N*. 14912 "VrjJ&ajj 3 October. A0 1908. f 1.10. 1.30. 1.66. $6ze <§ourant wordt dagelijks, met uitzondering van (§on- en feestdagen, uitgegeven. Dit nommer bestaat uit TWEE Bladen. Eerste Blad. Officieele Kennisgeving. Verkiezing van Leden van den Gemeenteraad. PRUS DEZER COURANT: Voor Ulde» pel wee» fl Oentei pet 8 maendee J I Bniteo Leiden, per loopei en waar agenten gevestigd s(jn franco per post Do Burgemeester van Leidon, Golot op de artikelen 8 en 0 dfcr Gemeen tewet on op do artikelen 1 en 3 van het Koninklijk Besluit van den 8sten Mei 1897, Eooals het ia gewijzigd bij dat van 10 Jan. 1001 Brengt ter kennis van do kiesgerechtig den, dat de verkiezing (oandidaat- gtfellmg) van één lid van den Ge meenteraad in iiottweedo kies district, bevattende de wijken II, V, IX on XII, en de stemdistnoten II, V en VIII, ter vervulling van de vacature ontstaan door het bedanken van den hoer S J. Ie Poole, dfio in 1009 aan de beurt van aftreding zou zijn gewocet, en van n 1 i d ,Van dien Raad in hetzelfdo kiesdistriot ter vervulling van de vacature ontstaan door het vertrok uit de gemeente van don heer D Stigter, die in 1013 zoude hebbon moeten aftreden, zal plaats hebben op P n 6 d a g 20 O o t. a. e., de stemming, zoo die noodig mooht blijkeü, pp V r ij d a g 30 O o t. a. 8. en de even- ifcuoelc herstemming op V r ij d a g 6 N o- ivembcr d. a. v Op den dag der verkiezing, 20 October, kunnen tor Secretarie dezer gemeente, bij Dom, Burgemeester, van dos voor middags Hogen uren tot des namiddags vier Jlren opgaven van candidaten worden inge leverd Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters cn de woonplaats van den candidaat en ondertcekend zijn door ten tninste 40 kiezers, bevoegd tot deelneming jóan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt. D' inlevering der opgaven moet persoon lijk geschieden door een of meer personen, 'die haar hebbon onderteokend, terwijl de hot invulling bcstomdo formulieren van do- ro opgaven kosteloos ter .Secretarie verkrijg baar zijn gesteld vanaf heden tot en met iflen dag der verkiezing. Do Burgmeester voornoemd, DE RIDDED. Leiden, 2 October 1908. Bureaux der Gemeente-Secretarie. Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter algomeene kennis, dat op Z ar terdag 8 October a. 8. tor gelegem eid van de viering van den gedenkdag van eidens Ontzet, de Bureaux dor Ge- mee n t e-S eoretarie, afdeeling 'Algemeone Zaken en Financiën en het Bu reau van den gemeente-ontvanger zul 1 e n geopend zijn tot twaalf uur dies middags. Burgemeester en Wethouders voornoemd, DE RIDDER, Burgemeester. VAN HEYST, See rotaria. Leiden, 2 Ootober 1908. Ul^DEBWET. Burgemeester en Wethouders van Lei- Ben, Gezien artikel 8, 1st© alinea Cjt Hinder- tfret; Brengen bij deze ter algomeene kennis, Bat door hen vergunning is verleend aan j. P. DE BRUTJN en rechtverkrijgenden tot het oprichten van een tabaksdrogerij in het perceel Pieterskerkhof 14, kad. be kend in Sectio. G No. 1138. En gosohiedt hiervan openbare kennisge ving door plaatsing id het ,,Leidscb Dag blad Burgemeester en Wethouders voornoemd, DE RIDDER, Burgemeester. VAN HEYST, Secretaris. Leiden, 2 Ootober 1908. OUANKWET. Burgemeester en Wethouders van Leiden; Gelet op artit. 