Geld. lste qual. 55 a 57 c. idem 2de en 8de qual. 58 a 55 o. per KG. l>e aanslag ie Amsterdam. Men meldt ons uit Amsterdam: In verband met den vermeenden aanslag in de Wol ven- straat (zie Tweede Blad) hebben de woningen van de bestuursleden der loodgieterspatroons vereeniging Eensgezindheid" politiebewaking gekregen. De loodgieters hebben in een heden middag gehouden vergadering een motie aan genomen, waarin zy hun afkeuring uitspreken over den vermeenden aanslag. Zy verklaren tevens, dat do organisatie by deze daar in geen geval betrokken is. LEIDEN, 26 Februari. Thermometerstand: Gisteravond om 8 uren 8° C. 46.4° F., hedenmorgen om 8 uren 4° O. 39.2° F.,'s namiddags om 12 uren 7° C. 44.6° F., 's middags om 4 uren 7° C. 44.6° F. De uitslag der hodennaraiddag alhier door den heer Jac. v. d. Hoyden, architect alhier, gehouden aanbeetedlng van het maken van een Gebouw, ten dienste van de firma G. W. Zandvoort, is ais volgt: In massa: H. J. Sloos, timmer-, metsel-en betonwerk ƒ3000, geheel 3750; Fred. Mar- celis, geheel, f 3770; P. J. Chriatiaanse, ge heel, 3933; H. Korewagen, timmer-, metsel en betonwerk, ƒ8195; A. Hartevelt en A. de Vrind, metsel- en betonwork, ƒ2200; W. van der Hoogt, geheel, f 3900. Timmerwerk: H. J. Sloos f 1600; H. Vorst f 1067; J. Christiaanae ƒ1399; J. C. v. d. Steen f 1333; J. H. v. Benten 1495; J. Th. Bik 1420; F. Marcelis 1425G. Splin ter Zn. 1336. Metselwerk: W. v. d. Hoogt ƒ1390; P. L. Reuteboom ƒ998; H. J. Sloos 1400. Steenhouwerswerk: G. de Vink f 195; J. 0. Ossevoort f 124; F. Soupart 90. Lood en zink, mastiek en waterleiding J. v. d. Heyden f 230; A. Rietmefier f 220; A. Bernard 237. Smldswerk: J. de Nie f 299; G. Brumrael- kamp f 329; J. P. Geatman ƒ295. GJas- en verfwerk: P. A. de Jong f 216; L. W. J. v. d. Drilt 225; W. Bakx f 288; M. Ziegelaar ƒ210; A. J. Bleya 260; A. de Vos f 222.54; Fred. r. Cleel f 249.50; A. G. v. d. Mark f 260. Wegens ©verlijden van den Groother tog van Luxemburg gaan ten Hove zoo wel het gastmaal voor burgerlijke autori teiten op heden als de muziekavond a. e. Woensdag niet door. HAZERSWOUDE. De gemeenteraad zal vergaderen a. s. Woensdag, des morgens te tien uren. Telegrafisch weerbericht, naar waarnemingen in den morgen van 26 Febr. Medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor, luütituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 768.2 te Coruna en Biarritz, laagste 738.7 te Seydisfjord. Verwachting tot den avond van 27 Febr. Toenemende, tijdelijke, wellicht krachti ge zuidelijke tot zuidwestelijke^ wir 1. Be trokken tot zwaarbewolkte lucht. Waar schijnlijk regenbuien, Iets zachter. Openingskoersen Nieuvy»York Atohison Topeka 103%. Book Islands 22^4. Erie 30%. South Pacific 107%. South llailw 27£. Union 163%. Steels 59i. Amalg. Copper 66%. Stemming nauwelijks prijshoudend. Wilhelm Alexander Groothertog; yan Luxemburg, f LUXEMBURG, 25 Febr. (R. O.) Groot* hertog Wilhelm Alexander van Luxemburg is heden overleden. (Wilhelm Alexander, groothertog van Luxemburg werd den 22sten April 1852 te Biebrich geboren en huwde in 1893 met Man ria Anno, infante van Portugal, uit welk huwelijik zes dochters geboren werden. We gens den hoogen leeftijd van groothertog Adolf werd hij in 1902 tot regent van het groothertogdom benoemd en volgde zijn va-> dor in November 1905 ak regeerend vorst op. De regeering van Wilhelm Alexander onderscheidde zich niet door eenige belang rijke gebeurtenissen. Om het groothertog-! dom voor regeerend geslacht te behouden, nam de Kamer in April 1907 met 41 tegen 7 stemmen der socialisten een wetsontwerp, aan, waarbij het familie-statuut van den groothertog zoodanig gewijzigd werd, dat zijn oudste dochter hem ais