Uit de Rechtzaal De slechte lagen. Elfde Natuur- en Geneeskundig Congres. (daarvoor van gemeentewege kosteloos eea gebouw beschikbaar te stellen; desnoods (indien do onderhandelingen daartoe mochten leiden) daarvoor te bestemmen 't nieuwe gebouw op het terrein van de oude gasfabriek. Dit laatste voorsel vond ook bij B. en Ws. warme aanbeveling. Dat het college er zelf niet toe gekomen was, lag... ja eigenlijk in een ten vorigen jare gemaakte fout, toen zij bij het Rijk om hoogere subsidie hadden aangedrongen. Op die verzoek was nog geen antwoord ingekomen en daarom kon den B. en Ws. nu moeilijk met een veel verder strekkend verzoek komen zonder dat daarvoor een bepaalde aanleiding bo- stond. Dio aanleiding werd nu gevonden in het voorstel-Kleynenbere: c. s., dat dan ook met algemeene stemmen werd aangeno men. De minister van waterstaat heeft de zomerdienstregeling der Staatsspoorweg maatschappij goedgekeurd. (U. D.) Het Centrale-Comité van Vrijzinnig- iTTervormden in Nederland, heeft de vrij zinnig-Hervormde predikanten opgeroepen tot een vergadering, welke Dinsdagmiddag om halfdrie to Amsterdam in „Eensge zindheid" gehouden wordt. Punt van be handeling: „de vrijzinnige actie in de Ned.- Herv. Kerk", in te leiden door ds. A. J. «bdriani, van Warmenhuizen. Dr. G. Nijhoff, predikant bij de Ned.- Horv. Gem. te Leeuwarden, hoeft, naar men meldt, het voornemen met 1 Mei as. zijn ambt aLs predikant neder te loggen, om zich te wijden aan de studie in de rech ten. Het stoomschip Koning Willem I arriveerde 1 April van Amsterdam ie Batavia; do B o g o r van Rotterdam naar Java, arriveerde 2 April to Port- Said; de O ph ir arriveerde 3 April ie Rotterdam; de P r u t h arriveerde 2 April van Java te Rotterdam; de Sloterdijk arriveerde 3 April van Newport-Newa te Amsterdam; de Delfland, van Buenos- Ayre8 naar Amsterdam, is 3 April St.-Yin- cent gepasseerd; de Pyrrhus, van Ja va naar Amsterdam, vertrok 29 Maart van Port-Said; de Z e e bu r g van Rotterdam naar Savannah, pasoeerde - April Beve- zier; de A d m i ra 1 uitreis, vertrok 28 Maart van Durban; de Bergedorf ver trok 2 April van Tjilatjap naar Amster dam; de Bürgermeister, thuisreis, vertrok 31 Maart van Napels; de F e 1 d- marsohall uitreis, vertrok 28 Maart van Las Palmas; de K a n z 1 e r, uitreis, vertrok 31 Maart van Zanzibar; de Kiel, van Java naar Amsterdam, arriveerde 31 Maart te Cochinde K n i g vertrok 3 April van Rotterdam naar Oost-Afrika; de Markgraf, thuisreis, vertrok 30 Maart van Monbassa; de M e m m o n, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 31 Maart Sagres; de Praeaident, uit reis, vertrok 1 April van Genua; de P r i n- t e 8 s i n uitreis, vertrok 29 Maart van Aden; de Prinzregent, thuisreis, ver trok 31 Maart van Delagoabaai; de Sten tor van Penang naar Amsterdam, ver trok 29 Maart van Colombo; do Voor burg, van Savannah naar Rotterdam, vertrok 31 Maart van Norfolk. BERKEL en RODENRIJS. Het ongeluk te Berkel heeft een treurigen afloop gehad, daar een der dochters van den he. r Koot, zonder tot bewustzijn te zijü gekomen, Dinsdagmiddag is overleden. De andere dochter is vooruitgaande. Nader meldt men, dat de zoons van den heer Koot alle moeite deden om het paard in te loopen, maar dit mocht niet gelukken. HAARLEMMERMEER. Omtrent het te Hoofddorp geconstateerde geval van milt vuur, vernemen we, dat het reeds geslachte rund aanwezig was in de slachtplaats van Haspels en afkomstig van den landbou wer v. Yuuren aan de Hoofdvaart alhier, alwaar het is gestorven. Het cadaver werd door verbranding ver nietigd, terwijl de slachtplaats en alle zich daarin bevindende voorwerpen werden ont smet. Tevens werden de noodige maatrege len voor verdacht vee toegepast op eenige in den stal van v. V. aanwezige