Beurs van Amsterdam. Telegrammen. tó tó Marktberichten. p ggg De h u 1 p - m a c h i n i s t Went, die by het spoorwegongeluk tusschen Bodegraven en Woerden gewond werd, le wel toodanlg hereteld, dat by in de machlneloodeen en by het rangeoren weer dienst kan doen, doch op de locomotief mag by nog geen plaate lemen. Dat laat zün toestand nog niet toe. Do Haagsche rechtbank ver- oordeeldc heden: W. F. R., boerenarbeider, wegens het ontvreemden van een beddez&k te Woubnigge, tot vcetien dagen (oisch van het O. M. een maand gevangenisstraf); H. A. van E., werkman te Aarlanderveen, wegens vernieling van een ruit van de her berg van De L-, te Oudshoorn, tot tien gul den boete (eisch van het O. M. tien gulden of tien dagen); W. F. de la R., die zich verzette in Groe- nostceg cn Yestestraat fcc Leiden tegen de politie en een agent herhaaldelijk in de hand beet, tot tien dagen gevangenisstraf, overeenkomstig den eisch van het O. M. J. F. van W., die een agent te Leiden in den vinger beet, ook overeenkomstig den sisch van het O. M-, tot tien dagen. Op deacht8to groote internati onale hondon tentoonstelling, ultgeschrevon door de Ky nologen-Vereenlglng „Nederland", welke gehouden werd op 28, 24 en 25 Mei 1908 in „Don Doele", aan het Haagsche Veer te Rotterdam, behaalde de kortbarige herders hond Bruno", eigenaar dr. D. Timmermans, te Oegstgeest, den lsten en specialen prys in de nieuweling8kla8Sd en den 2den prys ln de limite klasso. De Barzol „Getman", eigenaar de heer D. W. Relveilo te Oegstgeest, den 2den prys in de nieuwelinge- en den 2den prys ln de limite klasse. De Gordon Setter „Wodan", eigenaar de heer Jan O. Borger, te Lolden, den lsten prys ln de jeugdklasse en den 2den prya ln de nieuwelingsklasse. Het „Schipperke Ylug", eigenaar de heer Joh. A. Hoogstraaten, te Leiden, den lsten en specialen prys in de open klassen reuen. Evenals vorige jaren hield ook thans weder de Katwyksche Sci etvereenl- ging „Hollandia" haar gowoon huishoudeiyk concours op de baan van 150 Meter. De uitslag hiervan was als volgt: a. Personeele wedstryd (om kunstvoorwer pen, hoogst aantal punten ln 5 schoten, maximum 100 punten). late prys (geschenk van den heer burge meester, beschermheer der Vereomging), de heeren OoaLveen met 94 punten, 2o. G. J. Teeman8 mot 90 punten, 3o. Verkaik met 87 punten, 4o. Zyp met 85 punten, 5o. De Ruiter Zyikei met 85 punten, 6o. v. Prooyon met 82 punten, 7o. Smit met 82 punten. b. Rozenwedstryd (meeste aantal rozen ln 80 schoten) 1ste prys do heer G. J. Teemans verguld-zilveren medaille, met 23 rozen, 2de prys Oostveen met 21 rozen, zilveren medaille, 8de prya Verkaik mot 17 rozen, bronzen medaille. c. Vrye baan (hoogst aantal punten ln 5 schoten) lste prys de heeren Verkalk met 96 punten, verguld-zilveren medaille, 2de prys Suathinann met 95 punten, zilveren medaille, 8de prys met 94 punten G. J. Teemans, bronzon medaille. d. Mooiste roos (kring 20 verdeeld in twaal ven genummerd 9 tot on met 20). lste prya verguld zilveren medaille do lieeron Burggraaf met 20i0, 2o. prys Verkaik met 2017, zilve ren medaille, 3o. prys Woud met 2017, bron zen medaille. e. De kampioon6medaille (Schlotte), welke drie achtereenvolgende jaren moet wordon verdedigd om eigendom te worden, word thans behaald door den heer Oostveen met 94 punten. De uitslag van dozen wedstryd bewees, dat vooral de jongoro schutters goede vorderingen ln 't afgeloopen