Kleine Advertentiën. GIDS La Bolle ïïélène. f.S. Wefismrtoopsrs oman. PARAPLUIES. Groote Jaarlijksche Opruiming F. A. SPIEKERMAM, >P DEN HAAG. franschêTöperi R.-K. MEISJE, De Grracieuse. van Dames-, fleereu-, Kinderparapluies en mm 5 posd Thee voor 3.25, Leidsche Schouwburg. Christelijke Jongelings-Vereeniging op Gereformeerden Grondslag „Obadja". LEZING ROLLANDET Co., KEATINC'S BORST-PASTILLEN Belangrijke nieuwheid ZELFONTBRANDER, Prijs ƒ1.25 per apparaat. H. H. PBAHIB, BERICHT. Leger des Heils, WANDELSTOKKEN. Haarlemmerstr. 124, \4k> Veenestraat 4?, BEIDEN. Locomotief-Machinisten en Stokers. II. Y. GATSONIDES, Men teekent in hij alle boekhandelaren en verbindt zich voor bet geheele werk. t ADVEltTENTIEN. Getrouwd: PETRUS J. PETIT Az. MK FRANCISCA J. REICHERT, Nffelke, mede namens wederzljdsche Familie, hunnen harteiyken daük betuigen voor de Eoovele ontvangen bljjkea van belangstelling. 18 Januari 1899- Op heden, den 17den Januari 1899, overleed onverwacht te Leiden CHRISTIAAN DUTILH, In Lven Chef der firma Wed. VAN HAANS- BERGEN DUTILH, in den ouderdom van 69 jaren. 460 9 Namens de familiebetrekkingen, De Executeuren Testamentairs,': J. W. v. d. VALK, Amsterdam. A. J. BINNENDIJK, Leiden. Heden overleed, geheel onverwacht, op 69- J-rlgon leeftijd, onze geliefde Broeder de Heer CHRISTIAAN DUTILH. Wed. J. HAZENBERG—Dutilh, Leiden. Wed. P. J. KINDTDutilh, Vlissingen. Leiden, 17 Januari 1899. 461 6 Voor de talrijke bewijzen van deelneming in de door ons geleden verliezen betuigen wjj, ook namens onze Kinderen, onzen harte iyken dank. 458 6 H. OORT. E. W. OORT DE GOEJE. in prachtvolle Delft, aardeioerk busqucUiteit Qui- densthee. Niet volkomen naar wcnsch, terug. Fr0, remb. ofpostw. Ook zeer geschikt voor wederverk. Theehandel en gros. Vanouds B't Anker"Delft. 8522 6 blUSDAG 34 JANUARI 189B: Opéra Bouffe van J. OFFENBACH. Sa het 3de Bedrijf liet Ballet LA POMME. Gewone prijzen en plaatsbespreking. Tekstboekjes verkrijgbaar bij Mej. ANDREAS. 463 16 ep DINSDAG 24 JANUARI, in de Nutszaal. Spreker: De Weleerw. Zeergel. Heer De. C. v. PROO§OIJ. Onderwerp: CAliVIJN als strijder voor Antlrev. beginselen. 456 17 Aanvang des avonds te 8 uren. KAARTEN verkrijgbaar a 20 en IO Cts. by de Hoeren A. TREUR, Haarlemmerstr. 253, en H LAMBOOY, Hoogewoerd 96, en aan den ingang der Zaal. HET BESTUUR. NIEUWE RIJN 3, Agenten derstoomvaartmaatschappij „Nederland." Zoowel voor passage-bespreking als verzending van goederen Zec-Assuriuitiën. 1490 9 HOESTVMETMEER HEEMTOE Talrijke certificaten van Genees- heeren be wijzen dat geen enkel geneesmid del zoo heil zaam werkt ter bestrij ding v a ii Hoest. Asthma, Bronchitis. Een enkele Pastille brengt reeds verlichting aan. lij genezen de verkoudheid,behoeden de gezondheid en kunnen door de zwakste gestellen verdragen worden. Hot publiek gelieve\ooral te letten op ae woorden r fronting1* Cough Lozcngca, door net Engelsche gouvernement op het roodc cachet afgedrukt en zonder hetwelk geen een doos echt is. De fabrikantThomas Keating, chemist te Londen. In alle goede Apotheken. 1 Depot te Rotterdam by F. E. VAN SAN TEN KOLFF. 