Ken 17-jarige knaap uit Leiden, die een paar appelen en peren had gestroopt uit den tuin van een villa te Zoeterwoude, had zich deswege heden voor de Haagsche rechtbank te verantwoorden. Daar de deug niet vroeger al eens was gewaarschuwd do'or den commissaris van politie, doch dat niet geholpen scheen te hebben, vorderde het O. M. nu f 8 boete voor den jongen of 8 dagen Voor een kellner, die een hotelhouder te Katwijk aan Zee beleedigde, nadat deze hem uit zijn dienst had ontslagen, werd 20 of 10 dagen geéischt; voor een anderen man uit Katwijk aan Zee, die aldaar een vrouw mis handelde, by oen ontstane ruzie over het dro gen van waschgoed op zyn schuurtje, 5 boete of 5 dagen; voor een visscher uit Leiderdorp, die een onbezoldigden veldwachter uit Zoeter woude beleedigde door hem uit te scholden voor „Pietleutschopper", kwajongen en snot neus, f 15 boete of 15 dagen, en voor een varensgezel uit Leiden, die op 3 October een pohtie-agent alhier de gemeenste scheldwoor den toevoegden, 7 dagen. In het „Weekblad voor Bloem bollencultuur" komt een bericht voor van den ■ecretari8 der „Yereeniging voor Bolloncul tuur", afdeeling Sassenheim, waarin by mee deelt, dat „naar aanleiding van het verslag van de vergadering dezer afdeeling van 21 October jl., voorkomende in het „Leidsch Dagblad" van Zat-rrdag 24 October, dit buiten zyn medeweten is geplaatst en dus de daarin voorkomende fout niet voor zyne rekening komen kan. Onder de candidaten, gesteld voor bet Hoofdbestuur, kwam nl. in bedoeld verslag voor de heer M. De Groot, te Noordwyk, welke candidatuur echter op een misverstand be rustte, ten gevolge waarvan zulks niet in ons orgaan is vermeld." Wanneer nu het Bestuur dier afdeeling dien candidaat niet had gesteld, had toch het „Leidsch Dagblad" dit ook niet kunnen mededeelen? Aan wien is dus de vergissing? Dat het met de betaling van de belastingen te Rotterdam niet vlug gaat, blykt uit de mededeelingen in de „N: R. C.", dat in het ressort van de 2de afdeeling der directe belastingen een aanvang is gemaakt met het uitreiken van omstreeks 7000 dwang bevelen aan inwoners, die in het betalen der verschuldigde belasting nalatig bleven. Verleden week werd gemeld dat zekere L. T. op den weg van 's-Heer Arends- kerke naar Heink9nszand mishandeld werd door een paar personen, die hem in een rytuig achterop reden. Omtrent deze zaak wordt nog gemeld De personen, die T. mishandelden, geven de volgende lezing van het geheurde. Ze kwamen aanryden en ontmoetten T., die hun paard staande hield en allerlei dreige menten tegen hen uitte. Om hem te beletten die uit te voeren, hebben ze zich op de takende manier van hem trachten te ontslaan, en ze meenden daarmee in wettige zelfver dediging te handelen. Zy zoowel als T. hebben aangifte van het gebeurde gedaan by de politie, die dus de waarheid zal moeten trachten uit te visschen. Op de Rozengracht by de Eerste Rozendwarsstraat heeft Zaterdag-avond eon kind tydens de afwezigheid der moeder een petroleumstel omgetrokken. Met zware brand wonden over het geheele lichaam werd het kind door behulpzame buren naar de Volks- Apotheek op de Rozengracht gebracht en van daar naar het Binnen Gasthuis vervoerd. Zaterdag-avond omstreeks halfolf ontdekten twee personen, die in do buurt schap Veenweg, langs de boerdery van de weduwe A. De Bruyn, te Stompwyk, gingen, op de zoldering dier woning een begin van brand. De brandweer was met de brandspuit spoedig ter plaatse en