N#. 11753 Maandag 20 Juni. A°. 1898 feze (gourant wordt dagelijks, met uitzondering van fpn- en feestdagen, uitgegeven. Dit nommer bestaat uit DRIE Bladen. LEIDSCH DA&BLAD. PRIJS DEZER COURANT: Voor Leidon per 3 maandon. ."~oT f I.IQ, Franco per poet1.40, Afzonderlijke Nommors0.05, PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—6 regels 1,06. lader» regel meer 0.17f# Grootera letters naar plaatsruimte. Voor het incasaeeren bulten de stad wordt 0 05 berekend. Eerste Blad. Leiden. IS Jnni. De heeren P. A. A. Van Loon en W. M. Hackfoort, alhier, zijn geslaagd voor het examen in de Handelswetenschap (boekhouden, bandelsrekenen en handelsrecht) vanwege de „Vereeniging van Leeraren in het Boekhouden," te Amsterdam. Ze zyn leerlingen van den hoer A. H. Van den Oever. Prof. dr. H. A. Lorentz, te Leiden, is gekozen tot buitenlandsch eerelid van de „London Mathematical Society." Naar aanleiding van do op 9 Juni jl., in het-gebouw der. Kweekschool voor Zeevaart alhier, gehouden openbare aanbesteding, ria de levering van aardappelen ten behoeve van het personeel der marine te Lelden, gedurende het tydvak van 1 Juli tot en met 31 December 1898, toegestaan aan den laag- 8ten inschrijver, den heer M. Boon, voor den pr(Js van 473 de 100 KG. Gedurende de 2de helft der maand Mei werden aan het postkantoor alhier de volgende brieven bezorgd, welke door onbekendheid der geadresseerden niet besteld konden worden: Mevr. Serry, Amsterdam; G. Hansen, Dor drecht; B irtelsma Evers, 's-Gravenhage; Hakkert, Leiden, Briefkaarten: K. De Boer, Bussum; J. v. d. Sluis, 's Gravenhage; H. v. d. Berg,'s Graven- hago; Timmerman, Leiden; D. v. Straten, Leiderdorp; v. d. Meulen, niet vermeld. Brieven, hesteld geweest naar het buiten- lan<b*Wildemans, Djokjakarta; Filippi, Londen Mej. S. Martin, Londen; Mevfï^Ebteve^-PariJe. De Nederlandsche Entomologische Ver- eeniging hield onder eere-voorzitterschap van den hoer A. Van den Brandt, te Venloo, haar jaariyksche zomervergadering, dia door een groot aantal leden werd bijgewoond. Uit het jaarverslag bleek, dat de vereeniging thans 98 gewone leden telt, benevens ver schillende begunstigers, eere-loden, corres- pondeerende en buitenlandsche leden. De heer P. C. T. Snellen werd als lid van het bestuur herkozen, terwijl in de vacature, ontstaau door het bedanken van den hoer C. Ritsema Czn. als bestuurslid, dr. C. L. Reuvena te Leiden werd gekozen. Deutichom werd aangewezen als de plaats, waar de volgende zomervergadering zal ge houden worden en dr. H. J. Veth te Rotter dam werd tot eere-voorzitter voor die ver gadering gekozen. Na afhandeling van de huishoudelijke werk zaamheden werden wetenschappelijke mede- deelingen gedaan door de hoeren Erich Was- mann, F. M. Van der Wulp, mr. M. C. Piepers, mr. A. F. A. Leesberg, dr. J. Th. Oudemans, dr. A. J. Van Rossum, C. Ritsema Czn., H. W. Grol), P. C. T. Snellen, jhr. dr. Ei. J. G. Evortn en A. Van den Branct. Deze zullen in het „Tijdschrift voor Entomologie" wordc-n gepubliceerd. Den volgenden dag maakte men in de om streken van Tegelon een gezamenlijke excursie waaraan de meeste leden deelnamen en die door prachtig weder begunstigd werd. - Als advocaat en