N«, T575ï ^ateirilag 1 .TulL 1911. feze iCourant wordt dagelijks, met uitzondering van <Zon- en feestdagen, uitgegeven. Dit nommer bestaat uit VIJF Biaden. Vierde Blad. i Ofleieele Kennisgeving. PKUS DEB ADVERTENTIES Van 18 rageli ƒ1.06. Iedere regel meer ƒ0.17}. Grootere letter» n»»r plaitarnimte. - Kleine advertentiëa tan 30 woorden 40 Oente eontant i elk tiental woorden meer 10 Oente. Voor het inoaseeeren word^ 0.05 berekend. PRIJS DEZER COURANT: Voor Leiden per week 9 Cents; per 3 maandsn f 1,10. Buiten Leiden, per looper en waar agenten gevestigd aijn t 1.30. Franco per post 1.65. De Burgemeester en. Wethouders van Lei den den te weten, dat door den Raad dier gemeente, in zijn vergadering van den 15en Jini 1911, is vastgesteld de volgende verordning VERORDENING, houdenle wijziging van de verordening op de S raatpoli tie van den lsten April 1897 (Geifeenteblad No. 6), laatstelijk gewij zigd lij de verordening van 27 October 1910 (Gemeenteblad No. 23). - Eenig,. artikel. In ari 7 van de Verordening op de 6traatpdi,tie worden de woorden „tussch'en 10 en Huren des voormiddags" vervangen door ,,tiB6chen 9 en 10 uren des voormid-, dags." Vastgesteld door den Gemeenteraad van Leiden, ;elet op het advies der Gezond- heidsconmissie d.d. 6 Juni 1911, No. 2327, h zijn openbare vergadering van den lödn Juni 1911. De Burgemeecter, N. C. DE GIJSELAAR, De Secretaris, VAN STRIJEN. Zijnde deze verordening aan de Gede puteerde Staten van Zuid-Holland, volgens hun berïht van den 2022 Juni 19ll, B. No. 837 (!de afd.) G.S. Nos. 26 in afschrift medegedield. En is fcervan afkondiging geschied, waar het beh<urt, den lsten J uli 191L Burgeneester en Wethouders voornoemd, N. O DE GIJSELAAR, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. Burgerschool voor Jongens alhier, met in gang van 1 Sept. a.s., wegens baar benoe ming tot leerares aan de H. B.-S. voor meisjes te 's-Gravenhage. Heden herdenkt de hoogleeraar prof. dar. L. van Itallie den dag, waarop hij voor 25 jaren toegelaten werd tot apotheker. Van het Pharmaceutisch Laboratorium woei ter herinnering van dit feit de vlag, en des hoogleeraars werkkamer in het La boratorium was door de goede zorgen van assistenten en personeel met groen en bloe men getooid en de-jubilaris werd daar he denmorgen hartelijk gelukgewenscht. Hedennamiddag had te zijnen huize een druk bezochte receptie plaats, waar behal ve vertegenwoordigers van den Senaat, vele collega's prof. Van Itallie hun geluk- wenschen aanboden. Tot onderwijzeres aan de Chr. school aan de Pasteurstraat, alhier, is benoemd, mej. D. Zwanenburg, onderwijzeres te Rijnsburg. Gisteravond hield de afdeeling Leiden van de Anti-Militairistische Voreeniging in het zaaltje van De Heyder aan de Heeren straat een openbare vergadering in ver band met de in-vrijheid-stelling van den dienstweigeraar Koning, die na een gevan genisstraf van 21 maanden gisteren uit deze gevangenschap was ontslagen en onder voorwaarde voor den tijd van vijf jaar niet weder in Hr. Ms. leger te mogen dienen. Het zaaltje liep geheel vol en enkelen moesten buiten blijven. Onder de aanwezi gen waren ook de dienstweigeraar en zijn moeder. De voorzitter, de beer Van Duuren, deel de bij de opening mede, dat zij om verschil lende andere lokaliteiten hadden gevraagd, die echter waren geweigerd, zoodat men zich met deze eenigszins afgelegen zaal moest tevreden stellen. Het eerst voerde het woord de heer F. Domela Nieuwenhuis, uit Hilversum, die de dienstweigering schetste als een propa ganda van de daad, die meer invloed zal hebben dan honderd vergaderingen. In on zen karakterloozen tijd verdient het voor al waardeering, dat een 19-jarig jongmensen uit (kracht zijner