Extra groote Opruiming wagens uitbreiding en verbouwing Mantelmagazijnen BRUNS ANKERMANN. Van ai 6 DECEMBER: No. 15888. DER Alle Artikelen worden, om ruimte te krijgen, ben@d@n fabrieksprijzen UITVERKOCHT* Dames profiteert van deze gelegenheid om koopjes te doen. juiste adres. Buitenlandseh Overzieht. Tweede Kamer. Faillissementen. laEIBEOH HAC&BHsAD, Bkstla^ 5 Decemlïer. Tweed© Bl^d. Ajrsh *3J\ g2$k0§^i Zwarte en gekleurde Mantels wan af f 3.—. Kïndermantels. i« O* 50. 706S 200 Blouses en Kostuumrokken, spotprijzen. lantelkostumes voor Dames en Kinderen van af f 3.50. I 0f e v n nn L.i. Regenpaletots1.75. "-eï. ®B V» P"°P Ver van het woelige water der Enropee- Sohe politiek, viert het Engelsoh'e K o- ning.spalatr zijn triomfen in Britsoli- Indië. Zatdrdag is Koning George én zijn 'igémalin. met de Medina" te Bombay aan gekomen. Schitterend en geestdriftig was de ontvangst van den gToofén „blanken Keizer" aan de ingangspoort van het Indische Kijk. Spoedig na aankomst van de „Medina" be gaven de vorstelijke personen zioli aan wal. Hier waa een ontvangst-paviljoen. opgericht, waar de onderkoning, de gouverneur van Bombay en tal van autoriteiten koning en koningin begroetten en waar de president van den gemeenteraad, Sir Phirozeshah' M- Mehta, een welkomstadres voorlas. De koning (antwoordde met een toespraak, waarin hij .verklaarde, dat liet een zijner eerste won- tecken na zijn troonsbestijging was geweest, tón eon bezoek te brengen aan zijn onder danen in Indië, oen verklaring, die door de 'aanwezigen geestdriftig werd toegejuicht. Na do ontvangst, deden koning en ko ningin een rijtoer door de stad, waarna ze laan l oord van de „Medina" terugkeerden- Uil de berichten in de Engelscho bla- 1 den blijkt, dat de „Medina" een zéér slechte (reis heeft gehad.. Koningin Mary heeft 'zich dan ook gedurende de reis slechts zelden vertoond ©enmaol overstroomde •zelfs haar kajuit door heb breken van een dér koekoeksglazen. Ook de koning, die itocli al nieetr zeereizen achtör den rug heeft, vertoonde zich tal van dagen niet op liet dek. En het gevolg leed met enkele uitzon deringen zoo duchtig van de zeeziekte, dat allen tijdens het stormweer in hutten blo- yen. po Engclsolie kiesfrechtvrou- wen schijnen niet naar goeden raad te luis teren. Haar jongste optreden toen zij den éérsten minister Asquitli het onmogelijk 'Smaalden een 'redevoering uit te spreken, heeft enkelen onverdaohten voorstanders van hot ytrc uwen kiesrecht, zooals Ramsay Mac Donald én Sir Edward Grey aanleiding gegeven tot de waarschuwing, dat de militante kiesrecht- yïrouwen aldus voortgaande, ook de voor standers van liet vrouwenkiesrecht zouden (afschrikken en de zaak, die zij voorstaan, dus ernstig zouden benadoelcn. De waarsohuwendc woorden schijnen wei nig indruk te maken. Immers de Women's Social and Political Union verklaart in de bladen, dat zij na overweging van Sir Ed- .Ward Grey's woorden volstrekt niet ge schokt is in de overtuiging, dat een militant .optreden beslist noodzakelijk ia 0m1 het vol gend jaar reeds het vrouwenkiesrecht te ver krijgen. Duitschland zit midden in de poli tiek- Do aanstaande Rijksdagverkiezingen ürukken op alias. Gisteren gaf de staats secretaris van. financiën, Wermuth, in den Rijksdag een uitvoerig overzioht van den i.toestand der rijksfinanciën. Hij begon met een kritiek op de ongun stige ïnedodeelingen in de pors, waarna hij .Verklaarde: „Er bestaat allo kans, da.t de Rijksfinanciën