Uit de „Staatscourant." Hunyadi Janos Schweizer-Zijde Schweizer Go., Uzern K 31 (Zwitserland). Buit§nlajidseh Oyerzieht. hoop ia schip-vorm, voorzien van twee masten, met touwwerk, en van talrijke vlaggetjes voorzien. In den top van den grooten mast een vlag, waarop een ,,Leve dokter Zijlker", aan de hulde e<.n meer per soonlijk karakter bijzette. De matrozen waren in het rood gekleed. Als we nu enkel nog mccdeeler, dat ieder een prijsje kreeg, <lat heerlijke limonade ge schonken werd ter verfrissching voor do droge kelen, en dat ieder bij het naar huis gaaii nog een stuk chocolade, een doosje of een rol crocjuetten meekreeg, dan ge- looven we genoeg er van verteld te hebben, om aan ieder den indruk te geven, dat dit feest, uitgaande van de Yerceniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer, als schitterend geslaagd beschouwd kan .worden. Onze badplaats heeft dezer dagen blijkbaar bezoek gehad van een sluwe op- lichtster, dio haar slag heeft weten te slaan. Heb was een Duitache dame, dia grootscheeps haar intrek nam in het bad hotel „Du Rhin." Het trok wel de aandacht, dat zij nogal familiaar omging met sommige kcllners, doch dat kon ook liggen aan den gomoe- delijken Duitschen volksaard. Daarin zag niemand iets verdachts. Frauloin deed al lerlei kleinere en grootero inkoopen in winkels alhier. Zoo kocht ze o. a. eenige blouses en an dere kleedingstukken, benevens een horlo ge. Do betaling zou lat_r volgen, natuur lijk. Verder wist zij iemands vertrouwen zóó to w ekken, dat haar f 300 werd geleend. Zelfs dc hotelhouder, de heer Van Leeu wen, leende haar nog een klein bedrag. Toen scheen het genoeg en onze dame ver trok met stille trom zonder aan haar ver plichtingen te voldoen. Misschien heeft zij het. in der haast vergeten. Do politie is dïuk in do weer haar ver blijf op to sporen, om haar nog even te herinneren, dat de zaak zoo niet in het reine is. Het is te hopen, dat zij in dit voornemen slaagt. Wassenaar. liet Bestuur der „Koningin "Wllhelmina-Vereeniging" heeft besloten, dat nieuwe leden zich nog deze week op het raadhuis kunnen lateu inschrijven en dat na 19 Aug. geen nieuwe leden zullen worden aangenomen. Oudere, die hun kindoren (van 613 jaar) willen laten deelnemen aan het kinderfeest, kunnen op 21 on 22 Aug. toe gangskaarten voor hun kinderen krijgen, doch alleen op vortoon van hun bewijs van lid maatschap. Op diezelfde dagen kunnen leden of kin deren van loden zich aanmelden voor de ring- Tijderij met paard en tilbury en ook do jon gens en meisjes, die willen deelnomen aan hot ringsteken per rijwiel. Aan do rinrtJderiJ mogen alleen doelen heeren boven 18 jaar en damos boven 17 jaar. Aan het ringsteken per fiets kunnen jongelui van 13 tot 18 jaar deelnemen. Bij Koninklijk besluit, zijn, met ingang van 16 dezer, bij do Koninklijke marine- reaervo: lo. bevorderd tot luitenant tor zee der 2de klasse, de adelborsten der 1ste klasso N. J. Vermeulon, C. Lieuwen, C. E. Plugge en J. A. Bientjea. 2o. Bencomd tot buitengewoon adelborst, do heeren O. Oud en D. P. Jansen. Aan don reserve eorsten luitenant A. E. van der Heide, van het 10de regiment in fanterie, gerekend van 1 Augustus 1005, eeu eervol ontslag uit zijn betrokking tot do landmacht vorieen'J. Met ingang van 1 September 1905, be noemd tot adöpirant-ingenieur voor het stoomwezen P. A. van der Laan, worktuig- 'kundig ingenieur te Delft, on M. Eykelen- boom, werktuigkundig-ingenicur te Bode graven. Bepaald dat het oereteeken, ter uitrei king aan hen, die deelnamen aan belang rijke krijgsverrichtingen, ook zal wordei toegekend aan allen, dio tusschen 13 Fobr. en 23 Juli 1904 hebben deelgenomen a ti den tocht door do Gajo-^ en Alaslanden; zullende de hun deswege