Kunst» letteren» enz. Buitenlandseh Overzicht. „Het Leven" geeft al3 bijlage Don rAlfonso, licrtog van Oporto, kroonprins van 1 Portugal. Het hoofd artikeltje van „Het Leven" is 'een schets, een interview mét den beken den zenuwarts dr. A. "W- van Rcuterglicrm .Van de inrichting der kliniek in dé Van Breestraat fê Amsterdam, én vin des dok ters werkwijze deelt dit artikeltje 't een en ander mee. Kiekjes der inrichting ver- hoogen de aantrekkelijkheid van. dit ar tikeltje. „E e n K n n s t c n a a r, d i e d e z o n NIET ziet." Het is Louis van "Westerhoven, de tooneclspelcr wien dit ongeluk trof. Mari J. Tèrnooy Apèl schreef een wooTd van. waardcerïng, niet expres om den weldadig heidszin op te wekken, wel om dien te steu nen. Want Mari Ternooy Apel, de collega, steeds zoo bereid voor collega's een gokt woordje te spréken, vertrouwt dat de ze venduizend gulden die noodig zijn, den ar men artist een lijfrente te verschaffen, er wel zullen komen. Wo helpen 't hem wenschen, bren gen het bericht hierbij onder de oogen van den lezer. ,,Het Leven" geeft eon plaat waar men .Westerhoven, geleid door een dochtertje, op straat ziet wandelen. Een tak van kunstnijverheid: „De Meu belindustrie." Onder dit opschrift wordt de meubileerinrichting van Huizinga uit Groningen met plaatjes toegelicht. De voetbalwedstrijd Nederland-België is in plaatjes te zien. 1 „De Navorscher" bevat als inhoud: Geschiedkundige opgaaf van de Predikanten, 'die in het laatst der 16de eeuw op Schou wen, Duiveland cn Tholen in dienst ge weest zijn, door wijlen J. van der Baan. Memorie betreffende de tienden van de Ambachtsheerlijkheid van „Waddingsveen", door A. A. V. v- O. Brieven van het oorlogsterrein 1799 cn 1800, door J. EL Lcidsche toestanden in 1882 door de S. L. „Sprokkelingen op het gebied der taal kunde", door J. Vcrcoollic. De hertog van Brunswijk in 't oude lied", door dr. W. Zuidema. „Een gemoedelijke verordening" door J. E. Onder dc rubriek „geslacht- en wapen kunde" wordt behandeld: „Wapens van Nc- derlandsche geslachten niet voorkomende in het Armorial General van Rietstap" door kapt. Steen kamp. Van „De ontwikkelingsgang der Ncderl. Letterkunde", door dr J. te Winkel, ver scheen de 12de aflevering bij dc Erven F. Bohn, Haarlem. „Boon's Tijdschrift" heeft een naamver andering ondergaan. „Morks Magazijn" heet het nu. Do nieuwe redactie schrijft: „Als een huis van eigenaar verandert, wordt het ,me«stal uit- eu inwendig opge knapt, voor het minst krijgt het een verfje. Een beklante zaak doet, naar men zegt, verkeerd van naam te veranderen. Maar aan den. anderen kant geeft naams- behoud den indruk, of „de zaak op den- zelfden voet wordt voortgezet." En nu wilde het ons voorkomen, dat hij al het prijzenswaardige, dat Boon's ken merkte, het zijn reeds zoo uitgehreiden le zerskring meer dan tot nu geschiedde, op de hoogte kon houden van de vraagstuk ken van den dag, dat het meer aan dacht kon wijden aankunst en weten schap, hygiëne en sociologie, on- 'derwijs cn opvoeding, land- en volkenkunde, zonder nochtans deze on derwerpen tot hoofdschotel te maken van 'den maahdelijkschen disch. Boon's toch heeft tot heden willen geven, wat do Magazines in Engeland en Amerika leverden: populaire geïllustreer de uitspanningslcctuur. Daaraan bestond behoefte en wij zullen ei' aan blijven voldoen. Maar wc zullen ook aan de litera tuur, die inspanning van den geest VTaagt» een .plaats inruimen, en den lezerskring maandelijks door 'n letterkundige van naam doen voorlichten hij hun keuze vnn dc boekentafel, opdat ons tijdschrift zich vcrdcgelijke cn meer cn meer worde een algemeen tijdschrift.'T Op dit laatste, dat Boon's Tijdschrift zich vcrdegelijken zou, is in deze rubriek meer malen gewezen. En dat Van