eenige jaren vroeger don men jalgemeen vermoedde weder op gezonde basis ^lullen berusten. (Levendig geroep „hoort, lioort" hij de Rechterzijde, onrust bij do meerderheid, ge roep „verkiezingsrode" bij do sociaal-demo- cfraten). Sedert 1909 verminderde de rijksleening [trapsgewijze met 50 millioen en met grond tóag worden aangenomen, dat de huidige stand van ongeveer 100 millioen volgens jden zeilden maatstaf zal blijven afnemen, Vaststaat dat op een belangrijke toename der ontvangsten uit reohton en belastingen ge rekend kan worden; ook zullen de netto- ontvangsten van posterijen en spoorwegen Vermeerderen en de Matnkulaj'-Beitrage Zul len op 80 Pf ge.handhaafd blijven. E^' is nog slechts een kleine stoot noodig, idan is de voornaamste taak afgedaan."- (Levendig „bravo" bij de meerderheid, Onrust en gelach links). In Spanje heeft men de ingewikkelde politieke toestand een oogenbtik vergeten "voer een pikante (kwestie in le Koninklijke familie. De Koning hèeft nl. cneenigheid met prinses Eulalia. Deze heeft een boek geschreven en ontving Zaterdagavond een brief van den Koning, waarin deze haar be val de uitgave van het boek, dat, naar cT© koning vermoedde, groote sensatie zou wekken, uit te stellen bot hij het had ge- lozen. Infante Eulalia sprak daarop onmiddel lijk, ia een brief aan haar neef haar verba zing uit, dat deze een oordeel over een boefe durfde uitspreken, voordat hij ihefe had ge lezen en verklaarde dat zij, na zulk een der inquisitie waardig optreden, den Koning voor goed vaarwel zei. In een onderhoud met een journalist ver klaarde do prinses, dat zij zioh o.m. hoogst gegriefd achtte door de behandeling, (baar zoon aangedaan, die met groote toewijding deel had genomen aan; den veldtocht in Marokko zonder daarvoor ook sleohts de geringste belooning te hebben ontvangen, zoodat zij maatregelen bad genomen, tot den verkoop van al haar goederen, in Spanje en zioh in het particuliere ïëven zou berug- treöcken. Heb boek, dat de infante onder het pseu doniem „Condesa Avila" zal uitgeven, is in het Fransch geschreven en draagt den titel: „Au fil de la Vie". Het blad „Excelsior" verneemt, dat de geheele quaestie weinig te beteekenen beeft. Alfonso XIII vreest, naar het schijnt, dat de infante in haar boek een min gunstig ooi-deel heeft uitgesproken over personen aan het hof. Voor die - rees bestaat edhter geen grond, want het is een boek over philo. sophie en sociologie. „Als de koning het werk zal hebben ge lezen", zegt genoemd blad, „za1 brij van meening veranderen en zal de goede ver standhouding, die altijd tusschen den ko ning en de infante heeft bestaan, beslist hersteld worden". De Perzische kwestie wordt steeds ernstiger. Engeland, Rusland en Turkije staan om het land heen en het heeft er veel van of het in die- omhelzing zal worden doodgedrukt. Te Teb'eran zijn 35 Russische kozakken aangekomen, om het gezantschap te bewa ken. De Russen gelooven, dat zij niet veilig zijn en hiin gezantschap heeft hen gisteren van wapens voorzien volgens den correspon dent van het „Berliner Tageblatt" een on- noodige en tartende maatregel. Tijdens de betoogingen voor de gezant schappen warén deze alle gesloten, behalve het Amerikaansche en bet Turksche. De vertegenwoordigers van deze beide landen kwamen naar buiten en bedaDikten voor de betuigingen van sympathie. Het nieuwe hoofd van de politie, een BacbStïaar, is van plan de vrijwilligers te ontwapenen. De moordaanslagen verminderen; daarentegen worden de betoogingen nog talrijker. 