heilige overtuiging den dienst durft te weigeren en daarvoor maan den gevangenisstraf over heeft. Hij drukte ten slotte namens allen Koning voor deze daad de hand, waarop een warm applaus volgde. De dienstweigeraar verkreeg daarna zelf- het woord en deelde mede waarom hij in dertijd den dienst had geweigerd. Hij zag in den dienst een verraad tegen de arbei derszaak, die hij zich voorgesteld heeft to dienen. Tegen het leeren van bet schieten had hij op zichzelf geen bezwaar, immers er zou een tijd kunnen komen, dat hij zich en zijn staudgenooten zou moeten verde digen, maar als hij in den dienst het leer de was dit om straks als het noodig bleek op zijn broeders t© moeten schieten. Bo vendien haatte hij de absolute gehoorzaam heid in het leger voorgeschreven. Als sol daat zou hij zich hebben gevoeld als een krijgsgevangene bij den vijanddaarom had hij geweigerd de krijgsartikelen te teeke nen en hefc soldatenpak aan te trekken. Na hem voerde nog het woord do heer De Voogd, uit Den Haag, die de be teekenis van de anti-militairistische beweging in het al gemeen uiteenzette, waarna de voorzitter met een kort woord sloot. Het is heden 40 jaren geleden, dat door-wijlen .den Keer L. van Nifterik Hzn. de vooral in de uitgeverswereld bekende boekdrukkerij werd opgericht. Na diens dood, ongeveer '3b jaren geleden, zette zijn zoon, de heer H. L. van Nifterik, de zaak ,voc*rt, welk\Q nu sedert 1 Jan. j.l. in een naanilooze vennootschap is overgegaan. Het Hof zal met ingang van heden voor den tijd van 3 dagen den lichten rouw aannemen wegens het overlijden van Prin ses Marie Clotilde Bonaparte, geboren Prinses van Savoye. Men meldt uit Apeldoorn: De garden-party ten paleize Het Loo kon Vrijdagmiddag wegens den regen, niet doorgaan. Inplaats daarvan werd nu een cour gehouden in de groote audiëntiezaal en de nevenzaal op de eerste paleisétage. In een overdekte tent, in het park ach ter het paleis opgeslagen, deed zich. de stafmuziek van het 8e reg. inf. uit Arnhem hooren. De cour, die van halfdrie tot halfvijf duurde en gedurende welke het Kon. Echt paar zich met de gasten onderhield, werd door 200 k 300 genoodigden bijgewoond. Tot adjunct-directrice van het sanato rium „Sonnevanck" is benoemd mej. A. M. Jostmeijer, hoofdverpleegster der Geref. Ziekenverpleging te Amsterdam, die deze benoeming heeft aangenomen. De nieuwe predikant bij de Ned. Herv.- Gemeente te Dordrecht, dr. A. Van Iter- son, uit Grootebroek (Noord-Holland) zal zijn intree-rede te Dordrecht houden op Zondag 6 Aug. des avonds 0 uren in de Groote Kerk, na des voormiddags in het zelfde kerkgebouw te zijn bevestigd door zijn ambtgenoot ds. J. L. N. Zillinger Mo lenaar. Het bevestigïngswerk, waarvoor was aan gewezen ds. C. L. van den Broek, is door deze welwillend aan ds, Zillinger Molenaar, geestverwant van den nieuwen leeraar, af gestaan. AARLANDERVEEN. De ziekte mond en klauwzeer is hier van kwaadaardigen aard gebleken. In het dorp zijn een 65-tal aan den Rijn een 25-tal runderfen (koeien of kalveren) onder politietoezicht begraven. HAZERSWOUDE. De bevolking be droeg op 1 Jan. 1910: 3835 personen. In 1910 vermeerderde die door vestiging met 234 en door geboorte met 135, t-e zamen 369 personen. Door verteek van 298 en door overlijden van 34 personen ontstond een vermindering van 332 personen, zoodat de bevolking op 1 Jan. 1911 3872 personen bedroeg, waarvan 1837 m. en 2035 vr. De collecte voor den Gewapenden Dienst bedroeg in Juni 1911, f27.32. HOOFDDORP. Premiekeuring (Tweede dag[>. Merrieveulens. Van de 14 aangebo den veulens verwierven de veulens, toebe- hoorende aan A. Colijn, t-e Nieuwer-Amstel A. Knoop, B. Biesheuvel, P. Zuiver, T. Ha- nedoes en