De Gracieuse. H. MARKS Jr„ W. F.v. d. HEIJDEN, Friesche Kruidkoek, Tandarts Regensburg, Tweed© Kamer. Marktberichten. Beurs van Amsterdam. Telegrammen. DE meest gewilde Koekjes U 't Filiaal Sttesslraai 49, Amsterdamsche Korstjes 0e Ruyter's Gestampte Muisjes Marchand-T ailleur, H00GEW0EKD 30. C. MAASTRICHT SPEKSLAGERIJ. Brusselsch Loof. Versche zending: Koerts Feenstra. TE KOOP: Te koop: 10 stuks opgaands BOOMEN, do hoogte stelden van de gewoonten van boer en zyn gezin. Vervolgens kwamen don een of anderen nacht terug, om kons, konijnen, kippen enz. te stelen die volgenden dag op de markt verkocht >rden. Er zijn reeds verschillende personon in Jbtenis genomen en het onderzoek wordt erig voortgezet. Mon bericht, dat de beruchte terhazy tegenwoordig in armoe zich ophoudt Nieuw-York. Zitting van heden. (P«r Telegraaf.) Geopend te 11 u. 15 m. Overlijden-Van Naamen van Eenmes. De Voorzitter vrijdde, bij den aanvang der rgadering, nog onder den indruk van de ocven ontvangen droeve tijding ran het erlijdcn van den voorzitter der Eerste Ka- Ber, den heer Van Naamen van Eenines, nigc woorden aan diens nagedachtenis, ok hij was, evenals de diepbetrcurde Fran- n van de Putte, gedurende lange jaren d der Volksvertegenwoordiging. Heb was,f zeide do voorzitter, hier niet do laats, om uit te wijden over dc kennis en werkzaamheid van den ontslapene op aatkundig gebied, maar hij achtto zich rplicht, hier met een enkel woord den an te gedenken, die zooveel jaren een werk- lam aandeel heeft genomen in het politieke ven, en i# wien zijn familie een liefheb- nd man en vader, het land een goed cn undig Volksvertegenwoordiger, onze vor- een trouw onderdaan verloren heeft. De Minister van Waterstaat achtte zich erplicht namens de Regeering te verklaren at ook zij geheel verkeert onder den indruk an het memento mori", dat uit den kring an dc beste staatslieden van Nederland in zo dagen ons toeklinkt. Ook deze Regee- ng heeft altijd zeer gewaardeerd de groote nnis, talenten en onpartijdige leiding van n voorzitter der Eerste Kamer en met in voorzitter stemde de Minister ten volle met de betuiging van leedwezen over het voelig verlies, dat de Volksvertegenwoor- ging en met haar het gansche land gele heef U Jachtwet. Voortgezet werd hierop do beraadslaging [er de motiën-Helsdingen en Passtoors bc- reffende maatregelen in het belang der andbouwers, die schade ondervinden door et wild. Dc heer Smidt keurde de mofcie-Helsdin- [n goed, die immers alleen ten aanzien der acht, niet der visscherij, de wet wil herzien n wensebte het recht der grondeigenaren op jacht op eigen grond te zien gcconsoli- rd. De heer Okma keurde de motie-Helsdin- n af als ondemocratisch tegenover den ndbouw, die weldra een vertegenwoordi- ing zal krijgen, en te vaag en stelde zijncr- jcls een motie voor waarin aangedrongen |kvordb op mildere toepassing van artikel 2G [er jachtwet (het vcrleencn van buitengc- ,-one machtiging) in het belang der cul- iuur der landgebruikers. Dt heer Van Wichen wenschte evenzeer ergcmakkelijking der afkoopbaarstelling an de heerlijke rechten gelijk zulks met de ienden het geval is en den landgebruikers neer de gelegenheid te geven schadelijk ge- ierte op hun grond te vangen en te doo ien, ook konijnen buiten den jachttijd. Do lOtie-Helsdingen