12 en 37 uor Drankwet; Brengon ter algemeone konnis, dat door J GROOT HULZE, biorhuishoudor, wo- pende te Leiden, een verzoekschrift ia inge- diond, om verlof voor den verkoop van al- pobolhoudendon, anderen dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop, in S3© cantino van het Openbaar Slachthuis, perceel Maresingel No. i. Burgemeester en Wethouders voornoemd, DE RIDDEli, Burgemeester. VAN HEYST, Secretaris. Leiden, 2 Ootober 1008 Leiden, 2 October. Onze staegenooten zijn reeds rnoerma- Jpn in do gelegenheid geweest den „Leidsch Muzickkorps-IVIarEóh" te hooren uitvoeren iaoor het korps van den heer Joh. Geyp, Om dit. met genoegen te hooren Do volgende week verschijnt van' dezen Marsoh, compositie van dien directeur, do toonzetting voor piano. Heden had do heer Geyp hot genoegen een prachtuitgave hiervan aan te bieden aan onsen b ut gem oester, thans weer na zijn vaoantie in ons midden, en haar welwillend aanvaard te zien. D© opdracht luidt: „Leidsch Muziekkorps-Marsoh, hoogaok - tend opgedragen aan den Edelaohtbaren Heer mr. N. de Ridder, burgemeester va-ü Leiden, beschermheer dor Vereeniging tot Instandhouding van het Lotdsoh Muziek korps, door Joh 0. Geyp, dirooteur." Te Amsterdam is, 78 iaar oud, over leden de heer J. A. van Dijx, die er rustte van een welbesteed leven te Leiden. Vele jaren toch was hij do ziel van hot openb. lager onderwijs alhier, hoofd der school tweedo klasse aan de Oude Veet en direo- te ur van do Kweekschool voort Ouderwij zere en Onderwijzeressen. Maandag a-a. om halfeen wordt zijn stoffelijk overschot bijgezet op de begraaf plaats aan de Groeneeteeg. Gisteravond hield „St&nfries", een vereeniging van in Deiden wonende Frie zen, haar jaarlijksche algomeene vergade ring op de bovenzaal van „In den Ver gulden Turk". Uit het jaarverslag bleek, dat de Vereeniging in bloeienden staat ver keert en hot ledental gestadig toeneemt. In hot veroenigingsjaar 10071608 werden aoht gewone vergaderingen in ,,In denVor- gulden Turk" on één buitengewono verga dering in „Zomerzorg" gehouden, die alle bijzonder slaagden en den leden en genoo- digden bijzonder genoegen verschaften. De afdeeling „Zang" had een langen tijd zijn leider, don heer M Jousbra, die een reis naar Indië maakte, moeten missen, dook deze kon nu do loiding van den zang weder op zich nemen. Uit de rekening en de verantwoording van den penningmeester bleek, dat de in komsten de uitgaven met ongeveer f 10 overtroffen. Tot bestuursleden werden herkozen de heeron K. Sijtsma en R. Adama. Zes nieu we leden werden aangenomen. Na afloop der huishoudelijke werkzaam heden werd door den afgevaardigde naar de Gijsbert-Japiks-feesten, den heer G. Overdiep, een ondorkoudend versing uitge bracht, waarna de vorgadeing oen meer feestelijk karaktor verkreeg, zich uitend in hot zingen van Frieseho liederen. Van het Woordenboek dor Ned. Taal ie versohenen van het derde deel de dertiende aflevering (0.-conclusie), bewerkt door dr. J A. N. Knuttel. Aan het postkantoor Leiden en de daaronder reesorte erendb hulpkantoren werd gedurende do maand September in gelegd 175,849.02$ en terugbetaald 7 68,698.87. Het laatste, door dat kantoor uitgege ven, boekje draagt het nummer 29906. Voor het gesticht „Het Apeldoornsch - Bosch" te Apeldoorn (Israël. Krankzinni gengesticht) had een inschrijving plaats. Voor één perceel was ingeschreven door do firma Jan Zuurdeeg, to Leiden, voor f 4566. In do gisteravond gehouden vergade ring van het kiescollege dor Ned.