runderen. Voor de betrekking van onderwijzer aan school No. 5. alhier, aanvulling perso Boneel, hebben zich drie sollicitanten aan gemeld, waarvan een met akte landbouw kunde. Over eenige dagen kan men ook in de ze gemeente op sommige plaatsen, voor namelijk in het westelijk gedeelte, van de bloem bollenvelden genieten. Dat men hier en daar reeds met het bouwen van bollenschuren is begonnen, wijst er wel op, dat de bloembollenteelt alhier met succes beproefd wordt, ja, reeds voor velen een flink bestaan oplevert. Van de daders der in den laatsten tijd alhier gepleegde diefstallen is hot spoor ontdekt. Vermoedelijk zijn het Meer- bewoner8. HAZERSWOUDE. De gewone jaarver gadering der verceniging „Trouw School bezoek" werd gehouden ten huizo van den kastelein J. Rodenburg. De aftredende bestuurs- en commissiele den werden herkozen. In plaats van den j heer J. J. Nuijten# die naar Middelburg vertrokken is, werd tot secretaris benoemd de heer 0. van dor Hee, die deze betrek king aanvaardde. De voorzitter, de heer A. Fortgens, bracht een jaarverslag uit, waarop een aangename discussie volgde. De penning meester, de heer J. Dekker, oogstte den dank der vergadering in voor zijn getrouw en zuinig beheer der gelden. De lezing der opstellen over het door de leerlingen gemaakte ritstapje naar de villa „Karmel", bewoond door de douai- i rière Visser van Hazerswoude, werd met aandacht door alle aanwezigen gevolgd. LISSE. Gisteren kwam do heer Y. van 'der Mark, meclmolenaar aan den Ringdijk, tot do ontdekking, dat men ©en zijner paarden met een mes een diep© snede in net achterbeen had toegebracht Van deze lage daad is aangifte gedaan bij do politie. Gisteren zijn door het kerkbestuur van en ten bate der R-K. kerk alhier, publiek verkocht 34 schapen voor de som van 1098.50 gld. Kooper was de heer Rozenboom te Lei den. KATWIJK. Bij de gewone wekelijkscke schietoefeningen der soiiietvereeuigiug „Holliuidia" alhier, behaakle de heer i'. J. Teeinans in een serie van 5 sonocen. staande uit de vrije hand, op een afstand van 200 meter, het maximum, n.l. IOC pun ten. NOORDWIJK. Gisteravond .verkondigd de de brandxlok ons tegen tienen, dat wo „weer eens eeu brandje hadden. (Jaie en woning, bewoond door U. v. d. B. aan den in oord wijkeriioois stonden in lichter laaie. Len sump per, die met zijn scüip juist daar ter plaatse in de vaart lag, redde de jongste kinderen nog. Ook werueu er indernaast nog uitgesleept het biljart en een autemaat-muzieadooe. De oorzaak! Daarover tast men nu eens niet in net duister. Vader en moeder waren beiden naai- Lisse^ een woning zoeken, want over een paar weken zouden zij het thans afge brande huis toch verlaten hebben, om zich metterwoon te hiase te vestigen. Een der meisjes wa»s gisteren iuist ja- rig. Een verjaardag om nooit te ver geten. Nu hadden de kinderen beslo ten, den verjaardag te vieien met poffer tjes van eigen fabricatie. Voor dergelijk gebak moet de kachel zeker erg heet zijn. Het ging ten minste een der dreumesson niet vlug genfoeg. Hij duwde papier in do kachel, de vlam is zeker door de pijp in den schoorsteen geslagen, en eenige oogenhlikken later merkten do onthutste kleinen, dat hun huis boven hen in vlam men stond. Dit gansche verhaal stenden de kindertjes te doen tusschen de nieuws gierige toeschouwers. Zij wachtten nog steeds op do thuiskomst van vader en moeder, want die zouden met den „trein van elven" komen en toen was de Noord wij ksoli6 brandweer de vlammen reeds meester. We zouden nu nog wel een boom kun nen opzetten over de onverantwoordelijk heid van zulke ouders, om een aantal kinderen alleen in huis te laten, maar wat zou het baten I Het is toch al onge lukkig genoeg, dat men zijn boeltje ver brand vindt, als men laat in