zwijgt van die buitengo ono machtigingen, de motie-Passtoors wil ie te ruim verleenen. Daarom steunt spr. e motie-Okma. De heer Tideman achtte eveneens de mo- e-Helsdingen te vaag en to onbestemd en ces er op dat men het zonder een regeling dor jacht in de naaste toekomst niet zal kun- len stellen, waarbij den landgebruiker niet Ie onbeperkte vrijheid wordt verleend ten llen tijde het wild te dooden cn te bemacht igen. Het betoog van den heer Helsdingcn it rek te echter tot afschaffing dor jachtwet. Men heeft met de algehcele vrijheid in 789 in Frankrijk een proef genomen, doch ttg zich weldra verplicht juist in het be lang van den landbouw die onbeperkte vrijheid weer aan banden te leggen. Het zelfde gcschieddo in 1848 in Duitechland. Feitelijke gegevens omtrent de hedondaag- echc werking der jachtwet ontbreken overi gens. Partieele herziening dier Wet achtte spr. echter gewenscht omdat zij do stroope- rij niet voldoende beteugelt, den wildstand niet genoeg beschermt on geen waarborg le vert voor de bescherming der landbouwpro ducten van de grondeigenaars of hun ver tegenwoordigers, de pachters. Spr. verzocht volledige openbaarmaking der door don heer Helsdlngen op zyn enquête ontvangen antwoorden en verdedigde de jacht- sport ala een uitstekend element voor de opvoeding der hoogere kiassen. Z. i. diende alleen voor de nadoelen door het wild ver oorzaakt, schade te worden vergoed. Uitbrei ding van het aantal buitengewone machti- gingen heeft groote bezwaren, door het kweoken van ontevredenheid by hen, die ze niet ontvangen. Zoolang de heerlijke jacht- rechten niet zijn verdwenen, ia overigens geen goede jachtrechtregeling uit één stuk te maken. De quaestle moet beschouwd worden als een onderdeel van het burenrecht op Pruisische wijze te regelen. De heer Kolkman bestreed het betoog des hecren Helsdingcn en stelde een motie voor, uitsprekende de noodzakelijkheid van wijzi ging der Jachtwet en het maken van wet telijke voorschriften tot vergoeding van door wild aangerichte schade. De heer Arnoldts wenschte grondige wets herziening in den geest van het Duitsche systeem. helden, 7 Maart. Ter markt werden beden aan geveerd: Stieren C stuk» ƒ72 a 220. Kalf- en Malkkoeiea 110 stuks ƒ116 a 245. Varskocien 98 stuks 92 a 210. Vette Ossen en Koeien 267 stuks ƒ120 a ƒ270. Graskalveren 0 stuks a Kalveren (vette) 37 atuks 41 a 115. Kalvereu (raagorc) 113 stuks ƒ2.70 a ƒ12. Hamels (vette; etuk» a Hamels (magere) stuks a Schapen (vette) 422 stuks 16.a 30.Schapen (weide) 202 stuks 12.a 18.Lammeren (inagere) atuks a Varkens (magere) 328 stuks ƒ15.— a ƒ37.Varkens (vette) stuks a per KG. Varkens (biggen) 261 sinks ƒ6.a ƒ14.Paarden 1 stuks 80 a Veulens 1 stuks ƒ120 a Bokken of Geiten 6 stuks ƒ2.60 a ƒ6.—. Ter markt aangevoerd 611 runderen, 180 kal veren, 624 schapen, lammeren, 328 varkens, 261 biggen, 1 paard, 1 veulen, 6 bokken of geiten. Ter wekei()ksohe Kaasmarkt aangevoerd 12 partgon. Beatood werd voor Gondscbe Kaas van f 18.tot ƒz8.