Ziide Leidsehe Schouwburg, De A bdijsiroop geneest za. Ingezonden. De oorlog tusscken Italië en Turkije. Agenda van de week; Eerste Kamer. 'de 99 Kamerleden hem op den dag van he den hadden verrast en gelukkig gemaakt. De president, zich de moeilijkheden van zijn ambt geenszins ontveinzende, hoopte intussdhen ook zijnerzijds, dat de krachten hem gegeven zouden blijven, op den voor- zittersstoel die taak naar behooren en naar beste weten te kunnen blijven vervullen. Alle leden drukten dr rna den heer Van Bylandt de hand. De journalisten van de perstribune trtr Tweede Kamer zonden den graaf een geza. menlijken telegraphisehen gelukwens#*, waarvoor de heer Van Bylandt hun schrif telijk zijn hartelijk en dank betuigde. De heer A. C. Wessels, controleur bij den havenarbeid te Amsterdam, vroeger als secretaris van de bootwerkersvcreeniging Recht en Plicht'' een bekende figuur in het vereenigingsleven, heeft zijn ontslag uit de bovengenoemde rijksbetrekking aan gevraagd. Dit ontslag houdt, naar liet „Hbl." mede deelt, verband met liet feit, dat den beer Wessels in deze rijksbetrekking de vrijheid is ontzegd om over aanhangige wetten van h'et departement van Arbeid een afkeurend oordeel uit te spreken Nu heeft de heer Wessels eenige artikelen geschreven in het „HM." over de Stuwa doorswet, en deze beschouwingen moeten tot het streng verbod om verder één woord ten nadee-le van de Stuwadoorswet te zeg gen, hebben geleid. De heer Wessels heeft een betrekking als arbeidsinspecteur bij de Stoomvaart-Maat schappij Nederland" aanvaard. Naar „Het Centrum" uit vertrouw bare bron verneemt-, zal het op 2den Kerst dag in het Bisdom Haarlem geen verplich ting van Misbooren zijn, maar zullen op verzoek van den Bisschop de kerkdiensten, als H. Mis, Vespers en Lof, gelijk op Zon dag gehouden worden. De herstemming voor een lid van de Provinciale Staten, voor 's-Gravenhage, zal plaats hebben op Woensdag 13 Decem ber a. s. De Koningin en de Prins woonden Zondagmorgen met gevolg de godsdienst oefening bij in de Ned.-IIerv. Kerk te Apel doorn. Als voorganger trad bij deze gelegenheid i op ds. H. J. E. Westerman Holstijn. De Deventersche gemeenteraad besloot J gisteren aan de tramweg-maatschappij Zut- fenEmmerik concessie te verleenen voor den aanleg eener stoomtram ZutfenDe venter, en haar een renteloos voorschot te verleenen van f 40,000, onder voowaarde, dat de gemeenten Gorsel en Zutfen resp. f 30,000 en f 14,000 verleenen en dat een der commissarissen der maatschappij wordt ge kozen uit de leden van het Dag. Bestuur der gemeente Deventer. Tevens werd besloten, in 1912 een keu ringsdienst op te richten van levensmidde len, omvattende ook melk, vleesch, visch, enz. ZEGWAARD. Tot ouderling bij de Geref. Kerk alhier zijn gekozen de heeren E. H. Chardon en J. van den Berg en tot diaken de heer J. van der Sar, beide laatstgenoem den wonende te Zoetermeer. Jonk vrouwe <le Ir Seiglière. HET TOOHEÉL. Opnieuw een mooie opvoering, welke door een dankbaair gestemd publiek werd aange hoord 1 De concurrentie met den vooravond van het St.-Nioolaas feest is ongetwijfeld oorzaak ge weest, dat de Schouwburg, thans goed beziet, nog niet voller was. Het fijn-geestige spel van Royaards als de markies De la Seiglière, heeft ons op nieuw opgetogen doen zjijn. Deze geheel e créatie van den dommen aristocraat, van zijn gewichtig uitgesproken volzinnen, tot het plukken aan zijn jabot, het nemen van een snuifje, is er een van Royaards' allerbeste. Ook Musch, als de gewiekste advocaat Dee- touirnelles sprak weer uitnemend zijn rol; over welk een dictie beschikt liij Mevrouw Royaards werd een mand rose rozenknoppen aangeboden. Jl)e volkstuinen van het Leidsehe Natsdepartcment. HAARLEMMERMEER. In café Stapel, j te Nïeiiw-Vennep, hield de afdeeling „N.