H. J. T. Gebroeders Rodhard, TE KOOP: COLLECTE FRIESCH GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK, Handel in Gouden en Zilveren Werken. 5250 ie LEIDEN, Donkersteeg 10. Centraal-Advertentie-Bureau Het „Hoogeland", 1. PHILIPPO Pz„ Hillepm. Het ia liet Villa-park te Oegstgeest te bouwen Raadhuis naar het ontwerp van den heer H. J. Jesse. Vervolg der Advertentiën. Nederlandsche Bond „Insulincte". Goedgekbjj K. B. d. d. 8 Nov. 1895No. 40.) Beschermheer: de Heer II. «L CALKOEK Burgemeester van Edam. Met toestemming van Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente zal er eens worden gehouden op 26, 27 en 28 dezer, ten behoeve van bovengenoemden Bond, welke ten doel heeft o. m. het ondersteunen aan Weduwen en Weezen van alle militairen heneden den rang van Officier, alsook aan hen, die met een klein pensioen ofgagement bedeeld zijn, of hen in betrekkiügen geplaatst te krijgen. Dat uit den aard der zaak de aanvragen om ondersteuning zeer groot zijn, bebo.ft wel geen nader betoog, weshalve het Bestuur zich de vrfiboid v^roorloo t, d;ze Collecte in de welwillendheid aan te bevelen van allen, die de bedoeling van den Bond appreciöeren. Dr. J. A. G. HULST, Oud Off. v. Gez. 1ste k). Bidder M. W. 0., EereVoorzitter H. J. DAUZON, Voorzitter. J. BUTTER, le Penningmeester 5244 32 M. ROOT, le Secretaris. Gevestigd, te Groningen. De C©HJP©WS der 3| pCt. en pCt* Pandbrieven, verschijnende 1 Juli a. s., zijn van dien datum af betaalbaar ten kantore der bank, btf de Associatie-Cassa te Amster dam en bij den Heer II. 03. 8AL8SB, Com missionair in Effecten te Leiden. 5240 14 De Directie, Mr. R. F. DATOUT MEES. Mr. P. B. J. REELING BROUWER. JUWELIERS. Atelier voor Reparatiën. Opgericht Anno 1822. 's-GRAVENHAGE, DORDRECHT, Spuistraat 69. Voorstraat 255 van GEBROEDEliS VAK DER HOER, Breestraat 113, Leiden. Plaatsing van ADVEKTENTIËSi I IN ALLE 921 17 Binnen-en Bnitenlandsche Couranten. Landbouwinrichting voor bedelaars, landloopers en ontslagen gevangenen* Ten einde aan dezen zeer belangrijken arbeid, waarvan de resultaten zóó moedgevend zijn, meerdere bekendheid te geven en daar voor belangstelling te wekken, zal onze Ver- tegenwooroiger, den Weled. Hetr 81. VAST DEK MiEY, dezer dagen Lelden en Om streken bezoeken. Mr. I. P. A. Graaf Van Limburg Stirum, Secretaris Penningm. van 't Hoogeland Dezen arbeid in 't belang van zooveel onge- lukkigen en van geheel de maatschappij, wordt gaarne aanbevolen door: 5242 18 Prof. J. H. GIJXXIXE. Paardensteeg 4. ivj;-. i S- Doekramen in alle formaten JS- voorhanden. beste EETAARDAPPELS k ƒ2.50 per mud, bjj 5261 6 koloniën. BATAVIA, 20—23 Mei. Volg ns de „Loc." zal de Gouverneur- Gentraal repntriöeren per ss. Prins Hendrik", dat 18 October van hier vertrekt. Dit schip heeft den Gouverneur-Generaal in 1893 ook herwaarts overge'racht. Nog in den loop van deze maand komt er door het pensioen van overste Jacobs promotie in den majeorsrang. Daarvan zullen profiteeren de majoor Hering, die met behoud van aanspraak op bevordering met verlof in Nederland is, en de majoor Van Driel, die in afwachting van den hem te verleenen luifce- nants-koIonel3rang reeds naar Soerakarta is overgeplaatst. Daar behoort organiek een overste. Omtrent den aanleg