Uit de „Staatscourant." „De Post." Buitenlandseh Overzicht. Gemengd Nieuws. i [Amsterdam, pa.**f»rclc 16 Oct. Kaap, Oar- fcoeirio; do „MaaslaAKl" vertrok 10 Oct. van lAnssterdam naar Buenos-Ayres; do „Sta- (tondam", van Rotterdam haar, Nieuw- jiYork, vertrok 15 Oct. von Rottendam; vie [„Ambon", van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 15 cb. to Port-Said; de ,,Goen- toer' vertrok 15 Oct. van Rotterdam naar 'Batavia,; do Horzog" (thuisreis) vertrok (33 Oct. van Durban; dc „Mctrfcgraf" (uit reis) arriveerde 14 Oot. to Durban; de „Prinz Begon t" (uitreis) passeerde 13 Oct. Aden. Gouda. Dc vak- en workliodotivere©- cigmgen te Gouda hebben thans ook kans cc-n eigen gebouw of vergaderzaal tc krij gen. Op do Zaterdagavond gehouden ver gadering van dc Goudscho cooperation© 'bakkerij on verbruiksvoreoniging „Ons Voordeel" toch word eon oommiesie be noemd, vlie voorstellen dienaangaande /.al overwegen en besproken met hot beetuur, o>m dan in do vexgadeu ing van December a -s. mot öventuoelo voorstellen bij de leden te komen. Doze commissie werd benoemd naar aanloiding van een bespreking betref fende de indertijd 'door do coöperatie aan- g koohte voormalige ijzergieterij, welke, al is bet gebouw in don tegenwoordigen staat, waarin het verkeert, niet te gebrui ken, renteloos staat. Do vorconiging telt thans bijna 1800 le den en bestaat ruim 12J jaar; ze keert de laatste jar on voor do bakkerij pl. m. 20 pCt., voor den kruidenierswinkel pl. m. 11 pCt. dividend uit. Ook dit jaar zal het ongeveer zooveel zijn. Kon aanvraag om verhooging van loon van d© loopers, werd droor het bestuur ai- y wezen, Een voorstel evenwel om voor het I bc-stuur 110 meer per jaar beschikbaar te stelIon, werd Zaterdagavond aangenomen (Verklaard. Haxerswoude. Van de renteloozo geld leen ing, groot duizend gulden, ton behoeve van de Ned.-Herv. Keiik, zijn uitgeloot dc aando'elon 4, 5, 24 en 36, welke tegen afgifte van de certificaten in November bet a alb om zijn ten huize van don heer A. van den Toorn Sr., korkolijk ontvanger. Er worden op 'l dorp weer ernstige pogingen aangewend tot het oprichten 4c©hor zongvcrecniging. Lisse. Uitslag dor loting van de na tionale militie: No. 1 H. J. van Tonge len (b.d.), 2 A. Smink, 3 F. M. Timmer mans, 4 W. Vrijburg, 5 A. Walraven, G P. J. Sohoone} 7 P. Th. Kortekaas (b.d.), 8 N. Grinbergen, 9 W*. Sirie, (b.d.) 10 M. van den Berg, 11 P. Gaidenior, 12 H. van der Laan, 13 W. van der Peet, 14 H. Dub- bis, 15 N. J. van der Wilk, 16 A. E. van Ha ge, 17 P. C. van der Pool, 18 H. Kuy- pcr, 19 H. J. Salman, 20 D. A. Boogerd, 21 A. A. Bokkers, 22 J. D. van den Burg 23 M. C. Meakors, 24 K. Lindaart, 25 G, S. van der Moer, 26 K. Slootweg, 27 W. G. J. Aalbortsherg (c.d.) 23 A. Bomijn (b.d.), 29 F. W. Möhlmann, 30 J. Wcijcrs, 31 II. Bekkor, 32 J. A. Bissohop, 33 A. L. van Zonneveld, 3-1 F. de Wit, 35 P. W. Ho- gendoorn, 36 A. Langcveld, 37 M. van Stein (b.d.) Sasstaheim. Op de vergadoring van de afd Sassonbeim van de Algomoeue Ver. van Bloera* bollencultuur Is candidaat voor 't hoofdbestuur gesteld (i® heer E H. Kiu'dfT alhier. Den koster der Nod.