A0. 1903. feze jouraat wordt dagelijks, met uitzondering van rgon- en feestdagen, uitgegeven. Dit nommer bestaat uit TWEE Biadsn. Eerste Blad. Uit de „Staatscourant." "No. 13428 Dinsdag; 1 December. PRIJS DEZER COURANTt Voor Leiden pet week 0 Oentei per 8 maanden f 1.10. Bnlton Leiden, pei looper en waar agenten gevestigd eijn 1.30. Trance per poet 1.65. PRIJS I)ER ADVERTENTIES! Van 10 regels /1.05. Iedere regel meer f 0.17J. - Grootere lettere naai plaatsrnimte. - Kleine advertention van 30 woorden 40 Oente contant i elk tiental woorden ue6: 10 Oenta.-Voor het iocasseeren wordt/0.05 berekeud. £?e Premie j is zoodanig in den geest gevallen, dat zy 1 he.1oimiidtlag lialftweo reeds was nie'tegei staande de voorraad ons vr^j vol doende waa voorgekomen, j Dank zy de goede hulp van een paar polilïe-niannoQ en ondanks een paar gebroken [ruiten aan ons Bui oei, is alles in goede orde afgeloopen, W(l maken nu alles in orde voor de ver- I loling op Zaterdag a.s; de gelukkige winners zullen op dien avond liun nummer in het Leidsch Dagblad vinden. Leiden, I December. Tot leden der Leidscho Maskerade-Comrais- i slo voor hot jiar 1905 zyn gekozen de heeren j E. J. llaslinghuis, F. E. Vlielander Hein, J. Cort van der Linden, G. J. Lyeklama fc S Nyeholi en J. W. E. A. van der Minne, j Benoemd is tot chemiker aan de gas- fabriek* en waterleiding te Enschedee, de heer Job. Vorkoren Jr., technoloog te Leiden. Een door L. van dor Holst to Noord- wijkerhout van don gomeontoraad ran Lea- i' den lo koop gevraagd© strook gronds langs Üe Haarleanmertredevaart, groot 198 vacrk. 'M., is thans gedeeltelijk in gebruik bij d© ,Wcd J. van der Slot en A. van dor Slot tegen betaling eener jaarlij ksche recognitie .van /7.60, gedeeltelijk bij O. Heemskerk, tegen betaling eener jaarlijksche recognitie I ,van f 3.20. In het geheel brengt die strook gronde dus jaarlijks aan de gemeente op 'f 10.70. Gekapitaliseerd tegen 4 pCt. heeft i tiie grond dus een verkoopwaarde ran i 207.60 of 1.35 per vierk. M. i De commissie van fabricage zou daarom legen verkoop van den gevraagden strook 1 gronds togen den prijs ran f 1.36 per rierk AI. geen bezwaar hebben, indien de gemeen te dan niet den eigendom van een waarde loos strookje berm overhield en met hot onderhoud van de aangrenzende slootholft belast bleef. Bleek echter adressant bereid i het gedeelte berm over zijn volle breedte be nevens de helft der aangrenzende sloot van de gemeente te koopen, dan aou daarto- i gen niet alleen geen beswaar bestaan, maar kou de koopprijs bovendien tot f 1.30 per vierk. AI. kunnen worden teruggebracht, omdat dan in den koop een gedeelte begre- pen zou zijn, dat minder waarde heeft clan het thans door hom gov raagde. Wèl werd j in den laafcsten tijd bij verkoop van ber- [Dien do prijs meermalen op f 0.70 per rierk. M. bepaald, maar in do eerste plaats zou dc gomeente bij handhaving van dien prijs 'in dit geval finanoieele schade lijden, om- 'dat immers thans do grond meer opbrengt, toaar bovendien is deze strook gronds, gelijk 'aan de commissie van fabricage bij een on derzoek in loco bleok, uitnemend voor bouw terrein geschikt, zoodat er alleszins reden 'iis om hier een hoogeren koopprijs to vor deren. B. en Ws. deelden daarom aan adressant :Snede, dat zij bereid waren zijn verzoek om laankoop van het gedeelte berm bij den Raad