- Vennep" van den Bond voor Staatspen- sionneering een algemeene vergadering, j Uit het verslag der werkzaamheden en den toestand der Vereeniging bleek, dat het ledental was gestegen van 70 tot 90. Door twee der bestuursleden werden lezingen gehouden over onderwerpen, betreffende Staatspensionneering. Nadat hierover eeni- discussie gehouden was en een paar huis houdelijke zaken waren afgehandeld, werd de vergadering, die slecht bezocht was, ge sloten. Het bietentransport gaat, dank zij het gunstige weer, geregeld zijn gang. Hoewel men nog hier en claar hoepen en hoopjes ziet opgestapeld, vordert het vervoer snel, daar het gebrek aan schuiten nu geen be lemmering meer is. Indien geen vorst in valt, hoopt men in den loop der volgende week de bieten uit de Meer te hebben. Het is dus nog slechts om enkede dagen te doen. KATWIJK-AAN-ZEE. To.t notabel hij de Ncd-Hetrv. Gem. alhier is herkozen de heer S. Partevliet en gekozen de heer Th. van Wijk (in de vacatuire-G. Geyteman). Beide heeren hebben hun benoeming aangenomen. LISSE. In den afgeloopen nacht hebben halddadige handen de ijzeren beugels van de prikkeldraadsversperring op de afraste ring van den tuin aan den voormak'gen Tol van de heeren Gebroeders Blokhuis afge rukt. De politie is de daders op h'et spoor. RIJNSBÜRG. De vergadering der Ver eeniging ter Bevordering van den Tuin. en Landbouw en de Bloembollenteelt gist&rr avond droeg een zeer gozellig (karakter. De beer Coster begon met allen aanwezigen een lekkeren kop melkchocolade met St.-Nico- laasgebak te presenteeren. De secr. had de punten voor de agenda maar weggelaten cd 't woord gegeven aan den. penningmeester, den heer Grimbergen. Boter- en dbocolade-Ietters, groote vrijers en vrijsters, suikergoed en marsepein, van alles was aanwezig; zoadat na afloop der bijeenkomst de meesten nog wat konden me. denemen voor moeder de vrouw of de kin deren. SABSENHEIM. Als H. W., alhier, eeu glaasje heeft gedronken, laat Lij zich moei lijk regeeren. In zoo'n onhandelbare bui Reeft hij eerst bij zijn buurman enkele rui ten met de vuist bewerkt en daarna met zijn voeten de fiets van den nachtwacht toegetakeld. Door nachtwacht en gemeente veldwachter is W. daarna gratis onderdak in de cel verleend en proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Geprobeerd zal worden, of men hem in Den Haag voorloopig in hech tenis wil houden. Doordat het paard schrikte, kwam de •gistwagen van den heer D., uit Kowrdwijk, hedenmorgen alhier met de tram in bot sing. Bestuurder en paard kwamen er best af, doch de wagen was leelijk gehavend en kan voorloopig niet worden' gebruikt. VOORSCHOTEN. De heer J. E. Dijkman heeft bedankt voor zijn benoeming tot dia ken der Ned.-Herv. Gem. In een gisteren gehouden buitengewone le denvergadering van het Departement Leiden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is aan het bestuur machtiging verleend tot het huren van het weiland genaamd „Staal- wijk" del* Leidsehe Bouwvereeniging aan den Heeirenweg achter de woningen dier Ver eeniging, en een crediet verleend om dat weiland oah to leggen in tuingrond, deze vervolgens in perceeltjes elk groot dr 100 M2. te doen afheinen en aan daarvoor in aanmerking komende stadgenooten in huur uit to geven. Aan een Commissie voor de volkstuinen „Staalwijk", die voorloopig bestaan zal uit den Voorzitter, den Penningmeester en den Secretaris van het Departement en een vier tal belangstellende ingezetenen, van welke twee