—Derby-Kaas van tot Leidsohe Kaas de 150 KG. tot ICdammer Kaas 2de qual. tot Aan de Stadswaag gewogen 10 partgen, 467 stuks, wegende 1940 K.G. achieüani, 6 Maart. Noteering van de Beurs- coramissie. Moutwijn ƒ7.50 per HL. Zonder fust es zonder beiaating. Spoeling 1.60. Notoering van de Makelaars. Moutwijn 8. JenoYor ƒ12.idom Amaterd. proef ƒ13.50. Noteonng van den Distillateursbond. Mout wijn f8.Jenever f 12.Amst. l'roef ƒ13.60. Niouw-York, 6 Manrt. Koffie. Flauwer door weinige vraag van speculanten. Tarwe. Toevoeren blijven klein en de markt vast. Het laatste conditiecyfer in Ohio bedraagt 62. Maïs loom en tlauw, door weinigo vraag vau exporteurs. Italië. In antwoord op de redevoering van den Franschen gezant, die Z. H. den Paus be dankte voor de welwillendheid, steeds aan de Republiek betoond, en Hem een eigenhandig schrjjven overbracht van president Loubet, zelde de Paus: „Ik ben verheugd de gelukwenschen van Frankrijk, de Republiek en de Regeering te ontvangen en dank haar voor het geschenk, de gobelin behangsels, die ik mocht ontvangen." Z. H. noodigde den gesant uit hem te vol gen naar zijn appartementen, waar zy eenigen tyd in gesprek bleven. De Paus* ontving daarna de Duiteche missie, die hem een porseleinen pendule, etyl Louis XV, aanbood. De Paus zeide zich gelukkig te achten over de goede betrekkingen tusschen den keizor en z\jn Katholieke onderdanen. Vervolgens werd de Belereche missie ont- vaDgon, die Z. H. een crucifix aanbood van oud-zilver met edelgesteonten versierd. 7 Maart 1902. De Amerikaansche spoorwegmarkt had heden te Amsterdam een vast verloop op hoogcrc koersen van Nieuw-York. Vooral willig waren de lagere soorten en wel de ge wone Missouri» en Denver Rio'a, die den bo ventoon voerden. De omzet was echter go- ring, doch de markt sloot kalm cn prijshou dend. Nationalen onveranderd. Buitenland vast en stil. Tabak aangenamer. Petroleum onveranderd. Koninklijke beter. Mijnen on veranderd. ÉïJlotlxoerseru pCt. Curl. Kat. 8»hitlJ2)4 t ObUgatiCoS Bongar(jo, Laan.ln Zilver JSS9 4% Ooataor. u nteia Pap. Mol, Mot. b v Zilv. Jan.'Juli..6 fort., O.fi. 186384 laatTiokel 8 dito dito 188389.4)4 dito dito 16904 dito dito l'abakslMuiug4)4 Uoaland 1894 UlnnonL4 1880 Rb. 02C4 n 1887,09 £1004 1880nb.6Z5,2d«t«rieQati(il.4 6 Emiulo 1894 lik. <520.1 Spanje, Okl. P«ijp. Soliultl4 Turkije, OU. (Jeprivil4 geoouverleerdc aerU D,. Japan, Obl Meiioo, lllan- A.»o«l>are2eBor..6 Argentinië Rep. 1896 99 ObL Brazilië, 1889 4 landing Laoning 18980 Colombia 100-6001)4 Vonozaela, Obl. 1881 100,..4 r 600...4 Perar. C. v. Aand. C'erUr.pref. Aaud. ftaliö, 011. Zold-ltal. Spoor...8 Polen W. Ween >11 1900 Aand. Portugal, Uoira Bnixa..8 Roal&nd, Obl. Wladlk. 1896/93.4 UJaaan-Ur.lt.826.4 18904 Aand. N. A Ir. llandols tereanlg. Colt. blij. Vontonland... Kon.Petroleumbronnco. p Dordlaolie Petroleum Qowone Aand. Scbibajaff.... Aand. 8amatra Palambang..,. Moe ara Duim N. W. l'ae.IIyp.-B.Sobnldhr. Maxwell, 0. v. A iDcomebond Prior L. C Aand. HolL IJ~ercn Spoorweg. Mtl. tot Expl. v.Staatspw. Aand. N. Zuid-Air. Spoor Cert. C Obl. 1899 4 ObL Boxtel-Wezel 1876/80goat, Aand. Amorikaanuoho Vaart. a Hottcrd. Lloyd Amerika AaDd. Atclneon Topjka Pret ObBg. 4 Adjat 4 Chea. &01iio,0. v.A.. Olcvol.- Akron afgest A B A&nu.Üenv.Rlo Grande St.-LoniflS: San Sr. gow A. 2epr. A Aand. Mie Kansas Toxas ObL le hyp, 1 2e Aand. Erio Spoor 2de pref. Erio Sp. Ontario 4e Western Korf. k West. C.v. Aand. Soutb. Pao. C. Qew. Aand. Mori can Nat. O. Aand. South. Uailw. Co. gow. A. Union Pac. CorLv. Aand. pref. Aand. m Reading C. C. v. Aand. Colorado South. C.v.A m United St. Stool 0. v. A. Wabash Sp. 0. v. gow. A. v. pref. A. K&nsas City South. Rw. A... Prof. Aand lo Ilyp. OblS Hongarije Thoiss-Loton4 Turkije. Spoorw. Loten..... Spanje. Madrid Loten8 Asahan Tab. ni^uwAand. F.