jaar maakten. „Betsy" is dood, de vermaarde ohtant uit den Haagsehen Dierentuin. Ver- moedeiyk is zy gestorven aan do gevolgen van het kwynond beslaan, dat zy sedert het vertrek van haar dageiykschen verzorger leidde. De laatste dagen gebruikte zy byna geen voedsel meer, terwyi zy in den goeden tyd van den Dierentuin eenmaal 20 rogge broodjes met haar snuit verorberde, welke voeding in den lateren tyd tot ongeveer de hcllt was teruggebracht. Do subs t. officier van justitie by de Haagsche rechtbank eischte heden drie jaren gevangenisstraf tegen een porsoon, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan vervalsching van postwissels, waarop hy op byposikantoren in Den Haag geld zou hebben ontvangen. De verdediger van beklaagde verklaarde van het woord af te zien. De beklaagde had nl. gezegd zich niet to kunnen vereenigon mot de strekking van het pleidooi, dat hy verdediger voornemens was te houden. De beklaagdo droeg daarna zelf zy» verde diging voor. Do rochtbank te Utrecht ver oordeelde heden J. v. d. B., 51 jaar, koop vrouw aldaar, wegens beleediging van H. M. de Koningin tot 1 maand gevangenisstraf. Ramp Kcth el polder. Een nog groobero ramp dreigt de bewoners van Ke- thel cn Spaland, doordiou er gebrek komt aan goed drinkwater. De Vcrspcekpomp, die langs eon hevclleiding water uit de Poldervaart in bovengenoemde gemeenten bracht en andere vaarten en wateringen, welke goed water verschaften, leveren thans slecht water, geheel ongeschikt om te drin ken. Die slechte hoedanigheid van het water is ontstaan door het verrotten van een groote hoeveelheid visch, welke door e overstroo ming zich aldaar heeft opgepropt en is ver stikt. Koken van dat water baat niet; wordt het in een kokenden toestand gebracht, dan wo-dt het door een groote massa schuim be dekt. Indien dit gebruikt werd, zou een hoogst noodlottige epidemie kunnen ont staan. Ernstige maatregelen zijn genomen om het gevaar tc weren, door goed drinkwater van naburige gemeenten te doen aaDvoeren. Do burgemeester van Keihei heeft dien aangaande geraadpleegd roet dr. Ruysch, inspecteur der volksgeizondboid. Onder hot t r o uwgebleven spo or- wegpcrsoneel te Haarlem zal ruim /4CC0 wordon verdeeld, dat door bemiddeling van de heeren Goedkoop, Beynes en Figée door de ingezetenen is bijeengebracht. Geduronde den tijd, dat demili- ciens te Haarlem onder de wapens waren, werden door de muziek der infanterie zoo wat avond aan avond uitvoeringen gegeven ln de cantine voor het geconsigneerde ge deelte de militairen. Als bewijs van waar deering daarvoor is door een aantal inge zetenen een flinke som gestort in de kas van het muziekkorps. Uit goede bron kan het ,,H d b 1." meedeelen, dat Prins Hendrik dor Neder landen de zeilwedstrijden van de Kon. Ne- derlandsche Zeil- en Roeiverecniging op het IJ zal bijwonen. Naar de „Opr. Haar I. C t." ver neemt, zijn de ziekenfondsen „De Voor zorg", bestaande uit wagenmakers, en „On derlinge Steun", bestaande uit zadelmakers en zeilenmakers, van de Centrale Werk plaats der H. IJ.-8.