deskundigen op tuinbouwgebied zal worden opgedragen de noodige reglementen te ontwerpen, die de verhouding dor Commis sie cn die der huurders tot het Departement, de rechten en Verplichtingen van deze zul len omschrijven, aan de. zaak de noodige bekendheid te geven én voorts alle maat regelen te treffen die ncodig zijn, oim! de huurders reeds in het aanstaande vroege voor jaar in de gelegenheid te stellen hun tui nen te ontginnen. Of de zaak zal slagen zal ten slotte van de belangstelling 4<?r gegadigden zeiven af hangen. Vandaar dat reeds nu de Commissie (secretaris de héér H. E. Sten fort Krocse, Witte Singel) gaarne aanvragen om huur van perceeltjes zal ontvangen. Niemand zal wor den uitgesloten alleen, omdat hij niet is airbeider pf werkman in de gewone tetee- kenis van het Woord. Dus ook, zcoals el ders, zijn onderwijzers, kleine ambtenaren en winkeliers, enz. hier welkom. Van allen die zich aanmelden wordt een lijst aangelegd, ter wijl de keuze der perceelen later bij loting zal plaats bobben. De huurprijs per jaar is nog niet vastgesteld, in andere gemeenten varieert deze van f 6 tot f 4 's jaars, hier zal dus die prijs van deze bedragen niet veel afwijken. Ambachtsieekenscliool te Katwljk-aan-Zee* In de Gemeentezaal werd gisteravond een vergadering belegd met het doel een Ver eeniging op te richten tot stichting en in standhouding oener Ambachtsteekensahool te Katwijk-aan-Zee, welke vergadering was uit geschreven door een voorloopig bestuur, be staande uit de heeren G. Haasnoot Azn., L. Kruyt, G. Ouwekand, P. Schuitemaker en Joh. Verloop Az. Te ruim' half acht opende de Voorzitter van heb voorloopig oornité de samenkomst, waarin hij het doel der vergadering aldus omschreef De teekenschool is een on der af deeling der werklieden vereeniging „Eendracht". Zij ont stond doordat op een vergadering der Werk lieden vereeniging één der leden de wensche- 1 ijk hei d eener teekenschool bepleitte en het bestuur verzocht, stappen te doen tot op richting van zoo'n school. Die stappen zijn toen gedaan en den 19den October 1905 kon de school reeds worden geopend in een lokaal, daartoe gratis door het gemeentebestuur af gestaan. Wegens uitbreiding van het aantal leer lingen en der leerstof echter, werd deze localiteit in den loop der jaren te bekrom pen, waarom naar een betere werd uitge zien. In 1909 vatte het bestuur der Vis- scherijsohool plannen op, om een eigen school gebouw te stichten; het bestuur der teeken school zou van dat gebouw tegen matige huur een lokaal mogen gebruiken- Het be stuur der Vissoherijschoo! echter bouwde niet, waarom dat der Teekenschool naar eigen mid delen moest omzien. Teen kwam het voor malige Gasthuis onder den hamer. Door twee vermogende vrienden der school daartoe in staat gesteld, heeft het testuur een ge deelte van dat gebouw gekocht en tot school laten inrichten. Men heeft zoodoende een doel matige en ruime localiteit verkregen, die uitstekend voldoet.. De teekenschool heeft nu eigendommen; zij kan dus niet langer onderafdeeling eener andere Vereeniging uitmaken, doch moet rechtspersoonlijkheid aanvragen en alzoo op zichzelf "komen staan. Wij dienen nu eerst statuten te ontwerpen. Hierna had de. voorlezing plaats der con cept-statuten. Op de vraag des Voorzitters of men er artikelsgewijs of „en bloo" over stemmen zou, werd geantwoord, dat men aan de laatstgenoemde handelwijze de voor keur gaf. Bij de stemming bleek, dat alle aanwezigen met de ontwerp-statutén instem den. Het doel der Vereeniging is het stichten en instandhouden eener Ambachtsteeken- school. Haar zetel is Katwijk-aan-Zee- Zij wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren en elf maanden. Het aantal op de school te onderwijzen leervakken bedraagt tien- Plet bestuur bestaat uit vijf leden, die om de zes jaar aftreden, doch dadelijk herkiesbaar zijn. Het bestuur kiest uit de leden een Commissie van Toezicht, bestaande uit drie leden. Bij eventueele opheffing, der Vereeni ging komen haar bezittingen ten goede aan de kas der Werklieden vereeniging. De stemming voor een bestuur had tot resultaat, dat bij eerste stemming met groote meerderheid gekozen werden de leden van het voorloopig comité. Alle gekozenen ver klaarden ziob hun verkiezing te laten wel gevallen. RECLAMES, 7101 41 40 Cent per regeJ. „Ik had een zware konde gevatwaar mede ik hen blijven doorloopen" schrijft ons de heer Herin. Joh. Kamphuislandbouwer te Harljrinkhoekgemeente Tubbcrgcn „zoodat ik influenza kreeg. Ik mo©3t aan houdend hoesten, had last van benauwdheden op de borst en pijn in mijn lendenen en in mijn schouderbla den. '8 Nachts kon ik dikwijls niet slapen en had suizingen in mijn hoofd. Mijn eet- lnst was ik zoo gced als kwijt. Tot mijn geluk wendde ik toen de Abdijsiroop aan. Na eenige lepels Ab dijsiroop gebruikt De Heer H. J Kamphuis. te hebben, verminderde het hoesten veel en nadat ik eenige flesschcn Abdijsiroop had opgebruikt, waren de rillingen, de pijn in mijn rug en het hoesten veel verminderd. Na nog een fleschje Abdijsiroop gebruikt te hebben, was ik weer gezond en opgeruimd als voorheen." De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, geneest onvoorwaardelijk asthma, slijm- on kinkhoest, veroudordo en verwaarloosde vorkoudhaid, den hovlgston hopst, pleuris, influenza, bronchitis en alle borst- on long aandoeningen. Voorkomt de tering. De Abdijsiroop kost per flacon f 1.f2.— en f &50. Eischt rooden band m. handteekening v/d Gcn.-Agent: L. I. AKKER, Rotterdam. Ver krijgbaar bij alle drogisten en apothekers. Foulard' Rolie Bast' Ghiueeschc' Scliotsciie en „Henneberg Zyds" Inallepry- zen. Franco en vry van invoer- rechton thuis. Mon- eters omgaand. ZUdefabrikant JIEJfNEBER©, Ziirich (K. u. K. Hof!.). 7103 8 Beioomng van taal akten? GeachteRedactie Wanneer u het ons veroorlooft zouden wij gaarne iets willen zeggen* 'omtrent een enkel amendement op de voorstellen van Burge meester en Wethouders inzake de salarissen van 't onderwijzend personeel. Onzen kar- telijken dank bij voorbaat. Omtrent de voor gestelde meerdere bezoldiging van ver plichte taalakten en i wiskunde, hebben, wij in ons schrijven aan heeren Raadsleden onze meaning doen kennen. Wij blijven een extra belooming van 100 gld- voor elk dier akten voldoende vinden. De heer J. P- Ver gouwen o.s. stellen echter ook voor de niet verpliohte akten voor Kransch, Duitsch, Engelsch en wiskunde tö beloonen en wel mét 50 gld- voor elke akte tot een maximum van 150 gld. Waarom de heeren dit voor stellen weten wij niet, maar het moet ons van het hart, dat wij - en met ons zeker verreweg het grootste deel van het onderwij zerskorps eventueele aanneming van dit amendement ten zeerste zouden betreuren en wel: lo. wijl genoemde akten, of juister de ken nis waarvan ze getuigenis afleggen hoege naamd. geen waarde heeft voor het onderwijs aan onze volksscholen;*) 2o. wijl men door deze akten tc beloonen een gtroote onbillijkheid zou begaan ten op zichte van andere gediplomeerden. We den ken bijv. aan degenen, die akte bezitten voor teekenen, gymnastiek, boekhouden, land bouw, schoonschrijven M- O. of wel die gediplomeerd zijn voor zang of handenarbeid. Terecht zouden o.i. deze collega's er zich dan over beklagen, dat zij niets ontvingen voor een