W. 12713 Maandag 5 Augustus. A0. 1901. feze (Courant wordt dagelijks, met uitzondering van §on- en feestdagen, uitgegeven. Een opvoedster. PRIJS DEZER COURANT f'Voor Lcidon por 3 maanden; j friTTTTTf 1.10J Buiten Leiden, per looper on waar agonton gorostigd rijn 1.30 Franco per post i i i i i.bb-. PRIJS DER ADVERTENTIES: Van 1-6 repels 1.05. Iedoro regel meer 0.17}. Grooter® letters naar plaatsruimte. Voor het iuci-Lsooren buiten do stad wordt ƒ0.05 berekend. Ofticioélo Hennlsgevinffon. Burgemeester en Wethouders der gemeente Leiden brengen, naar aanleiding van artikel 27 der Verordening van den 8sten November 1894 ^Gemeenteblad No. 10), op do keuring van vee en vleescli biuDen deze gemeente, tor algemeen® kennis: dat Johanna Pennenburg, geb. Zwaan, wonende Johannalaan 78, te Oeg9tgeest, op den 4den Maart 1901 werd bekeurd wegens het te Leiden ver voeren van vleescli, dat tot bederf was overge gaan, en dat zij deswege op den 2Östen Mei 1901 werd veroordeeld tot ƒ10 boete of 5 dagon hechtenis; dat Plnlippus Kriek, wonende Pieterskerkhof 14, te Leiden, op den léden Maart 1901 werd bekeurd ■wegens het te Leiden niet onmiddellijk langs den voorgeschreven weg naar het keuringslokaal brengen van ingevoerd vleescli, en dat ky des wege op den 3dcn JuDi 1901 werd veroordeeld tot ƒ1 booto of 1 dag hechtenis; dat Karei van dor Klis, wonende Molensteeg 14, te Leiden, op den SOfiten Maart 1901 werd bekeurd wegens het te Leiden vervoeren, van vle©3ch, dat tot bederf was overgegaan, en dat hij deswege op den 24sten Juni 1901 werd veroordeeld tot 2 boete of 2 dagen hechtenis. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, Leiden. H. C. JUTA, Weth. lo.-Burg. 3 Aug. 1901. VAN HEYST, Secretaris. Leiden, 5 Augustus. BJj aan den gemeenteraad overgelegd adres verzoekt de lieer J. Botermans, alhier, vergunning tot demping van de sloot, gelegen tus8chon de Nipponstraat en de Bloemstraat, en van oen gedeelte der sloot langs den Lagen Ryndyk in het verlengde van het reeds vroeger gedempte gedeelte vóór de voormalige bullen- plaats „Nippon". Voor zoover dit verzoek de eerste eloot betreft, is daarop reeds door B. en Ws. be schikt, aangezien die 6loot geheel bijzonder eigendom ia. Voor de demping van het ge deelte der sloot langs don Lagen R|Jndyk, die voor de helft eigendom der gemeente is, is echter de vergunning van don gemeenteraad noodig. Intusachen heeft adressant, zooala uit de in de Leeskamer ter inzage liggende rapporton van den directeur der Gemeente-werken blykt, reeds zonder die vergunning gevraagd on ver kregen te hebben met de demping een aan vang gemaakt, in de meening verkeerende, dat hy met de hem door het hoogheemraad schap van Rijnland verleende vergunning tot demping kon volstaan. Waar evenwel de door hem geploegde omissie niet aan opzet moet worden toegeschreven en de toestand tor plaatse door do demping, mits daaraan do door don gemeenteraad to verbinden voor waarden bohooriyk worden nageleefd, belang- ryk zal worden verbeterd, hebben B. en Ws. gemoend voorlooplg in de demping, voor zoo ver reeds geschied, te kunnen berusten en zich te moeten onthouden van maatregelen om adressant te dwingen den vroegeren toestaud te herstellen. Indien toch de demping van de sloot en de rioleering van het gedempte gedeelte op de door den Raad voor te echryven wyzo plaats vindt on indien de door demping verkregen grond behooriyk bestraat aan de gemeente in eigendom wordt overgedragen, evenals dit by 'a Raada besluit van 12 October 1899 ten aanzien van het aangrenzende gedeelte sloot 