bluschte het vuur. Tegen halfdrie in den ochtend brak de brand evenwel opnieuw uit, in hetzelfde perceel. Ook toen mocht het gelukken, den brand in den aanvang te stuiten. Daar het vermoeden voor de hand ligt, dat hier kwaadwilligheid in het spel is, wordt door de justitie een streng onderzoek ingesteld. Het Engehche schip „Eastern Monarch", kapitein Jones, van Swansea naar Gall.io is 28 Oct. op 35° NBr. 17° W. L. voilaten. De opvarenden zyn gered en te Madera geland. Op de wer»en van Thomycroft te Chiswick zal een torpedovernieler worden gebouwd voor de Duitsche vloot. De „West minster Gazette" verneemt, dat deze bestelling bywyze ven proef is geschied en door andere gevolgd zal worden, wanneer het vaartuig voldoet. Te Taipefu, in het noorden van Formosa, is de pest uitgebroken; tot dusver zyn 15 gevallen geconstateerd. BUITENLAND. Dui tscliSa.j3.dL Het jongste nummer van het Berlijnsche anarchistische weekblad „Armer Konrad" is door de politie in beslag genomen. De Duitsche kolonel Liebert hooft van de Chineesche regeering de opdracht gekregen, het Cnineesche leger te reorganiseeren, en zal binnenkort met to.stemming des Keizers in gezelschap van een aantal officieren naar China vertrekken. Een artikel van Zaterdag in de „ETarab. Nachrichten", waarin Von Bismarck tegen over den „Roichsanzoiger" zyn recht hand haaft om diplomatieke gebeurteniss en uit bet verleden te openbaren, was evenals hot eerste onthullingsartikel rechtstreeks van den oud kanselier afkomstig genoemd. Het artikel maakt in toonaangevende kringen opnieuw een zeer pyniyken indruk, omdat het doel schynt te zijn, de verhouding van de mogend heden van het Drievoudig Verbond tot Rusland te veranderen, wat niet mogelyk is zonder vernietiging van het Drievoudig Verbond. De raad, dat het gebeole Drievoudig Verbond aan Rusland moest waarborgen neutraal te zullen blyven ingeval Rusland door een andere mogendheid wordt aangevallen, wordt niet ernstig opgenomende bedoeling, welke daarin ligt tegen Engeland, is oomiskenbaar. 11 toonaangevende kringen te Beriyn be treurt men het, dat Von Bismarck zonder kennis van de nieuwe uiplomatieke gebeur tenissen en Vc.n den Europeeschen toestand op zulk een storende wyze ingrypt. Doryks- kanselier en de minister van buitenlandsche zaken hadden Zaterdag een gemeenschappe- lyke audiëntie by den keizer, waarby de ont hullingen besproken werden. Er zal echter noch tegen Von Bismarck noch tegen de „Hamb. Nachrichten" iets gedaan worden. De „Hamburger Nachrichten" bevatte gis teren een hoofdartikel, onder het opschrift: „Over het Russische verdrag." Daarin komt o. a. het volgende voor: „Wy werden tot de bespreking van deze aangelegenheid behalve door andere beweeg redenen, waaromtrent wy niemand verant woording schuldig zyn voor het overige slechts gedreven door de aanhoudende verval- 8chingen, waaraan de anti-liberale en lib. pers zich ten opzichte van de geschiedenis schuldig maakt, niet zonder medewerking van officieuze zijde. Het doel van die valsche voorstellingen is om de regoering van keizer Wilhelm I en zyn kanselier verantwoordelyk te stellen voor alle misstanden, waarover thans van verschillende zyden wordt geklaagd, met name voor het afbreken der vroagere gunstige betrekkingen tot Rusland, waardoor de stelling van Duit6ch- land in Europa zeker niet is verbeterd." De Neder-Oostenryksche vereeniging voor nyverheid heeft besloten in 1898 te Weenen een nyverhoidstentoonstelling to