procureur bij den Hoogen Raad werd gisteren beëedigd mr. R. T. De Wijs, te 's-Gravenhage. Het bestuur der „Sociótó des Galeries" te Scheveningen heeft ook een adres van adhaesie van het havenplan aan den gemeenteraad gericht. In de op Dinsdag 21 Juni a. s. belegde vergadering van den gemeenteraad van 'b Gravenhage zal worden behandeld het rapport van de zeehaven-commissie in zake bovenbedoeldo haven. - In „Pulchri Studio" te 's-Gravenhage is tentoongesteld het naar het leven geschilderd portret van Hare Majesteit de Koningin door den Haagschen kunstschilder Willy Martens. Deze schilderij is bestemd om in het paleis te Weltevreden te prjjken en de opdracht daartoe werd den kunstenaar korten tijd go- loden door den min. van koloniën gegeven. Gisternamiddag om twee uren werd te Amersfoort op plechtige wijze uitgereikt het ridderkruis 4de klasse der Militaire Willems orde aan J. Otzen, milicien-plaatsvervanger tyj het 4de bat. 3de reg. infanterie, gepas- porteerd fuselier van de Koloniale Reserve. De hooge onderscheiding werd verleend bij kou. besluit van 11 Mei 1897 wegens moedig gedrag en beleidvol optreden bij de verkenning Gentoet Lehong op 2 Januari 1896, toen bij de spits van 8 man herhaalde storm aanvallen moedig doorstond. L Kolonel W. L. De Petit, commandant van het 5do reg. infanterie, sprak den ridder harteljjk toe; kapitein R. J. graaf Schimmel- penninck, ridder der Militaire Willemsorde, hechtte hem het eerekruis op de borst, waarna de officieren den nieuwen ridder gelukwenschten en de vier bataljons voor hem defileerden. Om 4 uren had in „Amicitia" een concert plaats, waar Otzen door de officieren van alle wapens uit het garnizoen Amersfoort ge recipieerd werd. Bij de Erven H. Yan Munster en Zoon, te Amsterdam, is verschenen: „Joodl (Sale Juif)" door Louis Dallinet en vertaald door J. L. A. Schut. Het boek is opgedragen aan „Monsieur le doctour Peyrot" en de vertaler acht zich ge lukkig te verklaren, dat hij onder zijn arbeid menige vriendelijke gedachte gewijd heeft aan den betreurden vriend A. C. Wertheim. Met warmte wordt gepleit voor de Joden en wil de schrijver toocen, dat men niet met menschen van een geheel bijzonder ras te doen heeft. Veel wordt er gezegd wat den lezer zal treffen door waarheid en schoonheid. Zoo eindigt dit werk met de vraag: „Hoeveel maanden en jareD, ja hoe vele eeuwen misschien nog zullen moeten ver- loopen vóór de dag aanbreekt, waarop de menschep, hun groote woorden van deugd, naastenliefde, zedenloer, vaderland, ideaal en godsdienst niet langer tot holle klanken en bekrompen voorwendsels zullen verlagen, maar eindelijk besluiten tot het opvolgen der gulden woorden van den Jood Jezus: Hebt elkander lief?" Het stoomschip „Amsterdam", van Rot terdam naar Nieuw-York, vertrok 17 Juni van Boulogne sur Mtr; de „Prins Alexander", van Amsterdam naar Batavia, passeerde 17 Juni Kaap Roca; de „Prins Hendrik", van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 17 Juni te Padang. de „Kaiser", van Oost-Afrika naar Rotterdam en Hamburg, is 17 Juni Tarifa gepasseerdde „Kanzier", van Hamburg en Amsterdam naar Oost Afrika, arriveorde 16 Juni te Lissabon. Aarlanderveen. Gisteren had de plechtige uitvaart en begrafenis plaats van. den zeer- eerw. heer Adrianus Rjjk, ln leven pastoor te Aarlanderveen. Na de Laudes dor over ledenen, die te halltien gezongen werden, werd de H. Mis van requiem opgedragen door den zeereerw. heer Chr. Bouman, deken en pastoor te Nieuwkoop, daarbij geassisteerd door de weleerw. heeren J. Hoogenman als diakenen J. Van der Weyden als aub.