akte, waaraan de lagere school wel degelijk iets kan hebben- Nog wijzen wij er op, dat voor 1902 de akten voor gymnastiek en teekenen extra werden betaald. In dat jaar is men daar echter van teruggekomen en in 1908 zijn zelfs de vergoedingen, die enkelen hiervoor nog ont vingen, ingehouden. Door nu weder niet- verpliohte bijakten te beloonen, zou de Raad een tegenovergesteld standpunt gaan innemen. Ten slotte gevoelen wij ons verplicht nog maals ernstig er op te wijzen, dat de Raad, wil bij streven naar bet doel dat B- en Ws. zich voorstéllen, n-1. hét hier houden van goede krachten en het verkrijgen van ge schikte sollicitanten, niet anders en heter doen kan, dan flinke verbeteringen te bren gen in artikel 1 der voorgestelde wijziging. Namens bet bestuur van de afdeeling Lei den Bond v. Ned. Onderwijzers: J. M. VOS Jz., Voorzitter. J. TJALSMA, Secretaris. 3 98» te NT A A TN LOTERIJ. Trekking; van Dinsdag 5 Dec. 2de Klasse. 2d® Lyst. No 27ö7 f 20,©OO. No». 4224, 9262, 20696 S'IOOO. Nos 10634, 14263 400. Nos. 6823, 14191 200. Nos. 9334,13507, 15873 ÏOO. Frezen van 30. 9 2350 5043 7875 10581 13395 16043 18858 1,23 2417 5157 8087 10628 13635 16102 t>6 75 2504 00 96 30 56 19 Sj 84 39 79 8123 32 72 66 97 205 57 5244 24 70 81 16271 1830; 28 59 7* 8293 10733 95 16331 J 4 325 83 5306 8302 85 13725 1Ó491 28 45 98 22 74 10,00 13844 97 ^58 71 2621 63 8406 30 54 1651c 19048 437 2709 5403 97 iioii 9c 17 07 44 75 54 8500 8i 14002 27 19137 60 89 57 8 11300 14 41 41 64 2S13 5541 74 65 19 62 93 567 47 59 S6'4 70 49 16607 I93°3 53 62 5660 22 11404 92 10 55 620 2935 98 29 30 14152 27 19303 34 62 5725 8840 75 53 81 35 730 91 32 64 89 14204 26712 47 95 30S2 74 8916 21523 28 18 64 821 3105 82 9025 39 57 16S36 29401 77 9 92 59 1,654 143'° 69 72 82 68 5807 9132 2273} 85 99 29652 921 79 5905 97 22872 80 26920 81 ,233 89 0028 9200 22929 24426 27003 96 56 3209 63 51 22104 35 43 29823 ,,07 28 82 89 7 65 65 4s 25 37 6269 9322 48 24573 76 58 88 3356 6220 48 12262 78 17108 66 1414 63 46 88 68 98 65 19940 18 84 50 9470 74 14600 75 84 49 3490 72 86 12306 7 90 86 54 3565 6314 9501 14 13 '7258 20003 50 94 37 8 12441 71 17301 96 59 3630 38 20 48 87 12 20119 1517 53 60 9617 6i 14720 17400 20211 60 90 6468 62 12557 27 28 41 66 3805 0575 94 64 67 52 63 ,6'7 32 6621 9707 Sl 77 17524 97 18 38 6810 11 12611 81 17603 20313 97 79 40 23 11 '4807 39 18 1743 4049 01 51 5/ 3f '77°4 21 50 72 74 98 12706 46 75 20424 51 77 9CO4 9820 65 14980 17915 40 ,805 4178 8 9956 69 15OCO 70 20651 26 4200 7239 loooó 77 28 99 56 85 74 50 42 93 85 18086 go 1949 4Ï23 93 10113 13^°4 87 18177 20703 83 30 7357 20 24 15129 18258 22 89 54 92 29 74 39 59 46 201S 4479 7404 34 12J63 84 18314 48 87 80 10 73 67 1526/ 92 70 2JOI 4554 7515 98 74 95 i3-:°3 83 27 4600 23 10200 97 15382 81 20809 58 18 49 3 '3025 15458 83 21 2212 77 89 8a 27 89 13518 41 14 83 92 S9 86 15584 58 57 36 4707 7675 96 13'02 15705 79 OO 54 93 7765 98 34 7 '86ll 89 93 4878 82 10378 91 67 43 96 2323 4i?oS 89 10441 I33°4 15998 48 20961 29 5°02 7842 10540 52 joooi 1S797 92 35 De aviateur Reeb, die een overlandsvlncJffl van München naar Neurenberg wilde maken, is onderweg bij Dollenstein verongelukt. Woensdag: Bioscope-Theater. 2 en 8 uur. Donderdag: Stadsgehoorzaal. Concert Leidsch StudenteD- Muziekgezelschap „Sempre Crescendo". (Viering 80-jarig bestaan). 'sMidd. 2 aur. Vrijdag;: Stadsgehoorzaal. Concert Eereleden, Leden ver dienste en werkende Leden .Sempre Crescendo". Ha i f acht. Zaterdag;: Stadsgehoorzaal. Bal Leidsch Studenten-Muziek gezelschap „Sempre Crescendo". Negen uur. Bioscope Theater. 2 en 8 uur* Zondag;: Bioscope-Theater. 8 uur. 