den avond thuiskomt. Toon wij om elf uren heengin gen, was men de vlammen meester. Bij ons heengaan vingen wij nog een gedeelte op van het verhaal der kinderen, dat zdj mi weer elders deden: weemoedig kwan het uit den mond van het oudste meisje dat zij pas „nieuwe hoedes" hadden en die waren nu ook verbrand. OUDEWETERING. Toen gistermiddag ongeveer vier uren een sleepboot, genaamd „De Telegraaf', komende uit de richting Alphen,, langs Brasemermeer passeerde ei» als sleeptrcin achter zich had een zolder schuit, beladen met "cementringen, kwam onverwachts genoemde schuit, die blijkbaar ook diep geladen was, tijdens een sterken windvlaag, te zinken. Een man, die zich nog op de schuit be vond, wist zich juist te redden voor de schuit in de diepte verdween, door haas tig op de stoomboot te klimmen. RIJNSBURG. Morgen, Vrijdag, zal bij den heer H. Coster, alhier, een collectie Darwin-tulpen te bezichtigen zijn, getrok ken door den heer Andr. de Mooij. De bloemen, die prachtig in hun soort zijn, bewijzen, dat ook de Darwin-tulpen zeer geschikt zijn om getrokken to worden. De soorten, die hier te bezichtigen zijn gesteld maken uit een deel der Darwin- tuDpenkraam van den heer A. dé Mooy Jr. alhier. Deze kleine tentoonstelling blijft ge opend tot Dinsdag 9 April a.s. en is grar lis te bezichtigen. SASSENHEIM. Met het oog op het groot aantal bezoekers van do openlucht tentoonstelling, wordt door den rijwielhan delaar H. J. Uphoff alhier op het terrein een flinke gelegenheid gemaakt voor bewa ring en het repareeren van rijwielen en motorrijtuigen. De verzending van afgesneden bloemen naar het buitenland is in vollen gang, hoofdzaak is narcissen, doch ook hyaciuten worden reeds bij manden vol van do velden gehaald. Tegen twee visschers uit Den Haag is door de gemeente- en rijkspolitie proces verbaal opgemaakt wegens vervoeren van viseh in verboden tijd. WASSENAAR. Gisteravond vergader den aan „Den Nieuwen Deyl'' do landbou wers, die zich bereid verklaard hebben mede te willen werken aan de oprichting eener eigen maalderij. Er werd overgegaan tot de verkiezing van een voorloopig bestuur^ dat zich belas ten zal met de voorbereidende werkzaam heden. Ook werden de conjoopt-statuten artikelsgewijze besproken' en met geringe wijzigingen goedgekeurd. ZOETERMEER. Door het Rijk zijn uit deze gemeente drie koeien overgenomen, lijdende aan tuberculose, en wel van de landbouwers G. Vis, J. Scheer en J. v. d. Sar, voor 120 gld., 150 gld. en 120 gulden. ZOETERWOUDE. Door de Harmonie- Vereen iging „LeiderdoatpZocterwoiidjo" worden stappen gedaan om den 19den April, den verjaardag van Z. K. H. Prins Hendrik, ook in onze gemeente feestelijk te vieren. Hopen wij, dat haar pogingen met goeden uitslag bekroond worden. Haagsche Rechtbank* De Haagsche rechtbank veroordeelde heden: D. v. d. V., wegens mishandeling van den bloemkweeker H. H., te Rijneburg tot twintig gulden boete of tien/ dagen hechtenis (de eisch van het O. M. was ze ven dagen gevangenisstraf); J. A. G., ter zake van wederspannigheid en mishandeling te Oegstgeest tegen en van den veldwachter dier gemeente G. J. H., tot drie maanden (de eisch van het O. M. was drie maanden gevangenisstraf). Voor de Haagsche Rechtbank stonden heden do beide mannen terecht, die in den nacht van 17 Februari een êame in haar woning aan de Laan van Meerdervoort al daar met bedreiging, baar anders te zullen doodschieten, gedwongen hadden tot af gifte van geld. Een dezer mannen had zach laten insluiten, had 'b nachts zijn kar meraad binnen gelaten, waarna zij uit voering hadden gegeven aan het te voren opgemaakte plan. Bekl. S. ontkende en beweerde, dat de voor rocliter-commissaris en commissaris van poluio afgelegde bekentenissen hem waren afgedwongen; daarentegen