uit te reiken g^bp x het opschrift dragen: ,,Gajo- en Alaslandeu 1904." Aan den commies bij het 'departement tan koloniën, P. J. van Dam den Boumees- ter op zijn verzoek, met ingang van 1 No vember 1905, een eervol ontslag uit 's lands dienst verleend. Technische Hoogeschool te Delft. De rector-magnificus der Technische Hoogeschool maakt bekend, dat hij tot in schrijving voor den cursus 1905/06 zal zit ting houden in het gebouw der Hooge school, des voormiddogs van 1012 en des namiddags van i|3 uur: Dinsdag 5 en Vrijdag 8 September voor hen, die reeds een oi meermalen «ijai ingeschreven ge weest. Woensdag 6 en Donderdag 7 September voor hen, die zich voot do eerste maal wenschen te doen inschrijven en wel Woens dag voor hen, wier familienaam begint met een 'der letters A tot en met K, en Donderdag voor do overige lettors L tot eu met Z, Staatsexamen. Aan het te Utrecht gehouden staatsexa men tot toelating aan de universiteit na men van 11 tot 16 Augustus deel 8 candkla- ten voor do faculteiten der Godgeleerdheid, enz. Toegelaten zijn 4 candiuiUon: H. An- nema, M. Bachrach, B. C. van Veen en H. Popma. Voor de faculteiten der geneeskunde, enz. werden 5 candidaton geëxamineerd; toege laten is 1 candïdaat: H. C. Delsman. Gedurendo den loop van het examen trok zich 1 candidaat terug. Het examen wordt voortgezet met 2 candidaten. Na voortzetting van het examen zijn van de vorige groep alsnog geslaagd: B. Ebling en moj, A. Maris voor dipl. A. Het nieuwe Kabinet. De „Zutf. Ct." schrijft: ,,Het nieuwe ministerie is zooals het be hoort te zijn, vrijwel de afspiegeling van de samenstelling der overwinnende partijen, de socialisten er buiten gelaten. Doch naast de samenstelling van het nieu we kabinet uit politieke eenheden, van één hoofdkleur bij verschil van nuance, moest ook de keuze der personen met bijzondere omzichtigheid geschieden. Het vorige kabinet is gevallen omdat het de antithese op den voorgrond stelde. Het is gevallen na een scherpe regeering, ge volgd door een stembusstrijd, die er in scherpt© aan geëvenredigd was. En ons volk had scheuring en antithese veroor deeld. Een nieuwe regeering had zich die stem busuitspraak aan te trekken, had er zich door te doen leiden. En daarom mochten dc nieuwe dragers van het gezag niet be- hooren tot hen, die in de hitte van den pas gecindigden strijd vooraan hadden gestaan. De keuze van de Kroon draagt van die overweging de duidelijke kenmerken. Slechts drie Kamerleden nemen in het nieuwe kabinet zitting, en deze drie behoo- ren niet tot hen, die in den afgeloopen ver kiezingsstrijd in agitatorisch opzicht het meest van zich hebben doen sprekeD Ook in dit opzicht lijkt ons de keuze der nieuwe raadslieden van de Kroon rationeel en voorzichtig. Wat de bekwaamheden en antecedenten der nieuwo hoogwaardigheidsbekleedcrs be treft, wij golooven, dat er ook in dit op zicht reden tot vertrouwen is. De taak van de nieuwe regeering zal niet gemakkelijk wezen. Zij zal de vrijzinnige richting in het staatsbeleid moeten herspellen, beslist en zonder transigeeren. Maar zij zal tegelij kertijd moeten trachten, niet af te stooten wie op practische gronden met haar willen samenwerken. Heb laatste deel dezer hoogst moeilijke taak zal veel beleid, het eerste veel vast heid van karakter vereischen. Een woord van hulde ten slotte aan den kabinetsformateur, den vroegeren afge vaardigde van Zutfen, mr. H. Goeman Bor- gesius, wiens staatsmansbeleid er in slaag de, onder deze zoo moeilijk© omstandighe den den weg voor de Koningin te banen tot een keuze, die in overeenstemming is met- den politieken toestand van het land." „Het Centrum" zegt, dat de formateur van het Kabinet w.i met ecmge voldoening op zijn werk mag