-M. ontbonden. Bij het Amsterdamsch Onder- steunings-Comitó (ten bate van de slachtof fers der jongste spoorwegstaking), is tot dusver 3672 70 ingekomen Voorts ontving het comitó 260, die op een bijzondere wijze moeten worden besteed, en van dco heer Th. de Bock een aquarel, welker opbrengst ten bate dor slachtoffers mag komen. Men leest in „H et Nieuws v. d. Dag": Judels en Westerman. Twee, die niet erg bij elkander hooren, zou men zoo zeggen. Maar nu thans beiden niet meer onder de levenden zijn, mogen wij een aardige anek dote wel vertellen, die wij van die twee weten. Het was indertijd een lijfstukje van De Veer; maar hij had den ouden heer Wester- man, die 'them zelf verteld had, moeten beloven, het niet te publiceeren zoolang hij of Judels nog in leven waren. En nu onze geachte vroegere hoofdredacteur er óók al niet meer is, doet zijn oudste, nog in leven zijnde medewerker 't maar in zijn plaats. Judels was geen lid van „Artis". Drie maal was hij er gedebailoteerd, het doet er niet too door welke invloeden. Anti-semio tische waren het niet. Het was toen nog niet als tegenwoordig, nu, gelukkig ver schijnsel, men begint als op Hemel vaartsdag de hekken voor matigen prijs ook voor niet lid zijnde Amsterdammers te ont sluiten. Driemaal was scheepsrecht en daar mede uit. Judels moest er dus in berusten in deze het beloofde land nimmer te zullen aan- sohouwen. En dat viel hem zeer zwaar. Op zekeren dag kwam de oude heer Wes terman iets later dan op zijn gewone uur den tuin binnen, maar werd tot zijn uiterste verbazing door den portier op heel andere dan de gewone wijze, ja, met zekere ont steltenis begroet, ,,'t Is zonde, dat ik het zeg, Mijnheer, maar vijf minuten geleden is u al het hek ingekomen en den tuin inge gaan I Ik wil er op sterven als het niet waar isGaat u maar eens mede De oude heer Westerman begreep er niets vanmaar do portier stond op zijn stuk, riep gauw een plaatsvervanger cd ging mot den directeur den tuin in. En jawol, bij de reigers zoowat zagen zij een figuur, die op Westerman geleek als de eene drup water op den anderen: hoofd, baardje, houding, stap, manieren, 'twas alles Westerman op endo op. Maar 'twas Westerman toch niet, cn het bleek Judels te wezen, dio het maar niet kon verbijten dat hij „Artis" nooit zou gezien hebben en die zich nu, na zorgvuldige bestudeering van de eigenaar digheden van den directeur, als Westerman had gegrimeerd! Dezo vond de grap, die hij natuurlijk on middellijk vatte, zoo aardig, dat hij onge veer den geheelen voormiddag zoek bracht om zijn dubbelganger door de tuinen rond te leiden om hem alles in de puntjes te laten zien. In de strafgevangenis te Leeu warden is in deD ouderdom van 67 jaar overleden M. A., die in Maart 1806 te Velp zijn vrouw vermoordde en deswege door do rechtbank te Arnhem tot levenslange ge vangenisstraf werd veroordeeld Voor de Boeren. De Bloem- fontoinsche „Friend" verhaalt het volgende: Een not gekleedc dame, met een sluier, heet bij het kantoor van het plaatselijk Boe- ronfonds driemaal op eon dag gekomen te zijn, on elke maal 300Ö francs op de toonbank gelegd te hebben, enkel met de woorden: „Voor do Boorcn." Zij weigerde beslist haar naam on adres op te geven en ging onmid dellijk weor weg. Dit voorval heeft de innig ste belangstelling in do hoogere kringen gaande gemaakt, en er zijn. vele wonderlijke gissingen aangaande dezo mysterieuze geef ster. (Ons Land). Uit Parys seint men een auto- mobielongeluk, te Montguyon een der meest bekende automobilisten, Stead, overkomen by den gistermorgen om halfvier aangevangen wedstryd Parijs Madrid. Volgens de „Petit Gironde", welke te Bor deaux verschynt, heeft zich de zaak aldus toegedragen Siead wilde een concurreerend rytulg voor- byryden, maar kwam