bekende bekl. v. A_ zoowel het opmaken als de uit voering van het plan. Het O. M. eischte tegen beide beklaagden zoven jaren gevan genisstraf. Het gerechtshof te 's-GJoraveoiliagp heefc heden vernietigd het vTüjsprekaui vonnis van de Haagsche rechtbank, gewe zen tegen C. v. d. B., arbeider te Oegst- geestt beklfaagd v&n aocijnpovertreding, nl. vervoer van Hacajo-elixer, ongedekt door geldige documenten, in grooter hoe veelheid dan 1 liter. Het Hof heeft den Minister van Finan ciën niet ontvankelijk verklaard in zijn hooger beroep, omdat hy na den tijd bij de wet voorgeschreven, had geappelleerd Hetzelfde gerechtshof vernietigde ook het vonnis der Haagsche rechtbank, waariwj J. J. v. d. L., sjouwerman te Schiedam, tot 9 maanden was veroordeeld wegens diefstal van munten uit het Eth- nografisoh Museum te Leiden, en N. H., koopman, te Leiden, werd vrijgesproken van de aanklacht van heling dier munten. Opnieuw reoht doende, veroordeelde het den eerstgenoemde tot 9 maanden en den tweede tot 8 dagen. De zaa k De Gee rL e f v r e de Montigny. Naar de „Tel." verneemt, zal de behan deling der strafzaak De GeerLefèvre de Montigny in hooger beroep, voor het ge rechtshof te Amsterdam aanvangen hoogst waarschijnlijk op 21 Mei a.B- Het Hof wordt gepresideerd door mr. Vogel, als rapporteur treedt op raadsheer mr. P. J. Bijleveld, het O. M. wordt waargenomen door jhr. mr. v. d. Brandcler. De rechtbank, eerste kamer, van ewiole zaken te Amsterdam wees gisteren vonnis in het geding der Holl. Hyp.-Bank contra de firma Cramer, commiasionnair in ef fecten, eischende teruggave van' gesigna leerde pandbrieven. De rechtbank ontzegde den eisch en ver oordeelde eischeres in de kosten van het geding, zijnde 100 gulden. Hetzelfde vonnis werd gewezen in een zelfden eisch der Bank tegen de firma Kla verweiden. Agenda van de weeks Vrijdag: L*idsche Schouwburg. Invitatie- Voorftieilius: ter gelegenheid Elfde Nederl Natuur- en Geneeskundig Congres te Leiden ,Le§ Sal- timban jues" Opéra-Comique. 8 uren. Zaterdag: DuNord. Uitvoering Tooneel vereeni- ging „Lonlsche Dilettantenclub". H a 1 f n e g n. Dagelijks: Academie. Geschiedt. Tentoon stelling van Natuur- en Genea-knude. 9—6 u r e n. Dagelijks behalve ZondagsRjjks Uwversi- teits-Bibliotheek. ueacbiedk. 1 entaonateliing van Natnur- en Üeueeskunde. 10—4 uren. De Haagse he Vredesconferentie* Reuter seint uit St.-Petersburg: Naar het Petersburgsche Telegraafa- gentschap mededeelt, is aan de vertegen woordigers van Rusland in het buitenland verzocht den mogendheden een rondschrij- van pver de tweede Vredesconferentie te doen toekomen. In deze circulaire wordt geconstateerd, dat het Russische arbeidsprogram voor de conferentie, dat in 1906 reeds was uitge werkt, door alle mogendheden is aangeno men; voorts wordt hierin mededeeling ge- daaq van het voorbehoud dat sommige mogendheden hebben gemaakt ten opzichte van dit programma. Drie regeeringen, die van de Vereemgde Staten, Spanje en Groot-Britannië, stellen voor het program uit te breiden met het vraagstuk der beperking van krijgstoerus tingen, terwijl de Amerikaansohe regecring daaraan bovendien nog toevoegt de kwes tie der wijze, waarop staatsschulden moe ten worden ingevorderd. Eenige staten behouden zich het recht voor aan de conferentie voorstellen te on derwerpen, over quaesties, die verband houden met de in het Russische program vermelde, maar die in dit program niet speciaal worden vermeld. De regeeringen van Groot-Britannië en Japan verklaren dat zij zich de vrijheid voorbehouden geen deel te nemen aan dis cussies, in verband met hot Russische pro gramma, die naar haar oordeel niet zouden kunnen leiden tot bevredigend resultaat. Duitschland en Oostenrijk-Hongarije ma ken dezelfde