'ia voorgeschreven, dan zal do verbreeding van dezen belangryken toegangsweg der gemeente weer een schrede nader komen tot baar vol tooiing. Een bydrage van de gemeente In de kosten der bestrating en rioleering ten bedrago van 50, door den directeur der gemeente werken voorgesteld in navolging van 's Raada bovenvermeld besluit van 12 October 1899, schynt B. en Ws. dan ook in allen deele biliyk. Op grond van hot bovenstaande en onder mededeeling, dat do Commissie vanFabricago zich geheel met deze voordracht kan ver- eenigon, geven B. on Ws. du« in overweging aan Jan Botermans, alhier, behoudens do rechten van derden, vergunning te verleenen tot demping van eon gedeelte sloot langs den Lagen Ryndyk, ter lengte van 5 meter, oost waarts aansluitend aan hot reeds door J. N. Botermans gedempte gedeelte, onder de navol gende voorwaarden: lo. dat de sloot wordo ontdaan van bodom en dryfvuil on aangevuld met zuiver zand tot nader door B. en Ws. aan te geven hoogte; 2o. dat de bestaande «choeiing aan het ooateiyk einde van het reeds gedempte ge deelte der sloot wordo weggenomen en een nieuwe schoeiing ten genoegen van B. en Ws. wordo aangebracht aan het oosteiyk einde van het thans te dempen gedeelte; 3o. dat deze schoeiing voorzien worde van een voldoend stevig yzoren of houten hek, ter beoordeeling van B. en Ws., waarvan de teekening vooraf door hon moet worden goed gekeurd 4o. dat over de volle lengte in aansluiting aan het bestaando riool een cementen riool wordo gelegd, inwendig wyd CO by 40 cM.f op een doorgaande grondplank en met de kruin ter hoogte van 90 cM. A. P. en 6o. dat de door demping verkregen grond, behooriyk ten genoegen van B. en Ws. met klinkers bestraat en op de boven aangegeven wyze gerioleerd, aan de gemeente in eigendom on onderhoud worde overgedragen, ten einde tot openbare straat te worden bestomd, tegen betaling door de gemeente van een som van 50 als bydrage in de kosten van bestrating on rioleering. Wy verwyzen naar de door de Handels- bedienden-Yereeniging „Kennis is Macht", alhier, aangeboden gelegenheid om op weinig bezwarende kosten aan te leeren zoowel als te onderhouden datgene, wat voor eiken jon gen man in do tookomst onmisbaar moet worden geacht. Voor het examen der hoofdakte is ge slaagd de heer 1. J. Schep, van Willigo- Langerak. Te Boskoop overleed de weleerw. hoer P. J. Lucassen, pastoor aldaar. Pastoor Lucas8en was geboren in 1835, werd in 1861 priester gewyd en oefende reeds 15 jaren do herderiyke bediening te Boskoop uit. H. M. do Koningin enZ. H. Prins Hendrik zouden hedenmiddag te 2 uren van Baarn per extra-trein vertrekken naar hot paleis Het Loo. Aankomst aldaar 2.59 plaatstyd. Ofschoon men nog niet met zekerheid weet welken dag H.H. M M. de Koning en de Koningin van Engeland naar Duitschland ver trekken, zeker is het, dat de reisroute over Yiissingen zal genomen worden. In „Hótel des Indes" is aangekomen prins Djolal ed Daonleh, de zoon van een broeder van Z. M. den Schah van Perziö. Hy is vergezeld vau den heor Mirza Hussem Khan, secretaris by de Perzische legatie te Londen, en van den heer Sardar Alkrash. De Perzische prins is heden weer met de hem vergezellende hoeren naar Hamburg ver trokken. In „Hotel den Ouden Doelen", te 's-Gra- vonhage, is uit Boriyn aangekomen de minister van justitie van het Duitsche Ryk, dr. Schön- etedt. Z.Exc. denkt hier geruimen tyd te ver bleven. Do Zweedsche gezant by on9 Hof, graaf Wrangel, met zyn familie, wordt morgen in de residentie vorwacht, waar hy zyn intrek neemt ook in „Hotel den