van den stoomtramweg Segli—Gedeh Breuth hooren wij leelijke noten kraken; de ontwerper, de chef der genie troepen bij de expeditie naar Pedië, tevens uitvoerder der aardewerken, zou zeer grove technische fouten hebben begaan. Zoo moet hij, ondanks do waarschuwingen zijner onder geschikte officieren, de meest elementaire voorzorgen hebben verzuimd tegen bescbadi ging van den spoordijk door regen- of bandjir- "Yater. De gevolgen zijn dan ook niet uitgebleven; •auw waren de r gens doorgebroken of hetgeen 70orspsld wa6 geschiedde; de aarden baan werd op tal van plaatsen weggeslagen of zeer zwaar beschadigd. De aangerichte ver woesting is volgens ooggetuigen ontzettend yeweest. Op het oogenblik is de weg weer geheel hersteld; men heeft de noooige maatregelen getroffen om herhaling van het voorgevallene te voorkomen en goedgemaakt hetgeen eens tegen beter weten in werd nagi-lateD. Hoeveel de kosten voor een en ander hebben bedragen, is ons niet bekend; wij hoorden echter een zeer hoog cijLr, een ton gouds! nosmen. De hoofdofficier, voor wiens verantwoor Jing deze schade komt, zal eerstdaags worden bevorderd tot laitenant kolonel. Zelfs vor- namen wi), dat nog meerdere onderschei dingen voor hem zouden zijn weggelegd! Nu, dem Verdienst seine Krone! J.-B Hieronder volgt een correspondentie van de „Sumatra Post", omdat daarin i.ts naders gemeld wordt over bet sneuvelen van luite nant Vis. De correspondent schrijft uit Kotta- Radja dd. 11 Md: „In mijn vorigen brief maakte ik reeds mel ding van de onrust, die er heerschte in de VII moekims Pe.ir, het eigenlijk gebiei der Polim8, en tevens van bot verloopen der be volking van Gampomg Koenjet in het gebied van Toekoe Biutara Reubee. Sedert is daar een voor ons treurige gebeurtenis afgespeeld. Spionnenberichten waren binnengekomen, dat in dien Gampong een adat hoofd, nl. Toekoe Lbong, zijn verblijf hield. „Om cit hoofd op te lichten, rukte er in den vooravond van 5 Mei een patrouille uit, ter sterkte van 50 bajonetten onder bevel van twee luitenants, terwijl tevens de wd. civiel gezaghebber, do 1ste luitenant H. M. Vis, de patrouille vergezelde. In Koenjet aangekomen, werd het huis, waarin Toekoe Lhong verblyf hield omsingeld. Een Europeesch fuselier ging de trap op en het huis binnen, doch werd cirect doodgeschoten. Een ander fuselier, voor zien van een lantaarn, wild9 hem volgen, do:h juist bij het opgaan van de trap, hield luitenant Vis hem tegen, cie op hetzelfde oogenblik een schot in do borst ontving en onmiddellijk dood was. Do lantaarndragende lustlitr giog toen toch naar boveD, doch werd eveneens afgemaakt. Een sergeant der patrouille, de Europeesche sergeant Bubers, werd nog, evenwel niet levensgevaarlijk, gewond. „Vier Atjehers werden afgemaakt, terwijl 2 beaumont2 voorlaadgoweren, 3 don ier bussen en eenige blanke wapenen werden buitgemaakt. „Ik schreef zooeven, dat Toekoe Lhong e?n adat hoofd was. Hij is de naaste erfgenaam en opvolger van Polim. De politiek van den gouverneur is thans, om door middel van de a-'at hoofden, waaraan het Atj.hsche volk zeer gehecht is, te regeeren. De hoofdeD, welke zich nog niet onderworpen hebben, zooals Panglima Polim, Pretendent SultaD, Toengkoe Mohammad, Toengkoo Lhong en anderen, worden