to ondersteunen, indien hij dit tot do volle breedte van den be>rm en de helft der aan grenzende sloot wensohte uit te breiden, en zioh bereid verklaarde een koopprijs te beta- !len van /1.30 per vierk. M. Dit het antwoord blijkt, dat adressant tot bet eerste wèl, tot bet laatst© niet bereid 'is. "Werd de koopprijs hooger gesteld clan r/ 0.70 por vierk. M., dan zou hij van den ikoop moeten, afzien en wensohte hij zijn ver- Zoek als niet gedaan te zien beschouwd. En aangezien nu h.i. gcencdlei reden he lstaat om den grond tegen een lageren prijs I'dan van 1.30 per vierk. M. te verkoopen', eoo geven B. on Ws. den Raad in overwe ging hen te machtigen aan adressant te be richten, dat tot den verkoop van het bewust gedeelte berm tegen een prijs, lager dan y 1.30 per vierk. M niet kan worden over gegaan. 1 Naar wij vernemen, zijn plannen in Ivoor bereiding, om hier ter stede, in navol- /ging van wat to Amsterdam, Don Haag en eJdciS met zoo goeden uitslag is geschied, een ..Tehuis voor kinderen" te stichten, d w. z. een inrichting, waar schoolgaande ^kincloren van schoonmaaksters, weduwen en ■andoren, die overdag clen koet buitenshuis moeten verdienen en daardoor gedwongen zijn hun kinderen buiten de schooluren op 'de straat of thuis aan hun lot over te laten, Van de straat worden gehouden en boven dien wat goeds en nuttigs leeren. Togen een geringe vergoeding worden do kinderen in (zoo i Tehuis tusschen 12 en 2 on busseheu 's nv vids 4 en 3 (of op een van de beide tij den) leerzaam en pretbig beziggehouden, ook jnefc eenvoudig en nuttig handwerk, onder het genot van wat warm eten en '6 avonds een boterham. Het voorloopig comité, dat zal worden aangevuld en later een bestuur zal kiezen, bestaat uit rnr. A. van der Eist, mej. C. van Alanen, mevrouw Hartevelt Groskamp, mejuffrouw Prine, mej R. Driessen, mej F. van Beek, mej. Hormine Hartevelt en mej. W. Greven, mevr. Dros —van Rijn en mevrouw GrevenSpieri g. Gisteravond had in do groote zaal van heb Loidsoh© Volkshuis een openbare feeste lijke bijeenkomst plaats van de afdeeling Leiden II dor Nedorlandsche Veneeniging tot afsohaffing van Alcoholhoudende Dran ken. Mr. D. A. van Eek, die de niet zeer druk bezocht© vergadering met een kort woord opende, heette de aanwezigen, waaronder afgevaardigden van de Geref. Drank- bestrijdersvc reen i ging, de Studenten Onb- bouders-VereonigiiLg en de Afdeeling Lei den van den Volksbond, hartelijk welkom en zette daarna in hot kort het doel dezer feestelijke vorgadcring uiteen. Nadab daarop het Zangkoor een Onfchou- dorslied had gezongen, hield mr. Van Eok een korte rede, waarin hij aantoonde door welke middelen de Ned. Voreoniging tot Afsck. van Alooholh. Dranken hot alcohol gebruik wenschte te bestrijden. Zij doet dit langs drieerlei weg: a door bestrijding der drankgewoonten, waarbij persoonlijke ont houding en niet aanbieden van den drank vooral op den voorgrond tredenb. door in vloed uit te oefenen op de wetgeving en c. door mede te werken aan sociale hor vormingen. Daarna wisselden koorgezang, solonum mers, fluit en piano-muziek elkander op ge paste wijze af. Vooral do solozang van me vrouw Van Eok-Koch maakte blijkbaar die pon indruk. Eindelijk gaf dr. Koch, uit Nieuwveen, door middel van lichtbeelden een voorstel ling dor geschiedenis der steenkolen en van den arbeid in de