Ingezonden. Uit da Rechtzaal. Burgert Stand van Leiden. Hoe zoet hot kind naar school gaat. Buitenlandseh Overzicht. Uit da -„Staatscourant", Leadens rainp in 1807. Ter herdenking van do Bnskruitramp in 1807 wordt door my in hot Stedelijk Museum een kleine tentoonstelling gehouden van prenten on teekeningon uir de prentverzame ling van het Gemeente-Archief. Deze tentoon stelling zal van 12 tot 27 Januari gaopond blyven en zonder verhooging van entroe toogankeiyk zijn. "Waarschijnlijk zijn ln deze stad nog ver schillende herinneringsvoorworpen bewaard, die tot opluistoring van de prenten kunnen strekken. Zy, die in het bezit hiervan zyn, worden vriendeiyk verzocht om mU deze voorwerpen (g o e n boekwerken) tydeiyk voor do tentoonstelling af te staan. J. C OVEIIVOORDE. Lkidkn, 9 Januari 1907. Ken concept-verordening; op den ver koop van melk te Leiden. Reeds in oude tijden was Nederland be kend als bet land der vrijheid en tot voor korten tijd neg huldigde men vrij algemeen het principo van laisser aller, laisser faire." Wellicht is dit een der factoren, welke cr toe hebben meegewerkt, dat knoei erijen in het algemeen en met levensmidde len in het bijzonder, hier tc lande zoo'n grooto vlucht hebben genomen. Tegen woordig echter begint men rnccr en meer in to zien, dat wettelijke bepalingen tot beteugeling der knoeierijen noodig zijn, getuige de steeds meerdere eD verscherpte wetten tot genoemd doel. Een art., waarui do handel tot nu to.c zoo goed als vrij was, is wel do melk. Toch dringt ook hier bet begrip meer en meer door, dat tot het tegengaan v .1 ongezonde toestanden in den melkhandel, toezicht van overheidswege noodig is. Tot dc enkoio gemeenten, waar rren dit niet alleen heeft ingezien, doch ook 00 hand aan don pleeg heeft geslageD, be hoort Leiden. Reedi in lü03 trad aldaar een melkver dening in werking, waarbij men enkele misbruiken hoeft trachten to keer to gaan. Dat deze verordening echter niet aan allo eischcn voldoet, die men aan een goede wetgeving op den melkhandel mag stellen, behoeft zoker voor hen, dio cr mede kenms maakten, wel geen betoog. In het algemeen toch zijü hoofdvereischtcn voor een goede verordening, dat zij zóó is, dat de controle op den handel zoo algemeen mogelijk zij, opdat niet door enkele leemten do voordeden van do gchcelc contrólo ver loren gaan. Verder moet men den handd niet meer bemoeilijken, dan noodig is; on ten derde moeten de bepalingen zoo zijn, dat con strenge handhaving cr van ten al len tijde mogelijk zij. Blijkbaar heeft men to Leiden ingezien, dat do tegenwoordige verordening aan dezo eLsehen niet voldoet, hetgeen wel blijkt daaruit, dat men een nieuwe concept-ver ordening heeft opgesteld, welke zeer zoker meer aan do bovengen oemdo cischeD vol doet. Vcrschillcndo artikels toch zijn uitge breid en verscheideno nfcuwo zijn toege voegd, waardoor de mogelijkheid is gescha pen, te beletten, dat het publiek onder schoonklinkende nameu een minderwaar dig product wordt verkocht. Ook de con trole op een hygiënische behandeling ten huize van den mc.