f Beurs vaa Amsterdam. beide Moeders, waarna de gemeente aanhief Psalm 133 v. 3: „Waar liefde woont gebiedt de Hoer Zijn zegen." De plechtigheid eindigde met het uitspreken Tan den zegen, waarna het koor de Hymne van Glück zong, vierstemmig met orgej, woorden van den heer P. A. M. Boele van Hensbroek. Het eerste schot van een koninklijk saluut van 101 schoten verkondigde onmiddellijk hierop aan het volk, dat Koningin Wilhelmma en Prins Hendrik de kerkelijke wfiding op hun echtverbintenis hebben ontvangen. In de kerk klonk tegelijkertijd, als einde van den plechtigen dienst, op het orgel de Marche pontificale van J. Lemmens. Onder die tonen begaf het Vorstelijk Familiegezelschap zich op dezelfde plechtstatige wijze naar de ontvang kamer terug en van daar naar de rijtuigen. Dezelfde weg werd naar het paleis terug gevolgd. Het Hooge Echtpaar reed nu aan de spits van den vorstenatoet, terwijl Koningin Emma plaats nam in het rijtuig van Groot hertogin Marie, moeder van Prins Hendrik. De geestdrift van het volk was nu zoo mogelijk nog warmer dan op den heenweg. Nader seint men ons nog: De plechtigheid in de kerk maakte een onvergetelfiken indruk. Welk een pracht werd daar ten toon ge spreid door de fraaie, rijk met parelen voor ziene toiletten der dames, en de schitterende uniformen. Op den achtergrond prijkte een overvloedige versiering van groen. Plechtig was onder het zingen van het koor het binnentreden van het Bruidspaar, dat in het midden van het schip der kerk tegen over den preekstoel de voor hen bestemde zetels innam. De Bruidegom antwoordde luide „ja" op de voorlezing van de huwelijksformule en ook het „ja" van de Bruid was door de geheele kerk verstaanbaar. De moeders van de Koningin en den Hertog waren zichtbaar aangedaan. Onmiddellijk na afloop der plechtigheid, in de kerk, die een half uur had geduurd, drukten eerst de Hertog en daarna de Koningin den Predikant de hand. Onder de merkwaardige figuren in de kerk bevonden zich o. a. de oud-hoogleeraren der Koningin, de taalmeesters van den Gemaal, prof. Kxfimer; achter de generaals de Trans- vaalsche deputatie Wessels, Wolmarans, de secretaris De Bruyn, de consul-generaal van den Oranje-Vrijstaat en dr. Leyds, de burge meesters dsr drie grootste steden naast elkaar nabij den commissaris der Koningin. Ook leden van vorige ministeriën waren aanwezig. De kunst was vertegenwoordigd door Mes dag en Ten Kate in de banken der hofhouding. Adjudanten van het Hof en de Duitsche Vorsten stonden aan weerszijden van het gangpad van de ontvangkamer naar het middenvak. De Koningin was in een wit bruidskleed, met een bouquet van afhangende witte bloe men en bloesems in de hand, alsmede drie bloemen op de linkerborst en den sluier. Op den gedecolleteerden hals schitterde een rlviéro in diamanten. H. M. zag ereenigszins bleek uit. De hertog was in marine-unitorm. Baronesse Van Harden broek hielp H. M. bij het plaats nemen en fichtte den sluier op. Een zeer verheven moment was het knielen der hooge echtgenooten en het rmgenwisseien tijdens de inzegening onder het zingen der gemeente van Gezang 96. Na het kort woord van den prediker en den slotpsalm Btraalde het eerst bleeke gelaat der Koningin van geluk en vreugde. Op den terugkeer werd het Bruidspaar het eerst begToet met het Wilhelmus der eere wacht van de Bchutterfi aan de kerk