1 SIROOP VAN PUNCH r H. M. SASSE, Turfmarkt 7. I Gouden Trouw- en Verlovingsringen van af f 3,5®. JH.MAARTENSE. Niet minder dan 867 goede Oplossingen ïi. B. BBIJNEN, MODDERMAN, HARTEVELT Co. Sctiildersjassen Effecten, Coupons, liseels en Assurantiën. Stosmkot-iaufsslappij „OE VDLHARDINfi." Hoordwijkerliout. Te buur gevraagd, HEERENHUiZEM LeiiSselie Sshoiiwhyrg. Satanskerel. Sewraagd s 6 MIIMIIDEL 0. W. SÏURETLEH, h DE BAZAR, Hesrengracht 7, „Sesprs Orescstiilo". HET WELVAREN VAN LEIDEN. Jesie^©r @5 Bitters SS 3 Cognac 100 n Bransiewijsi 80. Te huur gevraagf: D. SOHAAKE, te Huur iangclioÉu. Bioscope Theater, Advertentiën. metselaars. Wijnhandelaren. Leiden. 7110 18 Nieuwe Rijn 64. Telei latere. 81. O DE UITSLAG WAS: ff ff ff ff Meid-Huishoudster, W. F. KOUS. Haven 22. APGTHEKERSDIJK 34. HOHSBUM. HÖUTWAE.EN, «T Pijn in den rug- en de lendenen, "^S naast het Rijnlandshuis. 61 Breestraat 3L«a ïi g el>x* ai gg !l©f gg@©slk®g»p s^liesi ©Ü8ELS isi ffög* eenig*® fe s©©d> s®Iid© 2d@-liaiads PZANINO's, ir©©!1 spotprijzen. f l.io. a üEMEfi Rapenburg, hij den Vliet, Huis te huur gevraagd. ür^iwagens, laas3 Ü^nts Extra, Inrichting voor Vosten met gebreken. H. HE JONQ; isnai Y j.i van f509 to» f1090 t© liaSLêS'a BEN voor dengene, die een GOUDEN ABHBAX1) net Inscriptie, die verier»» i« in den omtrek ren Sociëteit .Miner?»" terugbezorgt. Adres te be komen m VAN ZWICtiT's Boek- handei, Breestraat. 7011 9 wordt gezocht te Leiden voor tweo kinderen, die de H. B. S. bezoeken. Aanbiedingen worden ingewacht onder No. 7107 Bur. r. d. BI. 7 RÜnsburgersingel. W oensilagMatinéo en Ëlite-Avond w.o.: MEDEDINGSTER VAN RIGHELIEU. Prachtvol gokleard Drama. Lang 1000 meter. Duur 1 uur. Zeldzaam Elite* Program, ïtooken streng verboden. Speciale Kinder-Slatinée. Vgitijjnrige Echt vereeniging J. R. BLOOT JAC. ZWANENBURG. Hun dankbare Kindaren. jjpj 6 Deo. 1911. sfT Receptie 12 December van 5^ 2 tot 6 uur. 7106 14 Katwijk aan Zeb. Hp (Havenstraat 16.) De Heero verbiyden ons door de voorspoedige geboorte van onze Dochter ELIZABETH, H. N. GIJSMAN. P. J. GIJSMAN, Van Katwijk. Leiden, 4 December 1911. (Stille RUn 14.) 7105 9 De Heer en Mevrouw YAN GILS Davervkldt, hebben de eer U ken nis te geven van de geboorte van een Soon. 7112 5 Zoeterwoude, B December 1911. Heden overleed na een kort stondig ïyden, onze oudste lieveling CHRISTINA, in den ouderdom van ruim 9 jaar. A. YAN KALKEREN en Echtgenoote. Voorschoten, 3 Dec, 1911. 7097 8 Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien van doH.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde Zuster, Mej MARIA JOHANNA PESKENS, in den ouderdom van 62 jaren. Uit aller naam, W. J. J. PESKENS. Leiden, 4 December 1911. (Stille R(jn 10). Eenige en algemeene kennisgevitig. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. 7116 15 I G. TE» KEEHOKST, Met selaar te JSieuwveen, vraagt terstond 4 bekwame Metselaars, tegen hoog loon. 7120 6 een Spekslagersknecht. Adres: P. II. VEKHOEE, Steenstraat 1. 7115 5 li.i. Banketbakkers. Terstoad gevraagd: een lïan- ketbakkersleerling ot Iemand die vrenscht in het vak opgeleid te worden. Adres: J. M. STIJNMAN, Bakker, Wassenaar. 7091 6 Kantoor geopend, van 9 uren v.m. tot 5 uren nm. 49, hoek G^oenesSeeg. ij=» van af f 0.99 per flesch. 7002 30 p essi xevens bevoel ik m(j beleefd aan voor levering van alle H© BORDEAUX-, RIJN-, CHAMP.