voortdurend vervolgd, doch mogen niet worden afgemaakt. Dat de taak der vervolgende troepen gevaarvol, moeilijk en ondankbaar is, valt gemakkelijk te le grijpen. „Eenigen tijd geleden werd een ander adat hoofd, nl, Toangkoe Imam van Lam Ara, afgemaakt, daar hij weigirde zich over te geven. De generaal moet over deze daad zeer ontsticht zijn geweest op den desbetreffenden officier." Door den gouverneur-generaal van Nederlandsch- Inditi zijn de volgende beschikkingen genomen: CIVIEL DEPARTEMENT. Ontslagen: Op verzoek eervol uit 's lands diénst, de lete stads geneesheer te Soerabaia dr. G. L. Mens Fiers Smeding. Benoemd: Tot leten stadsgeneesheer te Soerabaia, de waarnemonde 1ste stadsgeneesheer te Semarang, M. Albricht; te Semarang, P. J. Hrjmans van Anrooy, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende, onlangs van verlof uit Europa teruggekeerd. Tijdelijk belast: Met do functiën van geneesheer-directeur van het hulpkrankzinnigen gesticht te Semarang. nevens de aan zijn be- trokking verbonden werkzaamheden, P. J. Hymans van Anrooy voornoemd. Benoemd: Tot griffier van de landraden te Makasser, Maros. Pangtadjene, Segiri, en Tjamba, (Celebes en onderhoorigheden) mr. G. J. Nolst Trenitë, thans tijdelijk ter beschikking van den voorzitter van den landraad te Djombang; tot raadsheer in het Hooggerechtshof van Neder- landsch-Indië, de president van den raad van justitie to Soerabaia mr. J. Reepmaker. Bij de exploitatie van staatsspoorwegen op Java. tot stationschef 1ste kl., de stationschef 2de kl. H. E. P. Nolthenins de Man; tot stationschef 2de kl., de stationschefs 3de kl., F. L. II. N. Flament en V. A. Rondoau; tot tijdelijk stations chef 2de ld., de tijdelijke stationschef 3de kl. J. Schwartz; tot commies op het bureau van den resident van Rioaw en onderhoorigheden, de derde commies bij de algemeene secretarie H. F. E. Verstift. Ontslagen: Op verzoek, wegens ziekte, eervol, uit zijn betrekking, de 3de commies bij 's lands drukkerij te Batavia, J. W. F. Erdlsieck. B o n o o m d tot secretaris der residentie Palem- bang, de secretaris van bet gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, W. J. Coenen; van het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, de secretaris der residentie Ternate en Onderhoorig heden, H. W. Veenboijzen. Belast: Met de waarneming der betrekking van secretaris der res. Ternate on Onderhoorig heden, tevens vendumeoster aldaar, de ambtenaar op non-activiteit W. Versteegh, laatstelijk hoofd commies bij het departement Yan onderwijs, eere- dienst en nijverheid; der res. Padangsche Bovenlanden (Sumatra's Westkust), de controleur lete kl. bij het binnenl. bestuur op de bezittingen buiten Java en Madoera, Th. A. L. HeytiDg. Bij het binnenl. bestuur op de bez. buiten Java en Madoera. Benoemd: Tot controleur 1ste kl., de contro leurs 2de kl. M. C. Scbadee en E. G. Th. Maier; tot controleur 2de kl., de adspirant-controleurs L. M. F. Plate en S. J. Petrus; tot adspirant- controleur F. Ch. A. Jeekel en E. J. Beaier de Prairie, beiden thans ter beschikking van den directeur van binnenlandsch bestuur. Toegevoegd: Aan den waarnemenden hoofd inspecteur voor de sniker- en rijstcultuur, het landelijk stelsel en wat daarmede in