Nienwjaarsbriefkaarlen. Burgerlijke Stand van Leiden.' 'Rotterdam; de •jRelchsteg* {thuisreis) pas seerde 17 Dec. Gibraltar. Katwyk. Na een ongeetoldheid van slechte •enkele dagen is alhier overleden dr. H. B. •van Rh\Jn, gedurende meer dan 60 jaren ge neeskundige te dezer plaatse, In welken tyd hy zich by ieder ingezetene bevriend broft weten te maken door zijn humaniteit en rernstige opvatting zijner taak. Een viertal jaren geleden heeft hy de praktik nedergeiegd, roodat hy gewerkt heeft zoolang het hem mogeiyk was. Van af de instelling was hy 'lid en sedert 1 Januari 1879 voorzitter der openbape gezondheidecommissie. 1 In 1858 benoemd tot lid der plaatselijke .schoolcommissie, verkool dezi commissie hom in 1862 tot haar voorzitter, welke betrekking hy tot den 13den Nov. 1897 waarnam, toen hem op verzoek eervol ontslag word verleend. Jarenlang was hy medolid van het college .van notabelen by de Nederl. Herv. Kerk te Katwyk aaa-den-Ryn. Do overleden! bereikte den lioogen leeftyd van 85 jaren. Koudekerk. Door ds. W. Klercq, predl- tant by de Ned.-Her vorm de Gemeente alhier, i een beroep ontvangen naar de Hervormde Gemeente te Beek (Limburg). Oudshoom. Door den loteling J. van Tol, door den Militieraad aangewezen voor den tnilitaren dienst, is op grond van lichaams gebreken herkeuriDg aangevraagd. Op Zaterdag 21 Dec. a. 8., des nam. to *3 uren, zal een openbar# raadsvergadering worden gehouden. Stompwyk. Di Raad dezor gemeente heeft tot onderwyzeros dor school No. 2 in do buurt schap Stomprryk benoemd mej, M. Verhoog, te Voorschoten. Uit do „Staatscourant." Kon. besluiten. Aan mr. L. W. A. Besier, voor zitter van het Muntcollege, belast mot werkzaam heid van waardiju, en aan J. C. van Eelde, lid .van het^Muntcollege, belast met de werkzaamheid van secretaris, op verzoek eervol ootelag verleend ODder dankbetuiging voor vele diensten den lande 'bewezen in versohilleude botrekkingen aan's Rijks Munt. Benoemd tok burgemeester te Domburg J. L. van Voortbnyaen; tot post- en telegreafdirectenr te Dedemsvaari A. van der Baaa, thans te Geldrop. Bevorderd tok commies der posterijen 1ste kl. "W. J. F. Kroef, thans '2do kl.; tot commies 2d« kl. H. L. Wijchael, tbans 8de; tot commies 3de kl. P. van Gyn, thans 4de. Benoemd tot directeur van hot spoorwegpost kantoor No. 3 te Zwolle C. C. Vrendeaberg, thaw postdirecteur te Maastricht. Benoemd tot inspecteur der comptabiliteit bjj do centraio contröle van NederUndséhe spoor wegen de heer H. P. H. Yiervant Tukker, thans oniier-afdeeliDgaehef. Aan den ingenieur van den rijkswaterstaat 1st© kl. R. P. J. Tutein Noltbeniua is de titulaire rang berleend van hoofdingenieur bij den rijkswater staat 2de kl. en hem op verzoek eervol ontslag ferleend. - Bevorderd tok rijkswaterataafsingenieui 2de kl. •W. F. Druijvesteyn, thans 3de kl.; tot ingenieur fcjde kl. A. L. de Gelder, thans adspirantriogenieur. - De heer J. van Boven erkend en toegelaten als consul vaD Belgtg te Vlieaingeo, voor de eilanden Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren. Als blijk van goedkeuring en tevredenheid, de zilveren eerepenmng voor iBenschlieveud hulpbe toon en een loffelijk getuigsahrift toegekend aan: - i P. J. van der Toorn en A. de Lange, badknechts lij de maatscbappQ ,Zoebad Scheveningen", te ScheveniDgeD, wegens het mot loveasgevoar red den van drenkelingen, laatstelijk van iemand die bij het baden in zee gevaar liep te verdriuken, op 17 Augustus 1901; en de bronaen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift aan: J. Borel, lsten lnit. bij het reg. gien. en jagers te *s-Graveuhnge, wegens het met levensgevaar redden van eeu kind uit een kar waarvoor een hollend paard, to Katwijk, op 29 Joh 1901; C. van der Lip, mannfacturior te Oode-Wetering, 'gemeente Alkemade. wegens het mat levensgevaar redden van drie drenkelingen uit het Brasemer lieer, op 13 September 1901. TWEEDE KAMER. Voortzetting da' behandsHtig van hel hoofdstuk Water slaat. Bij art-. 