STOOMTRAM NIEUWE ROTTERDAHSBHE COURANT. Hotel de l'Europe Geleienlii tot Imiu Stoomtram HAARLEM-LEIDEN. LFJDSCI! DAGBLAD, VRIJDAG 21 JU KL - TWEEDE BLAD. Eerste Ned. Verzekering-fó0. Cötes Tabanac, J. A. B. PROOT ZOON, Zij, die zich met 1 Juli as. abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. De „N, R. C." wordt des morgens na aankomst van trein 5.55 A. T. en des avonds na aankomst van trein 5.58 A. T. te Leiden bezorgd. Men abonneere zich bij de Agenten: BLANKENBERG Co. LEIDEN—De VinkVoorschoten—Veur (Leidschen- dam)WijkerbrugVoorburg—'s-Gravenhage. Vertrek van Leiden naar De Vink en Voorschoten Kaar Venr (Leidsclicndam), Wijkerbrug, Voorburg en 's-Gravenbage Bij mooi weder open Tramrijtoigen. Attentie. Wegens de ongekend lage prijzen is het vervoer van Bestel- en rachtgoe» deren per Stoomtram het voordeeligst. Goederen worden vervoerd naar Oegstgeest, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek, Heem stede en Haarlem om 7 u. 13 en 11 u. V.M. en 2 u. 45 en 6.57 N.M. Amsterd. tijd. 3749 40 Inlichtingen worden verstrekt aan het be- stelkantoor Clarensteeg No. 2 nabij deMare.j Ao. 12675 Anno 1901. TTJ3J""TT x.c s tuv'irizaftk. Om twee uren gisternamiddag was het woord aan den officier van justitie, mr. baron Spojjart van Woerden, tot het uitspreken van zyn Requisitoir. Spreker gaat allereerst de bekende feiton na sedert 22 Augustus, den dag van de vermissing van het kind van Kessels, dat niet terugkwam, nadat het een brief had moeten wegbrengen. Reeds 48 uren verkeerden de ouders in onge rustheid. De brief was niet door geadresseerde ontvangen. Een zekoro schilder en zyn dochter kwamen vertellen, dat zy te halfelf geschreeuw uit de richting der kerk hadden gehoord en dat zy meenden afkomstig te zyn van jongens, die in de buurt aan het peren stelen waren. Beklaagde werd aangezocht een ondorzoek in de kerk in te stellen. Toen hy door den com missaris werd aangesproken, zeide hy: „Ik meende juist naar u toe te gaan; ik had rust noch duur. Op aanwyzingen van beklaagde werd de koster aangehouden, die zeer kalm bleef. Bekl. heeft vervolgens allerlei (reeds bekende) opgaven gedaan, o. a. dat de koster met het kind de kerk was ingegaan. Om halfdrie kwam de koster buiten en zei: „Ik heb een pakje voor je, als het vanavond donker is." Den volgenden dag by het overhandigen voegde hy er by Je moet het wegwerpen op den akker by Kessels." Uit de verdere opgaven van bekl. biykt, dat deze aanvankeiyk heeft beweerd bloedsporen aan het pakje kleeren te hebben gezien. Het onderzoek van het later by bekl. In beslag genomen pakje kleeren toonde aan, dat er uitwendig geen bloedsporen aan zichtbaar waren. Verder onderzoek leerde, dat tnen hier te doen had met een afschuweiyk, door een ellendeling gepleegd miadryf. Mutsaors verklaarde by den commissaris o. a., dat hy tot «yn verbazing het torentje had opengevonden dat de koster, hom het pakje overhandigende, had gozegd„Gooi het maar weg op den akker by Kessels, het is toch maar vuilnis", en de overige bekende, door bekl. volgehouden woorden. Mutsaers' verklaringen kwamon niet alle met elkaar overeen. Eerst voor den politie commissaris verklaarde bekl., dat hy zou hebben gevraagd: „Wat is dat, koster; er zit bloed aan!" waarop de koster zou hebben ge- entwoord: „Houd je still Ds andere kleeren zyn ook van het kind van Kessels; die liggen in de kerk", etc. Volgens de eerste verkla ringen van bekl. zou hy direct hebben gezien, dat het