Hulzen meewerkcr word, het kan den literatuur-liefhebbende slechts ver blijden. Royaards ontevreden! Op onze stad. Willem Royaards is ontevreden op- onzo stad. Behalve do opvoeringen van „Adam in Ballingschap" werden alle voorstellin gen, door zijn gezelschap gegeven, slecht bezocht, Jrtaagt hij. Wo zouden dén heer Royaards willen toe voegen indien hjj voor troost dit aanvaar den konhet heeïe seizoen door zyn er Ieege zalen geweest. Waarlijk niet alleen wijl „Het Tooncel" speelde! Dat het tc betreuren is, dat een stuk, als do „Barbier van Sevilla", waar de toe schouwers met zoo'n blijkbare bewondering hebben genoten, geen eivolle aaal maakte, we geven het gaarne toe. Nu konit Royaards Dinsdag hier met: „Het Concert."» een allergeestigst stuk van Hermann Bahr. Het vevlcit van de moeilijkheden en ge varen, waarmee een gehuwd musicus te kam pen hoeft van de zjjde zijner bewonderaar sters. Zei ft „Dc Tel." is tevreden over deze opvoering, wat heel wat zegt. Het „Handelsblad" stelt Royaards' opvoe ring als beslist superieur aan die der Rot terdammers. De „N. R. Ct." denkt weer andersom. In alle geval, artisten van praestaties zul len optreden, 0. a. Royaards zelf, dc jonge Chrispijn, mevr. Caroline van Doinmclon, mevr. lxerekkoven* Royaards denkt er aan Leiden 't volgend jaar van de lijst der provinciesteden, die worden bezocht, te schrappen. Dc. vrienden van „Het Tooneel" zullen dus waarschijnlijk Dinsdag verschijnen. Een 10 0 n cc 1-j u bi Ie u m. Do heer C. Morin, inspiciënt bij de Kon. Vereeniging „Het Nederlandsch Tooneel", werd gisteravond bij gelegenheid van zijn 50-jarig tooncel-jubiieum te Amsterdam ge huldigd. Opgebracht aan den arm van rnevr. Mann-Bouwmeester, en omringd door de da mes- en heercnleden van het geselschap, werd hij hartelijk toegesproken door den heer De Leur, die zijn groole stiptheid en ijver prees. Hij ontving op zijn feest bloemen cn kransen, een souvenir en een ameuble ment en talrijke schriftelijke blijken van belangstelling. De voorstelling van „Flora Toeka" kon wegens ongesteldheid van den heer De Jong niet doorgaan. Vertoond werd „Weerloos." Johan Gram. Do Raad van Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten in Den Haagg heeft aan zijn secretaris, den heer Johan Gram, op zijn verzoek, ontsJag verleend en wel op de meost eervolle wijze onder dankbetuiging voor de veeljarige diensten, door hem aan de Academie bewezen. Het was den lstenjanuari l.L 46 jaar ge leden dat Johan Gram tot het secretariaat benoemd werd ah opvolger van Gerard Keiler. Hij heeft gedurende al dien tijd niet alleen bestuurswisselingen en mutatiën van directeuren en docenten, meegemaakt, maar was ook getuige van en had als pen voerder een ruim aandeel in de ontwikke ling van deze belangrijke onderwijsinstel ling lot haar tegenwoordige uitbreiding en bloei. Van ziin liefde en belangstelling voor de Academie getuigde het werkje „De schil de rsconfrerie P i c t u r a en haar Acade mie, van B. K. te 's-Gravenhage (1682 1832)", van zijn hand in 1882 bij de Uitge vers-Mij, „Elsevier" te Rotterdam versche nen, waarin over de oude Haagsche schil dersschool, waaruit de Teekenaeademie is voortgekomen, belangrijke bijzonderheden zi.ih opgeteekend. Opvolgend heeft Joh. Gram als secretaris aan het hoofd van het Academïe-bestnur bijgewoond: den toenmaligen burgemeester jhr. F. G. A. Gevers Deynoot (die zijn voor ganger burgemeester Van de Kasteele in 1858 was opgevolgd), jhr. mr. J. K. J. de Jonge, den, oud-generaal J. P. Delprat, dr. L. R Beijncn, A. P. Godon cn sedert diens overlijden tot on den huidigen dag den heer mr. W. J. Snouck Hurgronje. De heeren Van den Berg (toen nog met den titel van hoofdonderwijzer), J. Ph. Koelman, Van Delden en Springer waren tijdens