48 (Vecht-verbetéring) dringt de ter Van Dedcm aan op het wegnemen van in hinderlijke bocht in de Beneden-Vecht in )et belang van scheepvaart on waterafvoer. De heer Van Alphen sluit zich hierbij aan. De Minister goeft een overzicht van den faterstand op de Vecht over verschillend© jaren en deelt aan den heer Van Alphen me te, dat reeds maatregelen zijn genomen ou, oo noodig, tot onteigening over te gaan. Bij art. M (havens, zee- en oeverwerken) fierinnert de heer Staalman aan een quaestic, tlie hier rceda 12 jaren aanhangig is, nl. het banleggen van een haven op het oostcreind Van Tessel in het belong" van de Tisschers. (Voorts vraagt hij in hoeverre de haven t© Nieuwedicp als koopvanrdijhaven kan wor den geschouwd en de visschera daarvan ge bruik zouden kunnen maken. Spr. betreurt het dat waar voor IJmuiden zooveel wordt gedaan, cr zoo weinig voor Den Helder go ndii edt. De Minister ancwoordt dat financieel© bo- (cwarcn tot beden het maken van een haven »p het oostercind van Tessel tegenhielden. Wanneer de hcor Staalman den HiniBter ©ou oplossing kan aanbieden, zal hij die gaarne overwegen. De Minister zal nagaan in hoe verre de haven van Nieuwodiep koopvaardij- haven is. Hij herinnert zich dat daarover Ivroeger ook quaostic is geweest, j Bij art. 62 (wrakken) vraagt d« heser Ponir rtc van Mcerdervoort opruiming van wrak ken hinderlijk voor de viescherij. Do Minister antwoordt dat daérmed© in iet voorjaar zal worden aangevangen. Bij art. 68 dringt do heer Dxtymaer van Twist aan op verbetering van d© haven t© $tad Vollenhovon. Spr. vraagt spoedige hulp jlaar de toestand onhoudbaar is. Ook vraagt jij verbetering van de haven van Blokzijl. De Minister zegt dat de verbetering van tic haven van Vollenhovon hot volgende jaar pal worden overwogen. Aan het gesprokene «ver de haven van Delfzijl zal de Minieter d© Aandacht schenken welke het verdient. De heer Itocssi-ngh vraagt of men d© tlT- beiders tot vervoer van Dollartelib nog lot 4den volgenden zomer aan het werk zal kun nen houden. De heer Schaper juicht zeer de verbetering toe welke de regeering wil aanbrengen aan do Laven van Delfzijl. Hij hoopt dat de uitge trokken som van ruim 172,000 spoedig zal worden verwerkt» De Minister heeft de zaak van den aanvoer van Dollartslib niet geheel bestudeerd doch hij gelooft niet dat do mindere aanvoer te wijten is aan het gemis van opslagplaatsen. Het verheugt den minister dat deze zaak meer en meer steun vindt. Een absolute toe zegging dat de opslagplaatsen den volgenden zomer gereed zullen zijn kan de minister niet doen maar hij wil dit bevorderen. De minis ter is de haven van Delfzijl zeer genegen, maar van concurrentie mot de haven van Emden kan niet gesproken worden. Die ligt in Amsterdam en Rotterdam. Bij art. 71 (Zuid-Willemsvaart) dringt de heer Michieïs v. Verdnynen aan op den aan leg van een kanaal uit do Zuid-Willemsvaart over Tilburg naar de Amer. De Minister wijst er op, dat, nadat het onderzoek van een wetsontwerp betreffende deze zaak bij den Raad van State was afge- loopen, een nieuw onderzoek noodig bleek. Dat