-Deli Tabak M^. Aand. Deli-Cultnui-Maatschapp Cert v. Aand. Arondabnxg. Aand. Kwala Pcss. Tabak M(j. B Assahan Plantago Ncd. Ind. Mjjnbouw Aand.... Aandeden Kottordam-Doli. Bultenl. bank 128. Oostenrijk. Papier f 21-1214 dito Zilver ^21-16 Fransohe /47-7Ö, Diverse Rgksmark /"68-70 Rusaon Zilvo-en Roebolo L25)4 Di'.o ln Goud» n Roobcl 1.90)4 Prolongatie 2H pCt. Vor. koer-. 9674 85)4 85? 86)4 28)4 39)4 33)4 97Hi 61)4 07?e \o\Ju 96?4 97% 69% 94 26 28 8474 38DÜ 62)4 90)4 9674 16)4 28%. 2896 4)4 18%. 62)4 116)6 68)4 98 97 97?4 105 46 429 120 93 75)4 120)4 92 7)4 12%. 71 110% 115 160 100% 91)4 106)4 11174 76^ 97)4 101)4 93 45?4 55 43'Jis 69)4 72 24% 68 82% 3774 60 32% 67 63)4 18% 32)4 101% 88)4 65 23)4 4414 23% 42)4 23?s 63% 72% 131)4 27 43)4 194 84)4 96 729% 90% 112 67 285 Rows kod«n 84% 97 85)4 86)4 86% 28% 39)4 97% 61% 97% 101% 97 8474 38 ?4 52% 90 9674 28% 28)4 4)4 18)4 82)4 115% 68% 97 91)4 75% 11674 101% 107% 107 75% 45)4 55 41)4 25% 87% 37%. 33 66% 63% 19)4 32% 101)4 66)4 26% 44% 23% 42% 23% 63)4 72% 27% 43)4 194)4 65 95% 67% LONDEN, 6 Maart. (P.. O.) In bet Lagerhuis zelde minister Brodrick heden, dat de groote verspreiding van de Boeren het zeer lastig maakte, hun aantal nauwkeurig te schatten. De cyfera van de gevangennemingen sedert November bewezen, dat de toen gemaakte raming overmatig rooskleurig was. Daarom zou by bang zyn cm woer een schatting te beproeven, zonder vollediger inlichtingen te bezitten. LONDEN, 7 Maart. (R. O.) De correspondent van de „Daily Mail" te Pretoria schryft d.d. 2 Februari: Na elk voordeel te hebben overwogen, dat wy in de laatate maanden hebben behaald, moet het my van 'tharfc, dat ik geen reden zie, waarom de oorlog niet zou voortduren tot het volgende jaar omstreeks dezen tyd even opgewekt ala voorheen. Zelf» over twee jaren kunnen onze troepen nog in het noorde- lyk gedeelte van Transvaal aan het werk gehouden worden. PARIJS, 7 Maart. (R. 0.) De „Matin" bevat de volgende depeche uit Londen, waarin onder alle voorbehoud wordt medegedeeld, dat men in ministerieels kringen gisteravond beweerde, dat de Engelsche Regeerlrig cfe eerste voor stellen zou hebben ontvangen voor vredes onderhandelingen voorstellen, thans niet meer uitgaande van Den Haag, maar van de strydera zeiven. Er zou over die voorstellen in den namiddag tydens een officieuze vergadering van eenige leden van den Ministorraad van gedachten gewisseld z(jn. LONDEN, 7 Maart. (R. O.) De „Times" meldt, dat do Onderkoning van Ierland tegen woordig zal zyn by de vergadering op heden van den Ministerraad, waar de ernstige weder opleving van het stelsel van schrikaanjaging in Ierland, voornameiyk van de zyde van de „United Irish League", besproken zal worden. Er bestaat reden voor de meening, dat de Onderkoning aan zal dringen op de toepas sing van de „crimes-act" van 1887. FRANKFORT a/d. MAIN, 7 Maart. (R. 0.)