-vcrkooper, zoowel als op zijn localiteitcn, werktuigen en watervoor- 'ing, ie belaugrij verbeterd. Tevens heeft men (art. 15) bepaald, dat mclkver- koopeis buiten do gemeente geve tigd, wolkc mcik in het klein binnen dc gemeen te wenschen tc vorkoopen, moeten voorzien zijn van een bewijs, afgegeven door B. cn "VVh. hunner woonplaats, dat dj lokalen, voor hun bedrijf 1q gebruik, ten genocgo 1 in dat College zijn ingericht, cn dat het in dio lokalen of do dnarbij behoorendo er ven zicb bevindende middel van watervoor ziening in staat is, deugdelijk water in vol- doeldc mate fo leveren. Dit ia natuurlijk bepaald om ook de mclkvorkoopers van bui ten do gemeente onder controle tc stollen. Het is echter waarschijnlijk, dat in andero gemeenten met een dergelijke eontróie nog wel eens do hand gelicht /.al worden. Zeker is het mtusschen, dat de eontróie op bedoel de mclkvcrkoopers minder goed cn uitge breid zal zijn dan die op hun collega's, in do gemeente woonachtig Of cr administra tieve cf andere bezwaren bostaan om bijv. te bepalen, dat mclkvcrkoopers van buiten do gemeente vergunning moeten hebben van B en Ws. van Leiden tot verkoopen in het klein binnen dc gemeente, is mij niet bekend. Waro een dergelijke regeling tc treffen, dan kon men bet zóó inrichten, dat slechts vergunningen werden verleend aan hen, dio zich bij contract verbinden, zich to onderwerpen aan allo bepalin gen, welke gelden voor melkvorkoopcrs, in do gemeente wonendo. Men zou hiermedo zoker ecu meer uni forme regcLng vorkrijgen. Nog een zaak, wolkc, r.aar wij vreezen, een zoo algemeen mogdijl toepassing der verordening in den weg zou kunnen staan is dc definitie, welke bij artikel 13 wordt gegeven van melka -opcr. Dczo toch zegt, dat slechts zij, die een inrichting heb ben tot sterilisecren, pasteuriseeren of op ecnigc wijzo behancMo of bewtVlqen vau in alk, worden geacht niclkvcrkoopcr te zijn. Volgen s dczo definitie wordcu dus niet gerekend uit tc oefenen het bedrijf van mclkverkooper a. b reu, c'.t; hu- nclk zolf bij dc klan- t ii rondbreng'n en dc overgehouden res- ton naar een melkfabriek brengen of dezo voor het opfokken van jongen gebruiken; b. melkventers, dio hu i overgehouden melk aan don leverancier teruggeven. Boeren echter, welke geen melk verkoo pen, doen er boter cn ka s van maken, dus de molk „bewerken", vallcD wel in de ter- mon. Een dcfinit n, die bepaalt, dat ieder, dio melk verkoopt bij hoeveelheden kleiner dan tien Liter, wordt geacht mclkverkooper te zijn, zou daarom wellicht meer dooltref- fen. Nu wat betreft het tweede door ons ge noemde punt, waaraan een goede melkver- ordening moet voldoen. Naar het ons voorkomt is bij het samen stellen van deze verordening nauwlettend gewaakt, tegen het aanbrengen van artike len, welke het den eerlijken melkverkoooei onnoodig lastig zouden maken. Daarom wenschen wij omtrent dit punt slechts aan to stippen, dat ten eerste voor het verbod, vervat in bet eerste Lid van artikel 3, be treffende het voorhanden hebben van ,nist normale" melk, een uitzonderingsbepaling voor zure melk, welke toch niet „nor maal" is, waarvan de aanwezigheid in een melkslijtersbedrijf meestal niet te vermijden is, ons wel gewenscht zou voorkomen en tcD tweedo dc vraag rijst of het wel geheel billijk is de eiechen aan den zuurgraad van afgeroomde melk even hoog te stellen als die, te stellen aan den zuurgraad van zoete molk. Overigens mccnen wij, dat de eerlijke mclkverkooper zich over het