-, PORTMADERAWIJNEN, ens. B5j miusteus x/4 Auker 10 pCt. koriisig a co»taut. o van ons Prijsraadsel in het ,,Lei(lscli Hagblad" van 2S Nov. j.l. ontvingen wy. (Tevens een be wye, welke groote waarde publiciteit in het „Leldcch Dagblad" heeft). Uit dit groote aental Rympjes zochten wy, na veel moeite, de S5 beste uit, ea lieten hot lot beslissen, welke van deze hun inzenders de prezen zonden brengen. l»te Pr(jsKeu Pendule met Coupes, 2de Een ntel Chineesche Vazen, 3de Een Teakh. Bloemenknip, 4 de Een Zuil, 5de Majolica Bloemenpot, 6de Een Vulemmer, 7de Een stel hl. Deltt. Vazen, 8ste Een Nikkelen Theepot, 9de Dames Paraplnie, 10de Wandelstok, Extra Prijs voor beste Keclamegedi gewonnen onnen door Mej. JOH. TREUR, Botermarkt 27a. den HeerD. LE0GER1NG, Levend. 149. LEENDERT DE VP.IJ, 3de Groene3teeg 53a. Mej. UMBREIT, Lage Rijndijk 4. den Heer 0. DE N1JS, Nienwe Mars 9, C. M. HEKKELMAN, Haarlemmerstr. 63a. Mej. GERDAv.d. BLIJ, o. Singel 164. den Heer P. J. YERSTRATEN, Morsohstraat 60a. A. ERADES, Oostdwstl'. 12. H. HEESTERMAN3, Noordeinde 48. :lit (Gravure iu Lijst) door den Heer H, J. COHEN, Langebrug 10a Wjj danken alle Inzenders voor de moeite die zij zich getroost hebben en zullen aan allen, die niet zoo gelukkig waren een prjja te winnen, een groot Prenten boek (34 X 25 cM.) doen thuis bezorgen. Het rijmpje van de eerste Pryswinster drukken wy hieronder af en geeft deze inzendster de gevoelens van het groa onzer CliSnteele weder. Mochten velen, die wjj nog niet het genoegen hebben tot onze geachte Cliënteole te mogen rekenen, hierin aanleiding vinden kennis met ons Magazyn te maken, dan hebben wy het doel onzer reclame bereikt. 7095 219 Hoogachtend, Dat zal een moeilyk Zaakje zUn, En ik begin te vreezen, al die dichters groot en klein Als een van de slechtste te wezenl Zoo dicht ik licht tot mijne blaam, Al zou mg dit ook deuren Kaad 'k dan maar den Firma-naam, Het was toch al wat, U Heerenl Eerst daoht 'k: nu wie kan dat z(jn? Een winkel toch gewis »yk als in Leiden aan den Ryn Een tweede nimmer is. jtfu dan: waar koopt het beste g(J Gemaakte Goederen, Wol en Zjj Kaad dan: waar U het beste vindt Aan kleeding voor man, vrouw en klndl Oadoaux ook voor St.-Nlco'Iaas, Houtwaren, Meubels, Steengoed, glas, Toe gaat maar zion nu eeDs die gracht, In de Bazar" op de Hoereogracht. Extra prijs voor liet beste reclainegeflicbt DE BMAR, Heei'angs'asht. De kunst van adverteoren, Zy klimt met eiken dag. Daarom zal hy regeeren, Die dit het best vermag. Zyn zaak 'zal hooger groeien, Al naar zy'U kunde stygt; Hy zal 't publiek wis boeien, Tot het in eerbied neigt. In onze goede veste, Spant menigeen zich in, Het eerst te zyn, de beste, Den kooper naar den zin. Doch wie den palm zal dragen, Yoor 't toonen van zyn kracht, Is, als gij mij zoudt vragen, HE KAZAK, Hceiremgraclttt. Gevraagd zoo spoedig mogeiyk een eenvoudige Yrouw voor middelb. leeftyd, P. G., builen Leiden. Br. Bur. v. d. Blad onder No. 7098. 6 7099 5 Woensdag iê 4 areu. nog Kaarten yoor do Feesten te verkrygGn 7113 9 Aan de Waag ligt een Volon- dammer Schuifje mot groote levende Spiering. 7026 6 Dt Deurwaarder P. H. YANTHIEL zal op ffioadertlag 7 December a. s. 'a morgens 80 areas a. d. Wliet te RIjsisbna'a: a contant verkoo* pen, eene aanzlealijkeparfij als: fiadding en Sehethout, Sapbinten, Vloer- eu Solder- delen, Deuren, Kamen, Stoïcij nen, enz. 7038 15 Verschenen by 3JÏ AJETSNUS NIJHOPF, Uitgever, '®-Gra- veuhage7111 10 Handschrift uit bet jaar 1659. 