dringen Je behoefte is voorzien, door Jat nog eea gedeelte van het bedrag van 10,000,000 naar Iodiö moet worden verzonden, hetwelk zal geschiedeD, zcodra de laatstelijk (in Jan. 1896) aangevangen, aanmunting zal z(jn af- geloopen, acht de Eegeering het wenschelyk, au reeds een verhooging van het vastgestelde maximum voor te dragen. Door de nu voorgestelde verhooging wenscht de Begeering de verhouding tusschen de zil- veren en koperen pasmunt voor Ned.-Indiö te herstellen, daar bet ln 1857 voor eerst genoemde voorloopig bepaalde maximum van ƒ18,000,000 reeds in 1890 mit 6,000,000 is verhoogd, terwfll bet maximum voor de koperen pasmunt onveranderd bleef. De grensregeling op Timor heeft een onder werp van herhaald overleg met de Portu geesche regeering uitgemaakt, en het is te verwachten, dat daaromtrent overeenstemming zal worden verkregen. De onderhandelingen overeen nieuw uitleve ringsverdrag met Zwitserland worden voort geut. Het uitleveringsverdrag met Groot- Britanniö zal spoedig gereed zjjn. De ver dragen met Frankryk en Brazilië onderteekend, xtyn nog by de Wetgevende Macht in die landen ambangig. Op toetreding van Duüschland en van Oos- teorgk-Hongartfe tot bet tractraat ter regeling van sommige punten van Intern. Privaatrecht Vestaat gegrond vooruitzicht Met bijzondere aandacht werd vanwege de lied. Begeering de behandeling van het wets ontwerp tot regeling van het tarief van invoer rechten in Noord-A merika gevolgd en voor joover dit langs den weg van vriendschappe lijke vertoogen kan geschieden heeft onze gezant te Washington niets verzuimd om te vezkrtjgen, dat de Nadtrl handel zoo weinig nogeltyk onder het nieuwe tarief zou komen te ty~en. Na in den loop van dit voorjaar weder by den Amerikaanschen Senaat een wetsontwerp is ingediend om te doen intrekken de vrü- stzlting van tonnengeld van schepen van die landen, dia geen tonnengeld heffen van Amenk. schspen, zooals in Nederland het geval is, XÖD de Nederlandsche belangen ten deze door de Nede: landsche Eegesring aanstonds ter harte genomen en zullen ere ook verder geens zms uit het oog worden verloren. Socialistische Kamerleden. Het denkbeelc1, als zouden de heeren Van der Zwaag, Van Kol en Troelstra één afgo- sloten groep vormen in de Kamer, wordt door de „Soc.-Dem." tegengesproken. „Dat dit niet zoo is, blijkt reeds uit bet feit, dat Van der Zwaag aan de aodièntie in bet palen en aan de plechtige Kameropening heeft deelgenomen, terwijl de so:iaal-democra- teo daarvan zyn we/gebleven. „Van een socialistische groep" in dien zin zoo alleen dan kuunen worden gesproken, indien er tusschen Van der Zwaag en onze partygenooten in de Kamer gemeenschappelijk overleg werd gepleegd, wat thans niet hot geval is. .Van der Zwaag staat op zichzelf, en ge heel op zichzelf staat ook de kltine sociaal democratische fractie, tie door Van Kol en Troelstra wordt gevormd". KOLONIËN. De expeditie naar Segli» Aan een com spondentie in het „Bat. Nbl." gedateerd 10 Augustus, is het volgende ont- loend: Vrydag den öden j.I. rukte des morgens een colonne uit, bestaande uit het corps mare- chaussej als voorhoede, waarbij gevoegd een sectio mineurs, het 3de bat., een sectie berg- art. hoofdcolonne, 2de comp. van het 14de en comp. van het 12de achterhoede. Het doel was Kota Soekotn, de hoofdstelling van den vjjand, gelegen in den uitersten hoek van de Tanah Wdge, dicht by Gigben. VolgeDs inge komen berichten zon deze stelling bezet zjjn door ongeveer 500 vijanden. De marine en de artillerie uit de bonteng zooden het gevocht door hun vuur voor bereiden. Nadat de colonne ongeveer een half uur had gemarcheerd, kwam de voorhoede bfl een kwala, de kwala Barabos. Men zag aan den overkant twee bentengs, de een Kota Soekoen, de andere Panteh Radja. Da bentengs schenen goed bezet te zijn. Toen men de versterkingen in bet gezicht kreeg (het art.