Marktberichten. Aeademienieuws. Beurs van Amsterdam. 119 Telegrammen. Tweede Kamer Gemengd Nieuws. (Jit ds Reehf~?ssl beiden, 5 Dec. (Vette-VaikeDsmarkt.) Aange voerd 173 vette varkens, /"0.53 a f 0.52 per kilo, licht sooit GO, /0.50 a ƒ0.49 per kilo. Uaodel ▼lug. lioilegraveii, 5 Dec. Kaas. Aangev. 133 wagens te zomen 5049 stuks, wegende ^30294 kilogram. Prijs 1ste soort Goudsche kaas f 39.50 a 43.—, zwaardere 144.a f '2de soort f 36-50 a f 33.50, Derbykaas prijs 1ste soort/" a f ,2de soort fa f—, ftdaminerkaasprijs lste soort/ a f 2de soort f ft f Leidsche kaas f het schippond. Handel vrij vlug. llnzeiswouue, 4 Dec. Veiling V.P.N. Kipeieren 843 stuks 8.26 tot 9.20 per luO. Hanen f 1.14 per stuk. Konijnen ƒ0.14 a 2.10 per stuk. Appelen t 0.035 a f 0.07 per 4 kg. Roode kool 0.03 a f 0.05 per stuk. Sa^oye kool ƒ0.02 a ƒ0.036 per3stuks. Knolrapen /0Ó1 per etuk. Palmboompjes f 0 01 a /0.01a per 6tuk. Zegivaard-Zoetermeer. Deze week waren ter veiling aangeroerd 219 eiereo, tegen 157 de vorige week. Pr jjzen 9.50 tofc 10.50, eendeneieren f 6.55 per 100. Zoete appelen 11 per manJje, witte kool 10 a 12 cents per 8 stuks. jjoosdiiifthu, 4 Dec Gioeutenvoiling. Do vol gende prijzen werden betaald: Salade 1st© soort 2.30 a f 290, 2de soort 110 a f 1 80 per 100 krop. Peen 1ste soort f8.a ƒ8.30. 2de soort f 6 20 a 6 50 per 100 bos. Andijvie f 1.30 a ƒ1.50 per 100 struik. Prei 3 20 a 3.50. Peterselie 0.90 a 1. Spinazie 0 33 ft 0 49 per mand. Boerenkool 17 ft 25 c. Schorseneeren lste soort /8.20 a/9.40,2de soort 3.50 a f 3.70 per 50 KG. De aanvoer was heden niet gioot, behalve van andijvie eu boerekool u.l. 13,000 struiken en onge veer 2000 hen. Van beide producten is een enorm© massa gekweekt en abnormaal duur verkocht. Er waren nog slechts een paar honderd pond t> maten. Handel vrij lev endig. De kleine aanvoer was spoedig veikocht Ouilt*water, 4 Deo. Kaas. Aangevoerd 47 par tijen, 480 stuks, wegende pl.ra.8640 KG. lste soort van f 30—42, 2de soort van f 35-3*5 Handel vlug. Alkmaar, 4 Dec. Vee. Vette Koeien per KG. f 0.72 a /0.82, Vette Kalveren ƒ40 a /115.—id. per KG. /0.85 a/1.—,—nuchtere id- f 8 a 24. vette Schapen 20 a f 30.lammeren fa fvette varkens per KG. /0.44 a f 0.55, magere id. 16 a 24. Rotterdam, 4 Dec. Ook heden toonde de markt een fiinken aanvoer van de meeste binnenlandsche a'tikelen. Vooral Tarwe was vrij ruim ter maikt, doch doo> dien de kooplust wedor niet levendig was, kon niet alles verkocht worden. Essex- oorten moes ten lager worden afgegeven en daaitoa kon niet olies plaatsing vinden. Per 100 kilo werd besteed voor de uitgezochte partijtjes van f 10.75 tot f 11, de mindere kwaliteiten van f 10 tot f 10.50. Wilhelminaen Monarch bracht, mede per 100 kilo van /9.75 tot f 915 op. Rogge was iets gemakkelijker te verkoopen van /"6.G0 tot 7 0 per U.L. Van Haver was goede loe oer Prijzen vrijwel onveranderd. Per 100 kilo vod ƒ8.50 tot f 9. bruinebconen door benoodigden onveranderd ge kocht van f 18 50 tot f 19 en verder van f 17.75 tot f 18.25. De omzet is niet groot, doch ook de aanvoer blijft klein. blauwe erwten traag met weinig kooplast. Per H L. werd bes'eed van f 15.50 tot 17. Buit. Granen. Maïs p. '«.00) kilo. Am. Mixed loco ƒ181. Gr. Donau loco 177. Galfox uic Zeeb. f 171. Odessa Sioomend 165. Rogge p. 2100 kilo. 72/73 kilo Dooau Bess loco 175. 72/73 kilo Helena disp. f 173. Gerst p. 2000 kilo. 59/60, kilo Zw. Zeo f 171. €4/65 kilo Donau afgel. 