en ver volgens van alle muziekkorpsen langs den Bruidsweg. Terstond na afloop van de huwelijks plechtigheid ving ten Paleize in de Witte Zaal de Cour van geluk wensching aan. Het hooge echtpaar en de vorstelijke familie bevonden zich daar om de gelukwenschen in ontvang te nemen. Aan het dejeuner-gala, dat daarop aanving, namen met het hooge echtpaar en de vorstelyke familieleden de daartoe genoodigden deel. De spfiskaart was eenvoudig maar sierlijk. Op den omsl-ig was een bloemtak geteekend van gestyleerde oranjebloesems, met de ineen gewonden initialen W en H, gedekt door de kouinklyke kroon. Dit facsimile-aquarel is in de ateliers van de firma S. Lankhout Cie alhier vervaardigd. De spfislfist was daarbin nen ingevoegd en op perkament afgedrukt. Zij luidde: Potage Crème MontreuiL Fruite Eaumonóe la Russ®. Chapons Montmorency. P&tó d' Amiens au Champagne. Chevreuil röti. Salade Polonaise. Asperges nouvelles. Tim bale 8icilieDne. Palermitaine glacé. Marquises au Parmesan. Door de Kon. Militaire kapel werd het vol gende program uitgevoerd: 1. „Oranje-Nassau-Mecklenburg". Fee8imarsch, eerste uitvoering, van Bouwman. 2. Fantaisie de 1' Opéra Carmen, Biset. 8. Entr'acte de 1' Opéra Mignon, Thomas. 6. Neu Wien, Strauss. 5. Czardas de Coppélia, Delabis. 6. Ko8amunde, Schubert. 7. 1900 Valse, Ziehrer. 8. Grenadiermarsch, Dunkier. Bfi het dessert werden de gasten verrast door de ontvangst van een klein portefeuille- album met de photographieèn van het'jongge- Jiuwde Vorstenpaar. Door de te Bremen wonende Nederlanders la aan H. M. de Koningin een hulde-adrss gezonden, vervat in een koker, welke ia ont worpen en vervaardigd door den heer J. A. Loebèr Jr. te Leiden. De koker is van blank uitgesneden perka ment, waarin de sleutel van Bremen is ge werkt. Op de bovenzijde het Nederlandscha wapen. Onder het perkament or&njesatfin, zoodat het ornament rust op die kleur. Het deksel is bekroond met een gouden kroontje Naar aan het „Vaderland" wordt mede gedeeld, zou hot Vorstelijk Echtpaar liet voor nemen hebben om na het bezoek aan Amster dam, in Maart een reis te ondernemen tot oen bezoek aan vorscliillende Europeescbe hoven. Behoudens nadere beschikkingen zou deze leis zijn van zoodanigen duur, dat H. M. de Koningin en haar Gemaal niet voor begin September in de residentie zouden terugkeeren. Het blad deelt dit onder voorbehoud mede. Groothertogin Marie van Mecklenburg, moe der van hertog Hendrik, bracht gisterochtend in het „Hotei den Gaden Doelen" een bezoek aan den vorst van Waldeck-Pyrmont en den vorst van Bontheim. Daarna bracht de groot hertogin een bezoek aan het Mauritshuis. Een extra nommer der Staatscourant bevat de benoeming van Hertog Hendrik tot Prins dor Nederlanden met recht van zitting en raad gevende stem in den Baad van State. De geschenken. In een der vertrekken van het bruine kwartier ten Koninklijke Paleize zijn de ge schenken verzameld, die H. M. de Koningin bfi gelegenheid van Haar huwelijk zfin aan geboden, niet alleen door hooge verwanten, vorstelijke gasten, maar ook door de hof houding, ambtenaren en dienaren uit Hr. Ma. omgeving. Alle pronkstukken, uit deze rijke collectie op te nemen, ware ondoenlijk. De voor naamste zijn de volgende: een aequarel van Dommer8huizen, voorstellende de vloot revue op de Zuiderzee, van den artist zelf; het portret van den