DE SOLIST" n VRAAGT UWEN-WINKELIER Qns-GratisKindertudschrift ffi ;'l Ingezonden. Burgerlijke Stand. Vragen en Antwoorden. i if- ri- tii 7095 438 De nieuwe Onderwijzers salaris- regeling;. Ofschoon ook m. i. de „Salarisregebng voor het Personeel der Openbare Lagere Scholen te Leiden" op sommige punten wel zou worden verbeterdj wanneer de Raad het Voorstel van B. en Ws. on gewij zigd overnam, zou ze dan toch stellig ook in het vervolg nog door enkele ,,o n vol maaktheden" ontsierd blijven. Omtrent een paar dier fouten zij het mij vergund het volgende onder de Algemeene 'Aandacht te brengen Salarisverschil tussciien Onder wijzers en Onderwijzeressen. Het College van Burgemeester en Wet houders wenscht het Salarisverschil tus- schen Onderwijzers en Onderwijzeressen te handhaven. Dezen wensoh nu acht ik niet afdoend verdedigbaar. lo. Terwijl B. en Ws. schrijven: ,,dat de onderwijzeres nu eenmaal niet geheel op één lijn te stellen is met den onderwijze/', staat het nochtans voor mij vast: dat de arbeid der onderwijzeres beslist g e 1 ij k- waardig is aan dien van den onder- iwijzer. Deze overtuiging steunt niet enkel op mijne 21-jange ervaring in verschillende scholen en gemeenten (waar ik herhaalde- lijk hetzelfde leerjaar overnam: nu eens uit de handen eener onderwijzeres, en dan weder uit die van een onderwijzer), maar veel meer nog op eene in het publiek afge- legde verklaring van een der op onderwij s- gebied deskundige Raadsleden (den heer Vergouwen) en op de particuliere mededee- lingen, mij gedaan door Schoolhoofden te Leiden, 's-GravenKage en elders. Bovendien ben ik in mijn opvatting nog belangrijk versterkt door het advies tot gelijke" bezoldiging, uitgebracht door de 'Plaatselijke Schoolcommissie, in welk col lege twee bekende oud-Schoolhoofden zit ting hebben, die gedurende hun veeljarige loophaan tallooze mannelijke en vrouwelijke Leerkrachten hebben zien werken niet alleen, maar ook in de vruchten van hunnen arbeid hebben kunnen vergelijken. Hoewel m, i. het bovenstaande reeds op zichzelf voldoende motiveering bevat voor de bewering, dat voor den Baad beslist de noodige „gronden van Billijkheid, Zedelijk heid en Fatsoen (welke volgens een voor malig Hooggeleerd Raadslid aan elk recht ten grondslag liggen) wel te vinden zijn, om aan de Onderwijzeressen het recht toe te kennen op d e z e 1 f d e hezoldgiging, al.s aan haar manlijke ambtgenooten ver strekt wordt, nopen de bijkomstige argu menten van B. en Ws. mij tochnog een paar opmerkingen te maken. 2o. Tegenover de ,,b e w e r i n g", dat de „onderwijzeres in den regel sléchts voor zichzelf te zorgen heeft", staat het „feit", dat blijkens een voor mij liggend statis tisch overzicht van 535 Onderwijzeressen en Leeraressen er niet minder dan 253, d. i. ruim 47 pCt. voor een, gezin of althans voor enkele familieleden te zorgen hadden [o. a. van de 219 vrouwelijke Leerkrachten met jaarwedden beneden f 600 reeds 75 (=34,2 pCt.), en van de 106 oudere dames, clie bij het stijgen Barer bezoldiging tot meer dan f 1200 voor het meerendeel haar vaders verloren of invalide zagen worden, zelfs 74 69,8 pCt.)]. 