pakje kleeren bevatte; volgens zyn tweede verklaringen had hy dit eerst later onderweg gevoeld. Op niet minder dan zes punten, wel is waar van ondergeschikt belang, sprak bekl. zich by den politiecommissaris en later by den rechter commissaris tegen: echter dat, was do eene lezing juist, de andere op- zettoiyk gelogen moest zyn. Spreker heeft kort daarop zoowel den koster als bekl. doen arres- ieeren en in voorloopige hechtenis gesteld. Langzamerhand zyn de feiten opgehelderd en heeft Z.E.A. de vaste overtuiging gekregen, dat Mutsaors, en deze alleen, bet afschuweiyk misdrjjf heeft ThAn» staat bakL terecht. Vast f*taat» dat het klnd tUdana het leven is goschonden en d&aroa geworgd. Hoe de schennis Is 'gepleegd, hebben deskundigon niet kunnen uifcmaicen; «igeniyko viol schynt niet te zyn gepleegd, maar toch is zoker, dat slechts voldoe/1*0» aan la£0 lusten de prikkel van den misd?*di80r is geweest. Alios moet In eon kort tyktevöHoop hebben plaats gehad. Het kind ls c> verleden zeer kort na hot ont- byt. De plaat**' d0S mlsdryfs moet het torentje ©f hot gewelf *Un geweest. Eerstens omdat deze plaats voor cfc hand lag. Beklaagde toch had den sleutel daaryan; andere plaatsen, als de sacristie en de'1, catechismuskamer, voldeden minder aan bek/-''8 oogmerk. Ook het vinden van den brief/"1 0en der kerkgewelven wyst hierop. D*- ontvellingen wyzon op het ver voer van het lyk naar omlaag. Eerst boven iep het gewelf zyn bloedsporen gevonden. Z.E A. gelooft, dat de moordenaar het onder- 'ïyfje niet op het lyk zou hebben gelaten, lala hy niet in groote haast hot lykje naar •beneden had geworpen, in alle geval gesleept. Het kind heeft vermoedeiyk uit nieuws gierigheid het torentje beklommen. Om het onderlyfje uit te doen moest het slachtoffer :van jurkje en schort zgn ODtdaan. Aan eigen- lyk viol gelooft spr. dus niet; ook niet op grond van beklaagdes sexueele afwykingen. Bekl. erkent opzetteiyk in zyn koflor te zyn gegaan om daar het pakje kleeren te verbergen hy biyit zich echter, naar reeds gezegd, niet goiyk. Spr. gelooft, dat iemand, die beweert gebeurtenissen te hebben bygewoond, die groolen indruk op hem moesten maken en ze toch niet meedeelt, ongeloofwaardig is. Zyn eigen lesing ls eerst later in zyn brein inge groeid. Bekl. gaf eerst telkens een andere lezing. Eerat na bekl's gesprek met den politie agent De Natris, waaruit bekl. duldeiyk werd, dat de brief niet was bezorgd en dat de politie dus In een bepaalde richting zou zoeken, is bekl. het beschuldigiDgsverhaal tegen den koster gaan samenflansen. Op 18 September zei bekl. In de Instructie, dat hy wel bloed aan het pakje had gezien, maar niet dat hot meisjeskleeren waren. Hy had den koster eerst niet, later wel gevraagd, van wie die kleoren afkomstig waren. En zoo sprak bekl. zichzelf telkens tegennu eens zei hy, dat h|j het pakje had geweigerd, omdat er bloed aan zat; dan weer, dat hy het had ge nomen. Nadat de officier tal van voorbeelden hiervan heeft aangehaald, concludeert hy, dat bekl. zich èn omtrent het tydstip èn omtrent het feit van aannemen van de kleertjes uit handen van den koster zoodanig in tegen- atrydige opgaven heeft verward, dat hy abso luut geen geloof verdient. Opmerkelyk ia het, dat bekl. aan vier getuigen heeft gezegd: „Het kind was gekleed in een vuil japonnetje en schortje", wat bewyst, dat hy wist, dat het kind ook betero kleeren had; dat hy dus het kind wel kende. Hy heeft het kind genoemd: „Een ferm, een