overleden Groothertog van Saksen, geschonken door zfin opvolger in de Groothertogelijke regeering; een ge heel zilveren eetservies met dito dekschalen, coupes en candelabres van de groothertoge lijke familie van Mecklenburg; een tegel tableau van de Nederl. kolonie te Penang; een zilveren blad met wapens van het batal jon garde jagers No. 15; een zilveren ruiter beeld van de officieren van het jagerregi ment; een bronzen beeld, voorstellende een krijgsman, van de officieren der Mecklen- burg8che fuseliers; oen eetservies, dat vroe ger behoord heeft aan Koning Willem I; een crayon portret van wijlen luitenant-ge neraal Van der Heyden in vergulde lijst, geschenk van mevr. de douairière Van den Hejjden; een kostbaar gobelm van den Pre sident der Fiansche Bepubliok; een thee- 8er%ies in oud porselein van Z. M. den Kei zer van Duitschland; een casette van den vorst van Bentheim; een schrijfbureau met gelncrusieerd dekblad van dun Groothertogin vau Mecklenburg, waarby een zilveren inkt- stel; een stel juweelen bestaande o. a. in diadeem, parure en corsage versienngsatuk van H. M. de Koningin-Moeder, waarbij I10K be hoort een dasspeld met een zeldzame parel voor den bruigom; 2 zilveren candelabres, prachtig bewerkt met een zelfde pièce de milieu van de dames en heeren der hofhou ding; een olie- en azijnstel van massief zil ver, een cassette met üelangryke papieren betrekking hebbende op het Huis van Oranje, van at het tydperk van Willem den Zwfiger, van H. K. H. mevr. de Vorstin Von Wied, prinses der Nederlanden; een beeld voorstel lende de Venus van Mile, zooals die in haar oorspronkelijke gedaante gedacht werd; een schilderfi, voorstellende den door H. M. op het y« bijgewoonde militairen oefeningstocht, van het regiment grenadiers en jagers; een schilderij, voorstellende een Duitsch bosch en berggezicht van den Vorst en Vorstin van Schwarzburg; een zilveren presenteerblaadje van de ambtenaren in dienst van H. M. do Koningin; de Bfibel van de 7de kerk en een werkje vervaardigd in het Doolstomraen- insliLuut te Groningende beeltenis van H- M. de Koningin-Moeder, geboetsoerd door Pier Pander en behoorende bij het geschenk van vrouwen en meisjes te 's-Gravenbago. Onderscheidene gescnenken, waarvan reeds vroeger een beschrijving is gegeven, en tal van huide-adressen in prachtbanden gevat, o. a. uit Milaan en Dresden, ontbreken niet aan deze vorstelijke collectie. Verleende gratiën of vermindering van straf. Wij vernemen dat door H. M. de Koningin bi) gelegenheid van Hoogst Derzei ver Hu welyk aan verschillende veroordeelden kwijtschelding of afslag van straf is verleend, terwijl mede verscheidene gevangenen zfin ontslagen. Het aantal van degenen, aan wie een gunstbetoon is te beurt gevallen, zoowel militaire als burgerlijk veroordeelden, bedraagt 364, van welk aantal aan 70 veroordeelden geheele kwijtschelding van straf is toegekend, terwfil 63 gevangenen van verdere straf *i)n ontheven. Onder de zwaar gestraften, aan wie de vrijheid bfi deze gelegenheid is teruggegeven, zfin genoemd M. C. B. De Haas, wed. Kroon (van Leiden), Keimpe Hogerhuis, Johannes Van Es en Teunis Visser; terwijl ten aanzien van twee tot levenslange gevangenisstraf veroor deelden W. Stoeldraaiers en G. De Vos, die straf is verwisseld in een tijdelijke straf van 25 jaren, ingaande met de dagteekening van de