kolenmijnen. Het liep togen elven, toen de bijeenkomst werd gesloten. Vaarweg© een tweetal Studenten-ver- ocnigingon zaJ prof. mr. M. W. F. Trcub, van Amsterdam, op Donderdag 3 Deoom ber 1903, des avonds te halfaoht, in het klein Auditorium der Academie, alhier, de navol gend© stellingen verdedigen: I. De stelling van Ad. Smath, dat ,,no riro characters seem more inconsistent than thoeo of trader and Sovereign" is in haar algemeenheid door de ervaring gelogen straft. II. Waar do waarborg dor ooncurrentio ontbreekt, oischt het algemeen bolang dat de particulier© ondernoming plaats make voor het openbaar bedrijf. Die oisch is krachtiger naar gelang het bedrijf belangrijker ïb. III. Concurrentie tusschen spoorwegmaat- schappijen is slecht© in zeer beperkte mate mogelijk. Voor zoover zij bestaat, geeft zij geen waarborg voor goede exploitatie, veel eer het tegendeel. IV Hot stolsel onzer Spoorwogovereon- komsten van 1890, dat concentratie met con- ourrentie verbinden wil, is principieel on deugdelijk. Hot lijdt aan innerlijke tegen spraak en moet, hoe eer hoe beter, worden verlaten. V. Bij een nieuwe regeling van de exploi tatie onzer spoorwegen moet het denkbeeld der onderlinge concurrentie geheel worden prijsgegeven. VI. De uit stelling II in verband met stel ling V voortvloeiende cisch dat de Staat de exploitatie der spoorwegen zelf ter hand neme, is hier wogens de groote belangrijk- hoid van het spoorwegverkeer bij uitstek klemmend. Heb was 29 November vijf en twintig jaar geleden, dat dr. Th. P. H. van Aalst rector van het Haagsch Gymnasium, te Lei den tot doctor in de letteren werd bevor derd. Een commissie, bestaande uit de hee- ren dr. G, O. van Walsem, hoogleeraar te Leiden; dr. J. J. Salverda de Grave, lector in de Romaansche balen te Leiden; mr, S. J M van Gouns, substituut-officier van jus titie te 's-Gravenhage, en dr. R. C. Boer, hoogleeraar te Amsterdam, die destijds leerlingen, dor eerste klasse van het Haag- eche Gymnasium waren en in de hoofdvak ken het onderwijs van dr. Van Aalst geno ten, beeloot hun schoolkameraden en allen die na hen hot Gymnasium hadden bezocht, uit te noodigen tot het brengen van een huldebetoon aan hunnen oud-leeraar in den vorm van een „telegrammenhulde", hierin bestaande, dat- ieder der oud leerlingen den jubilaris op den morgen van den 29sten No vember een telegram deed toekomen. Ten einde zooveel moge!ijk Zondagsrust in de band te werken en ophooping van drukte voor de telegraphio-ambtonaren te voorkomen, zijn door welwillende medewer king van den directeur van het Rijksbete- I graafkantoor te 's-Gravenhago op verzoek der oommissie da voor dr. Van Aalst be stemde telegrammen van gelukwensching die verzonden werden Zaterdag 28 Novem ber, Zondag 29 November besteld geworden. NaaT wij vernemen^ is op uitgebreide schaal aan de uitnoodiging der commissie gevolg gegeven. Heden zijn bij de beide bataljons van het 4do regiment infanterie alhier, de mili ciens der lichting 1903, die tot verkorte oefening waren ingelijfd en tot de late ploeg van het blijvend gedeedto behooren, van tij delijk verlof teruggekeerd. Gisteren is voor het front van het 2de bataljon 4de regiment infanterie alhier, door den majoor A. W. Noorduijn, do bron zen medaille voor trouwen dienst uitge reikt aan den soldaat M. Boe. De levering van hot benoodigde vleesch voor de garnizoenen te Lolden, Den Haag, Delft, Gouda, Den Brlel, Middelburg, Vlissingen en Bergen-op Zoom Is door departement van oorlog gegund aan den heer G. W. Zandvoort, te Lelden. By de Leidsche Spaarbank is In de maand Nov. ingelegd f 70,348.65 en terugbetaald f 55,22601'/j, torwyizyn afgegeven 58 nieuwe en geheel afgelost 73 boekje». Het gezameniyk tegoed der 11,761 Inleggers bedroeg einde November f 2,066,044 86. Aan een oproeping veor R.