178. Haver p. 100 kilo. 53/54 kilo Libau disp. f 8.50. Erwten p. 80 kilo. Petersb loco 7.50. Odessa Stoomend f 7 05. Botterdam, 5 Dec. Vee. Aanvoer Paarden, VeuleDs, Ezel, 179 magere Rundereo, 654 vette ltunderen, 183 vetle-, 2 j7 nuchtere- en 147 3graskalveren, 2 schapen ot lammeren, 1 varken, 276 Biggen, 1 Bokken ol geiten. Men noteert: Vette Koeiea lste qnal. 80 a 3de qual. 78 a 3de qual 74 a cents. Ossen lste qual. 78 a 2de qual. 76 a 3de qunl. 72 a cents. Stieren lste qual. 68 a 2de qual. 66 a 3de qual. €4 a cents. Kalveren lste qual. 115 a 110.2de qual. 100a 3de qual. 95 cents. Melkkoeien f 145 a '265. Kwllkoeieu f 165 a 285. btieen 140 a f *95. Pinken 90 a 128 Nuchttre kalveren 10 a li Graskalveren 35 a 165. Vaarzen 100 a f 165. Werkpaarden 65 a 145. Biggen 17.a f 14. Fokkalveren 14 a /25. blacbtpaarden f 45 a /115. Hitteu f a f Rotterdam, 5 Dec Botermarkt. Aangevoerd 27/16 eu 60/8 vn., 188 stuks van een huif kito. Prijzen: lste kw. 65, 2de kw! 61, 3de kw. 56. Voor stukken van een half kilo 82i a874 cents. Kieren veiling. Aangevoerd 2047 stuks. Kippen eieren /6a f 7.85, voor handelaars f a f Eendeneieren 5.05 a 17. M'liictlaui. 4 Deo. Nnrcenius Ueuracommissie. Moutwijn f 12.25 per Ned. vat, zondor iust en zonder de belasung. Moutwijn kalm. «Spoeling per ketel ƒ2.20. Giaanspirrtus '22.50 '23.—Melasse-Spiritus f 19.50 a ruwe Spiritus f 10.50 a 10.75. Londen, 1 Dec "Vleeschmarkt Ter Central Meat market waien beden aangevoerd 74 zijden uit Liver pool. 4200 achter- en voorbouten uit Argentiniö en 120 ton Scbotsche runderen, bij redelijke vraag en kleinen aanvoer bleef de markt voor runderen vast. schapen met zeer slechten hacdel tot aan merkelijk lagere prijzen. Varkensen kalveieu flauw. .Men beiaaldo voor runderen 2/3 a 4/10, Eng. schaden 3/4 a 3/8, Eng. en Holl. kalveren 3/8 a 5/-, Eng. varkens 3/2 a 4/2. Londen, 4 Dec. Wol. Ia de heden voortgezette veiliog vao koloniale wolsoorten bleef de levendige en vaste stemming aanhouden. Voor rekening van het vasteland werden vette merioo's gekocht, ter wijl de binnenlandsche koopers vatte kamwol en ciossbreds opnamen. De veilingen zuilen Zaterd g eindigen en niet Dinsdag 12 dezer, zuoals eerst was vastgesteld. In een der Engelscbe bladen vinden wij vermeld, dat er in de verdei e veilingsda^en naar raming nog zullen worden aangeboden: 24,500 bn. uit Sydney, 13,100 bn. uit Queensland. 12,400 bn. uit Victoria, 3150 bn- uit Adelaide, 5250 bn. uit West-Australiö, 15,100 bn uit Nieuw Zeeland, 1950 bn. uit de Kaap en Natal, 1000 bn. Punta Arenas, 100 bn. van de Falklaod-eilaoden, 100 bn. Chileeusche,420 bn. uit Buenos-Ayres en 650 bn La Plata, totaal 77,720 bn. De volgende veiling begint 16 Jan. a. s. [N. S. C.) Londen, 4 Deo Friesche Boter 130 a 132 sh. Londen, 4 Dec- Voe. Ter veemarkt zijn aan geroerd: 1500 Runderen, 5000 Schapen en Lam- meron, 10 Kalveren, Varkens. Prijzen: Beste runderen 2/9 a 5/4, Schapen en Lammeren 3/4 a 5/6, Kalveren Leiden. Uit de opgave van de promo ties in den pas verschenen Leidschen Stu denten-almanak blijkt, dat er in den afge- loopen cursus 90 promoties plaats hebben göbiad, waarvan 67 in de rechtswetenschap, 3 in de staatswetenschap, 1 in het heden- daagsch Romeinsch-Hollandadb recht, 5 in de geneeskunde, 2 in de wis- en n&tuuxfcun- d0* in de scheikunde, 1 in de plant- ©n dierkunde, 3 in de Nederlandsche lette ren, 2 in de klassieke letteren en 2 in de godgeleerdheid. Het getal studenten bedraagt