3o. Wel dragen de onderwijzeressen inder daad minder (en gewoonlijk ook korter) bij in het Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen, doch terwijl het door haar betaal de bedrag blijkens wetenschappelijke bere- ning nog veel te hoog is tegenover het zeer geringe risico, dat bedoeld Fonds door haar dèelgerechtigdheid loopt, valt bovendien te constateeren, dat de „g e h u w d e" onder wijzer voor de door hem gestorte 5 pCt. als equivalent geniet: èn dat aan zijn even tueel na te laten weduwe en kinderen „pen sioen" verzekerd is, èn dat Bij ontslagen is van de zedelijke verplichting, om ten be hoeve dier (familie)betrekkingen jaarlijks een aanmerkelijke som als Levensverzeke ring-premie te betalen. r - - Noot. Het Rijk, dat zelf nóch bij Post- en Tele- graafdienjv, Rijksverzekeringsbank en Rijkspostspaarbank, noch bij eenigen ande ren mij bekenden tak van dienst, m a n n e- 1 ij k e en vro u w e lij k e ambtenaren met denzelfden rang en h e t z e 1 f- d e aantal dienstjaren verschillend bezoldigt, keert ook voor de Onderwijzeres sen aan de Gemeente dezelfde subsi- dien uit als voor de Onderwijzers. Ook bij gelijke'' salarieering zouden dus de Onderwijzeressen in het algemeen „goed- kooper" Leerkrachten blijven. Immers, zeer veel dames verlaten den dienst reeds, voor dat haar salarissen belangrijk boven de Wettelijke minima uitsteken, zoodat het aantal barer ambtszusteren, die het „volle" salaris hekomen, betrekkelijk zeer gering is. Yoorts: Mocht eventueel het besluit vallen, dat de „Tegemoetkoming in de huishuur" tot de 28-jarige en oudere on derwijzers en weduwnaars" beperkt zal blij ven, dan zou bij het handhaven van ver schil tusschen de mannen- en vrouwen- j a a t w e d d e n, dé Onderwijzeres ook in de toekomst „d u b b e 1" getroffen war den, evenals zulks thans het geval is. Tegemoetkoming; in <le linlshnui*. De bezwaren, welke door B. en Ws. wor den aangevoerd tegen het toekennen van de „Tegemoetkoming in de huishuur" aan al- 1 e leerkrachten, in plaats van haar te blij ven. beperken tot de *„28-jarige en oudere gehuwde onderwijzers en weduwnaars" vermag iöc niet te deelen. la. De desbetreffende Wetsbepaling toch in 1901 bij amendement in de Wet gebracht tegen den wensch van Minister Goeman Borgesius, en in 1907 door Minister Rink (die zich bijna uitsluitend tob cijfer-veran deringen in art. 26 der Wet op Ibet Lager Onderwijs bcperlkte) zonder tegenspraak al« een „f out" in de Wet gequajirice-erd, telt ook bij de tegenwoordige meerderheid in Ministerraad en Volksvertegenwoordiging zoo weinig vrienden, dat ook zelfs in de nieuwe saJarisregelingen^ welke in 1910 werden vastgesteld voor de ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank, het personeel der Rijkspostspaarbank en de Reohtgrlijke amb tenaren, géén overeenkomstige clausules voorkomen. Alzoo bleef de Regeering oo£ bij de huidige politieke constellatie als g e- zond salarieéringsbegingel eerbiedigen ,,B ezoldiging, ongelet op den al- of n i e t-g ehuwden staat der betrokken ambtenaren". 2o. Yan oordeel, dat de „Tegemoetkoming in de huishuur'', tfbans alleen toegekend aan de „28-jarige en oudere gehuwde onderwijzers en weduwnaars", niet als een „don gratuit" te beschouwen is, do oh als een onderdeel der volledige on- derwijzers-b ezoldiging, komt het moj voor: dat het toekennen van deze „sala- risveifaooging" o-ok aan de o n gehuwden a fd o e n d te verdedigen is door er op te wijzen, dat de Overheid aan de „o n gehuw den" volkomen dezelfde ei^chen stet als aan de „gehuwden", namelijk: lo. het bezit der z e 1 f a k t e(n), 2o. het verrichten van Tenzelfden arbeid, 3o. en tot op 59-jarigen leeftijd het stor ten van dezelfde bijdragen-(f 25 a f 120 per jaar) in het Pensioenfonds voor Wedu wen en Weezen. GÖMPHOS (geen belang-.ebbende). ALPHEN. 