Eerste Kamer. Eenvoudig Recept. Burgerlijke Stand. Marktberichten. Aoadamienieuws. jblikeinsche partij, want zij ving aan haar iNationale Conventie te Chica^ g o, waarop definitief haar caudidaat voor het presidentschap zal worden ge steld. Over drie weken zal de Nationale Con ventie van de democratische partij te Den ver hetzelfde doen en dan zal de strijd om .het hoogste ambt in den Staat eerst recht (beginnen en alles, zelfs de „zaken" op den "achtergrond dringen. Er zijn nog wel andere partijen, die ook bijeenkomsten houden tot het stellen van camlidatcn; maar onder de bestaande om- standigbden is er geen kans, dat haar can- «1 id aten zullen worden gekozen. Uit ons telegram van gisteren bleek het Itepubbk insche program. Meer dan 12,000 personen waren tegen woordig bij de opening van de conventie in het Coliseum. Het binnetreden van de dele gatie van Ohio met den heer Taft gaf aan leiding tot levendige toejuichingen. De heer Burrows, voorloopig president, hield een redevoering, waarin hij do lof trompet stak over de republikeinsche regee- ring en president Roosevelt. Op het h oren van dezen naam brak de menigte in een luid en langdurig applaus uit. Na afdoening van enkele zerken van huis- houdelijken aard werd daarop de conventie verdaagd tot heden. Vergadering van Dinsdagavond. Medcdecling wordt gedaan van de inge komen stukken. De Voorzitter deelt mede, dat heden, (Woensdag, 11 uren in de afdeclingen zullen onderzocht worden de daarvoor aangewezen wetsontwerpen en dat Donderdag a.s. te 11 uren in openbare behandeling zullen komen de wetsontwerpen tot verhoogmg en aanvul ling van het IX hoofdstuk (Waterstaat der Staatsbcgrooting 1908) tot .bekrachtiging van een overeenkomst met de Expl. Maatij. betreffende den aan leg en exploitatie van den spoorweg Heer len-Valkenburg tot onteigening in dc-gemecnte Hotter dam, hoodig voor den aanleg \an een haven en liandelsterreinen, enz.; tot naturalisatie van J. W. Kohier e. a. alsvoren van V. Kraak e. a. alsvoren van H. D. Hesselle e. a. het wetsontwerp houdende bepaling dat ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid en 1 de rechtsvordering, de regelen^gel dende ten tijde der inleidende dagvaarding van toepassing blijven op rechtsgedingen betrekkelijk tot een arbeidsovereenkomst, welke-aanhangig waren bij het in werking treden der wet van 13 Juli 1907 („Sts.bl. No. 193); Wijziging van de reglementen op het be leid der Regeering in de koloniën Surina me en Curasao; Verhooging der begrooting van Nederï.- Tndio voor 190S ten behoeve van de oplei ding van inlandsehe rechtskundigen. Het eerst zullen behandeld worden de "wetsontwerpen betrekking hebbende op Justitie en Koloniën, terwijl die betreffen de liet Departement van Waterstaat aan het einde der agenda voor Donderdag zullen worden geplaatst. De vergadering wordt verdaagd lot Don derdag te 11 uren. Cs Herkiezing van dr. Van den Brink tot lid van den gemeenteraad van Breda. Reeds werd gemeld, dat bij Kon. besluit dr. J. A. H. van den Brink Ij Bleda js toegelaten als lid van den Raad dier ge meente, niettegenstaande hij door den Ge meenteraad, goedgekeurd door Ged. Sta ten van Noord-Brabant, niet was toegela ten. Dat besluit staat nu in de „Staats courant". Als reden voor de nict-toelating door Gemeenteraad en