verband staat, de controleur der 2de klasse bij het Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera J. H. Ziesel, met bepaling dat hij bij zijn kader wordt gevoerd a la suite. Bij het Op. 1. ond. voor Europeanen: Benoemd: Tot onderwijzer 3de kl. A. F. L. Blad, daartoe gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal en geplaatst aan de 1ste gemengde school A. te Batavia. Bij den post- en telegraafdienst. Ontheven: Eervol van bet beheer van het kantoor te Soemedang en overgeplaatst naar Soe rabaia, de commies der 3de kl. J. G. Ehrencron. Beuoorad: Tot chef van het kantoor te Soe medang de commies 3de kl. E. Buijten te Toeban. Overgeplaatst: Van Soerabaia naar Toeban de commies 3de kl. R. Diepenhorst. Bij den Waterstaat en 's lands B. O. W. Aangewezen: Als chef der 2de waterstaats- afdeeliug de hoofdingeniear 2de kl. F. li. Scherias. Gedetachee r dBy don aanleg van den Staatsspoorweg Kalisat-Banjoewangi de adspirant- ingeniour E. J. C. Van Zuylen. Bij den aanleg van Staatsspoorwegen. Overgeplaatst: Van do lijn Batavia—Tan- gerang— Bantam naar de lijn Kalieat—Banjoewangi de tijdelijke onderopzichtor 2de kl. A. Moojen. Bij bet kadaster in Nederlandsch Indië. Verplaatst: Van de kadastrale metingen in do residentie Besoeki naar de kadastrale metin gen in het Gouvernement Celebes en Onderhoorig heden, de adjunct-landmeter 2de kl, II. E. Cuny, met bepaling, dat hij aldaar zal optreden al9 chef en dut hem worden opgedragen de functiën van Gouvernements landmeter. V erleend: Wegens ziekte een tweejarig ver- jof naar Europa, aan den architect 2de kl. bij den waterstaat en 's lands burg. openb. werken C. Vrecdenbnrgh. Ontslagen: Met ingaDg van 3 Juni 1899, op verzoek, eervol nit 'sJands drenst, de hulp- onderwyzeres mej. B. C. W. Lammerée. Verleend; Wegens ziekte een tweejarig verlof naar Europa, aan den leeraar in de moderne talen en hare letterkunde bij de hoogere burger school te Soerabaia, F. H. Leroy. Benoemd: Tot leeraar in het teekenen en schoonschrijven bij de hoogere burgerschool te Soerabaia J. W. Broekhuizen, thans tijdelijk met de waarneming dier betrekking "belast; tot opzichter 2de kl. bij aen Waterstaat en 's lands burg. openb. werken, de opzichters 3de kl. A. Mioulet, E. G. B. Ten Brink en A. Mevboom, voor den tweede met bepaling, dat hij hij zijn corps a la 9uite gevoerd blijft; tot tijdelijk depotpakhuismeester voor verpakt zout te Soemenep (Madoera), degepensionneerde ambtenaar F. Matheron, thans belast met de waal-neming der betrekking van zootverkooppak- huismeester te Pabean (Madoera). Voor den duur van het aan den hoofdambtenaar H. J. W. Van La vick van Pabst, verleend verlof naar Europa, i9 belast met do waarneming der betrekking van hoofd-inspecteur voor de suiker en rijstcultnur, het landelijk stelsel en wat daar mede iu verband staat, de assistent resident a la suite J. W. Van der Valk. DEPARTEMENT VAN OORLOG. Benoemd: Tot lsten luit.-kwartiermeester bij de militaire administratie, de 2de luits.-kwartierm. M. W. Scheltenia en H, K. A. Hamakers. V erleend: Wegens langdurigen dienst een jaar verlof naar Europa, aan den lsten luitenant- kwartierm. bij de miL adm. A. J. A, Brandon Bravo. Wegens ziekte een jaar verlof naar Europa, aan den kap.