30,000 Perzen te Tabriz bijeengekomen, hebben den steun der beschaafde wereld gevraagd tegen het, de onafhankelijkheid van Perzië bedreigende, Russische ultima tum. De toestand ïs thans van dien aard dat men over het uitbreken van een heiligen oorlog tegen Rusland vreest. In verband met de opwinding die reeds in de Ooster- sche landen heërscht over den oorlog van Italië en Turkije zal deze nieuwe beroering geen goed doen. In China schijnt dan toch' nog een gunstige wending te komen. Volgens een mededeeling uit Peking ont vangen door de „Nowoje Wremja," zou prins Tsjoen geneigd zijn in te gaan op een compromis van Yoean-Sji-Kai, volgens welk hij van het regentschap zou afzien ten gunste van een regentsohapsraad, die uit Chineeaen zou bestaan. Heb doel van dit compromis is, de toestemming van de revo- lutionnairen te verkrijgen, dat de troon be houden blijft voor den zoon van Tsjoen, den jongen keizer Pou-Yi Staatsbeg rooting. In de gisternamiddag gehouden zitting vröeg de heer D e K a n t e r bij de voortge zette alg. beschouwingen der Staatsbegroo- tiiig een algemeene regeling voor de Resti tutie voor pensioenstortingen van vrouwe lijke ambtenaren, die ontslag vragen we gens huwelijk. De heer P a t ij n acht den financieelen toestand eenige rinate verbeterd, wat vooral té danken is aan het snelle acerès der middelen en waardoor hij hoopt, dat de Regeering niet de Tariefwet zal door drijven. De toestand is ovenwol -nog niet bevredigendalleen door meevallers is de begrooting sluitend te maken. Hij vraagt of de Minister nog op h'et debiefcreoht op de tabak rekent. De daling der koersen van onze Nationale Schuld baart hem zoTg. Hij gelooft-, dat de Regeering daaraan schuld heeft in zooverre, dat zij niet voor zichtig genoeg is met voorstellen, die de sympathie van kapitaalkrachtige volken kunnen verminderen door niet genoeg te zorgen voor sluitende begrootingen. Hij wenscht, dat de Regeering zal streven naar herstel van het budgefcair evenwicht door zuinigheid en spoed met de nieuwe midde len, en dat zij meer zal ainortiseeren. Zeer veel zorg baart hem ook de stijging der mi litaire uitgaven met negen, a tien i_x.llioen; eén stijging, nog onder geen enkel ander Nederlandsch kabinet bereikt. En dat, waar ons leger nog zooveel te wenschen overlaat. Van deze oritïek sluit spreker echter den nieuw opgetreden Minister van Oorlog uit, aan wiens werkkracht en talen ten spreker gaarne hulde brengt, al heeft hij dan ook tegen de Militieweb moeten stemmen, omdat, naar spr.'s overtuiging, het leger daarmede niet gebaat is. Deze Regeering heeft de grenzen van onze offers voor het militairisme verre overschreden en bedreigt daardoor onze volkskracht met ondermijning. Hierna besprak de heer Patijn de verze keringswetgeving; te kennen gevend, dab hij wel bewondering kan gevoelen voor het streven van minister Talma, maar niet voor de resultaten van dat streven. Meer spe ciaal critiseert spr. het geven van eenheid betreffende de parallel-onderdeelen, welke thans in de onderscheidene wetsontwerpen op verschillende wijzen zijn uitgewerkt. De fout zit in de slechte voorbereiding. Evenals vorige sprekers wijzende op de omverwerping van het aanvankelijke sociale werkplan der Regeering, achtte spreker het onmogelijk met minister Talma tob een wijziging van dat werkplan te komen in dien zin, dat de invah'diteits- en ouder- dome-verzekering