-Horv. Kork alhier 1h oen gratificatie van f 25 verleend ter ge legenheid van zijn 25-Jarlg kostorachap. Valkenburg. Uitslag van de, in vereonlging mot liyseburg, gehouden loting, voor zoover Yalkenburf aangaat: B. AbbiDk 81, W. Boterman» 28, J. linthern 16, B. Rhuneburfer 25, C. Van der Zwart 27, Job. van der Zwart 8 Woerden. D&fc de verwachting omtrent den Mtiiveer ran paarden en vee op de aan staande jaarmarkten op 24 en 20 October boog geepennen is, biykt uit het feit dat de opbrengst van het marktgeld deor do goiaoente gisteren is verpaeht voor 846. Wanneer men nu nagaat dab bet inarktgeld 10 cento por stuk kediaagt, begrypk men dat de aan- 1 voer heel wat most bedragen, tril er roor den pachter eec broodje oveiaohieteD, daar er al- tijd nog lwel wat oukeeton bljkomou. Zegwaard. Heb beetuur van den Pa- lón&tei «chen poldei' zal op Dinsdag 25 October a. s. schouw drijven over de vaart langs den Zcgw. weg, achter dcai Hoorn, langs clou Bahinkelwcg en achter heb dorp, zoomede over do Loidachc Wol- 'lenwatering en over de wijken, die mot dc vaart lange den Zogw. weg in verbinding staan. Tevens over do dijken, boezem- en keer kaden, de bcesoru» en tochten, over de hoofden, dammen, duikers, ©toepen, schoei ingen «n dergolijko werken, in voormelde wateren aanwezig, en over de slooten on de zich daarin bevindende dammen en dui kers. Het aandeel dezer gemeente in de kosten der s&iutterij over 1905 is door Ged. Staten bepaald op 15-73. Tot. /.etters voor de directe beladin gen in dozo gemeente zijn door d»n Com- misscfris dor Koningin met ingang van 1 Januari a s. herbenoemd de lieeren J. Fij- an on P. W. Lammens. Z.oe(eftseev De steenbolon, liggende bij de waterrnachinc van den Nieuwen Pol der waren gaan broeien. Zoodra het be- morkt weid, is men begonnen met het om- werken van den hoop, waarna bleek, dat reed® een heel© voomad verbrand was. De geheel© hoop vertegenwoordigde een waar- do van omstreeks 20CO. Bij Kon. besluit is benoemd bij het per soneel van den geneeskundigen dienst deï landmacht», tot officier van gezondheid 2do 1 klasse, de arts H. Aldershoff. I Benoemd is tot assistent voor de bo tanie aan do Rijks universiteit to Utrecht, dr. F. W. T. Hunger. Do gowonc audiëntie van den minister 'van justitie zal Woensdag as. niet plaats hebben. IJk ón herijk von maten en gen»ic7Uen. De minister va» waterstaat h«$ft goed gevonden to bepalen, dat het go#dk*urinsfc- ïnerk, gedurende h«t jaar 190Ö tto b©zig«ü, zal zijn: bij den ijk en herijk va» maten «n gewichten do letter p in <Wn gewou«n schrijfvorm; bij den ijk en herijk van gas meters de Koninklijke kroon; on voorts ter algemcene kennis te brengen, dat, als ratrk bij eerste stempeling aan do na^onoaoide ijkkantoren gebezigd wordt het cijf«r ach ter don naam van elk kantoor geplaatst; 'e-Hertogenbosoh 1; Arnhem 3; 'e-Grav©n- hago 5; Rotterdam 6; Leiden 7; Dordrecht 8, Amsterdam 9; Alkmaar 10; Middelburg 12; Utrecht 14; Leeuwarden 15; Zwolle 16; Groningen 17; Assc-n 18; Maastricht 19. Do afdeoling Leiden van den Neder- landsohen Bond voor post- en telegraaf-b©- ambten ,,De Poef' hield gisteravond in dc concertzaal ,,Du Nord" een fecatelijko bij eenkomst bij gelegenheid van haar elfjarig beetaan. Plantengroepen stonden ter weers zijden van het tooncel, tc midden waarvan aan den eenen kant do Vereenigingsbanier on aan den anderen kant do buste van ko ningin Wilhelmina. Dc zaal was good ge vuld mot dc leden on hun vrouwen of an dere familiebetrckkingonj terwijl ook ceni- ge