volgens den almanak 1572, t. w. korpsleden 064, niet-korpsleden 695, dames-studenten 213. Zij zijn, in dezelfde volgorde aangegeven, over' de verschillende faculteiten verdeeld als volgt: Rechtsgeleerdheid.: 410, 142 en 47 (totaal 599)Indologen25 en 125, bij wie geen en kele dame, (totaal 15Ö); geneeskunde: 170, 178 en 31 (totaal 379)wis- en natuurkunde 27, 88 en 45 (totaal 160); letteren en wijs begeerte 15, 105 en 89 (totaal 209), en god geleerdheid 17, 57 en 1 (tol al 75). Geslaagd is voor het doctoraai-examen in de rechten, de heer H. I. ten Cate Fen- nema. 5 December 1911 De markt was ook heden zeer stil. Het dure geld houdt den handel tegen. De stem ming was over het algemeen, behalve voor Peruanen zeer va3t op Londen. Amerikaan- sche fondsen prijshoudend, doch \Vaba.sh- waarden flauwer. Slotkoersen. una-. Koer- -.er» ede' oCU Rederl. Cert. Ned. Werk. Schuld 2'/i 69!* 63% 81* Honperije; L. 1892-l9C8Kr. 20001 - Ooslenr. Renle in Kronen Jin.-JuR 4 91 a 91* Portugal. Obl. Buil. 1sle Seri9 ...3 65 n 3de »»*3 64 Rusland 18S4 Binnenland-4 92 - 1E80 Rb. 625-4 68* Obl. 1903 4"4 SS,» 9sy4 Ree. v. Obl. 19035 mii 100* 1867-69 100 Nicolai -4 64 1889 Rb. 625, Rolhschild 4 yj-54 90* Hope Rb. 625 -4 bd'/« 88* ÏB94 6s Em. Rb. 625.-4 es Hi 83 Turkije, Otl. GeuniF. S. Ir. 503 4 - Argentinië Cedulla l 65J-$ 957/a Japan, Tabakaleenine Oblig4'/j 9t) Mexico, Binn. Aflosbire serio 5 Brazilië San Paulo 1908 5 101 101* funding leening 1898Ji 1U4H' 104* Columbia 100-500 3 47 >,4 Venezuela Diplom. Schuld 1903...3 59 Peruv. Cert, van Aand.- 11* H id. id. pref. Aand.......... 45,4 4S* Italië Obl. Zuid-llsJ. Spoor A.H..«3 G5>* 65-H. Polen W. Weeneo Aand 183 Rusland, Obl. Gr. Russ. Sp. 1890 68 Aand. H.-Afr. Handelsvennootschap 186>* Amerik. Smelters Sec. pref 86,4 Smelting i Refining C. v. A. 71H 727/„ Anglo Americ. Telegr. C. v. A -6 26-^5 Amd.lnL Cr. en Hand. Verg, R.dam 200 Koloniale Bank 137tf 138 a Cult Mij. Vorstenland—— 169 163* 134 134 Kon. Pelroleumbronnen 451 452 a Gecons. Holl Petroleum- 289^ 287* United Cigar, Aand. 49* 47 Standard Milling, pref. «and- 49 50* Ketahoen ge#. Aand. 63 64 pref. 103 99 Peleleh, gevr. Aand.— 68* pref. 125* 127* Great Cobar- 46q4 48 Aand. Perlak Petroleum A. en B— 86* 85* Steaua Romana 119* Sumatra Pal£mbangM«..«»» 165* 166* s Mosara Enim 205 204 a Zuid-Periak— 83 w Orion 109* 1J2* Intercontinental Rubber Aand 18 U K. W. d Pac. Hyp.-B. Aandeelen 163 Ba». deelg 61 90 - Aand. Ned. Hande)-Mij Rescontrs. 184% 184* Holl. IJzeren-Spoorweg 82 82 Mij. tol Expl. v. Staatspv 93 Amerikaansche Vaart. 177 177 Amerika,. Aand. Atchison Topska^. 108* Car Foundry C. v. A....** 5*Va 55 Aand. Denv. Rio Grande— 237/J 24 a Aand. Miss. Kansas Texas 31* 31* Aand. Erie Sp.-Mij. 31 Dó 31%. v Ontario We3twn 33Ï& South. Pac. C. Ge».Aand 112* 112* Mexican Nat 2«pret. Aand 33* 33* American Can Cy. gew.A. llAó s Hide i. Leather Aand. 22 22* South. Rail*. C. ge*. A, 30* 29J%j» tmon Pac. gewone Aand 176 1/5* Rock Island ge*. Aanl 267/q 269£ United SL Steel 65^ 65 0 Wabash Spoor 10)4 10* Pref. Aan! 233£ 23* 0 Wabash Pittsb. Term....— 3 Amalgamated Copper Aand. 63'Ai 63* 0 United Copper Ge». Aand. 2* 0 Pittsburg Coal 18* 18* 0 Int Merc. Marine gew.A. 4* - 4)i 0 Pret 0 17 16% Kansas City South. R*. A. 29* 29 Pref. A. 66 68 Hongarije Theiss-Lotwv—.4 153 Turkije, Spoor». lolan..»..~~...~3 47 Spanje, MadrióLoten...««—«»**.»*3 69* - Amsterd, Langkat gew. Aand...