W. Biesheuvel, allen te Haarlem mermeer, en een toebehoorende aan mevr. Otto de Vries, elk een premie van f 40. Hengstveulens. Van de 12 aangeboden veulens verwierf een veulen van T. Hane- does te Haarlemmermeer oen premie van f50. Tweejarige merriën. Van de 36 aangebode. nen verwierven de merriën van A. Colijn te Nieuwer-Amstel; S. de Clercq, twee van J. D. Bulk; twee van H. J. H. Bayer; J. Vor- Kuyl Mz.T. v. Vuuren en drie van T. Hanedoes, allen wonend te Haarlemmer- moer, een premie van f 40. Eenjarige merriën. Van <1- 24 aangebodo- nen verwierven do merriën van 0. A. v. d. Heuvel; twee van J. D. Bulk; twee van D. Houtkooper; C. C. v. d. Heuvel; twee van S. W. de Clercq, cn K. Kistemaker, allen te Haarlemmermeer een premie van f 35, be nevens één van J. D. Koster te Nieuwer- Amstel. Éénjarige hengsten. Van de 3 aangebede ne verwierf er één van T. Hanedoes te Haarlemmermeer een premie van 1100. KATWIJK-AAN-ZEE. Van 30 Juni tot 3 Juli is alhier inkwartiering. Op zichzelf een gewoon feit, maar van meer belang, nu het een studiereis geldt van stafofficie- Ten uit Den Haag. De staf, hier gestation- neerd, bestaat uit 1 luit.-generaal, 1 kolo nel, luit.-kolonel, majoor, 12 kapiteins, twee lste luitenants en een luit. ter zee 1ste kl. en 15 ordonnansen. Het geheel staat onder leiding van luit.- generaal Snijders. De reis van deze staf officieren is van Den Haag naar Dordrecht, van daar naar Oud-Beierland en dan naar hier. Van hier naar Bloemendaal, alwaar vier dagen halt gehouden wordt. Daarna wordt naar Den Haag temgge- maróheerd. Even brengen wij in herinnering de schijn- aanvaJ op onze kust in 1903 en brengen dan deze studiereis weder in verband met onze kustverdediging. De machinist Jansen, alhier, wordt zoodra de tram met eleetrische beweeg kracht rijdt, overgeplaatst naar Den Haag, terwijl de machinist L. Brouwer tijdelijk naar Noordwijlk wordt verplaatst: LEIDERDORP. Dijkgraaf cn Hoog- heemr. van Rijnland hebben ds rekening van den Munnikenpolder over 1910 goed gekeurd in ontvang op f793.0272, in uit gaaf op f 609.89 en alzoo met een. batig saldo van f 183.1372. De begrooting voor 1911 werd goedgekeurd in ontvang en uit gaaf op f 910.2972» met een omslag van f3.25 per hectare. LISSE. Het grondwerk voor de Rijks tuinbouwschool is opgedragen aan Joh. de Kooker, te Lisserbroek. Met deze werk zaamheden is men gisteren begonnen. Het geheele werk moet op 10 December wor den opgeleverd. OUDSHOORN. De collecte voor 'den Gewapenden Dienst heeft opgebracht plm. f 11.927-. Voor de vacante betrekking van on derwijzeres aan de openbare lagere school alhier hebben zich 39 sollicitanten aange meld. TER-AAR. Volgens mededeeling van het centraal-bureau voor de statistiek bestond de bevolking tijdens de laatste volkstelling uit 2900 zielen, verdeeld over de volgende kerkelijke gezindten. Roomsch-Kath. 1625; Ned .-Hervormden 882; Gereformeerden 290; Doopsgezinden 5; Remonstranten 3; Oud-Roomsch 1; Chr.- Geref. 74; Tot een andere kerk behoorend 2. Israëlieten 1. Tot geen Kerk 17. VOORSCHOTEN. Het bestuur der „Kó ningin-Wilhelmina-Vereeniging'' heeft een adres tot den Raad gericht, waarin het verzoek om een subsidie; uit de gemednte? kas wordt ingetrokken^ WOUBRUGGE. Tot particulier vissche- rij-opzichter is door den Ambachtsheer van Woubrugge aangesteld R. de Jong, in de plaats van A. Buis, die overleden is. De collecte voor den gewapenden dienst heeft opgebracht f 9.28. WADDINGSVEEN. Tot hoofdonderwijzer aan een der openb. sdholen te Zaandam is benoemd de heer L. Schipper alhier. Bij den heer Schouten op het Dorp is een brutale inbraak gepleegd. Een som van f 550 werd Lcm ontstolen. .Van den da der of de daders was geen spoor te ont