onderzoek, loopende over verschillende technische zaken is nog niet afgeloopen. Bij geruchte heeft de minister vernomen, dat ©ene andere richting noodig zal zijn. Do regeering zal de zaak zooveel mogelijk bespoedigen. De Minister hulde brengende aan de be kwaamheden van zijn vroegcrcn chef, minis ter Lely, voor wien geen technische bezwar ren den waterstaat betreffende bestaan, ver klaarde geen wetsontwerp omtrent het Til- burgscne Kanaal te zullen indienen voor ^j volkomen ingelicht en zeker was van de uit voerbaarheid van het hem aangeboden plan. Art. 49 (Drentscho Hoofdvaart) wordt door den minister verminderd met 24,150, ten einde een grooter werk ongcprejudicieerd te laten. Voorts deed de minister toezegging, verschillende gegeven wenken in het belang van scheepvaart- en afwatering te> zullen over wegen. Strafrecht. Biykene het Voorloopig Verslag omtrent hot wetsontwerp tot wyziging van enkelo artikelen in het Wetboek van Strafrecht be nevens verdere voorzieningen in verband met de wot van 6 Februari 1901 (Staatsblad No. 62), houdende wyziging en aanvulling van do be palingen in hot Burgerlijk Wetboek omtront de vaderlijke macht en voogdy en daarmede samenhangende artikelen, alsmede van een daarmede verband houdend voorschrift van het Wetboek van Burgeriyka Rechtsvordering, werd door sommige leden bezwaar gemaakt tegen het doen vervallen van de bevoegdheid van don strafrechter tot ontzetting van de vaoeriyke macht, de voogdy, de toeziende voogdy, enz. Erkennend dat het niet nood zakelijk ls den strafrechter die bevoegdheid te doen behouden, konden zU niet toegeven, dat dit zelfs niet geiocnscht zou z#n. Voor handhaving van do bevoogdheid des straf rechters voor speciale gevallen mot het oog op hetgeon hem in het etrafproce# is gobleken naast de algemeen© bevoegdheid van don burgeriyken rechter bestaan dus h. i. alleszins termon. Andere leden hadden tegen deze bevoogdheid van den strafrechter het bezwaar, dat indien dezo de ontzetting uit spreekt, niet zooals by burgerrechtelijke ontzetting te geiyk naar beliooren ln de uitoefening der vadorlyke macht of voogdy enz. wordt voorzien. Marine» By tweede Nota van W(Jsiglngen is het be drag van artikel 33 (kosten van het korps Mariniers) by Nota van WytrfglDg verminderd tot f 453,000 op f 473,000 gebraehrt. Waar ln het Eindverslag de Commissie van Rapporteurs verklaarde het niet wenecheiyk te achten, dat de Kamer zonder behooriyk voorbereidend afdeelingsonderzoek een beslis sing neemt omtrent een zoo belangrijke aan gelegenheid als die, welke verband houdt met de Inkrimping der getalsterkte van 't korps mariniers, morkt de minieter van marine op, dat hy geenszins thans reeds omtrent zyn voornemens met het korps mariniers een beslissing der Kamer zou willen uitlokken, veel minder nog, daaraan reeds een begin van uitvoering zou wlllon geven. Om zelf» den schyn daarvan weg te nemen, is het oorspronkeiyk uitgetrokken bedrag voor wer ving weder met f 15,000 verhoogd en dat voor onderofficioren, korporaals en manschap- pon, aan het korps ontbrekende, wederom gebracht op f 6000. RECLAMES, a 40 Cents per regel. 11369 8 Gemeenteraad van lïasierswoude. Afwezig met- kennisgeving de heeren O. Korteweg, P. Noordam cn J. B. Weasolrngh Voorzitter de burgemeester. De notulen worden gelezen cn goedgekeurd. lo. Mededeeling van ingekomen stukken, waaronder een missive van GecL Staten, hou dende verle©ning van dispensatie van het onderwijs in de vrije- en ordooefeningen ge durende de jaren 1902 en 1903. 