lief, jong, een wys kind." Zyn dat epitheta, die men geeft aan een kind, dat men niet kent Na zyn gesprek met De Natris kon bekl. niet meer beweren, dat hy het kind den hoek had zien omgaanhy moest toen oen ander verhaal doen. Eerst heeft bekl. aan geen enkelen getuige gezegd, dat hy het kind met den koster ia de kerk had zien gaan, maar later heeft hy, om zich te redden, den koster in verdenking gebracht. Spr. gaat alle ver klaringen van bekl., aan diverse getuigen ge daan, na, om zyn meening te staven. Vooral beklaagdes latere beweringen zyn gebleken onbeschaamde en to geiyk bittere spotternyen te zyn. Herhaaldeiyk in de instructie op tegenspraak gewezen, is beklaagde het ant woord schuldig gebleven. Thans zegt hy: „Ik heb het kind eigeniyk tweemaal gezien; by myn eerste gesprekken, herinnerde lk my slechts de eerste maal, dat ik het kind zag, toen het alleen was. De eerste maal was het by den koster, met wlen het de kerk is ingegaan." Ook het aanspreken van den koster op 24 Augustus, met de vragen„Hoe zit het met het pakje, kostei ia in stryd met andere verklaringen, door bekl. in de instructie afgelegd. Aangaande den sportwagen, dien de koster liet repareeren, komt de verklaring van den smid Mandos en andoren met die van bekl. in stryd. Er begtaan als het ware by de ambtenaren van heb O. M. eenige vaste regelen, die wel licht sommigen aan bygeloof zullen toeschry ven en toch meestal opgaan. Zoo by voorbeeld de onmogeiykheid van misdadigers om niet over hun slachtoffers te spreken, een omstandig heid, die vaak even zeker op schuld wyst als het roepen van »►»-—* -*>«.«■ aop br^Btichvoi. zwutjuft bekl. by vrouw Spy kers om 4 uur op de ruiten getikt; thans zegt hy, dat hy vrouw Spykers wilde geruststellen over het feit, dat haar man, die mee hielp zoeken naar het vermiste kind wel laat zou thuis komen l Erg mooi gevonden l Een vrouw te willen geruststellen, die hy nauweiyks kentl Getuigen hebben verklaard, dat bekl. op dit punt heelt gelogen, immers dat het zoeken eerst om zes uron is aangevangen. Hot staat vast, dat bekl. aan een wildvreemde de vermissing heeft meegedeeld, toen niemand er nog aan dacht. Geen wonder l Hy zelf was de oorzaak er van 1 Beklaagdes drang tot sproken was zoo groot, dat hy niet kon zwygen. Ziedaar de verklaring van zyn spreken l Al deze tegonstrydlgheden vormen even zoovele aanwyzingen voor be klaagdes schuld. Van het bostaan van het kerkboekje zou beklaagde niet hebben geweten. Zeker zou dit zeer aannomelyk zyn, als weer niet bleek, dat hy by den commissaris op 24 Augustus heeft verklaard, dat de kleertjes een kerkboek bevatten. De kleertjes waren toen nog niet ten bureele; bekl. kon niets van het kerkboekjo afweten, als waar was, wat hy beweerde, dat hU de kleertjes in het torentje had zion liggen, maar ze niet had doorzocht. Dit ls alweer een bolangryke aanwyzingl De geheele fabel van het ontvan gen van het pakje vervalt, als men beklaagdes eigen opgaven naast elkaar legt. De misdadi ger moest politie en justitie op een dwaal spoor brengen. Da misdadiger heeft zich den postzegel van den brief nog willen toe- eigenen, evenals het kwartje en het dubbeltje, dat het kind by zich had. Het is onmogeiyk, dat de koster, die alle ap- en dependentièu der kerk ter beschikking had, die bovendion alle middelen In de hand had om het lykje te doen vordwynen, een wildvreemde deelge noot van zyn geheim zou hebben gemaakt; zyn leven in diens hand zou hebben