terugzien. Na vervolgens bet een en ander opge somd te hebben van wat in den verkiezings strijd tegen het ministerie Kuyper is aange voerd, schrijft hot blad: „Met spanning zien we nu uit: do betere sociale wetten dan in do gereed liggende ontwerpen belichaamd weiden. Naar een beteren weg om de daaruit voortvloeiendo kosten te vinden dan de ta^- riefwet-Harte heett Naar een betere methode van benoemin gen, waarbij met de verhoudingen in do bevolking beter rekening wordt gehouden en niet toevallig juist aJlecn de sollicitan ten van liberale gezin<._iri-1 de meest bekwa men en geschikten blijken. In cén woord, we verlangen dan nu eens iets te zien, al is liet ook nog zoo weinig, van wat aan de kiezers werd beloofd, toen Kuyper weg moest en betere staatslie den aan bot roer zouden komen. Daarom ook verheugen we ons over het einde der kabinetscrisis: we zullen nu zien, met eigen oogen aansch'ouwen, dat er waar lijk in bet belang van land cn voLk een ander ministerio koiuen moest. En wanneer het dan werkelijk dat belang beoogt en ook nastrc -on kan, spreekt het wel vanzelf dat onzerzijds do oppositie geen andore dan een van welwiilendo critiek en krachtige hulp zal zijn. Vooral wanneer zoo spoedig mogelijk do soeicile wetgeving wordt aangevat. Streefden wij kortzichtig naar partijbe lang alleen, we zouden moeten wenscben, dat het nieuwe ministerie tob zulke wetge- viug onmachtig bleeknu echter zullen we toonen, dat het ons om niets anders is te doen dan om de belangen der teleurgestelden, die reeds zoo lang naar ongevallenverzekering, naar zieto..©-uitkee- ring en peosioen hebben uitgezien. Moge huu verwachting althans niet wor den bedrogen." Voor „De Tijd" staat het vast, dat do stempel, die op het nieuwe Kabinet rust, er een is van vrijzinnig-democratisch-Unie- liberalfetische concentratie. „Afgaande op de samenstelling van het Kabinet," schrijft het blad, zal de nieuwe koers in het tecken staan van het Amstor- damschc Verbond, tusschen dc Liberale Unie en den Vrijzinnig-dcmocratischen Bond den 21sten Januari van dit jaar ge sloten. De rechtstreekse he vertegenwoordi gers dier twee partijen in de rogoering zul len moeten trachten, het toen vastgestelde program te verwezenlijken. Hierbij nemen wij het merkwaardige ver schijnsel waar, dat de feitelijke leiders den arbeid overlaten aan hun minderen, zoo dat dezen zich in dc positie moeten gevoe len van zetbazen, wier patroons hen dage lijks op de vingers zien, maar met de wel- willonde gezindheid, die altijd bereid is hen bij te springen. Dit neemt echter niet wog, •dat de politiek zal gestuurd worden in de radicale lichting, die door de tweo partijen, welke thans aan do regecring zijn, werd aangenomen." Verder schrijft het blad onder meer: Om te komen tot een herziening van ons Belastingwezen, die aan de hoog opgezette verlangens der Unio-liberalen en Vrijzin nig-democraten voldoet, zou een minister wel over geheel bijzondere eigenschappen moeten beschikken, en van don heer Do Meester weten wij alleen dat hij, om zijn practLsch© bekwaamheid getoond als ambtenaar aan het Departement van fi nanciën, naar Indie gezonden is, om daar de financiën te hervormen, en dat hij is te ruggekeerd, zonder deze taak t© hebben vervuld. „BovendienHoe kundig zijn voorstellen mogen zijn uitgedacht en berekend, waar zal hij in <le Kamer de meerderheid vin den? Wat Van der Zwaag nog lang niet ver genoeg gaat, is voor Van Karnebeek reeds een ongeoorloofde buitensporigheid. De vrijzinnigen zullen intusscheu verstan- lig handelen fnet hier niet op den steun der christelijken te rekenen. Zoolang dezen van meening zijn, dat zonder verhooging van de directe belastingen de gelden tot bekos tiging der social© wetten