aannemen van dezo concept-verordening niet zaïl hebben te beklagen. Rest ons nog na tc gaan of allo artike len doorvoerba^r zijn. Uitgaande van de stelling dat het beter is geen verordening to tobben dan een, waaraan niet zeer streng do hand kan ge houden worden, wil het ons voorkoiL.n, dat dit een zaak van groot belang is. Bij aandachtig lezen nu, is ons de door- voerbaarheid van een tweetal punten twij felachtig voorgekomen en willen wo dezo daarom hier even bespreken. Bij artikel 3 laatste lid is bepaald, dat melk, ook die door boeren wordt vervoerd naar don mclkverkooper, bij staan ter hoe veelheid van een halvcn Liter in een cylin- drisch vat van 9 c M. middellijn, na één uur geen bezinksel mag vertooncn. Wanneer iedereen aan dezo bepaling vol deed was zeker een ideaaltoestand betref fende do zuiverheid van melk geschapen. Doch-, of een dergelijke bepaling nu direct in do practijk wel streng doorvoerbaar zal zijn, is twijfelachtig. Daarom zou het mis- fichicn wel zoo wcnschclijk zijn, do beslis sing omtrent do al of niet voldoende zui verheid van melknionsters over to laten aan den scheikundige van den kourings dienst, waar deze elk hijzonder geval in verband met do omstandigheden kan be- oordcelen. Bij herhaald gebleken onvoldoende zui verheid ware dan naam cn adres van den mclkverkooper in do plaatselijke bladen bekend te maken, onverminderd het be paalde bij artikel 31. Vorder bepaalt het laatste lid van arti kel 26, dat het verboden is melk ten ver koop voorhanden to houden anders dan in vaten met gesloten doksel. Waar men i u bij artikel 2 laatste lid be paald heeft, dat hoeveelheden melk, groo- ter dan 3 L., in het gebouw of op het cf van den mclkverkooper aanwezig, worden geacht ten verkoop voorhanden te zijn, ovorigons een beslist noodzakelijke bepa ling komt ons het bepaalde bij artikel 26 laatste lid, in de practijk onuitvoer baar voor. Het is tocb wel bokend, dat melk, welko juist van do boeren komt, flink moet kunnen „luchten" en dus het bodekken van do vaten, waarin melk staat te ontrooracn, voor do kwnjitoit van do ondermelk zoowel als voor die van den room, beslist schadelijk is. Het bezwaar zou echter tc ondervangen zijn door te be palen, dat het verboden is melk ten ver koop voorhandon te houden ineen voor liet publick toegankelijk ver kooplokaal ando s dan in vaten met gesloten deksel. Jtosumeercndo kunnen we zeggen, dat, hoewel men de vermoedelijke werking van dezo srordening nog niet kan toetsen aan i j practijk tot nu toe zijn Rotterdam en Leidon nog do cenig^ plaatsen in ons land, waar men dit vraagstuk ernstig on der de oogen heeft gezien en zij dus nog velo verrassingen kan brengen, gclooven wij toch, dat met dezo verordening een groote schrede voorwaarts is gedaan en heeft ze dan ook, do enkele genoemde pun- tcu uitgezonderd, onze volle sympathie. Utrecht. J. j, B. Gcachto Redactie! Beleefd verzoekt ondcrgeteckcnde UEd. een kleine plaatsruimte voor het onder staande. In het „Leidsch Dagblad" van jl. Zater dag komt een zeer onjuist berichtje voor uit Katwijk aan den Rijn. Wij hebben nooit gemeend een Domino-Concours tc houden, immers do minste publiciteit was zorgvul dig vermeden; het was een kleine vrien denkring, waarvan zeker dc meeetcn niet zouden hebben