dekken. WARMOND. Alhier schijnen valsche dub beltjes in omloop te zijn. Verhooging bezoldiging commiezen late kl. ter gemeente-secretarie en ambtenaar hondenbelasting. De bezoldiging van de commiezen lste klasse ter gemeente-secretarie alhier is als volgt geregeld: aanvangswedde f 1400, met 2 veriioogingen, telkens na 3 jaar dienst als zoodanig, van f 100, tot een maximum van f 1600. Het komt B. en Ws. voor, dat deze rege ling in dien zin behoort gewijzigd t-e wor den, dat de mogelijkheid niet ri uitgeslo ten den commiezen lste klasse na 9 jaar dienst als zoodanig nog een derde verhoo- ging van f 100 toe te kennen Zij toch volgen in raDg direct op de afdeelingschefs en kun nen dus hoogst zelden promotie maken. Im mers, het aantal der afdeelingschefs is ge ring en ook kleiner dan dat der commiezen lste klasse. In den regel zullen laatstge noemden dus (bun functie als eindbetrekking moeten beschouwen. Om die reden meenen B. en Ws. dat "het rationeel en billijk is hun alsnog een derde verhooging in uitzicht te stellen. Eenigo onbillijkheid ten opzichte van de adjunctcommiezen of van de com miezen 2de klasse, wier bezoldiging slechts tweemaal verhoogd kan worden, is hierin ook niet gelegen, aangezien voor hen in hefc algemeen altijd de mogelijkheid openstaat, om tot een (hoogeren rang te worden bevor derd, indien daartoe termen a vezig wor den" geacht, hétgeen, zooals B. en Ws. reeds opmerkten, ten opzichte der commie zen lste klasse slechts hoogst zelden, d.w.z. alleen bij vacatures, het geval lean zijn. Bo vendien is B. cn Ws. bij onderzoek gebleken dat andere in rlle gemeenten, die eenigs zins met Leiden op één lijn kwamen worden gesteld, de eindsalarissen van de commiezen lste klasse of daarmede gelijk gestelde ambtenaren hooger zijn dan hier, ja zelfs in eenige dier gemeenten belangrijk hooger. Dit is trouwens ook het geval ten opzichte van de salarisen der overige amb tenaren ter gemeente-secretarie. Aangezien echter de salarisregeling nog betrekkelijk kort geleden is vastgesteld, achten B. on Ws. vooralsnog geen termen aanwezig om voor te stellen tot een a-lgeheele verhooging der slechts 34 jaar geleden bij verordening geregelde traiktementen over te gaan. De bovenbedoelde wijziging der salarisrege- ling van de commiezen lste klasse meenden B. en Ws. echter billijkheidshalve niet lan ger te mogen uitstellen, te meer daar zij bij invoering op 1 Januari 1912 in de eerst volgende jaren slechts een hoogere uitgave vordert van f 200, dat is voor 2 ambtena ren, aangezien de overige commiezen lste klasse niet eerder dan in 1917 voor een derde verhooging in aanmerking komen. Nog op een ander punt zouden B. en Ws. den Raad een kleine wijziging in dé ver ordening, regelende den rang en de bezol diging van de ambtenaren en bedienden ter gemeente-secretarie en op het kantoor van den gemeente-ontvanger willen voorstellen. Door den gemeente-ontvanger toch is cr hun aandacht op gevestigd, dat de bezol diging van den ambtenaar, in het bijzonder belast met het toezicht op do honden, ter trichtigc invordering van de hondenbelasting, in do laatste jaren steeds dalende is. Do reden hiervan is de volgendeIn arti- kei 10 is het salaris van genoemden amb tenaar aldus geregeld: aanvangswedde f450, met 2 verhoogingen, telkens na 3 jaar dienst als zoodanig, van f 100, tot een maximum van f 650, henevens 4 pOt. van de opbrengst van de belasting op de honden. Deze op brengst nu is sedert dë laatste verhooging der hondenbelasting op 1 Januari 1908 constant dalende en mitsdien ook het be drag, dat de ambtenaar, met de invordering belast, ontvangt. Bedroeg dit toch in 1908: f 224.44, in 1909 was het reeds gedaald tot f 207.56, terwijl