2o. De verordening op do schoolgeldhef- fing aan de openbare lagero «scholen, welke heffing geregeld was naar de klassan van den hoofdelijkcn omslag, wordt ingetrok ken cn vervangen door oe volgend©. Voor éón kind zal moeten worden betaald por maand ƒ1.25; voor twee kinderen uit hetzelf de gezin 2; voor drie kinderen 2.50 on voor elk kind meer /0.30. Minvermogenden beta len 4/10 van de genoemde bedragen en onver mogende!^ ter beoordceling van B. en Ws., nicta. 3o. Tot gomeente-geneeebber werdt op zijn verzoek, opnieuw voor een jaar benoemd de heer L. Mulder. 4o. Voor de keuring van vleesch en spek worden herbenoemd yoor het dorp de hoeren J. Koetsier en A. W. Straathof en voor den Rijndijk de heeren J. D. van den Ahkwr en J. B. Wesselingh. 6o. De tol aan den Gemeeheweg wordt crp- nicovr voor een jaar in pneht toegestaan aan A. Van Wijk. Co. Voor den hoofdehjksa omslag woorden benoemd tweo oommissiën n.1. tot het schat ten van het inkomen de heeren A. W. Straat hof, P. Noordam, O. de Bruin, J. B. Wes- Belingh en G. O. De Jong en als eotnznisai© voor reclame de heeren J. Koetster, J. B» Woseelingh en P. Noordam. 7o. Een voorstel van B. en We., om den Stationsweg met iepeboomen te beplanten, wordt aangenomen. 8o. Een voorstel van B. en Ws. om de ver gaderingen van den Raad met gebed te ope nen, wordt aangehouden tot de volgaade zit ting. De rondvraag niets opleverend© wordt do vergadering door den voorzitter gesloten. 368ste STAATSLOTEBIJ. Trekkin; vaa Deaderdag 19 Dcc. 3d© Klasse. 4de Lyst. No. 1223 flO*. Pry»€o TAM f 45. 282 2454 14 29 2813 1502 2853 7 3090 94 3165 1650 3205 64 76 78 3664 1834 93 2007 403I 83 46-25 68*1 64 9067 9115 4961 8741 9731 11922 134» 6I58 8510 foö4 «9 13652 10338 12270 13911 89 12400 14103 14231 14980 90 24 10933 12603 15110 64 11167 28 22 8) 38 15247 11513 13153 15445 6053 9314 10685 46 6670 16 10710 12584 7039 7305 77 29 9518 30 11652 13204 16858 1WC4 16013 16301 16419 16724 17078 93 17319 61 17538 79 t«M 42 88 WW6 18W9 MS16 16811 noot 20271 20392 20814 Niettegenstaande wy een groot getet brief kaarten in voorraad hadden, ls onze bereke ning van het bonoodigde aantel wy beken nen het rondweg verkeerd geweest. Roods om éóa uur was onze voorvoad uit verkocht. Echter is e«a nieuwe ofteag beutald, die, naar wy hopen, reeds in het Wgin der volgende week zal worden afgeleverd. Mon beware het bewy# on deze af te holen 1 Gemengd Nieavrn. Voetbal. Hot Qaagsek elftal, dat den 2Asten December tegen do Pranschen zal epolon en waarvan de ontiée# ten voordeele dor Boerenvroawen-conoeotrattokampea zullen zyn, zal als volgt zyn samen 3 set old Brouwer (doel), Heyning ©a Gkyseek (achter) Stempels, Schoolman (c.). Mbo (midden), Kiieks, v. Rees, Heyning, Thomée, V&n OvecaUaten (voor). Plaat&vervcmgsrs: v. Weel, Mite, v. d. Borg Palm, Raadshoven, Slootweg, v. Broomou. Zooals wy konnen constateerea, zal Leiden ook in dezen internationalen vrecletrfld ver tegenwoordigd zQn door tweo loden dor L. V.-Y. „Ajax", de heeren v. Overstralen en Palm. Met bot oog op hot doel der opbrengst, melden wy, dat enti-ée-kaartea voor dezen liefdadigheidawedfttzyd by de firma Kooyber, Nieuwe Ryn aïbiex, verkrijgbaar zön. De Haagsche rechtbank veroor- dedde heden den Haarlomachen machine bank werker A. Weyermane wegens mishandeling met doodelffkoo afloop van den Leidsclion agent van politie Öde klaaee G. de Vries, op Zondag 28 Juli IL alhier gepleegd, tot vier jaar gevangen isstral D© eiseh van het Openbaar Ministerie was vQf jaren. Hetalonde .Zeeuwsch Dispuut" te Lddon, het hi 1816 opgerichte