kunnen gevonden worden, zullen zij vermoedelijk niet, uit loutere welwillendheid jegens hun politieke tegenstanders, aan dc natie een onnoodig geoordeelden financieelen last opleggen. Dit. ware overdreven en onverantwoordelijke meegaandheid van hun kant. Onze vrees is dan- ook wel gewettigd, dat de nieuwe regeerders, in afwachting van den tijd, dat de financieelc regeling zal zijn ontworpen door hun collega Do Mees ter, onder den drang der beloften van het concentratieprogram, onder den drang ook van hun partij-beloften aan de stembus en van dc pers, die zich gisteren reeds luid deed hooren, zich zullen gaan toeleggen op het voorbereiden van de toegezegde Grondwetsherziening. Welk politiek spel ons dan te wachten staat, is lichtelijk te voorzeggen. Mochten nog nu en dan de oud-liberalen steun heb ben verleend aan de regecring, op den historischen dag, waarop het blanco-arti kel zijn intrede i de Kamer doet, zal men Röell c. s. zien terugtrekken en de gelede ren der sociaal-democraten tegelijk naar vo ren marcheeren. Een meerderheid, dio het voorstel van Grondwetsherziening zou toe zenden aan de Eerste Kamer, wordt hoogstwaarschijnlijk niet gevonden, en mocht dat al het geval wezen, de Eerste Kamer verwerpt het zeker. De poging om, na een nieuwe verkiezing, twee derden der stemmen voor dat blanco-artikel te ver krijgen, zal niet eens behoeven te worden beproefd. Inmiddels zal van den kostbaren natio- nalen tijd een belangrijk deel zijn geroofd, dat zoo nuttig besteed had kunnen worden voor dc sociale wetgeving, velke thans ge- reod lag en wellicht na eenige wijziging we der zal worden voorgesteld. Het „Huisgezin" merfct op, dat het op nemen van den heer Van Raalte de Kabi netsformatie naar den vooruit-strnvenden kant accentueert. Het geeft, schrijft het blad, zeker tegenwicht aan de Unio-liberalc richting, di© in de heeren Rink en Fock wel niet door loidersA maar toch door zeer besliste geestverwanten is vertegenwoordigd. Het ministerie draagt dus een bepaald Unie-liberaleVrijzinnig-democratische kleur Want de heer Van Tets mogó al als oud- Iibreaal in het kabinet zijn opgenomen, zijn departement heeft geen groote politieke beteekenis, vooral niet, nu als titularis optreedt een man, die door zijn carrière steeds buiten de eigenlijke politiek heeft gestaan. En do overige ministers de heeren Staal, Cohen Stuart, Kraus en De Mees ter zijn, in politieken zin gesproken, te zeer nieuwelingen, te zeer vreemd geble ven aan de militant© politiek van den dag, dan dat hun benoeming iets zegt voor de kleur van het kabinet. Het driemanschap Rink-Fock-Van Raalte mr. Veegens legt èn om zijn departe ment, èn om zijn politieke non-activiteit in de latere jaren niet veel gewicht in de schaal, maar van zijn politiek geloof is hij vrijzinnig-demoeraat bepaalt dc kleur cn de richting van het ministerie. Dat do heer Do Meester als tijdelijk voorzitter van den ministerraad zal optre den, doet daaraan geen afbreuk. Men zal een neutraal" man hebben ge kozen om do moeilijkheid te vermijden, wie, Rink of Van Raalte, do Unie-liberaal of de vrijzinnig-democraat., met die functie zou worden bekleed. En dat kiezen van een „neutrale" bewijst reeds aanstonds het amphibische karakter van het nieuwe kabinet. Een leider heeft het niet. Op do bekwaamheid der verschillend© titularissen zullen wij niets afdingen. Van sommigen staat do bekwaamheid vast, van anderen willen wij die graag ver onderstellen. Maar zonderling blijft het, dat van geen der politieke partijen die in het minsiterie zijn vertegenwoordigd, de koopstukken zijn opgenomen. Van do Unie-liberalen blijven Borgesius en Pierson er buiten, van do vrijzinnig- democraten Drucker en Treub, van de oud- liberalen