-K. typografen door het bestuur der afdeeling Leiden van den Ned. jR.-K. Volksbond, om tot het etlchten eener onderafdeeling voor typografen van ge noemden bond over te gaan, is door eenigen gevolg gegeveu. Hoewel het aantal toege- trodenen nog klein was, word tot het oprichten overgegaan en een voorloopig bestuur gekozen, bestaando uit de heeren P. P. van Zyp, voor zitter, A. J. van der V«n, secretaris, en G. A. Verhoef, penningmeester. Na nog eenlge besprekingen van hulshoude- ïyken aard werd de vergadering evenals zy geopend was met gobed gesloten. Prof. dr. Hector Trcub, hoogleeraar in do verloskunde en gynachologi© aan do gemeentelijke universiteit te Amsterdam vierde Zondag in huisol ijken kring den dag, waarop lnj vóór 25 jaron te Leiden rs bevorderd tot doctor in do geneeskunde. De hoogleer aar had den wenech te kennen gegeven dezen dag in stilte te vieren, maar toch kon niet allo huldebetoon achterwege blijven. Prof. Nijhoff, van Groningen, en dr. Van Geuns spraken Zondagmiddag don jubila ris te zijnen huize toe, namens meer dan 700 Nedorlandsche geneeskundigen en boden een potloodteekoning aan van zijn door P. Dupont te gravearon portret- Bij dit geschenk was gevoegd een lijst van de namen dor gevers, op perkamenten bla den, welke door do kunstvaardige hand van P. Niouwenkaanp mot bloemmotiovon zijn versierd. Dcoe bladen zijn gesloten in een fraai gosnedon houten dooe, die naar het ontwerp van denzolfdcn kunstenaar is ver vaardigd. Hot albun is voorzien van een opdracht, die prijkt met do wapens van Voorschoten (do geboorteplaats van den hoogleeraar), Leiden, Amsterdam on Ne derland. Namens de commissie werd voorts nog aangeboden eon schilderstuk van J. H. Wijsmuller. De rector-magnificus prof. Bakhuis Rooze- boom bracht de gelukwenschen van den Acadomlschen Senaat over. Behalve hot hulde- biyk ontving prof. Treub nog tal van geluk wenschen uit hot geheele land, terwyi hem van verschillende zyden nog geschenken en bloemstukken werden aangeboden. Aan het postkantoor Warmond werd gedurende de maand Nov. 1903 in de Ryks- postspaarbank Ingelegd f 9185.24'/,, verdeeld over 147 Inlagen, en terugbetaald f 6140.60, verdeeld over 61 terugbetalingen. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1216. Aan het Gebouw van het Prov. Bestuur ia aanbesteed: het driejarig onderhoud van de Rykswegen in de provincie Zuid Holland, in negen perceelenMinsteinschryvers waren: voor perceel 1 C. H. v. Haarlem, te Vianen, voor 0176; voor perceel 2 P. J. Chrlstiaanae, te 0egstgee8t, voor f 14,800; voor peicoel 8 J. Oldenburg, te Bergen, voor f 16,680; voor perceel 4 D. N. Bont, te Brlello, voor f 2941 voor percool 5 E. J. Bruggoman, te Oudshoorn, voor f 16,590; voor perceel 6, 7 en 8 N. de Yos, te Willemstad, reap, voor f 2418, ƒ6535 en f 12,211; voor perceel 9 J. A. Verheul, te Katendrecht, voor f 2064. Geref. Kerken. Drietal te Alfen aan den