-diakeD. Na het H. offer trad de hoogeerwaarde heer M. LaDs, president van het Groot Seminarie te War mond, voor de lijkbaar en hield naar aan leiding van den tekst, Handelingen der Apostelen XX: 18 een overscboone en treffende lijkrede, waarin hy den overledene schetste als een priester, die zjjn verheven uitver kiezing op een waardige wijze steeds vervuld had. Reeds als jongeling toonde hy een grooten ijver voor de glorie van God; na schitterende studiën te Hageveld en Warmond werd hij tot priester gewijd, en terstond door zijn geestelijke overheid bestemd om de jeugdige levieten te Hageveld te onderwijzen. 17 jaar lang heeft Hageveld het geluk ge had hem in zijn midden te hebbendaarna werd bij benoemd tot pastoor te Aarlander- voen, waar hij negen jaar lang steeds met den meesten ijver, in weerwil van zijn wankelende gezondheid, werkte voor Gods eer en glorie, getuige hiervan de schoone tempel, dien hij deed bouwen. Na nog de gebeden der geloovigen verzocht te hebben voor ziju zielerust, werd het lijk, gedragen door de kerk en armmeesters, grafwaarts gebracht, waarby de plechtigheden vervuld werden door den hoog- eerw. heer Mgr. Lans, hierbij geassisteerd coor de eerw. heeren J. v. d. Weyden, kape laan te Dordrecht, E. Van den Donk, missio naris te Curasao, Th. EDgering, kapelaan te Roelof-Arendsveen, en S. v. Rijn, kapelaan te Langeraar. R. I. P. Door Burgemeester en Wethouders is aan den ambtenaar der secretarie P. M. Van det Eist op zijn gedaan verzoek eervol ontslag verleend als zoodanig. De uitslag der stemming van een lid van den Gemeenteraad is als volgt: Aarlanderveen lo. stemdistrlct 175 stem men, waarvan C. Boer S3 st., J. B. Kort- mann 16 st. en J. H. Ruting 68 stemmen. 2o. stemoistrict 107 stemmen, waarvan C, Boer 40 J. B. Kortmann 39 en J. H. Ruting 27. Herstemming dus tusschen de heeren C. Boer (123 st.) en J. H. Ruling (96 stem). Koudekerk. Albier had een vergadering plaats der commissie voor de inhuldigingsfees ten. By de samentelling der ^verschillende inteekenlijsten bleek, dat was ingezameld een bedrag van ƒ391.81. Daarna ging men over tot vaststelling van een voorloopig plan der feestviering en werd besloten lo. de armen, die nu ondersteund worden door de armbesturen, te ontbalen; 2o. de schoolkinderen te trakfcetren, ook die alhier wonen en de bijzondere school aan den Hoogen Rijndijk bezoeken, en daarvoor aan den Gemeenteraad subsidie te vragen; 3o. te trachten een optocht te formeereD, waartoe de jongelieden van 16 jaar en daar boven zullen worden opgeroepen tot bet hou den van een bespreking op Woensdag 22 Juni a. s., des avonds te 8 uren; 4o. volksspelen te doen plaats hebben; 5o. des avonds vuurwerk af te steken op den Rijn. Lisse. De collecte ten behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van