daarby in botsing met het rytulg, dat aan het zyne vooruitging. De beide rytuigen werden omvergoworpen en Stead geraakte onder het zyne. Hy werd zeer ernstig gewond, evenals zyn chauffeur, wiens toestand echter minder bedenkoiyk Is. Later seint Reuter dat de minister van binnenlandsche zaken de voortzetting van don wedstryd Parys Madrid op Fransch grond gebied heeft verboden. De vorige week ls te Köpenlok by Beriyn een bruiloftsfeest gehouden zonder huweiyk, Het bruidspaar verecheen morgens voor den ambtenaar van den burgeriyken stand, maar kreeg het teleurstellend bericht, dat hot bewys der afkondiging nog niet uit Beriyn, waar de bruigom woont, was aange komen. De ambtenaar mocht daarom niet tot de huweiyksvoltrokking overgaan, maar gaf den bruigom den raad zelf snel naar Beriyn te sporon om het stuk te halen. Zoo geschiedde, doch te Beriyn wist men niets van een afkondiging; het stuk, dat uit Köpenlck wsa afgezonden, was daar niet ontvangen. Het huweiyk kon daarom niet doorgaan. Maar de genoodigde gasten waren intuaschen ver schenen, het bestelde bruiloftsmaal was ge reed I En zoo ging raon aan tafel met bruid en bruigom, die nu nog eenïge dagen moeten wachten, alvorens ze man en vrouw zullen zyn geworden. öcheepaon gel uk. Men seint uit Dominique, d.d. 23 Mei: Een kanonneerboot, uit Colon op weg naar Samara (Noordkust van Haïti) om den heer Descbamps, candidaat voor het presidentschap, over te brengen, ls by Punta Espada vergaan. 25 Mei 1903 De fondsenmarkt te Nieuw-York opende Zaterdag flauw eu daalde vervolgens op groo- tere bestellingen van goud voor Argentinië en wegons realisatiön, terwyi de flauwe stom- mlng van Steelwaarden en Northern Securities eveneens een drukkönden invloed oefende op de koerson. De markt sloot flauw op ongeveer de laagste koersen van den dag. Te Amsterdam had heden de Amorikaan- scho 8poorwcgmarkt oveneens een flauw verloop op verkoopen voor locale rekening. Steels 1 3/4 lager met levendigen omzet. De markt sloot flauw. Nationalcn onveran derd. Turken vast. Portugal beter. Petro leum kalm. Koninklijke hooger. Rcdjang Lebong vast. Gros en Socmalata aangebo den. Tabak beter en hoogcr. Sloftkoersen. pet» Kadert. Certfflc. Rat fchuW Obllgatiën-3 Hongari)., L 18921 902 Kr. 20004 Oosten/. Renta In Papier Mel-ftov. 6 tn Zlter 5 Portugal, Obl. Buit 1853-64 algal 3 1890 4 1888 89 4VJ Tatotsleenlng 4!-£ Rusland 1834 Binnenland—4 n 1880 Rb. 6254 1887-69 1004 1889 Rb.626,2desenoGansi. 4 8pan|e, Obl Perp. Schuld.—4 Turkije, Obl. Geprtvil..——4 geconcerteerde «erie 0- ii iin C~— Japan Obl. Leening 4 China Zllvcrteemng ~7 Mexico, 8inn. Af los ba ra laris 6 Argentinië Rep. 1896-99 Obl4 Brazilië, 1889—4 funding loening 1898-6 Columbl» 100 l'/j Uruga» 1892-3'4 Venezuela Obl. 1831 1004 „600.4 Merlda Sp. --6 Penn. Cert van Aand. id. ld. pret Aand Italië, Obl. Zuld-ltal. 8poor—3 Polen W. Weenen Aand. Portugal, Belra Balts -~-3 Rusland, Obl. Wladik. 1896-984 Rjasan-Ur. R. 625-4 1890 -—4 Aand. N.-Afr. Handelsvereniging... Cull Mij. Vorstenland:..— Kon. Petroleumbronneo Moesi IIir Gen. Aano. Schitujefl— Aand. Intern. Rum. Petroleum Perlak Petroleum Sumalra Palembang Moeara Enim (1 W. i Pac. Hyp.-B. Aandeelan Pandbr...-3)< Manen land Gr. Aand, 0 nu Incomebond n n PnorLlen 8ondt Restant ben, Aand, Holl, Uzereri Spoorweg— Mij. tol Expl. v. Staaupw. Obl. N.Zuld-Alr. Spoor 1899 100.4 8o«1ei-Wezel 1875-80 gal8 Aand. Amerikaansche Vaart-— Rotterd. Uoyd Amenta Aand. Atchisoo Topeka— n OWi* 4 Clevel.