Ouden Doelen." De kapelmeester van het 7do regiment infanterie, te Amsterdam in garnizoen, de lieer Joh. Zaagmans, vierde feest: hy heeft een loopbaan van 25 jaren als musicus beëindigd en treedt frisch en vaardig in een tweede periode. Toen de feestcommissie hem vroeg, wat hem het liefst zou zyn op zyn feestdag, antwoordde hyGeef me de gelegenheid, een flink concert te dirigeeren; laat my mijzelf beproeven aan het hoofd van honderd manl Die wensch ia Zaterdagavond vervuld. Zaag mans voerde, als jubilaris, in den tuin van het Palels voor Yolksvlyt den staf over honderd man; afin eigen kapel was versterkt met de beste krachten uit andere nlilitaire muziek korpsen. Joh. Zaagmans ls in Amsterdam populair; niet alleen, omdat hy op militaire marschen en by parades militaire en civiele ooron, beiden, atreolt, maar ook omdat hy de uitverkoren dirigent ls voor volksconcerten in de open lucht op zomeravonden, in het Yondelpark en in den tuin van het Tolhuis over het IJ. Do sympathie van het publiek bleok uit de opkomst, Zaterdagavond. En even warme vrienden als in den Paleistuin werden gevonden onder de menigte in de galory er om heen, het contingent der buitenleden. Zaagmans had zich voor zyn feestavond een lastige taak gesteld: werken van Beet hoven, Rossini, Bizet en Wagner in zyn pro gramma opgenomen. En -daaruit bleek zyn liefde voor de kunst, die hy op zyn wys dient. Daarom deed het ook goed, hem in de pauze harteiyk te hooren toespreken door een dor leden van de feestcommissie, den heer H. Wertheim, die een krachtig applaus op zyn woorden uitlokte. Er waren lauwerkransen van de feestcom missie, het Studontenkorps,Jhet Yolkspaleis, Fra8cati en het Tolhuis. Het concert werd door militaire autoriteiten bijgewoond on be sloten met een van Sousa's marschen, die Zaagmans sedert den triumftocht van don Amerikaan door ons land, ten vorigen jare, hier tot gemeen goed heeft gemaakt. Het avondfeest werd door heoriyk weder begunstigd. In de zitting van Zaterdag der Algemeone Synode was o. a. aan de orde van behandeling het rapport over het voorstel van de Clas9lcale Yergaderlng van Loidon, om van do aan- nemelingen het bewys te vorderen, dat zy wettig gedoopt zyn. Op geiyke gronden als eenzelfde voorstel ton vorigen jare is ver worpen, concludeerdo de rapporteerende com missie ook nu tot afwyzing. Dienovereen komstig werd besloten. In behandeling kwam een verzoek .van den heer C. Los, te Amsterdam, dat de Synode vast- etolle het houden van een jaariyksch diaconaal congres. De conclusie van de rapporteerende commissie strekte tot niet-inwilliging van het verzoek, omdat art. 40, 4o. Algem. Reglement tot dergeiyke diaconalo besprekingen gelegon- heid geeft, voor zoover het classicaal ressort betreft, en omdat op initiatief van particulieren dergelijke byeenkomsten steeds kunnen ge houden worden. Do vice-president stelde voor, als aanvulÜDg dezer conclusie, dat de Synode den wensch uitspreke, dat in do classicale ressorten byeenkomsten gehouden worden. Een en andor werd aangenomen. Ter tafel kwam een verzoek van de classicaio vergadering van Zieriksoe, om een algeraeenen bidstond in het belang der Zuidafnkaansche Republiek uit te schryven. De conclusie van het rapport verklaarde, dat er geen byzondere aanleiding toe bestaat en dat geen enkele belangstellende gemeento in gebreke zal biy ven om in haar openbare godsdienstoefeningen voor de Zuld&frikaan8che Republieken Gods zegen af te ameeken. Hiermede vereenigde zich do vergadering. Zooals gemeld, wordt als candidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer, opengekomen door do benoeming van den heer mr. J. A. Loeff tot minister van justitie, jhr. mr. F. O. van Sasse van IJsselt genoemd. Do bedoeling schynt te zyn het lidmaatschap van do Provinciale Staten van Noord Brabant, door mr. Loeff voor het kiesdistrict Heusden bekleed, door den heer K. A. M. ridder van der Schueren, burgemeester van Waalwyk, te doen Innemen. In do vergadoring der Liberale Klesver- eeniging te Borculoo werd tot candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld de heer Veegena, met 14 stemmen. De heer Hesselink van Suchtelen verkreeg 6 stemmen. Aan het Staatsexamen tot toelating aan de universiteit namen van 1 tot 3 Augustus deel 8 candldaten voor de faculteiten der god geleerdheid, enz. Toegelaten zyn 5 candldaten: de heeren F. Smid, G. C. W. van Tets, J. J. Tim Jr., en de dames H. A. S. Bikkers Fischer tn M. L. Treub. Voor de faculteiten der geneeskunde, enz. werden 7 candidaten geëxamineerd. Toege laten zyn 3 candidaten: do heeren J. J. F. Steyiing, D. E. Boeko, F. H. Holzmüller. Gedurende den loop van het examen trok zich éón candidaat terug. Het examen wordt voortgezet met 2 can didaten. Na voortzetting van hot examen ia van de vorige groep alsnog geslaagd: mej. A. P. M. Waller (voor dipl. B). Het stoomschip „Malang", van Rotter dam naar Java, passeerde 3 Aug. Oitavos; de „Admiral" (thuisreis) vertrok 2 Aug. van Durban; de „Gouverneur" (uitreis) vertrok 2 Aug. van Napels; de „Priam", van Amster dam naar Liverpool en Java, passeerde 3 Aug. Wight; do „Piins Hendrik", van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 4 Aug. te Southamp ton; do „Statendam" arriveerde 3 Aug. van Rotterdam te Nieuw-York; de „Amsterdam" vertrok 3 Aug. van Nieuw-York naar Rotter dam; „Prins Frederik Hendrik", van Amster dam naar Suriname, passeerde 2 Aug. Dun- geness; de „Salak", van Rotterdam naar Java, vertrok 3 Aug. van Southampton. Haiersvroudo. De passagiers, die heden morgen te acht uren van den trein Leiden— Woorden gebruik maakten, ondervonden niet ver van het station HazerswoudeKoudekerk een schok on de trein stond onmlddeliyk stil. Wat was er gebeurd? Een onvoorzichtige stier, toebehoorende aan den heor D. Wessoling, had zich op de rails gewaagd en moest dit met zyn leven betalen. Nadat het vreeseiyk verminkte cadaver opgoruimd en de met bloed als anderszins bevlekte machine gereinigd en in orde gebracht was, kon do trein zyn reis voortzetten. Door dit oponthoud kwam hy evenwel 23 minuten te laat te Hazerswoude aan. Den heeren G. C. de J. en C. V., die Zaterdagmorgen tevergeefs naar Leiden waren gereden, om een geneesheer te halen voor iemand, die plotseling ongesteld was geworden, overkwam een ernstig ongeval. Door een op den straatweg passeerend lawaaimakend rytuig (een wagen met een kruiwagen er achter gebonden) schrikte hun paard, dat zywaarts sprong en ter hoogte van de „Vier Heoni6kinderen", even over de brug, met I voertuig on al in het water neerkwam. D® heer De J. w.st nog bytyda uit het >y tuig te springen; dcc,h de heer V. sprong in het water en bleet e. st een geruimen tyd onder. Boven gekomen, wist hy zich gelukkig met behulp van een toegestoken hand op het. droge te brengen. Met een belangrijke hoofd-, wonde, waarschyniyk aan 't voetyzer opgedaan, en die geneeskundig behandeld wordt, kwam de heor Y. er afde hoer De J. bezeerde een weinig zyn lx en en het rytuig is van voren beschadigd. Het had menschenlevens kunnen ko8ton. Ds. J. J. van Ingen maakte gistermorgen met dankbaarheid molding van een gift van 25 voor do armen der Ned.