zijn secretariaat de hoofden vart onderwijs. Van den Raad van bestuur zooals die was samengesteld, toen Gram, 1 Januari 18G-1 in functie trad, zijn alleen, nog in leven de heeren J. G. Vogel en H. P. Mutters Jr. en zetelt alleen laatstgenoemde nog in den bestuursraad. In nauw verband met zijn. secretariaat stond een andere functie, (lie Gram jaren lang met grooten ijver vervuld heeft, die van secretaris der vroegere driejaarliiksche Gemeentelijke Tentoonstellingen van Schoo- ne Kunsten, die in de Meimaand in de Academiezaleu gehouden werden. Wanneer de heer Gram in zijn rusfcjaren op zijn levensarbeid terugziet, zal hij zeker met de meeste voldoening zijn werlc als secretaris der Haagsche Academ'e mogen herdenken. C.N. C.") De gemeenteraad van Rotterdam beeft het voorstel aangenomen tot het instellen eener commissie voor het Museum van Oud heden, welke zal bestaan nit een wethou der, tevens voorzitter, 2 leden uit den Raad en 2 leden uit de burgerij gekozen. SPORT. Kegelen. Gisteravond te twaalf uren zijn de onder linge wedstrijden van den Leidschen KegeJ- Bond geëindigd, en wederom is het een in alle opzichten-wel' geslaagd concours ge weest Had de voorzitter van den Bond, dr. J. A. Sckreuder, zooals hij in zijn toespraak vóór de uitreiking der prijzen zeide, een hard hoofd gehad in het welslagen van dit concours, daar vooral de middagen de 3 banen bijna altijd stil lagen, het eindresul taat wijst wederom cp een welgeslaagde kegel week. Wel is de uitslag wat prijswin- ners aangaat een eenigszins onverwachte, doch hieruit blijkt, dat we eikaars krachten op kegelgebied nog to weinig hebben leeren kenuen en daarom is het. zoo goed cn zoo hoog noodig dat aansluiting bij den L. K.- B. wordt verkregen. Vervolgens deelde spr. de prijzen uit aan de gisteren reeds vermelde vereenigingen „I. S. I. G» E-"; „Houdt Thank" en „Con cordia". De uitslag van den personeelen wedstrijd is, dat de heer J. J. Steplianus den eer sten prijs won met 7-1 punten. 2den prijs, de heer J. J. Bulters met 72 punten; 3den prijs Th. Gustcnhoven met 69 puuten; -lden prijs II. W. Tïeleman met 67 punten; 5de prijs Th, den Ouden roet 63 puntenGden prijs Th. Witten met 66 p. Aan d'e beurt was nu de uitreiking der prijzen vrije-baaji-wedstrijd'. Dc eerste prijs hiervan is een gouden horloge, hetwelk werd gewonuen door dén voorzitter zelf. Dc secretaris jjam het woord en memo reerde in het kort hetgeen het laatste jaar in Leidon op kegelgebied is voorgevallen, hoo voor een groot deel dé vooruitgang der kegelsport in Leiden aan den heer Schreu- der is te danken, hoe deze steeds direct bereid werd1 gevonden zijn krachten te ge ven tot het tot stand brengen en welslagen van alles op kegelgebied betrekking hen- ber.de en dat. dié verdiensten ook verder gaan dan Leiden, want dat onze voorzit ter werd gekozen tot voorzitters zelfs van den Nederlandsohe Keg e lbond Na het applaus, dat. hierop volgde, over handigde de secretaris den voorzitter het gouden horloge, de hoop uitsprekende, dat het Z.Ed. nog vele jaren gegeven mocht zijn, hiervan, in herinnering aan dit nh weer afgeloopen concours, een nuttig ge bruik te maken. Na eon woord van dank en hulde aan den secretaris reikte de voorzitter, voor ieder een toepasselijk woord over hebbende, de overige vrije-baan-prijzen uit. De eerste prijs werd gewonen op 1 maal 6 negens en 2 maal 53, terwijl de laagste (10de) prijs met 49 punten werd gewonnen. Nog lang bleef men gezellig bijeen en de sluizen der welsprekendheid werden zoo nu en dan nog eens open gezet. En zoo behoort dit eerste onderlinge concours van den L. K.