donateurs aanwezig waren. Dc voorzitter, de heer C. Sneeuw, opende het samenzijn met een toespraak om aller eerst allen het wolkom loo to roepen au ver volgens gewag te maken van het ovorlijdon van eon nog zoo jong kamoraad, wione toe stand, hoewel na een langdurig lijden, do laatste dogen zoodanig toenam, dat bij Za terdag jl. der Vereeniging ontviel. Spr. dankto voor de betoonde belangstel ling in de vereeniging, wier dool is elkaar ook in soms moeilijke la ven som s t an-digh o- den te steunen. Dat geeft nieuwen moed, «•n ook bracht hij don collega's van elders een bescheiden groet, die door hun tegen woordigheid evonccns van hun belangstel ling toonden. Voorta deelde spr- een en andor over het afgeloopen boekjaar mode. Zoo noemde hij eon tweetal verbeteringen, het afgeloopen jaar tot stand gekomen: ten eerste, dat bij horlialiugr/>efeningcn der militaire plichten hun salaris en verlof doorgaanten tweede, den zoolang gowcnschten mantel voor dc 1 bestellende postboden. Daarvoor zijn zeker allen erkentelijk. Men hoopt echter op nog meer vorbeteringen. Niettegenstaande de Bond eenigo hinder palen op zijn weg ontmoette, zag hij toch het ledental steeds aangroeien. In de afdeeling zelve bleef heb ledental stationnair; een paar gingen or zonder r,f om een luttele reden heen, bij anderen daarentegen werd do belangstelling opge wekt. Het bezoek dor vergadering laat nog al tijd 1© wonsclien over; blijkbaar is men er nog niet van bewust, dat een kalm c-verleg met elkander een eerste vereisclite is. De vorige voorzitter, hoewel nog jong en krachtig, moest aftreden door ponsionneo- ring naar aanleiding van een ongeval can den trein. Dank zij echter den gunstigen maatregelen, voor hem'genomen, is hij in staat gosteld door licliteren arbeid to mid den zijnc-r collega's voorloopig in verder onderhoud tc voorzien. Met ernstige ziekten had de' afdeeling veel to kampen, wat veel geld koelte. Dank zij den ateun van l«ecren donateurs kon zij de uitkeeringen volgons reglement vol doen. Gaarne had zij evenwel meer gedaan, aangezien óén lid door langdurige zUkt© op half traktement gesteld word en twee anderen naar con sanatorium moeeten. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk, dat. de bijdrage voor deze kas verdubbeld zal mootcn worden. Maar t»pr. hoopte, dat het onder de kameraden, al ie Int deenoode ten koste van een klein offer voor dit do®h zal mogen zijn on blijvonEén voor allen, al Ion voor één. Voorts deelde liij mede, dab ditmaal, wat de feeetviering betreft, «enigszins is afge weken van vorige jaron. Thans werd namelijk nieb gewerk* n»#t eigen krach ten, maar wacoo daarvoor $«- noodigd de heer en mevrouw De Groot, uit Amstei dam, die reeds cldor* in d« afdeelingen hun sporen hadden verdiend, alwmede het harmonie-gezelschap .Beetho ven", van Alfen, voor velen zaker ook geen onhekendo in«er. Zij zouden het hunne bijdragon tot het wolslagen van dozen avond. En dat bobben zij gedaan ook, zelfs op uitmuntend© wijze. Het eerstgenoemde echtpaar gaf verschil lende komische voordrachten, die bijzon der in den geeet vielon, en karig waren zij ook niet in hot toegeven van nog moei nummer© na do telkens davoron«de toejui chingen. „Beethoven" vertolkte heol verdienstelijk onder de leiding van den h«or A. J. Markx een aantal muzieknummers en