MODERNE TALEN Conversatielessen. Handelscorrespondentie. tCwalsterpoeder. 4 Groote Reclamedagen GALERIES MODERNES. Kaar ZuSd-Arctorska 'T POSTKOF. KAMPWEDSTRIJD SCALA. Sj oelbak-Concours Openbard Verkoopmg Pracht-Program. VERTALINGEN. DE KINDERKLEEDING 6 Jarretelles, WARENHUIS, Burgerwoonhuis OUDEiNETEBIftC. DRIE HUIZEN met Grond c.a. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING Dü UKAOJiUSJi VER6UNMM& Meesterknecht. Voorbereiding voor Saea, die op reis gaan. 2622 54 A.s. baandag 16 Spaart tot DonderJag 19 iaari. GAREN. BAND EN NAA1STERSF0URN1TUREN. 1 1 1 4 li 17 korting wan SO pCt. 1. 4b 26 40 165 6J 4 8 2! 2 1Q1 1372 Cis. per paar. Vischmarkt 4, Leiden. Gerait ICsissenSsand* Elastiek 2'/k Cents per El. Hedenavond zeven hui* der Recordhouders. Na afloop Uitreiking dei» prijzen. 2Ü ondag-avond. doneert K.-SL Openbare Verkooping BURGERWOONHUIS ,n=t TUIN. Openbare Verkoaping met TUIN, Notaris G KORTEWEG Do Luitenant-Kolonel Commandant der IIdo Afdeeling, 2de Regiment Yeld Aitiilerie, zal op Vrijdag 20 Maart, «'ps middags te 12 uien, in liet Opeubaar Verpachten, te z^nen i ureele, in de Dooien kazerne te Leiden: 2580 24 Hei weghalen van den Mt-st der paa den, be- hoerende tot de korpsen en korpsgedeelten in gar nizoen te Leiden, ve duieinJe h t tudvak van 1 Alei 1900 tot en met 31 Ociober d a.v. De vooi waarden liggen ter lezing op het hiureau van den Aanbesteder (van af heden) op alle Werkdagen van 10 u. v.m. lot 12 uren, ea vau 2 u. n.m tot 4 n. n.in De Luitenant-Kolonel voornoemd, Jhr. A J. B SIX (kruclittns onherroepelijke volmacht), ln het Koffiehuis Het B r GBfil) 1 ru,ne ^««rd"', te 1 Sassenheim. bi) opbod JiinMdag 24 itinart 1968, i»H alwiag Dinsdag 31 Haart 190^, itiikens des vouiuiidiiaga te ©II uren, ten overstaan van de Notarissen KAISER en VIJGH, te leiden, van. Het onlangs nieuw gebouwd WIN KELHUIS met Ei.F on daarachter gelegen BLOEM BOLLENSCHUUR te Sassenheim, in de Hoofdstraat No 212, kadHöier Secile A No. 10ö5, groot 2 aren, 2t) centiaren, bevattende hot Huis beneden Winkel met Spiegelruiten en Winkelopstand, Alkooi, Huiskamer met Schooiateen mantel en Bergplaats, Keukon met Welwatei pomp m eene Acht. rkamer met Stookplaats; boven oen Zolder met beschoten kap met twee afge echoten Kamers; voorts een Eif met Bergplaats en daarachtor gelegen Bloembollenschuur met de daarin aanwezige Stellingen Het Winkolhuis heeft beneden Gasleiding on was in eigen gebruik. De Bloembollenschuur is verhuurd Lot 8 Juli 1909 tegen 50. '8 j iars. Grondlasten 24 28 Betaling der kooppenningen en aanvaarding, onder gostanddoening der loopende huur, ten aanzien van de BoTleii8chuur, op 12 Mot 1008 Het peiceel is te bezichtigen op ledeien Maandag en Zaterdag van 1 4 uren. Meerdere inlichtingen worden ver- •trekt ten Kantore van genoemde Notaiiss9n, Rapenburg 62, alwaar tusschen de veiling en den afslag op alle werkdagen van 10-2 uren ver hoogingen kunnen worden gedaan tegen genot van één vüjfdo tier yerhoogsom. 2110 60 Publieke Verkooping bij opbod en afslag, op Donderdag 26 Maart 1908, 'avooim. 