organiseeren. De uitslag der Hongaarscho verkiezingen is tot nog toe: gekozen 266 liberalen, 4 leden der party van Kossutn. Herstemming in 7 districten. De liberalen winnen 43 zetels. Denemarken. Het „Ritzauscbe Bureau", te Kopenhagen, heeft van bevoegde zyde vernomen, dat ge heel uit de lucht is gegrepen het bericht van de „Pali Mall Gazette" over een geheime mondelinge overeenkomst tusschen Rusland en Denemarken, waarby Rusland zekere ver plichtingen op zich zou hebben genomen met betrekking tot het waarborgen der integriteit van de Deensche bezittingen en een even- tueele teruggave van noordelyk Sleeswyk TurkUe. Groote opgewondenheid heerschte dezer dagen te Konstantinopel, toen men in de verte kanongebulder hoorde. Het was het Fransche wachtschip „Léger", dat schietoefeningen hield in de Zee van Marmora. Toen de oorzaak be kend werd, bedaarde de opgewondenheid, maar de Porto liet aan den Franscbon gezant verzoeken, dat de oefeningen voortaan op grooteren afstand van de stad zouden gehouden worden. Uit Rome seint men aan „Daily News," dat volgens berichten uit Syrië de Turken de Italiaanscbe werklieden hebben aangevallen, 19 hunner gedood en op alle eigendommen der Italianen de hand gelegd hebben. Humonië. Er bestaat geen militaire overeenkomst tusschen Rumenië en Oostenfyk-Hongarye. Koning Carol zelf heeft dit verzekerd aan den Russischen gezant te Bucharest, naar een Rumeensch blad verhaalt. De koning moet onder meer dit hebben gezegd: „De ontvangst, aan keizer Franz Jozef bereid, kan alleen beschouwd worden als de voortzetting van de goede betrekkingen tus schen beide landen. Ik had wel gewild, dat de czaar op zyn reis door Europa eenigen tyd in Rumenië ware gebleven, opdat dit ryk hem scbittorond had kunnen ontvangen en hem had kunnen toonon de gevo.dens, waar mede het volk is bezield, opdat de czaar, evenals de keizer van Oostenryk, zich reken schap had kunnen geven van de militaire macht van Rumenië. Maar Rumenië hand haaft zyn oude, onafbankelyke stelling; een militaire conventie met Oostenryk bestaat niet en heeft nooit bestaan." Koning Alexander van Servië is Vrydag in do Rumeensche haven Turn Severin aan gekomen. en des namiddags om halfvier to Bucharest. Hy werd ontvangen door den koning, die do Servische uniform droeg, den kroonprins en de ministers. De vorstelyke personen begaven zich onmiddellyk naar het koninklijk paleis. Om vyf uren ontving koning Alexander het corps diplomatique en begaf zich vervolgens naar de Servische ambassade, waar hy de Servische kolonie ontving. In Servische hofkringen wordt verzekerd dat de reizen van koning Alexander naar Bucharest en naar Rome geschiedden op uit- drukk-iyk verlangen van de koningln-moader Nathalie, die tydens haar verbanning aan het R meenscbe en het Italiaansche hof steods welkom was. Voreenigde Sta.ton. De correspondent van de „Daily Chronicle", die de Vereenigde Staten bereist om de kansen der verkiezing op te nemen, seint, dat de laatste raming is: Mc. Kinley 238 en Bryan 209 stemmen. De stand van de weddenschappen is thans vjjf tegen één op Mc. Kinley. Illinois moet, zooals men weet, den doorslag geven, en de president van het Bryan comité heeft nu zelf erkend, dat Mc. Kinley waar- schyniyk in dien staat zal zegevieren. Telegrammen. ST. PETERSBURG, 1 Nov. De Czaar, ver gezeld van zyne gemalin en van de groot vorstin Olga, is gisteravond om 7 uren te Gatscbina aangekomen, om de keizerin-moeder, die zich aldaar