't Posthof. Conceit KK. Dagelijks: Bioscope Moderne. Mandenra.-steeg 7. T«8nur. H E M IJ. Vermicelli soep, runderrib, andijvie. De leden van de Eerste Kamer, die morgenavond Vergaderen, komen hoofdza kelijk bijeen tot het in de afdeelingen on derzoeken van de Indische begroeting dienst 1912, de Militie wet en enkele weinig omvangrijke wetsontwerpen. Bij de Kamer is nog aanhangig het wets ontwerp op de staatsbedrijven, waawmtrf nt> de Memorie van Antwoord wordt ingewacht, zoodat het ontwerp nog niet voor openbare behandeling gereed ia SPORT. Waolr wij dit schrijven denken wij op- willekeurig aan een vergadering, die wij voor een paar jaar bijwoonden en waar de heer Jan Ligthart, een van Nederlands meest bekende paedagogen, in een rede zei: „Goddank studeert geen van de aan mijn school verhonden onderwijzers voor een be paalde akte." Voetbal De Koekoeken in aotie! Zondag a.s. is de eerste groote dag. Na eenige oefen dagen zijn de oudjes een beetje ingespeeld en zullen nu Zondag in het strijd perk treden. Juist omdat de oefendagen niet zoo druk bezocht werden om een oefenpartij te spelen is de wedstrijd van a-e. Zondag een bijzondere aantrekkelijkheid. Oorspron kelijk zou men hier een elftal van den N- V. V. B. ontvangen, doch genoemde Bond schijnt Den Haag aangewezen te hebben om een vriendschappelijk spel tegen de Leidsehe Veteranen te spelen, zoodat a.s. Zondagmid dag om twee uren op het terrein van Ajax gespeeld zal worden de wedstrijd De Koe koekenDen Haag. Nog meer Veteranenolubs. Na Leiden, Amersfoort en Amsterdam, is Nijmegen thans ook in het bezat van een Veteranenolub en wij twijfelen er niet) aan of in Den Haag en Rotterdam zullen er meer worden opgericht. Het is anders wel eigen aardig, dat deze beide steden nog geen dub hebben, juist, omdat van Den Haag en Rot terdam het idéé van V eteran en wedstrijden is uitgegaan. Luchtvaart. Zondag heeft Prévost te Reims het hoogte- record met één passagier verbeterd. Hij steeg tot op 3000 M- Het oude wereldrecord stond op naam van Mahlen, die met een passagier op 22 September 1911 te Issy les Moulineaux een hoogte vlucht van 2460 M. volbracht. Er is weer hevig gevochten in Tripoli, klaar de berichten zijn zoo tegen strijdig, dat er nog niet te zeggen is, wte de overwinning heeft behaald. Volgers h«»' eene bericht zou de T-urksdb'e aan voet d»* gerapporteerd hebben: „Gisteren om il uren 's morgens rieJtar> 30,000 Italianen in onze geheele frontzljdf* te A in Z a r a. Wij moesten na een strijd, waarbij aan beide zijden vele dood en vie- len? het veld ruimen voor het gesehutsvuur van den vijand. Wij hebben een nieuwe sterke positie ingenomen bij Zlaidsjo, 2 K. M. van Tadsjoera." Daarentegen verluidt uit andere bron, dat Nesjat bei uit Tripoli bericht, dat in den morgen van den lsten December de Italianen met een groote troepenmacht de Turksche troepen van Ain Z ;ra hebben aan gevallen. Tegen den middag deden de Tur ken een tegenaanval1 met de bajonet. Na een verbitterd gevecht van man tegen man,, dat verscheidene uren duurde, werden de Italianen gedwongen, om in wanorde terug te trekken. Hierbij verloren zij een groot aantal dood en en gewonden. De Turken, maakten vele gevangenen. Bo -endien werd een groote hoeveelheid schietvoorraad buit gemaa/kt. De verliezen aan Turksche zijde zijn nog niet vastgesteld. Er gingen den laatsten t(Jd geruchten, dat Italië uit het Drievoudig Verbond zou treden. Officieel wordt dit echter ten stelligste ontkend. De oorlog vraagt geld. Men ve zekert dat de Turksche minis'er van financië i onder handelingen is begonnen met de Ottomaanache Bank over een voorschot van 2 millioen