Röell en De Beaufrot. D© nieuwe ministers zijn hoogstens tweede-rangs staatslieden. Een rginisteri© in grooten stiil, zooals do vrijzinnigen er wol gehad hebben, krijgen wp niet Heb kan ook niet lijden, want noch in de Eersto, noch in de Tweed© Kamer steunt het kabinet op een meerderheid. En zijn leven 19 zoo precair, dat het zond© ware, er de voormannen der vrijzïn nigen aan te wagen. Kei Engelsche Kanaal-Eskader te llmuiden. Na het gisteren meegedeelde valt nog het volgende t© melden: Toen het kanongebulder was verstorven, ging een der officieren van do „Evertsen", namens den schout-bij-nacht, den Engcl- schen admiraal begroeten. Te 1 uur ontving de Britsche eskader voogd onzen schout-bij-nacht meteen go- volg van "es onzer zeeofficieren. Nu k\ a in rschen gang dc torpedo jagers, de een na den ander, met de „Race horse" vooraan d© haven in. Op drie na, die in de kom blijven liggen, zetten z© koers naar de nieuwe elcctrische schutsluizen. Zonder eenige stoornis werden ze geschut en, na om het eüand te hebben ge2waaid, aan de voor hen bestemde hulp- steigers gemeerd. Het vreemdelingcnbezoek te IJmuiden was ontzaglijk. Geen wonder, dat het klei ne plaatsje een nooit geziene drukte te aan schouwen gaf. Vooral op dc zuidelijke pier zag het, ge durende het ankeren van het eskader, zwart van menschen. En toen de schepen hun plaatsen hadden ingenomen, werden do koffiehuizen door do talloos veel hongerige menschen bestormd en ook ingenomen. Heb doel dier attaque waren de reeds bijtijds gereedgemaakte biefstukjes, gebaküen ton gen, enz. Of ieder z'n portie heeft gehad? Maarde kleino koopman wist ook wel, dat do schepen en de menschen zou den komen. En gansche rijen van karren en tentjes hadden een flinken inslag van brood, koek, peren, pruimen, sigaren, bier, limonade, ja wat niet al. Tot de kooplieden in binocles zegt „De Tel." ontbraken niet. „Gerus.meissie, met zoo'n vergroot glas behoef je morgen niet naar de schui ten. Jc kent hiermee op de klok van de „Eksmoet" zien ho© laat of 't is. Grindweg- tdjd hoorwant cfie hebben ze 't eerst in Engeland uitgevonden Doch het meisje was blijkbaar content met haar eigen tweo donkere kijkers en be geerde geen derde. De vuurtoren mocht zich in een onge woon druk bezoek verheugen. In do middaguren werd het al levendig in de voorhaven. Een hcelo vlucht zeilsloe- pen van de Britsche schepen scheerde naar den wal en terug. Met de stoomboot, in gebruik genomen door den leverancier van het eskader, was het den verslaggever vergund, des middags een tochtje rond het vlootgodeelte te in*- ken. De wind was aangewakkerd; er stonden schuimkoppen en menig zeetje kwam, bij het wenden om de zeemonsters, gedeeltelijk aan boord terecht. De oorlogsschepen liggen voor dubbel an ker en zwaaien bij elk getij om den boeg. Bij de slagschepen komen meerdere typen voor. Slechts twee hebben aan dek groote kra nen voor hot naar boven brengen der pro jectielen Bij andere is deze inrichting on zichtbaar. De kruisers hebben vier, drie en twe© schoorsteenen. Alle schepen zijn grijs ge verfd en voorzien van groot© zonnetenten. De vuurmonden zijn niet afgedekt, doch slechts voorzien van mondsfcop. Tusschen .do vaartuigen werd druk geseind met toe stellen en armbeweging. Weder aan wal gekomen, bleek de druk te uog toegenomen. Wat de goede stem ming misschien eenigszins stoort, is bet voor den winkelstand minder jirettig feit, dat de leverantiën voor het eskader In hoofdzaak aan niet-IJmuiders zijn gegund. En vele zuro gezichten wijten zulks aan den heer llcygersberg, den lingélschen vi- ce;-consuI. Wat hiervan aan mocht zijn, za! zich dezer dagen wel openbareD. Laat in deni middag werd bekend, dat ook gisteren dc sahepen bezichtigd