weer nummer cén op het programma komt. Men kan hem die daad niet vragen, omdat inwilliging gelijk zou staan met de erkenning, dat h'et geheele op treden van minister Talma een vergissing is geweest. Dus moet er maar op den ouden weg worden voortgeggaan, maar dan met zjooveel spoed als mogelijk is. Spr. dringt aan op omwerking van de Radenweb en omwerking van de ouderdoms wet, in dier voege, dat zij in overeenstem ming komt met de Ziektewet. Dit zal de eenige wijze blijken om nog in deze wetge vende periode iets tot stand te brengen op sociaal gebied. De heer De Beaufort beantwoordt de. vraag of ons volk rijp is voor democra tische instellingen, bevestigend, al erkent hij, dat soms twijfel nog geoorloofd is. Spr. bespreekt het niet persoonlijk ope nen van de Staten-G ener aal door cle Ko ningin, wat ook door hem betreurd is. Spr. is het eens met den heer Druoker, dat de Kroon wordt uitgemaakt door de Koningin en haar Ministers, en dat het niet aan zou gaan als de onderhandelingen, die tussohen het Staatshoofd en de Ministers plaats heb ben, publiek worden gemaakt. Maar spre ker heeft hetgeen de Regeering te dezer zake in de stukken heeft medegedeeld, niet als zoodanig opgevat en wil dat antwoord alleen opvatten in dien zin, dat er uit blijkt, dat de kiesreohtbetooging niet de aanlei- dende oorzaak is geweest .van het niet-ko- men der Koningin. Verder bespreekt hij de vraag, waaraan liet torh toe te schrijven is, dat de Regee- r.ing, ondanks haar sterke meerderheid in de Kamer, op wetgevend gebied zoo weinig tot dusver heeft kunnen tot stand brengen. Spreker schrijft dat o.a. toe aan overlading der Kamer met werkzaamheden. Van meer invloed op de vertraging zijn echter de staatkundige redenen. Zoo zijn o.a. de banden die zoowel links als rechts bijeenhielden, losser geworden, nu de schoolstrijd tot het verleden behoort. Voorts is er in de sociale wetgeving een bacil ko men binnensluipen, waartegen een strijd wordt aangebonden, die remmend moet werken op de tot-stand-koming, n.l. te veel dwingende bepalingen, zóó, dat men'zelfs den werknemer wil gaan verbieden te ar beiden in sommige gevallen, omdat men vreest, dat anders het doel. dat men be oogt, niet zal worden bereikt. Verder hield spr. nog eenige financieele beschouwingen. Heden wordt, het algemeen debat voort gezet. Avondvergadering van Maandag. J ustitiebegrooting. Van instellingen v 0 o r r e 0 li t a- b ij s t a n d aan on- en minver mogende n. DeMinistervanJustiti e weeg er ops dat een verzoek om Rijkasteun werd ontvangen van. liet Centraal-Bureau voor Sociale Adviezen te Amsterdam. In buiten gewone govallen zal men ook subsidie ge ven, indien er geen gemeente-subsidie is, of met het bedrag boven de gemeente-subsidie gaan. Vaste regels zijn nog niet gesteld, dé aaalk is nog in voorbereiding. De heer Kooien betoogde, dat alleen d&n tot het geven van subsidie moet worden overgegaan, wanneer de Regeering zelf de zaak in handen zou nemen, indien het par ticulier initiatief in gebreke blijft. Er zijn ook R.