sedert 4 uren des namiddags bevond, te begroeten. Des avonds te 8 uren werd de reis voort gezet naar Z3rskoe-Selo, waar de Czaar zyn verblyf zal vestigen. Aön de stations te Gatscbina en te Zars- koe-Selo waren de ministers ter ontvangst aanwezig. PORT SAID, 1 November. De Nederla-. dsche mailboot „Koningin Wühelmina" ligt bier sedert hedenmorgen met defecte machine. Do brievenmails zyn overgebracht aan boord van het stoomschip „Ava" der „Messageries Maritimes." [Hot schip vertrok 14 October van Batavia naar Amsterdam. Blykens een bericht van de directie der Stoomvaarlmaatscbappy „Nederland" is een der dryfstangen van de „Koningin Wilhelmina" gebroken, zoodat een oponthoud van ongeveer drie dagen verwacht wordt, voordat de reis naar Genua kan worden voortgezet.] BUDa-PESTH, 1 November. Van da ver kiezingen voor het Hongaarsche Huis van Afgevaardigden is 'de uitslag van 404 op de 405 te vervullen zetels bekend. Gekozen zyn 274 liberalen, 37 nationalen, 9 independenten, 48 van de Kossuth- en 8 van de Ugron party, 21 van de volksparty. Er moeten 7 herstemmingen plaats hebben. Do liberalen winnen 64 zetels. INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur t Wilt U zoo goed zyn dit ingezonden stukje in Uw Dagblad van heden op te nemen? Aan Heer en bestuurden der Volksbijecn- komsten l Myne Heeren, zou het niet wenschelyk zyn om de eerste byeankomst a. s. Donderdag voorloopig 14 dagen uit te stellen met het oog op het overlyden van ds VanBoekeren? J. A Van Bemmelen. Marktberichten. Alfcn, 2 Nov. Aangevoerd 20 wagens kaae. partcjeD, te zaruon 957 etuks. Pry«: Goudeohe kaas late qual. 24.a ƒ26.zwaardere a 2de qual. ƒ18.a ƒ23.—Handel zeer vlug. Rotterdam, 2 November. V o o. Aanvoer Paarden Veulens, 254 magere en vette Runderen, 125 vette- en graakalveroo, nuchtere Kalveren, 2374 Sohapen of Lammeren, 612 Varkens, Biggen,Bokken of Geiten, Ezela. Men notemt Oesen en Runderen lato qual. 66 a 2de qual. 60 a 3<3o qual. 56 a een te Kalveren lete qual. 90, 2de qual. 86 a 76 ct., alios per KG. Handel redelijk. Schapeumarkt. Noteering: 1ste qual. 50, 2de qual. 43 a Zuiglammcrcn cents per KG. Varkens Notecriog. lsto qual. 36 a 2de qual. 35 a 3Je qual. 34 a cents, Licht soort 30 a 32 cents per KG. Redelijke aanvoer, tamelijk vlugge handel. Aardappelen: Spnische jammen ƒ2.10 a 2.30, Overm. jammen 2 a 2.25, Geldereche blauwe 1.60 a 1.70, Gelderselio kralen ƒ1.60 a 1.70, Flakktosche Jammen ƒ1.50 a ƒ2.10. Poters ƒ0.90 a ƒ1.10. Veel aanvoer, tamelijken vraag. LËIDM, 2 November. - Van den heer J. A. Van Dyk, den gouden jubilaris, is by de firma Blankenberg en Co., aan de Mare, een prachtige, levensgroote photo- graphie in platina-druk, vervaardigd in het bekende atelier vaD den heer Goedeljee, ten toongesteld. - Het stofïeiyk overschot van den heer D. Hartevolt zal morgenochtend, Dinsdag, op de begraafplaats aan de Groenesteeg, worden ter aarde besteld. De lykstatie zal daartoe om balftwaalf van het sterfhuis. Rapenburg, vertrekken. By de beden gehouden verkooping van cokes, in partyen van 100, 50, 10 en 5 heet., waren de pryzeD 43, 22, f 4.60 en 2.30 „Entre Nous" is een dans- en tooneel- club, alzoo in de eerste plaats gewyd aan de danskunst, en eerst daarna aan de toonoel- speelkunst. Dansen is dus hoofd komediespel bijzaak. Als dit geschied is, komt het eigenlyke feest, de ware pret, waarnaar de aanwezigen, vooral de dames, het meest uitzien. De op komst Zaterdag-avond was niet byzonder groot, althans