> Uit Nieuw-York komt de volgende mode- desling De „Manltoba-Hudsonbaai-Maatschappy" ont ving uit de noordeiyke factory van Churchill het bericht, dat een stam wilde Eskimo'a drie mannen, die „in een grooten kajak of boot door de lucht gingen", met pyi en boog doodden. Deze tyding schynt betrekking op Andree te hebben en eenlgermate vertrouwbaar te zyn, daar de factory, die een bericht zendt over de uitrusting van een luchtballon, ook melding maakt van het feit, dat een stam van wilde Eskimo'a, aangetroffen door lieden van de factory, in het bezit wan van measen, tabak en patronen. LEIDEN, 7 Blaart. Thermometeratandgisteravond em 8 «ren 4* 0. 89.2" Fahrenheit, hedenmorgen om 8 uren 2.5* C. 36.B" F., 's middags om 12 uren 7® 0. 1U.6* F., 'a namiddag» om 4 uren 6® C. 42.8° F. Dc officier van gezondheid 1ste klasse J. T. Noordijk, thans op non-activiteit, wordt, te rekenen van af 1 April a.s., inge deeld bij het militair hospitaal te Leiden. Van het aantal miliciens lichting 1902, dat te 's-Gravenhage werd ingelijfd, zijn er 100 ingedeeld bij het 2de en 4de bataljon van het 4do regiment infanterie, alhier in garnizoen. Aan het laatstgehouden examen bij het 4de regiment infanterie hebben van de batal jons alhier in garnizoen voldaan: voor ad judant-onderofficier: de sergeant-majoor H. T. Vonk en do sergeant-majoor titulair J. D. van Buuren; voor sergeant-majoor: de sergeanten H. Amons, A. v. d. Blij, A. M. van Waasdijk en I. J. Dcmenint; voor sergeant dienstdoend luitenant te velde: do sergeanten L. Neuteboom, M. A. J. M. Boggia, H. W. Nelek, A. P. Fahnert en M. do Vink; voor sergeant: de korporaals C. A. H. L. Wüst, W. F. J. van Lakerveld, G. Brill, H. Haksteen, N. Louwricr en J. D. Smit. Het adres van het Comité voor ver vroegde winkelsluiting aan den Haagsehen Gemeenteraad inzake een verordening op het sluiten van winkels, kantoren eu maga zijnen in dc residentie, komt Dinsdag II' Maart a.s. in de Kamer van Koophandel en' Fabrieken te 's-Gravcnhage in behandeling.' De minister van koloniën, ihr. Van Asch van Wijck, heeft ook den afgeloopcn' nacht rustig doorgebracht. De algemccne toestand is zeer bevredigend en blijft steeds hoopvol. De pols was goed. Do beterschap blijft aanhouden Het stoomschip „Apolda" vertrok 8 Maart van Pad&ng naar Amsterdam; de ,,Bundcsrath" (uitreis) arriveerde 5 Maart te Mombassa; de .Herzog" (uitreis) arri veerde 5 Maart te Lissabon; de .Koning Willem I", van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 6 Maart te Suez; de „Maasdam", van Rotterdam naar Nieuw-York, vertrok 6 Maart van Boulogne-sur-Mer; de „fonne- berg", van Java naar Amsterdam, passeer^ de 7 Maart Suez. Weerbericht ra» 7 Manrt. (▼an h«t Kon. Metooroloxlich Inciituat u Ulreeht.) Verwachting: Zwakke wind, licht be wolkte lucht. Droog weer. Weinig verandering in temperatuur. Aeademienieuws. Leiden: Bevorderd is tot arts, de heer H K. Offerhau8 en geslaagd voor het arts examen eerste gedeelte de heer A. M Venker. Utrecht: Bevorderd tot doctor in de geneeskunde, op proefachrif „Onderzoekingen ever vlrulentie-opwekking b(j saprophytische bacteriën", de heer B. C. van der Nagel, arts, geboren te Rotterdam. De Oorlog in Zuid-Afrika. Het protest van den Australischen pre mier tegen het sluiten van contracten voor dc levering van vlecsch ten behoeve van het Britscho Zuidafrikaansche leger in Argen tinië, heeft niets uitgewerkt. De heer Cham berlain heeft r lit-er Barton geantwoord dat het onmoj is de gesloten contracten ongedaan te n» u. maar