Rijn: Ds. J. H. Donner, te Nieuwdorp, Ds. N. IJ. van Goor, te Halfweg, en Ds. C. B. Schoemakers, te Groningen. Men deelt aan „De Tel." mede: In Haagsche ambtenaarskringen loopt hot ge rucht, dat mr. A. Miedema, onlangs benoemd chef van de afdeeling Comptabiliteit aan het hoofdbestuur dor posteryen en telegraphie en oud secretaris van de veertien-ton com missie, binnenkort den staatsdienst gaat vaarwel zeg gen, op grond van aangeknoopte relaties met een flnancieeio instelling hier te lande. De minister van koloniën, de heer i Idenburg, wae gisteren ter audiëntie bij j H. M. op Het Loo. Men meldt, dat wait betreft de vie ring van het 25-jarig mtochtsjubileum van H. M. de Koningin-Moeder te 's-Graven hago, behalve een serenade, het plan bestaat eonige feestuitvoeringen van versokillendon aard, men denkt een gala-voorstelling met geldelijke opbrengst voor Hr. Ms. stichting Oranje-Nassau's-Oord in do Re e identic te geven. De nieuw opgetreden opperrabbijn der Ned.-Ier. Gemeente to 's^Gravonhage, de heer A. van Loon, heeft Zondag zijn plech tige intrede gedaan in het kerkgebouw van de Nod.-Portugeeöoho Zustergomeente aan de P rinseasegraoht. In de consistoriekamer werd de geestelijke mot zijn familie ontvan gen door zijn collega, den heer A. Rodri- guee Pereira, en hot Kerkbestuur, welks president hem complimenteerde. Daarna word in kerkgebouw bij geopende Arke eon buitengewone middagdionst gehouden, voor gegaan door den heer Mendes Couüinho on opgeluisterd door hot kerkkoor, dat met den voorzanger op verdienstelijke wijze psalmen voordroeg, terwijl voor den opperrabbijn een heilbede word uitgesproken. Met koor gezang eindigde deze plechtige dienst-. Na afloop werd in do consistoriekamer do Ker ke raad der Port. Gemeente aan den opper rabbijn voorgesteld. Prins Hendrik vertrok Zaterdagavond naar Duitsohland en keert Zaterdag weer terug. De Koningin en Koningin-Moeder woonden Zondagochtend do godsdienstoefe ning bij in do Ne<L-Herv kerk te Apel doorn, onder gehoor van ds. Van Ruijn. De afdeelingen der Tweede Kamer heb ben benoemd tot rapporteurs over hot wets ontwerp tot herziening van de wet tot rege ling van den kleinhandel in sterken drank do heeren Bolsrius, Talma, Smidt, Okma en Van Wijok. De afdeelingsvergadoringou van de Tweede Kamer tot ondorzoek van de wijziging der Drankwet waren gistermiddag buitengewoon druk bezocht Het liet zich aanzien, dat de overweging, dies do avonds werd voortgezet, ook fnog den avond van boden zal vorderen. Zaterdag zyn te 's-Qravonhage de memoriön inzake do arbitrage in het geschil lusscben Duitschland, Engeland on Frankryk eenerzyd8 en Japan anderzyds betreffende een quaostie van belastingheffing op huizen van de botrokkon Regoermgen door den socrolaris- goneraal van bot Hof van Arbilrago, mr. Ruyssenaere, ter uitwisseling ontvangen, on aan de arbiters in deze zaak medogedeeld. Binnen zes maanden moot op doze memoriön geantwoord worden en kan daarna de zaak worden behandeld. Arbiters zyn: G. Gram, oud-minister van Staat van Noorwegon, voorzitter; prof. Renault en Ichiro Motono, Japansch gezant, beiden te Parys. Op feesteiyke wyzo Is Zondag het nieuwe gebouw van het „Algemoen Handelsblad' aan den N. Z. Voorburgwal te Amsterdam ingewijd. Daarmede ging gepaaid do herdenking van het 75 jarig bestaan van het blad, die elgeniyk op den lsten