de foyer der Stadszaal was volstrekt niet geheel gevuld. In omg keerde volgorde van den naam werd er eerst komedie gespeeld: „Knuffel, of de man zonder rok", biyspel met zang in twee bedrijven", en na de pauze: „Daar is mevrouw",-^en kluchtspel in één bedryf. Het is pas in den aanvang van het seizoen, on daarom zullen we misschien in den loop van dezen winter nog wel eens gelegenheid hebben de ledtn te zien optreden en dan, zoo mogelyk van hun vooruitgang meloing te maken. Het g09d kennen van de rollen, het ineensluiten daarvan (zoodat men by het einde van een zin, waarop een derde dadeiyk moet invallen, niet hoort of-fe). het werkelijk lachen, of althans een lachende uitdrukking hebben als er gezegd wordt: „wel, lachen jelui daarom!" enz. enz., zyn eischen, die niet uit het oog mogen verloren worden. De beide tooneelstukken werden door muziek- nommers en wielercoupletten afgewisseld, en by den aanvang werd door den voorzitter, by zyn welkomstwoord, medegedeeld dat het ledental sedert verleden jaar was toegenomen en dat de vereeniging thans een definitief bestuur bezit. Na de uitvoering kwam de hoofdzaak op het appèl, het bal, waarby om één uur aan de polonaise door vele paren werd deelgeno men, maar wat er verder is geschied, dat weten we niet. Want het kwam ons toon reeds laat genoeg voor. By besluit van Gedeputeerde Staten dezer provincie zal de Burgemeester der gemeente Zoeterwoude des Donderdags en de Gemeente-ontvanger des Dinsdags en Donder dags van elke week voor de ing- zetenen van die gemeente ten Raadhuize te spreken zyn. Gedurende de maand October werden op het Rykstelepboonkantoor te Leidschendam behandeld 102 telegrammen, waarvan ver zonden 40 en ontvangen 62. Aan het hulpkantoor der posteryen te Leidschendam werd in October in 69 inlagen f 1966 57 in de Rykspostspaarbank belegd. 12 nieuwe boekjes werden uitgegeven, in 8 terugbetalingen ƒ707.85 terugbetaald. Naar wy vernemen, is te Rotterdam een nieuwe vereeniging van handels- en kantoor bedienden opgericht, die deel zal nemen aan het aanstaand congres. Staande de vergadering zyn 34 leden toegetreden. Plotseling is gistermorgen te zes uren, ten gevolge van een bloeispuwing, o verleden de heer Fr. D. O. ObreeD, hoofddirecteur van het Ryksmuseum en directeur van 's Ryks Museum van schilderyen te Arasterdam. De heer Obreen werd geboren 28 MA 1840 en bereikte dus den leeftyd van 57 jaren. Hy werd oorspronkelyk opgeleid voor het notaris ambt, was eenigen tyd ambtenaar aan het gemeente-archief te Rotterdam en zag zich later benoemd tot oirecteur van het Museum Boymans te Rotterdam, in welke hoedanig heid by veel bydroeg tot de uitbreiding van de ryke kunstverzamelingen in dit museum. In Juli 1883 sttlde de Regeering den heer Obreen aan als hoofddirecteur van htt nieuwe Ryksmuseum te Amsterdam. Ouder zyn leiding geschiedde dus de overbrenging van de scbil- deryen uit het „Trippenhuis" naar hit tegen woordige gebouw, een werk, van welks omvang leeken zich niet licht een denkbeeld kunnen vormen. Het museum bestaat thans veertien jaren en onafgebroken was de heer Obreen als directeur op zyn zeker niet gemakkelyken post. Hy heeft het natuurlyk niet ieder naar den zin kunnen maken; zoo er zaken zyn, waarby individueele inzichten gelden, dan zyn het kunstzaken. De heer Obreen was lid van tal van ge- nootsch ippen en corporaties, o. a. van do Maat- scbappy voor Nederlandsche Letterkunde to Leiden, van het Historisch Genootschap