groothertogin en hoofd van het huis Nassau (kon opvolgen., Zooals bekend, waren tot dan toe in Luxem burg vrouwelijke nakomelingen van de re^ geering uitgesloten, wat in 1890 ten gevolge had, dat de rechten op het groothertogdom van onzen koning Willem III overgingen op groothertog Adolf. Erfprinses Marie, geb. in 1894, voJgt haa* vader op). Looneischen der Dnitsche mijn werkers. BERLIJN, 25 Febr. (R. O.) In het Roer- bekken zijn heden niet minder dan twintig vergaderingen van mijnwerkers gehouden om den toestand in de mijnindustrie te be spreken. In een vergadering te Oberhausen verklaarde de Rijksdagafgevaardigde Sachse, dat loonsverhooging noodzakelijk was. Hij ontkende, dat de bewe ging in het Roerbekken slechts ten doel had den Engelschen mijnwerkers te hulp te komen. Nooit verlangden de Engelsche mijnwerkers van de Duitsche een sympathie' staking. Geen tijd is echter geschikter tot het stellen van looneiaohen dan de hui# dige. De mijnwerkers namen in alle vergadeA. ringen een gelijkluidende motie aan, waar# in gezegd wordt, dat de looneverhoogingenü die tot nu toe plaats hadden, niet evenredig zijn met de stijging der prijzen van de ie# vensmiddelen. Indien de verwachtingen de® mijnwerkers teleurgesteld worden, hebben de drie vereonigingen de opdracht, die stapt# pen te doen, welke in het belang der werk# lieden gewensaht zijn. Alle bijeenlkomsten hadden een kalm rem loop. Een hevige brand brak uit in de manden- en rietmeubelfabriek van":' de firma Grand en Zn. te Enschedé. By hot afzonden van dit bericht stond het gebouw in volla vlam. Het vuur, dat met veel materiaal wordt bestrsdsn, vindt gretig' voedsel in don grooten, lipht brandhartn voor raad, 0. a. tien wagons riet. Yan de naast gelegen perceelen ia reedt een dubbel woonhuis aangetast. De heer N. Absposl, van Leiden, ttyd#2 lyk onderwyzer aan de 0. L school te Hssers* woude, staat nummer één op de voordracht voor de vaste betrekking aan diezelfde sohool; Tot leeraar In het schilderen, hand- e» ornamentteekonen aan de ambachtsschool t* Hulst, is benoemd de heer T. Bertels, te Gouda. tHet Huisgoz." verneemt, dat de toe stand van Z. D. fl. Mgr. Yan de Ven dormabt verbeterd is, dat Mgr. binnen een paardageil zyn werkzaamheden hoopt te hervatten. Getrouwd bi) Tolmacht, C. J. MOLL SCHNITZLER, Wsrkt.k. Ingenieur S.S. Hed.-Indie, Adjunct-Chef der Sde afd., SN 2564 6 NON HESSELAAR. sobrabaja, Rijswijk, 22 Februari 1012. Geboren: P1ETEB, Zoon van: P. t. d. WIJNGAARD en M. J. y. d WIJNGAARD, Van Likshoüt. Leidin, 25 Februari 1812. (Hooigracht 105.) 2576 8 De Hoer en Merrouw NIJKAMP Klaasie» goven hiermede kenni3 van de geboorte van hun Zoon 2568 6 ADR1AAN. Kiddekkb k. 24 Februari 1912, De candiilatnnr van Koosevelt. NEW-YORK, 25 Febr. (R. O.) In anb woord op een vraag der westelijke gouver neurs of bij candidaat is voor de aanstaan de presidentsverkiezing heeft Roosevelt een verklaring uitgevaardigd, waarin hij zegt: li zal de benoeming aanvaarden, zoo mij die wordt aangeboden en ik zal bij dit besluit Hijven, totdat de conventie zich over de candi(latuur beeft uitgesproken. Heden overleed, tot onze diepe droefhoid, na een langdurig lijden, onze geliefde Echtgeooote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, GERRITJE YERMEY, in den ouderdom van ruim 61 jaren. JOHe. HEEMSKERK. P. HEEMSKERK JOHs.zn. T HEEMSKERK yibuay. A. HEEMSKERK. J. HEEMSKERK, Dï ZWABT. A. DE ZWART, Heehskïbk. N S W DE ZWART. C. DE MOOYHsskskirk W. DE MOOY. M. HEEMSKERK en Kleinkinderen. Rijnsburo, Februari 1912. De begrafenis zal plaats htbbm Woenscla7 28 Febr. a. e., des namiddags te 2 uur. 2599 26 ga m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1912 | | pagina 3