-» 364* 365 Pref. a 4J5?i 435 Nieuwe Asahan Tabak Aand, 19 Bindjey Tabak Aand. 11236 111 Serdang Tabak Aand. B 44* Krapoh Tabak Aand. 109J£ 109 Besoeki Tabak Aand.- 157 Deli-CuUuur Mij. - 94 li 700 Cert s. Aand. Arendsburg Aaed, Redjang Lebong... 5S9 Rotterdam-Deli 437 49 95 435 CMponsOostenrijk. Kronen, Papi» 49-95 Zilver 49 95 49.95 A«erik. Goud Oollar ••••- 2.48 2.46 0 Rusland, Roebels, Zilver— 1.25 1.25 6oud 1.89 1.83 Prolongatie rent» 4* n 4Ji groabe getal onderwijseresffin, dat aot voor een tijdelijke betrekking heeft aange meld. Van de lijat der eollioitanten lijn alle gehuwcüen geschrapt. De oorlog* TRIPOLI, 4 Deo. CR. O.) Bij den aanval in den afgeloopen nacht tegen de Italiaan- sche verdedigingslinie te Bengaó hadden de TurkscToe troepen groote verliezen; de Italianen verloren 3 dooden en 5 gewonden. PARIJS, 5 December (V. D.) Een hier ontvangen d'épèche uit Tripoli, meldt dat 20,000 Italianen de Turken bij Ain Zara aanvielen. De Italianen hebben de oase be zet. De beslissende slag is geleverd. De Tur- foen zijn in de woestijn teruggeslagen; zij leden aanzienlijke verliezen. Duitsclifand en Eugelaud. LONDEN, 5 Dcc. (R. O.). Een telegram uit Portsmouth meldt, datr een Duitsch of ficier hedenmorgen aldaar is gearresteerd, verdacht van spionnagc- Dyiiamietaunsla&ou in» ilSaceilonic. SALONIKI, 4 Dec. (R. O.) Gisteren is bij Kilindir een bom geworpen onder den posttrein van Saionihi naar Konstantino- pel. Twee beambten werden gedood. SALONIKI, 4 Dec. (R. O.) Twee nieuwe dyniamitaansüagen zijn gepleegd tegen een politiepost te Kuysrulu en op de lijn naar Uskub, waarbij de locomotief van een goe derentrein beschadigd werd. SALONIKI, 4 Dec. (R. O.) Een officieelo mededeeling houdt in, dat Bulgaren te Istip (vilajet Kossowo) een mockee in de lucht hebben laten vliegen. Een telegram uit andere bron zegt, dat ei* 12 dcoden en 20 gewonden zijn. KONSTANTINOPEL, 4 Dec. (R. O.) Bij de ontploffing te Istip zijn 13 personen ge dood en 16 ernstig gewond. Een regeerinrfc- oemmunicjué stelt Italië verantwoordelijk voor de aanslagen in Macedonië en. .- zekert, dat bet aan Turkije sinds verschei dene weken bekend is, dat Italic geheime agenten heeft gezonden met de opdracht zich over deze aanslagen met de Bulgaren te verstaan. Turkije zal waarschijnlijk de stappen, die het hierover bij de mogend heden heeft gedaan, hernieuwen. een gtrief van, dat deze principieel bezwaar ïriaakte tegen het ontvangen der kiesrecht deputatie. De Minitser had niet moeten af gaan op een woörd in spr.'s rede op het Socialistisch Congres, doch zdch alleen mo gen afvragen of de heitooging viel onder de wettige middelen ter bereiking van een mo- treel geoorloofd doel. Standard Oil Company. Reuter seint uit New-York: John D. Rockefeller is afgetreden ais president van de Standard Oil Company en zal worden opgevolgd door den heer John ArchbolcL De meerderheid van het aantal commissa rissen treedt eveneens af, o. a. William Rockefeller, William G. Rockefeller, O. M. Prast-, H. O. Folger, J. Rand en H. M. Flugler. Het aantal commissarissen is ge reduceerd van veertien tót negen. Gehuwde onderw^zeressen. Na de weigering van den gemeenteraad van Amsterdam om aon de gehuwd© onder wijzeres mevr. LubKooiman ontslag te ge ven, hebben de gehuwde tijdelijke onderwij zeressen gehoopt, ook in gemeentedienst te worden gehandhaafd. B. en W., hebben echter thans besloten, geen gehuwde tijdelijke onderwijzeressen meer in dienst te