Januari van dit jaar had behooren te geschieden, maar verdaagd werd tot het tydsüp, dat het nieuwe gebouw betrokken zou kunnen worden. Naar het „Hbl." modedeelt, boden het zetters- personeel en de leden van administratie en directie ln den namiddag aan do directie en hoofdredactie onder harteiyke toespraken fraaio geschenken aan, waarvoor do heer Chs. Boissevain, ook Damens zyn mede-hoofdredao- teur mr. A. Polak, dank betuigde. Des avonds waren de commissarissen dor vennootschap, do loden der redactie en enkole correspondenten door de directie uitgenoodigd tot een feestmaaltyd en gezellig samenzyn. - De heer J. H. Ochtman, loeraar aan de H. B. School en do burger-avondschool to Zieriksee, heeft eervol ontslag aangevraagd. Het stoomsohip ,,Bozoeki" vertrok 30 Nov. van Padang naar Rotterdam, 09 ,,Oengaran", van Batavia naar Rotterdam arriveerde 30 Nov. to Marseille on heeft ds reifl voortgezet; do ,,Amstoldijkvan Rot terdam n<oar New-York, patbeorde 30 Nov Lizard; de Amsterdam", van Now-York naar, Rotterdam, passeerde 30 Nov. Dover; de „Duisberg" arriveerde 29 Nov. van Java te Amsterdam; de Herzog" (uitreis) arri veerde 27 Nov. te Mozambique; de ,,König (thuisreis) vertrok 27 Nov. van Mozambi que; do Koning Willem I" andveerde 29 Nov, van Amsterdam te Batavia; de Kroon prins" (thuisreis) vertrok 28 Nov. van Lis sabon; de „Kurfürst" (uitrede) vertrok 23 Nov. van Lissabon; de ,,Merapi", van Rotterdam naar Batavia, arriveerde 30 Nov. te Southampton; de „Prinses Sophie van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 29 Nov. te Perim; de „Soembawa", van Ba tavia naar Amsterdam, ia 29 Nov. Gibral tar gepasseerd; de „Sonneberg vertrok 29 Nov. van MacasBar naar Amsterdam; do „Timor" arriveerde 28 Nov, van Amster dam te Batavia; do „Amsterdam" arriveer de 30 Nov. van Nicuw-York te Rotterdam. aan do Lage Zyde. In de middagvergadoi ing, die te halfdrle aanvangt, zal mr. D. P. D. Fabius, van Amstordam, sproken over Vilibeid yan lager onderwys en de heer J. van Andel over de nnti-rovolutionairo pors. In de avondvergadering, die te halfzeven aanvangt, hoopt prof. H. Bavinck op te treden met hot ondorwerp: „Oorsprong en wezen der Maatschappij." Haarlemmermeer, dezo gemeente brand de aan do Nieuwe Meer af de stoomhoutzagery van Gebrs. van Tokulenburg. Een grooto paity hout word mode door het vuur verteerd. Do oorzaak van den brand is niet met zekerhold bekend. Het vornioedon bestaat, dat hy is ontstaan in de machinekamer. Verzekering dekt de schade. Hazerswoude. Maandagmiddag zou do heor Kameraad, wonende aan den Rijndijk, iot© in heb bleokvold achter zijn huis vor- riohten, toon hij plotseling ineenzakte. Hoe wol zijn huisgonooten bijna onmiddellijk wa ren toegesneld en ook do buren terstond do behulpzame hand boden, kon de bowusteloo- zo niet meer worden bijgebracht en moest wordon geconstateerd, dat de levensgeesten waren geweken. De overledene laat oen diep bed roe. Je weduwe on con jeugdig kind na. De hce-r J. C. Vintgcs, hoofd der R - K. Parochiale school r Ihior, is benoemd tot hoofd eener nieuw te stichten Katholieke school te Berkenrode, onder Heemstede. Hoewel ouders en leerlingen don bekwamen onderwijzer ongaarne zullen zien vertrok ken, zal toch niemand hem deze bolangrijbo lotsverbetering misgunnen. Oogslgoest. Do zitting van don Militieraad, voor do lichting 1904, zal