-vuur had in dien tyd gezwegen), werd een breed front aangenomen, de mare chaussee op den linker-, twee compagnieën van bet 3de op den rechtervleugel. De mare chaussee zouden tegen Kota Soekoen, het 3de tegen Panteh Radja oprukken en de daarby liggende kleine bentengs. Om zes uur werd de beweging begonnen. BQ het 3de werd salvo op salvo afgegeven uit de repeteer gewereD, ten einde daardoor het vuur van den vyand tot zwijgen te bren gen, want nauwelijks kreeg deze de colonne in het gezicht, of hy opende een oomrdoo- vend vunr. Het corps marechaussee stoorje zich minder om do kogels. Bijna zonder een schot te lossen gingen zy zoo vlug mogelijk voorwaarts, en trokken onder het vijandelijk vuur, dat ra hevigheil toenam, den Kroeng over, recht op bun doel afgaande. Nauwelijks de rivier over, werd een breed front geformeerd, terwijl een gedeelte, onge- voer vier brigades, bij de achterhoede bleef en twee bi) de ambulance. Men was ongeveer een 500 M. van de benteng, en met vluggen pas werd nu door gemarcheerd. Daar waren zij voor do verster- kiog, en nu werd een poging gedaan, door de versperringen heen te dring n en binnen te koruen, hetgeen door geweervuur en lans worpen werd belet. De achterhoede bonnr kende, dat men moeite had binnen te dringen en willende voorkomen, dat de vijand achter de benting een uitweg zou vinden, rukte naar h.t achtergedeelte op en trachtte daar binnen to komen. De vijand kwam ook daar opdagen, maar niettegenstaande zijn vuur en do lansen, gelukte het door de versporringen te dringen en een klewaogaanval volgde. Maar op dat oogonblik was men ook voor, met behulp van het werpen van dynamiet- patroneD, door de versperring, en thans ont spon zich een verwoed gevecht van man teg6ü man; een ware slachting. Spoedig vielen de Atjehers bij tientallen neer en was de geheele bezetting afgemaakt. Men telde er ongeveer 46 lykon en in het voorwerk 7 lijken en gewonden; in het geheel dus 53 dooden en gewonden. W|J hadden 13 gewonden, waarvan geen enkel levensgevaarlijk. Het 3de bataljon was, na eenige salvo's te hebben gegeven, ook vooruitgogaan, en by de benteng gekomen, trachtte men oen bres ln de versperring te maken; ook hier een zwaar werk. Doch door do by na overal doordringende projectielen van hot repeteergeweer, waarvoor do bezetting respect bad gekregen, en waar tegen zy zich moest dekken, kon zy het niet lang uithouden in de versterking, en trachtte toen een uitweg te zoeken door een achter poortje. De toeleg werd ontdekt; een gedeelte van het bataljon spoedde zich daarheen, en ieder, die vluchten wilde, werd neergeschoten. Eod dert'gtal wist nog te ontsnappen; maar weldra zaten o^ze soldaten binnen de versterking en werden verscheidenen nog afgemaakt. Men vond hier 43 dooden. In het geheel dus een verlies van den vyand van ongeveer 90 dooden in de bentengs. Panteh Radja werd bezet door een compagnie van het 14de, terwyi de rest van de colonne in de richting van Segli door het terrein terugtrok, om zoo de andere versterkingen te nemen. Waar men ook kwam, byna geen vjjand werd gezien, de bentengs waren ver laten. Nog een 4-tal vyanden werd-.n op de vlocht neergeschotenuit een beDteng, Oedjong Landjosk, word nog een liLscbot gelost, doch gelokkig zonder een man te treffenook deze benteng werd door een comp. van bet 14de bat. bezet en do