Gcdep. Staten was aan genomen, dat de stembriefjes bij de verkic zing door den voorzitter open aan de kie zers werden overhandigd, en dezen de briefjes op dezelfde wijze in de stembus hebben geworpen, waardoor het geheim der stemming zou zijn gesehonden. Van de uitspraak van Ged. Staten was dr. Van den Brink in booger beroep ge gaan bij H. M. <ld Koningin. Door den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, was een ont- werp-beslnit voorgedragen, waarbij dr. v. d Brink werd toegelaten als lid van den Raad op grond dat door den voorzitter 'het geheim der stemming niet was geschon den en voorts, dat de wetgever den kiezer niet verbiedt het stembiljet zoodanig te &ouden, dat het publiek kan zien, op wien li ij gestemd heeft Do Minister van Binnenlandsehe Zaken heeft zich niet kunnen voreenigen met de motiveering v<;n dit ontwerp-besluit, ook al was hij met de afdeeling van den Raad van Sta to van oordeel, dat de beer Van den Brink als Raadslid beh rde te wor den toegelaten. Ten aanzien van de gewraakte handelin gen van den voorzitter van het stembureau deelt de Minister niet in de opvatting als kou daardoor het geheim der stemming >ni- t kunnen worden geschond- n. Dit laatste zou in zooverre het geval kunnen zijn. als het mogelijk is, dat de 3dezers daardoor bewogen worden om m strijd met het voorschrift van artikel 77 der Kieswet hunnerzijds het dichtvouwen van de biljetten na te laten. Evenmin echter kon de -ui nister zich ver- eenigen met de door de afdeeling gehukbg jde interpretatie van art. 77. Het moge juist zijn, «lat da wet niet met l zooveel woorden zegt. dat de kiezer het stembiljet, nadat hij het, aan den stemlcs- jscnaar staande, heeft dichtgevouwen, op zijn weg naar het stembureau niet weder Jmag opmvouwen, de beteekenis van net (voorschrift: ..hij vouwt het biljet dicht en begeeft zich daarmede onmiddellijk naar het stembureau' kan, naar zijn oordeel, geen andere zijn, dan dat de kiezer zich met het biljet, dichtgevouwen, naar het stembureau behoort te begeven, om het al dus dichtgevouwen in de bus te werpen Terwij] aldus vaststaat, dat hier over tredingen van wettelijke voorschriften zijn gepleegd, rees de vraag of deze informali teiten tot vernietiging van de verkiezing moeten leiden. Hoezeer nu in het algemeen informaliteiten, welke op den uitslag der verkiezing van invloed bobben kunnen zijn, tot vernietiging aanleiding kunnen geven, ook dan, wanneer de wet niet uitdrukkelijk nietigheid bedreigt, meende de Minister, met de afdeeLing voor de geschillen van bestuur, dat de gestelde vraag hier ont kennend moest worden beantwoord. Lijst van onbestelbare brieven en brielbaarlen van hier verzonden gedurende de eerste hel/t der maand Juni. Binnenland. Brieven: Mej. Greeve, Mevr. Vink, Amsterdam; J. H. Hoffman, P. S. de Haan, G. C. W. Bruyn, G. J. v. Rooye, 's-Gravenhage; Mej. M. Hoek, Lei den; G. Boersma, C. v. d. Helm, Rotter dam; Mej. A. Romer, Schevcningen; lngca- liocs v. Schaik, Voorschoten; A. Blibee, Voorhout. Briefkaarten: K. Kraneveld, Delft; J. v. Dacn, Vlijmen; J. Noorchiyn, Zandvoort. Buitenland. Brief: Satuis, Singapore. Briefkaarten: Cato Weiier, Antwerpen; Duimdam, Balberg. Nota. Aan de afzenders wordt aanbevolen h*n naam en adres op de stukken to ver melden, opdat deze bij