collegium „Non Sordent ln Unctis", is nog steeds binnen Leiden het middelpunt van wie Zeeowen zyn in 't bart; aldus schrift een lezer van de .Middelb. Ct." Verleden week werd door de dames J. N. Jap ik se en W. JanseD, mede Zeeuwscbe studenten te Leiden, aan het collegium een kostbaar vaandei aangeboden, door haar eigen handig vervaardigd, een schitterend Diyk van belangstelling in de Vereenlging harer stu&e- en gewestgeoooten. Op eon rood vetd vertoont de banier het Zeeuwsche wapon, waaronöor het dovtes „Loctor et Emorgo" en waarboven de ken spreuk „Non Sordent ln Undlsw. Het geheel is uitgevoerd ln zfjdo en goud. Gieternamlèaag tegenhalfvyf brak te Amsterdam brand uit in de woning 2de Reguliersdwarsstxaat No. 6, waar de manufacturenwinkel van den heer Jadot ge vestigd is. Deze wilde toen het donker werd L9t goohcht opeteken ln de uitstalkast, toon een Btuk goed, dat te dicht by do lamp hing, vlam vatte. Direct stond de geheele winkel in lichterlaaie. h&t geneele buis, twee verdiepingen hoog en drie ramen breed, brandde uit, niettegen staande de brandweer direet met groot blusch- ïuateriaal aanwezig wan. Aan oen overkant blakerde d© verf van de kuizen en sprongen de ruiten. Lang was de brandweor nog bezig, daar eon groot doel der goederon natuurlijk overhoop gehaald moest worden. Gisterochtend ontstond ®en vrij ernstige brand in perceel Keizersgracht 34, bowoond door den heer W. J. M. Bruij- neeteijn, to Amsterdam. Op de bovenvoorkamer vras de vrouw des huizes de heer B. was op dat oogonbhk niet thuis ongeveer kwartier na elven besig met strijken. Zij liet bij ongel ok een doek vallen op dc efcrijkkachel; dexc vatte vlam en ofschoon zij en de bodiend© dien zij dadelijk had ga- roepen nog poogden de vlam te blusechen, mocht dit niet gelukken. Ook het ander© strijkgoed vatte vlam eo het vuur deelde zieh mede aan een partij manufacturen, dio de heer B. is agent voor buitenlandse!» huizen in dit artikel ook dadelijk in lichterlaaie stonden. Mevrouw B. kon niet anders doen dan zoo spoedig mogelijk met de kinderen het huis verlaten. Toen de inmiddels gealarmeerd© brandweer ter plaatse kwam, sloegen do vlammen fel uit de ramen. De voorkamer en het aangrenzende kan toor brandden geheel uit; overigens werd de gevel danig geblakerd. Alles was verzekerd* Uit Raalte schrijft men aan de „N. R. O.": Gistermiddag arriveerde alhier do Justitie uit Zutfen, ten eindo het lijk van do verslar gen dimstbodo van M., to Hecten, gerechte lijk te schouwen, welke schouwplaat© had in een der lokalen van het gemeentehuis. Bijna gelijktijdig me't het lijk werd echter ook HendrikuB Hospes, de verdachte kneont, binnengebracht, die zoo juist door den jacht opziener Marsman, te Heeten, was aange houden. Vooral ook tengevolge van dezen samen loop van omstandigheden bewoog zich om het gemeentehuis een grootc menigte' volks. De sectie van het lijk bracht aan 't licht dat de dood is veroorzaakt door een zeer zware verwonding der hersenen; in het hoofd was ook een gat van meer dan een decim. diep. Het wekte de verwondering der geneeshee- ren, dat de vcrslageno nog van A rijdag tot Dinsdag heeft kunnen leven. Na afloop cTer sectie -werd het lijk gekist, verzegeld en naar het lijkenhuis alhier vervoerd, van waar het Donderdag-morgen zou worden overgebracht naar Heeten, alwaar dien dag do begrafenis plaats heeft. Intusschen werd ook do verdachte gehoord, die bekende de dienstbode door 't onverwacht afgaan van zijn gowccr van uit zijn kamertje te hebben getroffen. Eerst had hij haar tocm