gestold. Wie, die dit gelooft? Ook andere verklaringon van beklaagde zyn onaannemeiyi, zoo o. a. ten aanzien van het open vinden van de deur van het torentje; de reden waarom hy het pakje niet hoeft weggeworpen, omdat het nog niet donker was; de koster toch had gezegd„Gooi het weg, als het donker is"; de bewering, dat hy de ontmoetiug van het kind en den koster zou hebben gezien, waarna zy de kerk ingin gen. De kadastrale kaart wyst echter aan, dat bekl. nog 7'/, a 8 meter moest loopen, de koster en het kind 21 meter, toen hy op de plek was, waar hy bewesrt, hen de kerk te hebben zien binnengaan; en bekl. heeft nooit verklaard, dat de koster draafde. Ook heeft hy aan don inspecteur Soentjens een andere plaats opgegeven, waar hy toen stond, dan later aan de justitie. Getuigen hebben beklaagde 23 Aug. zeer onrustig gezien, zoo vrouw Panhuysen. Vrouw Spykers zegt, dat bekl. 22 Aug. „met groote drukte" kwam kloppen, enz., enz. Beklaagdes geaardheid en gewoonten pleiten ook sterk tegen hem. Met vrouwen ging hy liederiyk om. Een meisje (Anna Beyers) heeft hy gedreigd en geslagen. En nu is het wel opmerkelyk, dat hy dreigde met wurging, en mishandelde door slagen op het hoofd, terwyi ook het kind van den heer Kessels is gewurgd en op het hoofd geslagen. Beklaagde is gevraagd of hy in ongeoor loofde verstandhouding met eenige vrouwen, als getuigen hier gehoord, heeft gestaan. Eerst heeft beklaagde dit ontkend, later uit eigen beweging erkend. Het ml6dryf ls gepleegd door een vulgen wellusteling, als hoedanig deze beklaagde zich heeft doen kennen. Als laatste aanwyzing noemt spreker het vinden van bloedlichaampjes op beklaagdes kiel. Beklaagdes wascbgoed werd altyd zeer goed door de waschvrouw uitgewasschen. Heeft een gebrekkig uitwasschen plaats gehad, dan ls dit geschied om te pogen do sporen van het misdrijf uit te wisschen. Bekl. is in gobreke gebleven de herkomst van dit bloed op te geven, terwyi op zyn eigen lichaam geen spoor van verwonding is ontdekt. Ook in beklaagdes bovenhemd en broek zyn bloedsporen gevonden. Hieromtrent zou alleen beklaagde ons inlichting kunnen geven, er is niets mot zekerheid te zeggen. Da positie van het lykje is veroorzaakt door vorplaatsing in den namiddag,. wellicht na de verwisseling van beklaagdes broek. Daze hypothese zouden ook laatstgenoemde sporen verklaren. Resumeerendo, verklaart opr. oroi-ttiigu co zyn tkii Mutsaora eohuld o»n het hom te laat gelogde misdryf, op grond van oen 18-tal voorname aanwyzingen, die te zamen volgens Z.E.A. opleveren hot wettig en overtuigend bowys. Op verschillende uitspraken van Hoogen Raad en Gerechtehoven beroept spr. zich om den juridischen grondslag van zyn meening te staven. De strafmate besprekende, die aan bekl. moet worden opgelegd, wyst Z E.A. op de totale afwezigheid van berouw by bekl., op de afschuwelykheld van het gepleegde mis dryf en de noodzakeiykheid eener afschrik wekkende, voorbeeldige straf. Hy requireort daarom, dat het do rechtbank zal behagen bekl. schuldig te verklaren aan het te last gelegde en hem te veroordeelen tot levens- laugc gevangenisstraf. In doodeiyke stilte heeft de volle zaal het requisitoir aangehoord, en op de laatste woor den van den olficior, gesproken met diep be wogen stem, ryst uit het publiek een ge mompel van ontzetting en een langgerekt hè t Geen spier op het gezicht van den bekl. vorandert. De presidentThans i3 hot woord aan den verdediger, maar met het oog op het late uur en