oogett© daarmee eveneens veel bijral, alsmede woorden van dank namen» de vereeni ging van den vooizittor, di« ook den heer en mevrouw De Gioot niet vergat. Woderkeerig werden door den h©©r Markx do beste wenechen voor den verderen bloei der afdeeling geeproken. Een gezellig biü volgde op de uitvoering. Was het de gewoonte om op deze uitvoe ringen oen collecte te houdeoi rooi' de ver eeniging „vSchooManderroeding", thans moest men ook liierraai afwijken, daar de afdeeling, zooaJe gwtegd, onder haar leden een collega heeft, die reads eedert lang ziek ia cn tevens reeds half traktement ge niet; voor licm werd nu ©en inzameling ge houden, welke 16.05 opbracht. Weerbericht van 17 October. X Yolgéns opgavs vin» hol Mel. Inufitnnt lo Utroohl. Verwachting. Krachtige tot etorin- achtlgen zuid westelijken wind. Betrokken V'cht. Regen. Geringe toeneming in tempe ratuur. HET ©KELIM OP DE Bakkea'sstaegfhi'-aag'. Nog ontvangdn: Gecollecteerd op het jaarfeest der Lc-idscho Fabrioksarb.-Voreeniging „Eendracht maakt macht" f 4.52. Opgehaald In don hoed van Daan in den Bierkelder Langebrug 1.40. Het totaal bedrag is nu 1136.39. Huldeblijk aan Prei. Heuler Treuli. Men sohrijffc uit Amsterdam aan de „N. R. 0.": ,,Aan Hector Troub, Hoogleei'aar in de Verloskunde cn Gynaecologie aan de uni versiteit van Amsterdam, die vooi 25 jaren te Leidon werd bevorderd tot Doctor in de Geneeskunde, is op den SOsfccn Novem ber 1903 door 720 Ncdc-rlandsclio Genees- kun igen aangeboden zijn pertfet op koper gegraveerd door P. Dupont, als uiting van dankJia rheid aa den leermeester, van wacrdeerwig \oor d>n consulent cn van hartelijke vriendschap voor den oollega. Tor herinnering hieraan is hem deze oor- kondo overhandigd." Aldu3 de oorkonde bij het geschenk dat thans gereed, na enkele dagen expositie bij Wisselingh op het Spui, aan profetkior Tieub zal worden overgedragen. De riainen dei* deelnemers zijn geteokend op piej-ka- monten bladen, waarvan dc randen aan bloem en plant ontleende versieringen dra gon, op subtiele wijze dooi T. Nieuwen- huis uitgeroeid. Oorkonde en dc van clc hanteekeningon voorziene bladen liggen in een kist van lichte kokoepalm, met in don- kor coromandelhout bijgewerkte randen, naai- ontwerp van donzelfdcn kunstenaar vervaardigd. Het portret van Trcub ia sprekend ge lijkend en blijkbaar niet groote liefde door Dupont behnadeld.. De Loogleoraar in wit te operatiejas gekleod, zit in zijn vrouwen kliniek uiet een groot boek in dc handen. Bij de koperen plaat, ongeveer 40 bij 30 c.M. groot, gaan een aantal afdrukken, ko- peigravures, cu daairuit treedt in vollo warmte hot conscientieuso en expressieve van Duponts schepping naar voren. ,,1878 Hector Treub 1903" vult dooi onder rand. Do plaat ligt in een kist van het- zokle karakter ah de andere, met de wa pens -van Voorschoten (geboorteplaats), Nccleiland, Leiden en Amsterdam; in liet midden de initialen H. T. Dc Duits.clie rc-geeiiug zal, naar de „Deutsche Tagcszeitung" verneemt, oen wetsontwerp indieppn, waarbij de v re dessterkte van liefc leger met 20,000 man zal worden verhoogd. Het voorstel zaJ tegelijk met de begrooting, die recda op deze veinieerdcring zal zijn geba seerd, worden ingediend. In 1898 werd een vermeerdering aange vraagd van ruim 23,000 man, waarvan de Rijksdag or toen 7C00 schrapte. Men