Communie- Pakjes Kinder- en Promenadewagens Café-Restaurant „NEUF". Gouden en Zilveren Voorwerpen. ALBERT VOGEL. IIEUW Aanbesteding AANBIEDING tegen de helft van den kostenden prijs. Toulet-Billard BAL. Café JANSEN, Kruideniersbediende, Een flinke Jongen lEIIENIElSJE, De Leidsche Begrafenis-Onderneming. Wed. P. DE WILDE ZONEN's Uitslag Behendigheidswedstrijd. „La Damnation de Faust IS voor de Vervaardiging en Herstelling Leidsche Schouwburg. BETSIJ DE KIÊK SCALA Pracht-Program. Te hoop aangeboden: DUO WË8SËL. Firma Susan—8asoski Jassen VARKENSSLAGERIJ. KmmPmLM J. BROEKHOF Wz., Dankbetuiging. Waarschuwing. Fransch. A. LAMAN, N. Rijn 91. KUIPER, Smidsknecht. Werkvrouw, lamers, voorhanden. M. ROOS. Opgericht 1 Juli 1876 door wijlen J. G9EDELJEE Sr. J. DIBiKSE Jzn. HOOIGRACHT 33. Ontvangen de nieuwste modellen waaronder opvouwbare Wagentjes met Kap, zeer praetisch voor op reis. - Lage prijzen. Telef. 612. BEDDENHANDEL, 2S3S 50 üiauwe Rijn 39 en 40. Heden geplaatst een nieuw 1ste klasse met Banden monarch Brunswich Balke Goliender. 2879 34 NIEUW SYSTEEM. G> BALLltiTUÜ, in Brandstoffen, Langebrug 48. Telefoonn. 1072. Wiskunde, J. M. KOOLHAAS, 107de Uitvoering Vrijdag 10 Maart 1911, Stads-Gehoorzaal. Directeur de Deer Daniël de Lange De Generale Repetitie Zieken, üaand kamer, Gevestigd sedert 1807. Botermarkt 2. Telefoonn. 619. Grootste Inrichting Voordrachtavond op Vrijdag 3 Maart, 8 uren, Hotel „DU NORD". Mandenmakerssteeg 7. Zondagavond, Woensdag 1 Maart Schoolbouw, 500 Gulden, Groenienveiüng, üoksbuizen, W. F. KORS, M. Varkensslagarij- Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze lieve Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Zuster, WILHELMINA HENRIETTE DE HEGER geb. Wkbtdijk, in den ouderdom van byna 70 jaren. Uit aller naam: C. W. DE HEGER. Rijswijk (Z.H.), 26 Febr. 1911. (Geeatbrugweg 89). Bezoeken van rouwbeklag kun- neyi niet afgewacht worden. Qeen bloemen. 2746 16 Heden nacht ontsliep zacht en kalm in z(jn Heer en Heiland, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader JACOB VAN RIJN, in den ouderdom van 76 jaren en 4 maanden Uit aller naam: Wed. J. VAN RIJN, OUWSHAND. Katwijk a. Zie, 2 Maart 1911. 2877 13 Hiermede betuigt JOH. PLATTEEL Uaoblnist der Ltidsche Stoomboot Maatschappij ,De Volharding" zijn oprechten dank, in het bijzonder aan deDireotie, en ook aan het gezamenlijk personeel, voor de belangstelling ondervonden bi) gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum. 2876 12 Alvorens Geld of Goederen af te geven, aan mijn Echtgenoot den Heer P. v. n. REIJDEN, wordt men in z(1n eigen belang aangeraden, zich bi) mij te vervoegen, Jau-vnn-Hont- kade 21daar andera geen betalingen door my worden gedaan. 2S69 10 v. d. REIJDEN-ANDERSEN. Les aangeboden In de Fransche Taal. Conditiön billijk. Brieven franco onder ietter 1> No. 76 aan KOOYKER's Centraal Advertentie- Bureau te Leiden. 2122 7 Aankomend 2863 8 gevraagd, leefijjd ongeveer 16 jaar, van goede getuigen voorzien, by Gevraagd: een 2870 7 voor uurwerk, die ook genegen ie ander werk te verrichten. Brievon met opgaaf van verlangd loon Asphalt- tabriek, Alten a/d. Rijn. Terstond gevraagd een aankomtnd SMIDSKNECHT, P. G-, bekend met hoefbeslag en boerenwerk, met kost en inwoning bij N. LAKKER WA, te Leid- ■cbendam. 2884 9 kan geplaatst worden, op het kantoor van J. PRINS ZONEN, Bloemisten, Wassenaar. 