nog ccnigszins geholpen, doch was, ten einde raad gekomen, naar buiten geloopen en had zich in den vijver geworpen. Hij wist zich cch ter daar weer uit te werken, en begaf zich toen weer naar zijn kamertje om zich te ver- kleeden, waarna hij vluchtte. Telkens als hij zich in of uit het kamertje begaf, dus drie maal, moest hij over het Hcliaam der dienst bode heenstappen. De knecht, tegen wien een bevel tot in- hechtenis-neming werd uitgevaardigd, wordt Donderdag naar Zutfen overgebracht. Men schrjjft uit Drunen aan dc 's-Hert. Ct.: Dat een twaalfjarige jongen in staat is bijna een gehccle gemeente in rep cn roer te brengen, bewijst het geval, dat zich gister middag alhier voordeed. Door zijn vader met een boodschap naar het station belast, heeft hij bij het terugkee- ren, zonder gezien te zijn, zich van zijne klee- ren weten te ontdoen, daarna, op gevaar van te stikken, zijn zakdoek in den mond gestopt, om vervolgens met angstige göbarcn naar huiB te loopen, waar hij na van den prop in zijn mond te zijn verlost, met omhaal van woorden wist te vertellen, dat hij onderweg door twee slecht uitziende, ruw gebaarde ke rel© was aangerand en van zijn klecren be roofd. Terstond werd door den vader bij de poli tie aangifte gedaan, welke laatste bijgestaan door verschillende particulieren alles in het werk ste-ld© om do lage aanranders op te sj o- ren. Wijl ondanks de gedane moeite geen liebt in de zaak kwam, nam hedenmorgen de bur gemeester bedoelden jongen in een scherp ver hoor, waarvan ten slotto het gevolg was, dat do jongen bekende, dat heel de aanrandings- gcschiodccis van het begin tot het eind door dat veelbelovend zoontje verzonnen was, om zoodoende een nieuwe jas te krijgen. By de politie te Utrecht zyn een vermoedeiyk valsche gulden met de beel tenis van Koning Willem II en het jaartal 1846, en een kwartje met do beeltenis der Koningin en het jaartal 1897 gedeponeerd. Beide munt stukken hebben een loodachtige kleur. Een wedstrydi# uitgeschreven dcor den Algemeenen Nederlandschen Bond van Schoenfabrikanten voor het ontwerpen en vervaardigen van een serie grondpatronen mek nog óón of meer ontwerpen of teekeningen van patronen voor heerenbottinea, voor dames laarsjes en voor kinderlaarsjes. In de Zuiderzee liep Dinsdag- avond reeds grondys. In do strafgevangenis te Leeuwar den ls overleden Adrlaan van Beest. Hot misdryf, door dezen persoon begaan, is, dat hy op 18 November 1879, op gruweiyke wyze de 28-jarige dionstbode Elizabeth Smits var- moordde, waarna hy door de arrond.-rechtbaDk te 's-Bosch werd veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf. De persoon, die zioh de vorige week aan brandstichting te Harmeien schuldig maakte en zich onmiddeliyk daarop schrifteiyk over zyn snood misdryf verontschuldigde, heeft gisteren opnieuw zyn spyt aan den betrokken persoon betuigd. Hy dood dit tweede schry ven vergezeld gaan van de som van twee guldon, zonder echter van dit geld in zyn van groot berouw getuigend briefje te spreken. Misschien is het toezenden van deze kleine geldswaarde door den boeteling een groote opofforing voor dezen. Op den huize „Dennenheuvel" van den heer Van Stoik te Hoemstede zyn stal en koetshuis geheel uitgebrand. (H. C.) In het pand op de Leuve- havon hook Leouwensteeg te Rotterdam is gistermiddag brand uitgebroken. Aanvankeiyk dacht men, dat het rywielmagazyn van de firma Stokvis in brand stond. Dit is gelegen naast bovenbedoeld perceel. Do brandweer was het vuur binnen eon half uur moester. Boven het Friesche dorp Spanga zwierf Zaterdag jl. een ooievaar rond, die zich eindoiyk op het erf van K. van Dyk noorzette, diens vrouw in huis volgde en daar, na eonigen tyd vertoefd te hebben, zich naar buiten begaf, waar hy zich vergastte aan aardappelschillen. Toen echter de hond van Van Dyk op hem aankwam, vloog hy weg. 