mochten worden door het publiek. Do slagschepen en de groote kruisers waren toen niet meer t© bereiken, maar de „Sapphire", die met de torpedovloot in de haven ligt, trok veel bezoek. Gedurende zijn aanwezigheid hier te lan de is aan den admiraal der Engelscho vloot toegevoegd de luitenant ter zee 2de kl. O. C. Schepp van Hr. Ms. fregat „Evertsen." Heden lunchen de Britsche vlagofficieren en schout-bij-nacht J. H. J. L. Sweerts de Landas Wyborgh bij den minister van ma rine Cohen Stuart in het „Palace-HotelF te Scheveningcn. De afgetreden minister Ellis zit mede aan. Aan het diner, dat hedenavond ten pa- leize „Het Loo" aan den admiraal en ver dere officieren van het voor IJmuiden ge legen Engelsch eskader wordt aangeboden, zijn ook uitgenoodigd do leden der Engel sche legatie cn de ministers van buiten- landsche zaken en van marine en de vlag officieren der Noderlandsche marine. RECLAMES, h 40 Cents per regel. (Saxleïiner's Bitterbron.) Door de geneeskundige faculteit aanbe volen om zijn zekere, aangename en gelijk- matigo cn onschadelijke uitwerking. Het is uitstekend togen habitueele en toevalli ge verstopping, bloodopstijgingen, storin gen in do spijsvertering, vetlijvigheid, le verkwalen, aanleg voor cht, enz. Alleen d&n ©cht, als op het etiket met ïood midde. *eld 0> naam der firma: „Andreas Saxlelmer" lezen staat. Verkrijgbaar in apotheken, drogisterijen en in alle minerr.alwatcr-depots. 6504 21 Verlangt s.v.p. stalen van onze nouveautés in zwart, wit of gekleurd, van 60 cents tot 9 gulden per Meter. Specialiteit: Zljdestoffen voor ©ezolachaps-, Brnids-, Bal-en Wandeltoiletten en v. Blonses, Voering enz. W(j verkoopen slechts gegarandeerd soliedo zjjdestoffen direct aan particnlieren, franco vracht en rechten aan huis. 193 21 ZUdestoffen-Export. Koclnk. Hofl. De Sjah van Perzië is op de ten toonstelling to Luik geweest. Een aangename herinnering van de uren, die hij op het tentoonstellingsterrein heeft vertoefd, zal Z. M. niet naar zijn land meenemen. Het was zeer warm in de go- bouwen, en nauwelijks was de koninklijke bezoeker eenige afdeelingen 'doorgeloopen, of alle menschen, officieel en niet-officieel, die aohter hem aankwamen, werden terug gedrongen. Het gezelschap was genaderd tot de P erzischo af deeling, en hier wenschte Je Sjah alleen gelaten te worden. Niet om- dat hij in de eenzaamheid wilde genieten van de uitstalling, maar hij was „onpasse lijk" geworden. De Sjah voelde zich vrij spoedig weer heter en vroeg om een Turk- scho pijp. Eenige trekjes verkwikten hem blijK©aar. Vervolgens wandelde het gezel schap n„g eenige afdeelingen door. In het „Palais des fêtes" was een maaltijd gereed gemaakt. Z. M, :.t heel weinig en ging daarna rusten. Nog even heeft hij 's mid dags ecu enkele zaal van de tentoonstelling doorloopen, en toen vertrok, hij alras naar het station, waar de trein gereed stond, die den Sja- naar Vi-hy moest brengen. De „Köln. Ztg." komt in een artikel over! de duurte van hot vleesch tot d© volgend- sloisom: „Er bestaat altijd een zeker gevaar voor epidemie, wij zijn de laatsten, uie dit zullen ontkennenmaar indien nu reecta Russische varkens in Le- paaldo hoeveelheden worden toegelaten, kan men toch niet inzien, waarom een verhooging van dit contingent voor juist dezelfde slachthuizen nu plotseling een bij zonder gevaar voor epz emie zou mee brengen. En wanneer tegenwoordig her kauwende dieren uit Oostenrijk-Hongarije en Denemarken onder bepaalde voorwaar den worden toegelaten, zoo is niet to be grijpen, waarom onder dezelfde voorwaar den d© inv oer uit Nederland niet even ongevaarlijk zou wezen. Feitelijk rijn alle deskundigen het er over eens, dat de tuberculi nep roef in do quarantainenstallen, gelijk