-B. wederom tot het verledene. De Belgische Kamer heeft artikel 1 van het wetsontwerp Segers- F r a n c k aangenomen. Het luidt: „Te rekenen von 1 Augustus van het zesde jaar, volgende op het jaar der afkon diging van deze wet, wordt niemand toege laten tot het examen van: candidaat in wijsbegeerte en letteren, candidaat-notaris, candidaat in natuurlijke weteuschappcn, candidaat in de natuur- en wiskunde, ean- didaat-ingenieur, tenzij hij met goed go\olg een voorbereidend examen heeft afgelegd over de moderne talen." In. den loop der beraadslagingen hebben alle sprekers verklaard, dat het wetsont werp in den vorm, er door het Huis wan Afgevaardigden aan gegeven, onaanneme lijk was. Zij legden overigens den nadruk op de onmogelijkheid van de invoering van een Rijksdag-kiesrecht voor Pruisen. Nadat de minister van hinnenlandsche zaken, von Moltke, de hoop had uitgespro ken, dat er uit de beraadslagingen van het Heerenhuis verbeteringen mogen voortko men, welke een bevredigende oplossing voer een geleidelijke verdere ontwikkeling van het kiesrecht mogelijk zal maken, is net ontwerp naar een commissie van twintig leden verwezen. Volgens een telegram uit Stockholm, zal van den zomer de Duitsche keizer tegenwoordig zijn op de groote Noordzche hardzeilerij bij Marstrand, aan den ingang van het Kattegat. En men meldt, dat ook de Ke i z o r van Rusland komen zal. De koning van Zweden zal tegen dien tijd wel weer in het land zijn, zoodat de drie vorsten elkaar ontmoeten zouden. Roosevelt heeft thans definitief be sloten op 23 April in oc Sorbonne, te P a r ij s, een voorlezing te houden. Daar na opent hij te B r u s s e 1 de reeks voorle zingen, die aldaar gedurende de tentoon stelling door allerlei mannen van naam uit verschillende landen, zullen worden gehou den. noodlijdende bevolking te voorzien, is dc* assistent-resident van Koedoes dc beschik king gegeven.over een bedrag van f 500. Ook in het district Majong der afdeeling Japara hadden in de afgeloopen maand ten gevolge van zware regens overstroo mingen plaats, welke eveneens schade toe brachten aan de padiplant. (Java-Bode CIVIEL DEPARTEMENT. Opgedragen: het beheer van 's lands kas te berang aan den algemeenen ontvanger derde klasse te Wono6obo A. O. Berlauwt van Stralendorff; het beheer van 's lands kas te Wonosobo, aan den benoemden algemeen ontvanger derde klasse J. H. Gerrits. Bij den burg. veeartsenijk. dienst. Belast: met den dienst in het gouv. Atjeh en onderh., met standplaats Koeta Radja, de wd. gouvernements-veearts J. N. A. C. Scheepens, thans tijdelijk werkzaam te Bui tenzorg. Bij het Op. Europ. lager Ondcrw, Benoemd: tot hulponder wijzere® mej. C. D. van der Putten, thans tijdelijk als zoo danig werkzaam aan de 2de school te Ma kassar. Bij den Waterstaat en 'e Lands B. O. W., Bepaalddat de aan den chef der 2de wa- terstaatsafdeeling toegevoegde ingenieur 3de kl. H. C. P. de Vos, wordt aangewezen voor de regeling van het waterbeheer m de res. Cheribon, met uitzondering van de afd. Indramajoe GaloehJ. H. Stravers wordt aangewezen voor de opnemingen en uitroe» ring van werken ter verbetering van de be vloeiing door de Sind op radja en. Doetama- tieleddingen, afd. Indramajoe, res. Cheri bon. Bij het boschwezen in Ned.-Indië. Overgeplaatst: van het boschdistrict Nga- wi-Oost-Soerakarta naar het boschdistrict Bcsoeki de adjunct-houtvester 2de klasse, E. Zuur, van het boschdistrict Besoeki naar het boschdistrict Ngawi-Oost-Soerakarta do opziener, G. Baudoin. Benoemd tot assistenLresident: van Mar- tapoera (Zuider- en Oosterafdeeling vart Borneo), de assistenLresidcnt van Noord- Nieuw-Guinea (Ternate en Onderhoorighe- den), W. A. Berkholst; van Noord-Nieuw- Guinea (Ternate en Onderhoorigheden), dd assistent-resident van Indragiri (Riouw en Onderhoorigheden). L. A. van Oosterzee. Tot griffier van den Raad van Justitie te Medan, Mr. H. Westra, thans gesteld ter beschikking van den president van die rachthank. Tot lsten substituut-griffier bij den Raad van Justitie te Batavia, Mr. C. W. Wormser, thans gesteld ter beschikking van den president van die rechtbank. Gesteld: Ter beschikking van den pre sident van den Raad van Justitie te Batavia, ten einde met griffierswerkzaamheden bij[ die rechtbank te worden belast, Mr. G. G.' van Kleeff, thans gesteld ter beschikking van den procureur-generaal bij het Hoog Gerechtshof van Ned.