tenuitvoerlegging van het arrest. Aan drie gevangenen is een afslag van drie jaar verleend, zfinde A. Van der Veer, M. Hogerhuis en W. Hogerhuis; een afslag van twee jaren op de straf opgelegd aan L. Van der Laan, terwfil 10 gevangenen hunne straf met één jaar verminderd zagen. Verder is toegekend een afslag van 9 maanden aan 8 veroordeelden, van 8 maanden aan 4 veroordeelden, van 6 maanden aan 28 veroordeelden, van 6 maanden aan 4 veroordeelden en van 4 maanden aan 8 ver oordeelden; terwijl van de verdere de alslag van 3 maanden en daarbeneden is gebleven. Ten siotte sagen 14 veroordeelden hunne principale vrijheidsstraf in eene geldboete verwisseld. Erool Vuurwerk sp het Malieveld. Hedenavond te negen uren. Vulkanische uitbarstingen, hevige ontplof fingen van zwermpotten, knalsignalen, enz. ter aankondiging van het vuurwerk. No. L Een pyramids en draaiende watervat No. 2. Koddig intermezzo (mechanisch) voor stellende acrobaten en clown* B o «J Q 2 3 O O o d c» a 12 9 t-o c* 3 "2 *2 o 2 4 Febr, - - - - 6 6 21 106 10 80 7 8 9 Totaal. No. 3. Fantastisch kleurenspel van water vallen, Chineesche palmen, Romeinsche kaarsen, afgewisseld door kanonnades enz. No. 4. Mozaïek van zonnen en briljanten. No. 5. Decoratie met de portretten van Groot hertogin Marie, moeder van Hertog Hendrik, en Koningin Emma, moeder van de Bruid, opgeluisterd door briljantvuur en kanonnades in verscheidene kleuren. No. 6. Drievoudige decoratie: o. Bouquet van oranjebloemen. b. Portretten van H. M. de Koningin en Hertog Hendrik met hun initialen. o. Schitterende vuurregens, kanonnades, enz., masqueeren het eindigen van het stuk. No. 7. Bouquet van bommen, met een schat van witte sterren. No. 8. Schitterend kleureffect van gekleurde sterren. No. 9. Bombardement van Romeinsche kaarsen. No. 10. Fantasie van kleurenspel door vuurpijlen, geluidgevende bommen, zwerm potten, enz. Tot slot: „Oranje Boven!" in kleurige letters, vergezeld van een daverend salvo van bommen, enz. Tusschen de nummers ter oplulstei ing terreinverlichting, salvo's van zwermpotten, Bengaalsch vuur, fluitende vuurpijlen, enz. Verliezen van bet Engelsche leger, zooals die voorkomen in de Daily Graphic 7 Februari 1901. Vor. Koen pCt koen. beden. NeA 0«rt. Mat. Schuld £>4 78K 7854 Obligation. 8 92Ht 9254 Hongarije, Lean, in Zilver 18S9 4J4 84 H Oocfea Kante in Pap. Mo' Rot. b 81!/ 81% r J au. Juli 0 81% 82 Po.i^ 0. B. lti&Wü mot Ticket 8 23% >4% dito dito 33>i 34 2754 iito dito TabakaUcning. 4)4 6654 85* Kaaland liiun cL 1S94 4 6154 6154 18SJ Kb. oio 4 78 76 1807'G» 100 4 101 1889Kb. 625, zuv b jtïo Gaual. 4 6754 9754 r Km luie 1B94 Kb. 6*6 A 8754 Spanjo, Obl. 1' rp. Schold 4 97>4 1 ax Icy UbL Gcprivil 4 93 a goeo:i varieerde eerie D. 2354 0. 26>i 27 Mexico Biun. Afloabaio2ccer. 8 3774 37% Braai lie, 4 66 6454 v lauding Looniug 1698 6 8654 865* Columbia X 100—500 1)4 1454 16* Venezuela, Ubl. 1881 jg 100 4 3054 30% .MO 4 3054 30% Peruv. Corp. Obl6 7154 73* a Cort. v. prol. Anud. 1654 1754 Italië, Obl. Zuid-ltaL Spoor 1 6654 66* Spw.leeiu 18b7'89 eer. A-E 8 66*4 66* Portugal, Boixa Baixa 8 6354 635* Kuiaud. UtL. Wladik. 1890-83 4 8654 K|aaau-Ut.K.6ïG 4 9654 96% 1890 4 9654 Aand. N. A lx. tlandalrv raenig. 106 a Cult. My. Voratenland. 6454 Kon. l'etrolenmbronnen 34454 944 Do.-Uebc Potroleum 129 130 Gowone Aauu. Sohibajoff 14254 Aand. Sumatra Palembaag. 