meegespeeld, zoo zij slechts hadden vermoed, dat de uitslag zou wor den gepubliceerd; maar erger is do tweede fout van uw borichtgover, als hij blijkbaar niet weet uit to maken wie Sr of wel Jr. is en aldus onder do prijswinnerg gaat noemen (J. Wassenaar Sr., iemand, van wicn ieder, dio hem maar eenigszina kent, wel weet, dat hij zich .allerminst mot zulke dingen zal bezighouden, doch opdat ieder, die uw Dagblad leest, wete, dat dit een fout van den borichtgevcr wae, zag ik zeer gaarno dit stukje spoedig geplaatst. U, Mijnheer do Redacteur, bij voorbaat mijn vricndolijkcn dank. O. WASSENAAR „r., Katwijk aan den Rijn, 7 Januari 1907. Gcmeeifttebodeu. Den 13den Januari a s. zal te Deventer do eerste bUeenkomst worden gehouden van ge- meonteboden in Nederland, ten einde aldaar definitief te besluiten tot de oprichting van oen Bond van Gemeonteboden. Vu cc in c<l wang. De (anll-rev.) „Rotterdammer" verneemtdatde Voreenlglng tegen den vaccinodwang beslo ten heeft, in de maanden Februari en Maart een potlüonnGment te organiseer- n tot opheffing van de verplichte vaccinatie. Bij het kantongerecht to Leiden zijn in 1906 2925 strafzaken behandeld, waarin 3125 beklaagden terechtstonden2450 pjr- sonen verschenen zelf niet ter strafzitting, zoodat hun zaken bij verstek werden behan deld 3020 personen werden veroordeeld, 92 werden vrijgesproken,en 11 ontslagen van rechtsvervolging, terwijl bij twee per sonen het O. M. niet ontvankelijk werd verklaard. 12et Am*iterdnm.sclie Kantongerecht. Verboden jachtgrond. Eon jongen uit Rijnzaterwoudo staat te recht om-dat hij jagend is aangetroffen op een stuk land, waarvoor hij geen vergun ning had. Het is waar, zegt hij, hij ia op dab land geweest, maar hij heeft er niet gejaagd. Hij had op een liaos geschoten en „dat" haas was voortgcloopen en voortgeloopcn, hij kon het haast bijhouden. Maar zoo was-t-i© op dat verboden land gekomen. Mèt dat-ie net merkto, had-ie zijn geweer ontladen en over zijn rug gehangenalleen als-ie o.vcr de sloten sprong moest-ie liet wel weer in zijn hand nemen. De veldwachter zegt, dat hij van dat ont laden niets gezien heeft, en liet ook niet gelooft, want toon de jager weer op geoor- loofden grond was, schoot hij spoedig daar op zonder dat hij eerst weer geladen had ten minste voor zoover de veldwachter Bad kunnen zien.. En zijn geweer had hij ge woon in zijn handen gehad. „Die man staat hardstikke to liegol" roept do jongen verontwaardigd uit. „Dat land dat-ie daar noemt, ligt wel tien stuk ken verder 1" Hij doet verder een prachtig verhaal van lioe-io het haas naliep en het langs den weg liep en langs de sloot, en hij d'r achter an. Do veldwachter had hem dan toch wel even kunnen waarschuwen, als-ie op verbo den land was. Maar zoo zijn ze. Had-ie het haaa zien liggen, dan had-ie nog niet eens gezeid: „Jager, daar leit-ie!" maar dan had-io 'm natuurlijk zelf ingepikt. In zijn vorder betoog, als zijnde nicfc ter zake dienende en ietwat beleedigend, wordt beklaagde gestuit. („Hbld.") Recht.. Een bloemist uit dc Haarlemmermeer, die met zijn schuit vol bloemen en planten te Amsterdam aan het Singel, waar dc bloe menmarkt gehouden .wordt, pleegt te lig gen,, was gedagvaard omdat hij hacT gewei gerd te voldoen aan den last van eon po- litie-agent, ccn