onbestelbanrheid aau hen kunnen teruggegevon worden. RËCLAÜ3 KJS, h 40 Cents per regel. Voor eenigen tijd schreef Dr. Geo. Ed- mond Flood een specialiteit vooy Rhcuma- tiek, Nier- en BJaassboringen, het volgen de in een medisch tijdschrift: Indien U Rheuroatiek, Nier- en BI aas- storingen wilt voorkomen, woest matig in 't gebruik van zwaar voedsel, vervaugt dit zooveel mogelijk 'oor soep, vodral groente soep, melk en drinkt water, bijzonder veel water. Neemt veel tijd om te eten, eet niet tot gij uw bekomst hebt al smaakt het U goed. Zoo Uwe werkkring het toelaat maakt dan dagelijks eenige openlucht oefe ningen. Natuurlijk zullen alleen rust, dieet, wa ter en sportoefeningen deze aandoeningen niet genezen, ik raad U dit slechts als voor behoedmiddel aan. Ten gerieve der lezers van dit artikel, die lijden aan Rheumatiek, Nier- en Blaasstoringen en hiervan spoe dig genezen willen zijn geef ik, ingevolge de opgedane ondervinding in mijne jaren lange praktijk het volgende voorscnrïft: Mijn recept is gemakkelijk te nem: n en het is bij ieder ca Apotheker verkrijgbaar, het is een onfeilbaar middel, hetwelk te vens bloedzuiverend en bloedversterkend werkt, hetgeen vooral in 't voorjaar zoo hoog noodig is. Gentiaan tinctuur 3 gram. Rhabarber stroop 30 gram. Samengestelde Barkola tinctuur 30 gram Gember stroop 160 gram. Koopt dit afzonderlijk, mengt het zelf thuis zoodoende zijt gij zeker het juiste re cept te hebben. Voor volwassenen een theelepel na iede- ren maaltijd en een voor het naar bed gaan; voor kinderen een kwart tót een halven theelepel slechts na iederen maal tijd. Na genezing moet men het hierboven aan- geraden dieet watergebruik en sportocfe- niDgen volgen, maar onthoudt U toch vooral van 't gebruik van kwakzalversmid delen, die zoozeer Uwe gezondheid bena- deelen. Andere bladen xoorden verzocht d*ze mede- deeling over te-nemen6671 61 Vragen on Antwoorden. Vraag: Worden de vacantïes op de openbare lagere scholen door den gemeen teraad bij verordening vastgesteld 1 Antwoord: Neen, zij worden in ver band met de vaststelling van het leerplan in overleg met de hoofden der scholen door B en Ws. geregeld. Vraag: Waarom begint de a. s. groote vacantie op de openbare lagere scholen 1ste klasse dit jaar een week later dan gewoon lijk, terwijl ze dan ook een vree£ later ein digt? Antwoord: De regeling der vacan- ties op de 1ste klasse scholen, zooals zij nu is, werd reeds in 1905 door B. en Ws. vast gesteld, en vel op verzoek van het toenma lig schoolhoofd den heer Japiksc, die haar en terecht, zooveel mogelijk tegelijk met die der beide Hoogere burgerscholen wilde doen eindigen. De leerlingen komen veelal uit dezelfde gezinnen, en nu gebeurde het dikwijls dat de ouders eerst terugkeerden van do vacanticrcis, wanneer de lessen aan de H. B. S. begonnen, waardoor de leer lingen der lagere scholen 1ste klasse uit zulke gezinnen twee weken te laat aan het onderwijs deelnamen, wat stagnatie in dit onderwijs teweeg bracht Dit verschil is nu tot één weck beperkt. De vacantie begint steeds den laatsten Zaterdag voor 19 Juli, deze valt van 't jaar op 18 Juli, verleden jaar op 13 Juli; dit verschilt dus 6 dagen.. V raag: Waarom is dit niet vroeger be kend gemaakt, terwijl dit reeds voor lan gen tijd goedgevonden is? Nu dit zoo laat bekend