77 H 7954 a Moeara l-nim 162 16154 Red. llaudel-My. Keacootre 16654 R. W. k. l'ac. llyp.-B. Sebuldbx. 9054 90 Income bonds Maxwoll 1254 13 Priori ien Bomt- Max wall 665* 66 Aand. lloll. IJ eren Spoorweg 10954 110* a My. tot Expl.v.Staatspw. 11154 ObLRed. Centr. Sp. 1000 9654 Aand. R. Zuid-Air. Spoot 167 161 UbL 1899 4 88 8854 ObL BorUl-Wceel 1857130 geeL 9054 81 Aand. Amerikaanenh Vaart 11854 118* Kottcrd. Lioyd 128 131 Amarikn Aand. A-chicon Tppake 6554 64* pa 90 Oüli,. 100 A4IA 91 81* Cl.T L- Afaon i. 35 3654 Aand. Uenv. Kio Grande 89% m Flor. Ctr.lr Ponin* 17H 16* Bt. Louis k San Fr.gew. A. 93 5fe 33* .fcp'-A. 6054 60 Aand. M1m. Kanaaa Tcxae 2254 22* a Obl. .lebyp. 96 96 7854 79 Erie Spoor Aand. 2e preL A, 90 48 10% 40* Ontario k Woctern Aand. 3354 34% RorL 81 WeaL O.T. Aand. 46^4 465* t Bouth. Pao. 0. Gew. Aand, 4754 46* a v pOL GoudL 8854 89 Unlou Pao. Cert. v. Aand. 8954 92* Pr«h Aand. 8454 66 W. K.-T. k P. alg. O.v. A. 1854 a af«»t-nt°rt«-h. 9654 a a R">°meb. 35 Wabaeh Sp. 0. v. preLA. 30*4 92* City Sb. Kw. Cy. A 18*4 18% Prei. AantL 41% 41* ie Hyp. ObL 6854 68* Hongarye, Theiue-Lotea. 4 117 Turkije, Spoorw.-Lo^n 2854 Spanje, Madrid-Loton8 2654 Aaaban Tab. nieuw- Aand. 126 126)4 y Fr. Doli Tabak Mjj. Aand. 6254 62* Doü-Cultnar-MaaUcbappI 79 - Ce A v. Aand. Arend-burg. 66754 Aand eel on Senembah 42754 420 Aandeel en Botterdam- D^li 23754 237 Ch. Ohio 42* N.-Celebea 56. Oostenrijk. Papier 1 20i<6 dito Zilver f 20.96 F ranse h o 47.70, Dlvsrse Ryksmark /68 00 Ruaaen Zilveren Roebels f\.1b dito In Gouden Koebels/L89* Prolongatie 4 pCt. Telegrammen. LORENgO-MARQUEZ, 6 Februari (B. O.) De Boeren hebben den spoorweg opgebroken bfi den 53aten kilometerpaal van hier. LONDEN, 7 Febr. (B. O.) Officieel vrordt bekendgemaakt, dat do Regeering besloten heeft, lord Kitchener's leger met 80,000 man bereden troepen te versterken, dus boven de versterkingen, die reeds ln Zuid-Afrika aan land gezet zfin. Men verwacht, dat 10,000 vrijwilligers zich zullen aansluiten bij de imperial yeomanry; de Zuidafrikaansche bereden politie, mot inbegrip van hen, die reeds in de koloniën aangeworven zfin, denkt men op 8000 man te kunnen brengen, en een nieuw contingent uit de kolonièn zal 5000 man tellen. Het overschot zal uit lichtingen cavalerie en be reden infanterie uit het moederland bestaan. De eerste bezending van deze troepen ver trekt Zaterdag. BLOEMFONTEIN, 5 Februari. (R. O.) De voorzitter van de Vredescommissie alhier, Piet De Wet, heeft een hartstochtelijk beroep ge daan op Christiaan De Wet om zich over te geven. BUDA-PESTH, 6 Febr. (B. O.) Tijdens de aanvullingsverkiezingen te Maros-Vasarhely beleedigde de menigte de gendarmen, die daarop vuur gaven. Er vielen drie dooden en twee gekwetsten. WEENEN, 7 Febr. (B. O.) Naar aanleiding van het huwelijk van Koningin Wilhelmina, had bty den Nederlandschen gezant een soiróe plaats, die ook werd bijgewoond door den minister van buitenl. zaken der monarchie, graaf Agenor Goluchowsky. Het „Fremdenblatt" w(jdt aan het huwelfik een warm artikel, waarin het blad zegt, dat bfi het Nederlandsche volk door dit echt verbond de blyde verwachting wordt gewekt, dat uit den ouden oranjestam een nieuwe tak krachtig moge voortspruiten. De Koningin kan, vol trotsch vertrouwen op de onuitputtelijke scheppingskracht van haar volk, de toekomst tegemoet zien. LONDEN, 6 Febr. De meeste avondbladen wijden uiterst hartelijke artikelen met geluk wenschen aan het huwelijk van koningin Wilhelmina. De „St.