-Akron afgest. A— Car Foundry C. v. A— Aand. Oenv. Rio Grande— Sl-louis San Fr. Aand. i, Grand Trunk C. v. A. Aand. Miss. Kansas Texae Obl. l e hyp, 4 Aand. Lake Erio W. Sp, Ontario <t Western Nort, West. C. v. Aand. South. Pac, C. Gera. Aand. Mexican Nal C. v, Aand, n pra». South. Railw. C. gat. A. Union Pac. gewone Aand. Comr. Gold -4 Reading C. C. Aand.— Rock Island, C. g. A— New-Orleana United Sl Sleel C. t. A. Wabash Sp. gew. A. i, i. aigesiC.v.pr.A. Kansai City South. Rw. A. ii ii n Prof. Aand. Hongarije Theiss-Loten—4 Turkije, Spoorw. Loten——3 Spanje, Madrid Loten.,—.—3 Nieuwe Asahan Tabak Aand. United Langkal Plant. Aand.— Langkai Tabak Mi]. Aand. A, Franco Oell Tabak MfJ. A. Deli-Cultuur Mij Cerl v. Aand. Arendsburg Aand. Senembah Asahan Plantage- Ned. Ind. Mijnbouw Aand. Aand. Red|ang Lebong - Rotterdam-Deli Vor. koers. 80H 9634 10034 10134 63% 32V4 4034 62 V4 873< 101 Bi 8734 .82 92K 30 32V4 37H 80 3 >*4 76X 77 10134 3074 6i« 37% 37% «J4 3*4 17% 6534 11834 63'/i 116% 96 V» 97J4 82 38 600 80 81*4 90 136*4 65*4 8934 16514 l30'/s 0*4 »0*< 61 1934 98 10634 U034 89 95*4 96 7814 99% 62 39 34H 7614 2034 2514 97 h 3434 27'/* 70 62 22*4 2834 87*4 9714 5U4 41*4 14% 32% 26/4 43 2914 6014 12134 29*4 6 85)4 190 47J4 20*4 45V» 660 320 36 814 239 160 Koers heden 80»4 9634 10034 83% 32K 62Ü 30% 3234 80 38% 77 77*4 10134 30 >4 58U 37*4 37*4 3% 17% 63% 607'h 90 136 6634 87*4 130*4 Soemalata 110. Gros-concusale Prefer. 60. Ooetenrijk. Papier—— /'21.I0 Diverse Rijksmark dito Zilver ,,21.12' Russen Zilv. Roebels... kianid» (i 47.5-5 Dilo id Gouden Roebels Prolongatie 834 pCt. 76% 33*4 33*» 76Vi 20!| 241» 97'/s 33)4 271-4 68*4 21% 43 2734 85*4 9o*4 493» 39% H'fc 31 2834 49' 'j 634 83/4 6d 2 8 48 22. - 68.70 1.26' 1.90 SOFIA, 24 Mei. (R. O.) Do Turken trachtten een zeker punt bij den grenspost bij Dedegatch aan de zijde van Adrianopel te bezetten. Hieruit ontstond een gevecht, waarbij twee Turksche soldaten werden ge wond, van wie een doodclijk. Later kwam versterking aan en bleven de Bulgaren mees ter van de plek. SAN-DOMINGO, 24 Mei. (R. O.). Na een verwoed gevecht hebben do overwonnen op standelingen een ontploffing bewerkstelligd in het arsenaal van Santiago. Generaal Dio- nisio Friaa, gedelegeerde van de Regeering, ls onder de dooden. Het aantal gewonden is groot. PARIJS, 25 Mei. (R. O.). Tijdens den automobielenrit van Parijs naar Madrid hadden gisteren verscheidene ongevallen plaats. Vier personen schoten er het leven bij in, twaalf werden gewond. Weerbericht ran 25 Mel. (Volgaot opfiv.a vu bat 5*4. U.l. laitlloaL* Verwachting. Zwakke tot matigen noordeiyken wind. Licht bewolkte lucht. Droog weer. Weinig voranderiug io temperatuur. 8 7 2 a t e STAATSLOTERIJ. Trekking van Maandag 25 Mei. 5de Klasse. 9ds Lyst. No. 4559 ƒ1000. Nos. 320, 635, 3335, 6796, 12360 -ÉOO. No. 18331 ƒ200. Nos. 1007, 2081, 8355, 3467, 6594, 6634, 7073, 8722, 11137, 11457, 15895, 18394, 1S515 ƒ100. Pryzen van t 70. 