dtn gewapenden dienst in de Nederlanden, zal in deze gemeente gehouden worden op Maandag 20 Juni a. s. en, zoo noodig, op de volgende dagen. De loting voor de Schutterij zal gehouden worden ttr Gemeente-Secretarie op Dinsdag 28 Jurii a. s., des voormiddags te 11 uren. Noordwykerhout. De commissie voor de viering van het kroningsfeest vergaderde in „Het Wapen van Noordwijkerhout." Besloten werd, dat het zal plaats hebben op Donder dag 15 September a. s., dus in de kermisweek. Ook het besluit der vorige vergadering, dat de leerlingen van de openbare school in de Zilk zouden komen feestvieren op die in het dorp, werd in dier voege gewijzigd, dat zij zullen feestvieren in de Zilk, maar niet op den 15den. Hiermede werd,aan den wensch van veel ouders te gemoet gekomen. Verder werd in beginsel vastgesteld, dat do feeste lijkheden zullen beginnen met het plechtig planten van een Wilhelminaboom, waarbij de schoolkinderen liederen zullen zingen. Daarna zal een ringrijderij plaats hebben, die vroeg genoeg zal beginnen, om mot een optocht door de deelnemers te 3 uren des namiddags te zijn afgeloopen. Dit met het oog op den melktijd. Voor de volksspelen zullen in aan merking komen: Zak-, boegspriet- en tonloo- pen, stroopbappen, katknuppelen (met houten kat natuurlijk), tonnetjesteken, od, inaien mogelijk, biggenvangen door vrouwen. Het spreekt vanzelf, dat muziek by een en ander niet zal ontbreken. Des avonds zal het dorp worden verlicht. Een circulaire werd reeds rondgezonden en van 1 tot 15 Juli a. s. zullen da commissieleden voor deze feestvie ring bijdragen inzamelen. Tot tydelijk onderwyzer aan de openbare school in het dorp is benoemd de heer J. P. Tamiman, te Dordrecht. Op Dinsdag 28 dezer, des voorm. te 9 uren, zal in het oudo schoolgebouw de ge legenheid zfin opengesteld tot kostelooze inenting en herinenting van de ingezetenen, die zich daartoe ter gemeente-secretarie aan melden vóór of op 24 dezer, 's nam. te 1 uur. De collecte voor het fonds tot onder steuning en aanmoediging van den gewapen den dienst in de Nederlanden in deze gemeente heeft opgebracht 17.73. Men heeft ook hier do brutaliteit gebad bloembollen te rooien en medo te nemen zonder daartoe gerechtigd te zfin. Zoo is op den tuin van den heer D. Koudys Sr. een party hyacinten (Giganthea en Norma), toe- behoorendo aan den heer F. Diemei albier, ontvreemd, terwyl op den tuin van den heer M. Geerlings een partytje tulpen (Chrysolora) spoorloos is verdwenen. Van de hyacinten vond mon eenige bollen den kant op, die naar Noorawyk voert. Huizen de dieven daar of wilden zij de aandacht afleiden? Waar immers do jachtvelden zoo uitnemend worden beveiligd tegen de wildstroopers door het plaatsen van borden met het opschrift „Verboden toegang" kon men hetzelfde probeeren op do bollen velden, maar dan met het opschrift: „Niet gappen 1" By het bezoek van Z. D. H. den Bisschop van Haarlem aan onze gemeente voor het H. Vormsel woei van de huizen van verschei dene katholieke ingezetenen de vlag. Rynsburg. In den loop van de volgende week zal in deze gemeente een collecte langs de huizen worden gehouden voor den gewa- peuden dienst in Nederland. Valkenburg. De collecte