nemen, al mogen zij die nu een tijdelijke betrekking hebben, haar behouden tot zij eindigt. Het gemeentebe stuur is tot dit besluit gekomen, door het Vergadering v-a n heden. Dc hoer Troelstra 'betoogt, dat in ern stige tijden als deze een volk moer dan ooit behoefte heeft aan een Regeciring, die met voortvarendheid zorgt vóór sociale maatre gelen en de arbeidersklasse niet noodeJoos verbittert, doch oog heeft voor de politieke rechten der arbeiders. In dit opzicht even wel is do houding der Regeering totaal on voldoende. Deze Regeering toch stelt het mi litairisme voorop; haar belastingpoJitiek is bij voorkeur gericht op verzwaring van den be lastingdruk der arbeiders, zooals de Tarief- wet, het debiebreoht op tabak en het uit blijven van de suikcraocij'nsverlaging bewe zen; zij to nt zwakheid, langzaamheid en on beholpenheid ten opzichte der sociale wet geving en toont niet sympathiek te staan tegenover het streven der arbeiders ter ver krijging van politieke rechten, met name het streven naar vereenigen van ambtena ren en beambten.. De politieke grondslag der Regeering is niet geschikt om veel op sociaal gebied van de Regeering te verwachtenZij is er op gericht strijd tussehen conservatieven en vocruitstrevenden te voorkomen, en moet dus alles ontzien. Do langzaamheid met de sociale wetge ving ligt niet aan de Kamer en vooral niet aan de Linkerzijde; de Kamer doet zco spoe dig mogelijk af, wat haar wordt aangebo den, en als er vertraging komt, is dat de sohuld van Rechts; dc hoofdoorzaak is de onbeholpenheid der Regeering, met name dat de Ziektewet zoo laat is ingediend- Hij komt er vooral tegen op, dat de socia listen de schuld krijgen, dat er niets voor de arbeiders wordt gedaan, waarbij hij met name op het oog heeft de R.-K. werkliedenmceting te Utrecht. Hij noodigt de Katholieke Kamerleden, die tegenwoordig waren op de meeting der R.-K. werklieden te Utrecht uit tot een openhaar debat. Spr. wil den voorgcstelden toeelag van f 20 op de ambtenaarssalarissen in ver band met de duurte doen gelden tot f1200 en alleen doen geven aan hoofden van ge zinnen. doch daarbij rekening houden met het getal kinderen. Voorts wensehte hij een algeheel© herziening der salarisregclingcn van de ambtenaren, om daar meer eenheid in te krijgen. Omtrent dc zeeliedenstakmg te Amster dam erkent hij, dat van de zijder der stakers terrorisme is gepleegd- Het burgerlijk gezag is echter niet gehandhaafd op een wijze, welko voorkomen kon, dat de bevolking juist in de niet gewilde richting wordt gedreven. Hij dient oen motie in, waarin de Re geering wordt uitgenoodigd maatregelen te nemen tot handhaving in de practijk van het recht van posten. Hij waardeert de pogingen van Minister Talma to bomiddelintg hij de zeeliedensta kmg en varagt wat de Regeering meent te moeten doen om den toestand der zeelieden te verbeteren- De Minister van Waterstaat speelt roeke loos spel door zijn ohicaneerend optredmi te gen verzwijgingen van ambtenaren.. Spr. vraagt, dat de Regeering mogelijk zal maken, dat visschers en landarbeiders aan verkiezin gen deelnemen.. Uit de Memorie van Antwoord leest hij niet, dat de Koningin niet is weggebleven bij de opening der Staten-Generaal wegens de kiesreolitbetoogingwel, dat de beoordee ling van de redenen van het besluit der Koningin zelf niet voegt aan de Regeering, laat staan aan de Kamer. Hij gelooft even wel, dat het constitutioneel zou geweest zijn, als de Regeering