op de atmosfeer in do zaal, schors ik de zitting tot morgenochtend halftien. Het woord was alsdan aan mr. Pels Rycken, tot het houden van zyn pleidooi. Toen het publiek de zaal uitging, nam bekl. een versch gevouwen zakdoek uit den zak, en veegde zich daarmee de oogen af en het zweet van het gezicht. Hy snikte. Daarna werd hy ge boeid weggevoerd door de gang, die het paleis van justitie verbindt met het huis van bewaring. Fier rechtop werd weer zyn houding. Van goedorhand werd vornomen, dat de geheele dag zou worden besteed aan pleidooi, repliek en dupliek. Burgerlijke Staud van Leiden. BEVALLEN: P. Kroon geb. Knipper D. M. Neuteboom geb. Bunrman D. G. A. 8. Waglen- donk gob. Stafleu D. E. Sloeken geb. Kret D. M. Siera geb. Van de Wetering D. J. A. Helvenateijn geb. Verboog Z. G. Verplancke geb. Macco 1). G. Veldhuizen geb. Beekman D, li. Arkovold geb. Wallaard D. E. Swaanen- burg geb. Aniba U. E. Bol geb. Laverman D. J. A. van Pijlen geb. Van Leeuwen Z, S. van Kampen geb. Van Tongeren Z. S. Stikkelorum geb. Noest D. A. M. Smits geb. De Jongh Z. G. F. Laman geb. Laman Z. C. Smazon gob. Nieuwenhuys D. J. A. Bekooy geb. De l'Ecinae L). (J. Beekman geb. Velthuysen Z. J. C. Rietkerk geb. Bouwman D. P. J. van do Water geb, Nieuwenburg Z. R. Libochant peb. Leupe D. J. Starkenbrug geb. v. d. Steen Z. M. A. van den Berg geb. Groenendijk Z. M. Verbruggen geb. Van Leeuwerden Z. S. M. Platteel geb. Webbers Z. G. T. Gerdes geb. Pas Z. C. van der Blom geb. Witteman D. J. P. Blansjeo geb. Martyn Z. W. O. van Heusden geb. Scbryvers Z. E. van Wijk geb. Kempen Z. GEHUWD: li. A. Boom jm. en W. J.Teenwen jd. P. Bolderman jra. en J. Uannaart ld. J. Mokkenstorm jm. on G. W. Posthumus jd. P. J. J. la Lau jm. en Th. van Hensbergen id. D. Kuiper jm. en G. Buttormanjd. li. Neuteboom jm. en M. Montagne jd. I, van dor Royden ^m. en H. M. Pillekersjd. W. van de Wyngaard jm. en G. Kok jd. J, Glasbergen jm. en J. v d. Klis jd. OVERLEDEN: H. M. H. Blijleven S. 65 j. I. Korenhof Z. 3 w. G. I. Huijser M. 40 j. I. M. C. Werter D. 25 j. L. Boom Z. 8 j. W. van Rossum Z. 59 j. P. de Winter D. 18 i. T. Goosen geb. Hillenaar V. 67 j. J. fegelaar geb. Verhoeven Z. levenl. A. K. Vijlbrief D. 5 m. C. van Rijzen D. 2 j. J. Penseel geb. Van der Klein V. 76 j. H. Otgaar M. 48 j. C. Verhaar Z. 77 j. ALKEMADE. Geboren: Helena Maria, D. van B. van der Zwet en A. H. Otten. Johanna, D. van C. van Kltnk ©u A. Heelman. Cathanna Johanna, D. van G. S. Borst on G. C. van der Voort. Overleden: Cornelia Maria, 8 j., D. van A. Couzijn en G. Ammerlaan. J. Vuyk, ochtgen. van A. Eggink, 68 j. Jan, 11 j., Z. van J. Mars en T. do Vos. HAARLEMMERMEER. Ondertrouwd: C. Bakker wedr., en S. van der Werf, gesch. Gehuwd: J. de Groot en T. Stapel. C. Bier on G. Benjamin. A. A. Doeswijic en F. S. L. Ferdolage. P. Stroet eu R, Fordolage. M. Oldenburg en G. Haven. Bevallen: M. 11. Kamp geb. De Bonte D. W. Bette geb. Van Kijasel D. W. M. van Limpt geb. Van Andel Z. A. van den Heuvel geb. Verkuijl D. A. van der Meer geb. Noorman Z. W. L. Op 't Landt geb. Troost D. H. Tit gob. Kooy Z. Al. Visser geb. De Ron Z. G. vau Druueu geb. Benschop D. A. AL C. Stokman gob. Meijer Z. J. Twigt geb. Do Smit Z. IlouLtn 'iVm. m- - f Spieiiuga 7 w. HAZBRSW OUDE. Ondertrouwd: P. Staesen jm. 26 j., wonende te Leidon, eu G. W ezelen burg jd. 2ö j., woneude alhier. LEIDERDORP. Bevallen: A. Veef kind geb. Van Bommel Z. S. K. de Lange geb. Felix Z. G. G. Borremao geb. Van Vliet