-Herv. Gemeente. De burgemeester waarschuwt alle inge zetenen tegen hot gebruik van melk en water in ongekookton toestand. Ilillogom. Dat verzending van goederen met het oog op de bestaande tarieven per spoor, train of boot, meer ls aan te bevelen dan wel per vrachtryder, ondervond althana zekere M. E., die een paar weken geleden b|J zyn vertrek uit dezo gemeente aan W. "Wijn gaarden, alhier, als vrachtryder en boodschap- looper op Haarlem en Lelden, twee kleine koffers ter bezorging naar Haarlem had toe-' vertrouwd, hetgeen geschieden moest zoodra hy zyn adrea kon opgeven. In plaats nu van daaraan te voldoen, hield Wyngaarden dezo koffors geruimen tyd onder zyn berusting, daar hy vóóraf betaling van vracht on bewaarloon verlangde, doch toen de politie f' op verzoek van den belanghebbende zich met de zaak bemoeide, nam hy de koffers moe naar Haarlem, waarvoor hy met inbegrip van be waarloon 6.20 in rekening bracht. Naar wj vernemen, weigerde geadresseerde dit geld te betalen en zal door hem de hulp van den rechter worden Ingeroepen. Dinsdagavond den 6den Aug. a. 8., te S uren zal door de Hiilegomsche Harmonie- kapel een uitvoering worden gegeven op den Houttuin alhier. Koudekerk. In het ovtnhuis in de fabriek van den heer J. O. ontstond een begin van brand. Niettegenstaande do brand zich aan- vankeiyk nogal vry ernstig liet aanzien, wis& men hem met behulp der buren heel BpoedifV- to bedwingon. De laatste huishoudelyke byeenkomst der Koudekerksc-he zangvereeniging was meer' in het byzonder gewyd aan het afscheid va^ den voorzitter, den heer J. van der Byi, eS de penningineestores, mej. 3. M. Kok, dly samen in ondertrouw opgenomen, binne< enkele dagen als echtelieden naar Neerland® hoofdstad hopen te vertrekken. Harteiyk® toespraken werden tusschen biy vendon en heengaanden gewisseld, heildronken op beide partyen ingesteld en als oen gepast souvenir werd het bruidspaar een keurige en doel-' matige porte-manteau aangeboden, welk ge schenk met dankbaarheid werd aanvaard. Leiderdorp. Zaterdagavond was de passage over do Leiderdorpsche brug gedurende ge- ruimon tyd gestremd, doordat een hooggeladen hooischuit daarin vastzat. Tot deskundige van d® opnam® van het meubilair ton behoeve d®r heffing van de personeele belasting in deze gemeento is aanga* wezen de heerHooyer, vendumoester te Leiden. Oudshoorn. De begrooting van den Gnep- hoekschen polder voor het dienstjaar 1902 bedraagt in ontvangst en uitgaaf 1201.29. De omslag per hectare bedraagt f 4.50. Alhier hebben rich slechts 6 jongelioden aangemeld voor het voorboreidend militair onderricht. Feuilleton. 19) Hoe zou ze anders de kracht gevonden hebben, reeds als jonge weduwe een *zorg op haar schouders te nemen, die wel alle inspanning van een omzichtig man vor derde? Zy verraste menigmaal de personon, die met haar in aanraking kwamen, door een verbazingwekkende kennis van het technische deel der zaak. En niet alleen het beheer der fabriek nam haar in beslag. Zy' was een zeer veolzydige vrouw, to veelzydig misschien; want reeds lang dreigde het gevaar, dat zo haar krachten versnipperde. Zy had nog by het leven van haar man de paar morgens onbebouwd land, die by de bezitting behoorden, in cultuur laten brengen voor bloemkweekeryzy had kassen laten bouwen in den grooten tuin, een landhuis houdkundigen cursus opgericht voor moisjos, waarby zy zelve als leerares optrad. Voor het fabriekspersoneel had zy een volkskeuken, een bandwerkschool voor jongens en meisjes gesticht. Elk uur