-K. instellingen voor sociale advie zen en rechtsbijstand. Geen dier bureaux heeft tot nu toe subsidie gevraagd. Spr. meende dan ook. dat het. niet noodig is, dat heb Rijk subsidie geeft. Spr. vroeg dan ook, rni den post terug t© nemen. De heer D u y s was van een tegenover gestelde meening en juichte den post toe. Jammer, dat het Centraal-Bureau zich nog niet heeft beziggehouden met de zaak, waarom het eigenlijk gaq,^ zelfs niet ge tracht heeft, dat te doen, en nu is liet wel opvallend, dat juist dat bureau het eerst om subsidie vraagt. Gevaarlijk aoht spr. de bepaling, dat ook de gemeente subsidie geven moet. Toch hoopte spr. niet, dat de post van de begrooting zal gaan. De (beer D 1* u cfk e r had' den post met genoegen gezien, waar op dit oogenblik on voldoende in de behoefte aan voorlichting wordt voorzien. Ook in het buitenland ge nieten dergelijke bureaux subsidie. Spr. vertrouwde dan ook, dat de Kamer haar be langstelling zal toonen voor deze zaak en zioh noch door formeele, nodb door finan cieele bezwaren .daarvan zal laten terug houden. De heer Van Sasse van IJsselt deelde meer het gevoelen van den lieer Kooien. Dat (hét particulier initiatief vol doende is, had. meende spr., cle heer Koo ien reeds voldoende aangetoond. Hij kon geen maatstaf vinden voor het verleenen van subsidie en hij vreeseh, dat veel mis bruik zal ontstaan. Ook spr. drong aan op terugneming van den post. De heer Van Hamel sloot zioh aan bij de zienswijze van de ibeeren Druoker en Duys, daar ook hij voorlichting zeer ge- wenscht achtte, om processen te voortko men. Het geldt hier een algofhesn belang. Men kan niet verlangen, dat al die adviezen gratis worden gegeven. In den eiseh, dat de gemeenten ook subsidie moeten geven, ziet spr. een waarborg voor noodzakelijkheid en degelijkheid. De Minister van Justitie ver klaarde niet te kunnen voldoen aan den wensch, om den post terug te nemen. Had meri bezwaren, dan had men dit verleden jaar moeten doen blijken. Reeds herhaal delijk werd op voorziening van Staatswege aangedrongen. De post van f 3000 is een kredietpost voor 1912. Bij verdere aanvra gen zal de Kamer dus weder hebben te be slissen. Als regel zal subsidie gegeven werden, indien er gemeente-subsidie is en niet meer dan de gemeente geeft. Van dien regel zal worden afgeweken, als blijlkt, dat de ge meente chicane us subsidie onthoudt, of in dien eon gemeente hulpbehoevend is. Na replieken wordt de Justitiebegroting aangenomen zonder hoofdelijke stemming. Hierna werden zonder stemming aange nomen de wetsontwerpen tot wijziging van het hoofdstuk Justitie voor 1911, tot natura- k^atie van N. Perssen en aoht anderen, tot wijziging van de beroepsw^t én dat tot wij ziging van het hoofdstuk Justitie voor 1910. Begrooting van Buiten landse he Zaken. De heer De Kanter dankte voor de toezegging, dat de Minister de aanstelling van beroepsconsuls wil bevorderen. Vervolgens critiseerde spr. het nemen van verlof door den Minister, juist toen de Italiaansch-Turksehe oorlog uitbrak, hetgeen hij bedenkelijk vond. Wat de Timor-kwesbie aangaat, herin nerde spr. hetgeen hij daarover bij de ge handeling der Indische begrooting heeft gezegd, en betoogde hij nogmaals dat wij er wel degelijk voor hebben te zorgen, geen verkeerden indruk te maken. De uitlatin gen in het Portugeesche parlement moeten behoorlijk weerlegd worden. De heer Van Karnebeok karak teriseerde het beleid van dezen Minister van Buitenlandsche Zaken als een opge wekt beleid. Bij de beoordeeling van een verlofstijdstip is niemand bevoegder tot beoordeelen dan de Minister zelf. De Minister blijft natuurlijk ten volle verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn afwezigheid. Het grensincident van Timor had spr. altijd een kleine zaak gevonden. Wat Venezuela aangaat, betoogde hij, dab voor een vriendschappelijke verhouding het allereerst noodig is, dat