weinig te verhalen. D0 agèot zegt, dat hij het hem zoo mak kelijk mogelijk had gemaakt. De schuiten liggen daar altijd pal naast elkaar, cn toen er nu ccn zolderschuit met glaswerk aan kwam, die noodzakelijk daar lossen moest, moesten zc allemaal een beetje uit den weg. De anderen deden dat gewillig, maar bekl., die toch maar ccn andcrhalven meter opzij hoefde, vertikte het. „Hcfc waa geen recht, dat ik weg most", zcide hij gisteren- „Ik betaal d'r voor, ik mot den heel en dag laaien en lossen en dan mag ik daar ook blijven liggen. Dat is mijn recht-, daar mag do politie me niet vandaan jagen." „Maar daar ,was gcon sprake van. Het betrof toch maar het één of anderhalve meter op zij gaan, en als do politie j© dat gelast, moet je het doen." „Het was geen recht", houdt do stijve buitenman vol. Waarschijnlijk, dat de rechter er and era over denkt. De cisch was vier gulden of één dag. Eerste liuwolijkBalkondigiDg van 6 Jan. II. Ciere jm; 26 j. en J. van Houten id. 25}.— M. Serdyn jm. 20 j- en M. J. van Royen jd, 20 j. J. Dernee jm. 27 j. on C. J. F. Laugevold jd. 20 j. J. A. Olivier jm. 23 j. en C. W. vrq lCttingor jd. 20 j. I. Fronkfoi t jm. 24 j. en 11. vnu Frank id. 20 j. K. Nobel jm. 27 j. eni I. AI. Bos )d. 23 j. K. Paling jm. 22 j. en N. W. den Boggendi jd. 22 j. HAARLEMMERMEER, Ondertrouwd: Horoelaar en C. Driebujjs. Gehuwd: J. Oudshoorn en E. Vroege. Bevallen: M. C. Kerkhof geb. Van Smeerdjjk Z. T. Zwetsloot geb. Wngonaar Z. T. van llelderon geb. Boon I). M. J. Middelkoop geb. Bouds waard Z. \V. Flipse geb. Klomp D. M. Nieuweboer geb. Bot 1). S. Tulen geb. lla9Sing Z. A. van Braak geb. KoopmansZ. A- TouseD geb. Doornenbal D. G. Mastenbroek geb. Vau Ëgmond Z. M E. Stokman geb. Elatgoest Z. J- van Rijswijk geb. Poortvliot levenl. Z. -- C. M. Mojjor geb. Van der Ham J). en Z. M. C. van Loon geb. Caspers Z. 0. van der Groef geb. Vnu Groenigen D. J. 0. van Tol gob. Breeveld Z. M. Hulsbos geb. Van der Zwaard D. Overleden: P. J. Wegman 2 j. J. Visser, wed. Labrijii, 77 j. L. Smit 2 j. B. Griek- spoor 5 w. U. Kinkel, wed. Grauwelmau, 83 j. NOORDWIJKERH0UT.r Bevallen: E. Dui venvoorde geb. Bergman Z. Ondertrouwd: J. Smit en M. v. d. Ploeg. Faillissementen. Naaml. Venn. Pannen-, Steen- en Bui- zenfabriek „De Nijverheid" te Oegstgeeai, in liquidatie; mi'. R. H. A. M. Romme, rechter-commissaris, curator mr. H. F. Wolf son te Leiden. T. Onwezon, koffiehuishouder to Soost. Opgohevon: het faillissement van J. H. Ro- mijn, wonendo to Watergraafsmeer.- Geëindigd; de faillissementen van J. O. Nobbe, huisschilder te Noordwolde; A. F. E. Nobel, weduwe J. Barendregt, zonder beroep, wonende te Rotterdam; en J. v. d. Poel, ge woond hebbende te Rozenburg, thans vorblijf houdende in het buitenland.. P. H. Lottinck, bakker te Leerdam. R. Dullin te Amsterdam en L. Grau te Halfweg, beidon van beroep kooplieden in ijzerwaren en handelende onder de firma Dul lin en Grau, gevestigd ©n kantoor houdende te Amsterdam. J. Hardeman, van beroep bouwer te Hil versum. H. C. Pilaar, koopman in bouwmaterialen te Arnhem. Opgeheven: het faillissement K. Kuhn te 's Grnvenhage. Geëindigd: liet faillissement K. Beishuizen to Blijham,. wegens het verbindend worden der uitdcelingslijst. H. Hordijk, timmerman en metselaar te