-intendant bij de mil. adm. H. A. Engeringb. Bevorderd: Tot dirïgeerend off. van gez. 2de kl. bij den mil. geneesk. dieDst, de off. van gez. 1ste kl. dr. R. E. J. Wijckerliekl Bisdom. Belast: Gedurende de afwezigheid met buiten- landsch verlof van den civielen ambtenaar J. C. Wensel bij den artillerie-constructie-winkel te Soerabaia, met de waarneming van de betrekking van opziener over den zadelmakerswinkel, de meesterknecht-zadelmaker bij die inrichting P. C. Rozeboom. Verleend: Een maand verlof wegens ziekte naar Tosari aan den off. van gez. 2de kl. W. G. Van Oostveen. Geplaatst: Bij aankomst bij bet 18de bat., de 2de luitenant der inf. uit Nederland verwacht wordende zijndo besterad voor don dienst bier te lande, P. J. Zaalberg. Ingetrokken: Zijner overplaatsing bij bet garnizoens-bataljon van Amboina en Ternate, de lste luit. bij bet 10de bat. F. Halkcma. Overgeplaatst: Bij bet garnizoens-bataljon van Amboina en Ternate, de lste luit. bij hot lste reserve-bataljon J. Prager. Ontslagen: Eervol als militairen comman dant van Sumatra's Westkust, de kol. der inf. H. C. P. De Bruijn. Belast: Met ingang van 4 Juni 1899, met de waarneming van het commando over de 2de militaire afdeeling op Java, de koL der inf. H. C, P. De Bruijn. Benoemd: Tot adjunct bij den gewestelijken staf in de 2de militaire afdeeling op Java, en gevoerd a la suite van zijn wapen, de lste luit. bij bet 5de bat. A. Rnyscb vsd Dagteren; tot adjudant bij zijn corps, de lste luit. bij het 6de bataljon, J. H. It. Van do Siepkamp; tot bataljonsadjudant, do lste luit. bij het sub- sistentenkader te Semarang A. J. F. Wolff. Overgeplaatst: B(j het rechterhalf 4de bataljon, de lste luit-adjudant bij bet subsistenten- kader to Semarang A. J. F. Wolff. Geplaatst: Bij aankomst in Io&ö te Malang, de off. van gez. lste kl dr. F. Reiseger, keerende van verlof terug. Opgave van passagiers, van Batavia vertrokken per ss. „Smeroe", naar Marseille en Nederland: de heeren L. L. C. H. Jonkergouw met echtg. en kind, mevr. de wed. C. J. Sfeup geb. De Lange en 4 kinderen, ihr. W. J. Westpalm van Hoorn van Burgh en echtg,, hoofdcommies b/h. departe ment der B. O. WF. A. Van den Worm met echt. en 7 kinderen, F. L. Van der Vinne mot echtg. en 5 kinderen, A. Cochins, lste luit. der cav. P. A, Scbrassert Bert, hoofdonderw. mevr. A. E. Stolp get* Hoekstra, 2do comm. h/d. Staats spoorwegen K. H. Schafer, architeot b/d. B. O. W., E. Roelofsen, lste luit der inf. A. P. E. Den Hengst gep. ass.-rea. van Gorontalo A. H. Westra en eentg., ass.-res. van Kendangan (Borneo) H. A. Hartogh Heys met echtg. en 2 kinderen, C. Leef- lang met eohtg. en 4 kinderen, J. Tüuber, A. Hoffmann, P. H. Leicher, L. Lux mot eohtg. en 3 kinderen, P. M. Ramakers met echtg. en 3 kinderen, benevens Hr. Ms. troepen en schepelingen; te Padang embarkeerende heeren W. Van Hasselt, lste luit. der inf. L. F. H. Peereboom met echtg. en 2 kinderen, controleur 2de kl. B. B. L. U. Van Stenis met echtg. en 2 kinderen, kapt. der inf. I. I. B. Fanoy met echtg. en kind, mej. Van Ooatorzee, jongeneer I)e Bont, mej. L. H. L. Reiche, benevens de equipage van het gouver nementsstoomschip .Brak Voorgeve!.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1899 | | pagina 10