rest ging huiswaarts. Om 3'/a uur 's middags kwam de colonne te Segli terug, met een totaal verlies van 1 doode (een Amboineescb fuselier) en 22 ge wonde minderen, terwijl de vyand een totaal verli.s van 117 dooden in onze handen heeft achtergelaten. Met dit succes hadden wy eenige oren later een verschrikkelijk verlies te betreuren, den dood van den luitenant-adj. Eckenbausen, van bet 3de bat., die door de ons overal volgende cho'era ten grave werd gesleept. Nanwelyks een twee weken op Atjeb, of daar moest de telegraaf z(jn vrouw de treurige tyding over- br ogen. De nacht werd door de troepen ln de ben tengs kalm doorgobracht; alleen werd de ben teng Oedjong Landjoek door een loos alarm even verontrust. Hierby werden twee inland- scbe fuseliers rog verwond, waarby de een een slag in zyn gezicht, de andere een bajonet steek kreeg, naar ik vernoem in zyn band. In een correspondentie dd. 13 Aag. komt nog het volgende voor: Do troepen gingen niet torug, maar bleven ageoren. Nog eenige keeren zon de colonDe het binnenland Ingaan tot hot houden van machts vertoon. Zoo werd den 9den Augustus weer uitgerukt door een colonne, bestaande uit bet corps marechaussee als voorhoede, het 3de bat. en één sectie bergartillerie hoofdcolonne en de bezetting van Segli 3ls achterhoede. De marsch zou gaan door de kampongs Tjofc Paleub, Mangke Wakeu en Boboeub, kampongs, welke den vorigen keer ook worden doorge trokken. Het hoofd Habib Poetih, van kam pong Mangke Wakeu is ons vyandig gezind. Om halfzeven v. m. marcheerde de colonne van Segli af, over Kota Soekoen naar Mangke Wakeu, toen door Tjot Paleuh en Boboeuh; geen schot viel er, en vooral was dit zoo'n verdacht teeken, daar de verschillende kam pons leeg waren. De kampongs doorgetrokken zijnde en niets van den vfjand waarnemende, werd besloten den terugtocht aan te nemen. Maar daar begon het lieve leventje. By het aanvangen van den terugmarsch, door een sawah, begonnen ze in den rug en op de linker flank te schieten. De troep, die den geheelen morgen in gevechts formatie had gsmarcheerd, was als volgt opgesteldhet corps mare chaussee en 1 comp. van het 3de bat. in breed front op de lintei flank der hoofdcolonne door de kampongs marcheerende, de hoofdcolonne zelf over de sawah, de kampongranden volgende. Het vuur van den vyand nam in hevigheid toe; wy vuurden terug, en de art. kwam in stelling. Steeds gingen wy door do kampoDgs terug, waarby de vyand nu stork op de lin kerflank opdrong; by kwam al dichter en dichter by en scheen zelfs tot oen khwang- aanval te willen overgaan. Wel kwam een sectio van de comp. der voorhoede, met baar repeteergeweren in Btelling, en loste salvo op salvo, maar hierom scheen hy zich niet te bekommeren. Op een gegeven oogenblik was de vyand reeds op 200 M. genaderd. De luit. Franssen, die met zyn afdeeling mare chaussee den voor troep uitmaakte, zag dit; merkende, dat do vyand de colonne al te dicht naderde, maakte by met zyn troep links n.t do fl.nk, e:i m.-t getro. ken kl twang gingen de uurecLaUSseo op den vyand af; de sol tie van htt 3do bat. dit ziende, atta queerde ook mee, on sjoeuig was men met ongeveer een 60 man handgemeen. Welira lagen ei-n 26 tal Atj?hers zieltogend ter aarde, terwyl de sectie rjpeteorgaweren tr nog 8 ongeveer afmaakte. Van de marechaussee sneuvelde één man, ten gevolge van een kle- wanghouw; de rest van den vfland op dit godeelte koos nu htt hazenpad, t^rwyi hem nog een paar salvo's werden nagezonden. Ook in den rug der colonne, waar de vyand sterk was opgedrongen, werd eeD keer of vier door de 3de comp. van het 3de