-Herv. Gem. te 's-Gravenhage zijn op het drietal voor pred. (voo. wijlen ds. J. Ch. Bryoe) geplaatst: ds. J. Groeneweg, van Gronin gen, dr. G. Oorthuys, van Leiden, en ds. P. J. Molenaar, van Middelburg. De Minister vaD Binnenlandsohe za ken heeft bepaald: lo dat dfe oommi6&le, welke woxdt opge dragen het examineeren van hen, dio een akte van bekwaamheid wenschon te vorkrij gen tot het geven van middelbaar onder vijs in zeevaartkunde en wis- en natuurkundige wetenschappen, voor het jaar 1908 zitting zal houden te 's-Gravenhage 2o aan die oommssie tevens opgedragen heb examineeren van hen, die in 1908 de ak te van bekwaomhoi I wonschen te verwerven tot het geven van lager onderwijs in de wis kunde, bedoeld in artikel 86 der wet tot. re geling van het lager onderwijs; 3o. benoemd tot lid en voorzitter dier commissio: dir. J. Oampert, inspecteur van het middelbaar onderwijs, te 's-Gravenhage; tot lid en ondor-voorzitterdr. P. Zee man Gzn., hoogleeraar aan de Rijksuniver siteit te Leiden; tot leden o. a. t dr J. O. Kluyver on dr. F A. H. Schreinomakcrs, hoog] ec ra ren aan do Rijksuniversiteit to Leiden. De directeur der woesin rich ting te Neerbosch, ds. Schrijver, zal met het. zangkoor bezoekenLeiderdorp 6 October Ratwijk-aan-Zee 7 October; Hillegom 9 October. Naar wii vernemen, wordt nog deze week bij den Haagschen gemeenteraad aan hangig gemaakt een voorstel van B. en Ws., om, bijwijze van proef, vrije kleeding on schoeisel aan do straatvegers en de opzich ters bij cte openb. reiniging te verschaffen. O.) PRIJS DER ADVERTENTIES: Van 10 regels /1.05. Iedere regel meer 0.17$. - Grootere letters naar plaatsruimte. - Kleine advertentiën *an 30 woorden 40 Oents contant; elk tiental woorden meer 10 Oents. - Voor het incassoeren wordt/0.05 berekend. Tot de meer bekende en tevens meest ge achte ingezetenen van Rotterdam behoort de heer D Rapmund J.Lzn., hoofdbeambte en chef de bureau van de Rotterdam3che Dier gaarde. Vijftig jaren van zijn leven heeft hij aan de belangen van do Diergaarde gewijd. Rap mund en do Diergaarde zijn als het wa.re éón. Gistermorgen werd hij in een buitenge wone bestuursvergadering plechtig ontvan gen, door den president, den heer 0. H. van Dam, op hartelijke wijze gecomplimen teerd en werd hem een geschenk in porte feuille aangeboden. Daarna werd de jubi laris op het kantoor ontvangen door het be ambten-personeel ©n daarbij door den diroo teur dr. J. Blittikofer hartelijk gelukge- wonsoht onder aanbieding van een fraai ge schenk. Gieteravond gaf Lfi een der z alert van het Sociëteitsgebouw do vereeniging „Onder ling Kunstgenot", gevormd uit het perso njeel der Rotterdlamsohe Diergaarde, een feost-uitvoering als een hulde aan den jubi laris. Met ingang van 1 Ootober is in plaa/ts van oen heer Alph. Vrankcn, te Utrecht, benoemd tot directeur der Resi dentie- za ng ver een i ging „Eupborda" t© 's-Gravenhage, de heer Otto W. de Nobel, toonkunstenaar te Amsterdam. B. en Ws. van Amsterdam brengen tor kennis, dat vaoant is de betrekking van commies ter gemeente-secretarie, af deeling gemeentebedrijven- Jaarwedde 1700 gld>, welke kan opklimmen tot 2500 gld. Sollicitanten, bij voorkeur doctoren in de rechts- of staatswetenschap, moeten hun op zegel geschreveii adressen met inlichtin gen, aan B. en Ws. richten voor 12 Oot. éls. aan de afdeeling gemeentebedrijven. Sollicitanten, met wie pesoonlijko kern ni smaking wordt gewenscht, zullen daartoe nader oproeping ontvangen. Te Niouwerkerk a. d. IJsel is door eenigo jongelui besloten een rederijkerska mer op te riohten. Door het hoofdbestuur van „Ons Be lang," voreoniging van onderofficieren en militaire geëmployeerden in den rang van onderoffioier, behoorende tot de Nedor- landsche landmacht, is naar aanleiding van het ontwerp van wet tot verhooging van Let YlIIste hoofdstuk dor Staatsbeg rooting 1908, regelende de herziening van de jaar- Ujksche traktementen en dagolijksche sol dijen van do militairen beneden den rang van offioior bij de Ned. landmacht, een adTes aan den Minister van Oorlog gezon den, waarin te kennen wordt gegovon, dat velo onderoffioieren niet of slechts in zeer geringe mate, in de