te Utrecht, van de commissie van toezicht en advies voor de scbilderyen der gemeente Amsterdam, van het bestuur der Amster- damsche commissie der inrichting voor doof- stommenoncerwys te Amsterdam. Als erkenning zyner verdiensten werden den directeur van het Ryksmuseum verleend het commandeurskruis in de orde van Isabella la Catbolica en het ridderkruis 3de klasse der Kroonorde van Pruisen. De ter aarde bestelling heeft Woensdag a. s des middags te twaalf uren, plaats. (H De Staatscourant van 1/2 Nov. bevat een koninklijk besluit van 29 Oct. jl., waarby, op de voordracht van den minister van binnen- landsche zaken, wordt vernietigd een besluit der Staten van Groningen, i. d, 10 Sept. 1896 no. 5. ter benoeming van den heer mr. H C. A. Thiemé ACzn als lid van Gedeputeerde Staten van dat gewest. De vernietiging is gegrond op de volgende overwegingen dat de benoeming hoeft plaats gehad by esne herstemming tusschen de heeren mr. Tbieme voornoemd en Smit; dat met iübegrip der beide in herstemming komende leden t.r vergadering aanwezig waren 4 4 leden, die alle, met uitzondering van den heer Tbieme, aan de stemming hebben dielgenomen, en dat van de 43 stemmen 22 op den heer Tbieme, 21 op den heer Smit bleken uitgebracht te zyn; dat artikel 73 der Provinciale wet den leden der Staten verbiedt mode te stemmen over zaken, die hem parsoonlyk aangaan; dat het in dat artikel bedoelde persoonlyk belang ook geacht moet worden aanwezig te zyn by eene benoeming, waarby bepaald aan gewezen personen in aanmerking komen, wat by eene herstemming het geval-is; dat de heer Smit alzoo in stryd met artikel 73 der Provinciale wet aan de herstemming heeft deelgenomen, en dat zyne deelneming aan de stemming op den uitslag daarvan in vloed heeft kunrvan hebben. Hr. Ms. fregat „De Ruyter," onder bevel van den kapitein ter zee H. O. Feith, is in den namiddag van 30 October van Sint-Vincent vertrokk' n. De „Voss. Ztg."meldtdat de Oostenryksche vice-consul te Kieff, baron dr. Von Hammer- Purgstall wordt overgeplaatst naar Amsterdam. Hare Majesteiten de Koninginnen woonden gister.n met gevolg de voormiddag-godsdienst oefening bij in de Groote Kerk te 's-Gravenhage, onder gehoor van ds. Knottnerus. De off. van gez 2io kl. L. J. Klinkenberg, van het mil. hospitaal te Utrecht, wordt met 1 Dec. a. s. overgeplaatst by het 1ste reg. inf. te Assen. Het stoomschip „Amsterdam" vertrok 31 Oct. van Nieuw-York naar Rotterdam; de mmm „Conrad", vafc Amsterdam naar Batavia, arriveerde 1 Nov. te Southampton; de „Maasdam" vertrok 31 Oct. van Nieuw-York naar Rotterdam; de „Prins Alexander", van Batavia naar Amsterdam, passeerde 1 Nov. Kaap Roca; de „Sumatra", van Batavia naaf Amsterdam, passeerde 1 Nov. Gibraltar; dc „Werkendam", van Nieuw York naar Rotter dam, passeerde 1 Nov. Beachyheadde „Zaan dam", van Amsterdam naar Nieuw-York, passeerde 1 Nov. Beachyhead; de „Brotno", van Rotterdam naar Batavia, passeerde 81 Oct. Sagres; de „Burgemeester Den Tex", van Batavia naar Amsterdam, vertrok 30 Oct. van Padang; de „Utrecht", van Batavia naar Rotterdam, arriveerde 31 Oct. to Suez; de „Koningin Wilhelmina", van Batavia na^r Amsterdam, arriveerde 31 Oct. te Suez; de „Titan", van Batavia naar Amsterdam, arri- veerJe 31 O^t. te Suez. De rechtbank te 's-Gra venhage veroordeel le heden den geneesheer te dier stede, die de vorige week terecht stond we gens het zenden van briefkaarten met beleedi- genden inhoud aan een grp. kapiioin van