-Indië. Ontslagen. Op verzoek, met ingang, van 15 Maart 1910, wegens volbrachte# diensttijd, eervol uit *s lands dienst de op zichter 1ste kl. bij den waterstaat en '3 lands Burg. Openb. Werken 1. F. Hillebrandt, Op verzoek wegens ziekte eervol uit zijn betrekking de ass.-resident der Djambischf' bovenlanden (Djambi)- B. G'. van den Bor. Ontheven: Eervol van de tijdelijke waar neming der betrokking van opzichter bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java, J. Cephas, te voren onderopzichter. Gesteld: Met aanstelling tot burgerlijk ambtenaar, ter beschikking van den Alge. raeenen Secretaris, P. J. Gerke, .gesteld ter beschikking van den Gouv.-Gen. van; Ned.-Indic om in administratieve betrek-' kingen te worden geplaatst. Bij den burg. geneesk. dienst. Op verzoek eervol ontheven van de waar neming van den civielen geneesk. dienst iu het ressort Koedoes en van het opzicht over de vaccine in het gelijknamige vaccL nedistrict der res. Semarang C. Schagen* te belasten met de waarneming van den ci vielen geneeskundigen dienst in het ressort' Koedoes en met het opzicht over de vac cine in het gelijknamige vaocinedistrict der. residentie Semarang P. LJff. Bij den Waterstaat en rs lands B. O. W., Toegevoegd: aan den chef der 3de water-» staatsafdeeling voor de uitvoering van het werk: bouw van een prise d'eau in de kali Bodri nabij Djoewer en van twee spuislui* zen, (afdeeling Kendal, res. Semarang) da architect P. L. Lcusdeir, thans geplaatst bij den gewestelijken dienst in de res. Ke- doe; aan den chef dei' -1de waterstaatsafu., voor de verbetering en uitbreiding der be vloeiing in de res. Madoera en van verschil* lende andere werken van den algemeeneQ dieDst in dat gewest, de opzichter 2de kL P, W. Lensing, thans geplaatst bij den gewes- telijken dienst in de res Banjoemas met bepaling dat hij zijn vervanger zal hebben; af te wachten. Geplaatst: bij den gewestelijken dienst ii» de rcs. Kedoe de opzichter 2de kl. L. P« Luijks, thans gephiatst bij dien in de rea. Semarang; idem in de res. Semarang del opzichter 2de kl. J. Overdorp, thans toegc* voegd aan den chef der 3de waterstaats- afdeeliüg; in dc res. Banjoemas de opzich ter 3de kl. B. C. Dijkstra, thans in dë res. Menado; idem in de res. Batavia, de opzichter 3de kl. Th. Gottenhiny, thans ini de res. Benkoelen; idem in de res. Benkoe- len, de opzichter 3de kl. J. F. Ch. P alm* thans in de residentie Batavia. MILITAIR DEPARTEMENT. Onthevena eervol van zijn plaatsing bij marechaus see en overgeplaatst bij het 18de bat. dei eerste luik H. B. Stapel. Hersteld: in activiteit en geplaatst bij hot 13de bat., de majoor op nonactiviteit G.» Buys. Overgeplaatst: bij het garnizoensbataljon! van Palcmbang, korpsgedcelte to Pangkal- pinang, de tweede luit» bij het Cde bat» J. Onderwater; bij het tweede baL de on* dcrluit. bij 't 80 bat. ojr uali, geëvacueerd naar Soerabajn, J. H. de Roode. Overgeplaatstvan Mag«Iang naar Bata via, do dirigeerend off. van gez. tweede kL dr. A. J. Salm- In verschillende steden in Pruisen, maken de sociaal-democraten aanstalten voor een nieuwe groote b e t o o- g i n g op 1 Mei, die dit jaar op een Zon dag valt. Te Dortmund is een kicsrechtbe- tooging aangekondigd, die alle vorige be toogingen in omvang zal