voor het Fonds tot ondersteuning en aanmoediging van den gewapenden dienst in de Nederlanden heeft opgebracht de som van 6.57. AVoubrugge. In den loop der volgende woak zal aan de huizen der ingezetenen de gewono jaariyksche collecte voor den ge wapenden dienst worden gehouden. Uit de „Staatscourant." Besluiten en Benoemingen. Belast met het gezondheidsonderzoek van schepen, voor den^ tijd van drie jaren, met ingang van 1 Aug. 1898, de na te noemen geneeskundigen: voor Vlaardingen, dr. J. Voogd, aldaar; voor Schiedam, dr. B. De Bruyn, aldaar; voor Hellevoetsluis, M. Goedhart, aldaar; voor Maassluis, W. Van der Starp, aldaar; voor Vclzen, T. L. E. Kaulbach, aldaar; voor Delfzijl, dr. C. U. J. Trip, aldaar. Benoemd met ingang van 1 Juli tot buitengewoon adelborst bii de Koninklijke Nederlandsche Marine- reserve de heeren E. M. Swaan, M. G. Brederode en J. Boontot heemraad van den polder de Goilberdinger en Everdinger waarden, provinciën Gelderland en Zuid-IIollaDd, D. Schrijvershof; tot dijkgraaf van den polder het Oude-Nieuwland, P. Kaptijn; tot heemraad van den polder Robbenoord en Plompert, gemeente Rotterdam, J. Barendregt; alle gelegen in de provincie Zuid-Holland. Gemeenteraad Tan Ryasbarg. Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de Burgo- meester. Na opening door den Voorz. worden de notulen der vorige vergadering gelezen en zonder op- of aanmerking gearresteerd. Hierna gaat de Voorz. over tot beëediging yan het jongst gekozen Raads lid den heer J. Van Iterson. Na de bij de Wot voorgeschreven eeden te hebben afgelegd, wordt dezen door den Voorz. met een hartelijk woord geluk gewenscht en welkom gcheelen; ook do overige Raadsleden voegen hun gelukwenschen bij dien van don Voorzitter. Aan de orde is nu het kiezen van een wethou der. De uitslag van deze stemming is, dat de heer A. Van den Eijkel Az. als zoodanig is benoemd. De Voorz. legt daarna den Raad de rekening voor over het dienstjaar 1697, die in ontvangst ƒ9437.67 en in uitgaaf ƒ8857.15s bedraagt en dus met een batig saldo van /"580.51s sluit. Alsnu wordt overgegaan tot het vervullen van eenige vacante plaatsen bij de brandweer. Tot brandmeester bij de 2do pijp wordt benoemd H. v. Bourgondiën, tot opzichter bij do slangen D. Van den Eijkel Joz. en tot pijpvoerder W. Schone veld. Ingekomen zijn: lo. een reclame over den aan slag in de Gemeentebelasting van de wed. H. Hogewoning cn haar beide zoons. Besloten wordt de twee zoons in één klasse lager'aan te slaan. 2o. een request van de commissie tot feestelijke viering van de a. s. inhuldigingsplechtigheid, waarin zij een bijdrage vraagt om het feest waardig te kunnen vieren. De Voorz. moet den Raad mededeelen, dat de Gemeentekas is uitgeput en dus niets van belang daaruit zal kunnen worden bijgedragen. De heer Van Itereon meent, dat het op den weg van hot Gemeentebestuur ligt, vooral aan deze feesten sympathie te betuigen, ook met daden. De Voorz. meent echter, dat deze feesten ook gemakkelijk gevierd kunnen worden zonder dat daarbij de gemeento-financiën worden aangesproken. Door do Gemcentenaren is reeds een kleine f 700 bijeengebracht en daarmee kunnen de koston zeor goed gedekt worden, als men