een einde kome aan de 30 pCt. differentieele rechten. De zaak van den heer Thielen moet aan arbi trage onderworpen worden Wijzende op de verdragen van Amerika met Engeland en Frankrijk betoogde spr., dat, zoolang er twijfel bestaat over de aanneming dezer tract aten in den senaat te Washington, het ge wenscht is, die be slissing af te wachten vóór en aleer er met het sluiten van dergelijke tracta ten voortgang wordt gemaakt. De heer S m e e n g e sprak over bet watergebrek in Drente en wees er op, dat de Duitsche autoriteiten geweigerd hebben, water te mogen betrekken uit de Duitsche kaualen, hoewel er, naar hij meent, vol doende water in de Duitsche kanalen stone?. Spr. vroeg de medewerking der Regeering in deze zaak. De heer A a 1 b e r s e vroeg nogmaals subsidie voor de vereeniging „Nederland" in Duitöchland, welke Vereeniging veel doet in het belang der arbeiders, die in Duitschland wonen en werken. De heer VanAschvanWijck meen de, dat den Minister gelegenheid genoeg is gegeven door het debat, om te verklaren, dat er onzerzijds seen sprake is geweest van excuses tegenover Portugal. De instel ling van de commissie tot voorbereiding der dercie vredesconferentie juichte spr. toe. Nogmaals drong hij aan op een hetero regeling betreffende hét verstrekken van voorschotten door gezanten. Met genoegen had spr. de vorstelijke bezoeken aan Nederland gezien; maar wor den de Bchoone woorden, bij die wederzijd- sche bezoeken gewisseld, wel in daden om gezet? Geen der wenschen van de Belgieeh- Nederlandsdhe commissie is nog in vervul ling gekomen. Dringt de Regeering wel voldoende op spoed aan? Is 't cle Belgische regeering wel ernst? Regeling van het oxc quator is toch zeker wel mogelijk, Sp betreurt het, dat de Minister aan Belgt niet een uitgebreid arbitrage-contract schijnt te durven voorstellen. De heer H ugenhoïtz br-oht den Minister Uvulde voor hetgeen deze op het ge bied van arbitrage heeft tot stand go- braoht, maar spr. aanvaardde al de reeds gesloten verdragen niet als een uiting van vredelievendheid, al beoogt men door de arbitrage geleidelijk inperking van het ter rein, waarop strijd mogelijk is. Wat Venezuela aangaat, sluit spr. zioh aan bij het betoog van de 1 heer Van Kar- nebeek. Voorts behandelde spr. het optre den van den vice-consul te Los Angelos, die, befcrdkken bij een groote werkgeversfirma,' medewerkte aan een stakingsverordening tegen de arbeiders, hetgeen spr. afkeurde. Zoolang het bestaande conflict vOoif duurt, diende hij zijn ambt als vice-consul neer le leggen. Wegens het vergevorderde uur werd de vergadering om tien minuten over twaalven gesloten. Heden te Lalfelf voortzetting der alge meene beschouwingen. G. F. Driessen. te Leiden. P. van Henningen, timmerman, te 's-Qra venhage. N. Venn. Provinciale Bank v. Effecten en Wisselzaken, te 's-Gravcnhage. R. Smit, te 's-G ra venhage. L. M. Vermeulen, koopman, te Scheve- ningen. J. de Weerd, sohildeTsknecht, te Scheyu- ningen. W. van der Zwan, huisschilder, te 8 ,he- veningen. L. Trompeter, koopman in diamanten, te Amsterdam. De weduwe Louis van Buuren, koop vrouw, te Kessel, gem. Atem, Marea en Kansel. P. Capellc, sigarenhandelaar te En- schedee. Invoer van varken» uit Steiterlnuil In Frankrijk. Reutfer seint uit Parijs: Het Staatsblad bevat een besluit, waarbij de invoer van varkens, komende uit Neder land, te Havre wordt toegelaten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1911 | | pagina 5