ver onderstelt, dat ditmaal het wetavoorstel zonder veel tegenstand zal worden aange nomen. Een kader-uitbreiding zal daarvan dan later een gevolg zijn. In allen eenvoud aleclite de familie en de koste vrienden van den overledene waren tegenwoordig is dezer dage» het etoffe- lijk aver«cliot van graaf Waldersee naar het familiegraf te Lütjenbuig over- gebraoht. In het ölolpoik werd tevens het gedeni- tc«ken ter herinnering aan de expeditie naar China onthuld. D« Duiteohe Keizer zond aan gravin Wal- d«)Vee een lelo^wun van deelneming. Uit Dresden verneemt de „Frank- fnrtci Ztg.", dat er geen sprake is van den terugkeer van de voormalig© kroon- p rinseavan Sa keen. Er is in de ver houding van het Hof tot haar niets ver- andsid. Naar de „Vorwörte" mododoelt, wordon oedert September op kot van hot D u i 4- cho ministerie van buitenlandeche aokon alle te Berlijn vertoevende Japanner» dooi de politic bowaakt. Aan booggeplaat ®te ambtenaren is dc bewaking van liet ge zantschap opgedragen. D« „Vorwarts" vermoedt, dat deze Ber- lijneoh# maatregelen in verhand staan m©4 <loor Ruiland te konnsn gegeven wonschen. Het gaat or voor dc Duitechers in Zuidvea t-A f i i k a hoe Langer hoe donkerder uitaion. Het verraad van Hendrik Witboi, het, opperhoofd der in 1894* met zooveel moeite onderworpen Witbois, laat thans geen twijfel meer, na zijn door twee kapiteins aan dc Duitechers overgebrachte „oorlogworklaring", naar het heet vanwe ge het voornamen der Duitschor» om de in boorlingen te ontwapenen. Tenzij hij door zijn stamgenooten tot dozen omke»r is ge dwongen, moet men het er voor houdon, dat zijn proclamaties en vermaningen aan zijn staïngenooten om den Duitschero trouw to blijven, er op berekend warenf liet wantrouwen der autoriteiten in tloap te wiegen. Het gevaar voor een algemeenen opstand van alle zwarte elementen in Duit&ch en Portugeeceh ZuidwcsLAfrika wordt nu hoe langer hoe dreigender. Zoo als mon weet, ie ook do bevolking Van het Portugeeeche gebied reods min of meer' oproerig. Hefc „Berl. Tagebl," vreest, nu Hendrik Witboi den nieuwen' opstand in Duitsch Zuidw est- Afrika leidt, dat een al gemeen e opstand van alle Hobtontotten zal volgen ©n dat zich ook de ttefke en oorlogszuchtige Ovambo-stammen daarbij zullen aanslui ten. Dozen weten namelijk zeer goed, dat [LH1 r "-'HHLIESJ ftJÜLMLLLJgj dc Duiteob» ïegeering, na d© Herero'a on derworpen te heb!*», ook hen aal aanval len daarom gullen aij van de« g»leg»»heid gretig gebruik mok»n. Duiteohland, m«»rit h©4 blad, kan reke nen op een op»tand van de geheelc zwarte bevolking van Duitsch Zuidweat-Afrika, d.w.z. het is midden in een kolonialen oorlog) zooolfi het er nog nooit «en, cn zooale andera mogendheden nog zelden ge voerd hebben. Daarom moeten natuurlijk veel meer troepen naar de kolonie gezon den worden en liefet alle© tegelijk. Men heoft in den strijd tegen de Hoicro's reods gezien, dat het stekel van troepen-zeilden bij kleine aantallen ni&t goed werkt. De „Kölniaohe Zeitung" berekent, dat, nu de Wifcboie gemeenc zaak hebben ge maakt mot do andere in opetand gekomen inboorlingen van Duitach Zuidwest-Afrika, de Duiteohe troepen te bestrijden zullen hebben: de "VVitboif mot 300 geworen, de Betlianiors met 600, de Beraeba-menochen met 200, da Gocha's Hottentotten met 200, iJo Bonciekywarts