had gezegd, dat het weg blijven niet in verband stond met politieke redenen. Hij ïnaakt er Minister Heemskerk Van een werkmansgezin, be staande uit 10 personen: Man, vrouw en 8 kinderen, wonende in oen der Leidsche buur ten, zijn Zondagmiddag na het gebruiken van het middagmaal, dat bestond uit aardappelen, groenten, paard en vleesch en rundvct, allen onwel geworden. Een van de loden van het gezin heeft Maandag de bemiddeling van de politie in geroepen, waarop dr. Boon acker, dc politie- dokter. nog eeni ge resten van eten in be slag heeft genomen om door den gemeen telijken keuringsdienst te worden onderzocht- 't Zou best kunnen zijn dat in een der pannen iets van vergiftiging is geweest, hoe wel tofc heden van geen vergiftiging sprake is, daar zioh alleen ziekte verschijnselen voor deden als brakingen enz- en sommige leden van het gezin wederom aan den arbeid zijn gegaan. Eenige luidruchtige mannen werden hedenmorgen op de Haarlemmer straat gewaarschuwd door de politie, ver zetten zich d aai tegen en sloegen den agent van politie met een lat op het hoofd. Ziji werden onder geleide van politie-agenten naar het bureau geleid, waar proces verbaal is opgemaakt. De Katwijkcr Bommen. Oplast van den opzichter over de vaarwaters van den Haarlemmerm eer polder, moeten de Kat- wijkcrbomschepen, dio nog steeds aan den grond zitten in het Zuider-Buiten-Spaarnc te Haarlem, gedeeltelijk hun lading lossen- In de vergadering van den Raad cener kleine Zuidhollandsche gemeente viel dezer dagen het volgende voor: Ter tafel komt oen ontwerp-oveieenkomst, behelzende de voorwaarden, waarop een na burige groote gemeente haar kleinere zuster gas zal leveren. Nadat de Voorzitter die voor waarden heeft voorgelezen, brengt hij het voorstel in stemming- Voorzitter tot een lid: „Zijt gij er voor of tegen?" Lid: „Daar moet ik eerst eens met mijn vrouw over praten." Voorzitter„Maai* uw vrouw is gcou lid van den Gemeenteraad!" Lid: „O, daii ben ik er voor!" Bedoeld lid had misschien gedacht, dat de gaslevering jalleen zijn woning betrof, en meende dan, dat moeder de vrouw daarin ook moest worden gekend! Zóó bedisselde men de zaken vroeger ten plat Gelaaide, en zoo bedisselt men ze er nog- Een berucht Rotterdamsoh in breker, zekere Vos, heeft kans gezien uit de strafgevangenis te Scheveningen te ontvluok- ten. De ijzeren staven, welke zich voor zijn oei bevonden, wist hij te verwijderen- Mem vermoedt dat hem van buiten bij zijn ont vluchting hulp is verleend, daar hij anders de zware ijzeren staven niet had kunnen verwijderen. De Hooge Raaden gebrek aan licht. In de gisteren gehouden zit ting van den Hoogen Raad, welke tot ruim halfvijf duurde, werd weder eens het groo te ongerief ondervonden van de omstandig heid, dat in de recfniteaal van ons hoogste rechtscollege niet alleen geen eleotrisch of gaslicht, maar ze1 geen petroleumlamp aanwezig is. Toen de duisternis ree zoodanig be gon te vallen dat men goedschiks niet meer kon zien om te lezen, werd bij ieder van de twee raadsheeren die nog rapporten over te behandelen strafzaken hadden uit brengen, een kandelaar met drie kaarsen geplaatst, bij welk flauwe licht het nu eenigermate mogelijk was met de ©hande ling der zaken voort te g" En toen de procureur-generaal zijn conolusiën moest voorlezen, deed voor hem dienst de kande laar, welk eenst op de tafel bij een der Raadsheeren gestaan had. De griffier modht profiteeren van het licht op