11 uui, in het Hotel van GOZIJN te Oude wetering, ten overstaan van Notaris YEENSTRA aldaar: 2054 20 VAN te Oude wetering en een per ceeltje TUINGROND aan de O u d 6 w e L e r t n g, gemeente Lel- muiden, behoorende tot de nalaten schap van den Heer H. SIK MAN. Omschreven by biljetten, veikiyg- baar ten kantore van den Notaris. in het Notarishuis te Leiden, bi) opbud en al8lag, op Zater dagen 21 en 28 Maart 1908, des avonds 7 aren, ton oveistaan van D. K. J. SCHOOR, Notaris to Voorschoten, van: No 1. Het WINKELHUIS met Ert en afzonderlijke Bovenwoning te Leiden aan do Langebrug Nrs. 29 en ar met toegang in hot Berkendaalstraatje No. 1, groot 07 Centiaren, bevattende: Winkul,Con- eumpttelokaal, Achterkamer, Plaats; boven: 2 Kamera en Zolder. No 27 bevat daarsnboven: Voorkamer, Keu ken en Zolder. Verhuurd voor 3.75 per week. Grondlasten 15 92. No. 2. Het HUIS naast het voor gaande, Berkendaalstraatje No 3, groot 24 c A., bevattende twee Beneden- en twee Bovenkamers, be nevens Zoldor. Boven verhuurd voor ƒ1.— per week, boneden verhuurd geweest A 1.— per week. Grond lasten f 7 94. No 3. Vijf ARBEIDERS WONINGEN onder ééu dak, met Erf te Oegstgeest aan den Moreckweg, p.aataoiyk gemerkt tot 42, bevattende elkKamer, Achterhuis en Zolder; te zamen groot 4.55 Ai en. Verhuurd voor 4 40 per week. Grondlasten 13 82. Betaling en aanvaarding 1 Mei 1968. Te zien: Vrydag en Zaterdag ln do weken van Veiling en Afslag van 10-2 uur. 2681 47 Broeder bij biljetten. Onde Vergunning te koop aangeboden. Adres: A. KOR TER A AS Ha., Haagsche Straat weg, te Uegstgeest. 2863 6 Deze week Laatste Optreden TAN DIT 2478 12 Gevraagd op een bloembollenkwee- kerij naby LisseeenMeesterknecht ent woe ervaren Bloemistkneclits. Br. Bur. v. d. BI. No. 2840 6 Naauloozb Vennootschap Algemeene Verzeker in j- Maatschappij „Waarborg togen lluuryerlies" tot ontruiming van woningen, Stallen, Zolders, Kelders, Pakhuizen, 1 per perceel. Koninklyk Gobd- gekeuid Kantoor: Breestiaat 83 te Leiden Dankbetuigingen eo bewijzen van instemming gratis. De Directeur, 949 12 H. V. D. WOUDE. BERLITZ SCHOOL. door Leeraren der betrokken landen. Proefles gratis. Prospectus franco. Reeds vole jaren heeft Kwalsterpoeder bewezen: ,,Uet BK'STB middel te zijn tegen kwalster bij Koeien, kwade en bloederige Melk. en alle ongemakken aan den Uier. A l TEST KWAL ->T£RPOlDER. Onderpeteekeode verklaart by deze dat hot Kwalsterpoeder ©en nlt- stekend geneesmiddel ls voer kwalster by koeien; een koe, welke in hevige mate lydende was aan kwalster, was na liet gebruik van slechts 1 pak volkomen genezen, zoodat hg het iedereen met vertrouwen durft aanbevelen. Keeuwyk, Febr. 1908. J. RUITEN BURG, Landbouwer. Kwalsterpoeder *ordt verkocht in pakken met gebruikeannwijzing A O.-75, lianco per pout 0.90. Hoofddepot.' <D. J. SCHEER, Rodegraven. Ver dor verkrygbaar by ondei staande Depothoudeis. 0 WARMERDAM, Rypweterlng. M. UENsINK, Benthuizen. F. UOELLEVEN, Zoeter woudo. H. BATELAAN, Koudekerk. REIJ3T en KRAK, Leiden. W. v. d. WEL, Woubrugge. P. P. BOHEMEN, Zoeter meer. A. C. DE KLERK, Noordwykerbout L. J. WINDHORST, Hazerswomfe. Tevens verkrijgbaar „ZOGPOEDER", onfeilbaar middel tegen kwaad zog hij Varkens, slechten eetlust, enz. Vele Attesten hiervan roonadig. Prya per pak 0.75. 