reserve, maar in een meer al- gemeenen vormzij wenschen zioh te ont houden van elke bespreking dio schij nt niet te moeten leiden tot een practisch succes. Do Russische regeering, van haar kant ©en voorbehoud aan het laatste gelijkwaar dig makende, verklaart, dat zij haar oor spronkelijk werkplan voor de conferentie handhaaft. Het rond8ohrijven kondigt ten slotte aan, dat den Russischen vertegenwoordiger in Den Haag is opgedragen aan de Ncv- je r 1 an dfe c h règéering de vraag te stellen de oonfere n- tie tegen den 15den Juni Bij een te willen roepen. Kerkelijk hoogleeraar te beiden. De Algemcene Synode der Ned.-Herv. Kerk heeft heden, in de vacature prof. dr. M. A. Gooszen, benoemd tot hoogleeraar in de Godgeleerdhei J vanwege de Nederl. Hervormde Kerk te Leiden: Dr. H. M. van Nes, Rector aan de Nederlandse he zendingsschool te Rotterdam. ItECliAMDSl, h 40 Cents per regel. Nemen wij willekeurig tien personen en gaan wij den toestand van hun maag na, dan vinden wij in de eerste plaats twee, die een uitmuntende maag hebben, dan drie andoren, die hun maag moeten ont zien, ten zeerste acht moeten geven; op hun voeding en slechts zekere spijzen mo gen etendo vyf anjderen hebben een slechte maag, die hen slecht voedt en hen altijd doet lijden. Do statistieken toonen aan, dat de helft van het mensohdom, en zelfB meer, aan do maag lijdt. De Pink-Pillen zijn. do schat van de maag en zij hebben aan tal van mensohen het geluk ecner goede spijs vertering weergegeven. De heer Klaas van de Kalk, te Opheus- den, bijvoorbeeld, schrijft; „Ik geef U kennis, dat ik sedert langen tijd erg aan de maag leed en nauwelijks kon eten. Natuurlijk verviel, verzwakte en vermagerde ik. Ik ben de Pink-Pillen gaan gebruiken en van af de eerste doos ge voelde ik mij beter. Ik en met de behan deling doorgegaan en heb weldra een uit muntende maag weergekregen. Sedert ik met de behandeling heb opgehouden, heb ik mij voortdurend wel bevonden." De Pink-Pillon werken gunstig zoowel op kinderen als op groote mensehen, zoo sohrijffc mej. Wallaert, 148 Uiterstegracht te Leiden: „Mijn dochtertje Katarina, 14 jaar oud, heeft lang aan de maag geleden. Zij had vooral hevige krampen en telkens na te hebben gegeten, erge benauwdheden. Te vergeefs hebben wij haar verschillende ge neesmiddelen doen gebruiken, tot wij haar op raad van meerdere personen, de Pink- Pillen hebben gegeven^ waarvan eenige doosjes haar volkomen hebben gonezen." De Pink-Pillen, die zooveel gloed doen aan eleohte magen, rijn onovertroffen te gen bloedarmoede, bleekzucht, zenuwlij den, algemeene zwakte en rheumatiek. Prijs /1.75 de doos, 9 per 6 doozen. Verkrijgbaar bij dnabilió. Steiger, 27, te Rotterd. m, Hoof Jdepothouder voor Ne derland, en Apotheken. 4278 56 Franoo toezending tegen poetwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Leiden en Om streken bij Reyst Krak, Drogisten, Beesteomarkt Wijk 5 No. 41, en J. F. Dijk huis, Drogist, Hoogstraat No. 6. Aan onze gemeente wa© dit jaar de eer het elfde Natuur- en Geneeskundig Con gres binnen haar wallen te ontvangen. Achttien jaar geleden, in het jaar 1889, kwam het Congres hier ook bijeen en de herinnering aan die welgeslaagde vergade ringen was bij vele ouderen nog levendig en men voelde zich in verschillend© kringen opgewekt om de beoefenaars der natuur- en geneeskundige wetenschappen zoo gast vrij mogelijk te ontvangen. Natuurlijk dat ook de nagedachtenis van Bocrhaave gehuldigd werd Hedenmorgen te halftien kwam het bestuur aan het standbeeld een krans hechten. Het gemeentebestuur is in betoon van gastvrijheid, die trouwens ook blijkt uit de vlaggen, die zijn uitgestoken, hedenna- middag om één uur reeds voorgegaan. Den honderden Congresleden, die gisteravond en hedenmorg:n uit allo