voorgestelde positie verbetering deelen; dat bovendien de rechtspositie van de onderofficieren, door Versohillende bepalingen in hot ontwerp, «eer wordt verzwakt, en dat hoewel en- kole categorieën van onderofficieren bij aanneming van het ontwerp financieel iti gunstiger positie werden gebracht het ontwerp, zonder nadere wijziging, er niet toe zal leiden, dat het kadervraagstuk tot oplossing wordt gebracht. Z. K H. de Prins is gistermorgen ruim 9 uren van het station Apeldoorn per D- tnetn naar Duitsehland vertrokken. De was vergezeld van jhr. Van Suchtelen van de Haare adjudant, en jhr van Reigers berg Vereluys, stalmeester. Z. K. H. zal 2 en 3 Ootober verblijven te Friedrichsmoor, 4 tot en met 0 October te Dobbin, 10 Ootol>er te Rabcnsteinfeld en 11 October na-ar Het Loo terugkeeren. Ter gelegenheid van het- 50-jarig be staan der Werkinrichting voor hulpbehoe vende blinden, te Rotterdam, ontving de ba zaar-commissie van II. M. de Koningin- Moeder een gift van 150. De „Bred. Ct." deelt thans als zeker moe, dat het standbeeld voor den Koning- stadhouder Willem III t<s Breda zal worden opgericht. Naar men mededeelt, zal de feestelijko herdenking van Staring's geboortedag a.s. Maandag to Wageningen te houcten, o. m worden bijgewoond door minister Talma *n den oud-ministor Veegëns. De „Albrn. Ot." schrijft: Herhaalde lijk is beweerd, dat do Cadettenschool zou worden opgeheven. Yoorloopig is daarvan geen sprake. Immers, uit betrouwbare bron vernemen we, dat in het wetsontwerp tot herziennig van het militaire onderwijs, dat eerlang de Staten-Goneraal zal bereiken, de opheffing der school niet wordt voorge steld. Door de feestcommissie der „Vereeni ging tot viering van den gedenkdag van Alkmaar's ontzet in 1573 cn ter bewaring van andere historische herinneringen der stad Alkmaar" is besloten o.m. op 8 October a. 8. een kinder op tocht te organise eren, die moet voorstellen: „de stad Alkmaar ge huldigd door 't volk Aan het hoofd van don optocht zal do Stodemaagd gaan, gevolgd door de elf pro vinciën. De heer Claus» wonende te Z©aan- dam, vierde gisteren te Amsterdam onder veel belangstelling zijn 2ö-jarig dienstjubi- leum bij de Stoomvaart-Maatschappij „Nederland". Onder het vele, dat uit oude tijden werd opgehaald, was menige herinnering aan reddingen, door den heer CLaua ver- rioht, hetój van drenkelingen (do heer C., die dan ook de zilveren medaille heeft, redde 13 menschen uit het water) het- fcij door het leggen van eerste verbanden, waarin do heer C. groote ervaring bedt. Hot stoomschip Koningin Wil- h el m i n a arriveerde 2 Oot. van Bata via te Arasterdam; do Sumatra-, van Batavia naar Anisterdm, arriveerde 2 Oot. te Marseille; de Sloterdijk, van Phi ladelphia naar Rotterdam, passeerde 1 Oot. Prawlepoint; de Prins Willem III vertrok 2 Oct. van Amsterdam naar Paramaribo; de Oer trud Woer- m a n n, thuisreis, arriveerde 30 Sept. te Napelsde Prinzessin, thuisreis, vertrok 30 Sept. van Kaapstad. HAARLEMMERMEER. Een meisje ver loor een gouden broche, welke gevonden werd door een koopman uit Amsterdam Deze trachtte het gevonden voorwerp in een herberg te vorkoopen, wat niet gelukte. Rij nam hot mee naar Amsterdam. Toen het meisje van een en ander hoorde, «telde zij bij den bewusten koopman een onderzoek in. Deze geeft nu voor de broche weer te hebben verloren. De politie is met- de zaak in. kennis gepield. Voor rekening van mevr. de wed. SiJ- lim werd aanbesteed het woder opbouwen van de onlangs afgebrande boerderij van den Landbouwer A. Rodbnburg. Er waren tien inschrijvers, waarvan hoogste was de heer J. Dekker te Schagen, voor f 13,750 en