van den dag was bozot; niettemin vond ze nog tyd voor een yverige conversatie, bazaars arrangeeren en zelfs voor redevoeringen in vrouwenvereonigingon. En over welk onderwerp zy het ook had, wat ze zei, stond, zooals men het noemde, al tyd top pooten." Jammer, dat de werkzaamheid voor het geluk van den medemensch haar op den duur verhinderde, zich aan haar eigen gezin te wyden. f fin dat werd nog erger; de erge teleur stelling, die zo had ondervonden, dreef haar tot nog drukkere bezigheid, om hot leed te verzetten. Zy wilde geen minuut meer tyd hebben om over hartezaken te donken. Buiten dien kwam het er nu moer dan ooit op aan, de wereld en tot de wereld behoorde ook professor Pracht te imponeeren door haar grooto scheppingskracht. Gudrun zag dat alles met bekommering aan. Het meisje bad een fijnbesnaard gemoed, en zy was geheel anders opgovoed dan haar zuster Karla, in een tyd, toen de moeder nog over haar harmonische vorming en ontwikke ling kon waken. Karla had zoo'n moeder niet meer gekend en het hinderde haar daarom ook niet, dat die moeder, wier kring van werkzaamheden eiken dag grooter werd, meer en meer van haar vervreemdde. Toen ze thuis te lastig werd, was het meisje eenvoudig naar een kostschool gestuurd, en in de vacanties slaagde mama er niet in, het kunststuk to volbrengen, tusschen alle loopende bezigheden door, ook nog haar dochtertje op te voeden. Voor Karla's ontwikkeling was dat zeer gevaarlyfe. Z(j, het kind eener geëmancipeerde moedor, lachte om de normale opvoeding van de kostschool, thuis by mama bleef zy altyd „bet kleintje"; want voor Stéphanie waren de laatste jaren omgevlogen. Slechts Karla's vriendinnen zagen haar in de ware gedaante: de overmoderne, geblazeerde, halfwassen brasem. Theo alleen stond iets nader by do moeder, maar niet als mensch, enkel als medewerker. De slimme, levendige, ondernemende Theo had zich tot een echten handelsman ontwik keld. De gelukkige aan- en verkoop van een patent had hem een zekere reputatie in handelskringen bezorgd. Hy had de veelzydig- heid zyner moedor geërfd, doch hem ontbrak haar grondigo kennis. Daarentegen was hy door on door „modern", zonder eenig gemoeds bezwaar, zonder sentimentaliteit, zenuwachtig en verliefd op sensatie en reclame. Waar hy kwam, overal werd hy gevierd als de „man van de toekomst", 't Viel by zonder op, dat hy, een knappe, vroolyke jongen, daarby ryk en onafhankeiyk, zich niet met liefdesavonturen inliet. Daar hy niet ge studeerd had, kende hy ook „de poëzie van het kroegleven" niet Voor muziek, tooneel en schoono letteren had by geen tyd. Alleen een yverig beoefonen van allerlei soort sport behoedde hem tegen het verwyt, niet mee te kunnen doen. Hy fietste, reed to paard, zeilde, rooide en zwom, speelde tennis, en dat alles zondor vaste tydverdeeling, midden tusschen gewichtige zaken door. Zyn vlyt kwavi de weduwo goed te stade; zy voelde nu, dat de steeds grooter wordende taak haar begon te drukkon, vooral nu door het contract met Ilolston de werkzaamheden aan de fabriek zeer waren toegenomen. Een groot stuk van den tuin had zo moeten offeren; het atelier was laboratorium geworden, en de voorbygangers gaapten verbaasd naar de enorme hoeveelheden verfhout, in hooge sta pels opgetast. De uitbreiding van het bedryf kostte handen vol geld; want Theo hield er niet van, iets half te doenen tot zyn groote vreugde vond hy zyn mama, sedert den dag, waarop zy aan het huis Pracht den handschoen had toege worpen, veel buigzamer on meegaander dan vroeger. Zy liet liem, bouwend op zyn