is, veroorzaakt h--1 voor vele ouders die vaeantïcplannen hadden, veel last. Antwoord: Het schijnt uit den laat- stcn zin dezer vraag, dat de vrager uit naam van vele ouders spreekt. Is dit- zoo, dan hjkt het vreemd dat geen van dezen niet een» den kalender heeft geraadpleegd. Wie met schoolgaande kinderen uit wil gaan, doet dit nogal eens, dachten we. Hoe het zij en B. en Wb. èn schoolhoof den gaan vrij uit. En het zal met reisplannen ook nogal schikken. Wij hopen dat efe vrager en zijn kinderen er niet minder1 pleizïer om zul len hebben. Y raag: Een werkgeler draagt, aan een zijner werklieden een zeker werk op voor een vastgestelde som, waarvoor die werk man dc hulp van eenige andere werklieden noodig heeft. Ru betaalt de werkgever het gewone weekloon geregeld uit. Als "hu hei werk klaar is ontvangt de werkman-aanne mer hetgeen meer verdiend ia dan de week- loonen. Deze gaat daarmede naar dc her berg, om dit met zijn makkers to vcrdce- len. Is dit in strijd met het arbeidscontract of de drankwet? Antwoord: De wet op het arbeidscon tract is nog niet in werking; maar volgens dc drankwet is het verboden om in een ver gunning, of in een localiteit die daarmedo binnenshuis gemeenschap heeft, arbcidsloo- ncn uit te betalen of toe te laten, dat dit daar geschiedt. Wij achten die bepaling hier wel toepasselijk, want de werklieden genoten hun loon van hem, die het hun uit betaalt. Y r a a g: Kan de naam van een persoon overgeschreven worden, die geboren is tus- scnen de uitspraak van scheiding van het eerste en het aangaan van het tweede huwe lijk? De tweede echtgenoot wil dat kincf als echt erkennen. Antwoord: Het door U bedoelde kind draagt den naam van zijn eigen vader en blijft het wettig kind van dien vader. Het wettig of erkend kind van een anderen vader kan hcJ&fhooit worden. Vraag: Ik ben per maand gehuurd. 7 Juni wordt mij gezegd: over 14 dagen kunt U vertrekken. Moet men mij dc volle maand uitbetalen 1 Antwoord: Zeker, als er geen wettige reden is mag men U wel wegzenden, mits U betalende voor den tijd, dat U gehuurd zijl. Y raag: Wie is de Nederlandsche con sul te Bern en hoe spreekt men hem per soonlijk aan? An twoor d: Volgens den Staatscou rant is die plaats open. Vraag het dus eens aan het ministerie van buitenlandschc za ken te 's-Gravenhage (2de afdeeling). Schrijf aan den viec-consul maar: „Weledelgebo ren Heer." Vraag: Kan men in Zwitserland goed met Fransch geld terecht? Antwoo rd: In de Fraüsche kantons naar wij meenen weldoch uw vraag is zoo algemeen, dat wij U liever zouden raden eens een góed advies bij een kassier to ne men. Vraag: Zoudfc U mij eenige ophelde ring willen geven, in het geval ik geen be drijf uitoefen en toch aangeslagen ben in de bedrijfsbelasting? Ik ben schippers knecht. Antwoord: Die twee dingen kunnen niet. samengaan U hebt wel een beroep of bedrijf en uw inkomen spruit daaruit voort. Vraag: Mijn vrouw is enkele jaren ge leden gestorven, mij nalatende één kind. Nu is dezer dagen mijn vróuws moeder als we duwe overleden, een erfenis nalatende, te nu dit ons wettig kind ook dcelgerechtigd aan dio nalatenschap? Antwoord: Zeker, het komt bij plaats vervulling voor zijn moeder op. Vraag: De erfenis is echter gedeeld on der de overgebleven kinderen, doch het kind mijner vrouw is geheel