2839 6 Gevraagd tegen Mei, wegene huwelijk der tegenwoordige, een goed kunnende koken en werken, genegen de zomermaanden mede naar Noordwjjk te gaan. P. G. en muts dragen verelschte, van goede getuigen voorzien. Zich aan te melden 's avonds na 8 uur Mevrouw ARR. OORTS, Plantsoen 1. 2883 12 Gevraagd, esn flinke voor Zaterdagmiddag van 3 tot 6 uur. Adresüooglandscho Kerk* gracht 4. 2866 6 Door onvoorziene omstandigheden ln de familie der tegenwoordige Be woonster (Dame-Studente) direct te himr: de nette gemeubileerde voorzion van vele gemakken, (zonder Pension. Kort-Knpenbnrg 16. 2874 8 en 2875 10 ijbokhing PEEK i CL9PPENB3IRG VAN 2873 141 Directeur: «882 20 Kantoor: TELEFOON 4"?9. De vaas snthraciet bleek by telling te bevatten 3460 stokjes. Prijzen verwierven: lste prya. 2 kristallen Karaffen met Zilver. Toon Schaap, Katwjjk a. d. Rjjn, 3476 2s zilveren Heerenremontoir. Lokkers, Haarlemmerstraat 97, 3440 3e zilveren Beker. Jac. Koet, Langebrug lb, 8487 4s zilveren Damearemontoir. v. Lokhorst, Rjjh- en Schiskade 93, 3500 6a Dsmeatasch met garnituur. Lambreohts, Heerenstraat 55, 8522 6e Damestaach. Mej KoetVonk, Langebrug lb, 3397 7e Meerschuimen Pjjp. Kraneveld, Mans Gondastraat, 3540 8e nikkelen Sigarettenkoker. Y. d. Bijl, Noordeindo 4, 8363 9e bronzen Beeld. Hoek, Noordwjjk-Binnen, 8667 10e nikkelen Theepot, v. d. Mark, Varkenmarkt 12, 3569 He een paar Vazen. v. d. Berg, Poelgeeststraat 8a, 3847 12e kristallen Suikermandje, bode Voorbergen, Alphen, 3574 18e porceleinen Bloembakje. De Wekker, Heerengracht 96, 8889 14e Suikervaas met nikkelen voet. Zjjletra, Plesmanslaan 14, 3584 15e Tegel in ijjet. Kraneveld, Maria Gondastraat, 3320 16e nikkelen Sigarendomper, De Konink, Paul Krugerstraat, 3607 17e Bombonnière. Mev. Schllham, Maria Gondastraat, 3300 ISs Byouteriedooa. A. Koet, Langebrug lb, 3299. 19e kistje Sigaren. Trel, Doezastraat 82, 3274 20e 100 Sigaretten. Heyman, Middelweg 33, 8638 21e Suikerstrooier. Knotter, Kalserstraat 83, 3642 22e Lepelvaasjs. Ds Wekker, Heorengracht 96, 3271 23s 26 Sigaren. Bovenlander, Duivenbodsatraat, 3650 24# Klatje Sigaretten. Mej. Eerli, Pieterakerkgracht 12, 8650 25e Doos Zeep. Morks, Gerecht 1, 3687 26e Do Wekker, Heerengracht 90, 8209 27e Onvlee, Ambachtstraat 31, 3179 28e 26 Sigaren. Holswllder, Haarlemmerstraat 137, 8760 29e Tabakspijp. A. van Bontem, Zoeterwoude, 3760 80s 60 Sigaren. Harms, Rembrandtstraat 20, 3129 Troostprijs (50 Sigaren) voor 8128 stukjes, werd uitgereikt aan den Heer Boot, v. d. Heimatraat 26. De prjjzen kunnen Vrijdag worden afgehaald aan de Zaak Lange brug 48. 2868 91 Opleiding voor verschillende examens. 2771 8 Papengr. 18, Leeraar M. 0. Wisk. Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Afdeeling LEIDEN. op 'e avonds lialfacht, in db Légende Dramatique en quatre parties par HECTOR BERLIOZ. (Deze nitvoering zal de laatste groote kooruitvoering zijn door den Heer DE LANGE, als Directeur der Zangvereeniglng geleid.) SOLISTEN: Mej. FANIELLA (Sopraan) Amsterdam. de Heer JOS. TYSSEN (Tenor) Frankfort a/H, CAREL BUTTER (Bas) Amsterdam* JACQUES JONGMANS, (Bariton) Leiden. Koor: de AfdeeliDgszangveveeciging. Orkest: Het Hesidentie-Orkest. Entfée f2.—. Toegang voor leden der Maatschappij op vertoon van diploma kosteloos. Diploma's zijn strikt per soonlijk. Doorioopends Dameskaarten zijn voor deze uitvoering geldig. Meerdere Dameskaarten voor Leden verkrijgbaar a f 1.50. Kaartverkoop en plaatsbespreking van af Vrij dag 3 Maart n. s. bij de firma EGGEHS, Botermarkt 14, al waar ook Tekstboekjes a 25 Cts. verkrijgbaar zijn. wordt gehouden Donderdag 9 Maart, des avonds te 7 uren, doch is niet tegen betaling toegankelijk. Loden der Maatschappij hebben wel toe gang uitsluitend aan de Aal markt. Sygjj?