goluk en goeden blik in de zaken, tamelyk wol do vrye hand. Theo was recht op dreef. Hy deed als een Amerikaan en maakte reusachtige reclame. Ook den zoon was het natuurlijk niet on- bekend gebleven, wat er over de hartsgeheimen zynor schoone mama gemompeld werd. Hy lachte er om; hy kon zich dio krachtige, handelende vrouw niet voorstellen als een verliefd Qretchon; iets smachtends kon hy met den besten wil van de wereld niet by zyn moeder waarnemen; wel viel hot hem op, dat zy hot gemakkelykst tot een waag- halzery te verleiden was, als het er op aan kwam, den Prachts do loef af to stekon. Hy vorschto echter niet naar de reden; hy was al biy, dat hy eon toovorwoord gevondon had, waarmee hy alles by haar bereikte. En het waren geweldige sommen, die Thoo voor zyn genialo plannen vroeg. De oudste bediendon, de eerste boekhouder en de scheikundige der fabriek veroorloofden zich wel eens een openhartig woordje, doch voor het eerst van haar loven toonde Stéphanie zich doof en blind. 'tWas, of zy hot oven wicht verloren had, sinds y verzucht haar ver teerde. Hart en hoofd waren niet meer koel, en aan de zenuwachtige vingeren ontgleed nu veel, wat zy vroeger met va6len greep go- houden had. Midden in do werkzaamheden lot vorgrooting der fabriek had Theo zyn moeder plotseling de mededeeling gebracht, dat de Prachts hun stoomkracht door olectrieiteit wilden vervangen en zich daarvoor met de grooto lirma Jefferson in verbinding hadden gesteld. Theo schetsto zyn moeder vol geestdrift do voordeelen van hot electriscbo bedryf, vooral met den Dudley- dynamo. hióphanio besloot, onmiddellijk een proef te nemen. Tot dusver had men aan vervanging van den stoom door electriciteit gedacht als iels, dat nog in voire nevelen lag. Groote verras sing, ontsteltenis haast, wekto hot daarom b(J de oudsten van bet personeel, toon zy vornamon, dat de Farlands ook op dit gebied de concurrentie met de firma Pracht wilden volhouden. Vooral dr. Korber, de eersto schei kundige, was buiton zichzelven. Mon had hem in het geheel niet om ïaad gevraagd by de oerste uitbreiding. Hy zou die beslist ontraden hebben; want er werd storing in bot bedryf door teweeggebracht. Maar wat zou het nu wordon, mot zoo'n geneole omwenteling? Korber wachlto tevergeefs, dat mei: hein nu ten minste naar zyn meening vroeg; en toen dat niet gebeuroo, voeldo hy zich boleedigd. Over de uitvinding van Dudley werd destijds in do vakbladen veel geschreven; men had er groote verwachtingen van. Do uitvinder, oen tSchot, was jong en arm gestorven; Jefferson, zyn studievriend, had na zyn dood in allo landen patent er op gekregen. En daar hij zoo spoedig mogelijk de zaak winstgevend wenschto te maken, had h\j te Londen, Parys, Chicago, Boriyn en .Veenen kantoren opgericht. Daar de onderneming nog jong was, be- schikto by niet over voel arbeidskrachten.' Op dit oogonblik, nu belialvo Farland en Pracht nog twee andere firma's met haat- onderhandelden, waren de geoefende monteurs nog te Glasgow bezig; Jefferson wachtte ieder oogenblik een telegram, dat hom hot vortret zijnor lieden uit dio slad melddo. Jefferson wi'.s genoeg man van zaken, om 7,(jn voordeel te doen met don wedijver derj ueide fabrikanten. Er lag iets kindorachtiga in dio concurrentie; hoogstens kon de een zes weken vroeger klaar zyn dan de ander; Theo was echter opgewonden en driftig, zooala gewoon'ijk, en drong er op aan, dat men in het Weslond terstond met de werkzaamheden beginzon zou. Wordt vervdgd^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1901 | | pagina 1