den kamdeliar g 'aatst bij den, naast hem gezeten, anderen Raadsheer die nog een rapport had uit te -recgten. Van de drie kaarsen van dezen kandelaar bood de griffier er nog één den president aan. De deurwaardr had in het geheel geem licht, zoodat hij met groote moeite nog maar gebrekkig de rol kon lezaen. In de i..al der bibliotheek en op de gan gen van het gebouw is, evenals in de loka len van griffie en parket, sinds de laatste jaren gaslicTr.it aangebracht (vroeger was er petroleumlicht), maar in de r echtzalen ont breken alle verlichtingsmiddelen. Levensgevaarlijke verwon- ding. Zondagavond om 9 uren. heeft de sigarenmaker v. Breemen, die van Almkerk naar Geertruidenberg een dagje voor plei- zier over was, din siga m r M. van Flossen, met een dolkmes dermate onder den linkerbovenarm gewond^ dat de toe stand van den gekwetste levensgevaarlijk is. Aanvankelijk naar zijn kosthuis ver voerd, werd hem de eerste geneeskundige hulp verleend. Gisterochtend is (bij bediend. De veldwachters zijn e? coor eenige bur gers geholpen, met moeite in geslaagd, den dader te vatten en naar 't Raadhuis over te brengen. De dader ontkent. Zijn mes had bij weggeworpen, maar het is uit de Haven opgevischt. De oorzaak is jaloezie. Naar men nader verneemt is bij Koninklijk besluit aan den Haagsohen tandmeester Hamburg kwijtschelding ver leend van duet nog onvervuld gebleven ge deelte der hem opgelegde gevangenisstraf van 6 jaren op grond van ernstige ongesteld heid. Fourag e-d iefstal Hetgroo. te proces over de fourage-diefstallen op het stedelijk abattoir te Berlijn is gisteren voor de lste kamer van het lste district begonnen. Door beambten werd er jaren lang reeds fourage geetolea^ tot een geta- menlijk bedrag van etjejfk* duizend© Niet minder dan 18 beschuldigden^ waarïi zioh 10 in voorarrest bevinden, namen in de bank der beschuldigden plaats» Weke lijks werden 40 tot 50 balen fourage ont vreemd. De zeeliedenstaking te Ant werpen. De vergadering van zeelieden heeft de voorstellen van de reeders aange nomen. De staking is geëindigd. E en dubbele moord.Zondag- middag tegen helfzes meldde zioh een vrouw aan, aan den politiepost van het 11de arrond. te Parijs, die ziohzelve kwam be schuldigen haar echtgenoot en diens tante achtereenvolgens te hebben vermoord. Bin nen vijf uren tijds had zich het drama afge speeld. Mme Pascal, die blijkbaar zeer be daard was en geen berouw had, vertelde hoe zij eerst met haar dochtertje was uit gegaan om een revolver te koopen, toen het kind had toevertrouwd aan de concier ge, haar man, die boven sliep had doodge schoten, om zich daarna te begeven naar Savigny-sur-Orge, waar de tante van haar man woonde. De moordenares had een half uur tijd al vorens de trein naar Savigny vertrok en maakte daarvan gebruik om haar revolver in het W. C. van de leege patronen te ont doen en opnieuw te laden. Zoodra de trein te Savigny was aangek - men, begaf juffrouw Pascal zich naar het huis van de oude vrouw, die zij wilde doo den. Deze deed haar zelf open. De moor denares volgde haar naar de keulken> loste daar snel achter elkaar vier schoten op de ongelukkige, die zonder een kreet te slaken ineen zakte, wierp haar wapen weg en nam de vlucht. Om kwart over vieren was zij weder in Parijs. Zij ging voor de laatste maal haar dochtertje omhelzen en zich daar op bij de politie aanmelden. Zij zeide te handelen uit wraak. Haar man maakte haar steeds scènes en werd tegen haar