0 v erl e d e n: D. N. Habermehl Z. 14 j. P. Spijker, wedr. van A. Nieuwenhuizeu, £8 j. C. van Wijngaarden jrn. 58 j. P. Clement 90 j. BODEGRAVEN. Bevallen: B. Niesing geb. De Broin Z. N. Veerman geb. Kwakernaak D. A. Verhoek geb. Brouwer Z. J. Rodenborg geb. Zeeuw D. J. Scheer geb. Verduijn D. C. M. Veldhuizen geb. Streng Z. Overleden: W. Kok, geh. met E. de Koning, 62 j. b Gehuwd: J. Versluijs 24 j. en.C. Stolwijk 19 j. J. Mfjderwijk 23 j. en A. C. Schoo 18 j. HAZERS WOUDE. Overleden: Adr. Griffioen geb. Van Rys 60 j. J. van 't Wond jm. 31 j. KOUDEKERK. Bevallen: D. Horstman geb. Van Harskamp D. NIEUW VEEN. Bevallen: H. v. d. Lee geb. Spek D. E. v. d. Vos geb. Dondorlï D. REEUW IJK, Bevallen: K. de Jong geb. Jongeneel Z. A. Grootendorst geb. Broere D. M. van Eyk geb. Vermeulen D. B. Blonk geb. Hofman D. K. Jongeneel geb Van der Star Z. Gehuwd: C. P. M. Huisman en A. J. van Gemert. ZEVENHOVEN. Bevallen: J. Mesman geb. Poelwijk D. ZOETERWOUDE. Geboren: Bernardus Cor nells Marie, Z. van B. J. Lambo en A. H. van Dijk. Johannes Hendrik, Z. van J. Versteegen en M. J. van Leeuwen. Helena Adriana, D. van A. van Leenwen en Th. van der Steen. Johanna Agatha, D. van J. B. Wesseling en J. C. Verkleij. Overleden: Geertrui van Amsterdam, 45 i-, echtgenoote van Johannes van den Akker. Cornelia Elisabeth van der Poel 2 j. Yr aag: Runt u mij ook zeggen waar het tegenwoordige adres van dr. Stigter is? Ik meen in Den Haag? Antwo ord: Mauritskade 31. SpTeek- uur van 1 tot 2 uren 's namiddags. Vraag: Ik las in Uw blad dat men te Warmond gelegenheid krijgt tot Bet ber gen van wherry's. Waar wordt die loods gebouwd'? Antwoord: Dab gaat uit van de Zeil-, Roei- en Motorbootvereeniging „De Kaag". Maar wanneer u er een wherry wilt hergen, zult u met te lang moeten wachten met uw aanvraag aan den secretaris, den heer La Rivier e, Breestraat. Het 'land ligt 2 minu ten van het station Warmond; u neemt dan hier aan het station een buurtveïkeertje voor uw /lames en ge zijt er vóór ge 't weet Y r a a gIk ben timmerman en in de zaak mijn vaders- werkzaam. Onder vaders naam en met zijn geld, beheer ik feitelijk den winkel. Mag- ik nu zonder voorkennis van vader, uit mijn zak, materialen koop en en verwer ken in zijn werkplaats en die ten eigen bate verkoopen? Zou ik dan in staat zijn op die manier zonder kosten of overneem som na overlij den mijn vaders de zaak als de mijne te be schouwen, zoo ik bewijzen kan overleggen dat materialen enz. door mij betaald zijn en heb ik dan mijn broeder (die slecht oppast) niets uit te keeren? Antwoord: Op uw eerste vraag is ons antwoord; ja, altijd met toestemming van uw vadeT, want het is uw eigendom nog niet. Wat uw tweede vraag betreft, moet gij voorzichtig zijn. Uw broeder is ook erfgenaam en indien gij bij overlijden de nalatenschap uw vaders en uw eigen bezit tingen goed uit elkaar wilt houden, zult gij het beste doen alles zooveel mogelijk te be schrijven en uw broeder er in te kennen. Anders komen er later moeilijkheden; gij kunt u in geen geval als eigenaar beschou wen, uw broeder zou u aan zien komen Traag: Welke is uw meening over den roman van Selma Lagerlöf, getiteld „Gösta Berling Antwoord: Mooi. Y raag:. Daar ik bij een juffrouw elke week gehuurd ben "s Maandags te komén wasschen, heeft de juffrouw mij Zondag avond een briefje