Utrecht. P. Gnoddc, bouwer te 's-Gravenbage. J. Rozeboom, koopman in cacao en choco lade lo Enschedee. H. Tesitel, directrice van den Circus varié té Pflagel te Rotterdam. S- Presburg, koopman in kruidenierswaron en grutterswaren, Batavierdwarsstraat 1-4 te Amsterdam. R. Schooncveld, handelaar in fourage-ar- tikelen te Sloten. A. van Andol, koopman en winkelier, wo nende to Hilversum, met O. J Bierman, handelende ten namo Van Andel cn Bierman. Opgeheven hot faillissement, wegens gebrek aan actief, van J. H. Komijn Jr_t boterkoop- man te Watergraafsmeer. RECLAMES. k 40 Cents per regel. §Ja en het is eigeniyk nooit ziek. Heeft men echter eone voorzichtige moeder, dan laat zy het kind nooit [M zonder een paar Fays echte 8odener Ikq Mtneral-Pastilles naar school gaan; zy beschermt daarmede dus het kind tegen ODgunstlgo uitwerkingen op de siym- vliezon, en tegen do droge, stoffige schoollucht. Fays echte Sodener bestry- 'm' den ook dadeiyk dreigende verkond ig heden by hun ontstaan. Men koopt ze jM voor 60 Cts. de doos ln iedere Apotheek O of Mineraalwaterhandel. 348 15 In dc vergadering van het Pruisi sch© Huis van Afgcvaardig- d o n diende minister von Rheinhaken dc begrooting in, di© zonder tekort sluit met een bedrag van 3,187,109,000 mark D^ Mi nister zette uiteen, dat het te verwachten financieele resultaat van 1906 schitterend wezen zal., De economische toestand is gunstig. Dc wolken, die den politieken he mel verduisterden, zijn weggetrokken; een tijdperk van vrede is thans to wachten, en daarin zal de gezonde ontwikkeling van het volk, van zijn arbeidsliefde, zich ook verder voortzetten. Het Heerenhuis herkoos bij acclamatie den tegenwoordigen president, von Knyp- hausen, en do vice-president von Manteuf- fcl, en burgemeester Becker. Kardinaal Kopp, prins-bisschop van Breslau, viert zijn zilveren bisschops jubileum. Hij staat in hoog aanzien bij de Duitsche katholieken, de Regeering en ook bij andorsdenkendon als een verlicht kerk vorst. Kardinaal Kopp geniet het bijzondere vertrouwen van Wilhelm II„ To Breslau zijn reeds een groote fakkel optocht en verlichting ter eere van den kardinaal geweest. De pas verschenen statistieken over den Engolscken handel wijzen op een belangrijke vermeerdering, zoowel van den invoer als van den uitvoer. De heele waar de van den in- en uitvoer bedroeg in hot jaar 1900 ruim 1,068,824,000 pd. st., d.i. 92,000,000 pd. st. meer dan in 1905. De zitting der Fransche Kamers is gisteren geopend met toespraken van de oudste der zitting hebbende loden. Daarna weïd de zitting van Kamer en Senaat ver daagd tot Donderdag. In den ministerraad deelde minister Pi- chon mede, dat, volgens een van Regnault ontvangen telegram Er Itaisooli ge- vluoht is naar den Sjeik der Ouled Rass, die met El Gebbas onderhandelt over de oapitulatio. Noch Mohammed el Torres, noch El Geb bas bevestigen het l-richt van Raisoeli's gevangenneming, Ben Mansoer, do vroege re vertegenwoordiger van den rooverhoofd- man, heeft echter verteld, dat de Wadra's Raisoeli gevangen houden en over den uft- levcringsprijs onderhandelen. Volgens andere berichten, zou Raisoeli in de onschendbare maraboet van Abd el Salem in het gebied van dc Beni-Aro de wijk hebben genomen. In Sinat wordt nog altijd lustig