het O. 1. Leger aldaar, wegens eenvoudig i belee- diging, Lot een geldboete van 50, of één maand hechtenis. Door den Hoogen Raad is heden verworpen het cassatieberoep van Marlhius Albers, dagloonei te Velp, veroorde.ld wegens moord op zyne huisvrouw tot levenslange gevangenisstraf. Te IJmuiderj ja gistermorgen binnengekomen hbt Engelsche stoomschip „Glen Decbart," komende van Kótka. Dit schip heefc verleden Vrydag zwaar weder doo: gestaan, waardoor het schip water in de machinekamer kreeg, een groot gedeelte van den dtklast verloren ging, twee booten over boord sio?gt-.n en verschillende üekschade werd beloopen. Ten gevolge van de geweldige stortzeeen sloegen twee matrozen over boord en veruronken. Een derde matroos werd dood gedrukt; zyn lyk werd over boord gezet. Een vierde matroos brak het been. Een ontzaglijke rotsmassa is neer gestort op den spoorweg in noordelyk Spanje tusschen Rentreria en Irum. Het verkeer is geheel gestremd. Meer dan 4000 kubieke meter rots liop den weg en h t zal tien dagen duren voor de rails weder vry zyn. AC A W». Leiden: Heden is alhier bevorderd tot doctor in den rechts wetenschap, de heer R. Colenbrander, ge oren ie Nykerk na ver- dediging van „Stellingen". Amster da mBe^ orüerd zijn tot arts de heeren: P. Visser, gen. to Niouwediep; W. H. Smit, U G. M. Bosch en S. J Colder, gob. te Amsterdam, en toeg.-l.iten voor het lste gedeelte de heeren B. J. Van Ernst en J. B. W. P. Roelants. Kaart van Nederland. De premie is morgen ook nog verkrygbaar, zoolang de voorraad strekt. Geveilde porceeleu. Gehouden verkooping in het Notarisbuis aan Den Burg alhier, op Zaterdag 31 Oct. 1896, ten overstaan van: mr. J. A. F. Codbergb, Notaris te Leiien. Eenige perceelen afbraak en bouwterrein (voorhesn de Nederl. Albuminefabnek tt Leiden) Nrs. 1 en 2 in bod f 1010, kooper de heei J. F. Van Seumeren, to Tilburg. No. 3in-bod 375, kooper de heer J. Zuilbof, te Voorhoutt voor f 377. Nrs. 4 en 5 in bod 575, koopors de heeren A. G. Van Osnabruggen en H. v. d. Wal, voor f 584. Bouwterrein: No. 1, in bod 1600, kooper de beer J. W. P. Licht qq. No. 2, in bod 1500, koopers de heeren M. De Tombe en M. H. Fontein, No. 3, in bod 1550, koopers de heeren J. F. Muurling c. s., No. 4,-in bod 1575, kooper3 dezelfden, en No. 5, in bod f 1400, kooper de heer Van Seumeren, voor noemd. Rijkspostspaarbank. In Sept. 1896 is ingelegd 2,293,409.22, waaronder 64.50 wegens by geschreven Groot boekrente, en terugbetaald ƒ1,682,334.55, wa ronder 4536 wegens aankoop van inschry vingen in een Grootboek, obligation of oorti ficaten van inschry ving. Er is dus meer ingelegd dan terugbetaald f 711,074.68. Aan liet einde der maand Aug. 1896 was ten name van de verschillende inleggers inge schreven f 49,620,132.76,/j, zoodat het tegoed op ultimo Sept.'96 bedroeg 50,331,207.43'/2« In den loop der maand zyn 6420 nieuwe spaarbankbo kjes afgegeven, 2080 geheel af betaald, zoodat aan bet eindo der maand nog 548,518 boekjes in omloop waren. Tot ultimo Aug. is voor ten bedrag van f 18,863.24 Vt aan inschry ving in een Grootboek van de Nationale Schuld, obligation ten laste van den Staat of certificaten van mschryving ten behoeve van 34 inloggers aangekocht. Beursbericht. Amsterdam, 2 November. Hollandsche fondsen zeer flauw 887/„ ge opend, herstelden op 891/»); overigens vasü. Amorikaansche Sporen hooger op Nieuw \q k. Prol od ga tie 41/,.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1896 | | pagina 3