bat., die de achter hoede vormde, geattaqueerd en een 35-tal neergeslagen. De afdeeiingen marechaussee maakten nog een 6-tal af. Dit gevoelig verlies was voor de Atjehers genoeg, om de colonne niet meer te vervol gen. In den beginne kwamen ze van crie kanten de colonne beschieten, doch nu hadden zij cr genoeg van en lieten den troep kalm doormarcheeren. Zonder nog een schot te hooron, kwamen wy om kwart vóór zes te Segli aan. Alweer een verlies van een officier, den luit. Scbadee, hadden we te betreuren; by overleed onderweg aan een zonnesteek. Zyn lyk werd naar Kotta-Radja overge bracht, waar het den elfden met militaire honneurs werd ter aarde besteld. Met dezelfde boot keerde ook de gouverneur terug. Hieruit blykt, dat het daar voorloopig nog niet gedaan zal zyn; in het binnenland schynt do vyand zich te hebben genesteld en zal het zaak zyn hem ook daar op te zoeken en de noodige verliezen toe te brengen. Met veel succes hebben we er tot nog tos geageerd, en de vyand schynt wel onder den indruk daarvan t3 zyn. Dat zulks spoedig over ge heel Atjeb onder de Atjehers zelf wordt rond gebazuind is wel te begrypen. Gemengd Nienws. Aan de telephoon alhier is o n- der No. 309 aangesloten de beer Van Doorene» „Café Suisse", Breestraat. Den lsten keurmeester van vee en vleescb aihier, G. Folder, mocht het ge lukken Zaterdag j. 1. een party vleescb, af komst g uit de gemeente Oudshoorn, aan da Zylpoort alhier aan te houden. Het vleescb, circi 50 K.G., bleek van een lydcnd dier te zyn cn is voor menscheiyk gebruik afgekeurd. Yolgens verklaring was het vleesch bestemd voor een slager in de Clarasteeg, te Leiden. Het merkwaardigste was, dat op de kist een adres was geplaatst, luidende: Gas- gloei lcht-Maatsehappü „De Venus", Botermarkt 21, Leiden. Op D on d e r d a g - a v o n d 29 Juli stond te Noordwykerho ut een jongedochter te praten met eene dorpsgenoote, toen daar zekere P. v. D. passeerde, die het meisje uitschold in termen, die zich bier nitt laten neerschryven. "Wat daartoe eigeniyk aanleiding had gegeven, bleek heden ter terechtzitting van de Haagscbe rechtbank niet. De jonge dochter beweerde dat er nooit iets tusschen haar en v. D. was voorgevallen. Het O. M. vond dit zeer zonderling, maar wees er op, dat tegen v. D. meer processen- verbaal Ioopen wegens smaad en boleediging. Het vorderde de veroordeeling van v. D. ter zake van de hierboven bedoelde belee- diging tot 3 weken gevangenisstraf. Voor J. v. T. uit Leiden, die een politiebe ambte alhier had mishandeld, werd by ver stek 4 maanden geëischt. Begunstigd door zeer goed weder hield de Amsterdamsche Athletische Club gisteren eenige nationale en onderlinge wed- stryden in wielryden en bardioopen te Edam. Het hoofdnummer van het programma was een 20 K.-M. race voor amateur-wielrenners met gangmaking. De start had plaats om één uur, waaraan een twaalftal racers verschenen, waaronder ook Greve en Muller, uit Amster dam, en H. Van Koolbergen, uit Leiden. Er werd met Z6er veel tactiek zoowel door de gangmaking al3 door de mededingers gereden. Nóch Greve, gepaced door de bekende tandem Wiemann Slesker, nóch Koolbergen, gepaced door tandem v. d. Mey De Wilde, wilden de leiding nemen, zoodat de eerste 10 K. M. buitengewoon langzaam werden gereden; daarna Dam de tandem v. d. Mey een spurt en voort ging het met razend harde vaart, waardoor Koolbergen al zyne concurrenten ver achter zich liet en gemakkelyk als eerste aankwam. De tandems Wiemann Slesker en Greve kwamen te vallen, doordien ze met te veel vaart door een bocht gingen. De uitslag was aldus: lsto prys, verguld-zilveren medaille: H. v. Koolbergen, uit Leiden. 