laagste de he-er M. van Dam, te Nicuw- Vennep, voor f 10.635. Bij gelegenheid van heb Koninginne- féost, te Burgervccn gehouden, werd een ringrijderij gehouden op fietsen, met kunst voorwerpen als prijzen. Get aantal deelne mers was vijftien. Den lsten prijs won M. Joren en den 2dcn prijs C. van der Hengst, beidon aldaar. Op de gisteren te Hoofddorp gehou den veemarkt waren aangevoerd 32 koeien, prijs f 135f 170, en 10 biggen, prijs f 5. Handel matig. Hoewel het thans voor den arbeidei in deze gemeente een beste tijd i9 met het bietenrooien, vertrokken er toch nog ar beiders van hier naar Duitschland, die geer» werk kunnen bekomen cn er over klagen, dat hun door vreemd werkvolk de pas wordt afgesneden. De heer K W. Boelen, te St.-Maar tensdijk, komt No. 1 voor op de voerdrac&ri voor de benoeming van een onderwijzer aan sohool No. 10. Bij den landbouwer Kamper, alhier, Is onder diens sohapen sohurft uitgebro ken. HILLEGOM. Donderdag a. s., 's mor gens te tien uren. zullen door den Raad d© navolgende onderwerpen worden be handeld Ingekomen stukken. Benoeming stembureau voor de verkiezing van een lid-patroon van de Kamer van Arbeid voor de Bloembollenteelt. Gebruik van den Hof- tuin voor een vollegronds-t-entoonstelling van bloembollen, enz. Verzoek K. J. Ri chel tot wijziging van zijn stratenplan. Verordening uitbetaling onderwijzersjaar- •wedden bij ziekte, militie- on la-ndweer- pliohtcn. Bestek bestrating en rioleering Brouwerslaan, Havenstraat., Amerika e.a. en rioleeringsplaunen van de straten-com missie Vaststelling Ibegrooting gemeente- gasfabriek 1909 Vaststelling gemeente-be grooting 1609. KATWIJK AAN DEN RIJN. In de ver gadering der Vereeniging ter bevordering van de bloembollen-oultimr voor Katwijk en Omstreken is besloten tot hot houden eener tentoonstelling van bloeiende bol- en knol gewassen in het voorjaar van 1909. Tijdens de vergadering verklaarden zich reeds ruim 20 leden bereid tot deelneming, terwijl bij hot bestuur nog gelegenheid bestaat zich aan te melden. LISSE. Bij B. en Ws. dezer gemeente is een verzoekschrift ingekomen van den heer C. J. Freriks tot Ihht bouwen van een heete-lucht-oven in perceel wijk A No. 49 aan den Rijksstraatweg. Bezwaren hiertegen kunnen 6 October ter secretarie worden ingeleverd. \an den Ringdijk wordt een collecte gehouden voor AL van L., die reeds van af begin Juni met vrouw en drie kinderen in een tent van vloerkleeden kampeert. Hot doel is om voor het te collecteeren be drag eenig huisraad te ketopon. OuDSIIOöRN. Het E vangel isaiielokaal j in deze gemeente werd gisteravond inge- wijd. Het gebouw is van 150 zitplaatsen voorzien on doelmatig ingericht. Aan het eind van hot lokaal is 't predikgcsloelte ge plaatst en daar tegenowr bevindt zich de gaanderij, waarop het orgel staat Gister avond) dan waren alle plaatsen bezet, toea ds. Klomp, van Wassenaar, het gebouw in wijdde. Z.Ecrw. erkende, dat er ruime stof waa om den Heer te danken nu, de reeds lang te voren beraamde plannen, een vasten vorm hadden aangenomen en dat gebouw is verrezen. Na het zingen van Ps. 79 7 dankte ds. Klomp den burgemeester van Oudshoorn voor zijn aanwezigheid, hem toewenschen- de, dat ook hij in deze gemeente nog tot rij ken zegen gesteld worde. Ook den aanwezi gen predikanten van Koudekerk, Hazers- woude en Ter-Aar, benevens meerderen ker- keraadsleden van andere omliggende ge meenten werd een hartelijk woord van diank gebracht voor hun belangstelling, waarna de vergadering uiteenging na het zingen van Ps. 72 11. Bij de gehouden aanbesteding tot het bestraten van een verlengd gedeelte voot- pal aan den Stationsweg, oppervlakte