't Arme dier, dat er zeer vorval.en uitzag, schynt de verre reis naar 't Zuiden niet a&nge- duafd te hebben. (EbL) Een aanta 1 besch0nken b0eren kregen te Vlachtwedde een ernstige onder linge vechtparty. Hevig mishandeld werd zekere Hendrik Twiest, landbouwer te Wol- linghuizen. Zondag is hy overleden. Do vormoedeiyke dader ia do beruchte Wil lem Bergman. De Noordbrabantsche Bank. De „Prov. Noordbr." verklaart uit goede bron te vernemen, dat er in de eerste dagen van Januari een uitkeerlDg van 10 pCt. zal plaats hebben aan de crediteuren der Noordbrabantsche Bank. Than 8 wordt van MUlluga? meld, dat de Ryn, die reed© de «iterwaajder begon te overstroomen, we©f vallenoo isj Evenzoo do verschillende aynvioren. 't Natte weer heeft plaats gemaakt voor vorst, zooda^ de groote toevoer van water heerft opgehoudom* Uit Hamburg moldt men dat; sinds Maandag aldaar de y6chib reeds geopend is en er druk gereden wordt; gisteren vroor het er 20 graden Fahrenheit. Ook in andere plaatsen van Duttschlana werd reeds eonigen tyd op knoBtbanen en' ondorgeloopen land gereden. Uit Madrid berteht men over groote verwoestingen, door sprinkhanen aam gericht. Reode meer dan 300,000 H.A. lands hebbon daaronder te ïydon. Het erg&t zyn de provinciën Badajoz, Cacores, C»dad Real, Corf' doba, Sevilla, Jaen en Alcacote er aan toe. Omtrent miss Stone's verblfji wordt nu weer eens gomeld, dat d© ongelukkige Amerikaansche zendelinge zich niet meer in Bulgary'e zou bevinden, doch door de r00vers! naar Servisch grondgebied zou zyn overge-1 bracht. In den nacht van Zatordag op Zondag heeft men langs den B.y» van Co- blenz tot do Bovonwesel een aardbeving waar genomen ook in eenige godeoltea van den. Hondsrug heeft men den aardschok waargeno-- men. Tweo stooten werden duideiyk waarge nomen, gaande in de richting Ooet-Wost; het centrum der aardbeving moet gelegen hebben tHSSchen Coblenz en St.-Goar. Naar aanleiding van een door deskundigen ingesteld onderzoek is de nood- zakoiykhoid gebleken de Foikesteno Pier tc versterken, on wei het landingsgodeelte. De aanvulllngswerken worden op pd. et, geschat. Te Agram is Maandagmiddag1 een vry hevige aardbeving waargwaomea. Tal van huizen bekwamen schade; do bewoners? werden doer oen paniek be vaa? onvelen hunner vielen van scbrik in zwijm. Voor het Assisenhof te Char* tres is de behandeling begonnen vsm de znak tegen Bricre, beschuldigd van «rn vreesdij- ken moord op vijf zijner kinderen, eeo acht- tal maanden geleden te Bora-acaz gepleegd. Natuurlijk verdrong zich een gre«te menigte om een plaatsje in de niet ai te ruime ge rechtzaal te veroveren, waar talrijke- journalisten en andere houders vftn kaarten^ benevens een honderdtal getuigen weinig plaats hadden vrijgelaten. Tot «Lo getuigen behoorde het eenig overgebleven dochtertje van Brièrc de 15-jarige Germaino d» in tra nen uitbarstte en de oogea ni«i van haar vader afwendde. Brièrc, die Tinais zijn* dochter, geheel in 't zwart was gekleed, zag er bleek en verstrooid uit; kij was kalm en zijn gezicht zonder eenige uitdrakking. Do- akte van beschuldiging b^vab n-tefe mindctf\ dan 40 bladzijden. Beschuldigde hooaxle zon- der zich te verroeren met neergeslagen oog-, leden de voorlezing der talrijke