-Jame8-Gazette" zegt: Met geheel voorbijzien van de vijandige gezindheid der Nederlandera jegens ons, wenschen alle Engelscben hartelijk aan de Koningin en haar gemaal alle geluk en voorspoed. Andere bladen laten zich in denzelfden geest uit. BERLIJN, 6 Februari. De „Reichsanzeiger" schrfift: BJJ de feesten van morgen in Den Haag, waar Koningin Wilhelmina aan een Duitsche vorstenzoon de hand reikt voor een levensband, zullen uit alle oorden van ons vaderland hartelijke zegenwenschen worden toegezonden aan het doorluchte bruidspaar. Met het Nederlandsche volk vereenigt zich de Duitsche natie in het blijde vooruitzicht dat uit deze verbintoms rijk en onverstoord geluk moge voortspruiten voor het jonge echtpaar zoowel als voor den Etaat, over welken de bevallige, edele erfgename van het Huis van Oranje geroepen is te regeeren. Moge de uit innige toogenegenhoid gesloten bond ook worden tot eon waarborg voor de toenemende vriendschap van twee volken, die bestemd zfin in de beste nabuurschap en wederzfidsche achting voor eikaars eigen aardigheden naast elkander te leven. BERLIJN, 6 Februari In eea feestartikel zegt de „Norddeutsche Zeitung" omtrent de bruiloft van de Koniugia: dat Duitschland s warmste sympathién bfi het feestvierende huis zfin. Sedert haar troonsbestijging gaf de Keizer herhaaldelijk tegenover de lieftallige Koningin uiting aan zfin vriendschappelijke gezind heid. Yerder brengt het artikel de harte lijke ontvangst in herinnering, die der Koninginnen te Potsdam werd bereid, alsook het telegram dat de Keizer de Koninginnen zond op 1 Januari van dit jaar en vervolgt dan aldus: Met de hartelfik-ste gelukwenschen wordt in Duitschland aan dit huwelfik gedacht, immers zfin wfi met banden van saamver- wantschap gehecht aan bet kernachtige volk der Nederlanden, wien het door hun oor spronkelijke kracht en nimmer versagende dapperheid altfid gelukte zfin vrfiheid en onaf hankelijkheid door alle stormen heen te hand haven en dat heden in een vast aaneenge sloten en alom geacht staatsverband leefc. Moge de echtverbintenis der Koningin Haar huis, Hertog Hendrik en vooral ook het Neder landsche volk tot heil en zegen strekken. Het feit dat een Duitsche vorstenzoon als gemaal der Koningin zfin intocht in Den Haag houdt moge er tos bfidragen dat de vriend schappelijke betrekkingen tusschen Duitsch land en Nederland meer en meer bevestigd zullen worden. God schenke een rfik geluk aan de Koningin en hertog Hendrik 1 LONDEN, 7 Febr. (B. O.) De „Daily Tele graph" zegt: Wfi hebben in menigen harden 8trfid, te zee en te land, in de tfiden van Tromp en De Ruyter zoowel als in die van Botha en De Wet, de Hollanders leeren eer biedigen als ernstige vfiandendoch van dezen gelukkigen dag af, wenschen wfi hen tot vrienden te hebben en is het ons voornemen daarvoor te zorgen. De „Standard": Onze gelukwenschen en zegebeden zfin volkomen ernstig, evenals onze eerbied voor het Nederlandsche volk. De „Tunes": De smart, waarin het Engel sche volk is gedompeld door den dood van zfin eigen beminde Koningin zal volstrekt de hartelijkheid van zfin sympathie niet ver minderen voor de jonge koningin van Neder land. Bfi deze zegenrijke gebourtenis