9943 17 Ieder Gasgloeilicht steekt zichzelf aan door li t gebruik van den fcepritenteerd in alle landen. Werking en duurzaamheid gegarandeerd, lelfs dan, wanneer het kousje reeds defecte Idaatsen aanwijst. Esnlg contractant voor de Kinstreek te Alfen a/d. Rijn, in Gasornamenien, Komforen, d57 22 Kachels, enz. De adressen van Klein® Advertentiën, die te be vragen zyn aan ons Bureel, zullen in de vestibule daarvan op een bord worden bekend gemaakt Geopend: Runder-VlooschhouworU Hoogt. Kerksteog No. 11. Lappon 27\4 Rollade so, Gohakt 30, Boeuf 30, van do Rib 30, Biefstuk 40 Cent, alios per 6 ons. Aanbevelend, A. ER1KS. Rundvet 25 Cents p. 5 ons. Te huur: een Benedenhuis, groot drie Kamors, Schuurtjo en Tuin, van allo gomakkon voorzien; buurprys 3 Guidon. Te vragen by Wod. D. VERMEIJ, Oude Ve9t211. Ben Loopmeisje gevraagd togon 1 Februari a. e. van des voormiddags 9—12 uren. Zich aan to moldon Hooge Ryn- dyk H li by het Leiderdorpsche Tolhek. Mevrouw H. M. 3A8SE. Breo- straat 61, vraagt togon 1 Febr. een net Tweede Meisje P. G., (nacht en dag). Spreekuur's avonds na halfacht. Mejuffr. Engels, Oude Vest 86a., bericht, dat hot depot dor Stoom- vervorij on Chomlsche Wasschery van J. HOEVELS. Rottordam, b(j baar gevestigd blyft en houdt zich aanbevolon tot het wasschon van handschoenen k 12]^ Cts. p. paar. Een Slagersjongou gevraagd by J. S. KOOREMAN. Haarlemmerstraat No. 167. Banketbakkerij. Een nette Leerling en oen 3de Bedlendo gevraagd. Briovon Bur. v. d. BI. No. 917. In eon burgergozin tegon 1 Febr. gevraagd: een fatsooniyk Dienstmeisje, ving on flink huiswerk kunnende verrichten, don leeftijd van 17jaron bereikthobbenrie.Goede informatiön vereischl. Adro9: Rapenburg 105, tusscben 7 en 9 uron 's avonds. Te huur voor eon kloln gezin: oen Bovenhuis, voorzien van alle gemakken. 5de Binnenvestgracht over den Hortus. Huurprijs 1.60. Torstond gevraagd: oen flinke Werkmeid, llefat van buiten. Nleuwstraat 9. Te huur: oen mooi Benedenhuis mot Tain, aan Vestwal èi ƒ2.50 por week en oen Hoekwinkelhuls met 2 aparte Bovenhuizen od prachtigen stand, hoek Mare en Oude Vost. Bevragon: Witto-Rozenlaan 21» Krediet, men zich op zeer gemakkelijke iditiën van Heerenkleodlng, op zoo conditiën maat vervaardigd, wenscht te I dienon. Aan hetzelfdo adres eon zwarte Jas te koop voor spotprijs. Brioven Bar. v. d. BI. No. 919. Te Huur: eon Bovenwoning, mot vool ruimte, op netten stand, nieuw geschilderd on bohangon. Huurprfls 12\ DadelUk to aan vaar don. To bo vragen bjj D. VAN WIJK, Ververstraat 2, Te koop: een Gaskookplaat mot vlor gaton, zoo good als nlouw. P.-K, Koorsteeg 14. Gevraagd: oon, twoo of drie fat- eoonlljko Kostgangors met huiselijk vorkeer, gozin zonder kindoron, bU A. ZWAANENBEEK, Nieuwe BoostenmarktNo. 7 beneden huis, Lolden. Met een beetje geld, goodo woorden behoevon er niet eens bU, kunt U by REINKE op de Maro, degelijke Matrasson en flink gevuldo Bedden koopen. Geen week loon ulttobetalon; geen winkelpor- eonocl an geen Ulumiüatioi Een theoretisch en practisch er varen Boekhouder, ook bokend motblnnon- onbultenl. corrospondentle on het oxpedltie- wezon, heoft voor Loidon of om- Streken tUd disponibol. Briovon ondor No. 916 aan ADRlANI's boekhandol Raponburg f 100 vraagt iemand to leen. om een goede zaak ruimer uit te breiden, togon maandeiyksche of drie-maandeiyk- scho aflossing, biliyko rente. Goede borgstelling verzekord. Brievön Bur. v. d. BI. No. 907. LAMMERMARKT. BIJZONDERE SAMENKOMST op Donder dag 19 Jan. Plechtige inzegening van de nieuwe plaatselijke Officieren. By deze ge legenheid zullen de bijzonderheden der vlag worden toegepast. 