in 1910 andermaal een da ling tot f 194.88 plaats had. Bovendien is de ontvanger van oordeel, dat het bedrag in 1911 nog kleiner zal worden. Om deze reden, alsook omdat de werkzaam heden van genoemden ambtenaar in de laat ste jaren belangrijk zijn toegenomen, in liet bijzonder doordat hij ook belast is met de inning der schoolgelden ten opzichte der scho len 3do klasse, wier aantal in de laatste jaren is uitgebreid, en met het ophalen van de huurpenningen voor de huizen, welke per week worden verhuurd en die ook al in aantal zeer zijn gestegen, komt het Bk en Ws. voor, dat er inderdaad wel termen aanwezig zijn, om zijn salaris een weinig te verhoogen en nader te bepalen op een minimum va,n f 500 en een maximum van. f 700, benevens do 4 pCt. van de opbrengst der hondenbelasting. Het de Vereeniging tot bevordering der BonwkniiNt nanr het nienir- gehonwde Idiotengesticht Voor geest" te Ocg9tgcost. Daartoe welwillend in de gelegenheid gesteld door den heer G. L. Dricssen, direc teur van gemeentewerken te Leiden, mocht de vereeniging tot bevordering der Bouw kunst het genoegen smaken een bezoek te brengen -aan het nagenoeg voltooide ge sticht voor jeugdige idioten .Voorgeest" te Oegstgeesfc. De heer A .F. Kraan, hoofd opzichter bij den bouw, ontving de heeren genoodigden in een der lokalen. Allereerst konden de belangstellenden zich van de daar geëxposeerde teekeningen een voorloopig idee vormen van de straks te bezoeken localiteiten. Na zich dus eenigs zins georiënteerd te hebben werd de tocht begonnen en bezichtigden wij allereerst het jongens-paviljoen, dat vanzelf geheel gese pareerd van de meisjesafdeeling, nagenoeg hetzelfde is ingericht als de laatste. Wij zagen daar in de schoollokalen hoe practisch de stoelen en tafels zijn vervaar digd, zoodat ze voor iederen leeftijd ver stelbaar zijn. De firma Kuenen, uit Amster dam, heeft eer van haar werk. Wat is hier ook doelmatig aangebracht de hygiënische verwarming, geleverd door den heer A. W. Peuchen te Dovdrecht, met practische gevaarlooze dop afsluitingen. En zoo vervolgden wij onzen weg door keu ken bad- en ziekenzalen en zitkamer van de hoofdverpleegster. We konden reeds een proef zien van de overal in de vertrekken aan te brengen Dolomentvloeren, welke vervaardigd worden door de Doloment- Maafcschappij te Amsterdam. Ook onder de kap mochten we een kijkje nemen, op welke étage gelegenheid bestaat om later eventueel nog indeelingen te ma ken, ingeval er plaatsgebrek voor het per soneel komt. Wat is er in de gebouwen ook uitstekend gezorgd voor brandgevaar, zoo door de brandvrije corridors en trappenhuizen met gramtobedekking op ondervloer van gewa pend beton, alsook door de aanwezige binnen- en buiten-brandkranen, voorzien van bajonetsluiting, systeem Störz. Wij brachten ook nog een bezoek aan den verwarmingskelder, die alleen van buiten af door het bedienend personeel is te berei ken. Hier wordt de waterdamp ontwikkeld in 3 ketels, waarvan l voor de baden des zomers en 2 voor de verwarming des win ters. De geheele centrale verwarming, die zooveel mogelijk in kasten enz. is wegge werkt, is geïnstalleerd door de Rotterdam- sche Centrale Verwarmings-Maatschappij B. Landheer Jr. Mochten er soms al te lastige knapen en meisjes zijn, dan zijn hiervoor aanwezig z.g. isoleervertrekken, voorzien van 18 m.M. dik spiegelglas, waarop onze geleider flink met de vuist kon timmeren zonder ze te breien. Alle localiteiten hebben eleetrische lam pen met reflectors aan de plafonds. Uit de geheele inrichting der paviljoens blijkt dat bij grooten eenvoud aan de strengste eischen op sanitair gebied ia voldaan. Wederom buiten gekomen, frappeerde ons de schilderachtige ligging der