bezijdigd cn mijn onderzoek zelfs hij een advocaat onbe vredigend, die mij nl. met een zoet lijntje zoekt af te schepen. Tot wien kan ik mij nu om recht wenden A n t w o <*r d: U zult die mede-erfgena men, die als alles zich zoo heeft toegedra gen vrij brutaal zijn, natuurlijk moeten dag vaarden tot boedelscheiding. Draag de zaak aan een der heeren procureurs op. Y raag: Tot hoe laat 's avonds mag ik een dagdienstmeisje van 14 jaar laten wer ken zonder voor de Arbeidswet strafbaar te zijn t Antwoord: De Arbeidswet' is op dat geval niet toepasselijk. Vraag: Ik heb een zieken zoon van 30- jarigen leeftijd, dien ik onderhoud. Bij overlijden, hoe groot kan dan zijn nalaten schap zijn zonder dat daarvan successie rechten verschuldigd zijn? Antwoord: Van het recht van succes sie is vrij al w&fir geërfd of verkregen wordt uit een nalatenschap, waarvan het zuiver saldo volgens de specifieke opgave geen 300 te boven gaat. Vraag: Daar ik vijf weken in een be trekking ben geweest en mijn patroon mij zonder wettige reden op staanden voet weg zendt, moet hij mij nu zes weken huur en kostgeld betalen Antwoord: "Waarschijnlijk waart U slechts tot we de r op zegge ns toe gehuurd en niet voor een bepaalden tijd. Wij geloovcn dus niet, dat er iets aan te doen zal wezen. Vraag: Van M. (Dc vraag op verzoek niet overgenomen). Antwoord: Zeker kunt U vervolgd worden en in geval van veroordeeling kan uw inboedel worden gecxcjiteerd. Wij zou den U dus raden, den deurwaarder te wij zen op uw tijdelijk onvermogen en uw be reidwilligheid e" hem een redelijke schik king voor te stellen. Y raag: Een vrouw met zeven kinderen ia door haar man verlaten. De vrouw heeft een andere woning gehuurd. Als haar man nu bij haar woont, kan zij hem dan het huis ontzeggen of wat is er aan té doen, dien man te dwingen zijn plichten na te komen tegenover zijn tal rij k gezin? A n t w oord: Wij zien niet in wie de vrouw zou kunnen dwingen' den man te la ten in de door haar gehuurde woning. Hem tot nakoming vau zijn plichten te dwingen zal wel bezwaarlijk gaan, tenzij door hem uit de ouderlijke macht te laten ontzetten. Wend U eens tot mr. Briët, die secretaris van den Voogdijraad is. Vraag: Ik heb mij verhuurd, dat ik drie maanden vóór mijn vertrek mijn huur zou opzeggen; evenzoo dat ik ook drie maan den vooruit zou gewaarschuwd worden. Als men mij nu maar één maand vooruit waar schuwt, heb ik dan recht op drie maanden huur? Men betaalt mij ieder maand mijn huur, zeggende dat dit gewoonte is. Antwoord: Dit laatste doet wel cenigszins vermoeden, dat U per maand zijt gehuurd, raaar als U stellig weet dat. er be paalde afspraken zijn gemaakt, dan is het wat anders. Wend U dan eens tot een der heeren advocaten, die U den weg wel zal willen wijzen. Natuurlijk *zal de rechter dc ciuacstic desnoods te beoordeelen hebben. Vra ag: Als men schuld heeft bij den Verhuurdersbond geloof ik dat man geen eerlijk bewijs krijgt om een woning to hu ren waarvan de eigenaar in den Bond is. Het is nu drie maanden geleden dat ik een eerlijk briefje gehad heb, een bewijs dus dat ik geen schuld had. Drio maanden later la gen zij mij schuld voor van 5 en 10 jaar go- leden; dat hadden zij toch drie maanden eerder moeten zeggen, toen ik een eerlijk briefje kreeg, maar toen stonden wij