overtreffen, en het antwoord van het proletariaat zal zijn „op de schandelijke besluiten, en brutale overweldiging van het geldzak-parlement van verlenen Dinsdag Bij den aanvang der zitting van gisteren van het Pruisische Huis van Afgevaardigden ontstond een le vendig debat over het reglement van orde in verband met de voorvallen, die bij het einde der vergadering van eergis teren plaats hebben gehad. Winckler (conservatief) verzocht den voor zitter, dat hij, in afwijking van het laatste lijk gevolgde gebruik, voortaan zou bevelen, dat interrupties als door de sociaal-demo- ciaten geuit, 'n het stenografisch verslag en het vergaderingprotocol zullen worden aangeteekend. Voorzitter Kroecher antwoordde, dat hij reeds bevolen heeft, cle interrupties van den vorigen dag en ook in het vervolg cle interrupties, die door dc stenografen ge hoord worden, in het stenografisch verslag op tc nemen. Moltke (vrij-conservatief) zeide, dat hij zijn mandaat zou neerleggen als niet het Huis van Afgevaardigden bepalingen iu het leven riep, die geschikt zijn, de waardig heid van het Huis te beschermen en den voorzitter voldoende bescherming te bieden. De sprekers der overige partijen veroor deelden, met uitzondering der sociaal democraten, eveneens de laatste voorvallen op de meest besliste wijze. Stroehcil (socialist) gaf een, door d-m voorzitter meermalen onderbroken, schil dering van die voorvallen. Hij besloot: ..Wij hebben gevoeld, dat. hier niet gehandeld wordt in liet belang der zaak, maar om reden te hebben voor wijziging van liet reglement van orde. Wij zullen er voor zor gen, dat deze bedeling doorzien wordt." Ten slotte heeft het Huis besloten, de verslagen der twee laatste vergaderingen naar de commissie voor het reglement van or do tc verwijzen. Het rapport diér oommiseic zal dan ter stond in behandeling worden genomro, zoo dra de stand van zaken, die bij het Huis in behandeling zijn, dit veroorlooft. In het PrnisiseheHeerenh u i s lieeft de Rijkskanselier de positie van de Rcgeeriag tegenove.r de besluiten van het Huis van Afgevaardigden inzake het k i es- ree htvraagst u k als geken schetst: De Regeering houdt ook heden haar motieven voor gegrond en zou zeer beslist ï^an haar voorstellen vastgehouden hebben, wanneer zij een positief gevolg daarvan had kunnen beloven. Zij was voor de vraag gesteld, of zij, bij het vasthouden aan haar voorstellen in het Huis van Af gevaardigden, iedere hervorming zou doen mislukken en daarmee aan het Heerenhuis <ie mogelijkheid zou ontnemen» zijn votum, waaraan de Reg. het hoogste gewicht hecht, uit te spreken, dan wel of zij de beginselen van de besluiten van het Huis van Afgevaardigden wilde volgen. De Re geering heeft tot het laatste besloten. Het indienen van het hervormingsvoor stel bracht de verplichting voor de Regee- rig met zich, geen weg onbeproefd te laten tot de bereiking van haar doel. Daarom verzoek ik, dat'ook gij het beginsel der besluiten van het Huis van Afgevaardig den, dat ongetwijfeld in sommige onderdee- len leemten heeft, niet verwerpt. De Re geering acht het noodig, de wet zoodanig te volmaken, dat overal de, het geheel be- hecrschende, grondgedachten tot baar recht komen. E;n verg.1 ijk met het Huis van Af gevaardigden was bij de daar bestaande partijverhoudingen niet mogelijk. De Regee ring nam daar een terughoudende houding in acht, in de verwachting, dat men in het Heerenhuis gemakkelijker tot overeenstem ming voor het tot-stand-komen der wet zou geraken. Wanneer de begonnen arbeid zonder re sultaat verloopt, zullen de moeilijkheden toenemen tot schade der zaak zelf en ten nadeeïe van de algemeene politieke toestan den. Deze wetenschap heeft de Regeering tot haar houding gebracht. Zij hoopt in samenwerking