opgestookt door zijn tante. Een an dere lezing, van de min van het dochtertje is, dat Mme Pascal uit jaloerschheid zou hebben gehandeld. Zij maakte haar man steeds scènes en beweerde altijd dat. hij haar bedroog. In de buurt, waar het echtpaar woonde, legde men echter uiterst gunstige getuige nis af voor de moordenares en verklaarde, dat zij zeer werkzaam was en een goede moeder. De man was dikwijls uit zijn hu meur en tamelijk lastig. Bij onderzoek in de woning van Pascal en fouilleering der moordenares bleek, dat zij nog tijd had gehad, om 4000 franken in haar zak te s'teken, toen zij de plek der misdaad verliet. Wat de oude mevrouw .cal te Savigny aangaat, die-bij allen die Kaar kenden zeer bemind was, er bestaat niet de minste hoop op redding, daar haar wonden doodeRik zajn. Zij had, rladat buren op het gerucht; der schoten waren komen toesnellen, nog slechtfe de kracht om „ja" te antwoorden op de vraag, of baar nicht, die men even te voren bij tiaar had zien binrnen gaan, op haar geschoten bad. Het echtpaar was eerst een maand ge trouwd, maar Marguerite Peyssonnot was twaalf jaren de beminde geweest van Jean Pascal, haar neef, die in 1902 rJs cendarme naar Tonkin was vertrokken De Fransohe ttvvI alhier verwacht. '""^cnavond De Kaailemsche Rechtbank veroordeel de: P. W., arbeider te Hillegom, wegens diefstal, tot twee maanden gevangenisstraf; L. W. van D., smid te Haarlemmermeer, wegens mishandeling, tot vijf gulden of tien dagen; K. J. van de K., arbeider, en J. van de K., zonder beroep, beiden te Bennebroek wegens bedreiging met mis drijf tegen het leven en wederspannigheid, den eerste tot vier maanden gevangenis straf, den tweede tot acht gulden of vier dagen hechtenis; K. J. v. d. IC., arbeider te Bennebroek, wegens huisvredebreuk en mishandeling, tot drie weken gevangenis straf. De rechtbank te Haarlem heeft tevens - J. V., aldaar, die op straat schoenen stal en daarna verzet heeft gepleegd tegen een inspecteur, veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. De eisch was 2 jaar. M. N., die te Haarlem op straat een dame een taschje heeft ontstolen, is ver oordeeld tot 8 maanden. De eisch was 2 jaar gevangenisstraf. De winkelsluiting te Amster dam. Heden werd in hooger beroep voor de Amsterdamsche rechtbank behandeld de zaak tegen den zetwinkeher van den siga renfabrikant Hille uit Delft, wegens over treding der verordening op de winkelslui ting. Den 23sten October had de kantonrechter mr. Höfelt bekl. ontslagen van Techtsver- Het O. M., mr. Luycken Glashorst, be streed dit vonnis en eischte f 3 subs. 3 da gen hechtenis. Het O. M. ging mee met de overwegingen van den kantonrechter mr. Kranenburg, maar meende dat dergelijke overtredingen niet met f 0.50 boete, maar met f 3 subs. 3 dagen hechtenis moesten worden veroordeeld. Boerenjongens. De 6de Kamer van de Amsterdamsche rechtbank heeft den heer BtT O. Keyzer, chef van de expeditiezaak van Van Gend en Loos, tegen wien resp. f 7800 en f 3000 boete was geëisoh't wegens invoer uit BeJ- gië van 50 kisten, inhoudende 589 flesschen boerenjongens, heden ontslagen van rechts vervolging. Gelet op de vraag of boeren jongens zijn aan te merken als gedistilleerd was de rechtbank van oordeel dat in de Tariefwet aan het inmaken van vruchten geen beperkende beteekenis is toegekend. Mitsdien werd het ten laste gelegde niet strafbaar geacht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1911 | | pagina 3