7090 8 jicht, nrlnekwalen en water- r,acht, geneest men spoedig door het gebruik van Dr. lïIOHTEB's Kugpyra Nierenpillen. Het ge- nsesmiddel, dat p(jn ln den rug en de lendenon van af de eerste dooa doet verminderen, prys ƒ1.50. TeLeiden verkrijgbaar by „Samitas", Steeu- achuur 1. 7102 12 Safekastjes te huur voor bewaring van geldswaarden. 7109 26 Passagiers- en Goederenvervoer van LEaSESi naar AnSSTËRDASIS, via AkF£H<.HlEUt»tfEESa, U9TH90HM en naar SODDA, via ALFEN, BOSKOOP en DiüBSVEEN. 6948 30 Naar fimsterdam vm. 5 uur, (Maand. 1.30) nm. 2 uur, naar ^ieuravesn bovendien vm. 8.30 (Zaterd. nsef), nm. S.I5, naar Bauda vm. 5.15, 3.30, 92, nm. 4.45. Deo. en Jan. des Zondags van en naar ILEiOECd GEE3I döenst. 7108 25 Tn de Advertentie van "FERWERDA&TIËMAN staat vermeld onder de Rynwiinen Marcobrunner f 1.— «lit moest aijn 7121 7 Gevraagd: Een 'flinke KrÏÏECfiï", die zellsiandig kan «vep- kera ën een wageit* makerij. 7117 16 t'lsr. fflagenfHaker. met Februarieen goed droog UUnis, bevattende minstens 8 Kamers, omtrek Academ. Ziekenhuis. Huur- prys hoogsterii 800. -. Br. Bur. van dit Blad onder No. 7114.8 Allen, die iets te vop- deren bobben van of versclmtdigd zyn aan don boedel van wijlen den Heer ADIUANUS C9BNEL1S DIJKïIlM, gewoond hebbende te Yoorschoton en aldaar over leden don 2Ssten October 1911, wor den verzocht daarvan opgave of betaling ta doen ten kantore van Notaris D. K, J. SCHOOR, te Voor schoten, vóór of op 15 December 1911. 7043 12 T i ft3 vtis EB rv3 A voorheen A. Ij. VEIÏHOOG, TLLLF. 636, 137 10 beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Timmerwerken. In den omtrek van den N. Ryn, Heerengr., Uir. Veer of Hongewoerd wordt tegen brgin April een 6 Br. Bur. v. d. BI. No. 7119. klein hnis of Boerenwoning, niet eenisren grond, omtrok Wasse naar, Vcar of Eeidschendnm, liefst spoedig te aanvaarden. Br. met inlichtingen Bur. v. d. Bi. No. 7094. 8 .Rninie Localiteiten met Kan toor, afzonderiyk Pakhuis, vele Wasch- gelegenheden en groolen Tuin, v.-«l.- Wertstraat 90a, 3951 14 Te aanvaarden 1 Januari 1912 en te bevragen Oude Vest 171 en Woning gids, Boommarkt 11. In het perceel was lauge jaren ge vestigd de Drukkery DONNER, ter- wyi het thans nog in gebruik is by de Haagsche Smyrna Tapjjlfabriek. TE KÖSPs In een welvarende Gemeente van Zuid-Holland wordt ta koop aange boden: Een goed onderhouden WIKKELKUIS, waar reeds 30 jaren met zeer veel succes oen zaak in Kruideniers- en Grutters waren, Tabak en Sigai-ea en Wijnen is gedreven; teveus ie hieraan verbonden esn groot Pak- luaia mat Paardenstal. Voor uit breiding is de zaak zeer vatbaar. Brieven onder letters K. E. 53, W. N. J. VAN DITMAR'S Alg. Adr.- Bur. Witte Huls, Rotterdam. 7100 15 Teer, Asphaltpapier, Carbollneurn en Vaarboomen steeds voorhanden by J. SGHUITEfflAKEB, voor. heen KOREVAAR DE LANGE, Houthandel, Morsc'nweg by Leiden. Telef. 957 intorc. 7122 8 ALLE SOORTEN SOHOENEN. ■i GonkecsSeeg 9. 1389 11 Te bevrageu by «T. N. BOTERMANS^ Jan-van Goyenkade. 5616 11 Hst RoüeriL Toonsslgszelseiiap van den Grootsn Ssliouwburg. Dir P. D. VAN EYSDEN. Maandag; 11 l>cc. halfacht: (5de Abonnemonts-Voorstelling). Melodrama in 3 bedryven door BERNARD SHAW. Dit nieuwste stuk van Shnw wordt in do Kederlaud- sche veriisütig Vrijdag a. s. voor liet eerst te Kotterdaua vertoond. "-SjSg Gewone pryzen: 3.—, I.KO, ƒ1.25, fl.—, S 0.60, ƒ0.49, ƒ9.35. 7118 33 Plaatsbespreking vanaf Donderdag 10 urén Watersteeg 4; Zaterdag en Maandag 10 2 aan don Schouwburg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1911 | | pagina 4