1042 78 1101 76 82 1266 1327 1433 63 60 1671 81 85 1618 97 98 1710 11 17 61 76 87 80 190d 68 2072 92 2163 8d 98 2219 38 2306 29 31 41 61 63 64 2432 2500 6 12 14 32 2182 4307 6287 8418 2225 76 6336 96 67 4438 6695 8624 2343 65 6700 38 2661 4642 1 ©12 2827 98 61 26 2927 4622 6843 29 47 61 76 8716 3029 83 6996 19 47 4837 7017 32 92 65 7201 8971 3108 6094 64 9067 3235 6148 77 70 3330 63 7384 91© 3142 70 89 94 6338 7420 9221 3668 6417 7619 9307 3601 19 7857 9677 73 45 7957 ©10 3727 6668 70 10379 3831 6085 101© 75 6607 8124 29 4043 5875 8268 65 44 6072 8327 10646 4163 6122 72 107© 4284 35 79 10952 4305 6217 NIET 2617 4847 7814 ©77 44 49 21 9713 70 64 71 81 89 b9 7761 9800 2703 78 7834 8 17 4909 39 13 60 61 61 69 72 93 63 70 2842 6013 74 78 71 bi 7906 92 2S04 6165 24 99 19 68 46 9958 30 6210 60 49 68 28 76 90 88 46 8002 10044 89 72 11 60 3014 88 14 20 93 23 66 91 6304 47 10253 3164 38 76 3203 77 8104 10312 67 6631 31 49 98 81 34 97 33© 88 82)2 10489 39 6611 60 10o41 3433 26 79 42 06 82 84 67 82 86 ©18 60 87 6700 62 87 3616 16 98 20 43 8416 10602 29 48 17 26 46 76 67 68 78 6882 76 66 3610 6822 8609 81 31 38 11 10726 b4 62 13 45 3714 69 64 69 30 97 77 68 34 60/9 10806 78 614/ 8627 10 83 8203 70 16 3812 12 79 49 23 43 82 60 47 8743 70 3943 63 46 93 69 62 69 10920 4002 6327 8616 24 23 71 64 39 47 6440 43 89 81 8924 49 89 6563 38 78 4146 6710 9064 11038 49 36 9119 51 bO 64 23 61 78 64 47 80 77 68 64 11116 4216 6838 69 '22 28 6816 74 11200 4381 23 92 28 72 42 98 78 46 92© 61 88 7017 7 88 4426 38 73 113© 39 67 94 39 44 70 ©21 47 78 7126 64 11411 89 26 77 13 4664 86 9400 48 b7 7232 6 76 84 7 11534 4632 73i9 62 39 4742 7414 69 97 72 46 74 11605 88 60 9542 91 69 13 4807 7626 76 20 11 39 87 17 9645 86 28 88 81 87 16352 17347 16412 18053 16582 18148 18212 16734 88 16803 18342 70 18773 15929 18829 16077 18946 16117 19067 60 19233 88 19316 16352 81 16431 19542 16544 19870 16619 19701 44 94 20065 99 17381 20116 14541 82 78 14615 77403 20299 14727 14 20664 14829 44 12980 13020 92 13102 13319 76 13629 39 13600 2) 13732 51 13807 13943 124© 14381 17523 20661 12oOJ 16013 81 62 20 87 17846 74 12846 15337 78 20692 EN. 116© 13656 16127 18736 11786 13 9d 4b 119J0 137J/ 16282 7b 45 136© lOJ© 89 60 12 164UI 90 18 c6 1887o 9o 19 lbo© ba 12009 22 looi4 189© 12 94 59 09 16 139IU lo/J4 19084 19 74 71 41 71 168© 191© 6/ 94 74 12150 140© 19231 96 26 16910 1©© 12232 62 l/UIJ 80 18 19402 46 48 40 61 14110 17103 46 123© 17 7b t>4 43 92 81 142© 88 91 39 17204 98 12401 40 19 196© 13 bU 65 16 32 bl 91 2b 41 77 173© 4/ 42 67 1/419 84 89 39 99 78 14318 61 19622 81 88 S3 98 3/ 14411 17607 41 23 18 44 12615 50 29 76 26 82 43 83 40 85 b2 19704 b2 I45U2 64 21 61 17 24 43 92 58 88 17boJ 80 90 146© 17/20 12641 23 32 81 83 27 40 93 9/ 95 7o I9©0 127© 147|| 98 178© 19©3 16 34 4 27 J9 81 11 38 14828 73 62 70 40 84 92 71 83 179© 97 128© 149^1 10 2002b 42 30 19 6U 8o 37 20122 94 16033 89 31 129U1 44 18049 •S3 35 62 72 202/1 13029 ,c W 86 2©02 42 15134 89 88 49 38 IStbi 43 66 85 3b 13116 162© 6a 20429 34 43 00 +3 92 2052/ 13200 163|0 18229 9J 6 28 38 206© 7d 34 37 48 13331 41 b8 32 99 164a/ 82 90 34 1831b 20712 36 lbo© 24 80 61 30 184© 69 74 61 I8j26 6/ 134© W 3/ 44 16wd 8o 2© 14 53 lo/id 1882/ 09 61 10848 3-1 90 68 1092J 47 20913 91 S3 b3 83 13622 47 187% 89 13602 16101 5de Klasse 8sie Lyst 16969 in. z. 17909 Jaarvergadering van liet Algemeen JMcdcrlaudscli Verbond 4e Dordrecht. (Vervolg van het i~ng nummer). Na dc pauze werden nog voor aanvulling tot ieder van het hoofdbestuur gekozen Mcj. E. Baelde, mcj. dr. Nyland en dr. P. V. Sormani. In behandeling kwam thans het volgende voorstel van Rotterdam: Dc afdecling Rot terdam acht het wonschelijk: a. dat het in nen van jaarlijksche bijdragen voortaan ge schiedt door den afdeelingspenningmecHter b. dat naar