zij op hetDeen- sche vee wordt toegepast, bijna heelemaai niets bewijst; waarop het aankomt, is op een zoo spoedig mogelijk slachten van de dieren, zoodat zij met ander veo heelemaai niet in aanraking komen. Bijna alle groot© slacbtstallen hebben af-onderlijke afdeelin gen voor Sperrvieh, zoodat het ingevoerde vee met het inlandsche heelemaai niet in' aanraking l hoeft tj komen. Voorde Rijn provincie stellen wij voor. dat een bepaald contingent varkens uit Nederland voor dc voornaamste slachthuizen, waan afzonderlijke afdeelingen aanwezig zijn, wordt toegelaten, on d weder de invoer, van rundvee voor onverwijlde slachting in bepaalde slachthuizen wordt toegestaan.; Deze maatregelen zijn noodig, en wel zeer 1 spoedig. Men moet den Duitschen land bouw een zekere grcnsbeschermin_ toe-» staan, maar deze mag niet zoo ver gaan, dat dc volksvoeding er onder lijdt." Zou het niet tijd worden, dat men van Nederlanckche zijde, steunende op wat del open bare "meening in Duitschland zelf ver langt, bij de Pruisische regeering aan- v drong op toekenning van dezelfdo rechten a's Denemarken, Rnsland en Oostenrijk reeds genieten? Naar een correspondent van dc ,,N. R.-. C." to Berlijn hoort, heeft do Duitscho regeering volstrekt geen plan om de M a- rokkaansc he loening van tien millioen door Duitscho bankiershuizen we gens de bezwaren der F ranse he pers onge daan to maken. De leening is een zuiver particuliere zaak van den Sultan, onder verpanding van persoonlijk grondbezit, en met een korten terugbetalingstermijn. Een aanvankelijk door den Sultan aangeboden'i voordeelige spoorwegconcessie werd van Duitschc zijdo nadrukkelijk van de hand ge wezen om eiken schijn to vermijden, als zou Duitschland nog gauw vóór de conferentie» een apart voordeel willen bereiken. Wan neer do Franschen een tot dusver ge'.ieim gehouden afspraak met den Sultan bad-.' den, volgens welk© deze slechts met Fran-: sche banken geldzaken mocht doen, dan' had men do Duitscho diplomatic daarvan fatsoenlijkhei dshalve tijdig behoorcu to onderrichten. Daar dit niet gebeurde, kun nen de Franschen, als zij correct willen zijn, zich niet te Berlijn, maar slechts te Fez zelf bij den Sultan van Marokko we gens eventueele niet-nakoming van vroe gere beloften beklagen. Overigens is de geheele voorschot^affaire op zoo korten termijn, dat de gang der conferentie er niet' door getroffen wordt.Rouvier is nauwkeu rig op de hoogte gesteld van den stand van zaken en weet juist ook in deze aan gelegenheid, dat Duitschland ©r niet aan; denkt Frankrijk achter den rug een voor deel af te kapen. Er zijn er in Duitschland, die zich er, over ergeren, dat do Pruisisch© minister, van spoorwegen goedkoop© plezier- treinen voor een bezoek aan dc En gelscho vloot in de Oostzeehavens wil laten loopen. Daarentegen zijn sport clubs to Danzig zoo verstandig, met de Engelsch© vlootgasteD verschillend© voet bal- en andere wedstrijden op touw to zetten, waartoe do Engelscho admiraal ver lof heeft gegeven. In weerwil van het strikt particuliere karakter van het bezoek, dat kon i n g Eduard to Ischl zal brengen, kennen do Weensche „Neue Freie Press©'' en do „Zeit" er een staatkundigo beteekenis aan toe, door het in verband te brengen met het uitblijven van een bezoek van koning Eduard bij keizer Wilhelm. D© „Neuo Freie Presse" wil in het be zoek te Ischl een vergoeding zien voor do mislukte samenkomst met keizer Wilhelm^ in zoover, dat keizer Frans Jozef als vriend van koning Eduard en v.n keizer- "Wilhelm beiden de Duitsch-Engelscbe kloof moet overbruggen. D© „Zeit" stelt het bezoek als een demon-/ stratieven slag in het gezicht van Duitsch-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1905 | | pagina 2