pwfeu van' aanklacht aan. De voorzitter van Ret Hof verklaarde,^1 dat Brière reeds in 1887 beproefd had zijn, hoeve in brand tc steken om zioh van do as-} suranticgelden meester te maken. Beseh. ont kende dit, evenals de bewering, dot kij zichf in financieel© moeilijkhedon berood, naar, Parijs wilde gaan, maar daarin door de zorg voor zijn kinderen belemmerd werd. Brière hield gedurende het geheele ver-, hoor staande, dat hij zelf door twee onbe- j kend gebleven personen was aangevallen, die hem hadden neergeveld. Op vele vragen bleef hij het antwoord schuldig. DEVALLEN: C. de Vjies gob. Si* Z. L. van 't Wout geb. Tensen Z. van den Burg geb. Pardon D. E. Hakkaart geb. tïolpa Z. 1 8. P. v. d. Linden geb. Den Hoed Z. M. J. 8. Kleef geb. v. Poeteren D. E. v. Iterson geb. De Heer D. M. A. Goddrjn geb. Blom L>. J. C. v. Hoeken geb. Vrijland JL). M. J. A_ Vellekoop geb. Soetekouw D. I. Pont geb. 1 Boot 'L. M. v. Leeuwen geb.'Linkers D. Ch. M. Groeneveld geb. De Ru Z. J. Agema* geb. Bokkor© D. J. G. Bink gob. Vorgunsfc I). J. M. Sonneveld geb. Ceukcnholdt D. 3 J. v. Wjjk geb. v. d. Putten D. J. P. Biesjofc geb. Vreeburg Z. J. Geonjaar geb. Coert Z. P. de Wolf geb. Kukler D. J. M. Blom geb. Blom Z. C. H. de Gunst geb. Brurjetens Z. J. M. Brussel geb. Bonnet Z. J. Blaosjaar geb. Regeer Z. E. Hommos geb. v. d öteen I>. M. J. Erade# geb. Stouten I). J. M. Groflïe geb. Monde Z. F. Boebmer gob. Van Rijn D. AI. Chandron g*b. Marseille Z. M. Peiin geb. Brejjer D. M. 8j)iereubnrg geb. Uenseu Z. GEHUWD: L. P. C. Ramakers w. en Af. A. Soilberger jd. J. H. du Hen jm. en E. H. vau Bijlevelt jd. I. J. Lolkes de Beer jm. en W. Brakel jd. M. Hes jm. en A. Roos jd. D. W. Dee jm. en M. Daalmeyer jd. B. van der Zwart jm. en A. A. K van liugtea jd. J, Gijsman jm. en J. C. Stouten jd. OVERLEDEN: M. A. Tepol D. 72 j. J. v. d. Zoa geb. Simons V. 46 j. P. Laman Z. 23 j. J. Gulay Z. 68 j. L. de Boor geb. Do Boer D. lovenl. G. W. M- de Qnastenit Z. 4 1 m. J. de Gens M. 47 j. A. v, d. Gugten geb. v. Egcnond V. 55 j. J. H. Lmdemans Z. §0 j. - H. Lek M. 66 j. - E. J. Valk \Y. 47 j. I. Baart M. 29 j. P. Herour M. 73 j. A. C. v. d. Helm W. 74 j. HILLEGOM. Getrouwd: H. J. Leijer en J' van Heaebergen. Bevallen: A. Vreeken geb. Scbellor Z. E. Lommer»© geb. Stassen D. J. \Y. Gras geb. Van Beinmelfln D. Q. van Beok geb. Nieuwen- j huis D. M. Hoogkamer geb. Van Veen D. Overleden: G. de Groot 71 j. C. W. Uitendaal 5 m. 1 NOORDWDK. Geboren: Alida Geertruida Adrians, D. van W. van Wet :cu en P. Reewijk. j Theodorus Geraidus, Z. van B. van Abswoude en M. Wegers. Jacobus Maria, D. van W. Peschier en A. v. d. Post. Willem Panlas, Z. vau A.) F. Bakhoven en T. A. de Hoop. Lncas Willem, Z. van G. v. d. Lee en M. A. Was sen am-. y Ondortrouwd: Cornelia Waasdorp eu M aartje Cramer. Ovorleden; Pietje Vink 59 j., wed. van J. "Waasdorp. STOMPW1JK. Bevallen: P. Onderwater geb. Baak D. A. J. van Veen geb. Van/ Kampen Z. Overleden: A. B. de Vos M. 44 j., echtgen. f van C. A. Wagtendonk. WASSENAAR. Geb'oren: Maria Christin# 1 Jacoba, I>. van L. Borsboom en G. M. van der j Lubbe. Cornelia Antonia, D. van J. A. Borsbooui en J. J. C. van den Burg. Anna Wil helmin#, D. van H. Knijnenburg en W. M. Uofa. Jobanne# Anthonius, Z. van M. Juffertnans tn G. M. Mausers. Horjltje, 1>. van W. van Rgtnond en G. van Wouw. Quirina Catliaifira, 1). van G. Knijnenburg en Q. C. Ruijgrok. Overleden: A. van Wi;k M. 85 j. J- M,/ van Breemen V. 35 j. P. J. vaa Loea Z, 4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1901 | | pagina 2