Z.J. Kanremaa geb. Van Danswijk D. Overleden: F. G. Koning 16 m. Gohuwd: C. de Ridder en J. de Vogel. L1SSE. Gehuwd: G. J. der Linden en M. M. van Velzen. A. Bon en L. A. van Velzen. W. T. Veldhoven en M. Elfering. L. de Haas en Al. Berkhout. Geboren: Jacoba Cornelia, D. van L. van Schooien en P. v. d. Linden. Cornelia, Z. van P. van Roode en M. H. Liglhart. Overleden: Maiia Slootbeek 17 j. Elisa beth Alida van Etten 4 j. Hendrik Huis 1 w. NOORDW1JKERHOUT. Geboren: Petronella Hendrika, D. van P. Koster en P. Kortokaas. Theodora, D. van W. L. Broekhof en J. van Dam. Maria Johanna, D. van N. Mooyman en H. C. Blok. OEGSTGEEST. Overleden: AdrianasJohan nes Duivenvoorden 18 d. Jannetje Geertrui Oostenbrug 61 j., wonende te Leiden. Gemengd Nieuws, Voor hot gerechtshof te 's-G r a- vonhage stond gisteren terecht een tapper uit Dordrecht, door do rechtbank aldaar tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld, ter zake van mishandollng van een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening zyner bediening. Uy zou in den nacht van 20 op 21 Februari' jl. te Dordrecht een polltie-agent gepoogd hebben van het Uvea te berooYen doordo^Q gowolddadig aan te grypen en ond^r deo uitroep: „Daar heb je die vuile B die zal ik hier verzuipen", hora achterover in e0Q met |js bedekte aloot te werpen, waarna hot |js brak eu de agent maql>>:0l008 mot den rug in het water goraakte met het hoofd onder het ys en in die f>ioot zou zyn verdronken of ln de^ modder gestikt, wanneer niet twee agenten hun makker hadden gered; althans zou hy dien politie agont op deze wyze hebbon mishandeld en hem hebben geslagen en getrapt. Van die ten laste gelegde poging tot dood slag had de rechtbank bekl. vrygesproken. Bekl. gaf op, den bewusten avond zoo dronken te zyn geweest, dat hy zich niet* van hot gepleegde folt kon herinneron. Na verboor van vier getuigen, waaronder twee deskundigon (dio omtrent het toe- gebracht letsol verklaringen aflegden), word door don adv.-gen. mr. Roitsma bevestiging van hot vonnis, wat betreft de voroordeeling wegens mishandeling, gerequireerd, daar het opzet om te dooden niet bewezen was. Z.Ed. Gr. A. was echtor van oordeel, dat de breuk wel degeiyk als oen gevolg la te beschouwen van den trap tegen den buik. Met het oog op den ernst van het misdryf de opgelegde straf veel to gering achtend, vorderde de adv.-gen. veroordeeling van bekl. tot 2 jaar gevangenisstraf. Mr. J. M. Rens, advocaat uit Dordrecht, wees er op, dat de dokter, die den mis handelde terstond had onderzocht, geen uit wendig letsel, allerminst een breuk, had waargenomen en betwistte het ernstig karakter van het gepleegde feit. Voor de door bekl. niet gewilde gevolgen kan deze, dio zich in verregaanden staat van dronkenschap bevond, niet aansprakeiyk worden gesteld. Uitspraak over 8 dagen. Het O. M. by de Haagsche recht- bank heeft gisteren bevestiging gevraagd van het vonnis, waarby de ails Do K., te Bruioisst, wegens moord op zyn vrouw door de recht bank te Zieriksee tot 3 jaren gevangenisstraf was veroordeeld. Een talrijk:publiek woonde de terechtzit ting by. Er is óón getuige gehoord. Gisteren ls door de 's Graven- haagsche politie te Haarlem aangebracht zekere v. d. W., een berucht persoon, die, als koetsier in dienst van de eerste Haar- lemsche Rytuigmaatschappy, er veertien dagen geleden met een paard en rytuig is van door gegaan. Beiden had hy te 's-Gravenhage verkocht, en daar had hy ook het geld verteerd. Er was geen cent meer over. De heer G. T. J. de Jongh, rechter commissaris by de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, heeft by circulaire de opsporing verzocht van een groot aantal loten, obligatiön, pandbrieven en aandeelen tot een gozamen- ïyke waarde van ongevoer f20,000 in het laatst van April te Rotterdam ontvreemd en 4uiK.