met 200, Morenga met 100 tot 200, te zamen 1700 geweerdiagamden. Vooite moot men aannemen, dat Morenga, na het sucoe*, dat hij tegenover luitenant von Steinpiol gehad heeft, c»n zeer grooten toeloop van volgers gekregen zal hebbon. Dg „Kölnieche" trooat zich echter met do ovorweging, dat deze opstandelingen, hoe- zeor goed bereden, vermoedelijk spoedig ge- brok zullen hebben aan munitie. Kolonel Yeunghuaband, do leidor der ex peditie naar Tibet, is te Simla aange komen. De Grioksche minister van financiën Siraopoulo heeft zijn ambt ncoigelegd. Prof. P. J. Muller, voorganger van de Nedord.-Herv. Gemeente van Preto ria, zou den 27flt«n September zijn 25- jarigo ambtsbediening vieren. Een commiv sie, mot don heer A. D. W. AYolmarans aan het hoofd, had zich gevortnd om den leer- aar, d-i© reods- in korten tijd veel waardce- ring had gevonden, een huldeblijk aan te bieden. Uit Montevideo (Uruguay) wordt gemeld, dat dc Kamer en de Senaat de grondslagen van den door d© Regccring geteekenden viode hebben goedgekeurd. 't Is waar, dat do telegrammen niot veel lioht ïereproidon ovor het voider verloop van deei veldslag, dion generaal Koeropat- kin ten zuiden van Mocüsxl-en den Japan ners heeft aangeboden, en liet is ook waar, dat uit Kooropatkin'e telegrammen nieta poeitiefs blijkt yan «en vluolrt ioor het aanrukkende Japonsoho leger en ook niets omtrent een totaal verloren-rijn van zijn legermacht, maar tooli kan als vaststaande wordon aangenomen, dat het gevecht tus- sohon Jontai on. Mc*Vdon voor do H.us««>n i» gocindigd met een nederlaag, gepaard gaande met kolossale verlieaezi, cn wij zijn er dan ook volstrekt niot van overtuigd, dat het «en paar dagen geleden door ons mot groote letter afgedrukte telegram der „Frankf. Ztg.", dat melding maakte van de vlucht (of w il mon liever het overhaast terugtrekken) van Koeropahkins groote Lig*r, nadat hot- vooraf verslagen (wellicht beter: nadat zijn kracht gebroken was), iota vormeklde, dat ver berijden do waar heid waa. Het gevecht, dat nu nog aan d«i gang is -dient dan ook zeker sloohte om den terug tocht dor Rusecm to dekken. Maaraeholk Oyama vorzekort, dat liet Jap&naohe leger over 2ijn gan&ch© linie suaoe» heaft, m. a. w. de Itu»soT tot wijken noopt, en het praatje van den Ruseiscbcn gen orale n Waf, dat de Russen niet op Moek den terugtrekken verdient misschien geloof in óteM\ zin, daA zij terngtrtkken op Tie- liu4, omdat de «tellingen bij Moekdon voor heil onhoudbaar zijn. T© St.-P«terdjuig is men dan ook verre van geniet. Wat de correspondenten van Parij«abe bladen eoinen duidt daar op. Zoo •oint du« van het „Petit Journal": H-fc is e»n nederlaag, een ramp. De Japanners rijn door het oentrwn en den linkervleugel, die een omtr«kk»»d© beweging had moeien makion «fi zoo Koeffopatidn's plan doen sla gen, hcoi^ebroken. Da terugtocht is alge meen. D© Chineoeoci rijn op vorschfillencte punten in Mondsjoarije opg««tean. Hot lijfrvgimant van Alex&niar III ii vernie tigd; en van neg twee andoro regimen ton rijn nog Biecht® onkel© mannon overgeble ven. Het 6d» kgterkorpz wordt als verloren beenhouwd. D© correspondent van de Eo1k> de Pa ris" seint: Op don Rueeischcn rechtervleu gel is generaal Toatejlok gesneuveld. Zijn brigade liseft me«r dan dc helft de^- man- scliappon verloren on drie-kwart dor