- Voor hst Lidmaatschap der Afdeeling kan men zich aanmelden t>U de Firma EGGERS. Tevens bestaat gelegenheid om sich voor ds 2de helft ven het seizoen als lid der Aideeling op ts geven tegen betaling van 2.50, entrée f 1.25, by de flrina EGGER3, Boter- markt 14.2683 80 laat uw Urine onderzoeken door het Scheikundig Labora torium. 1318 10 Dir.: H. W. VALKENAAR en G. H. DUNNcVELO. Arts. Spreekuuri Vrijdag van 9 tot 12 ursD, Kalserstraat No. 36, Leiden. Inschrijving van nieuwe Leerlingen, Dinsdag 7 en Vrijdag 10 Maart 1911, des avonds van 7—9 uur, in de Hoogere Burger* school, Pieterskerk- gracht. 2781 17 Gevraagd, voor- direct: een zonder Peusiou, met pryeopgave. Brieven aan Bureel van dit BUI onder No. 2857. 6 Firma J. P. te dezer Stede VAN 2869 80 Inrichting onder eigen beheer voor het zetten en verzetten van Edelsteenen in Goud, Zilver en Platina. Teekeningen en Prijsopgaven van uit te voeren Nieuwe Werken worden gaarne verstrekt. door den Heer PROGRAMMA: X. Selderavond. Melodrama van Cahry v. Brcgcibh. II. Multatull-voordracht. III. De Maecenas. Monoloog door Johah ni Maasna. Piyzen: Loge 1.60, Baignoire f 1.25, Parterre ƒ1. Óverige ran gen f 0.50. (De pryzen Loge, Baignoire en Parterre worden verhoogd met f 0.10 vest.geld.) 2728 80 Plaatsbespreking vanaf Dinsdag 10 uren Watersteeg 4Donderdag sn Vrydag 10 2 aan den Schouwburg. Zondag a. s.s 2872 8 EN 2880 16 2741 IJ een goed boklante Zaak in Hoter, Kaas en fljue Vleeschwaren. Brieven onder lett. P san VAN ZWXCHT's Algemeen Advertentle- Buresu, Breestraat 126. 2837 8 op Vrjjdag den 17den Maart 1911, des middags 12 uur, zyu BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Katwijk voornemens ten Ge meentehuize aan te besteden, in 2 peroeelon: Perceel A. Het bouwen van een School voor 300 kinderen, te Katwijk-aan- Zee. Perceel B. Het leveren der Schoolbanken en Meubilair. Het bestek met leokening voor perceel A is tegeu 2.50 per stel en dat voor perceel B tegen 1.60 per stel, te bekomen op de Gemeente secretarie. Aanwijzing Woensdag 8 Maart 1911, des v.m. 11 uur, by eeu ts komen op het bouwterrein, gelegen in de nabijheid van de Vuurbaakstraat. Inlichtingen worden gegeven door den Ingenieur H. PAUL, Laan van Meerder- voort 340, Den Haag, lederen Maan dag en Dinsdag ds aanbesteding voorafgaande. 2860 84 Gevraagd, Als tweede Hypotheek op een drukken Kruidenierswinkel, met flinke overwaarde. Brieven Bur. v. d. Blad No. 2846. 8 VAN DE 2849 11 Leidsche Tuinders-Patroonsver. Van af 21 Maart a. s. zal de Groente by afslag geveild worden. Namens het Bestuur, G. DOEVE Voorzitter. P. J. VAN STAVEREN, Secretarie. Vrouwesteeg 3. Telef. 886. Aparte Salons voor Dames Haarwnsschen, Kappen en Klectr. Hoofdmassage. Dames bediening. 2861 10 Slagers-, Kruideniers-, Machinist-, Kantoor-, Stol-, Stal-, en Coifienrs- 2831 12 Haven 22. Ondergeteekende heeft de eer UEd. te berichteD, dat hy in het percsel Dorpsstraat 502 weder een zal openen. 2878 20 Door een accurate bediening en prima kwaliteit hoopt hu zich UEds. gunst waardig te maken. Hoogachtend, Dorpsstraat 502, Sassenhelnt-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1911 | | pagina 4