geplunderd. In den „Osservatore Romano" wordt een korte beschouwing gegeven over den brief van Oombes in de „Neue Freie Presse" en de draak gestoken met diens voorge wende vriendelijke gezindheid jegens de Katholieken, die het blad grotesk noemt, daar zo zich uit door vervolging van dc Kerk. Het blad wil niet ingaan op allo gemeenplaatsen, maar er alleen op wijzen, dat het einde van den brief Z. H. den Paus gelijk geeft, zijn tegenstanders dus ln het ongelijk stelt. Zulk een gulle beken tenis had het niet verwacht van een man, die zich steeds een tegenstander, ja zelfs een vijand van het Vaticaan Beeft betoond. Een Serviër uit de omgeving van R ©- ning Peter zou ccn villa hebben ge humd te Bordigihera. Naar het zeggen van den huurder zouden de Koning en diens gezin spoiedig daarheen komen. Naar aan leiding van de geruchten over een samen zwering tegen het huis-Karegeorgievit-s vindt dit bericht bij sommigen gereedelijk geloof. Waarschijnlijk met het doel om de ge ruchten over do impopulariteit van liet Servische Vorstenhuis den kop in te drukken, wordt van officieele zijde d.d. 7 Jan. uit Belgrado bericht: Ter gelegenheid van het (orthodoxe) Kerstfeest gewerden het Koninklijk Huis treffende bewijzen van belangstelling. Zoo werd^ de Kroonprins, toen hij, naar oud ServiscH gebruik, aan het hoofd van een schaar of. ficieren naar Topschider reed, om vatf daar den Kerstboom voor het Koninklijk slot te halen, door de bevolking overal hartelijk toegejuicht. Ook den Koning vie- len warme toejuichingen ten deel, toen hi} bezoeken aflegde bij verschillende waardig- heidabekleoders. Uit alle deelen van het land zijn telegrammen van gelukwensching ontvangen en vele duizenden burgers heb- ben, bijwijze van felicitatie, hun naam ge- teekend in het daarvoor bestemde boek in het paleis. Volgens een telegram uit St.-P eters* burg hebben generaal KaulBars e<n an dere officieren, die Koeropatkin in zijn boek over den oorlog met Japan on der handen heeft genomen, hem gesommeerd zijn oordeel in te trekken oï anders met hen te vechten. Nu ligt de Sj a K v a n P e r z i op s t| o ij v e n. De ministers zijn bijeengeroepen. Katoenen goederen voor den Congo* Van de Nederlandache Kamer van Koop handel te Brussel is by het bureau voor handelsinlichtingen Ie Amsterdam ingekomen een collectie monsters vau verscheidene katoenen goederen, welke naar den Congo worden uitgevoerd. Met deze monsters, be nevens de nadere omschryving, bedoelt de Nederlandscho Kamer van Koophandel te Brussel, de Nederlaodsche nyverheid in de gelegenheid te stellon dezo monsters te be zichtigen en daarop te bepalen voor welke der gewenschto artikelen zy ln staat en be reid ls te concurreoren. A. Pruijs van der Hoeven, f Te Brussel, waar hij in do laatste jaren woonde, ia gisteren overleden de heer Abra ham Pruijs van der Hoeven, oud-lid van den Raad van Ned-Indië, ridder in de Militaire Willemsorde en den Nederl. Leeuw. De heer A. Pruijs van der Hoeven is in 1829 geboren. Hij ging in 1845 als scheepsjon gen in zeedienst en deed verscheidene zeerei zen tot hij in 1852 als stuurman te Batavia kwam, daar examen voor O.