MIME M DER VELDEN, rslr. 87 De Inde Kassier, Buitengewoon Groote Opruiming ran alle voorradige Artikelen. WERKGEVERS, Petroleum- en Gaskachels, J. L. CREIJGfHTON, Hedenavond Opening Bi MliMntt BRUSSELSGH LOOF,! LAMIWMIUM, „ia mi mmmii m". Airedale Terrier 1SEUGELT ASSCHEN een Jongmensch Bericht van Inzet. Rapeatarg testa ..Cnmssinairs Interc. van den Reusachtigen Uitverkoop Verzckeriugs- en Hervcix-Bank „n o v A" Gerard NI. Dee» BREESTRAAT 28. I „öe Oude Kassier" t A. 1. VAN NOOIT, t wr Leidsche Schouwburg. Leidsche Schouwburg. Wisbrun Liffmann. Dames-Overhemden, Wollen Blouses Tmt-HstteN! Patent Fluweel e» Fantasie Fluweel, m. DKN OS, NL DEN OS, Pieterskerkhof 14. Ie Koop aangeboden, Dienstbode» Fotografie „SÏUülO", AAMBEIEN Menu. 17b Rossom du Chattel» Haarlemmerstraat 114. Telephoon Interc. 92. prima qualiteit, worden deze maand met 10 pCt. korting OPGERUIMD. Aalmarkt 25. m B0 Dienstbode» Mo. oil. flU Dpnnfimpu Telephoon Ingang hoek III UK f ElO i £11. No. 62. Houtstraat, .m... over de Bi-andewijiisteeg, van een groot Magazijn uit Rotterdam, nog geen cfc maanden bestaan hebbende, dus alles is kersversch. De massa bestaat uit: MaOIlfaC- fnren, Gemaakte Goederen, duizenden paren Kousen, Handschoenen, Garen en Hand en verdere Dames-, Heeren en Kioder-Mode-ariikelen. 542100 Zegt het voorti ëVTYYVTTTTTV?YYTJTWJWWWti Vanieije Zandwafeltjes. Zwitsersche Wafeltjes, OLGA's. VERLEDEN. Een Slaaf m de Eubiotiek, LBIDK1XT. Van af Maandag 19 Januari a. s. Molton PELTERIJEN Mooie Coupo, Solide Stoffen, Corsetten Boven- en Onderrokken, Molton-Rokken, Laken- en loiré-Rokken Bijzonder goedkoope aanbiedingen in Boezelaars, Wollen Onderlijfjes, Borduursel, Entredeux, Galons en een groote partij Coupons Zijden Stoffen en Flui/veelen, enz., enz. GEQPEM0: Pieterskerkhof 14: een Huis-, Kacliei- eri RtytuigsmederU van Reparatieii aan Rijwielen. KOPLIt-EN ULIliWEUKenz. Alsmede ingericht voor F BUM SMIDSWERK. Voorts beveelt hy zich beleefd in do gunst van zijn geachte Stadge noten aan. 545 16 gozeteld te Bodegraven, Ingesteld voor de gemeenten Woerden.Banvouts "waarder, Waarder, Rietveld, Bode graven, Zwammerdam, Langeruige weide, Papekop, Oudewater, Reeuwljk, Boskoop, Waddinxveen, Nieuwkoop, Nieuwveen, Zevenhoven, Ter Aar, Moordrecht en RIJiisalerwoude; noodigt de ingezetenen dier ge meenten uit ter barer kennis to brengen, klachten betreffende: ver ontreiniging van de lucht (stol, riekende stoffon), vaD den bodem en de wegon (dierlijke en plantaardige at val), mest- hoopeD, noleering, enz.), van vaarten en slooten (stilstaande wateren), van de hoedanigheid en verkrijgbaarheid van drinkwater, van verzameling en bewaring van vuilnis, van toestand van scholen en openbare gebouwen, fabrieken en werkplaatsen, alsmede van particuliere woningen (overbe volking, bouwvalligheid) van het slecht ol niet naleven van bestaande wetten en verordeningen rakende do volks- gezondhold en van de geneeskundige armenzorg. De kennisgeving kan geschieden schriftelijk aan den Voorzitter of mon deling aan den Secretaris der Com missie, die daartoe in den rogel op werkdagen en meer bepaaldelijk des Dinsdags van 10 la voorrn. te sproken zal zijn ten gemeontohuize te Bodegraven. 624 44 Do Commissie beschouwt allo klach ten bij baar ingekomen als „geheim". JNajnens de Gezondheids commissie bovengenoemd, de Voorzitter, 0. DEKKER; de Secretaris, H. LE COULTRE. wegens verhuizing naar 1iot buiton land 1 complect Bad, prijs f 50. 1 zwarte Piano, zoo goed als nieuw, 260. Heerengracht 7. 629 6 Wordt gevraagd: oen 532 c om terstond ln dienst te tronen. Zich aan te molden na zeven uur: CaJó ,,'l Postliol", Rynsburgerweg. Brceslraut 1 b/li. Woordeinde. 7 Albnui-Portretten 1.