2376 50 is in ons land een êénig MaantibisttS, uitsluitend gewijd aan kleeding stuk ken voor kinderen van den jong sten tol den twaalfjarigen leeftijd. Ieder Nommer bevat 60 of 70 modellen tan Hentdoss, Brea kout? Schorten, Jurken, Hoed eet. Jassen en Mantels voor meisjes en jongens. Bij deze modellen eijn de uitvoerigste Knip patronen, met behulp waarvan men alles gemakkelijk kan namaken. Ouderivetsch geworden kleederen, of die, waar de ouderen zijn uitge groeid, kunnen met behulp van „BE KBKB2ERKLEEOBMÜ", voor de jongeren vermaakt worden. I'og vindt men in ieder Nommer, om de kinderen gezellig en nuttig bezig te houden, behalve Versfes, PtrSfs- raaci&eis en K/eBno Vortn/tingan, ook tal van afbeeldingen met voorschriften, om uit garenklosjes, lucifersdoosjes en derg, aardig epeei&oed te maken, terwijl in den nieuwen jaargang ook maan delijks eon wedstrijd wordt uitgeschreven. De prijs is per drSo maanden slechts Viff-cn-Veartig Gerts, fr. p. post &S Cents, Bij alle Boekh. eijn proefnummers verkrijgbaar en worden bestellingen op de „KINDERKLEEDING" aangenomen, evenals bij den Vitg. Hm A, Mm ROELAMTS, te Schiedam. 2229 44 Cents. 1ste Kwai. Sa ti netten Cents. Naai naalden,goede kwa liteit, per pak v. 25 stuks Bliksem Naainaalden per pak. Brieven Spelden, O 3 Brieven Rjjgpennen, 6 stuks Stopnaalden, 6 stuks Knoopenhaken, 3 stuks X Schaarkettingen 11 1 per stuk XX2 Schoenveters, per dozyn 1ste Kwal. Linnen Band X2 1ste Kwal. Linnen ul Band, extra gtoote maat 02 Beste kwal. Keper- i)l band, pcr stuk (jA lste kwal. Booriint, p? zwait en wit ij Iniit. Orion Zyden -.j voor Handwerken, per streng lu allo kleuren, per el Beste kwal. Spun- glass, in alle kleuren, yj 1 por Linnette, zwart, dub bel breed, per el Voergazen, zwart en 1A wit, 70 cM brood, per el X V Stijfgazen, zwart en wit, 100 cM bi eed, pei el Zijden Mohair Peluche Band, v in alle kleuren, per el lste Kwal. Taffet- Zijde, onverslijtbaar, /j V alle kleuren, por el TE-V- Iste Kwal. Lonisine, AA in alle kleuren, per el \Jt/ Beste kwal. $atiju, In uile kleuien, per ei Goede kwal. Voer- zijde, mooie dessins, per el Chiné-Zijde, primakwa- QQ liteit, Luuoie dessins, p. el 1 Op onze geregelde verkoopprijzen geven wij ten alle tijden aan alSe Naaisters, Hodisten en Wederverkoopers een Lingerieën. Cents. Dames-Hemden, onge pfA bltekt, extra zwaar {Jt/ Da mes-Hemden, lste pr\ kwai., met schoudei sluiting Ot/ Dames-Pantalons, A f* gruole maat, goede kwal. Kussensloopen, goede kwaliteit Goede qnalitelt Kus- sensloopeu met leston /vO Dames-Nachthemden 11A zeer goede kwaliteit Xlty Reeren-Overhemdeu, fRj aiie maten van af Sleeren-Sportflanel- F\f\ len, allo maten v .n af Dames-Flanellen, goede kwaliteit Heeren-Flanellen, zeer gooue qualitoit, met dubbele borst Kinder-Flanellen, -| Q zeer solide, van at JLtX Parfumerie. Prima Ean-de-Co- loguezeep, merk 1 y Maubei Prima qnal. Aman- A delzccp 0 Glycerinezecp, prima kwaliteit 2973 300 Cents. Prima qua!. Karne* icteikzeep, rn e r fc n't Klaverblad" Gocrle qnal. Lotion, voor 'L hoofd te was- -v^ achen, per flesch tJUt Eau de Quinine, A A jniiiia kwal., per flesch Lotion merk Piver, l'aris farlnui Violet ,1e 11 O i'arix, mork Hnaud fiÖ Diverse Artikelen. Ciosetrollen, prima 1 kwaliteit Sponsen van af ZeemSappen van af Boterhampapier, per ïol van 50 vel Pijpcu Zegellak Boekjes Pleister Boeken van Zola, QQ Worrier en iJennberg /WW De nieuwste Muziek ljï Potpourri-Ouverture JLfJi IN ALLE KLEUREN prima sluiting. met de Stoomschepen van den Koninküjkeu Uollandschen Lloyd. Eerstvolgende vortrekdagen voor Passagiers van Amsterdam naar: Rio de Janeiro, Santos, Montevideo en Buenos-Ayres: Zaanland"8 April g „Hijmand"8 fiSei. ,,Amsteliand" 8 Juni. Voor nader, lnl icb i n fr en wende men zich tot den Konink lijken llollandgcken Lloyd. 