Kleedermagazijn „De Stad Parijs", Haarlemmerstraat heek Donkersteeg. (I. eo 1 A. mimiael, Fa. 1.1S1L1TM. R.-K. fa of 3o PM, Antrhaciet Briketten Laidscbe Schouwburg. Uit de hand te hoep: Verkooping flinke Jongen Zit- en Slaapkamer, Holksiiijeenkomsten. Een nette Dienstbode Nieuwe Rijn 45. Interc. Telef, 749. Notarishuis te Leiden. UITVOERING fe^en balansprïjzen? van a!ie overgebleven Demisaiiosis, Winterjassen, Ulsters, Jekkers, Kinder1 jasjes, Kinderjekkertjes, enz., enz. - ''"cllïL' Deze Uitverkoop begint Dinsdag 16 Januari, des namiddags 2 uur. net MEISJE, S.-D. A.-P. HEERENHUIS Gezouten Vleesch eu Vet ftSaaffiijders. "Vrij Darie VIJFDE BIJEENKOMST Stads-Gehoorzaal. Prijsnofsering. H. Th. Straathof, Doezastraat 8 en Haarlemmerstr. 33. Ledige Odolflesschen Vacants AdresHaarl.straat 155. De grooie opruiming wordt nog ©enige dagen voortgezet. Handwerken, Tricot goederen, Bonten en Mutsen, Wegens verplaatsing onzer Zaak van Langebrug 30 naar Langebrug 48 bieden wij aan een partij gewone prijs f 0.87'/2 p. 50 st., thans 80 ets. p. 50 st. en fl.50 p. 100 st. 668 i0 Aanbevelend, Vereeniging Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs, Lezing met Lichtbeelden heer WILLEM G. BROUWER. Dinsdag 38 Januari, 8 uur, Meubilaire Goederen, V-.-. - - - ;.3.l'i'-C? ^y^kr-r:>' - - - -. - - - - ;--L BUITENGEWONE UITVERKOOP Biedt zich aan, 15 Febr.: een t. g. g. v. Brieven Bur. t. d. Blad onder No. 648. 6 Voor direct GEVRAAGD, ale Noodhulp, tot 16 Februari: een niet beneden 13 jaar, by Kin deren en ter assistentie in do hulshouding. Br. Bur. van dit Blad onder No. 672. 10 De Rechter Commissaris in het Faillissement G. B. HOFEN K, Restaurateur te Leidon, beeft bepaald le. dat de schuld rorderingen moeten ingediend worden vóór 18 Febr a. e. 2e. dat de Verificatie Vergadering zal gehouden worden den 9dön Maart a e. des voormiddaga te 10} uur, in een der Lokalen van het Gebouw der Rechtbank te 's Gravenbage. 687 13 De Curator: Mr. J. C. VAN DER LIP. Kantoor: Oude Singel 68. A/d. LEIDEN. Cursua v. d. WAABUES tot nadere aankondiging nïtgesteld. 682 6 BLOM, tiecrctaris. PENSION {gevraagd door Jongmensch, binnen of buiten Lelden, met afzonderlijke bediening voor i 30 A 40 per maand. Brieven met prijsopgave onder No. 683 Bureel van dit Blad. 6 met TUIN te Leiden t© koop ge vraagd tegen 1 Mei n.s. Koopsom hoogstens 7000. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 679. 6 oen net BUIIG X£ It WOON HUIS in het centrum der stad, bev.be neden, Suite, Binnenplaats, Keuken, le Etage: 2 Kamers, Alkoof. 2e etage: 2 Kamers, Zolder, Vliering. Gas- en Waterleiding. Aanvaarding 1 Mei. Brieven Bur. v. d. Blad No. 690* Dinsdagavond haifachi bij PIJMAKKER, Hooge Rijndijk, Zoeterwoude, van654 16 van een zware koe. VEEFONDS LEIDEN. Het Maagpoeder van Apotheker BOOM is het baste g.neesmiddel voor maagpijn, maagkramp, znur, hart water en slechte «pijavertering. Prijs per doos 76 cents. Verkrijgbaar in da meeste Apotheken en Drogiat- winkal8. 691 9 Hiermede vervullen w(j den Ireu rigen plicht, U kotinis te geven van het plotseling overlijden van onzen innig geliefden Echtgenoot, Vader, Bobuwd- en Grootvader, den WelEdelen Heer LAURENS PETRUS VAN DER KROFT, na voorzien te z(jn van de Ge nademiddelen der H. Kerk, in den oudeidom van 69 jaren. Uit aller naam, Mevr. de Wed. L. P. VAN DER KROFT, geb. M. G. Vebhokk 's Gkavknhaob, 18 Januari 1912. Bezuidenhout 164. Dinsdag biddag. Verzoeke geen bloemen le zenden. De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden In de Parochie kerk van onse Lieve Vrouw van Goeden Raad, Bezuidenhout, op Woensdag 17 Januari a.s. De H.H. Mi6«en zijn ta 7^ en 8J uur, on ten 9J uur de gezongen H. Mie van Rtquiem, waarna de Begrafenis van uit de Kerk. 685 33 Werklleden-Vereenlging „Eendracht maakt Macht". Opgericht 10 April 1876. Het Bestuur brengt met deze den Leden ter algemeene kennis, dat na een langdurige ziekte is overleden, het Lid JOHANNES FRANCISCUS KOK, in den ouderdom van 46 jaren Namens het Bestuur: ABR. P. CHAUDRON, Voorzitter. P. VAN WEERLEE, lste Secr. Lhdin, 13 Januari 1912. 