459 12 Muziek en Zang. Aanvang 8 uren. Ens. WIJKHUIZEN. P.&. RedenWoensdagavondzal de Heil- meeting met muziek plaats hebben. Biedt zich aan tegen 1 Mei of eerder: een van 16 jaar, uit den boerenstand, om bü R.-K. lieden, ooit liefst uit den boerenstand, in betrekking te kooien. Fr. Br. onder lett. A V aan DE BEtJ STAMMEIJER, Boekh. te Hoofddorp. 464 8 Schoolparapluies van af 50 Cents. Gloria- Dames- en Heerenparapluies van af ƒ1.50. Zijden Damesparapluies van af ƒ3.50. 462 50 Contre-Stormparapluies ƒ2.50. <u <u «33 CC S3. Q3 schuin over do Donkersteog, <S CD i -f CD pr PT CD ROTTERDAM, SCHIEDAM, HAARLEM, AMERSFOORT, HILVERSUM. Bij den Uitgever A. W. 81JTHOFF, te Leiden, is verschenen aft. 1 van den Eene handleiding voor Machinisten en Stokers bij Spoor- en Tramwegen, en hen, die het willen worden, Spoor- en Tramweg-ambtenaren, Beambten en Studeerenden, DOOR Werktuigkundig Ingenieur, Afdeelingchef bij den Dienst van Tractie en Materieel der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Dit werk zal worden versierd met ongeveer 400 gravuren en minstens 10 uitslaande platen en zal xoorden uitgegeven in 10 d 11 afleveringen d f0.50 per aflevering. Het is geen vertaling van een Duilsch boek, doch een geheel oorspronkelijk werk, uitsluitend geschreven met het oog op de behoeften van het personeel van alle Nederlandsche en Belgische Spoor- en Tramwegen, ook in Ned.-Indió en Transvaal. De eerste aflevering bevat o. a. de teekeningen der kotels van drie typen locomotieven der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, drie der Holl. ïJzeren- Spoorweg-My», één van de Wed. Centraat-$p.w.-9iy., één van de Gooische Stoomtram-My», écn van de Stoomtram Antwerpen Bergen-op-Zoom Tolen, twee der IVed.-Ind. Staatsspoorwegen, één der Wed.-Ind. Spoorweg-Mijéén ▼an de Ned. Zuld-Afrlkaansche Spoorweg-Mij., en één van de Belgische Staats spoorwegen. Vit de vermelding van dezen rijken inhoud kunnen alle belanghebbenden bemerkendat dit werk, wat practische bruikbaarheid betreft, door geen ander wordt geëvenaard. Eoa not gemeubileerd Kamertje mot slaapgologenhoid en bedloning, wordt aangebodon. voor een net Persoon, voor ƒ660 por weok. Te bovragen: Raamstoog 19 ovor het Yan-der-Werfpark. Een hoor vraagt gemeubileorde Zit- en Siaapkamor, met of zonder ponsion, op goeden stand, in oen niot te druk gezin. Brioven met prysopgavo en vor- dore byzonderhodon Burool van dit Blad No. 87 7. Eon fatsoeniyke Jongen gevraagd tor opleiding by J. H. DE JONG, Huls- on Rytuigschilder. Rembrandtstraat 13-15. Een netto Hulsnaaister, ook good bekend met het raafcon van Kos- tumes en Kindorjuiken, vraagt be leefd nog oenige Naaihuizeu. Adros j Bur. v. d. BI. No. 881. Gevraagd voor Vrydag en Zater dag vast, on Yoor de schoonmaak: een nette Werkvrouw, P. G., van goede getuigen voorzien, by voorkour ongehuwd of Weduwe zonder kinderen. Zich aan te mel den 'e avonds na 7 uren: Plantago 2. Te Koop: 200 hectoliter Knolrapen en 15 duizend Kilo bestgowonnen Hooi, by H. VAN BOURGONDIËN, Rynsburg. Een Hoofdondorwyzor met akten voor moderne talen heeft nog eonigo uren disponibel tot het geven yan Privaat-lessen togon zeer biliyko conditiën. Aan