dcelen des lands zijn aangekomen, wachtte in de fraaie Raadzaal van on© vermaard Stadhuis een hartelijke ontvangst. Toen het Bestuur en vele leden binnen kwamen werden zij door den Burgemeester, de wethouders den secretaris en verschil lende raadsleden verwelkomd en door den Burgemeester aldus toegesproken: Mijne Heeren Bestuurders en leden der Verceniging „het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres". Als Voorzitter van het gemeentebestuur van Leiden heet ik U op ons gedenkwaardig Stadhuis van harte welkom in deze aloude stad Toen de mare was doorgedrongen dat Uw Congres ditmaal binnen Leiden bijeen komen zou, toen verheugde zich de burge rij daarover en al aanstonds rijpte bij ons het plan om van de ingenomenheid met Uwe komst op ccnigerlei wijze te doen blij ken. En dat zulks het meest ondubbelzinnig zou kunnen worden getoond doolr Uw«ej officieele ontvangst ten Stadhuize, behoeft wel geen betoog. Trouwens, het bestuur van een stad als Leiden, groot, beroemd, niet het minst om den luister die van haar wijd vermaarde universiteit uitstraalt, zou zijn taak al zeer slecht verstaan, indien het niet, bij de verzameling van zoovele man nen, beoefenaren der weten schappen^ bin nen zijn veste, woorden van instemming en hulde deed klinken. Maar ook, waar zal beter de tol van bewondering kunnen ge bracht worden aan Natuur- en Geneeskunde dan in de stad waar Boerhaave leefde en werkte, waar zijn standbeeld verrees en waar de faculteiten van die beide weten schappen aan de universiteit bogen kun nen op mannen, wier roem alom verbreid is. Daarom, Mijne Heeren, waar begrijpe lijkerwijs het U aantrekkelijk toescheen in onze stad te vergaderen, waar ook de labo ratoria Uwer wetenschappen voor U open staan, daar is het wederkeerig Leiden dat bij monue van mij het uitspreekt, Uw aan wezigheid op hoogen prijs te stellen. G4j staat, Mijne Heeren, aan den ingang van eenige dagen die U in bonte mengeling veel beloven te brengen. Deftigo redevoe ringen, geleerde verhandelingen, bclangwek. kende demonstraties, zeldzame curiosa op het terrein der geschiedenis van natuur- ea geneeskunde dit alles zal Uw oog en oor boeien. Maar ook na de inspaning wacht U zoete rust; liefelijke verpoozing na ingespan- nen arbeid, men zal althans trachten ze U te versohaffen. Langs dien weg, Mijne Hee ren, kan het doel van Uw Cóngree worden bereikt. De Romeinsche dichter heeft het zoo juist gezegd: „omnis tulit punctum qui miscuit utile dulci"; dit punctum, dit doel wit te bereiken, de vorderingen der weten schap te bespreken en vriendschapsban den te versterken of aan te knoopen, heft wordt stellig bereikt, wanneer zooals hier de spreuk van den Romein wordt behartigd. Het is daarom dat ik durf hopen en ver trouwen dat Uw verblijf alhier aan Uwe verwachtingen zal beantwoorden, ja die misschien nog overtreffen in mijn wensch dat Uw Congres in alle opzichte een wel geslaagd moge zijn. Nogmaals van heeler harte welkom 1" Op deze woorden volgden hartelijke toe juichingen. Nadat de eerewijn was rondgegaan^ Dam de algemeene voorzitter, prof. dr. H. A.: Lorcntz, het woord, en dankte ir harUi lijko bewoordingen voor de gulle ontvangst en de goede wenschen, door het hoofd dei gemeente geuit. Was Leiden met het Congres vereerd, het Congres stelde er een eer in in deze st& i te mogen vergaderen en waar deer do het zeer, dat ook de burgerij zich niet onbe tuigd liet om het den vreemdelingen zoo aangenaam mogelijk te maken. Vervolgens begaf men zich naar d® groote Stadsgehoorzaal, die gereed sten vcnor de algemeene vergadering. Van Prins Hendrik was een tole^nrm, ontvangen, waarin Z. K. H. de beste wen-' schen uitspreekt voor het welslagen van het Congres, dat Hij tot Zdjn leedwezen niet kan bijwonen. Toon