heeft daarbij geen spoor van cod belofte voor de toekomst ge geven. De Duitscke editie van Conan Doyle's leugenachtig boek over den oorlog zal wel dra gereed zijn en verkrijgbaar worden ge steld voor vijftig pfennig. Het schijnt, dat men voor het werk geen Duitschen uitge ver heeft kunnen vindon; het zal althans verschijnen ter drukkerij van de „German Times", gelijk de naam reeds voldoende aan duidt een Engelschgezind Duitsch-Engelsch tijdschrift te Berlijn. Reuter seint uit Barberton: Kapitein Holgato van Stomacher's Horse heeft bij Steynsdorp vijftien Boeren onder vcldkornet Midtiel gevangengenomen. Onder do Boe ren was Cooper, generaal Botha's hoofdtele grafist. De gevangenneming was een vol komen verrassing; er werd niet gevochten. Dc maandelijksche officieele tabel van ver liezen gedurende Februari stelt do geheel3 vermindering van het Engelsche leger in Zuid-Afrika op 14-1 officieren en 2978 man schappen, van wie zijn: gesneuveld in ge vecht 16 off. en 115 m.; bezweken aan won den 7 off. en 33 m.; gestorven aan ziekte 18 off, en 507 man; omgekomen bij ongelukken 2 off. cn 39 m.; vermist en gevangen 18 m.; naar Engeland als invaliden teruggezon den 101 off. en 2266 m. (De gesneuvelden van het gevecht bij Klerksdorp zijn in do lijst niet opgenomen Het geheele aa-ntal sterfgevallen in Zuid- Afrika tot 1 Maart wordt opgegeven ala 994 off. cn 19,429 m., en de geheele vermin dering van het leger in Z.-A. (met inbegrip van dc invalide teruggezondenen en vermig- ten) als 3827 off. on 85,369 m. Commandant Smorenberg, wiens poging tot ontsnapping van St.-Helena aan boord van een Engelsch schip in een kist bekend is, werd deswege in de gevangenis gewor pen. Hij is evenwel ontslagen, omdat geble ken is dat de commandant slechts enkele dagen op parool uit het kamp ging en zijn ontsnapping niet op een van deze dagen plaats had. Advertentiën. Ondertrouwd WILLEM FREDERIK K0R3 EN HENDRIKA JOHANNA VAN DER MARK. Leldkn, 7 Maart 1902. Haren 22. Molensteeg 18. 2263 8 Huwelijksvoltrekking 19 Maart a. s. Heden ovorleed na een langdurig maar geduldig ïyden, tot onzo diepe droefheid, onze galiafda Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Beminde ADRIANA DEKKER, in den ouder dom van ruim 25 jaren. 2258 20 Namens de Familie: H. DEKKER. I. DEKKER, Blijlevkn. G. DEKKER. W. DEKKER, Oudshoorn. Lisse. Voorhout. Lisse. fossenheim. C '.DEKKER. E. DEKKER, Van Faassen. J. DEKKER. H. DEKKER. H. OUDSHOORN. Lisse, 6 Maart 1902. Heden overleed, na een langdurig lyden, onze jongste ZoonHENDRIKUS JOSEPH, in den jeugdigen leeftyd van I ïuim 10 jaren. A. F. BIEGELAAR. M. J. BIEGELAAR-Bernard. Leiden, 7 Maart 1902. (Langebrug 63Jl 22o1 8 Heden overleed na een kortstondig lyden tot onze diepe droefheid onze Innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader LEENDERT KORS VAN DER VLIST in den ouderdom van 63 jaren. Uit aller naam Wed. L. K. VAN DER VLIST, Broekhuizen. Liidsn, 7 Maart 1902. Haarl.straat (Stevonshof 4). 2274 11 Heden overleed zacht en kalm, na voorzien te z(jn van de H.H. Sacra menten der Stervenden, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader de Heer JOHANNES VAN BOURGON- DIËN, in den ouderdom van 71 jaren en 10 maanden, in leven Lid van den Gemeenteraad van RyDsburgen van het R.