hot feestprogramma maar eenigszins inkrimpt. Ook had hij gaarne gezien, dat op dozen dag do armen niet werden vergeten. De heer Van Iterson merkt op, dat in een Commissie-vergaderiDg, waarop ook eenige gemeen teraadsleden tegenwoordig waren, dit pont ter sprake is gebracht, maar van geen enkele zijde bijval vond. Hij zou gaarne zien, dat toch van gemeentewege de feesten werden gesteund en stelt daarom voor de Commissie een subsidie van 100 te verloenen. De Voorz. beweert echter, dat de kas zulks niet toelaat. De heer Brussée is het met den Voorz. eens. Ook hij wil de feesten beperkt zieD, vooral de sohoolfeesten. Een kinderhand is gauw gevuld eu met 15 cents per kind kan der jougd een vroolijko dag gegeven worden. En boekjes tor herinnering geven, ook daarmee kan hij niet instemmen. Wat om 10 uren gekregen wordt, is om 12 uren ver scheurd. Ook hij wil de armen op dien dag een extra-bedeeling doen genieten. De Voorz. stolt voor de feestcommissie in ovor- weging te geven haar programma zóó te wijzigen, dat zij de onkosten, aan de feesten verbonden, uit eigen middelen kan bestrijden, daar de financiëele toestand der gemeente niet toelaat zich een op offering te getroosten. De heer Van Iterson handhaaft zijn voorstel. Bij stemming wordt met 6 stemmen tegen 1 stom afwijzend op het request van het feestcomité beschikt. Bij de gebruikelijke rondvraag merkt de heer J. Van Iterson op, dat een ijzeren steunpaal aan de brug bij de Kerkstraat van onderen verteerd en het fondament van den zijmuur geheel ont bloot is. De Wethouder zal hiernaar een onderzoek in stellen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voor zitter de vergadering. Uitslag stemming Provinciale Staten in Zuid-Ilolland. Hoofdkiesdistrict Leiderdorp. Uitgebrachte geldige stemmen 4447. Van onwaarde waren 78 stembiljetten. Hiervan verkregen: Jhr. mr. H. A. C. De la Bassecour Caan (aftr. lid, lib.) 1118. J. J. Van Hoekon (a.-r.) 3661. Mr. L. M. J. H. Kerstens (aftr. lid, r.-k.) 3145. De volstrekte meerderheid was 2224. Alzoo is gekozen de heer Van Hoeken en herkozen de heer Kerstens. In do verschillende stemdistricten waren de stemmen op de canoidaten als volgt ver deeld De la Bassecour Caan: Leiderdorp 50, Zoeter- woode I 26, Zoeterwoude II 27, Koudekerk 55, Voorschoten 77, Oegstgeest 42, Rynsburg 22, Valkenburg 23, Warmond 29, S4S&enheim 75, Voorhout 14, Noordwyk I 104, Noord- wyk II 70, Noordwijkerhout 41, Lisse 168, Hillegom 159, Katwyk I 55, Katwyk II 81. Van Hoeken: Leiderdorp 143, Zoeterwoude I 215, Zoeterwoude II72, Koudekerk 123, Voor schoten 175, Oegstgeest 166, Rynsburg 191, Valkenburg 56, Warmond 195, Sassenheim 160, Voorhout 214, Noordwyk I 316, Noord wyk II 114, Noordwijkerhout 202, Lisse 471, Hillegom 363. Katwyk I 182, Katwyk II 302. Kerstens: Leiderdorp 125, Zoeterwoude I 210, Zoeterwoude II 64, Koudekerk 95, Voor schoten 138, Oegstgeest 137, Rynsburg 166, Valkenburg 39, Warmond 169, Sassenheim 136, Voorhout 207, Noordwyk I 342, Noord wyk II 57, Noordwykerhout 226, Lisse 366, Hillegom 368, Katwyk I 118, Katwyk II182. Dol ft. Gekozen mr. H. A. Van de Velde (a.-r.) met 1359 st., mr. P. A. Tukker (a.-r.) met 1233 st. en L. A. Vreeburg (r.