2de prys, zilveren medaille: De Wreeds, uit Hillegom. 3do prys, bronzen medaille: Muller, uit Amsterdam. Een internationale harddraverij, o. d. m. korte baan zal te Lisse worden ge houden op Woensdag 6 Oct. a. 8. om pry'zen van 175 en 75, uitgeschreven door de Lisser harddravcry-vereeniging. De uitslag v a n d e h a r d d r a v e r y op de Boorlaan te 's-Gravenhage, die Zater dag-avond te ongeveer halfzeven eindigde, was, na een uiterst feilen kamp tusschen de drie langst aangeblevenen, als volgt: lste prys, 250, „Prinses Olga", schimmel merrie, eigenaar E. Bindervoet, te Zuidhorn, beryder J. F. De Boer (zoon van Jan Dj Bobi). lste premie ƒ100, „Jonge Tabor", schimmel fleogst, eigenaar A. Do Ridder, te Noord- IJpolder, bereden door den eigenaar. 2de premie 50 „Graaf Adolf II", zwarte hengst, eigenaar G. Kruyt, te Stadskanaal, bt rijder A. Siiorius. De harddravery werd door enkele autori teiten, o. a. den burgemeester, jhr. De Beaufort, op de gereserveerde tribune bygewoond. De pryswinners kwamen met hun lichte voertuigjes vóór de tribune, waar hun de pryzen werden uitgereikt door don boerE. L. graaf Van Liraburg Stirum, voorzitter van de afdeeling 's Qage der Holl. My. van Landbouw met een toepasselyk woordje, waarby hy hulde bracht aan den Destor der pikeurs, den heer Jan Da Boer, van wien 't juist Zaterdag 86 jaar geleden was, dat hy, op dezelfde baan, zyn eersten prys verwierf. Ben jeugdig echtpaar, - de man 26, de vrouw 21 jaren ond, wonende in een hofje aan de Koningstraat to 's-Graven- bage, had Vrydag-avond uit wanhoop het plan opgevat, door verstikking een einde te maken aan hun leven. De echtelieden had don zich daartoe ter ruste begeven, na vooraf een pot met brandende houtskool by het bed te hebben geplaatst. De buren bemerkten het echter tydig en waarschuwden de politie, die per raderbaar da twee levensmoeden naar het commissariaat aan de Groenmarkt bracht, waar de ontboden politie-arts verklaarde, dat geen van beiden door het gebeurde geleden had. Op het internationaal congres te Delft waren verscheidene monsters boter, granen en peulvruchten tentoongesteld. Van de Friesche fabrieken o. a. uit Roordahuizen en Grouw. De Gtldersch-Overyselsche Bond w<*s vertegenwoordigd door een negen- a tiental, de Zuid-Nederlandsche Bond door een viertal monsters. De Engelsche vertegenwoordigers verklaarden den smaak zeer naar genoegen te vinden, doch wezen er vooral op, dat de boter droog diende gekneed te ztfn. Yoor- loopigetoezeggingen der coöperatieve verbruiks- vereenigingen uit Leeds, Sunderland, Londen en Manchester betreffende afname zyn gedaan. Naar wy vernemeD, zal de levering door middel van de Handelskamer van den Ned. Coóp. Bond moeten geschieden en zullen binnenkort monsters, voorzien van hothandels- merk van dien Bond, opgezonden worden. Als leveriDgsprys werd onderling overeen gekomen te noteeren: 3 kronen beneden hoogste Kopenhaagsche noteering. Moge een rageling getroffen kunnen worden, waarby alle by den Bond rechtstreeks of middellyk aangesloten fabrieken, mits goedo quality it leverend, kunnen profiteeren? Als do vooruit zichten worden verwezenlykt, kan het congres op een voor ods land gewichtig en schoon, practisch resultaat bogen. (Ons Belang.) Zaterdagavond heeft te Amsterdam de eerste bestuursvergadering plaats gehad van de roeivereeniging van leden en oud-leden der Nederlandsche studenten-ro ivereenigingen. De vergadering werd geleid door mr. J. B. A. Vreede, dis door zyn artikelen in de „Neder- landacho Sport" tot de oprichting den stoot