offi cieren. Die van hot „Journal" heoft van een van do adjudanten van don Tsaar gehoord, uat tw«e regimenten \ao den rechtervleugel dor lluaeon, volgens ambtelijk bericht., den 12den 'e ochtend® 1300 mon en 36 kanonnen verloren heihen. '6 Avonds wa® hot gevecht nog noodlottiger. Da Russen moesten over haast vluohtan, piot achterlating van al hun geoohut, 76 kanon non 1 Neg dit aongaanda d© vei liesenIn het rapport van maarschalk Oyama wonden do P»us«i«obe verliepen geschat op 30,000 man. Van ander© zijde heet het: Dertig dui- ■end man moeten reeds van boklo logers buiten gevseht geeteld rijn. Bij het groote aantel en d© verbittering, waarmede wordt gestreden, is dazc opgave niet als overdre ven te bcóahouwcai. Over dc verliezen wordt nog uit Parijs gemold, da/t doze van 10 October af tc St.-Petersburg aan Russieche zijd© worden geschat op 12,000 man en aan Japan&ohe zijd© op 18,000 man. Do „Roöss" verneemt uit Moekdcn, dat do verliezen aan boido zijden reusachtig zijn. In lange, uit goederenwagens bestaan de treinen worden de ongcl'ukkigen daar binnengebracht, op de landwegen woird<u4 rii in tweewielig© karretjs® rervodrd. Doch ook t* reet en te paard rist men ze arri- v««ren Alle wegen rijn vol gewonden. Men ciet ac zich voor tele epen, soms elkondor, steunende en den kortsten weg zoekende naar dc hospitalen. En in d© verte duurt het donderen de^ kanonnen nog maaf steod» voort... De Petersbu rgsohe correspondent der „Eoho de Paris", Marcel Hutin, seint, daè hij van een lid der keizerlijk© hofhouding heeft vernomen, dot de Ru&ri»eSie verliezen 10,000 man bedragen, waaronder 3500 doq? den en 200 officieren. .V- Omtrent den toestand van Het slagveld wordt gezegd, dat, vooral na een hevig on- weder met zware regens, de wegen slecht' zijn gswozvlen, de rivieren rijn gestegen, het terrein van den slag eon onbegaanbaar 1 moeras is. De laatete berichten van maarschalk Oya- ma beeohrijven zeer omstandig de laatste gevochten. Aan liet slot zegt de opperbevelhebber, dat van 10 Oct. tot 14 Oct. <ie uitslag van den «trijd over de geheele linie gunstig was voor de Japansohe wapenen: „De vijand was in aantel sterker daêè wij; toch is hij niet alleen verslagen, maft? wordt hij ook kchtig achtervolgd. Wij dringen Je Russen tegen don linkeroever van de Hocn-ho en brengen hun daarbij zware verliezen too. Wjj hebben meer dan dertig kanonnen buitgemaakt en het aantal der krijgsgevangenen beloopt eenige hon dorden. Kortom, hat dool ran clen vijand is totaal verijdeld, zijn aanvallende bewe ging is geheel mislukt. De verliezen van den vijand moeten ten minet© 30,000 man bedragen. Do oorlogs buit omvat behalve de kanonnen een ont zaglijke hoovoelhoid munitie-wagens en tal- looze gcwcron. De verliezen aan onze rijde bedroegen op 11 en 12 October 15 officieren gesneuveld cn 46 gc-wond, alsmede 1250 soldaten." Alleon voor Koorroki'a front lieten de Rueeon 4500 gesneuvelden achter. Hun ver liezen daar worden op 20,000 man geschat. Generaal Okoc meldt, dat hij voor Leo gevecht op den 14den 2000 Russen beg raon vond. In de opeen"volgcude berichten stijgt het vorlieccijfer der Russen steeds. D« be richten van do generaals Nodzoe on Okoa zijn nog onvolledig, maar allee wijst or op, dat de raming van maarschalk Oy.ama (30,000 man verliezen) ver beneden do wer kelijkheid