niet in het boek. Kunt gij mij eenige inlichtingen geven Antwoord: Toen men U het briefje gaf had zeker do eigenaar, bij wien g% voor huurschuld in het krijt stond, zich niet op gegeven. Later heeft hij dit blijkbaar gedaan en bij den Vcrhuurdcrsbond verjaart de schuld niet. Er zit voor U niets anders op dan dc oude schuld af te doen of het met den 'eigenaar op een accoordjo te gooien, waardoor U van dc oude schuld wordt ont slagen, tenzij U terecht kunt bij een huis eigenaar niet-lid van den Bond. Vraag: Mag men nu nog visschen met den hengel in water dat verpacht is of moet men nu ook vergunning hebben van den pachter l Antwoord: Vergunning van den pach ter is altijd noodig. Vraag: Mag men dan nu ook met meer dan één hengel visschen Antwoord: Ja, nu nog wel. Vraag Kunt u mij ook zeggen hoe veel de belasting te Zoeterwoude be draagt Antwoo r d Het percentage van den hoofdei ijken omslag bedraagt in Zoetervi ou de slechts dr i e k w a r t pCt. De aftrek voor het levensonderhoud, waarvoor geen belasting behoeft te worden betaald en dat. in Leiden 400 gulden bedraagt, is ons op het oogenblik niet bekend. Dat zal wellicht kleiner zijn dan in Leiden. Vraag. Ik heb veel last van ratten. Hoe moet ik nu rattenkruit aanwenden en waar kan ik dat verkrijgen Weet u ook een beter middel Antwoord. Rattenkruit de naam duidt het reeds aan is een probaat middel voor rattenvcrdelging. Gij mengt het door voedsel, waarvan de ze dieren veel houden, en zorgt er voor het zcó te plaatsen, dat mensohen cn huisdieren er niet aan kunnen komen. Dc vergiftigde dieren moeten, om niei katten of honden op hun beurt te vergiftigen, vernietigd worden. Het rattenkruit koopt u in een apotheek. Gij moot echter mv identiteit daarvoor be wijzen cn een verklaring teekenen. Vraag. Kunt u mij ook een middel aan de hand doen, waarmede men getatoueerde figuren kan verwijderen? Antwoord. De kleurstof, die onder uw opperhuid is aangebracht* moet weder verwijderd worden. Deze operatie is even pijnlijk als het ta- toueoren /elf. Gij doet verstandig daarbij de hulp van een geneesheer in te roepen. Vraag: Iemand is met twee anderen borg voor een som gelds, cn wordt thans door den geldschieter aangesproken om zijn borgstelling te voldoen. Hij doet dit di rect en zendt, een derde der geleende som aan genoemden persoon op. Heeft hij nu hiermede aan zijn verplichting voldaan, of kan de geldschieter hem ook nog voor de andere 2/3 aansprakelijk stellen? Antwoord: Dat hangt in de eerste plaats af van de wijze, waarop de schuldbe kentenis is ingericht. Staat er duidelijk, dat ioder der borgen voor één derde aan sprakelijk is, dan is U cr af. Maar wij ver moeden, dat U alle drie hoofdelijk aanspra kelijk zijt, m. a. w. dat U alle drie zich voor het goheelc bedrag hebt verbonden. Wend U tot de andere borgen en betaal gezamenlijk. De geldschieter neemt den- geen, waarvan hij het 't gemakkelijkste krijgt. Men schrijft ons: Aangaande de vraag omtrent een reisje naar Arnhem is voor betrokken personen wellicht onderstaande dienstig. Het goedkoopste is per spoor en wachten tot de vacantiekaartcn worden uitgegeven. Wat in Arnhem tc zien is, is hoofdzakelijk natuurschoon: de stad zelf is gewoon, Lei den is mooier. Rijden per rijtuig is gemak kelijk cn plcizicrig, maar niet noodig; er