gevoelen wfi hoe natuurlfik het is, dat koningin Wil helmina en het dapper, vaderlandslievend volk waarover zfi regeert, aan de zfide staan zou van de bloed- en stamverwanten in het geschil w: rvan zfi het ware wezen niet beoordeelen. LOME, 7 Febr. (B. O.) De minister Saracco heeft den komng het aftreden van het kabinet meegedeeld. BRUSSEL, 7 Febr. (B. O.) Hodenochtend had alhier een dienst plaats in de Neder landsche kerk ter gelegenheid van het huwelfik van Koningin Wilhelmina. De koning, de graaf van Ylaanderen en prins Albert waren tegenwoordig. De minister van buitenlandsche zaken, de Minister van Staat vroonden den dienst bfi. Ook de Nederlandsche Gezant te Brussel, het personeel der Hollandsche legatie en de Duit sche zaakgelastigde benevens talrfike notabelen waren tegenwoordig. De geestelijke hield een lofrede op de Koningin, waarna een cantate werd gezongen. ST.-PETERSBURG, 7 Febr. (B. O.) In de Hollandsche kerk had heden een plechtige god8dien8toefoning plaats, waarbfi o. a. alle leden van bet Duitache gezantschap uit- genoodigd waren Daarna ontving de Nederlandsche gezant' een deputatie van do Nederlandsche kolonie.j Bfi dezo ontvangst sloot zich aan een1 dejeuner in het gezantschapshotel, waarbfii eveneens de leden der Duitsche legatie uit- genoodigd waren. i Do Nederlandsche kolonie, bood de Koningin een kunstig uitgevoerd adiea aan, als ook een prachtige schaal van nephriet, waarvan: de hengsels met groote Zuidafrikaansche briljanten zfin versierd. Verder schonk de kolonie aan ve_schillend» Russische liefdadige instellingen en de armen van de stad Petersburg geldsommen tet oen gezameDlfik bedrag van 20.000 roebels. De Petersburgsche pers schrfift op de hartelfikste wfize over de plechtigheid, dis heden ln Den Haag plaats heeft. BUITENLAND. Itallè. De Kamer hervatte gisteren de behandeling van de interpellatie over de sluiting van de Kamer van Arbeid te Genua tfidens de jongste1 werkstaking. Men ging over tot stomming over een motiai van Fulci, waarin verklaard wordt dat dei Kamer de ontbinding van ae Kamer van] Arbeid te Genua goodkeurt. Een motie, waarin de handeling der regei I ring werd afgekeurd, werd met 318 tegen j 102 stemmen aangenomen. De afgevaardigde Daneo stelde daarna ds volgende motie voor: „De Kamer, everwe-1 gonde dat de houding der autonteiren tfidens de ontbinding van de Kamer van Arbeid te Genua aan den dag heeft gebracht de onze-1 kerheid van economische en politieke leiding, noodigt het ministerie uit, eon regeermgs- program te ontwikkelen, waardoor een herha- ling van dergelfike feiten voorkomen wordt".' Deze motie werd verworpen met 388 sten»' men tegen 1. De minister-president Saracco verklaarde dat de regeering, met het oog op het zonderling resultaat der stemmingen, zich voorbehield hare plannen later kenbaar te maken. Do zitting word opgeheven. Grcct-Öiitónniö. De particuliere corresp. van het „Hbl." tw Londen zogt uit gezaghebbende bron te ver nemen, dat een zeer scherpe opmorking6gave blykt uit hot artikel vai. de „Manui). Guardian'* over den vrede tusschen munster Cuamberlaie en do liberale party. De heer Asquith kwant met Chamberlain te Cuatsworth samen en de heer Morley is te Highbuiy geweest. Men' zegt, dat su- William Harcourt en sir Henry Campbell-Bannermau heel handelbaar zfin en met ongeneigd om te vergeten en te