ponden te?en uitgifte van schatkistbiljetten teneinde aldus het loopende tekort to dekken. Hoe de haat tegen do o-o rlogscorres- pondenten er in zit, bl(jkt wel uit het feit, dat de oorlogscorrespondent van de ,Temps" Jean Carrère, Vrydagnacht in den ingang van ztfn hotel door een in Europeesohe kleeren gehuld persoon is vastgrepen en met een me3 in hais on rechter schouder ge stoken. Latere berichten melden,' dat de toestand van den gekwetste niet zorgwekkeni is. Deze aanslag hö9ft, groot opzien verwekt in Tripolis. Generaal Caneva heeft den jour nalist persoonlijk opgezocht. Zoodra de Ita- liaansche minister president bericht had ge kregen van het gebeurde, hoeft hy generaal Caneva telegrafisch opgedragen, alles ln het werk ie stellen om den schuldige te vinden en een belooning van tweo duizend lires uit te loven voor dengeae, die de over heid op het spoor brengt van den dader. Men vermoedt, dat hy een Jong Turk is, die zich op Carrère heeft willen wreken wegens de wyze, waarop deze over do krijgsoperaties schreef. Zoowel de Fransche consul als de correspondent zelf hadden de laatste dagen eenige ia het Fransch geschreven dreigbrie ven ontvangen, doch zij hadden het niet noodig geoordeeld de Italiaansche-autoriteiten hiermede in kennis te stellen. De gouverneur van Tripoli beeft eeni strenge bewaking bevolen van het huie,- waar Jean Carrère, de verwonde correspon dent van de Temps", met zijn collega's Bennet Burleigb van de „Daily Telegraph' Maclure van' de „Times", en Spencer van de „New-York Herald", zijn gehuisvest. Hoe dankbaar de Italianen tegenwoordig voor bewijzen van vriendschap zijn, getuigt de vereering voor den gewonden Jean Car rère. Na den. aanslag ontving bij zeer vleien de telegrammen met gelukwenschen, niet alleen van de Italiaansdbe pers, maar rok van ministers, afgavaardigden en officieren. Zijn vrouw, die te Rome woont, ontving uit naam van de Koningin een brief, en een officieel aanbod, om gebruik te maken van een salon wagen en een hut voor de reis naai Tripoli. Nadat gisteren geestdriftige straatbetoo- gingen hadden plaats gehad voor de ver trekkende bersaglieri, worden er betoogin gen gehouden voor het huis van Carrère te Rome en het Fransdbe gez- l^chap. Dui zenden namen hieraan deel; zelfs wei-den Fransche priesters op straat toegejuicht. Voor bet Quirinaal en bet ministerie van binnenlandsche zaken werden oolk storm- adhttige betoogingen gehouden, onder hoe- ra-geroep voor Italië, Frankrijk, den Ko ning en Giolitti. Stoomschepen. Vertrokken. Menelaus3 Dec. v. Batavia n. Anist,; F r s i a, uitreis, 4 Dec. van VigoPrins Willem II 2 Dec. v. New-York n. Indië: Karimoen, thuisreis, 2 Dee. v. Padan^ Lombok, uitr.3 Dec. v. PerimR i n dU. jani, uitreis, 3 Deo. v. Colombo; Ma> chaon 2 Dec. v. Bataria n. Amst. G r o t i u 8 uitreis 4 Dec. v. Algiers.. Gepasseerd. Celebes, uitreis, 3 Dec. Malta; F 1 o* res, thuisreis, 3 Dec. GibraltarK O- ningin der Nederlanden, uit reis, 2 Dec. PerimN o o r d a m, n. New* York, 3 Dec. Lizard. B e 8 o e k i uitreis 4 Dec. Wight. P a 1 e m b a n g uitreis 3 Dec. Malta. Lord i Downshire v. Rott. n. Boston eïif Philadelphia 4 Deo. Prawlepoint, P rin| Willem I thuisreis 4 Dec. 3 u. n. m« j Que8sant. Gearri veerd. Oranje, thuisreis, 4 Dec. te Sues^ Prinses Juliana, 4 Dec. v. Bataviéi te Amst.Vondel, 4 Dec. v. Amst. t$ Batavia; Rhesus, 4 Dec. van Japon tti Amst.O p h i t, uitreis, 3 Dec. te SoTttS-» ampton; Amsteldijk, 3 Dec. v. Baltt more te Rott.Soestdijk, 3 Deo. T» Rottv te New-Yorfe. Emir, n. O.-Afr. 2 Deo. te Las PalmiA,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1911 | | pagina 2