betzolfdo adres oon heolo on een halve Viool to koop, rosp. voor ƒ12 on ƒ5. Brieven Bur. v. d, BL No. 87 4. Verplaatst: de Zaak in Molk, Botor en Eloren van Levondaal No. 29 naar 1ste Groenosteog No. 15. Aanbovelond: W. STOLWIJK. Dadoiyk gevraagd: 6on not, eerlek Meisje, 15 jaren on kunnonde werken. Loon ƒ1 buiton kost. Aanmelden: 's avonds balfacbt. Adros: Bur. y. d. BI. No. 867. Een nette Dienstbode, van goodo getuigen voorzien, P. G., zag zich gaarne geplaatst In een klein gezin tegen 1 Februari to Leiden. Brieven Heeronstraat No. 16, Deo Haag. Een jongo, heldere Work vrouw vraagt beloefd Werkhuizen, heele of halvo dagen. Vliegenhartshof 7 (Fokko8traatjo). Prijsbiljarton op Donderdag 19 Jan., 'smorgons 1u uren, 1q hot lokaal van JOH. VAN DER HULST, Caféhouder te Oud-Ade. Iemand, Ryksambtonaar, eonigo uron dispo nibol hebbende, wenscht dlo nuttig to besteden met administratlevo of andere bozlghodon. Brieven Bur. y. d. Bi. No. 804. Wogons zlokte gevraagd met 1 Februari a, e.: een Keukenmeid, P. G., van middolbaron loeftyd, voorzien van goede getuigen. Zich te vervoegen: Morschweg 22. Terstond govraagd: eon Huishoudster, die goed kan stoppen en oon boeron- pot kan koken, by J. S. VAN DER GEEST en L. K. VAN DER GEEST ondor Warmond. Een gehuwdo Juflrouw in Den Haag, uit zeor notion stand, vraagt 20 a 25 Gulden ter leen tegen nador overeen to komon conditiën. Brioven Bur. v. d. BL No. 872. Mevrouw M. DE BOCK—Harden- beko, Kwookschool Raponburg 133, vraagt mot 1 Maart oon Werkmeid; loon 80 gulden en verval. To huur govraagd tegon 1 Mei A 8. i een Huis, liefst met Tnin, bov. 6 Kamers, (geen Alkovon), voorzien van Gas- on Watorleiding; huurprijs ƒ300.— Brioven Bur. v. d. BI. No. 869. Terstond govraagd; eon net Meisje tu8schen de 16 on 18 jaron, van goedo getuigen voorzlon, voor den dag of voor dag on uacht. Adros: Witto Singel No. 29 benedenhuis. Een Meisje gevraagd voor halvo dagen. Adres: Bur. v. d. BL No. 897. Te huur: oon nette Bovenwoning, bev.: 8 Kamors on verder van alle gemakken voorzien. To zien en te bovragen: Utrechtscho Yeor 23. Te huur gevraagd togen 1 Melt een Hnis op notton stand, waar golegenheld bestaat 1 of 2 Heoren te houdon. Ook gonegon do huur van oen huis over te nemen mot do meubolen. Brieven Bur. v, d. BL No. 8 81. Te koop: een Trapfigunrzaag, machine zonder gebreken, van TIERSOT te Parüs. prjjs ƒ7.60. Adres: Levondaal 93; ook kan or oen Jongon geplaatst worden. Te huur tegen April of Meioen nette Bovenwoning met Tuintje, voor een niet te groot gezin, aan hot Scholponpad. Te bevragon: Scholponpad No. 11 buiten de v. m. Koepoort, Lolden. C. H. Van Dijk, Haarlemmerstraat 144, Leidon. Manufact uur-, Tricot- en Garen- en Band-MagazUn „de Stor" is het goedkoopste adros. Specialiteit in gemaakt» ondergoederen. p. S. Bij iedoro guldon wordt een cadeau toogogoven. Te Hnur of te Koop gevraagd: oen Werkplaats of Pak huis in de nabijheid Hoogl.-kerk. Brioven mot opgaaf van prUs Bureel v. d. Blad No. 899. Meubelmakers! I Een bekwame Knecht govraagd by H. KEEREWEKR, Dienstbode gevraagd tegen 15 Maart, R.-K. en van goedo gotuigen voorzien. Adros: Nieuwe Ryn Vischbrug 1 Gevraagd togen Februarioen flinke Dienstbode, met do wa8ch bekond. Adres: Nieuwe Ryn No. 72. Te koop govraagd mot pry9op- gaaf: eon Kist gebruikt Timmergereedschap, doch nog in goeden staat. Brievon Bur. v. d. BI. No. 87 6. H.H. Wielrijders! Om allo concurrentie het hoofd to biedon, buitenbanden van af -1.