plaatsen, waar zich veel Ncdor- landers bevinden in overleg met dc uitge vers, de mailuitgavc van verschillende groote bladen kosteloos wordt toegezonden en zoo mogelijk ook boeken; c, dat het licht ziet een naamlijst van leden in het buiten land d. dat in Ncderlandsche stoombooten op Indie cn Amerika kaarten met toepasse lijke opschriften worden opgehangen, om den Nederlanders hun vadcrl md in herin nering te brengen en het tijdschrift „Nccr- landia" gezonden wordt; f. om pogingen in het werk te stellen de bemanning van Nc derlandsche stoombooten in vreemd? havens inlichtingen te verschaffen. a. werd aangenomen; b. aan het hoofdbe stuur overgelaten; c. groepen in hot bui tenland zullen worden uitgenoodigd zelf ledenlijsten aan te leggend. het hoofdbe stuur zal doen zooveel in zijn vermogen is; e. opgemerkt werd, dat door b"t hoofdbe stuur aan de verbetering van het consulaat wezen ernstig gewerkt wordt. Overigens meent het hoofdbestuur, dat dezo zaak beter bij do Vereeniging „Het Zeewezen" behoort. Het hoofdbestuur zal doen, wat het kan in den geest als voorgesteld is. Na brcedvoerigo discussie werd met be trekking tot een voorstel Schiedam, aange nomen do volgende motie: „De vergadering betreurt het, dat de geldmiddelen niet toe laten nog m er het Nedcrlandsch onderwijs ïn Zuid-Afrika te stennen.*" Alfen, SÖ Mei. Aangevoerd 21 wagons koe* te itmen 929 »tuks. Prjjs lste soort Goudsohe kaas fiOtkf 82.2de sooit Goudsche kaas^n a/"19.— Handel matig. Uottonluui, 25 Mei. Vee. Aanvoer Paard, Youlen, Kzel. magore Runderon, 267 vette Runderen, 469 vetto eu graskalveren, nuchtero halveren, 337 Schapen ol Lammoren, 657 Varkens, Biggen. Hok ol geit Men Doteert: Vette Runderen lete qual. 60 '2d® qual. 70 a 8de qual. 56 a centa O seen late qual. 80 a Sdo qual. 72 a 3de qual. (JO a cents. Stieren lsto qu:tl. 70 tot 2de qual. 60 a 3de qual. a eeuts. Handel good. Kalveron lste qual. 96 t^t 2de qual. 85 a ceuta. 3de qual. 70 cents, alles per K.G. Handel traug. >obipen late quaL 70 a Sdo qual. 50 a cents. Handel vlug. Varkens late qual. 40 a 2do qual. 38 a 3de qual. 36 a Licht soort 36 a 38 conta. Himdol slecht. lllroclil-, '2ó Mei Op de heden alhier gehouden paardenmarkt waren 900 p.iarden en voulens aan gevoerd. De paardon werden verkocht van 35 tot /700, de veulens vau f60 tot 240. LEIDEN, 25 Mei. Thormomeierst&nd: gisteravond om 8 uren 14.5° C. 58.1Fahronhoit, hsdenmorgen om 8 urou 13° C. 66 4° F., 's middags om 12 uron 19° C. 66.2° F., 's namiddags om 4 uron 18.5° C. 65.8° F. Do Maatschappij der NederlamWcho Letterkundo to Leaden zal Woensdag 10 Juni haar algoiueeno vergadering houden onder voorzitterschap van prof. dr. A. E. J. Holwerda. De bcor G. F. Haspels zal een voordracht houden over„Taalvirtuoos of Apo. tel (En- kclo opmerkingen over do verhouding van vorm on inhou 1 in onzo jongste letterkun do)". Tot dc punten van behandeling bchoo- ren o. a. Voorstel van do niaandclijksche vergade ring om uit do renten van het fonds op nieuw te vcrleonen een som van 100 ann do oommiesio voor taal- cn letterkunde voor do voorbereiding barer uitgave van herd ruk ken van eenigc merkwaardigo oude Ncdor- landsclvi Volksboeken. Voorstel van de maandolijkscho vergade ring tot regeling der jaarwedde van den se cretaris. Verkiezing van twee leden van heb bestuur in plaats van do aftredonde lcdon, do heeren dr. J. J. Salverda de Grave on dr. A. Kluyvor. Dc