blijft. Wederom is onze gemeent dooj een ernstigen brand geteisterd gewoi- den, al waren de gevolgen gelukkig niet van zóó vreeselijkcn aard als v.' i vorigo maal. Gisteravond te ZC6 uren ontstond iiL. brand bij den lieer 3'icluard 0. H. F. de Ruiter, drogist en handelaar in verfwaren aan de Hoogewoerd No. 88. Het onheil w^UJ bagonnnn in. tlon uinUJ, van waaVMif. de vlammen binnen enkelo oogcnblikkeu, zóó geweldig naar builen sloegen, dat da gootlijst, welke twee verdiepingen hooger, wae, ook spoc. ig in rand geraakte en van da buizen as.n do o.crzrjde de govela Llakerden on do iv.itcn 'p rongen. Do hitte' was zoo sterk, dat toen de eerste stralen daarop werden gericht, 't water onmiddcl-, lijk in damp veranderde. In het begin was het onmogelijk recht in het perceel to spul- ten, maar moest dit zijwaarts gedaan woijt den. Toen men er eerimaal voor stond ver toonde de winkel één inwendigen vuurpoel, aangewakkerd als deze nog werd door do aanwezige benzine on terpentijn. Na ed dan hoorde men kleine ontploffingen. Do brandweer werkte weldra met twee bi&ndkrancn, tweo handepuiten, Nos. 3 oh 5, 'aar-van die dor wrcosburgers na liandkraoi. van het Etlinogruphiseh Musó um het eeret water gaf, aL-anede met twee «toomspuiten. Acliter den winkel bevond zich nog een kleiner, vertrek eveneens bewaarplaats van. allerlei biandbare stoffen, cn het was hov.ï) moeilijk voor de brandweer om cvencetur daar door een enkel© deur in den aanvang met voldoende water bet vuur te bedwin gen, ook van het kantoor daarachter De vlammen speelden meer en meer naar. boven en tastten de bov«nvei diepingen aan en weldra sloegen ze, ook het dak uit. Maar rappe spuitgasten hadden zich in- middele reeds met een slang op hot dak van het aangrenzende perceel van den heer Lendi.'i' gewaagd en eestreden nu het woe dende element daar dadelijk en kregen het' in bedwang, want men was er nu in ge slaagd dit ook van boven af te bekampen. De brand bleef alzoo bij het ecne perceel beperkt, wa-aran bet vooiste gedeelte uit brandde, terwijl het achterste gedeelte, af- geecheiden cloor een binnenplaats en waar in do z-g. Bijnkamer, gespaard bleef. Toen do brand uitbrak, bevonden ricli do heer Do Ruiter en zijn dochter, alsiliedo di dienstbode, thuis. Dc laatste was in do keuken cn reddo zich door dc dcui', in do aangrenzende poort uitkomende. De beide eorstgenoomden ontvluchtten eveneens in allerijl door de gang op straat, twee kleine hondjes achterlatende, die in do vlammen rijn omgekomen. Dc luer De Ruiter was zóó verbijsterd, dat hij later het brandend poiceal nog weer in wilde om de diertjes te lodden, maar hij werd door cm buur van dit hopeloozc plan teruggehouden. De brandladder kwam juist een halfuur na het begin van den brand. Overigen® moet erkend worden, clat do brandweer ki.anïg cn spoedig gewerkt heeft; om zeven uren was gevaar voor uit breiding geweken. Ook do burgemeester was als hoofd der brandweer spoedig op het terrein en kon zich alzoo gi ootendecla van het verloop van den brand en do wer- king der brandweer overtuigen. Ho© do brand ia ontstaan, is niet met r juistheid to constateeren. Do heer Do Rui- ter had 'a middags wel was gestookt, doohf had het vuur weer uitgedaan. Hij was go» assureord.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1904 | | pagina 2