heeft gegeven. De vereeniging zal den naam voeren van „Roeivereenigiog Minerva." Het bestuur werd aldus samengesteld: dr. P. H. Damsté („Njord", Leiden) voorzitter, dr. B. J. Th. Meurer („Nereus", Amsterdam), J. F. J. De Bruyn Kope („Laga", Delft) penningmeester, D. F. Van Duyl („Triton", Utrecht) commis saris. Verder zal voor „Aegir", Groningen, de heer Scholtens uitgenoo Jigd worden in het bestuur zitting te nemen. Tot afgevaardigde voor Indiè werd benoemd mr. J. B. A. Vreede („Njord"), voor Transvaal de heer Van Eelde („Laga"). De eerstvolgende bestuursvergadering wordt den löden October te Amsterdam gehouden. Het „Witte Hui s." Wegens het groote aantal heipalen, ruim 600, die voor den bouw van het Amerikaansche pand aan de Geldersche Kade, op den hoek van de Wynbaven Noordzyde, te Botterdam, in den grond geslagen moeten worden over een kleine oppervlakte, heeft onder de bestratiDg der Wynbaven en een gedeelte der Gelder sche Kade een grondverschuiving plaats ge had in de richting van het brughoofd, waarop de eene helft rust der hydraulisch-beweegbare Jan-Kuytenbrug. Door den drang van samengepersten grond op de kaaimuren van bedoeld brughoofd is de eene brugklep dermate ontzet, dat de leuning dier klep verwrongen werd door de leuning der tegenover liggende" brugklep. Een gedeelte der leuningen is daarom afgezaagd moeten wordon. Ten einde meerderen drang op de kaai muren van bet brughoofd af to wenden, is in verticale richting een gleuf gehouwen in den kaaimuur, waardoor het verban J tusschen den kaaimuur en het brughoofd verbroken is en de overtollige massa saamgeperste grond zich kan verwyderen. Zaterda g-m orgen werd op het hoofdpostkantoor te Amsterdam een persoon gearresteerd, die als assistent van de ambte naren eenigen tyd aldaar werkzaam geweest was en daardoor in de gelegenheid gekomen is, zich meester te maken van waarde be vattende stukken. Als verdacht van verduiste ring zjI hy ter beschikking van de justitie gesteld worden. De ervaringen, by de gasfabriek te Utrecht met de muntgasmeters opgedaan, worden alleszins gunstig genoamd. De aan vraag overtreft nog steeds de mogelijkheid om er aan te voldoen, voornamelijk omdat rekening gehouden moet worden met de krachten der straatwerkers en hnnne opzich ters, die niet in staat zouden ztyn alle door de gasfitters opengebroken straten weer zoo spoedig te herstellen. Op een in de munt gasmeters ontvangen bedrag van ƒ23,980.80, loopende over 1508 metorstanden, bestond het vorig jaar slechts een verschil van 78 ets., dat door de fabriek werd overgehouden, een cyfer, dat recht geeft de meter registratie boven alle verwachting gunstig te noemen. Roekeloos. Vrydag gingen eenige motBelaars, werkzaam aan de openbaro school te Stroe, gem. Barneveid, met een zekeren B., die niet al te wel by het hoofd was, een weddenschap aan, dat hy ln vyf minuten niet een zekeren afstand te voet kon afleggen. B. spande zich zóó in, dat hy hier voor slechts vier minuten. noodig had. Nauwe- lyka h&d hy echter den prys, zyndo één dubbeltje, ontvangen, of by viel dooi neder. De ongelukkige laat een woduwe met vyf nog jeugdige kinderen onverzorgd achter. In den nacht ran Vrydag op Zater dag is te Middelburg op nkt minder dan acht plaatsen ingebroken. Een zekere B., 29 jaar oud, heeft bekend daaraan schuldig te zyn. Mond- on klauwzeer. Een com missie, waartoe o. a. prof. Löffler behoort en welke door de Fruisischo regeeriog is benoemd tot het instellen van eon onderzoek naar mond- en klauwzeer, heeft thans een uitvoe rig rapport uitgebracht. De slotsom is, dat op wotenschappelyke gronden