met het Huis hot wetsontwerp in een vorm tot aanneming te brengen, die aan de wenschen van het land beantwoordt. Op 19 April e.k., komt het V e n 0 z o- jaansch congres bijeen voor de vorkie zd n g ,van een president van de Republiek. Het schijnt vrij zeker te zijn, dat pre sident Gomez met groote meerderheid ge kozen zal worden. Zoowel dc beide voor naamste partij"eD> do conservatieve en de liberale, als dc minder belangrijke, heb ben definitief beslot-en Gomez te steunen. Gastro tracht, volgens een schrijven aan do „Voss. Zeit.", nog steeds samenzwe ringen op touw te zetten. Naar het heet, heeft hij onlangs pogingen godaan om tc New.-Orleans een expeditie uit te rusten. De Engelsche regeering heeft den ge wezen dictator nogmaals to verstaan ge geven» dat hij op Engelsch grondgebied niet locgelaten zou worden. Er was n.1. uitge lekt, dat hij zou trachten op Trinidad te landen. Dr. De Paul, gedurende korten tijd ge zant van Venezuela te 's-Gravenhage, ver toeft met zijn gezin te Guatemala Hij is onlangs te Caracas geweest met het doel zich te verzoenen met president Gomez, maar moest onverrichterzake weder heen gaan. Alle week ab°nné's in Leiden eu om'rggende gemeenten van bot „Leidscb Dagblad" zjjn verzekerd tegen ongevallen in en ouiten bedrijf B(j algeheel© invaliditeit wordt uitgekeerd flUIK); b\J overlijden /"500; by verlies van hand of voet /"250; by ver lies van één oog 150by totaal verlies van een duim /*'IOO; by verlies van een wysvinger f CO en by verlies van eiken anderen vinger voor f 15 op voorwaarden, in de polis vermeld. Koloniën. BATAVIA, 11—16 Maart Cholera te Soera b a j Aan „De Loc." wordt dato 15 Maart uit Soerabaja geseind: In de kawerne van het 13de bat. heeft zich hedennacht het eerste cholerageval voorgedaan bij een inlandschen planton^ keuken. De keuken is gedesinfecteerd en al de daarin aanwezige eetwaren zijn ver nietigd. Het Soer. Hbld." van 15 Maart schrijft: De cholera eischt hier ter plaatse in de laatste dagen een vrij groot getal slachtof fers. Gisteren 40 gevallen, vandaag 33. Europeanen worden zoo goed als Ddet aan getast, wat niet alleen het gevolg kan zijn van hun numerieke minderheid, doch ook verband moet houden met hun hygiënischer levenswijze. Of de cholera bestreden wordt op een wijze die werkelijk afdoende kan worden genoemd, is een vraag die men slechts kan beantwoorden na een grondig onderzoek. Het komt mij voor, dat in het veldwinnen der ziekte de veroordeeling ligt van dé wij ze van optreden. Er zijn een viertal ont smettingsbrigades, gesteld onder personen die 60 gulden per maand verdienen en van hun baantje een ietwat luchtige opvatting moeten heï>ben. Van een kras optreden, als waarvan men in Europeesche steden getuige kan ajn, merkt men hier ter plaatse zeer weinig. Dat verder het medisch toezicht te wen schen aat, bewijst het geval dat een ver moedelijk aan cholera bezweken inlandei' in kampong Kepiting eerst een kleine 24 uren later kon worden begraven, omdat de dokter, die de cholera moest constateeren, niet dadelijk kon komen l O v e r s t r o o m i n g e n in Semara n g. De resident van Semarang rapporteerde onder dagteokening van 9 Maart dat, ten gevolge van hoogen waterstand in de Loesi en Serang, groote uitgestrektheden sawahs, behoorende tot de districten Grobogan en Poerwodadi der afdeeling Koedoes, werden overstroomd en ten deeïe beschadigd. Tus- schen de plaatsen Klamboe en Plakkajoc- mas in laatstgenoemd district liep het wa ter over een lengte van 2 K.M. over den dijk. Verschillende gezinnen ontvluc..»<.ea met hun vee de d: a's Plakkajoemas en Mena- van en verbleven tijdelijk te Klamboe. Ten einde in de eerste behoeften der

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1910 | | pagina 14