voor dozo gomeente gehouden worden to Lelden don 14don Doe. 1903, des namiddags om twee uren, In de Stadszaal, ingang Breeslraat. Do lotelingen der lichting 1904 en de lotelingon der lichting 1903, die in 1904 moeten worden ingelyfd, die dingon naar hot bewys van militaire bekwaamlioid of llcbameiyko geoefendheid of wol naar beide en zy, dio dingon naar hot militair getuigschrift, vereischt tot het aangaan van oen verbintonis by het re8orvokador der infanterie, vesting-artillerie of gonio, moeton zioh vóór of op 10 Dec. a. s. tor gemeente secretarie aanmelden. Oudshoorn. Do zitting van don Militieraad voor lotolingen dozer gomeonte, lichting 1904, zal worden gehouden to Loidon, den 18don Decombor a< s. dos middags te 12 uren iö do Stadsza&l, Ingang Breestraat. Het voorboreiJend militair onderricht voor jongelui uit deze gomeente zal gegeven wordon te Alfon ln het „Hotol St. Joris" op Maandag van l1/, 21/, on op Donderdag van 6l/«— 81/, uur des namiddags. 8 jongelui hebben zich hiervoor ln dezo gomoento aangemeld. Zoeterwoude. Door Gcd. Staten ie do begrooting dezer gemeente voor het dienst jaar 1904 goedgekeurd iu ontvang en uit gaaf op ƒ30679,69 1/2. In dezo gemeente* aan den Hoogen Rijndijk, is een geval geconstateerd van febris typi.oïdea in het perceel 170. Zwummerdum. Gistermiddag geraakte oen automobiel, enkel bestuurd door den chauffeur, in Arnhem tobuia beboerende, in een dyksloot to water ton gevolge van een defect aan hot stuur. Do bostuurder kwam er gelukkig heel huids af, doch zyn voertuig vordwoen in het wator en zou heden gelicht worden. Gisteravond vergaderde alhier do Zwam* merdamsche IJsclub. Uit de mededeolingen van don secretaris penningmeester, don heer J. de Voogd, bloek, dat hot voordeolig saldo bedraagt f 940.88s. Met het oog hierop zal voorsbands de contributie voor het loopende vereoniglngsjaar niet geïnd worden, doch nader geregeld worden door hot bestuur. Do voor zitter, de heer C. D. Hoogondyk, word vor- vangen door den heor J. de Bruyn. Als commissarissen werden herkozen de heeren 0. Sliedrecht en R. van der Kloyn. Dozo Veroeniging telt thans 50 leden on beoogt voornarneiyk werkverschaffing in den winter. Alfon aan don R\jn. Hier zal 10 December eon anti revolutionaire partydag worden ge houden voor de Rynstreek, ln het kerkgebouw Bij Kon. besluit is, voor hot tijdvak van 1 Januari tot en mot 31 December 1904, be noemd bot leeraar aan de Rijks lioogorc bur gerschool te Gouda, K, S p o e 1 s t r a, eerste luit. dor inf. to Amsterdam. Benoemd: met ingang van 3 December, tot burgemeester dor gemeente Hoerde, Th. van Trioht; met ingang van 4 Decem ber, tob burgemeester dor gemeente Over*' asselt, L. D e r k emet ingang, van 6 De- oembor, tot burgemeester der gemeenten Hoogblokland, Hoornaar on Noordcloos, C. B. Wisboom, secretaris van eerstgenoem de gomeente; met ingang van 15 December, tot burgemeester der gemeente Monster, J. W. J. baron Taots van Amcrongen; met ingang van 8 December, tot burgemees ter dor gomeente Breskenfi, J. G. Gerrit sen; met ingang van 15 December, tot bur gemeester der gomeente 's Hecrenhock, J. G. P. Ti man 8, seoretari6 dier gemeente; met ingang van 28 December, tot burge meester der gemeente 's Heer-Arondskorkc, jhr. iU. E. Lew o van Nijenstem.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1903 | | pagina 1