-k.) met 1303 at. De aftredende liberalen, de heeren mr. W. K. S. Van der Mandele en A. Vermaes vielen dus uit Dordrecht. Aantal kiezers 3698. Uitge bracht 2176, van onwaarde 97. Mr. M. P. Reus (a.-r.) verwierf 96è st., terwyl de lib. cani. de heer N. P. Jongkindt 1110 st. verkreeg, zoodat deze verkozen is. Dit geldt de vaca ture-Bos. Periodieke aftreding van de heeren De Joncheere en Van Schaardenburg. Uitgebracht 2238 geldige stemmen. Herstemming tusschen A. C_ Yolktr Azu. (lib.) met 976, G. Van Aardenne (anti-rev.) met 964, E. Van der Gryp Barendregt (lib.) met 873 en F. R. J. Albera (katb.) met 749 stemmen. P. J, A. De Bruine (lib.) kreeg 450 stemmen. 's-Gravenhage. Geldig uitgebrachte stemmen 8341. Mr. J. B. Van Borckol (kath.) 4047 st.; jhr. mr. W. Th. C. Van Doom (lib.) 3771 at; P. C. Evers (aftr. lid 11b.) 3847 st.; jhr. mr. W. Th. Gevers Deynoot (conserv.) 4506 st; J. C. Van Hattum van Ellewoutsdyk (aftr. lib.) 3862 st.; M. Hymans van Wadenoyen (aftr. lib.) 3732 St.; mr. M. J. C. M. Kolkman (kath.) 3953 st.; M. De Mos Jzn. (anti rev.) 4087 st.; mr. W. J. Snouck Hurgronje (aftr. lib.) 3890 St.; J. D. baron Van Wa68tnaer van Rosande (vrij a--r.) 4231 st. De volstrekte meorderneid bedragende 4169, zyn alzoo ge kozen jbr. mr. W. Th. Gevers Deynoot en J. D. baron Van Wassenaer van Rosande en is herstemming noodig tusschen de heeren De Mos, mr. Van Berckel, mr. Kolkman, mr. Snouck Hurgronje, Evers en Van Hattum van Ellewoutsdyk. De heer Hymans v. Wadenoyen, aftredend )id, is derhalve niet herkozen. Briolle. Geldige stemmen 2410 Gekozen J. "W. Hein van Rockanje (aftr. lib.) met 1626 stommen. A. R. Van Beekum Maurisae kroeg 784 stemmen. Gorkum. Gekoz .n mr. A. C. Visser (aftr. lib.) met 1G05 en T. C'. Hoogendoorn (lib.) mot 1502 stemmen. Mr. L. Van Andel (a.-r.) kreeg 1450 on A. W. De Leeuw (a.-r.) 1294 stammen. Gouda. Geldige stemmen 5652. Herstom- ming tusschen J. Van Galen (a.-r.) met 2820, C. Bruut P.Jzn. (vrij a. rmet 2814, mr. D. N. Brouwer (aftr. lib.) met 2797, A. Knyff Az. (aftr. lib.) met 2724, P. Van der Hoog (aftr. lib.) met 2607 en M. C. J. Vau der Weyden (kath.) met 2463 stemmen. Zoetermeer. By de periodieke verkie zing van twee leden voor de Provinciale Staten in het kiesdistrict Zo termeer zyn door do 4396 kiesg.rechtig-en 3032 stemmen uit gebracht, waarvan op mr. J. G. S. Bevers 1771, R. G. S. baron Van Rbemen van Rhe- menshuizen 1686 en op den heer C. L. J. Bos 1325, looJat de belde aftredende leden (do twee eerstgenoemden) zyn herkozen. [Wassenaar. Het aantal kiezers bedraagt 446. Er werden in het eerste district inge- levord 239 stembiljetten, waarvan 3 van onwaarde. De heer J. G. S. Bevers verkreeg 188, de heer C. L. Bos 38 en R. G. S. Baron van Rbemen van Rhemenshuizen 175 stemmen. In het tweede cistiict werden ingeleverd 74 biljetttn, waarvan 2 van onwaarde. Genoemde candidaten verkregen daar resp. 62, 12 en 67 stemmen.] Middolharnis. Geldige stommon 2487. Gokozen J. Roodzant Kz. (a.-r.) met 1287 stemmen. Herstemming tusschen W. Kuypers (a. r.) met 1176 en mr. G. J. Goekoop (aftr., lib.) met 1038 stommen. J. Van Schouwen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1898 | | pagina 1