Anekdoten. ETiouwo Eaads@ls. Goede oplossingen ontvangen van: Correspondentie. De kattenbeurs. Er zijn vele soorten van beurzen, 'een geldbeurs, een korenbeurs, een postzegel- beurs, eenja, wat niet alMaar ook bestaat er een „Kattenbeurs". Een herberg .ergens bij oen der voorsteden van Parijs, draagt dezen titel op het uithangbord. En eerst zou je meenen, dat 't maar een fanta- fiienaam was, want dat het een gewone her berg is.zondier meer. Dat lijkt het dan ook-, bij het eerste binnentreden. Maar als je dan achter de toonbank omgaat en je duwt daar een dubbele deur open, dan kom je in een groot ruimte, waar legio katten van allerlei soorten en grootten en kleuren door elkaar krioelen en springen en miauwen. •En daar worden dan ook de katten ver kocht, als elders konijnen of kippen of vo gels. Maar geen teerhartige oude-jongejuf- tfrouwen komen daar baar inkoopen doen: neen, bontwerkers, handschoenenmakers, leer- en zeemibereiders komen daar hun ar tikelen halen- Zelfs moeten er ook heel wat koks komen 1 De prijs variëert tusschen een kwartje e>n een gulden; en menig wollig bontje wondt er nog omgezet en menig prachtig mooi huidje dient later tot voe tenzak of balsbont I Het „Engelsohe kerkhof." Zooale we weten, heet het Noordelijk deel van het eiland Texel Eierland en heeft het zijn te danken aan de vele eiereo, die men hier vroeger vond. De Noorde lijkste uithoek van dit Eierland heet weer: tohet Engelsohe Kerkhof" ©n geen wonder, honderden Engelsche zeelieden hebben hier bij Noordwester stormen den. dood gevon den. De Engelschen zelf spreken dan ook tau»: „vervloekt Eierland," Ingez. door Viooltje' Natuurkunde. Vader: „Paddenstoelen groeien alleen op plaatsen, waar het vochtig is." Zoontje: „O, daarom lijken ze zeker net op parapfaiies." Ingez. door „Silvia". „Jantje je moet je haar kammen, voor je ep school komt." „Ik heb geen kam." „Leen er dan een van je vader." „Pa heeft ook geen kam." „Kamt hij dan zijn haar niet 2" „Hij heeft geen haar." Ingez. door „Rosa F luwe el je" Vader: „Wel Jantje, wat dunkt je, zou je 't aardig vinden als dit kereltje je broer tje was?" Jantje (de jonggeborene beschouwend): „Moeten we hem houdenx pa, of is ie maar op zicht gestuurd?" Ingez. door A. Schouten. Goed bedacht. Mama: „Wel, Tom wat heeft oom je ge geven Tom: „Hij gaf mij 'n nieuw dubbeltje." Mama: „Én wat denk je daarmee te doen." Tom: „Jn Beurs koopen en 't er in doen." Ingez. door „Aplonia". Snugger. Karei: zooeven van Scheveningen, „Wat was het daar mooi! Maar de Pier, voor geen gulden ging ik er op Steven: „Waarom niet Karei, ben je zo0 bang?" Ka»*el„Weineen. Het kost immers maar eea dubbeltje!" Ingez. door „de twee nichtjes" te Oegstgeest. Een buitenman .omt in Amsterdam en ziet de telefoondraden, waarmede de hui zen onderling verbonden zijn. Op eens roept hij uit: „Och, wat is in zoo'n stad toch alles licht en dicht. De huizen moeten met draden aan elkander verbonden worden4 om het omvallen te be letten." Ingezonden door „Roosje." L Mijn geheel bestaat uit 8 letters en is de naam eener vrucht. 3, 4, 5, 1 is een meisjesnaam. 5, 6, 7, 8 is een jongensnaam. 7, 8 is een groot viervoetig dier. Een 1, 8 is een groot deel van een wagen. Ingezonden door Sophia Kapteyn. n. r* Mijn geheel bestaat uit 14 letters en is de nn.p.m yan een der Raadselkinderen, 4. 5, 6, 7 bouwt een vogel. 6, 12, 5, 8 is een hemellichaam. 11, 14, 3, 9 is een meisjesnaam., 8, 2, 2, 6 is een bloem. 13, 10A 4 is een jongensnaam^ Ingezonden door „Bastiaan." rr m. Mijn geheel is de schuilnaam van een der raadeelkinderen en bestaat uit 11 letters. Een 3, 4, 5, 6 is honderd jaar. 7, 8, 9 is een kleur. 10, 11, 9 is een meisjesnaam. 2, 3, 4, 2 is een ontkenning. 