vaststaat, dat die ziekte door inenting krachtig kan worden bestredtn. Hoe de inenting geschieden moet, wordt nauwkeurig omschreven. Het gemeentebestuur van Ant werpen heeft strengere maatregelen voorge schreven by het keuren en vervoeren van vleescb. Het ia daartoe overgegaan, omdat van buiten veel vleescb, dat voor de con- sumpti j ongeschikt ia, heimely k de stad wordt ingevoerd. Een treurig geval heeft zich dezer dagen voorgedaan. A. Van Beul, wisselwachter aan de lyn AntwerpenRotterdam en woonachtig te Calmpthout, had te Antwerpen paarda- vleo6ch gekocht. Hyzelf, zyn vrouw en kin deren aten er van en werden na het gebruik zóó ongesteld, dat de vrouw is overleden en. drie kinderen nog zwaar ziek zyn. De spoorwegdirectie heeft het geval by do justitie aangegeven. By het spoorwegongeluk naby Maddur (Eng;lsch Indié) zyn 150 personen gedood en 14 zwaar gewond. Te Charleroi heeft een fabrikant, zekere Rycker, die door een viertal ztfner werklieden werd aangevallen na een weigering tot loonsverhooging, een revolverschot gelost op een zyn er aanvallers, Carpentier genaamd, die daarüoor ernstig in de zyde gewond werd» Op de tentoonstelling van ooft, die Vrijdag te Hamburg is geopend, trekt de omvangrijke gezamenlijke inzending uit Neder land, volgens do Duitscho bladen zeer do aandacht. Het totaal aantal slachto ffers van de zeeramp by Fiume is thans gebleken 22 te zyn. De kapitein van de „Fyria" heeft voor den tyd, dat het gerechteiyk onderzoek te Venetië duurt, 145.000 franken borgtocht moeten geven. Geveilde perceelen. Gehouden verkooping in het Notarishuls aan D^n Burg, alhier, op Zaterdag 25 Sept. 1897, ten overstaan van: lo. Mr. J. A. F. Coebergh, notaris te Leiden: Het huis, Ouden Singel 162, niet gegund; het huis, Heerengracht 94, inbod ƒ3250, kooper de heer C. C Van Ingen q.q., voor ƒ3350; het pakhuis, achter het voorgaande perceel in do Vestestraat in bol 300, kooper de heer J. Korswagen. 2a J. F. Moiners, notaris te Loiden: Het winkelhuis, Levendaal 119, en pakhuis Kraaier- straat 20, niet gegund; het buis, Heerensteeg 39, in bod 1476, kooper de heer J. Mazurel q.q., voor 1477; bet buis, onder Ojgstgeest, aan den Hoogen Morscbweg 35, in bod/" 1600; kooper de heer G. v. d. Poel, voor 1640. BUITENLAND. Franlcrijlc. De begrafenis van generaal Bourbaki heeft te Bayonne plaats gehad onder zeer groote belangstelling. Op verzoek van den ovor- ledene waren de gewone militaire eerbewyzen weggelaten, wat niet belette, dat een groot aantal militaire zoowel als burgerlyke auto riteiten de laatste eer aan Bourbaki kwamen bewyzen, waardoor de ter aarde-bestelling een soort van patriottische demonstratie werd. Ex-keizerin Eugénie had een krans ge zonden; president Faure was vertegen- woordigd. Te Marseille is de mail van Madagascar aangekomen, die gunstige berichten trengt omtrent den binnenlandschen toestand. Gene raal Galiieni hoopt alle kiemen van oproer vernist»/d te hebben, zoo wei door krachtig opLuden als door edelmoedigheid. Van Róunion komen vreemde berichten omtrent ex-koningin Ranavalo, die, sedert zy van godsdienst veranderd is, gewoon was met de zonderlingste toiletten in de kerk te versobynen. Het gouvernement schynt daar aanstoot aan genomen te hebben en verzocht haar, nlot weer in de kerk te komen zonder vooraf toestemming gevraagd te hebben. De ex-koningin heeft evenwel doen weten, dat zy liever thuis bleef, dan zich daaraan te onderwerpen. Puitschland. Te Kiel is het nieuwe pratserschip ter vervangiDg van de „Leipzig" gelukkig van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1897 | | pagina 2