648 18 Onze hartelijke dank aan allen, die belangstelling betoonden bp ons 66-jsrlg Huwelijksfeest. 669 7 H DEN HOED. M. E. DEN HOEDTiiheijeb. Leiden, 16 Januari 1912. (P.-K. Koorsteeg 4.) Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming, ondervonden bp het overlijden hunner lieve, Behuwd-, •n Grootmoeder, betuigt onderge toekende zijn welgemeenden dank. 649 7 J. W. BROEKHUIZEN. Leiden, 15 Januari 1912. Ter Zetterij van G. VAN BRUSSEL, Haarlemmerstr. 222—267, kan een geplaatst worden, met het vak bekend. 675 10 Te haar aangeboden: op eersten stand, in klein gezin. Brieven Bur. v. d. Blad No. 657. 6 en ZWAKTE GROND halen op ijVeenenburg" by GEBRa, DRIE HUIZEN, te Lisse. 677 5 WOENSDAG 17 JANUARI 1912, avonds te 8 uren, IN DX onder leiding respectievelijk van Mej, HARRY VAN DER HARST EN den Heer JAN G. STR1ENING, door do Leerlingen der Koor- ©n Solozang-klassen en der Viool-, Violoncel- en JËusembleklasseu van de 676 33 Muziekschool der Leidsche Maatschappij voor Toonkunst. De Secretaris dér Commieeie, Mr. Q. J. TERPSTRA. Dik Vet Spek 1.70 Slager Spek 1.75 Rauwe Reuzel2.10 Gesmolten Vet ,,1.75 Alles per 5 pond. Vette Lappen 35 Sis. 686 15 ons gevuld worden door 50 Cent. Leiden. 667 3 Sanitas Steenschuur I, bij de Breestraab. de betrekking van Bode voor een Werkl.-VereenB. alhier. Aanbieding schriftelijk (in de bus) bij P. G. v. d. ENDEN,. Koestraat 11. Borgstelling ls verelscht. 641 7 gevraagd, P. G., v. g. g. voorzien. 692 6 Wij vestigen bijzonder de aandacht op een groofe partij 678 60 die wy voor extra lagen prijs genoteerd hebben. Weg ens ongesteldheid van de Keepen WILLEM RQYAAföDS en JA» MUSCH is de Voorstel- ling van hedenavond uitgestald tot VRIJDAG 19 JANUARI a.s. De ge nomen piaaisbiijetten biijven geldig. 693 20 By ondershands geteekende aktö van 12 Januari 1900 twaalf is de handelsvennootschap onder de firma .,VAN tslLLEVOLDTeii PI3ItÉïjAK14,% gevestigd te Oegstgeesf, en ten doel hebbende het fabriceeren van en handoldryven in Tegols, Aardewerk en aanverwante artikelen, tusschen doondergeteekende vennooten CORNELLS MARTINU3 YAN SILLEVOLDT H.G zn., wonend© te Valkenburg a. d. Rijnen AUGUST" PERELAER, wonende te Oegstgeest, ontbonden mot ingang van 1 Jan. 1900 twaalf. De ondergeteekende YAN SILLE VOLDT is aangewezen voor de ver effening dor zaken van de ontbonden Vennootschap. C. M. VAN SILLEVOLDT H G.zn. A. PERELAER. 674 21 Afdeeling Leiden. VAN DEN Kunst-Aardewerkfabrikant te Leiderdorp. Onderworp: ,,De naam vau de Verecuiging". OP 689 21 Hutszaal. Voor' niet-loden 0.25 aan de Zaal. (joIn ds kleine Adver- tontie Tan D. N. L. YAN THEM3CHE ran j.l. Zaterdag komt voor: Raapolie ft.75. dit moet zijn ƒ1.75. Donderdag a s. zullen aldaar wor den verkocht: diverse benevens: eens collsctio Antiek Porcelein en Aardewerk, Empire Pendule, Kabinet, Ta feltje, Vijael, enz. Voorts: NAUMANN-Naaima- clilne,Cylinder-Hangel, Fornuis, Bad met Geyser en ten slotte eone partij nieuwe Gramophone Pla ten. Kijkdag: Woensdag Tan 10-3 uur. 688 21 Goederen kunnen worden bijgebracht of afgehaald.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1912 | | pagina 4