kan ook veel per tram b. v. per paardetram naar Velp ook een prachtige wandelweg van een goed halfuur langs Bronbeek van daar per stoomtram naar Dc Steeg of Middachtcr Allee, kan ook per Jocaal- trcin. Of per boot naar de Wcsterbouwing, van daar wandelen naar Hoog Oosterbeek en van daar weer per stoomtram naar Arn hem terug. Beide tochtjes zouden best op één dag kunnen. In Arnhem kan men voor billijken prijs ook zeer best middagmalen. Vacanliekaart kost 1 gld. heen cn 1 gld. terug; verder kan men zonder rijtuig met 3.50 gld. a 4 gld. de persoon veel doen; ze* dan per hoofd ongeveer 6 worden. Hel Kanieriidmaaiscliap van Mr. De Vries te Rntslerdam. „Do Standaard" had er verleden week op gewezen, dat het wenschelijk zou zijn, ars mr. De Vries tot 1909 Kamerlid kon blij ven, wijl hij het district Sneek er een bijna noodeïooze stemming door zou besparen.' En het anti rev. „Friesch Dagblad" gaf Vrijdag het volgende tc lezen: „VVij vrees den, dat mr. De Vries zijn woord zou gege ven hebben om voor 1909 af te treden. Dat blijkt nu niet het geval te zijn." Daar men hieruit, zou kunnen afleiden, als zou hij mr. De Vries het voornemen be staan, Kamerlid te blijven tot de periodie ke aftreding van het volgend jaar, hebben wij inlichtingen genomen en kunnen thans mcedcelcn, dat de heer De Vries er niet aan denkt, tot het volgend jaar zijn lid-* maatschap der Tweede Kamer te handha ven. Zoodra zijn rapporteurs-werkzaamhe den afloopen, zal hij ontslag ncmon. (Hbld.y Programma van riluziekuitvoeringen. - j MUSIS SACRUM- Donderdag, 18 Juni, te acht uren, to geven door liet Leidsch Muziekcorps, j Directeur: do heer Joh. C. Geyp. Forste al- deeliug: No. 1. ,Nadoq". Marscli, li. Geuéo; 2. Ouverture ,NHchUl&oge von Ossiau", N. W. Gade; 3. a. .Chanson du bon vieux Temps" (arr. Geyp), G. Bach in ann; b. „Toiéador", Vale® Espagtole, T. P. Roy Ie; 4. Potpourri uit de Operette ,Ein Walxertraum", Oscar Strauss; 5. .beidsch Muziek- corpe", Maiscb, Joh. C. Geyp.Tweede aldeeliug; No. 6. „Vaarwel Scbutierij", Marsch, Joh. C.) Geyp; 7. Festival Ouverture, J. Leuteer; 8. „Ballsirenen", Wal» uit de Operette ,Die lusiige Witwe", F. Léhar; 9. „Nicht so leicht", Solo v. Cornet il Piston, F. Burtdd10. Uataille de Waterloo", Grande Fantaisis Militair, J, M. Coeuen. Nos. 4, 5 en 9, Eerste Uitvoering. HAARLEMMERMEER. Ondertrouwd: M. P. L. Mul en A. A. bnyder. Bevallen: II. Rijlaarsdam geb. Van den Heuvel Z. A. L. de Boer gob. Nossen Z. A. Lintbout geb. Langereis D. E. vnn der Maden geb. Van dor Heiden D. J. do Krijger geb. De Haan D. S. Yan Andel geb. Van Meel D. B. ltoubos geb. Loosbroek D. F. Groeneweg geb. Bremer (levenl. Z.) M. Buia geb- Van Diest Z. Overleden: Gerardus Lijs 2 m. J. van Veeu geb. Kouwenbeig 65 j. OUDöHOORN. Be rallen: C. Zijlalra geb. Von Donk Z. J. S. van Rijswijk geb. Bik Z. REEUW IJK. Bevallen: M. C. Bitter geb. Staal Z. W. Verbeek geb. Roskam D. M. v. Meurs geb. Groenendijk Z. Gehuwd: H. Roel eu C. J. Heineman. D. de Boiat on A. JoDgeneel, wed. A. Boogaard. TER-AAli. Bevallen: J. P. Uogendoom geb. Kool D. A. van Ilaiteu geb. Edel Z. l'umierend, 16 Juni. Kaas. Aanvoer 238 stapels, 26.a f 30.de 60 KG. Boter. Aanvoer 2660 KG. f 1.10 a f 1.20 het KG. Vee. 668 Runderen, vet vee /0.72 a /"0.76 het KG., 61 Paarden240 vette Kalveren /"0.65 a f 0.85 por KG., 366 nuchtere id. lJ a f 23 per stuk; 397 vette Varkens /"0.38 a 0.42 per KG. 32 magere ld. f 7 a 18.per stuk, 347 Biggen /4»/ü per stuk; 3288 Schapen on Lammereu. Eioreu 8.00 a 4.