—, eii binnenbandon van n(f2.— ,Email- looren iljn gopoiyst, goon eigen fabrikaat, 4.60; vornikkolen spot- goodkoop, Acotyloenlantaarns zon der govaar, sterk licht go vond, ƒ0.76. A. ALT, Mare 78. Gevraagdeen fatsooniyk voor dag en nacht, van goede go- tuigen voorzien. Adres: Mandonmakorssteog 4. Gevraagd: een fatsooniyk Dagmeisje P. G., niot boneden 16 jaren. Zonder goodo getuigen onnoodig zich aan te moldon. Adres: Noordoinde No. 88. E.-K. Dagmeisje gevraagd, fatsooniyk van gedrag en net;es kunnondo werken. 'sAvonds na S uron te sprekon. Haarlemmerstraat 166. Govraagd: XOO stuks Stekken of Potoi van opgaande Populieren. Aan bieding by a. j. glezen, Morech- weg 143e c, Oegstgeost. WaarscHiTin-' Veel geld geeft Juffr. RnjDj voor gedragen Heeren- on Ba'" kleedoren, Kloeden, Bodden enz.; waar geen onzu? goederen gekocht of verbT worden. S Clareastoeg8 bij de Mar®, I. Wijnbeok, Kappor, vraagt een Bediende - kunnonde Scheren 13 YerolachV. Verhuisd» J. v. d. Wijngaard, Behanger on Stoffeerder, va5" 4de Binnenve9tgracht S3 Day 4do Binnenvostgracht No. 20 t~ Rijnstraat. Er biedt zich aan doorb omstandighedeneen Meisje voor eonigo dagen in do woeko.V noodhulp, van goede getuigen r zion, tegen Maart. Brievon Bur. v. d. BI, No. ft Maandkamers te hui' Te huur aangeboden: eeo k« netto Zit- on groote, frisscbeS!^ kamer op netten stand tegen bi!_ conditiën. Brieven Bur. v. d. BI. No. 8)1 Dienstbode gevraag! Gevraagd: oen nette Dionstk— 'e nachts naar huls, van go6h tuigen voorziea Breostmt Gevraagd: een flink Dagmeisje, niet bonedon de 16 jaar. Adres: Hoogewoerd 167. Zoor not Hois, met Hinken lap Taingm\ (ruim 100 M3.) 4 Kamors onKoub ƒ3.— per week, in do "Wh Rozenlaan. Adres: Bur. v. <L BI. No. 381) Mali. Buffet ƒ40, goedkoope Linnenkasten, Podh kasten, Tafels, Ronde on Sal: Slaapkamerameublement 4i, Notonll. Btoolor- SO.00 9-ic sii voorts reparooron en ruilonvansf Meubels. Oude Rijn 21 Te koop Secretaire 17, goheel oikenhout, bost ondorho:. ltywiel met luchtbanden ƒ26,mi vierkante Kachel 3.60, Tocbts-i 1 klaps ƒ3.—, mooie olkeohcrc Pers ƒ12,50. Adros: Noords| Binnen, Voorstraat 36. Heden gearrivoord: eon li& beste Zoouwscho en paarse Aardappelen, 14 cents de vijf kop, ƒ2.10 por&. Schipper J. KNEGL Bovenhuis te huur in deLoogowerfstoogb; Haarlemmerstraat voor ƒ1.® week. Te bevr. by F. J. VAK Li KEN, Langobrug liook Dloisü Gevraagd! Conversatielessen Engelsch en Franscb, llofet dK'-fö persoon, tegon biliyko coudiLT, Brieven Bur. v. d. BI. No. 9;'' Govraagd: oen not, zindelijk Dagmeisje, niot bonoden 13 jaar. Zich aa: melden Donderdag-avond na7a-i Plantsoen 61. Terstond govraagd: een Dienstbode, netjes kunnondo worken on goode getuigon voorzien. Briovon lettor V, aan P. Vi RIJN, Sassonhoim. Meisje. Een net flink Meisje, niot bons de 14 jaar, govraagd voor kindt en lichte bezighoden loon ƒ1- To bovr.: Bur. v. d. Bi. No.? pQ* Woensdag- en Zei dag avond zijn exemplaren het Dagblad, waarin deze ft vertentiën voorkomen, vau halfzeven verkrijgbaar ad1 Cento, »n<u aa» het Bm afgehaald. i Leiden, ter Boekdrukkerij van A. W.SUTH0B

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1899 | | pagina 4