-l. ambtenaa* aflegde, waarna hij in 18&4 bonoemd werd tot ambtenaar ter beschikking van den ad- sistent-resident van Benkoclen. In 1856 werd hij tot controleur 3e klasse bevorderd, in 1858 naar Sumatra's Westkust overgeplaatst; in 1859 werd hij benoemd tot politiek agont, toe gevoegd aan de militaire expeditie in Rod- jong en Am pat Lawang, waarbij hij zich zoo zeer onderscheidde, dat hij do Militaire Wil lemsorde verkreeg. In I860 werd hij contro leur 2o klasse en in September d. n. v. con troleur lo klasse; hij wist de onderwerping van het landschap Lebong te bewerken zonder dat eenig noemeu9waardig verzet plaats greep. In 1862 werd hij adsistont-resident van do L. Kota, in hetzelfde jaar vau Mandelmg; na een tweejarig verlof werd hij benoomd tot adsistont-resident, hcofd van gewoon bestuur van Benkoelen, in 1870 tot resident der Lam- pongsohe Districten en 1873 van Pnlembang. (Daar maakte hij in 1878 een ontdekkingstocht langs de Djambi-rivicr tot de grens van Djam- bi kampong Samalidoo In 1879 vertrok hij opnieuw met verlof; teruggekeerd werd hij in I860 regceringscommissaris in Atjeh, en ia 1883 gouverneur van Ateh en Onderhoorighe- deu, waar hij het civiel bestuur invoerde. Ia' 1883 geponsionneerd, trad bij in 1886 weder ia 's lands dienst als lid van den Raad van In- die en word in 1893 definitief op verzoek eer vol ontslagen. (H.) Weldadigheidszegels. Er wordt gomelcl, dat, in antwoord op, de bezwaren door d© besturen van aommiga plaatselijke vereenigingen in den lande ge opperd, het bestuur der Amsterdamsoaa Vereeniging tot bestrijding der Tuberculosa met algemeen© stemmen besloteu heeft, do netto-opbrengst van den openbaren ver koop der weldadighcidszegels, voor zoover de-zo vanwege de Amsterdamscho VcrcenL ging geschiedt, in plaatsen, waar een Ver eeniging tot bestrijding der Tuberculosa werkzaam is, aan de kas der Vereeniging daar ter plaatse af t© staan. L»© verkoop, zal echter blijven doorgaan. Afschaffing vim bakker»nachtai bei<lf Door het Nederlandsch R-K. Vaksecrc* tariaat van bakkers is de oprichtingsver gadering van het comité tor voorbereiding van ccn congres vastgesteld op 13 Februari in Krasnapoleky te Amsterdam. Vijf bakkersvakbonden van verschillend^ richting, zoowel van patroons als van werk/ lieden, zullen cr aan deelnemen. De Minister van Oorlog brengt, in ver*' band met het bepaalde bij art. 6 der wet vaü 21 Juli 1690 (Stbl. No.126), tot regeling van het militair onderwijs bij de landmacht,, enzt|1 ter kennis van belanghebbenden, dat dit jaar vcor toelating tot do hoogere krijgsschool wor den opengesteld: voor het leger hier te lande 13 plaatsen, en voor dat in Nederlandsch- Oost -Indiö 9 plaatseu, welke plaatsen als volgt worden verdeeld: A. Leger hier to lande: a. krijgskundige studicu: 6 voor officieren van het wapen der infanterie; 1 voor officieren van het wapen' der cavalerie; 2 voor officieren van het wapen dor artillerie; en 1 voor officieren van liet wa pen der genie; b. studiën voor den intendance* dienst: 3 plaatsen; B. Leger in Nederlandsch-Oost-lndiëa.i krijgskundige studiën3 voor officieren van! hef wapen der infanterie; 1 voor officieren' van het wapen der cavalerie; 1 voor officie ren van hot wapen der artillerie; en 1 voor Officieren van het wapen der genie; b. stui diën voor den intendance-dienst: 3 plaatsen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1907 | | pagina 6