paviljoens te-gen het bosch van Endegeest," en we zagen hier ook de ruime, van het overige terrein afgescheiden, speelplaatsen. Nog zij vermeld dat er gerekend is op 25 vierk. M. speelruimte per patient, terwijl ook voor iederen patiënt in 't dagverblijf is erekend op 12 M3.in de slaapzalen op 21 M3; in de ziekenzalen op 36 M3« Zoo zien we hoe door de directie in deze uitstekend voor de arme idioten is gezorgd. De heer L. v. d. Wiel, te Dordrecht, aannemer van het geheel, heeft eer van zijn werk. De geheele glasleverantie was in handen van de firma Van Dam en Co., alhier. Bij het scheiden bracht de voorzitter, de heer P. M. J. v. Oerle, hulde aan den heer Kraan voor diens nauwkeurige ver klaringen en vriendelijk geleide. FRED. A. WEMPE. Telegrafisch weerbericht, oaar waarnemingen in den morgen van 30 Juni Medegedeeld door liet Ivon. Ned. Meteor. Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 773.5 te Horta; laagste 742.8 te Bodo. Verwachting tot den avond van 2 Juli: Meest matige zuidwestelijke wind. Zwaafl bewolkte lucht. Waarschijnlijk regenbuien* Dezelfde temperatuur.. liINDEBWET. Burgeneester en Wethouders van Leiden, Geziei de missive van den Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland van den 29sten Juni 1911, A no. 1796 (lste Afd.); Brengt ter algemeen© kennis, dat bij Koninklik Besluit van 16 Juni 1911 no. 38, met hanlhaving van hun besluit van den l3den CRober 1910, waarbij aan de firma iP. CLOS en LEEMBRUGGEN voorwaar delijk vergunning werd verleend tot uit breiding van haar wollengarenfabriök aan de Lang-gracht no. 5 door het daarbij trek ken van iet perceel Korte Mare no. 28, ka dastraal bekend Sectie B no. 1518, aan deze verdunning alsnog de volgende voor waarden zijn verbonden: a. dat le motoren en de centrifugaalpom- pen van de verf apparaten en de motoren, die de visdhmachines voor geverfde wol drijven, j>odanig worden opgesteld op stee- nen fun<limenten, die vrij staan van de mu ren van iet gebouw, dat deze toestellen bij beweging geen trillingen veroorzaken bui ten de iorichting; b. dat de leidingen, die dienen tot het in blazen viQ stoom, voor het op tempera- buur breogen van vloeistoffen, zoodanige fltoominthasapparaten moeten worden aan gebracht, dat bij het op temperatuur bron-" gen geen gedruisoh wordt ontwikkeld-^, met dien veriande, dat voor het op tempera tuur houten van vloeistoffen naast zondag nig toestel mag worden gebruikt gemaakt van een ii de vloeistof liggend geperforeerd buizennet, dat op de stoomleiding is aan gesloten met bepaling, dat de inrichting zal moe ten vo]to:id en in werking gebracht zijn bin nen vijf oaanden na dagtee(kening van het Koninklijk Besluit. Burgentester en Wethouders voornoemd, N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. VAN' STRIJEN, Secretaris. Leiden, 30 Juni 1911. Leiden, I JuSi. Respectievelijk op 31 Juli en 18 Aug. e.k. eindigt do huur van de bovenwoning in de Nieiwsteeg No. 10a en van het pak huis in Dolihuissteeg No. 18, laatstelijk bij raadstesluiten van 14 Juli 1910 en 25 Augustus I910 verhuurd aan het Tehuis voor Vrouwen" voor f 175 per jaar en aan B. Neuteb-om voor f 25 per jaar. Aangeziea de huurders ikrachtens de be palingen nU het contract weder voer één jaar gebonden zijn en ook overigens bij. B. en Ws. tegen de verlenging der huur geen bezwaar fcstaat, geven zij in overweging Weer voor een jaar te verhuren. Er begaan geen bedervingen tegen het verzoek van mej. I. A. Thomése, om eervol ontslag uit haar betrekkingen van leerares in'iet Duitsch aan de Hoogere Burgerschol voor Meisjes en van tijdelijk leerares in het Duitsoh aan de Hoogere

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1911 | | pagina 5