1 is de 19de letter van het alphabet Oplossingen der Raadsels. L Kermis, li. Waterloo Wijk Berlijn Dresden. Ill Druiventros. „De klein© Zeeofficier", Dirlk Houthoff, Abramina Bomli, Margaretha Bomli, „Blond© Eliza", C. L. Janssen, Marietje Zitman, „Violenkransje", N. Groen, C. Vallentgoed, Julianabloem", „Roza Flu weeltje", Saartje Oudshoorn, Jan en Janna v. Weizen, Marie Oostveen, „Zwartkopje", „Postduif", Gerarda van den Berg, „Stormvrouwtje", „Kenau", „Onirust", „Kleine Huishoudster", „Resida", Truus van Kleef, Anton en Anna Eoogeveen, „Roosje", „Wilhelminalinde", Arie van Ko nijnenburg, Antje van Konijnenburg, Geer- truida den Hertog, „Goudstaartje", Aagje en Neeltje Soharloo, Hendrik Kriek, „Faust", allen te Leiden. G. en J. van der Lee, te Koudekerk. „Twee Nichtjes", te Oegstgeest. Arie van Santen, Trijntje Kriege, te Wassenaar. „Hyacint en Tulp", te R ij n s b u r g. Joh. van Tilburg, Marietje Rijnsburg, Aartje Parlevliet, te Zoeterwoude. De prijzen vielen ten deel aan: Cornelia v. d. Klein en Gerardus van Dreumel, te Leiden en „Hyacint en Tulp"a te R ij n s bu r g. JoE. van Tilburg. Met genoëgèn vernam ik je ingenomenheid met het gewon nen boek, en gaarne zal ik je danfk den heer uitgever overbrengen. Ik vond het aardig, dat Alida en jij, bei* den zooveel pleiziep in het naaien hebt* G. en J. van der tee, te Koudekerk- Het doet me pleizier, dat jullie zoo'n pret tige vacantie gehad hebt, en nu weer met nieuwen moed aan den arbeid gaat. Wil je mij behalve je oplossingen ook eena nieuwe raadsels en anekdoten toezenden-? „Stormvrouwtje" en „Post duif" dank ik hartelijk voor ha^r mooie prentkaarten. Truus van Kleef. Ja meisje, het was wel prettig voor je om juist vóór de vacantie een boek te wmnen, want nu had je al den tijd om het op je gemak uit te lezen, zonder dat j© werk er mn-ar in het minst ondeT behoefde te lijden. Had je nog huiswerk te maken of was j© geheel vrij? „Resida." Heel aardig van je Resida, dat je mij zoo vriendelijk te gemoet komt. en weer met lust aan mijn raadsels wilt be ginnen, je moet maar flink volhouden, en dan hoop ik, dat je eens spoedig een ge lukkige prijs winster zult zijn. „Storm vrouwtj e." Weineen meis je, ik neem je volstrekt je vragen niet kwa lijk, doch dank je integendeel voor je lieve belangstelling. Ik heb een zeer prettig© vacantie gehad, en hoop dat jij j© eveneens goed geamuseerd zult hebben. Cornelia v, d. Klein. Welzoo meisje, ben jij met zulke goede voornemen* bezield ten opzichte van onze rubriek, dat doet me pleizier. Dat je het te Wijk Zee heel prettig vond) kan ik me voorstel len, de meeste kinderen spelen gaarne aan het strand. C. L. J a n s s e n. Als je wilt, dat ik een onderlinge correspondentie voor je zai plaatsen, dan moet je er voor zorgen die brief jes wat netter en duidelijker te schrij ven, daar je aanvragen anders niet voor plaatsing in aanmerking kunnen komen. Marie Oostveen. Ja Marietje, ik ben het volkomen met je eens, dat er in de Soheveningsche boschjes verrukkelijk) mooie plekjes zijn. N. Groen enC. Yallentgoed. Nu meisjes, jullie hebt alle reden om in j© schik te zijn. Je dank zal ik den heer uit* gever gaarne overbrengen. „B londe Eliz a*" Je hebt wel gelijk dat de velden veel geleden hebben van de voortdurende droogte, maar het ergste ia nu geleden, want je moet niet vergeten, dat het om dezen tijd van het jaar zeer sterk dauwt. Ga 's morgens vroeg maar eens naar buiten, djan viiid je alles kletsnat. Arie van Santen. Ja vriend, het fa, eiken dag verrukkelijk mooi weer en het zalj ons afvallen als het gure jaargetijde aan-, breekt. Het is inderdaad een onvergetelijk^) zomer en alhoewel sommige landbouwers) klagen over droogte, zijn weer anderen bij-, zonder in hun schrik, want zoowel de aard-, appelen als het koren leveren een xijkeij! oogst op. In dank ontving ik je toegezonden anek dote, en ik houd mij nu voor toezendingj van eenige raadsels aanbevolen. Yxiendteljj- ke groeten. MARIE VAN AMSTEL.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1911 | | pagina 14