131 Prine Hendrikkade, Amsterdam. TOT SLP1TINO VAN HET 2960 36 B0ROEMEESTEK en WETHOU DERS van y.ncterwoud* zullo-, op Hnandnc 23 Haart 1<ï'o8, des voormiddags 11 nreu./len Raadhuize n het openbaar, bo opbod, voorden iyd van 6 jaar., verpachten -a. het Gi a^gewas langs de gemeentewegen; in 14 peiceelen. b. het Vischwater in de remeente; in 6 per- ceelen. Voorwaarden liggen ter lezing ter Secretarie van af 9 Maart e. k. tus schen 9-12 uren. Zoeterwoudk, 7 Maart 1908. De Burgemeester, A. A. GfLS. De Wethouder, 2662 22 C. J KAPTEIN. (krachtens onherroepelijke machtiging) VAN KKN waarin do itiviervischliandel wordt uitgeoefend, met SCHUUR, STAL, IJSKELDER en PA LING ROOK ER IJ, staande en gelegon in don Groenendijk ondor do gomoente Hazerswourie, TEN OVERSTAAN VAN Mofaris C. Kö -T£WEG, to R a z e r s w o u <1 e, OP Donder«lag 19 Maart 1908, b\j opbod en afslag, des móigens nm eJf uren, ln bet Kotttehuis van den Heer A. VAN WIJK, aan den RUndljk onder I-lazerswoude. Te vellen in één Perceel. Het perceol is in eigen gebruik by den Heer H. H. HOFSTRA te Zoeterwoude. '2391 35 Aanvaarding by de betaling der kooppenningen op 1 Mei 1908. Alles breeder by Biljetten om schreven, terwyi nadere inlichtingen ziln te bekomen ten Kantore van Notaris KORTEWËG voornoemd (krachtens onherroepeiyke machtiging) VAN EEN staande en gelegen in de Hoo«jö Waard onder de gemeente Koudekerk, ton oveistaan van te Hazerswoude, op Dinsdag £4 Maart 1908, des morgens ©11 uur (by opbod en afslag) in het Koffiehuis van Mej de Wed. C. v. KGMOND, te Koudekerk. Te veilen ln één perceel. Verhuurd voor 1 75 per week. Aanvaarding by de bdtaling der kooppenningen op 1 Mei 1908. Alles breeder by biljetten omschre ven, terwyi na ere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van Notaris K iRTKWEG voornoemd. 2666 34 Nofails SCHOO Wapen van Voorschoten", by opbo l en afslag op Dinsdag; £4= en 31 Maart 1908, telkens 's morgen- te elf uren, publiek Verkoopcn 0. 1. Liet goed onderhouden, zeer gunsiig gelegen W INK jS.L H U 13, waarin vele jaren de Schiluers- aflusre en de handel in Tabak ©n Sigaren wordt uitgeoefend, te Voorschoten aan den Achterweg No. £08, groot 1.15 aio, bevat tende: Winkel, Gang, Huiskamer, Keuken, Plaats, Vei verswerkplaals, waai boven Zolder met Kamer. Het Bovenhuis met aparten opgang bevat: twee Kamers, Keuken en Alkoof. Het perceel ht.eft Gasleiding Boven verhuurd voor f 2.25 per week, overigens in eigen gebruik. Grond lasten f 19 84. No. 2 Het HUIS en ERF, achter het vorige, door een slop, uitko mende in d« Tountjesstoeg, groot 65 c. A., bevattende twee Kamers, Kouken en Zolder. Verhuurd voor f 1 per week. Grondlasten f 3 15. Nos. 3 en 4. Het BUKOERWüON- HUJS aan den Wenrsehen Straat weg, te Voorschoten, gemerkt C 56, mot grooto SBH UUR en een daarachter gelegen stuk BOUWLAND, genaamd „Ue Goudmijn", zeer ge schikt voor Warmoes- of Bloem bollenland, of Hoenderpark, te zamen groot 38.74 aren. Te veilen ln 2 perceelen In eigon gebruik, met uitzondering van een klein gedeelte verhuurd tot Korst mis 1908 voor f 24 p. jaar. Grondlasten ƒ7.88. Rl)nl. bundergeld 1 40 p. Ü.A. No. 5. Eon perceel GROND met SCHUUR aan de Kerksloot te Voorschoten, gruot 41 cl. In ge -ruik by don oigenaar G. J. v. d. BERG. Grondlasten 1907 ƒ1.06 Te zien: Maandag on Dinsdag in de weken van veiling en afslag, van 10 2 uren. Aanvaarding by de betaling vóór of od 1 Met 1908. 2792 63

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1908 | | pagina 8