ö ien einde meer ncax m uncu uio«ov«. te verkrygen. De A m b t e r d a m s ch e rechtbank veroordoelde den etalbaas der stalhoudery Van Delden, die een in een rytuig gevonden diamanten broche, ter waarde van eenige duizenden guldons, onder zich hield, en oonlge steenen daaruit verkocht, tot gevangenisstraf van éón jaar. Tegen Cs. Meyers, zich noemende Meyers van Pittlus, oud-onderwyzer in Zuid- Afrika, ls gisteren voor de Amsterdamsche rechtbank drie weken gevangenisstraf goöischt wogens beleediging in geschrifte der heeren Jansson en Posthumus Meyes, voorzitter en secretaris der Voreenlging tot handhaving van het Hollandach-Afrikaansch element ln Zuid- Afrika. In een ingezonden stuk ln „De Echo" had de beklaagde deze Yereeniging „de bende van de Rozengracht" genoemd on met gebruik, making van het woord „zwendel" beweerd- dat de geïQde gelden niet besteed werden overeenkomstig het doel der Yereeniging. Gisternacht Lebben dieven zich over het dak door inklimming in den zolder toegang weten te verschaffen tot het woon huis van den heer J. N., carousselhouder te Bergen-op-Zoom. Deze was afwezig, zoodat de dieven gelegonlieid hadden alles, wat maar eenige waarde had, te stelen. Alle gouden en zilveron sieraden zyn gestolen, benevens een groote hoeveelheid kleeren. Van de daders is geen spoor bekend. Vervolg der Advertentiën. Lcldsclie Accountantskan toor: P. A. A. v. LOOS ca W. SI. IIACKFOORT, Beesten markt 48, Inrichten, contro leereu eu bijwerken van administraties. Alle werk zaamheden op adiuiuistrattel gebied. 1174 8 op bet lieven, tegen Invali diteit en Ongelukken,geves tigd te 's-Ciraveukage. Directeuren: Jhk. Mh. W. SIX., Oud-iMinister van Binnenlandscbe Zaken te 's-Gravenhage, en Mr. Dr. W. P. J BOIv. Inlichtingen en Tarieven gratis te verkrygen b(j den inspecteur Jhr. A. C. VAN HAEFTEN, Plant soen 103, Leiden, die ook Brand- en Inbraakverzekeringen sluit. 160 13 gocdezuivcrcRoodoBordeauxwijn, zacht en aangenaam van smaak, per anker f28. per 12 üessclien 17.50, ProefilcscU 05 Cents. ■Wynhandelaars-Hofleveranciers. te: ii Uoogl.-Kerkgr. X.eideu Ao. IsüL, LKlIJLiasOH m 5718 40 7.55, 9.-, 10.—, 11.—, 12.-, 1.—, 1.56, 3.-, 4.10, 5.—, 6.—, 7.-, 8.-, 9.- en 9.55. 7.55, 10-, 12.-, 1.56, 4.10, 5.—, 7-, 9.- en 9.55. Amsterdamsche Tijd. 4740 38 Personeelc en Nnlioualo Xi.-T.-Matcli op do baan der L. L.-T.-C. „I. M. O.", achter Cafó „Buitenzorg", Witte Singel 58, op 20, 21, 22 eu 25 Juni 1001. Entróe 25 €ls. 5641 12 Op Zondag 23 Juni 50 Cts. Doorloopende kaarten k 75 Cts. Het van ouds gunstig bekende gelegen aan het Vreeburg IVo. 17, te Utrecht, is naar de eischen des tyds Ingericht. 5255 19 Aan het Hotel, dat bulten zyn Bad kamers 40 Logeerkamers telt, is een Cafó Restaurant verbonden. Gelegenheid lot stalling voor 100 paarden. Berging voor Automobielen. Logies met uitstekend ontbyt van af f 1.75. Diners van af 1.35. Table d'HOIe van 5-7 aren. van nette Burgerlieden, die een vi(|e Kamer en een net en degoljjk Kostbnls verlangen. 6173 6 Adres: Papeuslraai 1 4012 39

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1901 | | pagina 5