-K. Kerk- en Armbestuur en Voor zitter van den Kamphuizerpoldor. W. VAN BOURGONDIËN. H. v. BOURGONDIËN. C. v. BOURGONDIËN, 2257 22 Juffermans. J. v. BOURGONDIËN. P. v. BOURGONDIËN. P. v. BOURGONDIËN, Lommbrse. J. ZONNEVELD. A. ZONNEVELD, V. bourgondiën. Rijnsburg, 7 Maart 1902. Harteiyk dank aan degenen, welke hebben by gedragen voor het Vaandel van het Vryzinnig Zangkoor. Het Vaandel zal te bezichtigen zyn op a. 8. Zondag 9 Maart van halftwee tot halfdrie in het Wykgebouw „Geloof Hoop Liefde", Langestraat. 2248 8 HET BESTUUR. zijn voorhanden TELEPHOONNUMMER 485. Hollandia's. Willielmluakrausjes. Weener koekjes. Haarlemseke Halletjes. Hnmkoekjes. Victoriakoekjes. Del&eiense koekjes. Ynnieljenooijes. V aiileljesprlls. Priusessenkrakeliiigeii. Zoute Krakelingen. Zoute Stengels. per etuk Cent. 2266 29 Nieuwe Rijn 53.Telephoonn. 484. ln Kilo busjes, mogen aan geen Onlbijüufel ontbreken. Zuiverheid der beatanddeelen gegarandeerd. 2273 16 COHESTIBLES-UiOAZIJN KOERTS FEENSm. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND, brengen by deze ter openbare kennis: lo. dat de lysten der stemgerech tigde Ingelanden van het Hoogheem raadschap voor het jaar 1902, zooala die door de Vereenlgde Vergadering zyn vastgesteld, van Maandag 10 Maart 1902 af voor een ieder ter lezing zullen liggen als volgt: de lysten van al de zestien Districten ter Secretarie van Rynland (op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 uren) alwaar zy tevens, tegen betaling van 10 cents voor elke ïyst, verkrygbaar zyn; die van het derde district aan do Gruquius die van het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leeghioater2276 83 die van elk der overige districten ter Gemeente-Secretarie van de hoofd plaats van dat district en van de daar toe behoorende onderkiesdistricten; 2o. dat door of vanwege het Hoog heemraadschap doze kennisgeving op 8 Maart 1902 zal worden aangeplakt. Dykgraaf en Hoogheemraden van Rynland: EGBERT DE VRIES, Dykgraaf. G. J. BISSCHOP, Secretaris. 460 9 Haarlemmerstr. 238. Haarlemmerstr. 238 levert eerste qualiteit Rundvleescli. Runderlappen 0.35 per 6 on». Rundergehakt 0.35 Rollade 0.40 Staartstuk „0.40 Rosbief 0.40 Biefstuk 0.60 08sehaaa 0.60 My minzaam aanbevelend, 2265 16 C. MAASTRICHT. IV atuurboter. Prima vorache Tafel boter f 1.60 p.K. belegen Qrasboter 1.60 Wed. J. STEEMlAl'Elt Zu, liandenmakersslecg t»j de Waag. Prima adres voor >a(iiurl>oter, Goudiche, Leidsohe en echte Edammer Kaas, 2180 9 Door vertrek nsar elders te Botter dam ter overneming aangebo den: een tn volle werking zUnde mstprachtlgen inventarle. Br. lett. SK Adv.-Bur. C. W. BETCKE, Rotterdam. 2254 7 18 Cts. per 1'/, KG., mooie Bloemkool, Kropsla, fijne Sla en Kadjjs, bj) O. VAK DEK ZEEUW. Varkenmarkt 15. 2267 6 25 of 40 Cis. per stuk. 271 9 Aanbevelend, Laan van Nlesrdervoorl 40, Den Haag. To Lcidcu te sprekenHaar lemmerstraat 48a. 1474 9 Maandag en Zaterdag van 10 -1 uur, Woensdag tot lialfééu. Raszuivere zwarte Minoren- linnen, broed 1901, A 4 Old. per stuk, Kloeken met Kuikcnx, Broedcleren, verscbeKippcn- cn Eendeneieren. 2b61 9 Erven J. TREUR. Hoenderpark, Oegstgeest waaronder 3 stuks zware Eiken. Te zien en te bevragen op het terrein van de Buitenplaats „Rhyn- gee8t", te Oegstgeest. 2260 8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1902 | | pagina 3