vergeven wat Chamberlain in Zuid-Afrika heeft gedaan. - De liberale imperialisten zfin waarsshfinlfik- voor het bfileggen van don strfid, maar de' massa der party en verschillende hoerale oud- ministers willen van den heer Chamberlain mets weten. - De troonopvolger, de hertog van Cornwall en York, is veel beter. - Lord Kimberley is Jydende aan longonfc steking, echter met van emsügen aard. - Koizer Wilhelm zou aan lord Roberts de orde van den Zwarten Adelaar, de hoogste Pruisische orde, hebben verleend. De Chiucescbe quaolie. Een te Nieuw-York ontvangen telegram uit- Peking meldt, dat de gezanten op de derde bfieenkomat Dinsdagavond definitief bezloien de doodstraf te eischen voor de tw»*<f door hen genoemde mandaryiieD, met inbegrip der genen die reeds dood zfin, wegena b*»t aedelfifc effect van deze bostrafflng op de Cnneezui.. Zfi besloten verder dat de vonnissen uit#* voord moeten worden, met uitzondering van d>o bo- treffonde prins Toean en hertog Lan, wivt straf de Keizer mag veranderen in verbanning naar Turkestan. LEIDEN, 7 Februari. Kolossaal druk was het reeds van morgen' vroeg aan het station alhier van personen, die naar Den Haag gingen. Buiten de voorma Wittepoort volgde ook rfituig op rfituig, en een massa wielrfiders. j Vlaggen wapperen allerwegen en ieder, die zich op straat vertoont, is van nationale of van oranje-strikken voorzienook de jeugd, die vandaag vacantie heeft. Plechtig klonk tusschen halftwaalf en twaalven het gelui der klokken, waarna nog een uur lang het carillon werd bespeeld. 1 Orgelmuziek doet zich eveneens in de stad hooren en van halfdrie tot vier uren had zich een groote menigte in den omtrek van de#" Korenbeurs verzameld, waar de muziek der schutterfi een uitvoering gaf. Er heerschte een opgewekte feeststemming»- Naar wfi uit goede bron vernemen, zullen de verpleegden in het Mmnehuis (Kaarse- makerstraatj alhier door Regenten hedenavond bfi gelegenheid van het huwelfik van H. M. de Koningin, zfi het in eenvoudigen vorm* worden onthaald. Uit de ,3tnat«coiiruiitn. Kon. besluiten. Mr. D. E. Vau Raaite, udv.- procureur te Rotterdam, is benoemd om tol weder opzegging buiten bezwaur ven 'a Rijks schatkist, bij verhindering van iur. E. E. Van Raaite, waar nemend rijksadvocaat voor bet anoadraaemeot Rotterdam te Dordrecht dezen als zoodanig to vervangen. Benoemd tot commandant in de orde van den Nederlandscben Leeuw: mr. P. W. A Cort v. d. Linden, minister van lustitie; tot officier in de orde van Uranje-Naasau; E. Eveis, secretaris der ge meente 's-Gravenhage; tot ridder m de erde vaa Oranje-Nassau: C. A A- Van Ginkel, hoofden mm ie® ter secretarie der gemeente 't-Gravenhage. Met ingang van 1 Maart 1901, benoemd lot leeraar aan de Ryka Hoogere Burgerschool t# Sappemeer, E. Kruisinga, te Aasen. Mar ktberichtcn. Woerden, 6 Februari Kaas. De aanvoer ter mark» op heden bedroeg 81 partijen. Prys van Goudsche late eoort ftb.— a ft 6—, 2de soort f 21.— d f 24.— per 60 KG. Handel vlug. Schiedam, 6 Febr. Noteenng van de Bear»* eomtmisie. Moatwyn f 10.25 per HL. Zonder fust ee zonder belasting. Spoeling f 1. Noteenng van de Makelaare. Moutwyn f 11.—y Jenever f 16.idem Ameterd. proef f 16.60. Noteering vaa den Dutiilaleurebond. MoatwQ% f 11,—, Jenever f 1*—. Amei. Pree/ f 16.60.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1901 | | pagina 3