onder de deur geschoven dat ik niet meer behoef te komen. Ik heb geen kwestie gehad. Is dit nu billijk? Kan ik schadevergoeding eischen? Antwoord: Het komt ons voor dat men u een week van ie voren had moeten opzeggen. De juffrouw vervalt dus in de kosten van éón Maandag. Yraag: Ik woon ongeveer een halfjaar in Leiden, ben aangeslagen in de Plaatse lijk '2 Drtecte Bel., ook in de Pers. Bel., en nu ontving ik dezer dagen een invulliiigs- biljet voor de Bel. op Bedrijfs- en andere Inkomsten. Nu is mijn vraag: moet ik, die geen bedrijf heb en in betrekking hen, aan geslagen worden in de laatstgenoemde be lasting? Hebben zij er recht op, iemand, die- voor een weekloon werkt, daarmede te treffen A n t w o o r d: U merkt zelf al op dat het inschrijvmgsbiljet betreft bedrijfs- en an-« d e r e inkomsten. Als ge f 650 of meer in- komen hebt, onverschillig op welke wijze verkregen, dat zijt ge belastingplichtig in deze belasting. Yraag: Nu de gemeente Leiden aan de werklieden een toeslag-op het loon geeft wegens duurte der levensmiddelen, zou het nu niet meer dan billijk zijn dat in dezen duren tajd een massa arme belastingbeta lers voor een groot gedeelte van hun be lasting ontheven werden, want die voeler» toch ook de drukking van dezen duren tijd, of zou het nu niet andersom zijn dat de belastïngscBroef nog maar een beetje vas ter aangedraaid zal worden Antwoord: Zeker, geeft het besluit om aan de arbeiders en beambten in dienst der gemeente een toeslag te geven aanlei ding tot allerlei vragen, ook in verband met de kleine belastingschuldigen. Opmer kelijk is het evenwel dat met alleen tal van gemeenten, maar ook het Rijk en enkele provinciale besturen reeds hetzelfde doen. De openbare lichamen stellen zich daarbij op het standpunt dat zij werkgeefster zijn, en dat zij als zoodanig hebben te zorgen dat de werklieden behoorlijk kunnen rond komen. Buitengewone duurte maakt dan een toeslag noodig. Stelt men zich echter op heb standpunt dat ook de personen in dienst der gemeente een deel van de ge meenschap zijn, evenals andere groepen, dan kaïi men best verdedigen, dat het niet aangaat die wel te Belpen en anderen die er nog slechter aan toe zijn aan het lot over te laten. De vrees dat de belasting schuldigen door dezen maatregel extra zou den worden getroffen zal \vel ijdel zijn. Over al de belastingschuldigen aangeslagen beteekent dit bedrag weinig. Tecgra Siscïi weer!»t\ rïcSat, naar waarnemingen 'in den morsren van 5 Dec. Medegedeeld door het Kon. No:l. Meteor. Iuatituut o De Bilt. Hoogste barometerstand 77S.2 te Hapa- randa; laagste 740.9 te Stornoway. Verwachting tot den avond van 6 Dec.: Meest matige zuidoostelijke tot zuidwes telijke!) wind. Nevelige tot zwaarbewolkte lucht. Waarschijnlijk regenbuien. Dezelfde temperatuur. U f 11 o.t i n g e n- Roiterdamselie Schouwburg. Trekking 1 December 1911. Serie 1717. No. 64. met 3000; serie 1939, No. 34; serie 3100, No. 43, elk f 125; serie 2912, N'O.40 serie 3659, No.73, elk f 50; serie 693, Nó. S3, serie 1284, No. 58, rik f25; serie 200S, No, 25, serie 310", No, 1, elk f 12.50serie 642, No. 43. serie 220-1, No. 43,. serie 3356, No. 66, elk f 10; serie 854, No. 71, serie 1088, No. 44, serie 3295. No. 87." elk f 5. Voorts werden uitgeloot 25-nummers ieder met f 2.50 en werden geheel uitgeloot db series 514, 2072, 2131, 3211 en 373a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1911 | | pagina 6