— 2 Cabinet- 1. - 1 .Salon-Portret 1.— (fta 7 aren gcslo(cn). g 12 Cis. por KG. DEoolc Bloemkool, fijne Sin en groote Knolselderij by C. VAN DER ZEEUW, Varkenmarkt 15. (uitwendige). Wio daarmede behept is kan daar* van in twee dagen volkomen bevryd worden. Brieven No. 631 aan liet Bureel van dit Blad. 8 BU vonnis der Arrondlssemenla- Rechtbank te 'a Gravenhage van 6 Januari 1903 Is verklaard dat er rechtsvermoeden bestaat «sedert 23 Mei 1875 van het overlijden van SIMON VAN DER PEAS, 2den stuurman van het sohlp Aurora", laatst gewoond hebbende te Katwijk aan Zee. 683 11 De Procureur van Eisoheresse, Mr. H. M. A. COEBERGH. DE LEIDSCHE Steenschuur 14, LEIDEN. Koopt on verkoopt Etteclen, zoowel aan de Amsterdamsclie Beurs als aan die te Londen, Parijs, Brussel en Berlijn. Wisselt Coupons, legen de hoogste koersen, franco provisie. Sluit Prolongation en Ileleenlugen. Koopt en verkoopt onroe rende goederen, als üuizen en Boerenplaatsen met Landerijen. Verstrekt gelden ter leen, zoowel tegen zakelijke als persoon lijke zekerheid of ook op Obligatie. Geelt voorscbotten op EQecten en andere geldswaardige papieren, alsmede op roorende goederen uit sluitend tot hot Landbouwbedrijf be- hoorende. Verstrekt gelden op hypotheek zondor vooruitbetaling van rente of koBten. Opent op zeer voordeellge condi tion Kekenlng-Courant. Neemt gelden, zoowel groote als kleine bodragen in deposito (be waring) tegen eon vaste rente van 4°/o> bedragen tot f 20,000. zonder, daarboven met 1 dag opzegging. In de Vestibule vindt men steeds de Telegraphisebe koersen van de voornaamste binnen- eu biiiteuiniidsc.be beurzen. Orders, tot balltwce opge geven, kunnen nogdenzelldeu dag uitgevoerd en afgerekend worden. Kantoor geopend alle Werkdagen van 9 tot 3 uren. 4956 47 Grand Restaurant Dimanche le 18 Janvier. Couvert it 2. Hors d'Oeuvres varies. Potage au Cbas ^-u Turbot A la II"1 Filet de Veau glacé. Pointes d'4s, Coq de Bruyère iv 1;» P^ngodine. Dinde rötie. Compote line. Polonaise A la Crö ue foüettée. Fruits. Fromage et Dessert. Couvert il 1.25. Potago au Chasseur. Eglefin au beurre. Fricandeau de Veau au jus Chicorée de Bruxelles. Lapereaux en Gibelotte. Pouding Somoule sco Abrlcots. Dessert. 541 84 Dejeuners A la Fonrclictte. Sulles et Salons Réservés. Cuisine Frau^ulse. Toevallig voor billijken prijs te koop: een prachtige (Dultsch ras), 2 j. ou-l, zeor stork, zlndeljlk en Intelligent. Blieven onder No. 890 Bureau „Het Vaderland", Den Haag. 528 9 die belang stellen in de werking van de Centrale Werkge vers Risico-Bank en hare onderaldeelingen, kunnen daar omtrent op werkdagen tusschen 9 en 12 uren inlichtingen verkrijgen: Hoogewoerd No. 4. 540-20 in Oud-Holiandsch Zilver, in alle grootten voorhanden. Aanbevelend: JUWELIER. 522 80 Gevraagd, in een klein gezin een degciykc, fatsoenlijke vlug en zindelijk In haar werk, VloeschhouwerlJ, Langebrug 45. Te vens een LEERLING gevraagd. 538 8 Op een Handelskantoor te Lelden wordt gevraagd van 16 A 17 jarigen leeftijd, reeds op een kantoor werkzaam zijnde. 9 Brieven aan bot Bureau van dit Blad oDder No. 537. Zaterdag 17 Januari 1903, 's avonds 7 uren, ln bet Notarishuis teLoiden, ten ovorstaan van J. A. VAN HAMEL, Notaris aldaar, afslag van HUIZEN en ERVEN te Leidon, in bod als volgt: No 1. Hot BURGERWOONHUIS met PAKHUIS, tioogewoord 137, op Vorhoogd met f 3100. 0 100.- Nader verhoogd met 0 100.- No. 2. Het HEEREN HUIS, Hoogewoerd 139, op 6000 - Terstond verhoogd met 0 150.- Nader 500.- No. 3. Het PAKHUIS, Bolwerkstraut 4, thans Sioelonmakor8werk- plaato, op 0 450.- Verhoogd met 0 100.- Nader verhoogd met D 25.- No. 4. Het PAKHUIS, Bolwerkstruut 5, op 0 520 - Vorhoogd met 0 100. - Nader verhoogd met 0 65. No. 5. Do TIMMER MANSWERKPLAATS, Bolwes-kntrmit 1 eu 3, op 0 480.