door de maandolijkscho vergadering voorgedragen dubbeltallen be staan uit do heoron: I. a. dr. G. Kalff; 6. mr. J. C. Ovorvoordc; II a. mr. J. E. Hee- res; b. dr. L. Knappert. Verkiezing van con secretaris in dc plaats van don volgens art. 23 der wet aftredenden, titularis. Het clnor do maandolijkscho ver gadering voorgedragen dubbeltal bestaat uit dc heeren: a. dr. S. G. de Vrice; b. dr. D. C. Hosseling. Don avond vóór do algenKverg ado ring zal dc oommissio voor geschied- en oud heidkunde con voor allo lcdon der Mail» sohappij toegankelijke bijeenkomst houd«% waar zal spreken*, dr. A. Ti. L. Hero-en, ovor „Hollandscke ingenieurs in ItaHÏ werkzaam in de 17de eeuw"; cn mr. J. A. Fcitli, ovor: „Contracten van Correspon dentie in Stad on Lando." Men seint ons nog uit Amsterdam: Op de audiëntie, hedenochtend door de Ko ningin verleend aan militaire autoritciuna, waarop alle wapenen waren vertegenwoqr- digd, was de Prins aanwezig in de uniform van 8chout-bij-nacbt. Des namiddags be hoorden tot do civiele autoriteiten de Com- missarisen r Koningin in de verschillende provincies, loden der beide Kamers, vreem de consuls cn de gemeenteraad. Do Burge meester wees op de vreugde van geheel Am sterdam, dat ue Koningin weor hersteld is; hij herinnerdo aan do donkere dagen, dio t* ins achter ons liggen, maar dat do liefde voor Koningin onverzwakt is gebleven. IJ M. antwoordde geroerd, dat de blijken van sympathie der burgerij niet onopge merkt zijn gebleven, iï. M. was daarvoor dankbaar cn uitte do beste wcnschen voor den bloei cn de welvaart van /Vmsterdam. Men seint ons uit Amsterdam: Met in gang van het nieuwe 1 ./artaal zullen waar schijnlijk geen Amstcrdarasche bladen op Maandagochtend meer verschijnen. (Tot au toe verschenen dan nog het „Handelsblad", *„De Telegraaf" cn „Dc Echo"). Onderscheidene officieron zyn va{ 'e Gi avenliage tot liet maken van een oefenings- rols naar Limburg vertrokken. Het stoomschip „Bali", van Amster dam naar Batavia vertrok 23 Mei van Suea; do „Florce", van ^.rasterdam naar Ba tavia, arriveerde 21 Mei te Southampton; d» „General" vertrok 24 Mei van Rotterdam naar O.-Afrika; de „Java", van Batavia naar Amsterdam, vertrok 24 Mei van Mar seille; dc „Koning V» - -.in li", van Bata via naar Amsterdam, passeerde 21 Mei Kaap Et-Vincent; de „Koningin-Regentes", van Amsterdam naar Batavia, vertrok 24 Mei van Perimde „König" arriveerde 24 Mei van O.-Afrika te RoU.rdam; de ,,Oen- garan", van Rotterdam naar Batavia, is 29 Mei Gibraltar gepasseerd; de „Prinz-Ile- gent" (uitreis) vertrok 22 Mei van Napels; dc „Kaiser" (uitreis) vertrok 23 Mei van Las Palmas; de „Noordam", van Rotterdam naar Nieuw-York, passeerde 21 Mei Praw« lopoint; dc „Prins illem II" arriveerde 25 Mei van Suriname te Amsterdam; de „Sonneberg", \ah Java naar Amsterdam, arriveerde 24 Mei to Marseille; dc „Gedc", van Rotterdam naar Batavia, is 25 Mei Point de Gallc gepasseerd; de „Lawoc", van Batavia naar Rotterdam, vertrok 22 Mei van Pcrimdc „Morapi" arriveerde 21 Mei van Rotterdam te Padang; dc „Glaucua", van Singipore naar Amsterdam, passeerde 23 Mei Gibraltar; de „Kron; rinz" vertrok 23 Mei van Amsterdam naar Oost-Afrika; de „Maori;. :d", van Amsterdam naar Bue- nos-Ayrgo, passeerde 23 Mei Fernando No- ronh.a; de „Prins Will m V" vertrok 22 Mei van Nieuw-York naar Weet-Indië.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1903 | | pagina 3