het talrijk aantal leden gezeteri was, nam ook hier de algemeene Voorzit ter, prof. Lorentz, het woord. Bij de opening van de elfde bijeenkomst van het Nederlandsch Natuur- en Gei aes- kundig Congres, aldus ving hij aan roep ik U allen een hartelijk welkom toe o, deze plaats, waar wij na lang tijdsverloop ten tweeden male samenkomen. De eerste keer was nu 18 jaar geleden, en velen ^an do ouderen onder U hebben ongetwijfeld een levendige herinnering daarvan b& waard. Wanneer het hun gaat als mq, zullen zij mij toestemmen, dat wij dit tweede Leidsche Congres met geen betcrer» wensch kunnen beginnen dan dat het bij het eerste niet moge achterstaan. Onze Vereeniging had in de eerste jaroni na haar stichting nog niet in alle opzich ten de tegenwoordige organisatie en d® voorbereiding der Congressen geschied-© toen ook op andero wijzo dan nu. Hoi:, bestuur moest niet alleen voor de weten schappelijke aangelegenheden, maar boven dien voor de gehecle verdere inrichtf**^ zorgen, zoodat vooral do algemeene seoL 4 tans een zware taak te vervullen haOi Die taak rustte in 1889 op mijn hoog,gr achten stadgenoot dr. A. W. Kroon, die«, wij heden het "voorrecht hebben, in ©ne midden te zien en van wien het ook i> nog wel eons gezegd mag worden, da* het slagen van het toenmalige Congrr' voor een zeer groot deel aan hem is 1 danken geweest. Ook ditmaal mogen wij van het dri daagsche feeet, dat wij zullen vieren d beste verwachtingen hebben. In dubbelen zin kan ik het een feest noemen. Vooi* eerst en vooral, omdat wij hopen te go- nieten van nieuwe uitkomsten van onder zoek en studie, van boeiende, den gezicht» kring verruimende gedachtewisseling ei van hetgeen de Leidsche laboratoria andeTe wetenteohappelijke instellnnpjsn om te zien zullen geven. Maar ook in eeA anderen zin, waarom zou ik het niet zc^ geil, mogen wij van een feest spreker Zullen onze vergaderingen veel vrn Uv krachten vergen en ondanks de zelfbeper king, die alle sprekers zich zullen opleg* gen, misschien een enkele keer de grena van Uw geduld dreigen te overschrijden^ aan gelegenheid tot ontspanning en ver^ poozing zal het daarna niet ontbreken. Zoo zullen dan, naar ik vertrouw, dez< dagen gekenmerkt worden door een opge-^ wekte congresstemming, een stemming didj zeker in de allereerste plaats mag voorb-j komen uit het besef van den bloei en d® onbelemmerde ontwikkeling dor weten schappen, waaraan wij ons wijden. Waart! lijk, deze tijd is rijk en mooi voor ons; de beoefenaren van de natuur- en geneesf kundig© wetenschap pen. Welk© natuuiv kundige zou het niet als een voorrecht gevoelen, Hertz en J. J. Thomson, do Curie's en Rutherford, Van der Waals en Boltzmann, om slechts enkelen te noemen*, aan het werk te hebben gezien, d© ont dekking van de Röntgen-straiea ©n dal radioactiviteit te hebben beleefd, do the* modynamica en do theorie van Maxwell allengs het geheel© gebied der natuurkundé te hebben zion veroveren Een soortgelijs gevoel heeft ongetwijfeld ook de mathemaif tious, de scheikundige, de bioloog en d®. clinicus, en al kan goen onzer het werkj van allen in bijzonderheden overzien, wil stellen toch, medewerkers als wij zijn, lel vendig belang in de vorderingen, die iojj alle richtingen gemaakt worden, doordrong gen van do wederkeerige afhankelijkheid van alle wetenschappen eti wetende, dal onderlinge steun dan vooitgang van hëtf geheel verzekert. Ook is de bezieling, di< ons dit gemeenschapsgevoel schenkt, ni< e»kel weggelegd voor hen, wien door gunstig lot de rol is toebedeeld, de wetei schap hoofdzakelijk om haar zelfs wil dienen en naar vermogen rechtstreek aan haar opbouw meo te werken. Zij kal ook de veerkracht verhoogen waarnaer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1907 | | pagina 2