- Terstond verhoogd met 0 20.- Nader verhoogd met 0 50.- No. 0. Do SMEDERIJ, DwarH-Bolwerk- 81 raai 15, op 0 630.- Terstond verhoogd mot 0 20.- No. 7. Het HUIS, Lange Bouwelou- wenstecg 43, op 0 025.- Ten kctuloro van voornoemden Nutans kunnen tot en met Zaterdag a. 8., van 10 2 uren, vsrhoogingen worden gedaan togen genot van 20 pCt. 387 41 BU de velling, den lOden Januari 1903 door den te Voorscholen ge- vestigden Notaiis D K. J. SCHOOR gehouden, z\Jn do Perceelon in bod gebracht als volgt: 391 29 1. Hot HEERENHUIS met ERF on TUIN aan do Westzijde van het Rapenburg No. 27 te Leiden, groot 6 Aren, 13 Centiaren, op f 13.600 2. De STAL mot KOETS HUIS aan de Zuidzijde van de Groenhazengracht No. 4 le Leiden, groot I Are, 41 Centiaren, op 3100.-* 3. Hot HUIS met ERF en PLAATS aan de Sint- JorissteegNo. 88 toLeiden, groot 49 Centiaren, op 1200.— Do afslag blflft bepaald op Zater dag 17 Jauuari a. a., des avonds nA 7 uren aan den Burg te Loiden; terwül inmiddels ten kantore van ge noemden Notaris SCHOOR, te Voor schoten, verhoogingen worden aango- nomen tegen genot yan 20 pCt. der verhoogsom. De Perceelen 1 en 2 zullen ook gecombineerd worden afgeslagen. 11468 22 N.B. Men verwarre dezen Reuzen-Uitverkoop niet met zoogenaamde VVinkel-Upruimiiigen. Alles moet beslist in 14 dagen verkocht zijn. Ieder haaste zich dus en kortte naar 's Avonds van 5 tot 6 uren GESLOTEN. De Vertegenwoordigers P. C. NI. HOOGEBOOM en L, H. GIJZELAAR, bevelen zich aan tut Inschrijving van risico's oji Zaterdagavond, tijdens de vergadering der „Leidsche Potruousvereemgiug544 20 Voor wie op <lc lijflcn hebben gefeekend voor bostant gelegenheid tot bol 1 bespreken va» plaatse» (op vertoon van kaarten). Zal er. dag 17 Jan. 1» WIEKg»A'« Boekhandel (Corn. v. d. VE\) Dreestraat. 526 11 PAILsior, C'iiisiulcr, DOEZASTRAAT O. i 547 15 HEDERLAMDSGHE TOONEELVEftEENISIilS J van Amsterdam. Maandag 19 Januari, halfacbl (6de Abonnements-VoorsMing) i Tooueolspel in 3 bsdryvon van Mevr. INA BOUDIER Bakkrb, De Raagsche Courant schreef o. a.„ln adcmlooze stilte U t het stuk aangehoord, 't heeft hd publiek, ook ons diep geroerd't Is gevoelswerk van de edelste soort. En de tooneelliteratuur heeft de schrijf ster met een xoerk verrijktzooals deu er in jaren cn jaren geen mocht ont vangen. 439 35 Gevolgd door: Oorspronkelijk blUspel in I bedrijf van DAVIDOFSKY. Gewone prijzen. Plaatsbespreking van af Donderdag 10 uron preciei by Mej. ANDREAE, Korte Mare 80. Zaterdag en Maandag van 10 2 uren aan den Schouwburg. Litferis Sacrum, Donderdag 22 Januari Tooneelspel in 4 bedril ven van ROSIER FAASSEN. Muzaekdoorde Kapel van den Meer VAN ERP. Aanvang IIALFAC1IT. Prijzen der plaatsen: Loge fl.25, Baignolro fl.—9 Parterre 0.60, (me: inbegrip van Vestiaire), GalerU 0.30. Kaartenverkoop en plaatsbespre king (A 10 Cts. per plaats) van af Maandag 19 Januari in WIERDA'fl Boekhandel (Corn. v. d. Vkn) en op den Speeldag van 10 2 uren aan den Schouwburg. 627 28 Chiquo model van af fl van af f 2.50. Spotgoedkoop. Bonteu Cols ran af 4?'/i Ct. Handmoffen vanaf 90 Cts. A.lles beneden fabrieksprijzen. Kostuninrokkeo. van af slechts t 2.73. in groote verscheidenheid, als: Reform, Droit devant, Duplex, Hercules, worden goedkoop opgeruimd. Minn van af 75 Cts. van af 221 Cts. Riimi-EMlschiN van af 30 Cts. STRIKKEN, DASSEN, JABOTS, FOILETULLES, FANTASIE LINT, enz., enz. Extra koopjes. mooie dessins, ▼nn af 95 C4b. ran nf f 8.- Groote sorteering in: geschikt voor BLOUSES, van af 371 Cts. Hel Magazijn is geopend van des morgens O1/8 tot des avonds XO uren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1903 | | pagina 4