pl.m. 520 vierk. Meter, waren de inschrijvingen als volgt: J. Heersman, van Koudekerk, /1170; wed. Th. v. d. Helm, van Alphen, /1144; E. J. Bruggeman, Oudshocrn, f 1095; K. Tolk. Alphen, f 1049; D. Varke- visser, Zoeterwoude, 1036P. W. Streef kerk, Tienhoven, f 1027H. van Noord. Oegstgeest, /1014; H. Oudenes, Alphen, 969P. van Poolen, Schoten, cn H Hem beek, Haarlem f 894.50 RIJNZATERWOUDE. Vanwege de aid Rijnzaterwoude c. a. der Hol]. Maatsoh. van Landbouw zal op 12 Oct. nabij hel erf van den heer A. Loderus een keuring wor den gehouden van stier- en kuiskalvuren en kuispinken. De prijzen voor elke ru briek zijn: 1ste prijs f 10, 2de prijs f 7.50. 3do prijs f 2.50, terwijl voor den met eer sten prijs bekroonden stier door den heer F. n van Wiohen uog een extra prijs van f 2.50" is uitgeloofd. VALKENBURG. Gisteren hielden infan terie en artillerie uit Leiden in den om trek. van ons dorp een manoeuvre, waarbij het bulderen van het kanon niet werd ge mist. Do kolonel van het vierde reg. inf. scheen er zeer mee ingenomen, dat de landbouwers den troepen zoo bereidwillig hadden toegestaan door hun weiland te trekken. Mogelijk was het wel daarom, dat hij door do stafmuziek in de tent op :t. Kerkplein eenige stukken liet uitvoeren, terwijl de mansohappon onder de hoog^ olmen konden bekomen van hun ver moeienis Hot spreekt vanzelf, dat èn cle aanwezig heid van zooveel militairen, èn de torten. der muziek een massa volks op do been bracht. Wij houden ons voor een volgend© maal bij den heer kolonel aanbevolen De loting voor do nationale militie, lichting 1909, zal voor deze gemeente ge houden worden te Katwijk, op Woensdag 21 October, des namiddags to balftw VOORSCHOTEN. In verband met d, ge combineerde zanguitvoering alhier zjj nog meegedeeld!, dat de heer Leo Mens dirooteuT is van het gemengd zangkoor „De T.of- stom"; de vereeniging, welke zich ook j verdienstelijk van haar taak heeft gekv.." ten en bewijzen gaf van haar voortuitgar.^. WADDINGSVEEN. Mej. Grendel, vroe ger onderwijzeres aan cle openbare sul* (Dorp) alhier, i-ans te Velp, heeft wc gons gezondheidsredenen tegen Jan a.s. eervol ontslag aangevraagd.. Gistermiddag kantelde een wag met bijenkorven iu de Kerk wegsloot. Met voel moeite word een cn ander op het droge ge bracht. Do loting voor de nationale militie zal Woensdag 7 October alhier plaats hebben in een der lokalen van de openbare school (Dorp). Daar do verbouwing der opCDbar© sohool (Brug) nog niet geheel gereed is, wordt de vacantie met één weck verlengd en hoopt men 12 Oct. met het geven van on derwijs weer te beginnen. Blijkens aankondiging hoopt ds. Wan nes op 11 October a.s. in de Remonstr lvork de verhouding van werkgever tot werkmaA uit een godsdienstig oogpunt te bespreken. Met het oog op de Kerstvaeantie zul len dto lessen aan de Herhalingsschool een. weck vroeger dus in het laatst dezer maand een aanvang nemen WASSENAAR. De omnibusdienst Was senaarDen Haag is lieden opgeheven. Het plan moet bestaan, het volgend voor jaar een nieuwen dienst te openen met automobielen ZW A AI MER DAM. In de gisteravond g©J houden vergadering van bet „Nuf is ge kozen tot lid van bijstand van den hulp- commissaris der spaarbank tot het nazien der spa ar bankrekening, de lieor C. van Muiswinkel De begrcoling werd astge- stold. De gewone subsidies zijn wederom toegestaan, bovendien aan do nieuw opge richte gymnastiek-vereeniging een subsidie van f 50. Do lijst der sprekers werd vast gesteld. Vanwego het hoofdbestuur zal ©B* spreker optreden de heer KI. de Vriea, van Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1908 | | pagina 1