—-per 100 stuks. i HL. Appelen f a HU Peren f a f Ganzen f a Zwanen f a Uaudel stug. óucek, 16 Juüi. Botor. Aanvoer 30/4 en 2/8 v. Prjja l8te keur f 46.60. Bij de verooniging lste keur f 46.50 a f2de keur a f 3de keur f a 4de keur f a f Fabrieksboter: Aanvoer 16/3 en 60/6 vu. Prii» f 49.— a Noleering van de commissie der vereeuiging voor boter en kaashaudelareu ïu Friesland lste soort 47.60. Kaas. Nieuwe Nagel- Aanvoor 1129 KG./"43.—. Vee. Aangevoerd: 128 Koeien, 122 Kalveren, 208 Schapen, 243 Lammeren, 20ü Varkens en 64 Biggen. Prijzen van vet vee per KG.: Runderen Kalveren Varkens 20 a 22 c. per KG., voor export a c.. Biggen voor Londen 18 a 2u c. per I KG. Haudol in Melk en Kalfkoeien behoorlijk, Kalveien gewild, Schapen en Lammeren stil, overigens prijshoudend. We esp, 16 Juni. Kaas. Aangevoerd 30 wagens. Prijs: lste kwal. /2l a ft 4, 2de kwal. 18 a f 20. Ken nieuwe socialistische partij. In „De Klok", socialistisch weekblad voot' dc kiesdistricten Schoterland en Wests tel-1 lingwcrf, onder redactie van cle heeren G. v. d. Zwaag cn W. Havers, leest men het volgende: „Van verschillende kanten vroeg men ons inlichtingen o-ver het eventueel stichten van een nieuwe socialistische partij, waar over wij met een enkel woord bij een vroe-i gerc gelegenheid spraken. Wy wenschen voor het oogenblik slechts te melden, dat binnen niet te lang tijdsverloop een beroep zal worden gericht aan allen, die reeds van hun instemming blijk gaven en thans aan ieder, die, bereid is op nader aan te geven' grondelage'n aan do stichting eener meui^ socialistische organisatie medo te werken.' Voorloopige bewijzen van instemming of toezeggingen worden gaarno ingewacht bij' G. v. d. Zwaag te Gorredijk en W. Havers, Koningstraat 535, Den Haag." Dc heer W. Havers werd dezer dagen ge^ noemd als opvolger van het Kamerlid Van' der Zwaag. Leiden. Geslaagd voor het candidaats- examen in de geneeskunde do heer E^t Snethlage; voor het candidaats-exarticn in de wiskunde mej. Th. Th. van Embdcn;; voor het propaed. examen in de godgeleerd- 1 heid dc heer F. J. Los en J. C. Roosevoor het candidaats-examen in de rcchtswetcn- schap de heer W. S. Unger; voor het docto raalexamen in dc rechtswetenschap de heer J. R. L Jansen; voor het eerste natuur kundig examen mej. M. van Lcyden en de heer C. Carsten; voor het groot ambte naars-examen de heer W. Steinbuch; voor het voorbereidend examen in den Ncd. Ind. Administratieven Dienst dc heeren K. P. Hartiüg cn G. van der Waals. Delft. Geslaagd foor scheikundig inge nieur: J. E. F. de Kok, met lof; H. Smit Addons, A. Beer, P. C. den Helder, H. J. N. H. Kesscncr, mej. A. G. van Manen, J. Manschot, E. L. Masthoff, J. Nicrmeyer, mej. E. Rank, J. van Rijn van Alkcmado. Amsterdam. Bevorderd tot doctor in do wis- cn natuurkunde op proefschrift: „Isothermen van mengsels van Benzol en Aether", de heer H. C. Schamhardfc, gebo ren to Amsterdam. U t r e c h t. Bevorderd tot doctor in do rechtswetenschap op Stellingen, de heer W. Dyckineoster, geb. te 's-Gravenhage.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1908 | | pagina 6